Edvard Beneš na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Edvard Beneš na Moravě"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A SOŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Edvard Beneš na Moravě Autoři: Michaela Langová, Eliška Čechová Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Tyršova 365, Moravské Budějovice Kraj: Kraj Vysočina Konzultant: PhDr. Alena Zina Janáčková Moravské Budějovice 2014

2 Prohlašujeme, že tato práce je původním dílem a je vypracována samostatně. Všechny použité zdroje, z nichž bylo čerpáno, jsou náležitě citovány a zapsány v seznamu použité literatury. V Moravských Budějovicích dne.... Michaela Langová, Eliška Čechová 2

3 Poděkování V první řadě bychom chtěly moc poděkovat PhDr. Aleně Zině Janáčkové, která nám dávala užitečné rady během psaní této práce. Dále bychom chtěly poděkovat paní Mgr. Lence Jičínské, archivářce v Moravských Budějovicích, která nám ochotně poskytovala prameny, z nichž jsme při psaní čerpaly. Jednalo se o městské kroniky a školní kroniky našeho města a blízkého okolí. Náš velký dík patří také paní Mgr. Miroslavě Kučerové, která nám vyhledala všechny potřebné fondy v Moravském zemském archivu v Brně, které nám v naší práci velmi pomohly. Děkujeme také paní Mgr. Janě Dostálové, která nám zajistila návštěvu Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze. Rovněž děkujeme paní Ing. Lucii Bláhové a panu Lukáši Gregorovi, kteří nás provedli zámkem v Náměšti nad Oslavou. Díky této návštěvě jsme měly možnost prohlédnout si prostory letního sídla pana prezidenta Edvarda Beneše. Na závěr bychom rády poděkovaly paní MgA. Naděždě Rezkové Přibylové, která celý tento projekt zrealizovala. 3

4 Anotace Práce se zabývá druhým prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem a jeho působením na Moravě na základě prostudovaných archivních záznamů. Mapuje především dvě cesty prezidenta Edvarda Beneše po Moravě, které byly situované do okolí Moravskobudějovicka a Třebíčska v letech 1936 a Poskytuje informace o přípravách na cestu prezidenta Beneše na Moravu a následné projevy ve městech věnované Dr. Edvardu Benešovi. Přináší také záznamy z dobových novin, které o cestách pana prezidenta informovaly a taktéž záznamy z kronik měst a školních kronik z okolí Moravskobudějovicka a Třebíčska. Objevují se zde také fotografie pořízené v době příjezdu Edvarda Beneše do různých měst na své trase po Moravě. Klíčová slova: Edvard Beneš; Morava; Moravskobudějovicko; Třebíčsko; 1936;

5 Obsah Úvod Edvard Beneš Cesty Edvarda Beneše po Moravě Vysočina Moravské Budějovice Třebíč Jaroměřice nad Rokytnou Cesta 17. června Z pohledu četnictva Z pohledu novin a novinářů Československá strana lidová Národní socialisté Rozdíly mezi lidoveckou a národosocialistickou verzí Z pohledu školních kronik Městské pamětní knihy Cesta 13. června Z pohledu školních kronik Z pohledu městských kronik Z pohledu novin Závěr Resume Seznam pramenů a literatury Archivní prameny Seznam příloh... 32

