Edvard Beneš na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Edvard Beneš na Moravě"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A SOŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Edvard Beneš na Moravě Autoři: Michaela Langová, Eliška Čechová Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Tyršova 365, Moravské Budějovice Kraj: Kraj Vysočina Konzultant: PhDr. Alena Zina Janáčková Moravské Budějovice 2014

2 Prohlašujeme, že tato práce je původním dílem a je vypracována samostatně. Všechny použité zdroje, z nichž bylo čerpáno, jsou náležitě citovány a zapsány v seznamu použité literatury. V Moravských Budějovicích dne.... Michaela Langová, Eliška Čechová 2

3 Poděkování V první řadě bychom chtěly moc poděkovat PhDr. Aleně Zině Janáčkové, která nám dávala užitečné rady během psaní této práce. Dále bychom chtěly poděkovat paní Mgr. Lence Jičínské, archivářce v Moravských Budějovicích, která nám ochotně poskytovala prameny, z nichž jsme při psaní čerpaly. Jednalo se o městské kroniky a školní kroniky našeho města a blízkého okolí. Náš velký dík patří také paní Mgr. Miroslavě Kučerové, která nám vyhledala všechny potřebné fondy v Moravském zemském archivu v Brně, které nám v naší práci velmi pomohly. Děkujeme také paní Mgr. Janě Dostálové, která nám zajistila návštěvu Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze. Rovněž děkujeme paní Ing. Lucii Bláhové a panu Lukáši Gregorovi, kteří nás provedli zámkem v Náměšti nad Oslavou. Díky této návštěvě jsme měly možnost prohlédnout si prostory letního sídla pana prezidenta Edvarda Beneše. Na závěr bychom rády poděkovaly paní MgA. Naděždě Rezkové Přibylové, která celý tento projekt zrealizovala. 3

4 Anotace Práce se zabývá druhým prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem a jeho působením na Moravě na základě prostudovaných archivních záznamů. Mapuje především dvě cesty prezidenta Edvarda Beneše po Moravě, které byly situované do okolí Moravskobudějovicka a Třebíčska v letech 1936 a Poskytuje informace o přípravách na cestu prezidenta Beneše na Moravu a následné projevy ve městech věnované Dr. Edvardu Benešovi. Přináší také záznamy z dobových novin, které o cestách pana prezidenta informovaly a taktéž záznamy z kronik měst a školních kronik z okolí Moravskobudějovicka a Třebíčska. Objevují se zde také fotografie pořízené v době příjezdu Edvarda Beneše do různých měst na své trase po Moravě. Klíčová slova: Edvard Beneš; Morava; Moravskobudějovicko; Třebíčsko; 1936;

5 Obsah Úvod Edvard Beneš Cesty Edvarda Beneše po Moravě Vysočina Moravské Budějovice Třebíč Jaroměřice nad Rokytnou Cesta 17. června Z pohledu četnictva Z pohledu novin a novinářů Československá strana lidová Národní socialisté Rozdíly mezi lidoveckou a národosocialistickou verzí Z pohledu školních kronik Městské pamětní knihy Cesta 13. června Z pohledu školních kronik Z pohledu městských kronik Z pohledu novin Závěr Resume Seznam pramenů a literatury Archivní prameny Seznam příloh... 32

