Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, Šumperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk"

Transkript

1 Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, Šumperk Výroční zpráva 2013

2 Základní údaje Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Šumperk, Vančurova 37, PSČ Identifikační číslo: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc PSČ Datum vzniku: Zápis v OR: oddíl Pr, vložka 769, vedená u Krajského soudu v Ostravě Bankovní spojení: /0100 Předmět činnosti: vymezených základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb v 35, 40 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Registrace služeb: chráněné bydlení, identifikátor pečovatelská služba, identifikátor Další údaje: Ředitel: Ing. Viktor Janíček Telefon: penzion: pečovatelská služba: Mobil: penzion: pečovatelská služba: Internetová adresa: Identifikátor datové schránky: qmik74q Příspěvková organizace pod názvem Sociální služby Šumperk vznikla k z původní organizace Penzion pro důchodce Šumperk, a která k tomuto datu připojila organizaci Středisko pečovatelské služby Šumperk (jejíž IČO zaniklo). Kapacita služeb: - chráněné bydlení - 49 míst - pečovatelská služba klientů Činnost organizace Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a České asociace pečovatelské služby, s kterými spolupracuje při předávání zkušeností získaných při poskytování služeb. V obou těchto profesních sdruženích využívá také jejich informační, vzdělávací a expertní pomoc. Od roku 2012 organizace využívá specializovaný program Orion, pomocí kterého provádí přesnější evidenci a administraci pečovatelských služeb. Ve svém chráněném bydlení se organizace zaměřila na rozvoj sociálně terapeutických činností a rozšíření aktivizačních akcí pro klienty. Svým klientům jsme nabídli možnost zúčastňovat se cvičení, kaváren, posezení s hudbou, velikonoční a vánoční besídky, plesů, sportovního odpoledne, výletu a dalších aktivit, které jim pomáhají při upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. V rámci jejich bezpečnosti jsme pořádali preventivní informační besídky se zástupci hasičů a policie. O poskytovaných službách organizace informovala veřejnost v tomto roce také dvakrát ve dnech otevřených dveří, pořádaných ve všech penzionech organizace a také v sídle pečovatelské služby.

3 Organizační struktura Počet a struktura pracovníků jednotlivých služeb organizace se odvíjí od charakteru poskytované služby, současného i předpokládaného složení klientů služby, jejich potřeb a dále je také ovlivněna počtem míst poskytování služeb. Zde například nelze kombinovat nebo snižovat počet pracovníků v sociálních službách souhrnně za celou organizaci, musíme přihlížet k potřebám zabezpečení služby alespoň minimálním počtem pracovníků se vztahem k místu poskytování služby (ke každému penzionu chráněného bydlení, ke každé odloučené obci u pečovatelské služby). Při plánování stavu a struktury pracovníků vycházíme z potřeb jednotlivých služeb a platných zákonů. Plánovaný stav pracovníků samozřejmě také závisí na finančních zdrojích a možnostech organizace. Struktura organizace je dána jejím rozdělením na poskytované služby a dále je dělena na úsek, zabezpečující celkový provoz organizace (ekonomicko provozní úsek) a úsek zabezpečující jednotlivé služby (sociální úsek). Kompetence k řízení pracovníků na úrovni sociální služby jsou dány 2 sociálním pracovnicím, z nichž každá odpovídá za plnění úkolů určené registrované služby. Provozní oblast je řízena přímo ředitelem organizace, s výjimkou účetní, která v členění podléhá ekonomovi organizace a řidičů, jejichž nadřízenými jsou sociální pracovnice služeb. Organizační schéma organizace ředitel ekonom sociální pracovnice personální pracovnice mzdová účetní sociální pracovnice veobecné účetní 1 pracovníci v sociálních službách - pečovatelky v terénu 13 řidiči 3 pracovníci v sociálních službách - pečovatelky pobytových služeb 9 údržbář - řidič V roce 2013 byl evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 33 Přehled jednotlivých pracovních pozic: pracovní pozice počet pracovníků ředitel 1 ekonom 1 všeobecná účetní 1 mzdová účetní 1 personální pracovník 1 údržbář - řidič 1 řidič 3 sociální pracovnice 2 pracovník v sociálních službách dle 116, odst. 1a) 9 pracovník v sociálních službách dle 116, odst. 1c) 13 Průměrný plat zaměstnanců v r.2013 byl Kč. Personální zajištění v chráněném bydlení Sociálních služeb Šumperk se odvíjí od počtu míst poskytování této služby. Zabezpečení klientů zde provádí 1 sociální pracovnice, která průběžně kontroluje činnost na 3 penzionech chráněného bydlení. Zde je jí podřízeno 9 pečovatelek pracovníků v sociálních službách, které pracují v penzionech Šumperk (3), Bludov (3) a Nové Losiny (3). V pečovatelské službě Sociálních služeb Šumperk je personální zajištění rovněž částečně určováno místem, kde je tato služba poskytována. Pečovatelskou službu řídí 1 sociální pracovnice a je jí podřízeno 13 pečovatelek