6 Úvod Cílem práce je zpracovat téma týkající se cest pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše na Moravu a jeho pobytu v této části republiky. Pro kvalitnější zpracování byly zvoleny dva roky a to rok 1936 a 1947, kdy pan prezident učinil cesty do zvolených lokalit Moravskobudějovicka a Třebíčska. Základní metodou byla analýza historických dokumentů, archiválií a map. Na samém počátku výzkumu se procházely a zpracovávaly získané poznatky ze Státního okresního archivu Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice a Státního okresního archivu Třebíč, pracoviště Třebíč (dále jen SOkA Třebíč). Zde proběhla práce s Pamětními knihami z Jaroměřic nad Rokytnou, Moravských Budějovic a Jemnice a dále průzkum kronik základních a národních škol chlapeckých i dívčích a kroniky gymnázia. V SOkA Třebíč také proběhla práce s dobovými novinami, které se zmiňovaly o prezidentových návštěvách a informovaly čtenáře o jejich uskutečnění a následně o jejich průběhu. Další výzkum proběhl v Moravském zemském archivu v Brně (dále jen MZA) a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze, kde se bádání zaměřilo především na podrobné plánování cest pana prezidenta na Moravu a jeho program při cestách. V archivu byly poskytnuty k nahlédnutí mapy se zakreslenými místy, kterými pan prezident projížděl a kde se při své trase na jedno z letních sídel v Náměšti nad Oslavou zastavoval. Pro pochopení cílů cest pana Dr. Beneše byla nezbytná také cesta do jeho někdejšího letního sídla, na zámek do Náměště nad Oslavou. Zde proběhla komparace nynější vytvořené expozice s fotografiemi, které byly pořízeny v době, kdy byl Edvard Beneš v prezidentském úřadě. Fotografie zaznamenávají jak místnosti, kde pan prezident pobýval, tak i proměny zámku, které se zde udály za několik posledních desítek let. Neméně hodnotným zdrojem informací se staly fotografie z oslav příjezdu Dr. Edvarda Beneše a záznamy projevů, které byly předneseny při již zmiňovaných návštěvách. Návštěva hlavy státu byla pro obyvatele vybraného regionu velkou událostí, která dokonce inspirovala k napsání veršů, jako jsou tyto 6

7 Slovutný pane presidente! Josef Rokyta My, děti západní Moravy, vyrostlé ve stínu skalnatých strání, kde nebes azur modravý, se k hranicím Čech sklání, Kde ruka těžká jak kámen našich skal, kde prací tíživou v železo tuhne sval, kde chudoba kvete jako symbol kraje a těžká práce s bídou o závoj si hraje. V ten kraj Vás vítáme my děti, i všechen náš lid, díky Vám vzdáváme za Vaši práci o blaho národa a jeho klid. Za Vaše nezměrné úsilí o věčný mír lidského rodu, kde těžký úděl člověka je zapsán i v mladou jeho skráň, však srdce tím lepší, čím tvrdší je dlaň. o zánik válek a násilí, o světovou svobodu. A zvlášť od nás malých dětí, jichž osud v mlhách je skryt, za Vaši práci o budoucno naše přijměte, pane presidente, náš nejvroucnější dík. Báseň byla otisknuta v regionálních novinách, konkrétně v třebíčských novinách Horácko. Autorem byl místní básník Josef Rokyta. Vzhledem k líbivému obsahu veršů byla báseň přednesena při návštěvě pana prezidenta v Třebíči 17. června 1936 žákem prvního ročníku měšťanské školy Daliborem Povolným. 1 1 Slovutný pane presidente! Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936, 22. 7

8 1 Edvard Beneš Druhý československý prezident se narodil v Kožlanech na Rakovnicku a zemřel v Sezimově Ústí. Po studiu na vinohradském gymnáziu v Praze odchází studovat na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity. Poté odjíždí studovat do Francie na univerzitu v Sorbonně, kde studuje na Svobodné škole politických a sociálních nauk. Ve Francii zůstává až do roku 1907, poté odjíždí do Berlína. Své studium ukončuje zkouškou v Dijonu 1908 doktorát práv a poté v Praze složením rigorózních zkoušek. 2 Po vypuknutí první světové války Beneš založil domácí odboj Maffie zajišťující kontakt s Tomášem Garriguem Masarykem odchází do zahraničí do Francie. Od této doby je jeho jméno úzce spjato s Tomášem Garriguem Masarykem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Ve Francii přednášel na pařížské Sorboně o slovanství, psal články do francouzských a českých zahraničních novin a snažil se spolu se Štefánikem o zřízení samostatných československých vojenských jednotek, což jim odsouhlasila a podpořila je jak Francie, tak Itálie a Rusko, kde tyto jednotky vznikly. Podílel se také na vzniku Československé národní rady, kterou Francie, Itálie a Anglie přijaly jako představitele nového československého státu. 3 Po vzniku samostatného Československa se stává prvním československým ministrem zahraničí. Do Československé republiky se však vrací až v roce 1919 z Francie, mimo jiné kvůli zajišťování jižních hranic Slovenska. Stál u vzniku Společnosti národů, kde prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti, uzavřel smlouvu s Francií a dále s Rumunskem a Jugoslávií, které vytvořily tzv. Malou dohodu. Hrál velkou roli jak v mezinárodní, tak ve vnitrostátní politice. 4 V letech byl ministrem zahraničí, byl premiérem a od roku 1929 do 1935 poslancem Národního shromáždění. Po odstoupení Masaryka z funkce byl zvolen prezidentem Československé republiky. Měl blízko k socialistickým myšlenkám, ale marxismus odmítal. V roce 1938 odchází do exilu a prohlašuje mnichovskou dohodu za neplatnou. V exilu si nechává potvrdit od všech spojenců exilovou 2 HAŠKOVEC, Vít. Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo. 2., opr. vyd. Praha: Albatros, 2004, s. 19. ISBN Edvard Beneš: 2. československý prezident. Osobnosti.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Edvard Beneš. Pražský hrad [online] [cit ]. Dostupné z: 8

