ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080"

Transkript

1 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK

2 OBSAH 1 Úvodní ustanovení Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců dětí a pedagogických pracovníků Práva dětí Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí Zákonný zástupce dítěte má právo Zákonný zástupce dítěte je povinen Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Provoz a vnitřní režim školy Podmínky provozu mateřské školy Organizace vzdělávání Vnitřní režim Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Evidence dětí (školní matrika) Předávání dětí Docházka a omlouvání dětí Stravování dětí Ukončení předškolního vzdělávání Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání Úhrada stravného Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Podmínky zacházení s majetkem školy Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Zacházení zákonných zástupců dětí s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole Odpovědnost mateřské školy za hračky a drahé předměty dětí Závěrečná ustanovení

3 1 Úvodní ustanovení 15. Mateřská škola v Písku, Erbenově ulici 2080 je součástí právního subjektu Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám (dále jen mateřská škola). Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky mateřské školy. Obsah školního řádu je vymezen: Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhl. č. 43/2006 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání) Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů). 2 Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců dětí a pedagogických pracovníků Problematiku práv a povinností řeší v 21 až 22 školský zákon a dále Úmluva o právech dítěte jako mezinárodně závazná norma. 2.1 Práva dětí Dítě má právo: na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství, na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi, na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky, 3

4 na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví, na zvláštní péči a výchovu v případě postižení, má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život. 2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, na informace o prospívání dítěte a na informace o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, konzultovat s učitelkou nebo vedoucí učitelkou výchovné i jiné problémy svého dítěte, vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu mateřské školy, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí, domlouvat se s učitelkou na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy vedoucí učitelce nebo učitelce, při nástupu dítěte do MŠ na individuální přizpůsobivý adaptační režim (zvykání) Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy a bylo vhodně upraveno, přivádět a odvádět dítě osobně a předat ho převlečené učitelce ve třídě, ve výjimečném případě může zákonný zástupce písemně pověřit jinou osobu, bez písemného pověření učitelka dítě jiné osobě nevydá, na vyzvání vedoucí učitelky nebo učitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, řádně a včas informovat učitelku o důvodech nepřítomnosti dítěte v mateřské škole v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí přivádět do mateřské školy dítě zcela zdravé, při zhoršení zdravotního stavu dítěte během dne je zákonný zástupce povinen na vyzvání učitelky dítě odvézt do domácí péče, dítě zdravotně indisponované (např. akutní bolesti břicha, záněty spojivek, zlomeniny končetin, porušení hybnosti páteře, pooperační stavy apod.) nebude přijato po dobu léčby do MŠ, nahlašovat předem známou nepřítomnost dítěte a odhlašovat dítě ze stravování, oznamovat vedoucí učitelce změny údajů do školní matriky (evidence dětí), řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné, nést odpovědnost za to, že dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty, 4

5 v případě poškozování majetku mateřské školy dítětem, má zákonný zástupce povinnost projednat s vedoucí učitelkou mateřské školy opravu, či náhradu škody. 2.3 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník: přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte, je povinen vhodným způsobem odpovídat zákonným zástupcům na dotazy a připomínky, rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů mateřské školy, má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců dětí a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci, podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel chování, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před jeho vstupem do základního vzdělávání, poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 3 Provoz a vnitřní režim školy Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Provoz a vnitřní režim školy musí být v souladu s celou řadou právních norem týkající se bezpečnosti práce, požárních předpisů a hygienických předpisů a podobně. Dále musí vyhovovat i požadavkům zřizovatele školy, zákonných zástupců a to vše musí být v souladu s normami a předpisy pro předškolní vzdělávání. 3.1 Podmínky provozu mateřské školy Provoz mateřské školy je celodenní od do hodin. Děti se scházejí od do hodin (do hodin v 1. třídě mateřské školy, po tomto čase i na ostatních třídách). Pozdější příchod je možný na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím nenaruší vzdělávací proces třídy. Od hodin jsou děti spojeny pouze v jedné třídě mateřské školy. Děti jsou rozděleny podle věku do 4 tříd. Budova mateřské školy se z bezpečnostních důvodů v hodin zamyká. Odemyká se ve hodin (v této době, v naléhavém případě, použijte zvonek a vyčkejte na příchod personálu). Vyzvedávání dětí po obědě je od do hodin, odpoledne po hodině. 5