6 Úvod Cílem práce je zpracovat téma týkající se cest pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše na Moravu a jeho pobytu v této části republiky. Pro kvalitnější zpracování byly zvoleny dva roky a to rok 1936 a 1947, kdy pan prezident učinil cesty do zvolených lokalit Moravskobudějovicka a Třebíčska. Základní metodou byla analýza historických dokumentů, archiválií a map. Na samém počátku výzkumu se procházely a zpracovávaly získané poznatky ze Státního okresního archivu Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice a Státního okresního archivu Třebíč, pracoviště Třebíč (dále jen SOkA Třebíč). Zde proběhla práce s Pamětními knihami z Jaroměřic nad Rokytnou, Moravských Budějovic a Jemnice a dále průzkum kronik základních a národních škol chlapeckých i dívčích a kroniky gymnázia. V SOkA Třebíč také proběhla práce s dobovými novinami, které se zmiňovaly o prezidentových návštěvách a informovaly čtenáře o jejich uskutečnění a následně o jejich průběhu. Další výzkum proběhl v Moravském zemském archivu v Brně (dále jen MZA) a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze, kde se bádání zaměřilo především na podrobné plánování cest pana prezidenta na Moravu a jeho program při cestách. V archivu byly poskytnuty k nahlédnutí mapy se zakreslenými místy, kterými pan prezident projížděl a kde se při své trase na jedno z letních sídel v Náměšti nad Oslavou zastavoval. Pro pochopení cílů cest pana Dr. Beneše byla nezbytná také cesta do jeho někdejšího letního sídla, na zámek do Náměště nad Oslavou. Zde proběhla komparace nynější vytvořené expozice s fotografiemi, které byly pořízeny v době, kdy byl Edvard Beneš v prezidentském úřadě. Fotografie zaznamenávají jak místnosti, kde pan prezident pobýval, tak i proměny zámku, které se zde udály za několik posledních desítek let. Neméně hodnotným zdrojem informací se staly fotografie z oslav příjezdu Dr. Edvarda Beneše a záznamy projevů, které byly předneseny při již zmiňovaných návštěvách. Návštěva hlavy státu byla pro obyvatele vybraného regionu velkou událostí, která dokonce inspirovala k napsání veršů, jako jsou tyto 6

7 Slovutný pane presidente! Josef Rokyta My, děti západní Moravy, vyrostlé ve stínu skalnatých strání, kde nebes azur modravý, se k hranicím Čech sklání, Kde ruka těžká jak kámen našich skal, kde prací tíživou v železo tuhne sval, kde chudoba kvete jako symbol kraje a těžká práce s bídou o závoj si hraje. V ten kraj Vás vítáme my děti, i všechen náš lid, díky Vám vzdáváme za Vaši práci o blaho národa a jeho klid. Za Vaše nezměrné úsilí o věčný mír lidského rodu, kde těžký úděl člověka je zapsán i v mladou jeho skráň, však srdce tím lepší, čím tvrdší je dlaň. o zánik válek a násilí, o světovou svobodu. A zvlášť od nás malých dětí, jichž osud v mlhách je skryt, za Vaši práci o budoucno naše přijměte, pane presidente, náš nejvroucnější dík. Báseň byla otisknuta v regionálních novinách, konkrétně v třebíčských novinách Horácko. Autorem byl místní básník Josef Rokyta. Vzhledem k líbivému obsahu veršů byla báseň přednesena při návštěvě pana prezidenta v Třebíči 17. června 1936 žákem prvního ročníku měšťanské školy Daliborem Povolným. 1 1 Slovutný pane presidente! Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936, 22. 7

8 1 Edvard Beneš Druhý československý prezident se narodil v Kožlanech na Rakovnicku a zemřel v Sezimově Ústí. Po studiu na vinohradském gymnáziu v Praze odchází studovat na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity. Poté odjíždí studovat do Francie na univerzitu v Sorbonně, kde studuje na Svobodné škole politických a sociálních nauk. Ve Francii zůstává až do roku 1907, poté odjíždí do Berlína. Své studium ukončuje zkouškou v Dijonu 1908 doktorát práv a poté v Praze složením rigorózních zkoušek. 2 Po vypuknutí první světové války Beneš založil domácí odboj Maffie zajišťující kontakt s Tomášem Garriguem Masarykem odchází do zahraničí do Francie. Od této doby je jeho jméno úzce spjato s Tomášem Garriguem Masarykem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Ve Francii přednášel na pařížské Sorboně o slovanství, psal články do francouzských a českých zahraničních novin a snažil se spolu se Štefánikem o zřízení samostatných československých vojenských jednotek, což jim odsouhlasila a podpořila je jak Francie, tak Itálie a Rusko, kde tyto jednotky vznikly. Podílel se také na vzniku Československé národní rady, kterou Francie, Itálie a Anglie přijaly jako představitele nového československého státu. 3 Po vzniku samostatného Československa se stává prvním československým ministrem zahraničí. Do Československé republiky se však vrací až v roce 1919 z Francie, mimo jiné kvůli zajišťování jižních hranic Slovenska. Stál u vzniku Společnosti národů, kde prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti, uzavřel smlouvu s Francií a dále s Rumunskem a Jugoslávií, které vytvořily tzv. Malou dohodu. Hrál velkou roli jak v mezinárodní, tak ve vnitrostátní politice. 4 V letech byl ministrem zahraničí, byl premiérem a od roku 1929 do 1935 poslancem Národního shromáždění. Po odstoupení Masaryka z funkce byl zvolen prezidentem Československé republiky. Měl blízko k socialistickým myšlenkám, ale marxismus odmítal. V roce 1938 odchází do exilu a prohlašuje mnichovskou dohodu za neplatnou. V exilu si nechává potvrdit od všech spojenců exilovou 2 HAŠKOVEC, Vít. Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo. 2., opr. vyd. Praha: Albatros, 2004, s. 19. ISBN Edvard Beneš: 2. československý prezident. Osobnosti.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Edvard Beneš. Pražský hrad [online] [cit ]. Dostupné z: 8