9 československou vládu. Zabývá se otázkou Němců v Československu a orientací budoucí zahraniční politiky rozhodl se uzavřít v roce 1943 smlouvu se SSSR. 5 Do Prahy se vrátil Po válce je podepsán pod prvními zákony, známými jako Benešovy dekrety. V zahraniční politice věřil, že ČSR bude mostem mezi SSSR a západní Evropou. Toto tvrzení mu bylo vyvráceno SSSR a KSČ (Komunistickou stranou Československa) v únoru roku V červnu téhož roku abdikuje a krátce na to umírá v Sezimově Ústí. 6 5 ČORNEJ, Petr. 234 českých osobností. 2. vyd. Brno: Fragment, 2004, s. 56. ISBN PEČENKA, Marek. Encyklopedie moderní historie. 3. rozšíř. vyd. Praha: Libri, 1999, s. 50. ISBN

10 2 Cesty Edvarda Beneše po Moravě Edvard Beneš v letech konal cesty do různých koutů Československé republiky a výjimkou nebyla ani Morava a Slezsko. Edvard Beneš se na svých cestách zastavoval v mnoha větších či menších moravských městech, kde ho, dle záznamů z dokumentů, bouřlivě vítal všudypřítomný lid vlaječkami. Na své cestě po Moravě navštívil např. Jihlavu, Telč, Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč, Kyjov, Brno, Znojmo, Vranovskou ves, Rosice, Olomouc, Opavu, nebo vzdálenou Ostravu a Moravskou Ostravu Vítkovice. Edvard Beneš si za svoje prezidentské sídlo na Moravě zvolil zámek v Náměšti nad Oslavou, který ale navštívil na svých cestách po Moravě pouze dvakrát. Zámek byl po tehdejším majiteli - hraběti Jindřichu Haugwitzovi upraven tak, aby ve všech směrech vyhovoval prezidentovým požadavkům. 7 Beneš na své návštěvy po Moravě vždy jezdil v doprovodu své choti Hany Benešové. Zámek Náměšť nad Oslavou se také stal počátečním místem jeho tras po Moravě. Neméně známý je také Židlochovický zámek, bývalé letní sídlo hlavy státu, kde pan prezident na svých cestách také pobýval a odkud vyjížděl na své cesty. 8 Na Moravu prezidentský pár vyjel nespočetněkrát, a proto jsme se v práci zaměřily pouze na dvě určité cesty Edvarda a Hany Benešových. Obě dvě tyto cesty vedly na Moravu, na Vysočinu a do námi vytyčeného moravskobudějovického regionu. Pan prezident na těchto cestách zavítal do Moravských Budějovic, Jaroměřic nad Rokytnou a Třebíče. První cestu do těchto destinací provedl v roce 1936, na druhou si tyto obce musely počkat celých jedenáct let až do roku Během těchto cest se mu dostalo mnoha uznání. V obcích, které navštívil, mu bylo uděleno čestné občanství města, které pan prezident s ochotou velmi rád přijímal (viz Příloha č. 1). Cesty byly zvoleny především pro připomenutí významu Moravských Budějovic a jeho blízkého okolí, protože ne každému městu se poštěstilo, aby mohlo prezidenta přivítat. 7 Historie v datech. Oficiální stránky Zámku Náměšt nad Oslavou [online] [cit ]. Dostupné z: 8 HRBEK, Vít. Přestavba zámku v Náměšti nad Oslavou na letní prezidentské sídlo v letech Brno, Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. 10

