smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb"

Transkript

1 Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ DIČ : CZ Zapsaný : v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka jednající : Dr. Jan Hejma telefon : dále jen poskytovatel na straně jedné a Odběratel : se sídlem : IČ : zapsaný : v OR vedeném.. soudem., oddíl., vložka jednající : telefon : dále jen odběratel na straně druhé uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování strana 1 (celkem 5)

2 I. Úvodní ustanovení 1/ Poskytovatel je provozovatelem internetového serveru SKY CLUB Brumlovka na internetové adrese (dále jen jako server ). Server obsahuje inzertní plochu, která uživatelům umožňuje prohlédnout si nabídku ubytování a dalších služeb v ubytovacích zařízeních a rezervovat si prostřednictvím rezervačního systému ubytování v těchto ubytovacích zařízeních. Server umožňuje uživatelům možnost vyhledávání mezi nabídkami jednotlivých ubytovacích zařízení, které jsou na serveru registrovány, a to dle kraje, města, okresu, regionu, typu ubytování (hotel, penzion apod.), ceny a termínu. 2/ Odběratel je provozovatelem hotelu / penzionu /., adresa.. (dále jen Hotel ) II. Předmět a účel této smlouvy 1/ Předmětem a účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování. 2/ Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout odběrateli marketingové služby spočívající v prezentaci Hotelu na serveru poskytovatele a zprostředkovávat tím pro Hotel klienty pro ubytování a odběratel se zavazuje za tyto služby uhradit poskytovateli cenu ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě. III. Práva a povinnosti smluvních stran 1/ Poskytovatel se zavazuje prezentovat Hotel na serveru dle dispozic poskytnutých odběratelem v souladu s touto smlouvou, v rozsahu následujících informací o Hotelu - krátká prezentace Hotelu / rozsah textu nejvíce 100 slov - nejméně 8 fotografií Hotelu (maximálně však 20 fotografií) - informace o termínech ubytování v Hotelu možná rezervace Hotelu - informace o cenách ubytování v Hotelu (dále jen marketingová prezentace ) 2/ Odběratel může zaslat marketingovou prezentaci Hotelu v rozsahu dle odst. 1/ tohoto článku (dále jen dispozice o Hotelu ) prostřednictvím u na ovou adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo může umístit marketingovou prezentaci sám dle předepsaného dotazníku. Poskytovatel umístí marketingovou prezentaci na server do 10 dní ode dne, kdy mu budou dispozice o Hotelu odběratelem v souladu s touto smlouvou doručeny. strana 2 (celkem 5)

3 3/ Poskytovatel je povinen marketingovou prezentaci průběžně aktualizovat dle změn specifikovaných odběratelem prostřednictvím u na ovou adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 4/ Průběžnou aktualizaci marketingové prezentace je oprávněn provádět i sám odběratel, a to na webové stránce a pod heslem, které bude odběrateli poskytovatelem sděleno. 5/ Odběratel je povinen seznámit své zaměstnance s formou marketingové prezentace na serveru a se způsobem rezervace ubytování klienty a reakce ze strany zaměstnanců odběratele na takovou rezervaci (rezervační cyklus). 6/ Odběratel se zavazuje zpracovat jednotlivé došlé rezervace ubytování bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od provedení rezervace ze strany klienta. 7/ Odběratel se zavazuje dodržovat ceny ubytování uvedené v marketingové prezentaci v okamžiku provedení rezervace ze strany klienta. 8/ Odběratel je povinen hradit poskytovateli za poskytnuté služby cenu ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě. IV. Smluvní cena a platební podmínky 1/ Smluvní strany se dohodly na následující odměně poskytovateli za poskytnuté služby: a) za realizovaná ubytování v Hotelu na základě rezervace učiněné prostřednictvím serveru poskytovatele % z celkové ceny každého takto realizovaného ubytování v Hotelu odběratele. V provizi (odměně) je zahrnuto DPH. b) odměna za poskytování služeb dle této smlouvy bude odběratelem zaplacena na základě faktur daňových dokladů vystavených poskytovatelem, vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo ubytování realizováno, v případě platby ubytování ze strany klienta prostřednictvím kreditní karty. V případě, kdy klient zaplatí objednané ubytování až v hotelu v hotovosti, zajistí poskytovatel převod.% z objednaného ubytování na svůj účet, jako zálohu na objednané ubytování. Touto zálohovou platbou od klienta bude poskytovali zároveň zaplacena příslušná provize. 2/ Odměna je splatná nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury daňového dokladu odběrateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla odběrateli doručena třetí den ode dne, kdy ji poskytovatel předal k poštovní přepravě na adresu odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 3/ V případě prodlení odběratele s úhradou faktury se odběratel zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Po dobu prodlení odběratele s úhradou faktury je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb, zejména provádění marketingové prezentace, dle této smlouvy. V. Mlčenlivost strana 3 (celkem 5)

4 1/ Odběratel bere na vědomí, že ustanovení této smlouvy jsou ve smyslu 271 obchodního zákoníku důvěrná a že veškeré skutečnosti obchodní či technické povahy, které souvisejí s touto smlouvou a které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné (zejména struktura zákazníků, sjednané obchody, způsob a výše kalkulace cen a platební podmínky, know-how, apod.) jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení 17 obchodního zákoníku. Odběratel se tímto zavazuje, že tyto skutečnosti během trvání této smlouvy a rovněž ani po jejím skončení nesdělí třetí osobě ani je nepoužije pro sebe či pro jiné osoby v rámci hospodářské soutěže, a to zejména za účelem konkurenčního jednání či způsobení jakékoli škody poskytovateli. Tím není dotčeno oprávnění odběratele sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti; tyto osoby musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny. 1/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. VI. Trvání smlouvy 2/ Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď je naplněna odstraněním marketingové prezentace ze serveru s tím, že již objednané a potvrzené ubytování je povinen hotel poskytnout bez omezení. 3/ Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že odběratel poruší některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy se činí písemně a je účinné v okamžiku jeho doručení odběrateli. VII. Závěrečná ustanovení 1/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2/ Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv právní nároky třetích stran, které případně vzniknou na základě marketingové prezentace či v souvislosti se zprostředkováním. 3/ Za obsah a pravdivost marketingové prezentace je odpovědný výlučně odběratel. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud jsou nebo mohou být v rozporu s právním řádem České republiky, jsou nebo mohou být v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, jsou způsobilá přivodit poskytovateli či třetím osobám škodu či svým obsahem neodpovídají zájmům poskytovatele. 4/ Poskytovatel není odpovědný za technické poruchy či výpadky sítě nebo zařízení v rámci sítě nebo zařízení sloužící ke zpracování předávaných informací nebo za technické poruchy či výpadky serveru. 5/ Odběratel podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že je poskytovatel oprávněn zaslat mu obchodní sdělení o svých jiných provozovaných službách či produktech, jakož i o službách či produktech třetích stran. strana 4 (celkem 5)

5 6/ Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právním vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků. 7/ Tato smlouva může být doplněna nebo měněna jen písemnými a řádně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 8/ Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Pro případ, že se některé z ustanovení nebo jeho část stane neplatným nebo nevynutitelným, obě smluvní strany se zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno. 9/ Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v jazyce českém a ve dvou stejnopisem v jazyce.., z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení v jazyce českém a po jednom vyhotovení v jazyce. V případě rozporu znění smlouvy v jazyce českém a v jazyce.. je rozhodující verze v jazyce českém. 10/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy. V Praze dne poskytovatel odběratel strana 5 (celkem 5)