Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu"

Transkript

1 Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů, počínaje specifikací detailů, přes konstrukci, výpočty a testování až po zhotovení součástí způsobilých k sériové výrobě, systémové moduly a výrobu celého automobilu. 1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti (1) Tyto všeobecné nákupní podmínky společnosti MBB pro nákup materiálu (VNP) mají výlučnou platnost; MBB neuznává ustanovení dodavatele, která by byla v rozporu s těmito všeobecnými nákupními podmínkami nebo by se od nich odchylovala, ledaže bude MBB výslovně písemně souhlasit s platností takovýchto ustanovení. Tyto VNP společnosti MBB platí i tehdy, když MBB s vědomím odporujících nebo odchylných VOP dodavatele dodávku dodavatele bez výhrad přijme. (2) Veškeré dohody uzavřené mezi MBB a dodavatelem za účelem provedení dané smlouvy musí být písemně uvedeny v této smlouvě; neexistují žádná vedlejší ústní ujednání. (3) V rámci běžného obchodního styku platí tyto VNP společnosti MBB i pro veškeré budoucí obchody s daným dodavatelem. (4) Tyto VNP platí pro všechny provozovny společnosti MBB. (5) Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí. Allgemeine Einkaufsbedingungen der MBtech Bohemia s.r.o. für Materialbeschaffungen Die MBtech Bohemia s.r.o., im Folgenden MBB genannt, bietet Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette an, beginnend bei der Detailspezifikation über die Konstruktion, Berechnung und Erprobung bis hin zur Serienreife für Komponenten, Systeme Module und Fahrzeuge. 1 Allgemeines Geltungsbereich (1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen der MBB für die Materialbeschaffung (AEB- Material) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen AEB der MBB abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennt MBB nicht an, es sei denn, MBB hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese AEB der MBB gelten auch dann, wenn MBB in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender AGB des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annimmt. (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen MBB und dem Lieferanten zwecks Ausführung des zugrunde liegenden Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen; mündliche Nebenabreden bestehen nicht. (3) Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung gelten diese AEB der MBB auch für alle künftigen Geschäfte mit dem betreffenden Lieferanten. (4) Diese AEB gelten für alle Standorte der MBB. (5) Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Erfüllung des Vertragsgegenstands sämtliche sich aus den Rechtsvorschriften zum Umweltschutz ergebenden Pflichten einzuhalten. 2 Objednávka Podklady pro objednávku (1) Dodavatel je povinen přijmout ve lhůtě maximálně 5 pracovních dnů závaznou objednávku MBB tak, že podepíše kopii objednávky a zašle ji zpět. 1 2 Bestellung Bestellungsunterlagen (1) Der Lieferant ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen die verbindliche Bestellung der MBB durch Rücksendung des von ihm unterzeichneten Duplikats der Bestellung anzunehmen.