9 československou vládu. Zabývá se otázkou Němců v Československu a orientací budoucí zahraniční politiky rozhodl se uzavřít v roce 1943 smlouvu se SSSR. 5 Do Prahy se vrátil Po válce je podepsán pod prvními zákony, známými jako Benešovy dekrety. V zahraniční politice věřil, že ČSR bude mostem mezi SSSR a západní Evropou. Toto tvrzení mu bylo vyvráceno SSSR a KSČ (Komunistickou stranou Československa) v únoru roku V červnu téhož roku abdikuje a krátce na to umírá v Sezimově Ústí. 6 5 ČORNEJ, Petr. 234 českých osobností. 2. vyd. Brno: Fragment, 2004, s. 56. ISBN PEČENKA, Marek. Encyklopedie moderní historie. 3. rozšíř. vyd. Praha: Libri, 1999, s. 50. ISBN

10 2 Cesty Edvarda Beneše po Moravě Edvard Beneš v letech konal cesty do různých koutů Československé republiky a výjimkou nebyla ani Morava a Slezsko. Edvard Beneš se na svých cestách zastavoval v mnoha větších či menších moravských městech, kde ho, dle záznamů z dokumentů, bouřlivě vítal všudypřítomný lid vlaječkami. Na své cestě po Moravě navštívil např. Jihlavu, Telč, Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč, Kyjov, Brno, Znojmo, Vranovskou ves, Rosice, Olomouc, Opavu, nebo vzdálenou Ostravu a Moravskou Ostravu Vítkovice. Edvard Beneš si za svoje prezidentské sídlo na Moravě zvolil zámek v Náměšti nad Oslavou, který ale navštívil na svých cestách po Moravě pouze dvakrát. Zámek byl po tehdejším majiteli - hraběti Jindřichu Haugwitzovi upraven tak, aby ve všech směrech vyhovoval prezidentovým požadavkům. 7 Beneš na své návštěvy po Moravě vždy jezdil v doprovodu své choti Hany Benešové. Zámek Náměšť nad Oslavou se také stal počátečním místem jeho tras po Moravě. Neméně známý je také Židlochovický zámek, bývalé letní sídlo hlavy státu, kde pan prezident na svých cestách také pobýval a odkud vyjížděl na své cesty. 8 Na Moravu prezidentský pár vyjel nespočetněkrát, a proto jsme se v práci zaměřily pouze na dvě určité cesty Edvarda a Hany Benešových. Obě dvě tyto cesty vedly na Moravu, na Vysočinu a do námi vytyčeného moravskobudějovického regionu. Pan prezident na těchto cestách zavítal do Moravských Budějovic, Jaroměřic nad Rokytnou a Třebíče. První cestu do těchto destinací provedl v roce 1936, na druhou si tyto obce musely počkat celých jedenáct let až do roku Během těchto cest se mu dostalo mnoha uznání. V obcích, které navštívil, mu bylo uděleno čestné občanství města, které pan prezident s ochotou velmi rád přijímal (viz Příloha č. 1). Cesty byly zvoleny především pro připomenutí významu Moravských Budějovic a jeho blízkého okolí, protože ne každému městu se poštěstilo, aby mohlo prezidenta přivítat. 7 Historie v datech. Oficiální stránky Zámku Náměšt nad Oslavou [online] [cit ]. Dostupné z: 8 HRBEK, Vít. Přestavba zámku v Náměšti nad Oslavou na letní prezidentské sídlo v letech Brno, Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. 10

