Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu"

Transkript

1 Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů, počínaje specifikací detailů, přes konstrukci, výpočty a testování až po zhotovení součástí způsobilých k sériové výrobě, systémové moduly a výrobu celého automobilu. 1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti (1) Tyto všeobecné nákupní podmínky společnosti MBB pro nákup materiálu (VNP) mají výlučnou platnost; MBB neuznává ustanovení dodavatele, která by byla v rozporu s těmito všeobecnými nákupními podmínkami nebo by se od nich odchylovala, ledaže bude MBB výslovně písemně souhlasit s platností takovýchto ustanovení. Tyto VNP společnosti MBB platí i tehdy, když MBB s vědomím odporujících nebo odchylných VOP dodavatele dodávku dodavatele bez výhrad přijme. (2) Veškeré dohody uzavřené mezi MBB a dodavatelem za účelem provedení dané smlouvy musí být písemně uvedeny v této smlouvě; neexistují žádná vedlejší ústní ujednání. (3) V rámci běžného obchodního styku platí tyto VNP společnosti MBB i pro veškeré budoucí obchody s daným dodavatelem. (4) Tyto VNP platí pro všechny provozovny společnosti MBB. (5) Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí. Allgemeine Einkaufsbedingungen der MBtech Bohemia s.r.o. für Materialbeschaffungen Die MBtech Bohemia s.r.o., im Folgenden MBB genannt, bietet Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette an, beginnend bei der Detailspezifikation über die Konstruktion, Berechnung und Erprobung bis hin zur Serienreife für Komponenten, Systeme Module und Fahrzeuge. 1 Allgemeines Geltungsbereich (1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen der MBB für die Materialbeschaffung (AEB- Material) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen AEB der MBB abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennt MBB nicht an, es sei denn, MBB hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese AEB der MBB gelten auch dann, wenn MBB in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender AGB des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annimmt. (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen MBB und dem Lieferanten zwecks Ausführung des zugrunde liegenden Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen; mündliche Nebenabreden bestehen nicht. (3) Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung gelten diese AEB der MBB auch für alle künftigen Geschäfte mit dem betreffenden Lieferanten. (4) Diese AEB gelten für alle Standorte der MBB. (5) Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Erfüllung des Vertragsgegenstands sämtliche sich aus den Rechtsvorschriften zum Umweltschutz ergebenden Pflichten einzuhalten. 2 Objednávka Podklady pro objednávku (1) Dodavatel je povinen přijmout ve lhůtě maximálně 5 pracovních dnů závaznou objednávku MBB tak, že podepíše kopii objednávky a zašle ji zpět. 1 2 Bestellung Bestellungsunterlagen (1) Der Lieferant ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen die verbindliche Bestellung der MBB durch Rücksendung des von ihm unterzeichneten Duplikats der Bestellung anzunehmen.