2 (2) MBB si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k vyobrazením, nákresům, výpočtům a ostatním podkladům, tyto podklady nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu MBB zpřístupněny třetím osobám, jsou určeny výlučně pro výrobu na základě objednávky MBB a po vyřízení objednávky musí být společnosti MBB bez vyzvání vráceny. Tyto podklady nesmí být zveřejňovány třetím osobám; v této souvislosti platí dále ustanovení 11 odst Ceny Obsah faktury Platební podmínky (1) Cena uvedená v objednávce nezahrnuje zákonnou daň z přidané hodnoty a je závazná. Daň z přidané hodnoty v zákonné výši vyúčtuje dodavatel ve faktuře zvlášť. Nebudeli písemně sjednáno jinak, zahrnuje cena dodávku vyplaceně do sídla firmy, včetně obalů. Pro vrácení obalů je třeba uzavřít zvláštní dohodu. (2) Nárok dodavatele na odměnu je splatný až řádným vystavením faktury. Faktury lze zpracovávat pouze tehdy, jestliže budou obsahovat příjemce faktury, číslo a datum objednávky a konkrétního příjemce plnění uvedené v objednávce MBB a budou doručeny v originále příjemci faktury a v kopii příjemci plnění; za veškeré následky vzniklé nedodržením této povinnosti ponese odpovědnost dodavatel, pokud neprokáže, že k nedodržení této povinnosti nedošlo jeho zaviněním. (3) Po dodání předmětu koupě prostého věcných a právních vad zaplatí MBB celou kupní cenu, nebude-li písemně sjednáno něco jiného, do 30 dní od obdržení faktury. (4) Práva na započtení a zadržovací práva může MBB uplatnit v zákonem stanoveném rozsahu. (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behält sich MBB Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung seitens MBB nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund der Bestellung der MBB zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie MBB unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von 11 Abs Preise Inhalt von Rechnungen Zahlungsbedingungen (1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis enthält nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer und ist insoweit bindend. Die Mehrwertsteuer wird vom Lieferanten in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. (2) Die Entgeltforderung des Lieferanten wird erst mit ordnungsgemäßer Rechnungsstellung fällig. Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn diese entsprechend den Vorgaben in der Bestellung der MBB den dort ausgewiesenen Rechnungsempfänger, die Bestellnummer, das Bestelldatum und den konkreten Leistungsempfänger enthalten, sowie einerseits als Original dem Rechnungsempfänger und andererseits als Kopie dem Leistungsempfänger zugestellt werden; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. (3) Nach Lieferung der sach- und rechtsmangelfreien Kaufsache bezahlt MBB den gesamten Kaufpreis, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt. (4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen MBB in gesetzlichem Umfang zu. 2

3 (5) Dodavatel nesmí svou pohledávku vůči MBB postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu MBB. (6) (6) Dodavatel může své pohledávky vůči MBB započíst jen tehdy, pokud jsou tyto nepopiratelně nebo pravomocně určeny. (7) Pokud bude platba dodavateli bezhotovostně převáděna do zahraničí, uhradí MBB poplatek za bezhotovostní převod pouze své bance a dodavatel uhradí poplatek účtovaný svou bankou a případnými zprostředkujícími bankami (bezhotovostní mezinárodní převod SHA). 4 Dodací lhůta (1) Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná. (2) Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v objednávce MBB, nastanou-li nebo zjistí-li okolnosti, z nichž bude vyplývat, že sjednanou dodací lhůtu nebude možné dodržet. (3) V případě prodlení s dodávkou je MBB oprávněna požadovat smluvní pokutu v důsledku prodlení ve výši 1% hodnoty dodávky za každý ukončený týden, ne však více než 10% hodnoty dodávky; ostatní zákonné nároky a práva v případě prodlení s dodávkou zůstávají společnosti MBB zachována. Dodavatel je oprávněn společnosti MBB prokázat, že v důsledku prodlení nevznikla žádná nebo jen velmi nepatrná škoda. Pokud bude MBB požadovat náhradu škody, je dodavatel oprávněn prokázat, že k porušení povinnosti nedošlo jeho zaviněním. 5 Přechod nebezpečí Dokumenty (1) Nebude-li písemně sjednáno něco jiného, bude dodávka provedena vyplaceně do sídla firmy. (5) Der Lieferant darf seine Forderungen gegenüber der MBB nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MBB an einen Dritten abtreten. (6) Der Lieferant kann mit Ansprüchen gegen die MBB nur insoweit die Aufrechnung (Anrechnung) erklären, wie diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. (7) Soweit die Zahlung dem Lieferanten bargeldlos ins Ausland überwiesen wird, zahlt MBB nur die Gebühr ihrer Bank. Der Lieferant trägt die Gebühren seiner Bank und die bei eventuell weiteren Transferbanken anfallenden Gebühren (bargeldlose grenzüberschreitende Überweisung SHA). 4 Lieferzeit (1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. (2) Der Lieferant ist verpflichtet, den in der Bestellung der MBB ausgewiesenen Ansprechpartner unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. (3) Im Falle des Lieferverzuges ist MBB berechtigt, Vertragsstrafe in Höhe von 1% des Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10% des Lieferwerts; sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte bei Lieferverzug bleiben vorbehalten. Dem Lieferanten steht das Recht zu, MBB nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Verlangt MBB Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 5 Gefahrenübergang Dokumente (1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen. (2) Dodavatel je povinen uvádět na veškerých přepravních dokladech a dodacích listech 3 (2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt

4 přesně číslo a datum objednávky zadané společností MBB a rovněž příjemce plnění uvedeného v objednávce a tyto dokumenty připojit k dodávce vždy ve dvojím vyhotovení. Pokud tak dodavatel neučiní, neponese MBB odpovědnost za případné zdržení při vyřizování faktury, ke kterému by tím došlo. 6 Zajištění kvality Dodavatel bude poskytovat zajištění kvality vhodné podle druhu a rozsahu dodávky a odpovídající nejnovějšímu stavu techniky a bude povinen tuto skutečnost firmě MBB na vyžádání prokázat. V případě potřeby uzavře dodavatel s MBB příslušnou dohodu o zajištění kvality. 7 Kontrola zboží Odpovědnost za vady (1) MBB je povinna v přiměřené lhůtě zkontrolovat, zda zboží nevykazuje případné odchylky v kvalitě a kvantitě. Ústní reklamace po telefonu bude považována za včasnou, pokud bude učiněna ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení zboží v případě zjevných vad, příp. od zjištění vady v případě skrytých vad; písemná reklamace následující po ústní reklamaci má pouze deklaratorní charakter a dodavatel je povinen potvrdit její příjem zasláním podepsané kopie ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení reklamace zpět MBB. reklamace v elektronické, písemné nebo textové podobě je považována za včasnou, pokud bude řádně odeslána ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení zboží v případě zjevných vad, příp. od zjištění vady v případě skrytých vad. (2) Byla-li mezi MBB a dodavatelem uzavřena dohoda o zajištění kvality, platí pro povinnost MBB zkontrolovat zboží a reklamovat jeho vady s vyloučením ustanovení 7 odst. 1 tato zvláštní ujednání. die von MBB vergebene Bestellnummer, das Bestelldatum und den in der Bestellung ausgewiesenen Leistungsempfänger anzugeben und der Lieferung diese Dokumente stets in doppelter Ausfertigung beizufügen; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung von MBB nicht zu vertreten. 6 Qualitätssicherung Der Lieferant wird eine nach Art und Umfang geeignete, dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechende Qualitätssicherung durchführen und MBB diese nach Aufforderung nachweisen. Im Bedarfsfall wird der Lieferant eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung mit MBB abschließen. 7 Mängeluntersuchung Mängelhaftung (1) MBB obliegt es, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitätsund Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die mündliche Rüge per Telefon ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 3 Arbeitstagen erfolgt, gerechnet ab Wareneingang bei offenen Mängeln bzw. ab Entdeckung bei versteckten Mängeln; eine auf die mündliche Rüge folgende schriftliche Rüge ist rein deklaratorisch und ihr Zugang ist vom Lieferanten durch Rücksendung der von ihm unterzeichneten Doppelausfertigung innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Zugang der Mängelanzeige, zu bestätigen. Die Rüge in elektronischer Form, Schrift- oder Textform ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang bei offenen Mängeln bzw. ab Entdeckung bei versteckten Mängeln, ordnungsgemäß abgesandt wird. (2) Besteht zwischen MBB und dem Lieferanten eine Qualitätssicherungsvereinbarung, dann gelten im Hinblick auf die von der MBB zu erfüllenden Mängeluntersuchungs- und Mängelrügeobliegenheiten unter Ausschluss der Regelung in 7 Abs. 1 diese gesonderten Bestimmungen. (3)Zákonné nároky a práva z titulu věcnými či právních vad předmětu koupě společnosti MBB nejsou dotčeny a MBB je v každém 4 (3) Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte wegen Übergabe einer Kaufsache mit Sachoder Rechtsmangel stehen MBB ungekürzt zu;