11 2. 1 Vysočina Zelené srdce České republiky, malebná příroda, rozsáhlé lesy. Na druhé straně hospodářská krize a obrovská nezaměstnanost. Možná to byl jeden z důvodů, proč se prezident Edvard Beneš na Moravě objevil pouze 3x za svoji prezidentskou éru. Na Vysočině se nenacházel žádný průmysl a nezaměstnanost dosahovala vysokých čísel. Odjakživa byl tento kraj spíše zemědělsky založený, navíc se tomuto kraji nevyhnuly v letech různé přírodní katastrofy, ať už to byly povodně z roku 1938, nebo nekončící sucha v roce Obě události vedly k silné neúrodě v kraji Moravské Budějovice Malebné městečko ležící na Jižní Moravě po konci skončení první světové války zažívá éru rozkvětu tak, jako celé Československo. Vznikají zde různé spolky a je započata výstavba několika budov Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, gymnázia, probíhá elektrifikace města. 10 Ve 30. letech nastupuje hospodářská krize a roste počet nezaměstnaných v celém moravskobudějovickém regionu. Na politické scéně nedochází k žádným změnám a v Moravských Budějovicích vítězí strana sociálních demokratů. 11 Dochází zde ale k velkému rozvoji spolků a klubů. V roce 1936 sídlí v Moravských Budějovicích v klášteře sestry Boromejky, které zahajují výuku vaření a šití a vytvořily prostory pro 50 dětí mateřské školy. 12 Od téhož roku v místním ochotnickém divadle začíná působit Okresní osvětový sbor. 13 Nejsilnější organizací v Moravských Budějovicích byl tehdy Sokol, který zde fungoval již od roku V roce 1936 se v Moravských Budějovicích konal dokonce valný sjezd sokolské župy plukovníka Švece s ukázkou cvičení na nářadí. Byly uskutečněny první 9 Sucho jako na Sahaře: zopakuje se rok 1947?. In: TÝDEN.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 1947_9126.html?showTab=nejctenejsi-24#.U_PTC6P9WMU 10 Z dějin Moravských Budějovic. Oficiální web města Moravské Budějovice [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Z dějin Moravských Budějovic. Oficiální web města Moravské Budějovice [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Dům sv. Antonína. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Geografické celky: Moravské Budějovice. Databáze českého amatérského divadla [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 Šibřinky a mnoho divadelních představení. V roce 1938 proběhl X. všesokolský slet, kterým sokolstvo ukázalo soudržnost a odhodlání bránit republiku. 14 Konalo se otevření chlapecké školy v Moravských Budějovicích dnešní Masarykovy školy, kterou na památku 60. výročí své existence postavila Městská spořitelna v Moravských Budějovicích. Během druhé světové války byla většina veřejných prostor zabrána německou správou. Po roce 1945 nabízí historický materiál popis města. V městě je vedle obecních a měšťanských škol státní reálné gymnasium, škola pro ženská povolání, učňovská škola a mateřská školka. V přiděleném zámku zřizuje se oblastní archiv a krajinské museum. Sokol je vlastníkem rozsáhlé sokolovny s divadelním sálem. Je tu továrna na hospodářské stroje, koželužna, tovární mlékárna a lihovar, obilní skladiště, dvě parní pily Třebíč Vzhledem k tomu, že naše práce popisuje cesty Edvarda Beneše po moravskobudějovickém regionu a jeho blízkém okolí, je nutné popsat také vzhled Třebíče v letech Po první světové válce do Třebíče přichází podnikatel Tomáš Baťa s úmyslem zřídit umělecké dílny a továrnu k výrobě obuvi dnes zde sídlí podnik BOPO a. s. v likvidaci. Ostatní stavební činnost jen zvolna převyšuje standart. 16 Třebíč v 30. letech doprovází hospodářská krize a obrovská nezaměstnanost, kdy je město zadlužené a není schopné své dluhy splácet. Třebíč byla tak zadlužená, že jeden její věřitel Cyrilometodějská záložna v Brně chtěla exekučně zabavit náměstí a přilehlé ulice, které chtěla následně vydražit ve veřejné dražbě. Dluh byl nakonec zaplacen 1936 Zemským úřadem PIDROVÁ, WAAS a NOVÁK. Památník Tělocvičné jednoty Sokol. 1. vyd. Moravské Budějovice: TJ Sokol Moravské Budějovic, Dostupné z: Bud%C4%9Bjovice pdf 15 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 353, Program zájezdu pana presidenta republiky na Moravu ve dnech června 1947, , Praha, s Historie města Třebíč. Třebíč: město s historií [online] [cit ]. Dostupné z: 17 KRATOCHVÍL, Jan. Správní vývoj města Třebíč v letech Brno, Dostupné z: _1939.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DT%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%26start%3D2. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce PhDr. Jiřina Šouračová 12