4 pracovníků v sociálních službách, které pracují pro obce Šumperk a přilehlé okolí (7), Zábřeh (3), Hanušovice (1), Loštice (1) a Moravičany (1). Tři řidiči v této službě zabezpečují rozvoz stravy. Pracovníci organizace se pravidelně vzdělávají na odborných školeních, pořádaných v zařízení i mimo něj tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Účastní se také pravidelných supervizí, které přispívají k lepší pohodě na pracovištích a jinému pohledu na problémy klientů služby. Rozsah a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Plánem rozvoje a dalšího vzdělávání organizace. Realizace vzdělávání je výrazně ovlivněna finančními prostředky organizace. Počet klientů v r.2013: pečovatelská služba 419 počet klientů chráněného bydlení k : penzion CHB Bludov 14 penzion CHB Nové Losiny 12 penzion CHB Šumperk 20 Hospodaření organizace Konečným výsledkem organizace k je vyrovnaný hospodářský výsledek, kdy organizace nevykazuje zisk ani ztrátu. V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným neočekávaným výkyvům v čerpání nákladů a v položkách výnosů, které by měly negativní vliv na hospodaření organizace. Byly dodrženy všechny závazné ukazatele stanovené zřizovatelem. Organizace Sociální služby Šumperk získává finanční prostředky pro svou činnost v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, z těchto zdrojů: - výnosů za poskytnuté služby od svých klientů - dotací od obcí ve kterých jsou služby poskytovány - dotace zřizovatele organizace - dotace ze státního rozpočtu MPSV Dotace MPSV tvoří nejvýznačnější část dotací (32,40%), tržby od klientů tvoří 41,80% příjmů, dotace od zřizovatele 24,40% příjmů a dotace obcí 1,40% příjmů. Zvláště v posledních letech obce, se kterými uzavíráme smlouvy o dotacích na provoz služeb, svůj příspěvek každoročně snižují. Z tohoto rozdělení je zřejmé, že jsme na výši dotací z MPSV a zřizovatele existenčně závislí. V roce 2013 nám poskytly příspěvky a dotace obce a města: Moravičany, Vikýřovice, Dolní Studénky, Petrov nad Desnou, Rapotín a Zábřeh, v celkové výši 219 tis. Kč. Přehled přijatých příspěvků a dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu územních samosprávních celků Přehled příspěvků: schválený rozpočet rozp.opatření upravený rozpočet UZ Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona o sociálních službách ,- č.j. 2013/ , ,- ze dne UZ Příspěvek na provoz ,- změna rozpisu rozpočtu ,- ze dne ,- ze dne ,- UZ Příspěvek na provoz odpisy ,- UR 26/9/2013 z , ,- --- Ostatní dotace obce , , ,-... CELKEM ,- Všechny přijaté příspěvky a dotace byly vyčerpány zcela v souladu s účelem jejich určení v plné výši.

5 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,95 A. Stálá aktiva , , , ,16 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,16 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,66 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,20 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

6 5. Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,79 I. Zásoby , , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní 388

7 28. Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,79 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty ,00 500,00 500,00 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , ,00

8 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,95 C. Vlastní kapitál , ,57 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,28 1. Jmění účetní jednotky , ,28 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,04 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,44 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,53 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,07 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 7 814,25 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,25 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,38 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,38 1. Krátkodobé úvěry 281

9 4. Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,02 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,36 * Konec sestavy *

10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , ,10 I. Náklady z činnosti , ,10 1. Spotřeba materiálu , ,14 2. Spotřeba energie , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,60 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční , , Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 542

11 24. Dary Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , ,35 I. Výnosy z činnosti , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 642

12 11. Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti , ,00 II. Finanční výnosy 215,73 434,35 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,73 434,35 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 7 814,25 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 7 814,25 * Konec sestavy *