11 2. 1 Vysočina Zelené srdce České republiky, malebná příroda, rozsáhlé lesy. Na druhé straně hospodářská krize a obrovská nezaměstnanost. Možná to byl jeden z důvodů, proč se prezident Edvard Beneš na Moravě objevil pouze 3x za svoji prezidentskou éru. Na Vysočině se nenacházel žádný průmysl a nezaměstnanost dosahovala vysokých čísel. Odjakživa byl tento kraj spíše zemědělsky založený, navíc se tomuto kraji nevyhnuly v letech různé přírodní katastrofy, ať už to byly povodně z roku 1938, nebo nekončící sucha v roce Obě události vedly k silné neúrodě v kraji Moravské Budějovice Malebné městečko ležící na Jižní Moravě po konci skončení první světové války zažívá éru rozkvětu tak, jako celé Československo. Vznikají zde různé spolky a je započata výstavba několika budov Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, gymnázia, probíhá elektrifikace města. 10 Ve 30. letech nastupuje hospodářská krize a roste počet nezaměstnaných v celém moravskobudějovickém regionu. Na politické scéně nedochází k žádným změnám a v Moravských Budějovicích vítězí strana sociálních demokratů. 11 Dochází zde ale k velkému rozvoji spolků a klubů. V roce 1936 sídlí v Moravských Budějovicích v klášteře sestry Boromejky, které zahajují výuku vaření a šití a vytvořily prostory pro 50 dětí mateřské školy. 12 Od téhož roku v místním ochotnickém divadle začíná působit Okresní osvětový sbor. 13 Nejsilnější organizací v Moravských Budějovicích byl tehdy Sokol, který zde fungoval již od roku V roce 1936 se v Moravských Budějovicích konal dokonce valný sjezd sokolské župy plukovníka Švece s ukázkou cvičení na nářadí. Byly uskutečněny první 9 Sucho jako na Sahaře: zopakuje se rok 1947?. In: TÝDEN.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 1947_9126.html?showTab=nejctenejsi-24#.U_PTC6P9WMU 10 Z dějin Moravských Budějovic. Oficiální web města Moravské Budějovice [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Z dějin Moravských Budějovic. Oficiální web města Moravské Budějovice [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Dům sv. Antonína. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Geografické celky: Moravské Budějovice. Databáze českého amatérského divadla [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 Šibřinky a mnoho divadelních představení. V roce 1938 proběhl X. všesokolský slet, kterým sokolstvo ukázalo soudržnost a odhodlání bránit republiku. 14 Konalo se otevření chlapecké školy v Moravských Budějovicích dnešní Masarykovy školy, kterou na památku 60. výročí své existence postavila Městská spořitelna v Moravských Budějovicích. Během druhé světové války byla většina veřejných prostor zabrána německou správou. Po roce 1945 nabízí historický materiál popis města. V městě je vedle obecních a měšťanských škol státní reálné gymnasium, škola pro ženská povolání, učňovská škola a mateřská školka. V přiděleném zámku zřizuje se oblastní archiv a krajinské museum. Sokol je vlastníkem rozsáhlé sokolovny s divadelním sálem. Je tu továrna na hospodářské stroje, koželužna, tovární mlékárna a lihovar, obilní skladiště, dvě parní pily Třebíč Vzhledem k tomu, že naše práce popisuje cesty Edvarda Beneše po moravskobudějovickém regionu a jeho blízkém okolí, je nutné popsat také vzhled Třebíče v letech Po první světové válce do Třebíče přichází podnikatel Tomáš Baťa s úmyslem zřídit umělecké dílny a továrnu k výrobě obuvi dnes zde sídlí podnik BOPO a. s. v likvidaci. Ostatní stavební činnost jen zvolna převyšuje standart. 16 Třebíč v 30. letech doprovází hospodářská krize a obrovská nezaměstnanost, kdy je město zadlužené a není schopné své dluhy splácet. Třebíč byla tak zadlužená, že jeden její věřitel Cyrilometodějská záložna v Brně chtěla exekučně zabavit náměstí a přilehlé ulice, které chtěla následně vydražit ve veřejné dražbě. Dluh byl nakonec zaplacen 1936 Zemským úřadem PIDROVÁ, WAAS a NOVÁK. Památník Tělocvičné jednoty Sokol. 1. vyd. Moravské Budějovice: TJ Sokol Moravské Budějovic, Dostupné z: Bud%C4%9Bjovice pdf 15 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 353, Program zájezdu pana presidenta republiky na Moravu ve dnech června 1947, , Praha, s Historie města Třebíč. Třebíč: město s historií [online] [cit ]. Dostupné z: 17 KRATOCHVÍL, Jan. Správní vývoj města Třebíč v letech Brno, Dostupné z: _1939.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DT%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%26start%3D2. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce PhDr. Jiřina Šouračová 12