6 Provoz mateřské školy bývá přerušen v období školních prázdnin na základě rozhodnutí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Města Písku. Oznámení o uzavření mateřské školy a o provozu mateřské školy zajišťující provoz informuje vedoucí učitelka zákonné zástupce na přístupném místě 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období, a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Omezení či přerušení provozu zveřejní vedoucí učitelka neprodleně po projednání s ředitelkou školy a zřizovatelem. 3.2 Organizace vzdělávání Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním. Předškolní vzdělávání probíhá v českém jazyce. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti různých ročníků. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Vzdělávání dětí probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu Dva jsou víc než jeden, který byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a to formou hry a hravých činností, s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých dětí. Na školní vzdělávací program navazují doplňkové programy, které jsou určeny především pro děti v posledním ročníku mateřské školy. Školní vzdělávací program je k dispozici zákonným zástupcům dětí na jednotlivých třídách mateřské školy. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 3.3 Vnitřní režim Předškolní vzdělávání dětí probíhá v základním denním režimu, kde jsou pevně stanoveny pouze časy pro stravování dětí. Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru, relaxaci a odpočinek. Tento denní režim může být pozměněn v případě výletů, divadelních představení a jiných akcí, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu. Denní režim organizace dne: hodin: scházení dětí, spontánní a řízené činnosti, individuální práce 6

7 hodin: spontánní a řízené činnosti, cvičení a tělovýchovné chvilky, svačina pobyt venku, hygiena hodin: oběd, hygiena hodin: odpočinek, svačina, spontánní činnosti, doplňkové programy, logopedická péče, individuální práce, rozcházení domů 3.4 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (plakáty, www stránky školy, nástěnka v MŠ, vývěska, tisk). Přihlašování k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Přijímání žádostí provádí vedoucí učitelka mateřské školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví vedoucí učitelka dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, smyslově, tělesně a duševně zdravé viz školský zákon 34, odst. 1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - viz školský zákon 34, odst. 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky a zákonní zástupci dítěte tuto skutečnost prokážou. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání musí být dodrženy podmínky ustanovení 50 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě kritérií, která stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Po ukončení přijímacího řízení je zveřejněn na vývěsce v MŠ seznam přijatých dětí (dle předem přidělených čísel). Zákonným zástupcům nepřijatých dětí je rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání předáno v písemné podobě v ředitelně MŠ nebo poštou. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ve správním řízení ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost viz školský zákon 34, odst. 6. Dítěti bude poskytnuta odborná péče a individuální vzdělávací program. 7

8 Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora (vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných). Do mateřské školy lze přijmout i dítě, jehož zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek a to na 4 hodiny denně nebo na 5 dní v měsíci. Nově přijaté dítě podléhá adaptační době v trvání 3 měsíců. V naší mateřské škole je adaptace dítěte postupná po dobu 1 3 měsíců. Nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, kdy se zákonný zástupce a učitelky ve třídě dohodnou na společném postupu. Pokud dítě v určené době adaptaci nezvládne, může být z docházky po dohodě se zástupci dítěte a pedagogicko psychologickou poradnou vyřazeno. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné místo viz školský zákon 34, odst Evidence dětí (školní matrika) V den přijetí dítěte do MŠ či nejpozději při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Evidenci dětí vede vedoucí učitelka mateřské školy. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon, zdravotní pojišťovnu dítěte apod.). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provádí neprodleně po rozhodné události. Při vedení dokumentace a zpracování osobních údajů se postupuje dle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3.6 Předávání dětí Zákonný zástupce osobně předává dítě převlečené a přezuté učitelce ve třídě, a to v době od do hodin. Pozdější příchod je možný na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen, pokud tím nenaruší vzdělávací proces třídy. Při předávání dítěte zákonný zástupce informuje učitelku o zdravotním stavu dítěte. Při příznacích onemocnění během pobytu dítěte v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha) je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče. 8

