ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle ustanovení 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Bezpečnostní agentura a svoz peněz PIS-PCT IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Pražská informační služba, příspěvková organizace Sídlo: Arbesovo nám. 70/4, Praha 5 Smíchov IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: PhDr. Nora Dolanská, MBA, ředitelka organizace 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: název: kód CPV: Bezpečnostní služby Strážní služby Přepravní služby Místo plnění: hl. m. Praha, podrobně stanoveno níže Předpokládaná doba plnění zakázky: Předpokládané zahájení plnění: Předpokládané ukončení plnění: Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel veřejně ke stažení na profilu zadavatele: 4. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele/výkon strážní a ochranné služby (dále jen poskytování ostrahy ); a organizování a poskytování bezpečnostních služeb k zajištění přepravy a zpracování cenností a hotovosti v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, včetně přepravy samé (dále jen svoz peněz ). 1

2 Poskytování ostrahy: Pod pojmem poskytování ostrahy se rozumí komplexní zajištění všech služeb souvisejících s ostrahou v objektu Staroměstská radnice (dále jen SR ), Praha 1 Staré město, , Staroměstské náměstí 1/3, vždy jednou osobou každý den (včetně víkendů a svátků) od 10. hodiny do 18:35 a následně 19:25 do 22:00 hodin a v objektu Turistického informačního centra na Můstku dále jen TIC Můstek, Praha 1 Staré město, Rytířská 12, vždy jednou osobou každý den (včetně víkendů a svátků) od 18:45 do 19:15 hodin. (dále také jako poskytování pravidelné ostrahy ) Poskytování ostrahy zahrnuje zejména: - monitorování pohybu osob v objektu SR a v okolí střeženého prostoru s ohledem na ochranu majetku zadavatele, - ve stanovených intervalech a po stanovených trasách provádění bezpečnostního dohledu obchůzkou uvnitř i vně budov (chodník před SR, TIC Staroměstské radnice, dispečink průvodců, prostory hlavního schodiště od přízemí do 3. patra, přístupová rampa na věž, vyhlídkový sál ve věži a ochoz věže), - dbání na dodržování návštěvního a provozního řádu (nepovolovat vstup nežádoucím osobám do vyhrazených prostor), - zamezení obtěžování návštěvníků SR závadnými osobami; závadnými osobami jsou míněny zejména osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami jakkoliv manipulující, osoby chovající se násilně nebo jinak podezřele, nebo osoby, které poškozují veřejný majetek, - osobní asistenci při uzavírání TIC Můstku denně v čase od 18:45 do 19:15, - v případě potřeby zajištění střídání pracovníků SR na pozici dozoru objektu po dobu nezbytně nutnou (max. 0,5 hodin), v případě, že dotyčný pracovník o vystřídání požádá - povinnost zákonnou formou se pokusit zabránit poškozování a odcizování majetku; nekompromisní vyžadování zákazu vstupu do vyhrazených prostor, které budou určeny a vyznačeny jako nepřístupné, mimo výjimek písemně povolených zadavatelem, - reakce na mimořádné události: o ohlášením událostí na pracovišti dispečera, případně na Policii ČR a Hasičský záchranný sbor, o plněním pokynů dispečera nebo velitele zásahu, o součinností se zaměstnanci zadavatele a zasahujícími jednotkami integrovaného bezpečnostního systému při likvidaci následků mimořádných událostí a krizových situací, - dohled nad dodržováním čistoty a pořádku kolem SR, - bránění vzniku škod vandalismem, - hlášení škod na historickém objektu SR, Součástí poskytování ostrahy je i podávání základních informací o provozu Staroměstské radnice a to v českém a anglickém jazyce návštěvníkům objektu. Předmětem této veřejné zakázky je také zajištění posílení poskytování ostrahy (dále také jako mimořádná ostraha ) na základě objednávky zadavatele. Svoz peněz 2.1. Svoz peněz zahrnuje zejména organizování a provádění bezpečnostních služeb k zajištění přepravy cenností a hotovosti do střediska zpracování hotovosti a zpracování hotovosti, a přepravu samou. 2