13 zámku. 21 Hraběnka Elvíra z Vrbna zámek roku 1942 prodala Říši. Po válce, roku 1945, se 30. léta jsou také spojena s dostavbou různých budov v Třebíči Městská spořitelna, Říční lázně. 18 Během mobilizace nastupovali muži z Třebíče převážně do Jihlavy nebo do Znojma. Vznikla také potřeba vybudovat protiletecké kryty, které měly být zřízeny na náklady největších třebíčských továren. 19 Po druhé světové válce v Třebíči, tak jako jinde, panuje divoký odsun německého obyvatelstva. V Zámostí je zrušen tábor pro německé kolaboranty a ti jsou přesunuti do Německa. Panovala zde stále velká bída. Po návratu lidí z koncentračních táborů se zde začal šířit břišní tyfus a úplavice Jaroměřice nad Rokytnou Tak jako téměř všechna města postihla i Jaroměřice nad Rokytnou silná hospodářská krize s obrovským nárůstem nezaměstnanosti. V této době je majitelkou jaroměřického zámku hraběnka Elvíra z Wrbna. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 18. března 1939 dorazila do Jaroměřic nad Rokytnou německá motorizovaná jednotka a ubytovala se v severním křídle majitelem staly Československé státní dráhy, následně pak stát. 22 Během druhé světové války zde působil odboj, což dokazuje také proces s třemi boňovskými protinacistickými odbojáři z roku Dějiny města v datech. Visit Třebíč [online] [cit ]. Dostupné z: 19 KRATOCHVÍL, Jan. Správní vývoj města Třebíč v letech Brno, Dostupné z: _1939.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DT%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%26start%3D2. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce PhDr. Jiřina Šouračová 20 MATYSOVÁ, Lenka. Život v Třebíči v letech Brno, Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce doc. PhDr. František Čapka, CSc. 21 MELÁNOVÁ, Lucie. Návrh naučné stezky po Jaroměřicích nad Rokytnou. Brno, Dostupné z: Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. 22 Historie města Jaroměřice nad Rokytnou. Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd [online] [cit ]. Dostupné z: 23 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta republiky 1936, Praha, s