9 Učitelka předává dítě zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě na základě písemného zplnomocnění, a to po obědě od do hodin nebo odpoledne od do hodin. Pokud zákonný zástupce nemůže své dítě z MŠ vyzvednout osobně, musí podepsat písemné zmocnění pro jinou osobu pověřenou vyzvedáváním dítěte. Pověřená osoba je povinna na požádání učitelky doložit svou totožnost. Jiné osobě učitelka dítě nevydá. Dítě je předáváno zákonnému zástupci ve třídě a při příznivém počasí, kdy děti pobývají venku, na zahradě mateřské školy. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do doby ukončení provozní doby mateřské školy (do hod.), kontaktuje učitelka telefonicky zákonného zástupce dítěte a vedoucí učitelku mateřské školy. V případě nouze se učitelka obrátí na Policii ČR. Pokud se tato situace opakuje i po upozornění zákonného zástupce, je tato skutečnost posuzována jako hrubé porušení Školního řádu a ředitelka školy může dítě z docházky do mateřské školy vyloučit. 3.7 Docházka a omlouvání dětí Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Omluvit dítě z předškolního vzdělávání je možné osobně učitelce ve třídě nebo telefonicky na čísle Vyskytne li se u dítěte infekční onemocnění, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit vedoucí učitelce mateřské školy. 3.8 Stravování dětí Organizace a rozsah školního stravování se řídí zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů). Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Mateřská škola poskytuje dětem celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) prostřednictvím vlastní školní jídelny ve třídách mateřské školy. Případné změny v rozsahu stravování je možné uskutečnit vždy od nového měsíce. Pro děti je zajištěn pitný režim ovocné, bylinkové čaje, džusy apod. V případě předem známé nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je povinností zákonného zástupce dítěte dítě ze stravování odhlásit a to den předem do hodin učitelce ve třídě nebo telefonicky tel V případě náhlého onemocnění dítěte je možné si oběd první den odebrat do vlastních nádob, a to v době podávání oběda v mateřské škole. Pokud zákonný zástupce dítěte dítě včas ze stravování neodhlásí, propadne oběd bez náhrady. 9

10 3.9 Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: ( 35 odst. 1, písm. a, b, c, d, Školského zákona) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě bylo bezúspěšné, jednání a chování zákonných zástupců dětí vůči zaměstnancům školy je hrubé a urážlivé, v případě, že si zákonný zástupce opakovaně vyzvedává dítě po skončení provozní doby mateřské školy, tj. po hod. bez omluvitelných důvodů, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce není ochoten dodržovat určenou adaptační dobu, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí učitelkou mateřské školy jiný termín úhrady Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání Podle 123 Školského zákona a Vyhlášky o předškolním vzdělávání stanoví ředitelka školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na následující školní rok a zveřejní ji způsobem v místě obvyklým, a to vždy do 30. června stávajícího školního roku viz směrnice ředitelky školy. Dětem v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně (viz školský zákon, 123 odst. 2). Zákonný zástupce dítěte může požádat o osvobození (prominutí) nebo o snížení úplaty v souladu se směrnicí ředitelky školy č. 10 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny v platném znění Úhrada stravného Výše stravného je stanovena ve finanční kalkulaci stravného na den, finanční limity na nákup potravin podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Dětem je poskytováno celodenní nebo polodenní stravné. Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy. Stravné se platí podle pokynů vedoucí stravování z bankovního účtu, výjimečně složenkou. Výše stravného a datum úhrady upravuje směrnice, která je k dispozici na nástěnce v mateřské škole a dále na stránkách školy. 10

11 4 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Při předškolním vzdělávání jsou všichni zaměstnanci mateřské školy povinni důsledně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí prostřednictvím právních předpisů, zejména 29 Školského zákona, 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání, vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a vnitřní směrnicí ředitelky školy k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v mateřské škole. 4.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání Do mateřské školy bude přijato pouze dítě zdravotně způsobilé, aby se mohlo bez omezení zapojit do všech výchovně vzdělávacích aktivit během celého dne. Učitelky při předškolním vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížejí k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářejí přiměřené podmínky pro jejich zdravý rozvoj. Každá učitelka je osobně odpovědná za bezpečnost svěřených dětí a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců, pověřené osoby nebo jiné učitelky až do doby, kdy je opět předá zákonným zástupcům, pověřené osobě nebo jiné učitelce. Při přesunech dětí po pozemních komunikacích se děti se přesunují v útvaru (dvojstup, trojstup), především po chodníku, v krajní nouzi po levé straně komunikace. Učitelky se maximálně vyhýbají frekventovaným ulicím, vozovku přechází skupina výhradně na vyznačeném přechodu pro chodce, přecházení vozovky je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny. Při přecházení vozovky používá doprovod zastavující terč. Děti používají reflexní vesty. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví vedoucí učitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Výjimečně může vedoucí učitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené k bodu a) nejvýše však o 8 dětí, k bodu b) nejvýše však o 11 dětí. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech (např. sportovní činnosti) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedoucí učitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí vedoucí učitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením. 11