13 zámku. 21 Hraběnka Elvíra z Vrbna zámek roku 1942 prodala Říši. Po válce, roku 1945, se 30. léta jsou také spojena s dostavbou různých budov v Třebíči Městská spořitelna, Říční lázně. 18 Během mobilizace nastupovali muži z Třebíče převážně do Jihlavy nebo do Znojma. Vznikla také potřeba vybudovat protiletecké kryty, které měly být zřízeny na náklady největších třebíčských továren. 19 Po druhé světové válce v Třebíči, tak jako jinde, panuje divoký odsun německého obyvatelstva. V Zámostí je zrušen tábor pro německé kolaboranty a ti jsou přesunuti do Německa. Panovala zde stále velká bída. Po návratu lidí z koncentračních táborů se zde začal šířit břišní tyfus a úplavice Jaroměřice nad Rokytnou Tak jako téměř všechna města postihla i Jaroměřice nad Rokytnou silná hospodářská krize s obrovským nárůstem nezaměstnanosti. V této době je majitelkou jaroměřického zámku hraběnka Elvíra z Wrbna. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 18. března 1939 dorazila do Jaroměřic nad Rokytnou německá motorizovaná jednotka a ubytovala se v severním křídle majitelem staly Československé státní dráhy, následně pak stát. 22 Během druhé světové války zde působil odboj, což dokazuje také proces s třemi boňovskými protinacistickými odbojáři z roku Dějiny města v datech. Visit Třebíč [online] [cit ]. Dostupné z: 19 KRATOCHVÍL, Jan. Správní vývoj města Třebíč v letech Brno, Dostupné z: _1939.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DT%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%26start%3D2. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce PhDr. Jiřina Šouračová 20 MATYSOVÁ, Lenka. Život v Třebíči v letech Brno, Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce doc. PhDr. František Čapka, CSc. 21 MELÁNOVÁ, Lucie. Návrh naučné stezky po Jaroměřicích nad Rokytnou. Brno, Dostupné z: Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. 22 Historie města Jaroměřice nad Rokytnou. Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd [online] [cit ]. Dostupné z: 23 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta republiky 1936, Praha, s

14 3 Cesta 17. června 1936 První cesta Edvarda Beneše ve funkci prezidenta vedla do našeho regionu ve středu 17. června Prezident republiky dr. Edvard Beneš se svojí chotí Hanou Benešovou započal cestu do Znojma, Moravských Budějovic, Jaroměřic nad Rokytnou, Třebíče a Náměště nad Oslavou. Ze Židlochovic Benešovi vyjeli v 8:30 a do Znojma přijeli v 9:30 dopoledne. Pan prezident do Znojma přijel ulicí Na Vídeňce, pokračoval Náměstím republiky, ulicí Buchbergerovou (dnešní ulice Čermákova) až na náměstí Mariánské, kde průvod pana prezidenta republiky zastavil. Po vystoupení se panu prezidentovi hlásil okresní hejtman pan František Laštůvka. Ten pana prezidenta vyvedl na vyvýšené pódium, kde byly proneseny projevy česky a německy. Blahopřála také školní mládež rovněž česky a německy, která předala paní Haně Benešové květiny. Nakonec představil hejtman panu prezidentovi zástupce korporací a členy Národního shromáždění. Pan prezident opustil Znojmo v 10:00 dopoledne a odjížděl do Bítova. 24 V Bítově šel pan prezident za doprovodu fanfár na vyvýšenou tribunu, kde byl po vyslechnutí státní hymny seznámen se starostou Bítova. Za žáky byl přivítán jednou studentkou a podepsal se do pamětní knihy města Bítova. Poté odešel spolu s průvodem k prvnímu železnému mostu přes přehradní jezero. Odtud pan prezident nasedl do člunu a odjel po přehradním jezeře do Vranova, kde si dal ve 12:20 oběd a po krátkém přivítání odjíždí v 13:35 směrem do Moravských Budějovic. 25 Edvard Beneš s chotí přijel do Moravských Budějovic ve 14:30. Při vjezdu do města hrály fanfáry a byly zvony z věže farního kostela. Pan prezident republiky vystoupil z vozu na Havlíčkově náměstí (dnešní náměstí Míru) a vstoupil na tribunu. Hudba hrála státní hymnu a poté následovalo přivítání okresním hejtmanem, četnickým velitelem, starostou města panem Felixem Burianem, starostou města Jemnice panem Františkem Čermákem a zástupcem legionářských jednotek panem Vladimírem Javůrkem. Poté následovalo přivítání pana prezidenta školní mládeží, při kterém byly předány kytice jak panu prezidentovi, tak jeho choti. Dále se hlava státu zapsala do pamětní knihy města Moravských Budějovic. Po sestoupení pana prezidenta z tribuny mu byli představeni 24 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta republiky 1936, Praha, s Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta 1936, Praha, s

