PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ"

Transkript

1 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby internetového bankovnictví jsou zřízeny na základě Smlouvy o používání internetového bankovnictví. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, a to zejména úpravou Rámcové smlouvy dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. 3. Při zřizování služby si Klient určí typ Autentifikátoru. Klient s daným Autentifikátorem obdrží též protokol o předání Autentifikátoru, případně Protokol o předání USB klíče a Dokument o bezpečnosti při používání služeb internetového bankovnictví. 4. Klientova žádost o zřízení služeb internetového bankovnictví může být zpracována v následujících lhůtách: Standardně následující Bankovní pracovní den po podepsání Smlouvy je Klientovi doporučenou poštou zaslána část Autentifikátoru. Expresně Klientovi jsou veškeré náležitosti a technické prvky sloužící k přístupu k aplikaci internetového bankovnictví vydány na počkání na pobočce Banky. Tento typ žádosti je zpoplatněn. E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 1 / 8

2 ČÁST DRUHÁ ROZSAH SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ Článek 1 ÚČTY INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 5. Služby internetového bankovnictví je možné využívat pouze u následujících druhů účtů (u depozitních účtů pouze v omezeném rozsahu): a. Osobní účet b. Firemní účet c. Spořicí účet k platebnímu účtu d. Spořicí účet s výpovědní lhůtou e. Termínovaný vklad f. Termínovaný vklad FIX g. Studentský účet 6. Internetové bankovnictví je možné zřídit pouze v případě, že Klient má u Banky vedený alespoň jeden Osobní, Firemní nebo Studentský účet. Článek 2 SLUŽBY INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 7. Rozsah služeb poskytovaných v rámci internetového bankovnictví je závislý na typu účtu. 8. Uživatel s příslušnými oprávněními k účtům má možnost využívat následujících služeb internetového bankovnictví: a. zjišťovat informace o zůstatcích na účtech, blokacích na účtech, zůstatku a obratu na účtech, b. zjišťovat pohyby na účtech od data založení učtu, c. zadávat jednorázové i hromadné tuzemské platební příkazy k úhradě z účtu, d. zadávat zahraniční příkazy k úhradě z účtu, e. zadávat, měnit a rušit žádosti o trvalý platební příkaz k úhradě z účtu a zjišťovat informace o zadaných trvalých příkazech, f. žádat o změnu v nastavení výpisů z jednotlivých účtů, E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 2 / 8

3 g. žádat o uzavření Rámcové smlouvy o korespondenčním sjednávání termínovaných vkladů FIX a sjednávat jednotlivé termínované vklady FIX, h. nastavovat upozornění přes SMS zprávy (při změně zůstatku, při přihlášení do aplikace internetového bankovnictví apod.), i. přijímat zprávy z Banky, j. zjišťovat veřejné bankovní informace (kurzovní lístek), k. další aktuálně nabízené služby internetového bankovnictví. ČÁST TŘETÍ PODMÍNKY PROVOZU SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ Článek 1 OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU 9. Banka provozuje služby internetového bankovnictví 24 hodin denně. 10. Banka je oprávněna přerušit nebo omezit kterékoliv služby internetového bankovnictví na dobu nezbytně nutnou pro jejich údržbu. O všech takovýchto událostech Banka vhodným způsobem informuje Klienta. 11. Lhůty a podmínky pro platební styk při využívání služeb internetového bankovnictví, typ směnného kurzu používaného při přepočtu operací v cizí měně jsou upraveny v článku 14 až 20 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ). 12. Ostatní podmínky a lhůty jsou uvedeny v produktových obchodních podmínkách ke konkrétním bankovním službám. 13. Poplatky za služby internetového bankovnictví jsou uvedeny v Sazebníku. E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 3 / 8

4 Článek 2 PODMÍNKY PROVOZU SLUŽEB ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV 14. Uživatel služby internetového bankovnictví má právo nastavit upozornění formou SMS zpráv při následujících událostech: a. Změna zůstatku (s limitem 1 ) b. Platební transakce (s limitem) 15. Za využívání služeb zasílání SMS zpráv Banka účtuje poplatek dle platného Sazebníku. 16. Banka je oprávněna pozastavit poskytování služby zasílání SMS zpráv, pokud není možné zúčtovat poplatky za její využívání. Článek 3 PROVOZ SLUŽBY INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PŘES WEBOVÝ PORTÁL 17. Uživatel služeb internetového bankovnictví využívá možnosti k tomu určeného webového portálu. Banka dostatečně zřetelným způsobem označí adresu webového portálu na svých internetových stránkách a také na dalších příslušných místech. 18. Klient přistupuje do aplikace internetového bankovnictví za použití k tomu určených zabezpečovacích prostředků (Autentifikátoru). 19. Klient je oprávněn vykonávat v aplikaci internetového bankovnictví veškeré úkony stanovené těmito Produktovými obchodními podmínkami (dále jen POP ). 1 Limitem se rozumí částka, do jejíž úrovně nebude dané upozornění zasíláno E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 4 / 8