2 (2) MBB si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k vyobrazením, nákresům, výpočtům a ostatním podkladům, tyto podklady nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu MBB zpřístupněny třetím osobám, jsou určeny výlučně pro výrobu na základě objednávky MBB a po vyřízení objednávky musí být společnosti MBB bez vyzvání vráceny. Tyto podklady nesmí být zveřejňovány třetím osobám; v této souvislosti platí dále ustanovení 11 odst Ceny Obsah faktury Platební podmínky (1) Cena uvedená v objednávce nezahrnuje zákonnou daň z přidané hodnoty a je závazná. Daň z přidané hodnoty v zákonné výši vyúčtuje dodavatel ve faktuře zvlášť. Nebudeli písemně sjednáno jinak, zahrnuje cena dodávku vyplaceně do sídla firmy, včetně obalů. Pro vrácení obalů je třeba uzavřít zvláštní dohodu. (2) Nárok dodavatele na odměnu je splatný až řádným vystavením faktury. Faktury lze zpracovávat pouze tehdy, jestliže budou obsahovat příjemce faktury, číslo a datum objednávky a konkrétního příjemce plnění uvedené v objednávce MBB a budou doručeny v originále příjemci faktury a v kopii příjemci plnění; za veškeré následky vzniklé nedodržením této povinnosti ponese odpovědnost dodavatel, pokud neprokáže, že k nedodržení této povinnosti nedošlo jeho zaviněním. (3) Po dodání předmětu koupě prostého věcných a právních vad zaplatí MBB celou kupní cenu, nebude-li písemně sjednáno něco jiného, do 30 dní od obdržení faktury. (4) Práva na započtení a zadržovací práva může MBB uplatnit v zákonem stanoveném rozsahu. (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behält sich MBB Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung seitens MBB nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund der Bestellung der MBB zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie MBB unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von 11 Abs Preise Inhalt von Rechnungen Zahlungsbedingungen (1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis enthält nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer und ist insoweit bindend. Die Mehrwertsteuer wird vom Lieferanten in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. (2) Die Entgeltforderung des Lieferanten wird erst mit ordnungsgemäßer Rechnungsstellung fällig. Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn diese entsprechend den Vorgaben in der Bestellung der MBB den dort ausgewiesenen Rechnungsempfänger, die Bestellnummer, das Bestelldatum und den konkreten Leistungsempfänger enthalten, sowie einerseits als Original dem Rechnungsempfänger und andererseits als Kopie dem Leistungsempfänger zugestellt werden; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. (3) Nach Lieferung der sach- und rechtsmangelfreien Kaufsache bezahlt MBB den gesamten Kaufpreis, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt. (4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen MBB in gesetzlichem Umfang zu. 2

3 (5) Dodavatel nesmí svou pohledávku vůči MBB postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu MBB. (6) (6) Dodavatel může své pohledávky vůči MBB započíst jen tehdy, pokud jsou tyto nepopiratelně nebo pravomocně určeny. (7) Pokud bude platba dodavateli bezhotovostně převáděna do zahraničí, uhradí MBB poplatek za bezhotovostní převod pouze své bance a dodavatel uhradí poplatek účtovaný svou bankou a případnými zprostředkujícími bankami (bezhotovostní mezinárodní převod SHA). 4 Dodací lhůta (1) Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná. (2) Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v objednávce MBB, nastanou-li nebo zjistí-li okolnosti, z nichž bude vyplývat, že sjednanou dodací lhůtu nebude možné dodržet. (3) V případě prodlení s dodávkou je MBB oprávněna požadovat smluvní pokutu v důsledku prodlení ve výši 1% hodnoty dodávky za každý ukončený týden, ne však více než 10% hodnoty dodávky; ostatní zákonné nároky a práva v případě prodlení s dodávkou zůstávají společnosti MBB zachována. Dodavatel je oprávněn společnosti MBB prokázat, že v důsledku prodlení nevznikla žádná nebo jen velmi nepatrná škoda. Pokud bude MBB požadovat náhradu škody, je dodavatel oprávněn prokázat, že k porušení povinnosti nedošlo jeho zaviněním. 5 Přechod nebezpečí Dokumenty (1) Nebude-li písemně sjednáno něco jiného, bude dodávka provedena vyplaceně do sídla firmy. (5) Der Lieferant darf seine Forderungen gegenüber der MBB nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MBB an einen Dritten abtreten. (6) Der Lieferant kann mit Ansprüchen gegen die MBB nur insoweit die Aufrechnung (Anrechnung) erklären, wie diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. (7) Soweit die Zahlung dem Lieferanten bargeldlos ins Ausland überwiesen wird, zahlt MBB nur die Gebühr ihrer Bank. Der Lieferant trägt die Gebühren seiner Bank und die bei eventuell weiteren Transferbanken anfallenden Gebühren (bargeldlose grenzüberschreitende Überweisung SHA). 4 Lieferzeit (1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. (2) Der Lieferant ist verpflichtet, den in der Bestellung der MBB ausgewiesenen Ansprechpartner unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. (3) Im Falle des Lieferverzuges ist MBB berechtigt, Vertragsstrafe in Höhe von 1% des Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10% des Lieferwerts; sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte bei Lieferverzug bleiben vorbehalten. Dem Lieferanten steht das Recht zu, MBB nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Verlangt MBB Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 5 Gefahrenübergang Dokumente (1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen. (2) Dodavatel je povinen uvádět na veškerých přepravních dokladech a dodacích listech 3 (2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt

4 přesně číslo a datum objednávky zadané společností MBB a rovněž příjemce plnění uvedeného v objednávce a tyto dokumenty připojit k dodávce vždy ve dvojím vyhotovení. Pokud tak dodavatel neučiní, neponese MBB odpovědnost za případné zdržení při vyřizování faktury, ke kterému by tím došlo. 6 Zajištění kvality Dodavatel bude poskytovat zajištění kvality vhodné podle druhu a rozsahu dodávky a odpovídající nejnovějšímu stavu techniky a bude povinen tuto skutečnost firmě MBB na vyžádání prokázat. V případě potřeby uzavře dodavatel s MBB příslušnou dohodu o zajištění kvality. 7 Kontrola zboží Odpovědnost za vady (1) MBB je povinna v přiměřené lhůtě zkontrolovat, zda zboží nevykazuje případné odchylky v kvalitě a kvantitě. Ústní reklamace po telefonu bude považována za včasnou, pokud bude učiněna ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení zboží v případě zjevných vad, příp. od zjištění vady v případě skrytých vad; písemná reklamace následující po ústní reklamaci má pouze deklaratorní charakter a dodavatel je povinen potvrdit její příjem zasláním podepsané kopie ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení reklamace zpět MBB. reklamace v elektronické, písemné nebo textové podobě je považována za včasnou, pokud bude řádně odeslána ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení zboží v případě zjevných vad, příp. od zjištění vady v případě skrytých vad. (2) Byla-li mezi MBB a dodavatelem uzavřena dohoda o zajištění kvality, platí pro povinnost MBB zkontrolovat zboží a reklamovat jeho vady s vyloučením ustanovení 7 odst. 1 tato zvláštní ujednání. die von MBB vergebene Bestellnummer, das Bestelldatum und den in der Bestellung ausgewiesenen Leistungsempfänger anzugeben und der Lieferung diese Dokumente stets in doppelter Ausfertigung beizufügen; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung von MBB nicht zu vertreten. 6 Qualitätssicherung Der Lieferant wird eine nach Art und Umfang geeignete, dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechende Qualitätssicherung durchführen und MBB diese nach Aufforderung nachweisen. Im Bedarfsfall wird der Lieferant eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung mit MBB abschließen. 7 Mängeluntersuchung Mängelhaftung (1) MBB obliegt es, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitätsund Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die mündliche Rüge per Telefon ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 3 Arbeitstagen erfolgt, gerechnet ab Wareneingang bei offenen Mängeln bzw. ab Entdeckung bei versteckten Mängeln; eine auf die mündliche Rüge folgende schriftliche Rüge ist rein deklaratorisch und ihr Zugang ist vom Lieferanten durch Rücksendung der von ihm unterzeichneten Doppelausfertigung innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Zugang der Mängelanzeige, zu bestätigen. Die Rüge in elektronischer Form, Schrift- oder Textform ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang bei offenen Mängeln bzw. ab Entdeckung bei versteckten Mängeln, ordnungsgemäß abgesandt wird. (2) Besteht zwischen MBB und dem Lieferanten eine Qualitätssicherungsvereinbarung, dann gelten im Hinblick auf die von der MBB zu erfüllenden Mängeluntersuchungs- und Mängelrügeobliegenheiten unter Ausschluss der Regelung in 7 Abs. 1 diese gesonderten Bestimmungen. (3)Zákonné nároky a práva z titulu věcnými či právních vad předmětu koupě společnosti MBB nejsou dotčeny a MBB je v každém 4 (3) Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte wegen Übergabe einer Kaufsache mit Sachoder Rechtsmangel stehen MBB ungekürzt zu;