12 Při předškolním vzdělávání dětí dodržují zaměstnanci mateřské školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. Podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jsou rozpracovány ve směrnici ředitelky školy k bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole, která je přílohou školního řádu. V budově mateřské školy je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zapalování svíček, používání aromatických lamp a to bez výjimky. Podávání léků a léčivých mastí je v mateřské škole zakázáno. V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Školní úraz je úraz, který se stal dítěti v MŠ v době od předání dítěte zákonným zástupcem pedagogické pracovnici do doby předání dítěte pedagogickou pracovnicí zákonnému zástupci. 4.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi zaměstnanci mateřské školy a zákonnými zástupci dětí. V celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory školní zahrady) platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek. 5 Podmínky zacházení s majetkem školy 5.1 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Všichni zaměstnanci školy jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby nedocházelo k jeho poškozování. K šetrnému zacházení s pomůckami, hračkami i ostatním majetkem vedou i svěřené děti. Při zjištění poškození majetku školy jsou všichni zaměstnanci povinni tuto skutečnost nahlásit vedoucí učitelce. 12

13 5.2 Zacházení zákonných zástupců dětí s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy a školní zahrady jsou zákonní zástupci dětí povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy. Ve všech prostorách mateřské školy (budova i školní zahrada) platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek. 5.3 Odpovědnost mateřské školy za hračky a drahé předměty dětí Zákonní zástupci jsou plně odpovědni za to, co si jejich děti přinesou do mateřské školy (ostré předměty, hračky, řetízky a jiné cennosti, léky a jiné předměty, které mohou zapříčinit úraz dítěte). Zaměstnanci mateřské školy neodpovídají za hračky a drahé předměty (např. řetízky, náramky), které si děti přinesou do mateřské školy. 6 Závěrečná ustanovení Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne: Rodiče byli se Školním řádem seznámeni na rodičovské schůzce dne: Účinnost od 3. září 2012 Zpracovala: Jarmila Svobodová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Eva Vanžurová ředitelka školy 13

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Účinnost : od 1. září

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání,

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Zásmuky, okres Kolín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Mateřské školy Zásmuky, okres Kolín, příspěvková organizace, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace se sídlem Čeladná 389, 739 12 Čeladná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Spisový / skartační znak SM2/2016 A.1. / A5

Více

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: SM 1/ 2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Zpracovala: Mgr. Hana Pártlová, ředitelka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Přijímání dětí do mateřské školy 3. Evidence dětí

Více

Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro MŠ Gorkého a Bezručova. Pořadové číslo: 005/2015

Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro MŠ Gorkého a Bezručova. Pořadové číslo: 005/2015 Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro MŠ Gorkého a Bezručova Pořadové číslo: 005/2015 Nabytí účinnosti: Tento Školní řád nabývá platnosti dnem

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Mgr. František Vlček, ředitel školy Zpracovala: Mgr.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA Ředitelka Mateřské školy Vidnava, Zahradní 213, 79055 Vidnava v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odb. a jiném vzdělávání, vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Urxova 342 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKLIC/392/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16

ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16 Škola ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16 Mateřská škola Třešť, příspěvková org. Pořadové číslo řádu II/15 vypracovala Mgr. Eva Chvátalová ředitelka školy Číslo jednací 460/2015/CHV projednáno Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 133/2015 Vypracovala: Zdeňka Jindrová Schválila: Mgr. Věra Sovová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 11. 2015 Nabývá platnost: 1. 12. 2015 I. PRÁVA A POVINNOSTI

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná-Ráj ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ŘMŠ-O 189/ 2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2008 Směrnice nabývá platnosti

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.41 /2015 Adresa ředitelství školy: Adresa jednotlivých pracovišť: Zborovská 887, 664 34 Kuřim Jungmannova 885,

Více

Základní údaje o mateřské škole

Základní údaje o mateřské škole Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č.j.: ZSB409/2014/S Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Školní řád je zpracován podle

Více

Dodatek č.2 školního řádu

Dodatek č.2 školního řádu Mateřská škola Studénka se sídlem Komenského 700 742 13 Studénka IČO 00848671. Tel., fax 556 401 537 E-mail: komenskol@wo.cz Dodatek č.2 školního řádu Číslo: Ř 5/2005 Účetní jednotka Mateřská škola Studénka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Damníkov v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace pracoviště Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.:105/14 I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců,

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Sadová 3/232 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-s Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI 1. Školní řád Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci Č.J.: CMS 2015/ 001 Vypracovala: Mgr. et Bc. Ilona Hamplová, Ph.D. Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD (PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ PORADĚ 31.8.2014) 1 Obsah: I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání II.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 347, 394 03 Horní Cerekev Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mgr. Lenka Jantačová, ředitelka školy Mgr. Lenka Jantačová,

