Všeobecné a obchodní podmínky, platné od 1. ledna 2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné a obchodní podmínky, platné od 1. ledna 2019"

Transkript

1 Všeobecné a obchodní podmínky, platné od 1. ledna 2019 Kontaktní údaje: Bc. Marketa Stejskalová Drozdovice 1075/87, Prostjov Provozovna: Nerudova 45, Prostjov Identifikaní íslo: , neplátce DPH. Úad píslušný podle 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát msta Prostjova Kontaktní Provozní doba: podle poptávky 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto všeobecné a obchodní podmínky (dále jen "VOP") firmy Bc. Marketa Stejskalová, IO , zapsané podle 71 odst. 2 živnostenského zákona u Magistrátu msta Prostjova (dále jen prodávající ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník (dále jen obanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující ) prostednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový prodej je prodávajícím provozován na webové stránce umístnné na internetové adrese (dále jen webová stránka ). Kupující si je vdom, že mu koupí produkt, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných znaek, obchodních názv, firemních log i patent prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním pípad zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obchodní podmínky se nevztahují na pípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou i osobou, jež jedná pi objednávání zboží v rámci své podnikatelské innosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouv. Odchylná ujednání v kupní smlouv mají pednost ped ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Znní obchodních podmínek mže prodávající mnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek. Kupující pevzetím zboží od prodávajícího - pevzetím zboží na pošt i od pepravce souhlasí s tmito obchodními podmínkami. 2. UZAVENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškerá prezentace zboží umístná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledn tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 obanského zákoníku se nepoužije. Zobrazené zboží je aktuálním katalogem. Prodávající nezaruuje okamžitou dostupnost všech položek. Dostupnost zboží bude na základ objednávky co nejdíve potvrzena. Informace o zboží a cen uvádné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány jako konené vetn všech daní (nap. DPH) a poplatk, krom náklad na doruení zboží. Ceny zboží zstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuáln sjednaných podmínek. Pijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není pijetím nabídky.

2 Potvrzení obsahu smlouvy uzavené v jiné než písemné form, které vykazuje odchylky od skuten ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní úinky. Pevzetí nevyžádaného plnní ze strany kupujícího neznamená pijetí nabídky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají charakteru prodávaného zboží. Po provedení objednávky bude zákazníkovi v co nejbližším termínu zaslán , který potvrzuje pijetí objednávky. Zákazník bude kontaktován v co nejkratším možném termínu o zpsobu a termínu dodání objednaného zboží. Kupující musí bhem objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje ( , telefon) a zvolit zpsob platby. Potvrzením objednávky se kupující zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení píslušné ástky. Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto platí pouze v pípadech, kdy je zboží doruováno v rámci území eské republiky a Slovenské republiky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doruením pijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikaních prostedk na dálku pi uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pi použití komunikaních prostedk na dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, piemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY Cenu zboží a pípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy lze uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostn na íslo útu prodávajícího: /6210, vedený u spolenosti BRE Bank, a.s. (dále jen úet prodávajícího ). Spolen s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na balné neútujeme. Není-li uvedeno výslovn jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V pípad bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dn od uzavení kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolen s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splnn okamžikem pipsání píslušné ástky na úet prodávajícího. Prodávající je oprávnn požadovat uhrazení celé kupní ceny ješt ped odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení 2119 odst. 1 obanského zákoníku se nepoužije. Pípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemn kombinovat. Prodávající vystaví ohledn plateb provádných na základ kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem dan z pidané hodnoty. Faktura je v tištné form zárove zasílána v jedné zásilce s odeslaným zbožím na adresu kupujícího. 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vdomí, že dle ustanovení 1837 obanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratn smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienických dvod jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud porušil jejich pvodní obal.