5 ČÁST ČTVRTÁ BEZPEČNOST SLUŽBY INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ Článek 1 OBECNÉ POKYNY 20. Uživateli bude přidělené právě jedno Uživatelské jméno, na základě kterého bude při využívání služeb internetového bankovnictví identifikován. 21. Ověření identity uživatele neboli autentizace probíhá pomocí tzv. Autentifikátoru, a to jedním z následujících způsobů: a. Pomocí Uživatelského jména a hesla a dynamicky generovaného SMS klíče b. Pomocí Uživatelského jména a digitálního certifikátu uloženého na zabezpečeném datovém úložišti (USB klíč) 22. Každý Uživatel služeb internetového bankovnictví má k dispozici svůj unikátní Autentifikátor, pomocí něhož se provádí ověření jeho identity. 23. Při ztrátě, mechanickém poškození nebo podezření ze zneužití Autentifikátoru, je Uživatel povinen vlastními silami zajistit zneplatnění tohoto Autentifikátoru, a to buď přímo pomocí k tomu určené online služby nebo telefonicky či osobně na pobočce Banky. Uživatel poté požádá Banku o vydání nového Autentifikátoru. 24. Uživatel je povinen z důvodu zachování bezpečnosti provádět změnu přístupového hesla nebo prodlužovat platnost Digitálního certifikátu minimálně jednou ročně. 25. Uživatel je povinen učinit veškerá opatření k zajištění bezpečnosti při využívání služeb internetového bankovnictví a nesdělovat hesla ani další citlivé informace třetím osobám. 26. Uživatel je povinen v případě, že nabude podezření, že neúmyslně sdělil informace třetím osobám, nebo byly tyto informace od něho násilím či jiným způsobem vymoženy, nebo nabyl podezření, že bezpečnost služeb internetového bankovnictví byla narušena, oznámit tuto skutečnost na k tomu určenou telefonní linku, bez zbytečných prodlev Bance, která provede příslušná opatření. 27. Uživatel je povinen okamžitě informovat Banku, jestliže má podezření na jakoukoli programovou chybu nebo chybu nebo zneužití týkající se zasílání nebo přijímání plateb, hesla nebo USB klíče. Banka je po tomto oznámení oprávněna znemožnit využívání služeb internetového bankovnictví. Uživatel se zavazuje účinně spolupracovat s Bankou při realizaci nápravných opatření navržených Bankou. 28. Uživatel je povinen chránit bezpečnostní údaje, tj. zejména Autentifikátor, především před jeho ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Uživatel je dále povinen chránit před zneužitím vlastní systém výpočetní techniky a jeho prvky. E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 5 / 8

6 29. Uživatel provede taková opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití systému internetového bankovnictví třetí stranou. 30. Majitel účtu zajistí, aby se všichni ostatní Uživatelé seznámili se Smlouvou, těmito obchodními podmínkami, VOP a aby se řídili jejich ustanoveními. Majitel účtu dále zajistí, aby se všichni ostatní Uživatelé seznámili se zásadami bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví, uvedenými v tomto článku POP nebo v dokumentech dostupných na internetových stránkách Banky a stránkách internetového bankovnictví a respektovali doporučení v nich obsažená. 31. Banka využívá k zajištění bezpečného přístupu ke službám internetového bankovnictví zejména infrastrukturu na bázi asymetrického šifrování, která splňuje veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti, ověření identity, nepopiratelnosti a integrity dat. K zajištění bezpečného přístupu je Banka oprávněna využívat i další bezpečnostní prvky (např. SMS klíč) a dále shromažďovat a vyhodnocovat informace související s přístupem Uživatelů ke službám internetového bankovnictví. Úkony ověřené Autentifikátorem Uživatele jsou pro Klienta závazné. 32. Další informace týkající se bezpečnosti a technologií zabezpečení služeb internetového bankovnictví mohou být uvedeny na internetových stránkách Banky. Článek 2 SMS KLÍČ 33. V případě, že se uživatel hlásí do aplikace internetového bankovnictví pomocí uživatelského jména a hesla, je provedena dodatečná verifikace Uživatelovy identity pomocí tzv. SMS klíče. 34. SMS klíč je obsažen ve zprávě zasílané na mobilní telefon Uživatele a je tvořen číselnou kombinací, kterou Uživatel musí zadat, aby mu byl povolen vstup do aplikace internetového bankovnictví. 35. Zpráva je odeslána na mobilní telefonní číslo, které musí Uživatel sdělit pracovníkovi Banky spolu s žádostí o využívání služeb internetového bankovnictví. 36. Platnost takto odeslané zprávy je časově omezena. Po vypršení stanové lhůty je číselná kombinace uvedená v původní zprávě dále neplatná. 37. Uživatel má možnost změnit telefonní číslo, na které je zasílán SMS klíč, osobně na pobočce Banky. Článek 3 DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁT 38. V případě, že se Uživatel hlásí do aplikace pomocí digitálního certifikátu, zadává při přihlašování své Uživatelské jméno a certifikát. 39. Digitální certifikát je umístěn na bezpečném přenosném datovém úložišti (USB klíč), jehož specifikace brání proti zneužití certifikátu. E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 6 / 8