5 případě oprávněna požadovat, aby dodavatel během přiměřené lhůty k nápravě podle její volby buď vadu odstranil nebo dodal novou věc. V rámci nároku na odstranění vady je MBB také oprávněna určit její způsob. MBB si výslovně vyhrazuje možnost uplatnit nárok na náhradu škody vedle plnění, případně uplatnit nárok na náhradu škody namísto plnění a nárok na náhradu zbytečně vynaložených výdajů. (4) Místem náhradního plnění je místo, kde se daná věc nachází, přičemž nebezpečí vzniku škody při přepravě nese dodavatel. (5) MBB je oprávněna vadu zboží po marném uplynutí stanovené přiměřené lhůty k nápravě odstranit sama a požadovat od dodavatele náhradu nezbytných nákladů. 8 Odpovědnost za výrobek Zproštění odpovědnosti Pojištění zákonné odpovědnosti (1)Pokud bude dodavatel odpovědný za vadu výrobku, je povinen převzít od MBB na její první výzvu nároky na náhradu škody ze strany třetích osob, pokud bude příčina spadat do oblasti jeho působnosti a organizace a do oblasti jeho ručení. (2) Dodavatel se zavazuje, že bude mít uzavřeno a zachová v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku s paušální pojistnou částkou ve výši 30 mil. CZK za případ škody na zdraví nebo věcné škody; pokud bude mít MBB nárok na další náhradu škody, zůstává tento nárok nedotčen. 9 Průmyslová práva (1) Dodavatel zaručuje, že v souvislosti s jeho dodávkou nebudou porušena žádná práva třetích osob v Evropské unii a USA. in jedem Fall ist MBB berechtigt, vom Lieferanten innerhalb einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung nach ihrer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Im Rahmen eines Nachbesserungsbegehrens ist MBB auch berechtigt, die Art und Weise der Nachbesserung zu bestimmen. Ansprüche auf Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. (4) Nacherfüllungsort ist der jeweilige Belegenheitsort; der Lieferant trägt insoweit das Verbringungsrisiko. (5) MBB ist berechtigt, wegen eines Mangel der Kaufsache nach erfolglosem Ablauf einer von ihr zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen vom Lieferanten zu verlangen. 8 Produkthaftung Freistellung Haftpflichtversicherungsschutz (1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, von MBB Schadensersatzansprüche Dritter auf erstes Anfordern überzunehmen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. (2) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von CZK 30 Mio. pro Personen-/Sachschaden pauschal zu unterhalten; stehen MBB weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 9 Schutzrechte (1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der Europäischen Union und den USA verletzt werden. (2) Bude-li nějaká třetí osoba z tohoto důvodu 5 (2) Wird MBB von einem Dritten dieserhalb in

6 uplatňovat u MBB své nároky, je dodavatel povinen MBB na její první písemnou výzvu zprostit odpovědnosti za tyto nároky; MBB není oprávněna uzavírat se třetí osobou bez souhlasu dodavatele jakékoli dohody, zejména dohody o narovnání. (3) Povinnost dodavatele zprostit MBB odpovědnosti se vztahuje na veškeré náklady, které MBB vzniknou z uplatnění nároku na náhradu škody ze strany třetích osob nebo v souvislosti s ním, pokud dodavatel neprokáže, že porušení povinnosti, které vedlo k porušení práva třetí osoby, nebylo způsobeno jeho zaviněním. 10 Výhrada vlastnictví Poskytnutí věcí Nástroje (1) Pokud MBB poskytne dodavateli nějaké díly, vyhrazuje si k nim vlastnické právo. Dodavatel tyto díly zpracuje nebo přepracuje pro MBB. Bude-li zboží s výhradou vlastnictví MBB spojeno s jinými předměty, které MBB nepatří, nabyde MBB spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty její věci (nákupní cena plus DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. (2) Bude-li věc poskytnutá společností MBB neoddělitelně spojena s předměty, které jí nenáleží, nabude MBB spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty věci poskytnuté s výhradou vlastnictví (nákupní cena plus DPH) k ostatním spojeným předmětům v okamžiku spojení. Dojde-li ke spojení věcí tak, že věc dodavatele bude považována za hlavní součást (věc), platí, že dodavatel převede na MBB spoluvlastnické právo v poměrné výši; dodavatel bude vykonávat výlučné vlastnické nebo spoluvlastnické právo ve prospěch MBB. Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, MBB auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; MBB ist nicht berechtigt, mit dem Dritten ohne Zustimmung des Lieferanten irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. (3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die MBB aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten erwachsen, soweit der Lieferant nicht nachweist, dass er die der Schutzrechtsverletzung zugrunde liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 10 Eigentumsvorbehalt Beistellung Werkzeuge (1) Sofern MBB Teile beim Lieferanten beistellt, behält sich MBB hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für MBB vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware der MBB mit anderen, ihr nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt MBB das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes ihrer Sache (Einkaufspreis zzgl. MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. (2) Wird die von MBB beigestellte Sache mit anderen, ihr nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt MBB das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant MBB anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für MBB. (3) Nástroje zůstávají ve vlastnictví MBB a dodavatel je povinen používat tyto nástroje výlučně pro výrobu zboží objednaného společností MBB. Dodavatel je povinen sjednat na vlastní náklady pojištění nové hodnoty nástrojů ve vlastnictví MBB pro 6 (3) An Werkzeugen behält sich MBB das Eigentum vor; der Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von MBB bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die im Eigentum der MBB stehenden Werkzeuge