5 případě oprávněna požadovat, aby dodavatel během přiměřené lhůty k nápravě podle její volby buď vadu odstranil nebo dodal novou věc. V rámci nároku na odstranění vady je MBB také oprávněna určit její způsob. MBB si výslovně vyhrazuje možnost uplatnit nárok na náhradu škody vedle plnění, případně uplatnit nárok na náhradu škody namísto plnění a nárok na náhradu zbytečně vynaložených výdajů. (4) Místem náhradního plnění je místo, kde se daná věc nachází, přičemž nebezpečí vzniku škody při přepravě nese dodavatel. (5) MBB je oprávněna vadu zboží po marném uplynutí stanovené přiměřené lhůty k nápravě odstranit sama a požadovat od dodavatele náhradu nezbytných nákladů. 8 Odpovědnost za výrobek Zproštění odpovědnosti Pojištění zákonné odpovědnosti (1)Pokud bude dodavatel odpovědný za vadu výrobku, je povinen převzít od MBB na její první výzvu nároky na náhradu škody ze strany třetích osob, pokud bude příčina spadat do oblasti jeho působnosti a organizace a do oblasti jeho ručení. (2) Dodavatel se zavazuje, že bude mít uzavřeno a zachová v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku s paušální pojistnou částkou ve výši 30 mil. CZK za případ škody na zdraví nebo věcné škody; pokud bude mít MBB nárok na další náhradu škody, zůstává tento nárok nedotčen. 9 Průmyslová práva (1) Dodavatel zaručuje, že v souvislosti s jeho dodávkou nebudou porušena žádná práva třetích osob v Evropské unii a USA. in jedem Fall ist MBB berechtigt, vom Lieferanten innerhalb einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung nach ihrer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Im Rahmen eines Nachbesserungsbegehrens ist MBB auch berechtigt, die Art und Weise der Nachbesserung zu bestimmen. Ansprüche auf Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. (4) Nacherfüllungsort ist der jeweilige Belegenheitsort; der Lieferant trägt insoweit das Verbringungsrisiko. (5) MBB ist berechtigt, wegen eines Mangel der Kaufsache nach erfolglosem Ablauf einer von ihr zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen vom Lieferanten zu verlangen. 8 Produkthaftung Freistellung Haftpflichtversicherungsschutz (1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, von MBB Schadensersatzansprüche Dritter auf erstes Anfordern überzunehmen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. (2) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von CZK 30 Mio. pro Personen-/Sachschaden pauschal zu unterhalten; stehen MBB weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 9 Schutzrechte (1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der Europäischen Union und den USA verletzt werden. (2) Bude-li nějaká třetí osoba z tohoto důvodu 5 (2) Wird MBB von einem Dritten dieserhalb in