7 40. V případě ztráty USB klíče provede Uživatel neprodleně deaktivaci certifikátu (na k tomu určených webových stránkách nebo telefonicky či přímo osobně na pobočce Banky) a požádá Banku o vydání nového USB klíče. 41. Aplikace nezbytná pro používání USB klíče je dostupná pouze pro operační systémy Windows. ČÁST PÁTÁ ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN 42. Odpovědnost Banky a Klienta je upravena ve VOP (článek 11 odst. 77 a násl. VOP). V případě rozporu ustanovení uvedených ve VOP a těchto POP mají přednost ustanovení uvedená v těchto POP. 43. Banka odpovídá pouze za Bankou přijatá a potvrzená data. Banka neodpovídá za případné škody vzniklé chybným nebo duplicitním zadáním dat (příkazů) prostřednictvím služeb internetového bankovnictví. 44. Klient odpovídá za závazky vzniklé elektronickým podáním pokynu stejně, jako by byl pokyn podán písemně. Klient odpovídá za správnost a soulad veškerých svých elektronicky podaných pokynů se Smlouvou a těmito POP, případně dalšími předpisy. 45. Banka není odpovědná za škodu v případě, kdy nelze využít služeb internetového bankovnictví z důvodů mimo kontrolu Banky nebo jejích partnerů (přerušení dodávky elektrické energie, přerušení spojení s Bankou prostřednictvím veřejné sítě Internet, stávka apod.). Banka není povinna Klientovi prokazovat, že zúčtování příkazu nebylo ovlivněno technickou závadou na straně Banky či okolnostmi vylučujícími odpovědnost Banky. Klient odpovídá za škodu, pokud škodu způsobil svým podvodným jednáním, úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Hrubou nedbalostí se rozumí porušení jakékoli povinnosti Klienta - Uživatele vyplývající z Části čtvrté těchto POP (Bezpečnost služby internetového bankovnictví). Zejména se jedná o zpřístupnění, poskytnutí, nebo odtajnění Autentifikátoru používaného pro přístup do internetového bankovnictví, porušení povinností k zabezpečení vlastního systému výpočetní techniky a jeho prvků, mobilního zařízení/sim karty používané pro zasílání SMS klíče, porušení povinnosti ověřit identifikaci serveru Banky nebo porušení povinnosti včas oznámit Bance podezření na zneužití zabezpečovacích prostředků (Autentifikátorů). 46. Sítě elektronických komunikací (veřejné telefonní linky, linky mobilních sítí, ) sloužící pro komunikaci mezi Bankou a Klientem dle těchto POP nejsou pod přímou kontrolou Banky a Banka tak neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi jejich případným zneužitím. Ochranu těchto sítí a důvěrnost jimi zasílaných zpráv jsou povinni zajišťovat příslušní poskytovatelé služeb elektronických komunikací, zejména ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 47. Informace o opravných a reklamačních postupech, které může Klient uplatnit, o způsobu, jak k nim získat přístup, a o lhůtách vyřízení reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je k dispozici na internetové stránce případně na pobočkách Banky). E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 7 / 8

8 ČÁST ŠESTÁ VYMEZENÍ POJMŮ 48. Autentifikátor zařízení nebo systém údajů používaný při autentizaci. Systém internetového bankovnictví ověřuje totožnost uživatele pomocí předloženého Autentifikátoru ve formě digitálního Certifikátu nebo Uživatelského jména, hesla a SMS klíče 49. Autentizace ověření totožnosti uživatele 50. Banka - Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, Česká republika, IČ , zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Digitální certifikát soubor sloužící k ověření totožnosti Uživatele umístěný na speciálním k tomu určeném hardwarovém zařízení. 52. POP tyto produktové obchodní podmínky internetového bankovnictví 53. SMS klíč unikátní číselná kombinace s omezenou platností sloužící jako část procesu autentizace 54. USB klíč hardwarové zařízení sloužící jako úložiště Certifikátů, jehož specifikace znemožňuje zneužití dat na něm obsažených 55. Uživatel Majitel účtu nebo osoba s dispozičním právem k účtu 56. Uživatelské jméno daná kombinace písmen a číslic tvořící vždy část Autentifikátoru 57. VOP Všeobecné obchodní podmínky 58. Ostatní pojmy jsou uvedeny ve VOP ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 59. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny těmito POP, se řídí VOP. 60. Banka je oprávněna jednostranně změnit tyto POP zejména v případě změny technických či dalších zmiňovaných skutečností (např. bezpečnostních), a to způsobem a za podmínek stanoveným ve VOP. 61. Podle těchto POP se postupuje od S ohledem na skutečnost, že od nastane účinnost zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ), Banka a Klient sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z právních poměrů, které nastaly (vznikly) přede dnem nabytí účinnosti Občanského zákoníku, a které byly upraveny právními předpisy, které se zruší účinností Občanského zákoníku, se budou řídit Občanským zákoníkem. Datum a Podpis Klienta: E v r o p s k o - r u s k á b a n k a, a. s. w w w. e r b a n k. c z Stránka 8 / 8

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více