13 Stavy fondů uváděno v Kč Stav k Tvorba Čerpání Stav k Investiční fond , , , ,57 FKSP , , , ,44 Rezervní fond , , , ,18 Fond odměn 5 600,00 0,00 0, ,00 Celkem , , , ,19 Investice, opravy a údržba V roce 2013 nebyla organizaci poskytnuta žádná investiční dotace a nebyl prováděn žádný nákup investičních prostředků. Vzhledem k omezeným výdajům provozní nákladové položce oprav a udržování majetku jsme se zaměřili v roce 2013 na zajištění nezbytných oprav, zejména na údržbu vozidel pro rozvoz stravy a řešení havarijních stavů budov. Jedná se o neinvestiční akce: - oprava automobilů 116 tis. Kč - oprava venkovní omítky na ul. Vančurova 42 - oprava elektroinstalace 6 - výměna podl. krytin a opravy podlah 76 - zednické a obkladačské práce, vybudování příčky v CHB v Nových Losinách 64 - vložkování komína na ul.kozinova 15 - opravy a kontrola topného systému 60 - výměna oken na ul.kozinova 19 - oprava chodníku CHB v Nových Losinách 32 - oprava střechy na ul.kozinova 42 - malířské a natěračské práce 24 - ostatní běžná drobná údržba Celkem 559 tis. Kč Veřejnosprávní kontrola V roce 2013 neproběhla v organizaci žádná veřejnosprávní kontrola. Informace o poskytovaných sociálních službách Chráněné bydlení je poskytováno v rozsahu činností a základních úkonů stanovených zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. k tomuto zákonu. V chráněném bydlení naší organizace jsou dále poskytovány fakultativní služby, z nichž jsou nejvyužívanější praní a žehlení osobního prádla, pomoc při osobní hygieně a donáška stravy. Posláním chráněného bydlení Sociálních služeb Šumperk, příspěvkové organizace, je poskytovat individuální pomoc a podporu lidem s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením. V penzionech chráněného bydlení jim vytváříme domácí prostředí a usilujeme o zlepšení stávajících schopností a jejich dovedností v péči o sebe sama tak, aby mohli žít plnohodnotným životem. Tyto služby jsou poskytovány osobám od 50 let věku. Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 6 do 18 hod., o víkendech v době od 7 do 18 hodin. Chráněné bydlení je poskytováno ve třech penzionech. Každý z penzionů se nachází v jiné obci a každý je jinak dispozičně řešen. Jde o budovy, které původně nebyly určeny k poskytování tohoto druhu služby, pro tuto službu byly upraveny.

14 Penzion v Šumperku, na ul. Vančurova 37, vznikl ze staršího dvoupatrového bytového domu. Bytové jednotky zde nemají vlastní sociální zařízení. To je společné pro každé patro tohoto penzionu. V současnosti je dovybavován novějším odpovídajícím nábytkem, který nahrazuje nepoužitelné staré vybavení. Penzion má svou zahradu, vlastní vytápění a v r zde byl investicí zřizovatele dokončen výtah. Zároveň byly vybudovány bezbariérové koupelny, toto zařízení je tedy již bezbariérové. Kapacita tohoto penzionu je 20 míst, z nichž je 18 jednolůžkových jednotek a jeden pokoj dvojlůžkový. Penzion v Bludově se nachází v budově obce, která nám prostory pronajímá. Kapacita penzionu je 16 míst, z nichž jsou 2 dvoulůžkové a 10 jednolůžkových. Bytové jednotky tohoto penzionu mají své sociální zařízení. Také zde probíhá postupná obnova nábytku v jednotkách. V přízemí této dvoupatrové budovy jsou ordinace lékařů, které využívá většina klientů tohoto penzionu. Klienti zde mají rovněž k dispozici zahradu, přiléhající k budově zařízení. Budova penzionu v Nových Losinách je jednopatrová, prostory vznikly úpravou místností bývalé školy. Ani zde bytové jednotky nemají k dispozici svá sociální zařízení. To je společné, nachází se v přízemí a patře tohoto objektu. Kapacita penzionu je 13 míst, z toho 11 jednolůžkových a jeden dvoulůžkový pokoj. K penzionu přiléhá velká zahrada, kterou klienti využívají. Ceník služeb chráněného bydlení: I. Základní činnosti: Druh služby Úhrada 1)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s přípravou stravy: a) celodenní strava 160,- Kč/den b) pomoc s přípravou oběda 75,- Kč/úkon 2)poskytnutí ubytování: a) ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti - ubytování 1 lůžk. pokoj do 10 m2 130,- Kč/den - ubytování 1 lůžk. pokoj nad 10- do 15 m2 135,- Kč/den - ubytování 1 lůžk. pokoj nad 15- do 23 m2 140,- Kč/den - ubytování 1 lůžk. pokoj nad 23 m2 155,- Kč den - ubytování 2 lůžk. pokoj (2 osoby) 105,- Kč/den/osoba b) v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení Úkony péče: Druh služby Úhrada 1)pomoc při zajištění chodu domácnosti: a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 120,- Kč/hod/1 pracovník b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů 120,- Kč/hod/1 pracovník c) podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými 120,- Kč/hod/1 pracovník pochůzkami 2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 120,- Kč/hod/1 pracovník hygienu: 3) výchovné, vzdělávací a aktivizační akce a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 120,- Kč/hod/1 pracovník prostředím b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností jednotlivec: 60,-Kč/hod skupina: 5,- Kč/hod/os. c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 120,- Kč/hod/1 pracovník d) podpora v oblasti partnerských vztahů 120,- Kč/hod/1 pracovník e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 120,- Kč/hod/1 pracovník procesu 4)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a) doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady a instituce poskytující 120,- Kč/hod/1 pracovník veřejné služby a doprovázení zpět b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 120,- Kč/hod/1 pracovník zdrojů c) pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování 120,- Kč/hod/1 pracovník