15 ostatní zástupci města a korporací. Edvard Beneš opustil Moravské Budějovice ve 14:45 a odjel do blízkých Jaroměřic nad Rokytnou. Do Třebíče přijíždí Edvard Beneš v 15:45. Zde na něj rovněž čekaly tisíce lidí. Po vystoupení na tribunu a vyslechnutí státních hymen byl opět seznámen s vedoucími osobnostmi města, panem starostou Josefem Vaňkem, předsedou starostenského sboru Rudoflem Chalupou a dalšími. Za žáky pronesl proslov Bořivoj Povolný. Poté projde Edvard Beneš špalírem dětí a vydá se na prohlídku baziliky sv. Prokopa v Poklášteří, kde je seznámen s místním farářem. Prohlídka bude trvat 15 minut. Z Třebíče pan prezident odjíždí v 17:00 odpoledne a s malou zastávkou v Náměšti nad Oslavou a Rosicích přijíždí zpět do Židlichovic v 19: Z výše uvedeného vyplývá, že návštěvy měst, měly téměř stejný scénář, proto budou v práci cesty prezidenta republiky dra Edvarda Beneše analyzovány z různých pohledů. 3.1 Z pohledu četnictva Cesta prezidenta Beneše na Moravu vyvolala rozruch, ale také radost nejen u obyčejných občanů, ale zajišťování a organizace celého průběhu akce se dotkla především četnictva, které mělo ponejvíc za úkol zajistit poklidný průběh cest. Při příležitosti návštěvy prezidenta Beneše moravskobudějovického regionu měly hlídky četníků z Jihlavy a Dačic, kteří byli přesunuti do Moravských Budějovic, pevně vyznačeny trasy, po kterých se budou pohybovat a také lokality, ve kterých musí zajišťovat pořádek (viz Příloha č. 3, 4). Na tuto akci bylo povoláno 40 četníků, kteří měli hlídat celou trasu cesty, která začínala Grešlovým Mýtem a končila hranicemi třebíčského okresu. Za účelem kontrolování hladkého průběhu cesty dostali přidělení policisté auto kontrolní silniční stanice v Jihlavě. Zajišťování bezproblémového průběhu návštěvy Moravy se zúčastnil i por. František Marek, který se o svém úkolu a nemožnosti splnění služební cesty z důvodu zabezpečovacích opatření, zmiňuje v přiložených historických dokumentech (viz Příloha č. 5). Zajišťování a zabezpečování klidné návštěvy se nejvíc dotklo obyčejných četníků, kteří museli být poučeni přednosty okresních úřadů. Z materiálů Velitelství četnického oddělení v Třebíči vyplývá, že muselo být přesunuto na zajišťovací akce i dalších 50 četníků 26 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, KPR (1919) , i. č. 1820, sig , kar. 349, Program zájezdu pana presidenta republiky 1936, Praha, s

