Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne ve Stožci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci"

Transkript

1 Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé: Ing. Martin Černý Josef Fleischmann Miroslav Karabec Ing. Zdeňka Lelková Petr Sidor Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod. Program jednání byl následně schválen všemi přítomnými zastupiteli. Ověřovateli zápisu byli ustanoveni Petr Sidor a Ing. Zdeňka Lelková Zapisovatelem byl ustanoven JUDr. Tomáš Samek Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění: 1) Kontrola úkolů 2) Změna územního plánu č.: 2 3) Mobilní stan rychlého občerstvení 4) Marketingová strategie a propagace Šumavy 5) Prodej pozemků 6) ZŠ a MŠ Stožec 7) Rozpočet obce 8) Dotace KIPR 9) Znak obce 10) Různé - Kompenzace ztrát obcím za lesy na území NP - Geoplán zaměření a zanesení hrobových míst do MISYS - Obnova lávky Černý Kříž - Zhodnocení Stožečák a Bílá stopa Rolba - Jízdní řády 2011/2012 a příprava 2012/ Vymezení prvků ÚSES na území vodní nádrže Lipno I - Bázumský pohár závody v obřím slalomu Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.

2 k bodu 1) Starosta seznámil přítomné se stavem řešení jednotlivých záležitostí obce v době od posledního jednání zastupitelstva. Zejména seznámil přítomné s tím, že společnost ASA nesouhlasí s předčasným ukončením trvání smlouvy o likvidaci odpadu, bude proto nutné podat výpověď tak, aby byla doručena do konce února. V 17:12 se na jednání ZO dostavil pan Miroslav Bažata. k bodu 2) 1) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo jako podle ust. 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, že schvaluje zadání návrhu změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Stožec dle přílohy tohoto usnesení (dokumentace zpracovaná Projektovým ateliérem AD spol. s r.o. v lednu 2012). k bodu 3) Starosta seznámil přítomné s žádostí společnosti Zájezdní hostinec s.r.o. o podporu záměru vybudování mobilního občerstvení pro turisty na cestě mezi Novou Pecí a Stožcem. Jedná se o projekt mobilního stanu s maringotkou, zásobování energií pomocí generátoru na plyn, mobilní WC a podobně. Projekt by byl funkční během letní sezóny. 2) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že souhlasí s realizací záměru umístění mobilního občerstvení na trase Nová Pec Stožec společností Zájezdní hostinec s.r.o. k bodu 4) Starosta seznámil přítomné s podobou projektu marketingové strategie a propagace Šumavy. 3) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že pověřuje starostu a Ing. Zdeňku Lelkovou doplněním a upřesněním marketingové strategie obce v rámci projektu Marketingové strategie a propagace Šumavy.

3 k bodu 5) Starosta přivítal na jednání ZO pana Brože, který přednesl své stanovisko k usnesení ZO ohledně prodeje parcel č. 1039/6 a 1043/1 v k.ú. Stožec specifikovaných dle GP č /2005. Pan Brož nesouhlasil s obcí požadovanou cenou ve výši nejméně 300,-Kč/m2. Starosta sdělil, že znalec odhadl cenu částkou 600,-Kč/m2, realizovaná cena stavebních pozemků činí až 800,-Kč/m2. Pan Brož uvedenou argumentaci obce odmítl, podle jeho názoru cena neodpovídá. 4) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že trvá na svém usnesení č. 3 z jednání ZO konaného dne Starosta dále seznámil přítomné s tím, že se doposud nedostavili manželé Kozlovi a Divišovi, takže jejich žádosti budou projednány později. Dále starosta seznámil přítomné s žádostí pana Maštery o odkoupení části parcely č. 1011/4 v k.ú. Stožec. 5) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že schvaluje návrh smlouvy pro Dr. Stanislava Mašteru o koupi pozemku p.č. 1011/11 v k.ú. Stožec, který vznikl odměřením z pozemku p.č. 1011/4 dle GP č.: /2010 a souhlasí s prodejní cenou nejméně ve výši 300,- Kč/m2. Na návrh starosty byl bod 6 programu odsunut na pozdější dobu z důvodu přislíbené účasti ředitele MŠ a ZŠ. k bodu 7) Následně seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok ) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že schvaluje rozpočet obec pro rok 2012 dle návrhu, který tvoří přílohu usnesení s tím, že celkový objem příjmů bude činit 9,321 tis. Kč, celkový objem výdajů 8,918 tis. Kč a objem financování-výdaje částku 403 tis. Kč.