15 5) sociálně terapeutické činnosti: sociální a terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a soc. schopností a dovedností podporujících sociální 120,- Kč/hod/1 pracovník začleňování osob 6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů: a) pomoc při komunikaci vedoucích k uplatňování práv a oprávněných zájmů 120,- Kč/hod/1 pracovník b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 120,- Kč/hod/1 pracovník II. Fakultativní služby: Druh služby Úhrada 1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: a) pomoc při oblékání a svlékání 120,-Kč/hod/1 pracovník b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,- Kč/hod/1 pracovník c) pomoc při podání jídla a pití 120,-Kč/hod/1 pracovník d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním nebo vnějším prostoru 120,-Kč/hod/1pracovník 2) ostatní služby: a) telefon 15,- Kč/ měsíc + náklady b) zapůjčení pračky 50,- Kč/náplň c) zapůjčení vysavače 100,- Kč/hodina d) velký úklid a úklid po malování 150,- Kč/hod/1 pracovník e) vystěhování a nastěhování nábytku 150,- Kč/hod/1 pracovník f) opravy v obytné jednotce 150,- Kč/hod/1 pracovník g) ošetřovatelské úkony 120,- Kč/hod/1 pracovník h) pomoc při převlékání ložního prádla 20,- Kč/úkon i) praní a žehlení ošacení, bytových textilií, osob. prádla 50,- Kč/kg j) praní ošacení, bytových textilií, osob. prádla 40,- Kč/kg k) žehlení ošacení, bytových textilií, osob. prádla 40,- Kč/kg l) donáška stravy 20,- Kč/úkon m) odvoz klienta vozidlem 15,- Kč/ km n) dohled nad podáním léků 2,- Kč/úkon o) pomoc při zvládání základní péči o vlasy a nehty 120,-Kč/hod/1 pracovník Zázemí pečovatelské služby je zároveň administrativní budovou, nachází se na ul. Kozinova 4 v Šumperku. Pečovatelky zde mají k dispozici místnost se šatnou a počítač. Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu činností a základních úkonů stanovených zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. k tomuto zákonu. V současnosti nejsou pečovatelskou službou poskytovány žádné doplňkové fakultativní služby. Nejvíce klientů má služba v obci Šumperk a přilehlých obcích, dále poskytujeme služby ve městě Zábřeh, Hanušovicích, Lošticích a v obci Doubravice. Nejčastěji poskytovaným úkonem je dovoz stravy. Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům a dospělým lidem od 19 let věku s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí, žít plnohodnotný život ve stáří, popřípadě jim pomoci k návratu do běžného života. Dále poskytujeme podporu rodinám se třemi či více současně narozenými dětmi tak, aby tyto rodiny mohly žít běžným způsobem života při uspokojení všech základních potřeb těchto dětí. Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 7 do hod., o víkendech v době od 9 do 12 hodin. Ceník pečovatelských služeb: Úkony pečovatelské služby Kč Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Kč/hod 120 Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek Kč/hod 120 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Kč/hod 120

16 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Kč/hod 120 Pomoc při úkonech osobní hygieny Kč/hod 120 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Kč/hod 120 Pomoc při použití WC Kč/hod 120 Zajištění stravy odpov. věku, zásadám rac. výživy a potřebám diet. stravování zajištění oběda z Nemocnice Šumperk Zajištění stravy odpov. věku, zásadám rac. výživy a potřebám diet. stravování zajištění oběda z fy. METO Šumperk Kč/oběd 65 Kč/oběd 58 Zajištění stravy opov. věku, zásadám rac. výživy a potřebám diet. stravování Kč/den 160 Dovoz nebo donáška jídla Kč/úkon 20 Pomoc při přípravě jídla a pití Kč/hod 120 Příprava a podání jídla a pití Kč/hod 120 Běžný úklid a údržba domácnosti Kč/hod 120 Údržba domácích spotřebičů Kč/hod 120 Donáška vody Kč/hod 120 Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topného zařízení Kč/hod 120 Běžné nákupy a pochůzky Kč/hod 120 Velký nákup, např. týdenní Kč/úkon 110 Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy Kč/kg 60 Praní a žehlení osob. prádla, popř. drobné opravy Kč/kg 60 Doprovázení dětí do školy, k lékaři a doprov. zpět Kč/hod 120 Doprovázení dospělých do školy, skol. zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady zpět Kč/hod 120 dne Ing. Janíček Viktor

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více