7 případ požáru, krádeže a škod způsobených vodou. Zároveň dodavatel postupuje ve prospěch MBB již nyní veškeré nároky na plnění z tohoto pojištění a MBB tímto toto postoupení přijímá. Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady a včas případně potřebnou údržbu, kontrolu a veškerý servis a opravy nástrojů MBB. Případné poruchy je povinen neprodleně oznámit MBB. Pokud tuto povinnost vlastním zaviněním nesplní, zůstávají nároky na náhradu škody nedotčeny. (4) Přesáhne-li hodnota zajišťovacích práv podle odst. (1) a/nebo (2) náležejících MBB o více než 10 % nákupní cenu veškerého jejího dosud nezaplaceného zboží s výhradou vlastnictví, bude MBB na žádost dodavatele povinna podle své volby zajišťovací práva zrušit. 11 Mlčenlivost Zákaz konkurence (1) Dodavatel je povinen uchovávat veškeré obdržené obrázky, nákresy, výpočty a jiné podklady a informace přísně v tajnosti a je oprávněn poskytnout je třetím osobám pouze s výslovným souhlasem MBB. Povinnost mlčenlivosti platí i po provedení této smlouvy a zaniká okamžikem, kdy se informace o výrobě obsažené v poskytnutých obrázcích, nákresech, výpočtech a ostatních podkladech stanou všeobecně známými, nejpozději však 5 let od podpisu smlouvy poslední ze stran. (2) Dodavatel je oprávněn uvádět MBB jako obchodního partnera ve svých informačních a propagačních materiálech a používat logo a ochrannou známku MBB pouze s výslovným písemným souhlasem MBB; dodavatel odpovídá MBB za veškeré škody vzniklé z překročení rozsahu tohoto oprávnění. zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant MBB schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; MBB nimmt die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er MBB sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt. (4) Soweit die MBB gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller ihrer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, ist MBB auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach ihrer Wahl verpflichtet. 11 Geheimhaltung Werbeverbot (1) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung seitens MBB offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist, spätestens aber 5 Jahre nach der Unterzeichnung des zugrunde liegenden Vertrages durch die letzte der Parteien. (2) Zur Bezugnahme auf MBB als Geschäftspartner in Informations- und Werbematerial sowie zur Verwendung des MBB-Logos und der MBB Marke ist der Lieferant nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der MBB befugt; der Lieferant haftet MBB für sämtliche Schäden aus der Überschreitung seiner Befugnisse. 12 Právo objednatele na výpověď MBB je oprávněna až do okamžiku provedení 7 12 Kündigungsrecht des Bestellers MBB kann bis zur Lieferung jederzeit ohne