Více

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 (odloučené pracoviště Mateřská škola, Náchod, U Kočovny 31) ŠKOLNÍ ŘÁD 1/ Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD Č. J. 1 Ředitelka školy: Světlana Salačová Sídlo školy: 471 24, Noviny pod Ralskem 116 Zřizovatel: Obec Noviny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 106 / 2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

51.mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád příloha

51.mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád příloha ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád příloha Tento dokument byl projednán a schválen dne 3. 9. 2008 jako příloha Organizačního řádu MŠ a nabývá tímto dnem platnosti Projednán a schválen pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary Sídlo organizace: Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov IČO: 49753509 Telefon MŠ: 353842587, mobil MŠ: 725182346, 725182347 Ředitelka MŠ:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Příšovice, okres Liberec příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 84/14 Účinnost: od 1. 5. 2014 Spisový znak: 2 1 Skartační znak: S 5 Školní řád mateřské školy je vydáván v

Více

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno 635 00 5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 5/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2015 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace. MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace. MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J. Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ A. GAVLASE 12A a odloučeného pracoviště MŠ J. MALUCHY 13 Č. j. 8/2015 Platnost od 01.09.2015 2015 Vydáno dne 31.08.2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace Č.j.: 27ms/ 206 /2015 1 Údaje o zařízení: Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace Adresa: Dvořákova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Právní předpisy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola, Rosice, okres Chrudim 538 34 Rosice 38 IČO: 70986410 V/1 A 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost: 01. 09. 2013 A, Školní řád Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Letecké školky Delfínek

Školní řád Letecké školky Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 2 SCHVALOVACÍ LIST Verze: 1 Účinnost od: 2.3.2015 Závaznost: Tato organizační

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK, OKRES TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipník, okres Třebíč, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice číslo: Číslo jednací: 186/2006 Datum vyhotovení: 10.2.2006 Účinnost od: 10.2.2006 Ukončení platnosti Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád mateřské školy, která je

Více

Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vypracovala: Dana Kratochvílová Pedagogická rada projednala dne 31.8.2015 Školská rada schválila dne Úvodní ustanovení 1. Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Zapsání do mateřské školy Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od věku tří let. Přijímány jsou děti, jejichž rodiče souhlasí s cílem a principy školy. O přijetí

Více

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254,

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, Odloučené pracoviště: MŠ LÍSKOVECKÁ 2580, FRÝDEK MÍSTEK Č.j. ZS_5 475/2012 Zpracovala: Jana Ondrušíková, vedoucí učitelka Schválil: PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Bor, Borská 500 (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Školní řád Součást Mateřská škola Vypracovala Mgr. Lenka Dvořáková Na poradě MŠ projednáno dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08.

ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08. ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08. 2015 OBSAH 1. Úvod 2. Cíl předškolního vzdělávání Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO Školní 454, Šenov u Nového Jičína, tel. 595 178 238, e-mail: materska.skola@zssenov.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE Číslo: VP 2 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Údaje o Dětské skupině Javorová 3. Priority a cíle výchovně vzdělávacího procesu

Více

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata Universitní mateřské školy Lvíčata je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ), o předškolním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 Provozovatel zařízení péče o děti Školka Parníček v souladu s ustanovením 10 odst. (1)

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í M A T E Ř S K É Ř Á D Š K O L Y Obsah: I. Práva a povinnosti dětí...3 II. Práva a povinnosti zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace MATEŘSKÁ ŠKOLA PARLÉŘOVA Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 Hradčany ŠKOLNÍ ŘÁD V Praze dne 20. 7. 2012 Č.j. 78/2012 Podle 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydávám tento školní řád Mateřské školy Parléřova:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Vnitřní řád školní družiny čl. 1 Obecná ustanovení školní družiny 1. Školní družina je školské zařízení

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházející

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace, IČO 71294945

Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace, IČO 71294945 Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace, IČO: 71294945 SMĚRNICE č. 10/2014 Školní řád Obsah: Čl. 1 Úvodní všeobecná ustanovení Čl. 2 Základní údaje o mateřské škole Čl. 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Školní řád pro mateřské školy

Školní řád pro mateřské školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád pro mateřské školy I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK Dětská skupina KULÍŠEK je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí od 14. září 2015 jako dětská skupina.

Více

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Řád školní družiny I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Školní řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Školní řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Školní řád Školní řád Mateřské školyvlkava Č.j.: 97/2015 Platnost od: 24.6.2015 Účinnost od: 1.9.2015 Zpracovaný v souladu s vyhláškou

Více

Školní a provozní řád mateřské školy

Školní a provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní a provozní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD) č. j. 453 /2013 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vydávám jako statutární

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Podmínky

Více