6 uplatňovat u MBB své nároky, je dodavatel povinen MBB na její první písemnou výzvu zprostit odpovědnosti za tyto nároky; MBB není oprávněna uzavírat se třetí osobou bez souhlasu dodavatele jakékoli dohody, zejména dohody o narovnání. (3) Povinnost dodavatele zprostit MBB odpovědnosti se vztahuje na veškeré náklady, které MBB vzniknou z uplatnění nároku na náhradu škody ze strany třetích osob nebo v souvislosti s ním, pokud dodavatel neprokáže, že porušení povinnosti, které vedlo k porušení práva třetí osoby, nebylo způsobeno jeho zaviněním. 10 Výhrada vlastnictví Poskytnutí věcí Nástroje (1) Pokud MBB poskytne dodavateli nějaké díly, vyhrazuje si k nim vlastnické právo. Dodavatel tyto díly zpracuje nebo přepracuje pro MBB. Bude-li zboží s výhradou vlastnictví MBB spojeno s jinými předměty, které MBB nepatří, nabyde MBB spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty její věci (nákupní cena plus DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. (2) Bude-li věc poskytnutá společností MBB neoddělitelně spojena s předměty, které jí nenáleží, nabude MBB spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty věci poskytnuté s výhradou vlastnictví (nákupní cena plus DPH) k ostatním spojeným předmětům v okamžiku spojení. Dojde-li ke spojení věcí tak, že věc dodavatele bude považována za hlavní součást (věc), platí, že dodavatel převede na MBB spoluvlastnické právo v poměrné výši; dodavatel bude vykonávat výlučné vlastnické nebo spoluvlastnické právo ve prospěch MBB. Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, MBB auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; MBB ist nicht berechtigt, mit dem Dritten ohne Zustimmung des Lieferanten irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. (3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die MBB aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten erwachsen, soweit der Lieferant nicht nachweist, dass er die der Schutzrechtsverletzung zugrunde liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 10 Eigentumsvorbehalt Beistellung Werkzeuge (1) Sofern MBB Teile beim Lieferanten beistellt, behält sich MBB hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für MBB vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware der MBB mit anderen, ihr nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt MBB das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes ihrer Sache (Einkaufspreis zzgl. MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. (2) Wird die von MBB beigestellte Sache mit anderen, ihr nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt MBB das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant MBB anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für MBB. (3) Nástroje zůstávají ve vlastnictví MBB a dodavatel je povinen používat tyto nástroje výlučně pro výrobu zboží objednaného společností MBB. Dodavatel je povinen sjednat na vlastní náklady pojištění nové hodnoty nástrojů ve vlastnictví MBB pro 6 (3) An Werkzeugen behält sich MBB das Eigentum vor; der Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von MBB bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die im Eigentum der MBB stehenden Werkzeuge

7 případ požáru, krádeže a škod způsobených vodou. Zároveň dodavatel postupuje ve prospěch MBB již nyní veškeré nároky na plnění z tohoto pojištění a MBB tímto toto postoupení přijímá. Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady a včas případně potřebnou údržbu, kontrolu a veškerý servis a opravy nástrojů MBB. Případné poruchy je povinen neprodleně oznámit MBB. Pokud tuto povinnost vlastním zaviněním nesplní, zůstávají nároky na náhradu škody nedotčeny. (4) Přesáhne-li hodnota zajišťovacích práv podle odst. (1) a/nebo (2) náležejících MBB o více než 10 % nákupní cenu veškerého jejího dosud nezaplaceného zboží s výhradou vlastnictví, bude MBB na žádost dodavatele povinna podle své volby zajišťovací práva zrušit. 11 Mlčenlivost Zákaz konkurence (1) Dodavatel je povinen uchovávat veškeré obdržené obrázky, nákresy, výpočty a jiné podklady a informace přísně v tajnosti a je oprávněn poskytnout je třetím osobám pouze s výslovným souhlasem MBB. Povinnost mlčenlivosti platí i po provedení této smlouvy a zaniká okamžikem, kdy se informace o výrobě obsažené v poskytnutých obrázcích, nákresech, výpočtech a ostatních podkladech stanou všeobecně známými, nejpozději však 5 let od podpisu smlouvy poslední ze stran. (2) Dodavatel je oprávněn uvádět MBB jako obchodního partnera ve svých informačních a propagačních materiálech a používat logo a ochrannou známku MBB pouze s výslovným písemným souhlasem MBB; dodavatel odpovídá MBB za veškeré škody vzniklé z překročení rozsahu tohoto oprávnění. zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant MBB schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; MBB nimmt die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er MBB sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt. (4) Soweit die MBB gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller ihrer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, ist MBB auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach ihrer Wahl verpflichtet. 11 Geheimhaltung Werbeverbot (1) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung seitens MBB offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist, spätestens aber 5 Jahre nach der Unterzeichnung des zugrunde liegenden Vertrages durch die letzte der Parteien. (2) Zur Bezugnahme auf MBB als Geschäftspartner in Informations- und Werbematerial sowie zur Verwendung des MBB-Logos und der MBB Marke ist der Lieferant nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der MBB befugt; der Lieferant haftet MBB für sämtliche Schäden aus der Überschreitung seiner Befugnisse. 12 Právo objednatele na výpověď MBB je oprávněna až do okamžiku provedení 7 12 Kündigungsrecht des Bestellers MBB kann bis zur Lieferung jederzeit ohne