14 3 Cesta 17. června 1936 První cesta Edvarda Beneše ve funkci prezidenta vedla do našeho regionu ve středu 17. června Prezident republiky dr. Edvard Beneš se svojí chotí Hanou Benešovou započal cestu do Znojma, Moravských Budějovic, Jaroměřic nad Rokytnou, Třebíče a Náměště nad Oslavou. Ze Židlochovic Benešovi vyjeli v 8:30 a do Znojma přijeli v 9:30 dopoledne. Pan prezident do Znojma přijel ulicí Na Vídeňce, pokračoval Náměstím republiky, ulicí Buchbergerovou (dnešní ulice Čermákova) až na náměstí Mariánské, kde průvod pana prezidenta republiky zastavil. Po vystoupení se panu prezidentovi hlásil okresní hejtman pan František Laštůvka. Ten pana prezidenta vyvedl na vyvýšené pódium, kde byly proneseny projevy česky a německy. Blahopřála také školní mládež rovněž česky a německy, která předala paní Haně Benešové květiny. Nakonec představil hejtman panu prezidentovi zástupce korporací a členy Národního shromáždění. Pan prezident opustil Znojmo v 10:00 dopoledne a odjížděl do Bítova. 24 V Bítově šel pan prezident za doprovodu fanfár na vyvýšenou tribunu, kde byl po vyslechnutí státní hymny seznámen se starostou Bítova. Za žáky byl přivítán jednou studentkou a podepsal se do pamětní knihy města Bítova. Poté odešel spolu s průvodem k prvnímu železnému mostu přes přehradní jezero. Odtud pan prezident nasedl do člunu a odjel po přehradním jezeře do Vranova, kde si dal ve 12:20 oběd a po krátkém přivítání odjíždí v 13:35 směrem do Moravských Budějovic. 25 Edvard Beneš s chotí přijel do Moravských Budějovic ve 14:30. Při vjezdu do města hrály fanfáry a byly zvony z věže farního kostela. Pan prezident republiky vystoupil z vozu na Havlíčkově náměstí (dnešní náměstí Míru) a vstoupil na tribunu. Hudba hrála státní hymnu a poté následovalo přivítání okresním hejtmanem, četnickým velitelem, starostou města panem Felixem Burianem, starostou města Jemnice panem Františkem Čermákem a zástupcem legionářských jednotek panem Vladimírem Javůrkem. Poté následovalo přivítání pana prezidenta školní mládeží, při kterém byly předány kytice jak panu prezidentovi, tak jeho choti. Dále se hlava státu zapsala do pamětní knihy města Moravských Budějovic. Po sestoupení pana prezidenta z tribuny mu byli představeni 24 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta republiky 1936, Praha, s Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta 1936, Praha, s

15 ostatní zástupci města a korporací. Edvard Beneš opustil Moravské Budějovice ve 14:45 a odjel do blízkých Jaroměřic nad Rokytnou. Do Třebíče přijíždí Edvard Beneš v 15:45. Zde na něj rovněž čekaly tisíce lidí. Po vystoupení na tribunu a vyslechnutí státních hymen byl opět seznámen s vedoucími osobnostmi města, panem starostou Josefem Vaňkem, předsedou starostenského sboru Rudoflem Chalupou a dalšími. Za žáky pronesl proslov Bořivoj Povolný. Poté projde Edvard Beneš špalírem dětí a vydá se na prohlídku baziliky sv. Prokopa v Poklášteří, kde je seznámen s místním farářem. Prohlídka bude trvat 15 minut. Z Třebíče pan prezident odjíždí v 17:00 odpoledne a s malou zastávkou v Náměšti nad Oslavou a Rosicích přijíždí zpět do Židlichovic v 19: Z výše uvedeného vyplývá, že návštěvy měst, měly téměř stejný scénář, proto budou v práci cesty prezidenta republiky dra Edvarda Beneše analyzovány z různých pohledů. 3.1 Z pohledu četnictva Cesta prezidenta Beneše na Moravu vyvolala rozruch, ale také radost nejen u obyčejných občanů, ale zajišťování a organizace celého průběhu akce se dotkla především četnictva, které mělo ponejvíc za úkol zajistit poklidný průběh cest. Při příležitosti návštěvy prezidenta Beneše moravskobudějovického regionu měly hlídky četníků z Jihlavy a Dačic, kteří byli přesunuti do Moravských Budějovic, pevně vyznačeny trasy, po kterých se budou pohybovat a také lokality, ve kterých musí zajišťovat pořádek (viz Příloha č. 3, 4). Na tuto akci bylo povoláno 40 četníků, kteří měli hlídat celou trasu cesty, která začínala Grešlovým Mýtem a končila hranicemi třebíčského okresu. Za účelem kontrolování hladkého průběhu cesty dostali přidělení policisté auto kontrolní silniční stanice v Jihlavě. Zajišťování bezproblémového průběhu návštěvy Moravy se zúčastnil i por. František Marek, který se o svém úkolu a nemožnosti splnění služební cesty z důvodu zabezpečovacích opatření, zmiňuje v přiložených historických dokumentech (viz Příloha č. 5). Zajišťování a zabezpečování klidné návštěvy se nejvíc dotklo obyčejných četníků, kteří museli být poučeni přednosty okresních úřadů. Z materiálů Velitelství četnického oddělení v Třebíči vyplývá, že muselo být přesunuto na zajišťovací akce i dalších 50 četníků 26 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta republiky 1936, Praha, s