8 dodávky smlouvu bez udání důvodů a s okamžitou platností kdykoli vypovědět. V případě výpovědi ze strany MBB je dodavatel oprávněn požadovat úhradu dosud poskytnutých plnění, včetně na ně kalkulovaného zisku. 13 Dodržování právních předpisů (1) Dodavatel je povinen nedopouštět se žádného jednání či zdržovat se takového jednání, které by mohlo vést k trestnosti kvůli podvodu nebo zpronevěře, insolvenčním trestným činům, trestným činům proti hospodářské soutěži, poskytnutí výhody nebo úplatkářství u osob zaměstnaných u dodavatele nebo jiných třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení má společnost MBB neomezené právo na odstoupení popř. vypovězení všech právních úkonů existujících s dodavatelem a na ukončení veškerých jednání. (2) Bez ohledu na výše uvedené je dodavatel povinen dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se jeho a obchodního vztahu se společností MBB. 14 Místní příslušnost a rozhodné právo Místo plnění (1) Pokud není zákonem stanoveno jinak, sjednávají strany výhradní příslušnost soudu v sídle společnosti MBB. Uzavřená smlouva se řídí právem České republiky; přičemž použití Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňské úmluvy) je vyloučeno. (2) Nebude-li z objednávky vyplývat něco jiného, je místem plnění sídlo společnosti MBB. Fristsetzung und ohne Angabe von Gründen den Vertrag kündigen. Kündigt MBB, so ist der Lieferant berechtigt, die Bezahlung bereits erbrachter Leistungen, einschließlich des darauf entfallenden kalkulatorischen Gewinns zu verlangen. 13 Einhaltung der Gesetze (1) Der Lieferant ist verpflichtet, keine Handlungen zu begehen, sowie alle Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den Wettbewerb, Vorteilsgewährung, Vorteilsnahme, Bestechung, Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von beim Lieferanten beschäftigten Personen oder sonstigen Dritten führen können. Bei einem Verstoß hiergegen steht MBB ein fristloses Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht aller mit dem Lieferanten bestehenden Rechtsgeschäfte und der Abbruch sämtlicher Verhandlungen zu. (2) Unbeschadet des Vorgenannten, ist der Lieferant verpflichtet, alle ihn und die Geschäftsbeziehung mit MBB betreffenden Gesetze und Regelungen einzuhalten. 14 Gerichtsstand und anwendbares Recht Erfüllungsort (1) Soweit nichts anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, vereinbaren die Parteien das Gericht des Sitzes der MBB als ausschließlichen Gerichtsstand. Der zugrunde liegende Vertrag unterliegt dem Recht der Tschechischen Republik; die Geltung des UN- Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. (2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz der MBB. Stav k říjnu 2012 Stand Oktober

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů,

Více

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU (verze platná ke dni 26.10.2015) společnosti MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082, se sídlem Plzeň Skvrňany, Daimlerova 1161/6 PSČ 301 00 Plzeň,

Více

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A SLUŽEB (verze platná ke dni 26.10.2015) společnosti MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082, se sídlem Plzeň Skvrňany, Daimlerova 1161/6 PSČ 301

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. IČ: 279 31 579 Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ODBĚRATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi objednatelem a společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Nákupní podmínky (Einkaufsbedingungen)

Nákupní podmínky (Einkaufsbedingungen) 1. Základní ustanovení (Grundbestimmungen) 1. Tyto nákupní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží společnosti, se sídlem, 690 03 Břeclav, IČ: 27065057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298 Všeobecné obchodní podmínky Framit s.r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech, pokud není v textu příslušné

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a společností HF- Czechforge s.r.o., se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Nákupní podmínky (dále Podmínky ) se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4, IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti mezi společností NARETEC s.r.o., se sídlem Plzeň-Bílá Hora, ul. 28. října 70, okres Plzeň-město,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Dohoda.. Vereinbarung

Dohoda.. Vereinbarung Dohoda.. Vereinbarung Číslo Nummer uzavřena mezi společností Bohemia Troppau o.p.s. abgeschlossen durch die Masarykova 342/39 74601 Opava IČ 25 83 82 88 INr. zapsána v rejstříku o. p. s. U KS v Ostravě,

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

NÁKUPNÍ PODMÍNKY ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. DĚLÁME VELKÉ VĚCI NÁKUPNÍ PODMÍNKY ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Nákupní podmínky (dále Podmínky ) se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností ŠKODA PRAHA Invest

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více