16 k zajištění průjezdné silnice. Zajímavostí je, že četníci měli být na místa určení dopraveni nákladními auty nebo autobusy Z pohledu novin a novinářů Cesta prezidenta Beneše na Moravu nemohla uniknout pozornosti tisku. V průběhu plánování cesty na Moravu se o jeho cestě postupně zmiňovala snad všechna periodika, která byla v té době na trhu. Představitelé měst, která byla vybrána prezidentem k návštěvě, si od tohoto aktu slibovali větší prestiž pro dané město nebo obec. Současně s tímto byla prezidentu Benešovi při průjezdu obcemi udělována čestná občanství dané obce. Zvláštní kapitolu ovšem tvoří periodika jednotlivých politických stran, kterým bude v této práci také věnován prostor Československá strana lidová Periodikum československé strany lidové se jmenovalo Stráž. Cesta prezidenta Beneše na Moravu v něm nezůstala nezmíněna. Vzhledem k tomu, že se příznivci československé strany lidové hlásili k ideálům, které vyznával samotný Beneš, byla jeho cesta a také její plány velmi podrobně zaznamenávány. První zmínka o cestě prezidenta Beneše na Moravukonkrétně do Třebíče, pochází z 28. května V ten samý den vyšla v těchto novinách také krátká zpráva o prezidentových 52. narozeninách s upřímným blahopřáním. 28 Podrobnější zpráva je zaznamenána v témže periodiku dne 10. června 1936, kde je již vyznačen konkrétní program v Moravských Budějovicích. Do Moravských Budějovic měl prezident republiky dorazit 17. června odpoledne, konkrétně byl čas jeho příjezdu stanoven na 14:30. Přípravami žilo celé město. Hlavně politické strany se rozhodly nic nezanedbat, což dokazuje zpráva ve zmíněném periodiku: Obecenstvo se žádá, aby zaujalo svá místa již ve 13:30 hod. a dbalo pokynů pořadatelů opatřených červenobílou páskou na rukávě. ( ) Majitelé domů v ulici Tyršově, na obou náměstích a v Palackého třídě na Podolí, kudy pan president pojede, jakož i v ostatních částech města se vyzývají, aby své domy ozdobili prapory. Kdo ho nemá, obdrží jej na radnici. Majitelé domů v ulici Tyršově, Horního a Dolního náměstí a Podolí, nechť ozdobí své domy chvojím, které každý obdrží v hasičském skladišti, nechť přijdou se svými prapory Moravský zemský archiv Brno, B 72 ZČV Brno, kart. 451, č.j. 397/1936, Program návštěvy pana presidenta republiky, , Brno 28 K narozeninám pana presidenta republiky Dra. Ed. Beneše. Stráž: týdeník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936, Mor. Budějovicko. Stráž: deník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936,

17 Velký ohlas zaznamenala návštěva prezidenta Beneše v Třebíči. Zvláště mladí lidovečtí stoupenci se pasovali do role pokračovatelů a následovatelů Benešových ideálů a také si nezapomněli přičíst k dobru jejich rozhodnutí podpořit Edvarda Beneše v jeho politické činnosti. Velmi dojemně je v článku ze 17. června 1936 popisováno nadšení, které doslova tepalo celou Třebíčí. 30 Všichni toužili vidět svého prezidenta. Důkazem tohoto je i udělení čestného občanství města Třebíče druhému československému prezidentovi. Všichni v něm viděli pokračovatele masarykovských myšlenek a ideálů, které pouze povznesl z roviny duchovní do roviny reálné a přetransformoval je na soudobé problémy. Existuje také dobový záznam s přesným programem, který Edvard Beneš v Třebíči a jejím okolní absolvoval. Do Třebíče pan prezident přijel přes Výčapy asi v 15:45. Následuje výstup prezidenta republiky na tribunu v centru města, kde jej přivítali přední představitelé Třebíče. Po státních hymnách uvítá pana presidenta republiky starosta obce Josef Vaněk, předseda starostenského sboru Rudolf Chalupa, zástupce legionářů a italské domobrany učitel Antonín Sedlák a žák měšťanské školy Dalibor Povolný. 31 Poté prezident prošel špalírem dětí základních škol, které jej zdravily mávátky. Dalším bodem programu byla návštěva baziliky sv. Prokopa, která dodnes patří k chloubám Třebíče. Návštěvu Třebíče ukončil pan prezident asi v 17:00, načež dál pokračoval přes Vladislav do Náměště nad Oslavou Národní socialisté Ani národní socialisté si nenechali ujít příležitost a náležitě poreferovali o chystané cestě prezidenta Beneše na Moravu. V týdeníku Horácko vyšly před jeho cestou na Moravu dva články, přičemž první z nich se více zaobíral politickým programem a teprve až druhý z nich referoval o tom, jak se především Třebíč chystá na příjezd svého prezidenta. V prvním článku, který byl vydán 29. května 1936, je vzdán hold Benešovi, jakožto pokračovateli masarykovských ideálů. Národním socialistům je také blízký Benešův volební program, který je v článku podrobně uveřejněn. Přikládají do něj však i vlastní myšlenky- o směřování k socialismu a o demokracii hospodářské. Na tyto myšlenky však nikde v Benešově programu odkaz není a lze předpokládat, že národní socialisté pouze chtěli 30 Město Třebíč vítá slavně presidenta republiky!. Stráž:týdeník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936, Zájezd pana presidenta republiky do okresu třebíčského dne 17. června Stráž: deník československé strany lidové pro kraj Jihlavský (X. volební kraj). 1936,