16 k zajištění průjezdné silnice. Zajímavostí je, že četníci měli být na místa určení dopraveni nákladními auty nebo autobusy Z pohledu novin a novinářů Cesta prezidenta Beneše na Moravu nemohla uniknout pozornosti tisku. V průběhu plánování cesty na Moravu se o jeho cestě postupně zmiňovala snad všechna periodika, která byla v té době na trhu. Představitelé měst, která byla vybrána prezidentem k návštěvě, si od tohoto aktu slibovali větší prestiž pro dané město nebo obec. Současně s tímto byla prezidentu Benešovi při průjezdu obcemi udělována čestná občanství dané obce. Zvláštní kapitolu ovšem tvoří periodika jednotlivých politických stran, kterým bude v této práci také věnován prostor Československá strana lidová Periodikum československé strany lidové se jmenovalo Stráž. Cesta prezidenta Beneše na Moravu v něm nezůstala nezmíněna. Vzhledem k tomu, že se příznivci československé strany lidové hlásili k ideálům, které vyznával samotný Beneš, byla jeho cesta a také její plány velmi podrobně zaznamenávány. První zmínka o cestě prezidenta Beneše na Moravukonkrétně do Třebíče, pochází z 28. května V ten samý den vyšla v těchto novinách také krátká zpráva o prezidentových 52. narozeninách s upřímným blahopřáním. 28 Podrobnější zpráva je zaznamenána v témže periodiku dne 10. června 1936, kde je již vyznačen konkrétní program v Moravských Budějovicích. Do Moravských Budějovic měl prezident republiky dorazit 17. června odpoledne, konkrétně byl čas jeho příjezdu stanoven na 14:30. Přípravami žilo celé město. Hlavně politické strany se rozhodly nic nezanedbat, což dokazuje zpráva ve zmíněném periodiku: Obecenstvo se žádá, aby zaujalo svá místa již ve 13:30 hod. a dbalo pokynů pořadatelů opatřených červenobílou páskou na rukávě. ( ) Majitelé domů v ulici Tyršově, na obou náměstích a v Palackého třídě na Podolí, kudy pan president pojede, jakož i v ostatních částech města se vyzývají, aby své domy ozdobili prapory. Kdo ho nemá, obdrží jej na radnici. Majitelé domů v ulici Tyršově, Horního a Dolního náměstí a Podolí, nechť ozdobí své domy chvojím, které každý obdrží v hasičském skladišti, nechť přijdou se svými prapory Moravský zemský archiv Brno, B 72 ZČV Brno, kart. 451, č.j. 397/1936, Program návštěvy pana presidenta republiky, , Brno 28 K narozeninám pana presidenta republiky Dra. Ed. Beneše. Stráž: týdeník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936, Mor. Budějovicko. Stráž: deník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936,