3 Nejedná-li se o jiný pípad než o pípad uvedený ve výše uvedeném odstavci, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do trnácti (14) dn od pevzetí zboží, piemž v pípad, že pedmtem kupní smlouvy je nkolik druh zboží nebo dodání nkolika ástí, bží tato lhta ode dne pevzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lht uvedené v pedchozí vt. Pro odstoupení od kupní smlouvy mže kupující využit volnou formou sepsané oznámení. Odstoupení od kupní smlouvy mže kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího i na adresu elektronické pošty prodávajícího: V pípad odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od poátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do trnácti (14) dn od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboží nemže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V pípad odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného odstavce obchodních podmínek, vrátí prodávající penžní prostedky pijaté od kupujícího do trnácti (14) dn od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zpsobem, jakým je prodávající od kupujícího pijal. Prodávající je taktéž oprávnn vrátit plnní poskytnuté kupujícím již pi vrácení zboží kupujícím i jiným zpsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pijaté penžní prostedky kupujícímu díve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnn jednostrann zapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby pevzetí zboží kupujícím je prodávající oprávnn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém pípad vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu, a to bezhotovostn na úet urený kupujícím. Je-li spolen se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledn takového dárku úinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající mže zrušit objednávku v pípad, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodob nedostupné, cena zboží se výrazným zpsobem zmnila nebo byla chybn stanovena. V pípad, že tato situace nastane, kupující bude informován em nebo telefonicky, pípadn se lze domluvit na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V pípad, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky pouze zrušeno. 5. EXPEDICE A DODACÍ LHTA O dostupnosti zboží bude kupující informován prodávajícím v co nejbližším termínu po pijetí objednávky od kupujícího a to em na ovou adresu kupujícího nebo telefonicky. V pípad zvláštních požadavk kupujícího (zhotovení výrobku na zakázku), nese kupující riziko a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy. V pípad, že není zboží skladem a není možné kupujícímu dodat zboží do 10ti dn od objednávky kupujícího, bude o této skutenosti kupující informován em s dotazem, zda je objednávka aktuální i v pípad delší dodací lhty. V pípad, že prodávající neobdrží odpov kupujícího do 7 dní od data odeslání u, bude objednávka považována za neaktuální a následn stornována. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pevzít zboží pi dodání.

4 V pípad, že je z dvod na stran kupujícího nutno zboží doruovat opakovan nebo jiným zpsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doruováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpsobem doruení. Pi pevzetí zboží od pepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal zboží a v pípad jakýchkoliv závad toto neprodlen oznámit pepravci. V pípad shledání porušení obalu svdícího o neoprávnném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pepravce pevzít. Na pozdjší reklamace závady (poškození zboží pi peprav, chybjící zboží v balíku apod.) zjištné mimo pítomnost doruovatele, není možno brát ohled. Další práva a povinnosti stran pi peprav zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn práv z vadného plnní se ídí píslušnými obecn závaznými pedpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 obanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pi pevzetí nemá vady. Pokud má pevzaté zboží nedostatky (nap. nemá sjednané nebo oprávnn oekávané vlastnosti s ohledem na povahu zboží, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, neodpovídá smluvním nebo i pedsmluvním parametrm), jedná se o vady zboží, za které prodávají odpovídá. V tomto pípad má kupující právo na dodání nové vci bez vad nebo pimenou slevu z ceny, pípadn výmny souástky bez vad. Není-li oprava nebo výmna možná, na základ odstoupení od smlouvy mže kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Projeví-li se vada v prbhu šesti msíc od pevzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již pi pevzetí. Práva z vadného plnní uplatuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je pijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, pípadn i v sídle nebo míst podnikání. Za okamžik uplatnní reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v dsledku bžného opotebení nebo nedodržení návodu k použití. U prodávaného zboží za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výmnu má kupující v tchto pípadech právo na pimenou slevu. 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vetn dopravného a balného. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) obanského zákoníku. Mimosoudní vyizování stížností spotebitel zajišuje prodávající prostednictvím elektronické adresy Informaci o vyízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávnn k prodeji zboží na základ živnostenského oprávnní. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti píslušný živnostenský úad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj vykonává Úad pro ochranu osobních údaj. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, ve znní pozdjších pedpis. Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 obanského zákoníku. 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ

5 Ochrana osobních údaj kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, ve znní pozdjších pedpis. Kupující souhlasí se zpracováním tchto svých osobních údaj: jméno a píjmení, adresa bydlišt, identifikaní íslo, adresa elektronické pošty, telefonní íslo a dalších údaj, které kupující sdlí pi zadávání objednávky (dále spolen vše jen jako osobní údaje ). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj prodávajícím, a to pro úely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údaj prodávajícím také pro úely zasílání informací a obchodních sdlení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údaj v celém rozsahu dle tohoto lánku není podmínkou, která by sama o sob znemožovala uzavení kupní smlouvy. Kupující bere na vdomí, že je povinen své osobní údaje pi objednávce uvést správn a pravdiv, a že je povinen bez zbyteného odkladu informovat prodávajícího o zmn ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údaj kupujícího mže prodávající povit tetí osobu, jakožto zpracovatele. Krom osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez pedchozího souhlasu kupujícího pedávány tetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neuritou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob automatizovaným zpsobem nebo v tištné podob neautomatizovaným zpsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pesné a že byl pouen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj. V pípad, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údaj, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, mže požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvtlení a mže požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údaj, je mu prodávající povinen tuto informaci pedat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle pedchozí vty požadovat pimenou úhradu nepevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho poíta. V pípad, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na poíta kupujícího, mže kupující souhlas podle pedchozí vty kdykoliv odvolat. 9. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se ídí eským právem. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplývající z obecn závazných právních pedpis. Je-li nkteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pibližuje. Neplatností nebo neúinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zmny a doplky kupní smlouvy i obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva vetn obchodních podmínek je archivována prodávajícím v tištné nebo elektronické podob a není pístupná.

6 Ostatní zde neuvedené záležitosti se ídí obanským zákoníkem (.89/2012 Sb.) zákonem o ochran spotebitele (.634/1992 Sb.) a dalšími právními pedpisy, ve znní pozdjších právních pedpis. Zmny obchodních podmínek v jiné než oboustrann odsouhlasené písemné form jsou vyloueny. Tyto obchodní podmínky jsou úinné od 1. ledna 2019

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00 identifikační číslo: 05223300 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Julie Švecová. se sídlem Lešany 52. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Julie Švecová. se sídlem Lešany 52. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová se sídlem Lešany 52 identifikační číslo: 76091627 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní

Více

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ) Prodávající je vždy

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ) Prodávající je vždy OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Tabra s.r.o. se sídlem Tylova 2212, Kladno, 272 01 identifikační číslo: 02185440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Internetový obchod tdlamps

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Internetový obchod tdlamps OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetový obchod tdlamps provozovatel e-shopu Tomáš Dvořák se sídlem Nevanova 13 / Praha 16300 Česká Republika identifikační číslo: 06192335 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní společnost: Závlahy-Labe s.r.o. Se sídlem: Travčice 50, Litoměřice 41201 Identifikační číslo: 25029029 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi

Více

Obchodní podmínky spolku POŽÁRY.cz, z. s. IČ:

Obchodní podmínky spolku POŽÁRY.cz, z. s. IČ: Obchodní podmínky spolku POŽÁRY.cz, z. s. IČ: 22908277 POŽÁRY.cz, z. s. se sídlem Kostelní 3300, Varnsdorf, 407 47. Tyto obchodní podmínky se vztahují pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky on-line obchodu provozovaného Stanislavem Chromákem na internetové adrese http://ztatovyhlavy.cz/obchod 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJM 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY organizace: Armádní Servisní, příspěvková organizace, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice identifikační číslo: 60460580, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ESMAX, s.r.o. se sídlem Souhrady 14, 625 00, identifikační číslo: 25523805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 29416 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FOTOANGELO s. r. o. se sídlem V Jámě 699/1, 110 00, Praha 1 identifikační číslo: 06910335 zapsané v obchodním rejstříku vedeném spisová značka C 290900 vedená u Městského

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

občanský zákoník kupní smlouva kupující

občanský zákoník kupní smlouva kupující 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Vladimíra Němečková se sídlem Italská 833/32, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 02973472 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) fyzické osoby MgA. Kateřina Soukupová se sídlem Stallichova 2/514, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 703 946

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti NETIO products a.s. se sídlem U Pily 103/3, Praha 4 Modřany identifikační číslo: 04920198 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky společnosti CAT CUT s.r.o. se sídlem Kanice 191, 664 01 identifikační číslo: 27670210 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ta-pe-ty.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím internetového obchodu

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím internetového obchodu Všeobecné obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím internetového obchodu 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti (dále jen prodávající ) upravují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Adventure Centrum Petr Malý se sídlem Mezi domy 752, Jesenice, 25242 identifikační číslo: 64377563 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na

Více

OSVČ Dana Musilová. se sídlem Děčín 2. identifikační číslo: zapsaný v živnostenském rejstříku 1.