18 vyzdvihnout vlastní program a zásady. Na konci tohoto článku je také krátké blahopřání prezidentovi k jeho 52. narozeninám. 32 Druhý článek z 12. května 1936 se již podrobněji zabývá detaily cesty prezidenta Beneše do Třebíče, kde se na příjezd prezidenta řádně připravili a uvítání nepodcenili. Při příjezdu na hranice třebíčského katastru začnou vyzvánět všechny zvony na všech věžích a kostelích, tovární sirény začnou houkat, aby oznámili příjezd p. presidenta do města Třebíče. Na Znojemské třídě bude první slavobrána a příjezd pana presidenta bude očekávat selská jízda u Vernerových první skupina krojovaných spolků. 33 Při příjezdu na třebíčské Karlovo náměstí měly sirény přestat houkat, zvony znít a trubači měli z věže zatroubit famfáry z Libuše. Prezident bude do města uveden za zpěvu dětského sboru Janáček a za asistence představitelů města. Všechny projevy, které pan prezident v Třebíči učiní, budou vysílány místním rozhlasem. Dalším bodem programu bude podpis do pamětní knihy města, drobné občerstvení v městské spořitelně a dále pak zastávka u třebíčské baziliky sv. Prokopa. Také v tomto článku je naznačeno, jak velké popularitě se prezident Beneš těší u běžných občanů. Z toho důvodu také budou všechny továrny a obchodníci požádáni, aby v době pobytu pana presidenta v Třebíči dali možnost zaměstnancům, aby se vítání hlavy státu zúčastnili. Všechny školy venkovské se též vítání zúčastní, a protože se počítá s velkou návštěvou obyvatel z celého okolí, bude přítomno uvítání pana presidenta v Třebíči několik tisíc občanů Rozdíly mezi lidoveckou a národosocialistickou verzí Obě verze se příliš neliší. Více méně se shodují v časech i v místech prezidentových návštěv. Program popisují obě strany trochu odlišně, nutno ovšem dodat, že národně socialistická strana jej má detailnější. Z dobových materiálů vyplývají mnohé neshody - mezi nejčastější patří rozdílná jména aktérů. 32 Mladí za Benešem! Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936, Návštěva pana presidenta Dra E. Beneše v Třebíči. Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936, Návštěva pana presidenta Dra E. Beneše v Třebíči. Horácko: týdeník československé strany národně socialistické pro župu X. (Jihlavskou). 1936,

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ TALENTCENTRUM. Pot, slzy a naděje aneb Život je boj 2014/2015 PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: Hrdina mého regionu

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ TALENTCENTRUM. Pot, slzy a naděje aneb Život je boj 2014/2015 PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: Hrdina mého regionu NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ TALENTCENTRUM ÚSTŘEDNÍ KOLO 44. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Pot, slzy a naděje aneb Život je boj 2014/2015 PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: Hrdina mého regionu Název práce:

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Místo: Kerestinec, Záhřeb, Daruvar Termín: 14. 23. 9. 2012 Doprava: autobusem Odjezd: 14. 9. Praha, Florenc 21.00 15. 9. Záhřeb, Autobusové nádraží 8.00

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Termín: středa 23. 10. 2013 Téma: seznámení členů Tematické pracovní

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více