17 Velký ohlas zaznamenala návštěva prezidenta Beneše v Třebíči. Zvláště mladí lidovečtí stoupenci se pasovali do role pokračovatelů a následovatelů Benešových ideálů a také si nezapomněli přičíst k dobru jejich rozhodnutí podpořit Edvarda Beneše v jeho politické činnosti. Velmi dojemně je v článku ze 17. června 1936 popisováno nadšení, které doslova tepalo celou Třebíčí. 30 Všichni toužili vidět svého prezidenta. Důkazem tohoto je i udělení čestného občanství města Třebíče druhému československému prezidentovi. Všichni v něm viděli pokračovatele masarykovských myšlenek a ideálů, které pouze povznesl z roviny duchovní do roviny reálné a přetransformoval je na soudobé problémy. Existuje také dobový záznam s přesným programem, který Edvard Beneš v Třebíči a jejím okolní absolvoval. Do Třebíče pan prezident přijel přes Výčapy asi v 15:45. Následuje výstup prezidenta republiky na tribunu v centru města, kde jej přivítali přední představitelé Třebíče. Po státních hymnách uvítá pana presidenta republiky starosta obce Josef Vaněk, předseda starostenského sboru Rudolf Chalupa, zástupce legionářů a italské domobrany učitel Antonín Sedlák a žák měšťanské školy Dalibor Povolný. 31 Poté prezident prošel špalírem dětí základních škol, které jej zdravily mávátky. Dalším bodem programu byla návštěva baziliky sv. Prokopa, která dodnes patří k chloubám Třebíče. Návštěvu Třebíče ukončil pan prezident asi v 17:00, načež dál pokračoval přes Vladislav do Náměště nad Oslavou Národní socialisté Ani národní socialisté si nenechali ujít příležitost a náležitě poreferovali o chystané cestě prezidenta Beneše na Moravu. V týdeníku Horácko vyšly před jeho cestou na Moravu dva články, přičemž první z nich se více zaobíral politickým programem a teprve až druhý z nich referoval o tom, jak se především Třebíč chystá na příjezd svého prezidenta. V prvním článku, který byl vydán 29. května 1936, je vzdán hold Benešovi, jakožto pokračovateli masarykovských ideálů. Národním socialistům je také blízký Benešův volební program, který je v článku podrobně uveřejněn. Přikládají do něj však i vlastní myšlenky- o směřování k socialismu a o demokracii hospodářské. Na tyto myšlenky však nikde v Benešově programu odkaz není a lze předpokládat, že národní socialisté pouze chtěli 30 Město Třebíč vítá slavně presidenta republiky!. Stráž:týdeník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936, Zájezd pana presidenta republiky do okresu třebíčského dne 17. června Stráž: deník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936,

18 vyzdvihnout vlastní program a zásady. Na konci tohoto článku je také krátké blahopřání prezidentovi k jeho 52. narozeninám. 32 Druhý článek z 12. května 1936 se již podrobněji zabývá detaily cesty prezidenta Beneše do Třebíče, kde se na příjezd prezidenta řádně připravili a uvítání nepodcenili. Při příjezdu na hranice třebíčského katastru začnou vyzvánět všechny zvony na všech věžích a kostelích, tovární sirény začnou houkat, aby oznámili příjezd p. presidenta do města Třebíče. Na Znojemské třídě bude první slavobrána a příjezd pana presidenta bude očekávat selská jízda u Vernerových první skupina krojovaných spolků. 33 Při příjezdu na třebíčské Karlovo náměstí měly sirény přestat houkat, zvony znít a trubači měli z věže zatroubit famfáry z Libuše. Prezident bude do města uveden za zpěvu dětského sboru Janáček a za asistence představitelů města. Všechny projevy, které pan prezident v Třebíči učiní, budou vysílány místním rozhlasem. Dalším bodem programu bude podpis do pamětní knihy města, drobné občerstvení v městské spořitelně a dále pak zastávka u třebíčské baziliky sv. Prokopa. Také v tomto článku je naznačeno, jak velké popularitě se prezident Beneš těší u běžných občanů. Z toho důvodu také budou všechny továrny a obchodníci požádáni, aby v době pobytu pana presidenta v Třebíči dali možnost zaměstnancům, aby se vítání hlavy státu zúčastnili. Všechny školy venkovské se též vítání zúčastní, a protože se počítá s velkou návštěvou obyvatel z celého okolí, bude přítomno uvítání pana presidenta v Třebíči několik tisíc občanů Rozdíly mezi lidoveckou a národosocialistickou verzí Obě verze se příliš neliší. Více méně se shodují v časech i v místech prezidentových návštěv. Program popisují obě strany trochu odlišně, nutno ovšem dodat, že národně socialistická strana jej má detailnější. Z dobových materiálů vyplývají mnohé neshody - mezi nejčastější patří rozdílná jména aktérů. 32 Mladí za Benešem! Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936, Návštěva pana presidenta Dra E. Beneše v Třebíči. Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936, Návštěva pana presidenta Dra E. Beneše v Třebíči. Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936,

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rekonstrukce Masarykovy studánky

Rekonstrukce Masarykovy studánky Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska Rekonstrukce Masarykovy studánky Vlastivědný spolek v Zastávce pojal záměr v tomto roce rekonstruovat Masarykovu studánku. Cílem projektu je upravit studánku do podoby

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více