OSVČ Dana Musilová. se sídlem Děčín 2. identifikační číslo: zapsaný v živnostenském rejstříku  1. OSVČ Dana Musilová se sídlem Děčín 2 identifikační číslo: 64674584 zapsaný v živnostenském rejstříku http://www.mpo.cz/ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) OSVČ

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Skiboard.cz se sídlem Erbenova 1096, 397 01 Písek identifikační číslo: 71584196 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Lukáš Morávek se sídlem Masarykova 1422 identifikační číslo: 698 42 906 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woodyfier.com

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby, podnikající jako OSVČ: Milan Nový. se sídlem: Resslova 410 / 4, Prostějov, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby, podnikající jako OSVČ: Milan Nový. se sídlem: Resslova 410 / 4, Prostějov, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby, podnikající jako OSVČ: Milan Nový se sídlem: Resslova 410 / 4, Prostějov, 796 01 identifikační číslo: 658 36 201 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím platební brány

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ZAŘÍZENÍ OBCHODŮ s. r. o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 05529492 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti OPTIO CZ s.r.o. se sídlem Křižíkova 160/71, Praha 8 identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti OPTIO CZ s.r.o. se sídlem Křižíkova 160/71, Praha 8 identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti OPTIO CZ s.r.o. se sídlem Křižíkova 160/71, 186 00 Praha 8 identifikační číslo: 28544374 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. Úvodní ustanovení obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. Úvodní ustanovení obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Levné kryty na chytré telefony se sídlem Slovenská 2310, 415 01 Teplice identifikační číslo: 03908143 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky Obchodní podmínky obchodní společnosti MARSENTE s.r.o. se sídlem na adrese Hasova 3092/4, 143 00 Praha 4, identifikační číslo: 06501036, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SmaltZlin, s.r.o. se sídlem Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí identifikační číslo: 46345558 zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jaromír Kolomý Řeznictví s.r.o. Staré město 122, 792 01 IČO: 26844818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reznictvikolomy.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti: Happy Divers, s.r.o. s provozovnou: Na Václavce 18, Praha 5 IČ:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti: Happy Divers, s.r.o. s provozovnou: Na Václavce 18, Praha 5 IČ: OBCHODNÍ PODMÍNKY! společnosti: Happy Divers, s.r.o. s provozovnou: Na Václavce 18, 150 00 Praha 5 IČ: 27604730 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.happydivers.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOMÁŠ MORAVEC se sídlem Přemyslova 642/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou identifikační číslo: 714 84 744 pro prodej zboží prostřednictvím on-line prezentace zboží umístěné na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti INTERNET ENTERTAINMENT s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 Staré Město identifikační číslo: 03558215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Ing. Tereza Šístek bytem Polní 85, 250 63 Mírovice IČO: 02883619 Číslo účtu: 1064985026/3030, vedený u Airbank a. s. Kontakt: tkrat@seznam.cz, 602 424 666 ( Prodávající ) 1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti APENEX, s.r.o. se sídlem B. Němcové 756/66, 370 01 České Budějovice identifikační číslo: 26102692 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti František Daněk se sídlem Blanenská 605, 679 02 Rájec-Jestřebí identifikační číslo: IČO 75794764 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ). OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LINOŽ s.r.o. se sídlem:ul. Biskupcova 1643/37 Žižkov, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 27533646 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti KGEC Europe, s.r.o. se sídlem Tihůvka 193/22, Ořešín, 621 00 Brno identifikační číslo: 03643182 zapsané v obchodním rejstříku C 86018 vedená u Krajského

Více

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ALLPEG GROUP s.r.o. se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko identifikační číslo: 03202259 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 83975

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY Prsteny-hodinky, IČ:68108001, se sídlem Bezručova 67/4, 602 00, Brno - Staré Brno pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prstenyhodinky.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Charvát a.s. se sídlem Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí identifikační číslo: 25947869 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Lukáš Morávek se sídlem Masarykova 1422 identifikační číslo: 698 42 906 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woodyfier.com

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. ISP Alliance a.s. se sídlem Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 Nové město. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. ISP Alliance a.s. se sídlem Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 Nové město. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ISP Alliance, a.s. se sídlem Karlovo náměstí 559/28, 120 00 Praha 2 Nové město identifikační číslo: 28205812 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. AUTODROM MOST a.s. se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. AUTODROM MOST a.s. se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AUTODROM MOST a.s. se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 43401 identifikační číslo: 254 19 048 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú se sídlem Karlovo náměstí 317/5 Praha 2, 120 00 identifikační číslo:04600240 zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. spolku Česká středoškolská unie, z. s. se sídlem Plovdivská 3426/9, Praha, PSČ 14300