4 7) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že schvaluje výsledek inventarizace majetku obce k dle Protokolu o provedené inventarizaci, který tvoří přílohu usnesení. k bodu 8) Starosta seznámil přítomné s projekty, které obec podala do zásobníku projektů v rámci programu KIPR. Vyzval přítomné k diskuzi nad možnými dalšími projekty a případné náměty. Rovněž seznámil přítomné s průběhem řešení žádostí o podporu financování rekonstrukce Stožecké kaple a dalších sakrálních staveb na území obce. k bodu 9) Starosta seznámil přítomné s návrhem znaku a vlajky obce, zpracovaného panem Kolářem. Stanoviska heraldiků jsou smíšená a proto budou osloveni další odborníci za účelem zpracování návrhů tak, aby bylo možné reprezentativně vybrat vhodný výsledek. Osloven byl ředitel muzea v Prachaticích Mgr. Pavel Fencl. k bodu 6) Následně starosta po příchodu ředitele ZŠ a MŠ seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Základní školy a mateřské školy Stožec. Návrh financování ze strany obce pro rok 2012 činí ,- Kč. 8) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že schvaluje ve smyslu ust. 14 odst. 2 a ust. 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění závazný ukazatel pro využití příspěvku na financování provozu Základní školy a mateřské školy Stožec pro rok 2012 a dle ust. 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění schvaluje výši příspěvku obce na financování provozu uvedené organizace pro rok 2012 z rozpočtu obce ve výši 592 tis. Kč. 9) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že dle ust. 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění schvaluje převod částky ,-Kč jakožto zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy Stožec v roce 2011 do rezervního fondu uvedené příspěvkové organizace.

5 Následně proběhla obsáhlá diskuze ohledně budoucnosti ZŠ a MŠ v obci z hlediska postupného demografického vývoje obce a poklesu počtu dětí pod akceptovatelné minimum. V návaznosti na uvedené bylo dohodnuto, že obec bude v tomto ohledu usilovat o spolupráci s dalšími obcemi nebo o možné další využití objektu tak, aby bylo možné školu zachovat (kupř. pěstounská péče, škola v přírodě a podobně). Uvedenou činnost bude provádět starosta ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ. k bodu 10) a) starosta sdělil, že MŽP poskytne obci jako kompenzaci ztrát za lesy na území NP částku ,-Kč. b) starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou společnosti GEOPLAN Prachatice s.r.o. na zanesení a zaměření hrobových míst do systému MISYS, cena činí ,-Kč. c) starosta seznámil přítomné s projektem obnovy lávky Černý kříž. Pan Sidor projevil nesouhlas s podobou uvedené stavby a ostatní zastupitelé se převážně k jeho názoru připojili. Pan Sidor vyzval, aby se obec k podobě mostu vyjádřila negativně, původní návrh dřevěné lávky se zastupitelům jeví jako podstatně přijatelnější. Starosta byl vyzván, aby jednal se Správou NP o tom, aby byla stavba realizována dle původního projektu dřevěné lávky svou podobou citlivější k prostředí dané lokality. Co se týče dotazu na odtokové poměry, obec sdělí, že projekt odtokové poměry v obci narušit nemůže. d) starosta seznámil přítomné s pozvánkou společnosti JIKORD s.r.o. za účelem přípravy jízdních řádů za účelem koordinace dopravy v kraji. Starosta se uvedeného jednání zúčastní. e) starosta seznámil přítomné s ekonomikou fungování vedlejších činností obce (rolba, tranzit). Pro příští sezónu bude nutné pořídit obecní traktor a zajistit udržování MK svépomocí, neboť stávající stav je neúnosný f) starosta seznámil přítomné s výsledkem jednání VH Svazku Lipenských obcí konané dne ve Vyšším Brodu. g) starosta seznámil přítomné s oznámením MK ČR o nálezu opuštěné věci závory Ippen na parcele č. 1085/2 v k.ú. České Žleby (na Mechovém potoce). Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19:50 hod.... zapisovatel ověřovatelé starosta

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. Usnesení č. 27/816/2015 27/824/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více