8 dodávky smlouvu bez udání důvodů a s okamžitou platností kdykoli vypovědět. V případě výpovědi ze strany MBB je dodavatel oprávněn požadovat úhradu dosud poskytnutých plnění, včetně na ně kalkulovaného zisku. 13 Dodržování právních předpisů (1) Dodavatel je povinen nedopouštět se žádného jednání či zdržovat se takového jednání, které by mohlo vést k trestnosti kvůli podvodu nebo zpronevěře, insolvenčním trestným činům, trestným činům proti hospodářské soutěži, poskytnutí výhody nebo úplatkářství u osob zaměstnaných u dodavatele nebo jiných třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení má společnost MBB neomezené právo na odstoupení popř. vypovězení všech právních úkonů existujících s dodavatelem a na ukončení veškerých jednání. (2) Bez ohledu na výše uvedené je dodavatel povinen dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se jeho a obchodního vztahu se společností MBB. 14 Místní příslušnost a rozhodné právo Místo plnění (1) Pokud není zákonem stanoveno jinak, sjednávají strany výhradní příslušnost soudu v sídle společnosti MBB. Uzavřená smlouva se řídí právem České republiky; přičemž použití Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňské úmluvy) je vyloučeno. (2) Nebude-li z objednávky vyplývat něco jiného, je místem plnění sídlo společnosti MBB. Fristsetzung und ohne Angabe von Gründen den Vertrag kündigen. Kündigt MBB, so ist der Lieferant berechtigt, die Bezahlung bereits erbrachter Leistungen, einschließlich des darauf entfallenden kalkulatorischen Gewinns zu verlangen. 13 Einhaltung der Gesetze (1) Der Lieferant ist verpflichtet, keine Handlungen zu begehen, sowie alle Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den Wettbewerb, Vorteilsgewährung, Vorteilsnahme, Bestechung, Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von beim Lieferanten beschäftigten Personen oder sonstigen Dritten führen können. Bei einem Verstoß hiergegen steht MBB ein fristloses Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht aller mit dem Lieferanten bestehenden Rechtsgeschäfte und der Abbruch sämtlicher Verhandlungen zu. (2) Unbeschadet des Vorgenannten, ist der Lieferant verpflichtet, alle ihn und die Geschäftsbeziehung mit MBB betreffenden Gesetze und Regelungen einzuhalten. 14 Gerichtsstand und anwendbares Recht Erfüllungsort (1) Soweit nichts anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, vereinbaren die Parteien das Gericht des Sitzes der MBB als ausschließlichen Gerichtsstand. Der zugrunde liegende Vertrag unterliegt dem Recht der Tschechischen Republik; die Geltung des UN- Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. (2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz der MBB. Stav k říjnu 2012 Stand Oktober

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH pro prodej nově vyrobených a použitých předmětů nákupu I. Obecně, rozsah platnosti 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. PŮSOBNOST 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Technika v pohybu. Katalog

Technika v pohybu. Katalog Technika v pohybu TECHNIKA DIE V BEWEGT POHYBU DREH- UND OKENNÍ DK-BESCHLÄGE KOVÁNÍ Katalog Legende Legenda 0Legende Nur Pouze für pro Holzfenster dřevěná okna Verpackungseinheit Balící množství Nur Pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Stand: Mai 2011 Obsah 1 Uzavření smlouvy a obsah smlouvy... 2 2 Ceny... 2 3 Přechod nebezpečí... 3 4 Dodávka... 3 5 V. Záruka a ručení... 4 6 Právo dodavatele na odstoupení... 4 7 Výhrada vlastnictví...

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y společnosti ARKOV, spol. s.r.o.,538 21 Slatiňany, Sečská 861, Česká republika 1. Rozsah platnosti 1.1. Dodávky, plnění a nabídky společnosti ARKOV, spol.

Více

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s., platné od 1.8.2014 Článek 1. Definice pojmů 1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou dále v tomto text

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více