OBCHODNÍ PODMÍNKY. spolku Česká středoškolská unie, z. s. se sídlem Plovdivská 3426/9, Praha, PSČ 14300 OBCHODNÍ PODMÍNKY spolku Česká středoškolská unie, z. s. se sídlem Plovdivská 3426/9, Praha, PSČ 14300 identifikační číslo: 014 94 813 zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: ,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci (   ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: , OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.beachbomb.cz prodávajícím je provozovatel Bc. Kateřina Skácelová se sídlem Nezamyslice, Mlýnská

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TP SHOP CZ s.r.o. se sídlem: Vyšehradská 1349/2 Praha 2 Nové Město CZ-12800 identifikační číslo: 24779709 DIC24779709 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podnikatele. Mgr. Jitka Zielinová. se sídlem: Náves 14, Krupka. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podnikatele. Mgr. Jitka Zielinová. se sídlem: Náves 14, Krupka. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY podnikatele Mgr. Jitka Zielinová se sídlem: Náves 14, 417 42 Krupka identifikační číslo: 60224576 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jitkazielinova.cz

Více

popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Obchodní podmínky OSVČ František Šusta se sídlem Bohúňova 1340/5, Praha 4, Chodov, 149 00 identifikační číslo: 64175987 na internetové adrese www.treninkjerozhovor.cz 1. Úvodní ustanovení 2. Uživatelský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová

OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová se sídlem Lešany 52 identifikační číslo: 76091627 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KON Mělník, s.r.o. se sídlem Tyršova 90, Mělník 276 01 identifikační číslo: 616 77 884 zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 39807 pro

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Obchodní podmínky Obchodní společnosti PragoNord Praha.cz s.r.o. se sídlem Praha 2, Mánesova 1374/53, PSČ 120 00 identifikační číslo: 28229762 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Stanislav Putík se sídlem Dřevčice 179, Brandýs nad Labem, 250 01, identifikační číslo: 71375139, daňové identifikační číslo: CZ8101121039 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KALVEI, s.r.o. se sídlem Americká 508/22, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 60720832 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jiří Mika se sídlem Vrutická 244, 277 31 Velký Borek identifikační číslo: 61913600 zapsané v ObZU 276 01 Mělník Č. J.: 3924/ZIV/17Dno/2291/3 Sp. Značka 3924/ZIV/17/Dno/2291

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Obezitologie CB s.r.o. se sídlem Ot. Ostrčila 1155/18, České Budějovice 370 05 identifikační číslo: 06210031 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Bradáč - Efekt se sídlem Na Bělince 108, 686 04 Kunovice identifikační číslo: 10095624 zapsané v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

obchodní podmínky občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu nevztahují na případy objednávka

obchodní podmínky občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu nevztahují na případy objednávka Obchodní podmínky Jméno: Lukáš Praženica Sídlo: K.H. Máchy 370, Most identifikační číslo: 05992842 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: mourinhokniha.cz 1. ÚVODNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jako v bavlnce, s.r.o se sídlem Úvalno 281, 79391 identifikační číslo: 06000461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě Spisová značka:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Zapsaného spolku Tempusfolk, z. s. se sídlem Nádražní 467, 696 03 Dubňany identifikační číslo: 02046784 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky obchodní společnosti Martin Panuškase sídlem Pávov 46, 586 01 Jihlava, identifikační číslo: 68030380, zapsané živnostenským úřadem městského úřadu v Jihlavě č.j.98/1792/ji pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Fitness Mania Gym s.r.o. se sídlem Milady Horákové 2725, Kročehlavy, 272 01, Kladno identifikační číslo: 05825644 zapsané v obchodním rejstříku C 271101 vedeném u

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jan Goliáš - čerpadla se sídlem Olšovská 856, 696 81 Bzenec IČ: 14664534, DIČ: CZ480104403 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cerpadlashop.cz

Více

změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné Přístup

změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné Přístup OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Votum s.r.o. se sídlem Michalská 432/12, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 25671057 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky Základní ustanovení obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky Základní ustanovení obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky Společnosti MEDISTAR CZ s.r.o. se sídlem Plešivecká 1153/56, 41201 Litoměřice IČO: 25 42 82 92 DIČ: CZ 25 42 82 92 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně

OBCHODNÍ PODMÍNKY Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Tomáš Vydarený se sídlem Nádražní 145, Otvice, PSČ 431 11 identifikační číslo: 75580365 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti (dále jen prodávající ) hifistudio.cz s.r.o. se sídlem Libušská 118/246, 14200 Praha 4 identifikační číslo: CZ28182839 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: ,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci (   ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: , OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti JAVERO, s.r.o. se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 24288527 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Marie Zemánková. se sídlem Hřbitovní 57/13, Šlapanice. identifikační číslo:

Obchodní podmínky. Marie Zemánková. se sídlem Hřbitovní 57/13, Šlapanice. identifikační číslo: Obchodní podmínky Marie Zemánková se sídlem Hřbitovní 57/13, 664 51 Šlapanice identifikační číslo: 709 45 349 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese mariezemankova.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: ,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci (   ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: , OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bigg Boss s.r.o. se sídlem Nezamyslova 274/10,Praha 2, Nusle identifikační číslo: 27653315 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 121789 pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Martin Maršál Science Software se sídlem Zlešická 1806/6, 148 00 Praha 11 IČ: 88535789 zápis v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 11, č.j. MCP11/12/007246,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Strobl.cz s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42 Praha 3 13000 identifikační číslo: 28123140 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Atlantis PC s.r.o. se sídlem Gerská 40, Plzeň. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Atlantis PC s.r.o. se sídlem Gerská 40, Plzeň. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Atlantis PC s.r.o. se sídlem Gerská 40, 32300 Plzeň identifikační číslo: 25213547 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Atlantis PC s.r.o. se sídlem Gerská 40, 323 00 Plzeň identifikační číslo: 25213547 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Asociace Montessori ČR, 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY Asociace Montessori ČR, 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolku Asociace Montessori ČR, se sídlem Pod radnicí 152/3, Košíře, 150 00 Praha, IČ: 019 41 186, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 26009

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PARTIS a.s. se sídlem Suchovršice 110, 54232 Úpice identifikační číslo: 25944967 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) Mgr. Štěpána Hajžina, identifikační číslo: 72659475, zapsaného v živnostenském rejstříku (dále jen prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ KOL Z HOLANDSKA

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ KOL Z HOLANDSKA 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ KOL Z HOLANDSKA prostřednictvím obchodní společnosti MERKA SPEDITION, s.r.o. IČ15063828 se sídlem Vážní 857, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové Tyto obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Fitness Mania Gym s.r.o. se sídlem Milady Horákové 2725, Kročehlavy, 272 01, Kladno identifikační číslo: 05825644 zapsané v obchodním rejstříku C 271101 vedeném u

Více

Virtual Logistic s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Virtual Logistic s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Virtual Logistic s.r.o. se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, 120 00 identifikační číslo: 24240249 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě hpsano.cz. prodávajícího, HP-Sano s.r.o. se sídlem Brněnská 3, 679 61 Letovice, provozovna

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ZEROT s.r.o. se sídlem Lamačova 838, Praha 5, 152 00 identifikační číslo: 24721204 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 168752 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SvobodaUčení.cz, z.s. se sídlem Pohořanská 239, 41141 Žitenice identifikační číslo: 02287641 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Aleny Grimmichové, bytem a místem podnikání Na Hlinkách 102, Husinec-Řež, 250 68 identifikační číslo: 12267716 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Jaroslava Lasáková České ponožky Lenka. se sídlem Radošov 126, Kyselka. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Jaroslava Lasáková České ponožky Lenka. se sídlem Radošov 126, Kyselka. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Jaroslava Lasáková České ponožky Lenka se sídlem Radošov 126, 362 72 Kyselka identifikační číslo: 64850161 Registrované 29. 10. 2007 u Živnostenského úřadu Magistrátu města

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti Tomáš Petřina. se sídlem Javorová Dobruška, identifikační číslo: ,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti Tomáš Petřina. se sídlem Javorová Dobruška, identifikační číslo: , OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tomáš Petřina se sídlem: Javorová 851 51801 Dobruška identifikační číslo: 48605298 Registrované okresního živnostenského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, č.j. 99/373RY, ev.č.:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  1. OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ejove.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele

Více

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti UNIMaR CZ s.r.o.,

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti UNIMaR CZ s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti UNIMaR CZ s.r.o. se sídlem Holečkova 364/10, 460 07 Liberc 7 identifikační číslo: 25477307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: ,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci (   ) Sokolská 23, Praha 2 tel/fax: , OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Metacalm s.r.o. se sídlem Viklefova 1605/17, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 02079739 zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C 215329 vedená u Městského

Více