3 a) Pravidelný svoz peněz Přeprava bude prováděna vybraným dodavatelem pravidelně podle následujícího harmonogramu: Harmonogram přepravy cenností Objekt Adresa sběrného místa Frekvence a den obsluhy Čas obsluhy Staroměstská Staroměstské náměstí 1/3, Praha 5x týdně, 20:00 21:30 radnice 1 Staré město, pondělí až pátek TIC Můstek Rytířská 12, 1x týdně, 16:00 18:00 Praha 1 Staré město, čtvrtek TIC Václavské Václavské náměstí 42, 1x týdně, 17:00-18:00 náměstí Praha 1 Staré město, čtvrtek Z provozních důvodů požaduje zadavatel maximální limit ,- Kč pro svoz peněz v jednom sáčku/obalu. Maximální výše hotovosti určená pro jeden svoz peněz není omezená. b) Mimořádný svoz cenností Přeprava cenností a zpracování hotovosti může proběhnout i mimořádně na vyžádání nebo na základě objednávky zadavatele. Objednávku přepravy bude zadavatel předkládat em nebo telefonicky dodavateli. Součástí plnění veřejné zakázky bude i dodání následujícího materiálu pro svoz peněz, v množství dle skutečné potřeby: dodací listy k přepravě na zpracování hotovosti, výčetky CZK (průpisový formulář, blok o 150 listech nebo obdobně), objednávky na výměnu mincí (průpisový formulář, blok o 150 listech nebo obdobně), velké obaly na hotovost, malé obaly na hotovost, obaly na výměnu mincí, bankovní pásky na stažení bankovek dle nominálu, mincovní sáčky na mince dle nominálu. (dále také jako materiál používaný na svoz peněz ). 5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou a sestává z předpokládané maximální a nepřekročitelné hodnoty pravidelné ostrahy ve výši ,- Kč bez DPH, z předpokládané maximální a nepřekročitelné hodnoty mimořádné ostrahy ve výši ,- Kč, dále z předpokládané maximální a nepřekročitelné hodnoty pravidelného svozu peněz ve výši ,- Kč bez DPH, předpokládané maximální a nepřekročitelné hodnoty materiálu používaného na svoz peněz ve výši ,- Kč bez DPH, z předpokládané maximální a nepřekročitelné hodnoty mimořádného svozu peněz ve výši ,- Kč bez DPH. Jednotlivé předpokládané maximální hodnoty jsou hodnoty za celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. za dobu 36 měsíců. Uchazeč, který předloží nabídku byť s jednou vyšší nabídkovou celkovou cenou na některé z plnění veřejné zakázky, než je stanovená jeho příslušná předpokládaná maximální hodnota, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY (PLATEBNÍ, DODACÍ, ZÁRUČNÍ, SANKČNÍ A OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ LZE PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY) Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace jako závazný vzor smlouvy. 3

4 Zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva na veřejnou zakázku (dále jen vybraný uchazeč ) měl po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění podnikatelských rizik ve formě smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za újmy způsobené jeho podnikatelskou činností s výší pojistné částky s ohledem na druh a rozsah zakázky minimálně 1 mil. Kč. Pojistná smlouva nebo certifikát musí mít platnost pro ČR. Vybraný uchazeč je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy obdobně ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. 7. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Požadavek na uvedení subdodavatelů V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Uchazeč má povinnost takto doložit všechny subdodavatele, kteří se budou na plnění podílet více než 20 % finančního podílu. 9. POŽADAVKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE NA KVALIFIKACI Splnění kvalifikačních předpokladů se dle 62 odst. 3 zákona prokazuje ve zjednodušeném podlimitním řízení předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení k prokázání ostatních kvalifikačních předpokladů tvoří Přílohu č. 4. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, bude tedy muset prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikační předpoklady Kvalifikovaným dle 50 odst. 1 zákona pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona. 4

5 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 splňuje uchazeč, který: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona 5

6 požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, jehož vzor je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Vybraný uchazeč bude povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to výpis z evidence Rejstříku trestů [odstavec písm. a) a b)], potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)], potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], čestného prohlášení [1 písm. c) až e) a g), i) až l)] dle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tedy o tom, že a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud je v ní zapsán; b) je držitelem oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Vybraný uchazeč bude povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, a to a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku viz Příloha č. 4 zadávací dokumentace. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení: a) seznamu významných služeb dle 56 odst. 2 písm. a) zákona. 6

7 Uchazeč splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 služby obdobného charakteru a rozsahu z každého z dvou dále uvedených druhů služeb (celkem tedy alespoň 4 služby). Službou obdobného charakteru a rozsahu prvního typu se rozumí služba, jejímž předmětem bylo pravidelné poskytování služeb fyzické ostrahy ve veřejně přístupném objektu a výkon strážní a ochranné služby, po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nepřetržitě po dobu minimálně 8 hodin, s minimální výměrou m 2 kancelářské plochy. Zadavatelem požadovaný finanční rozsah jedné služby obdobného charakteru a rozsahu musí být minimálně ,- Kč bez DPH. Službou obdobného charakteru a rozsahu druhého druhu se rozumí služba, jejímž předmětem bylo pravidelné provádění bezpečnostních služeb k zajištění přepravy cenností a zpracování hotovosti, po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zadavatelem požadovaný finanční rozsah jedné služby obdobného charakteru a rozsahu musí být minimálně ,- Kč bez DPH. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je součástí Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace. Vybraný uchazeč bude povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů s uvedením rozsahu a doby poskytnutí a stručného popisu služeb; dokladem musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pravost a stáří dokladů Nestanoví-li zadavatel jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona povinen je předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží dodavatel s jejich úředně ověřeným překladem, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeném v souladu s 125 a následných zákona, může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů ke dni podání nabídky. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zahraničních osob a prokazování kvalifikace při plnění zakázky několika dodavateli společně 7

8 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54, písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace doklady vydanými v souladu s právním řádem platným v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel oprávněn prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle písm. a) této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění dalších kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 10. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Jednotlivé nabídkové ceny budou uvedeny v české měně v členění: cena bez DPH, sazba DPH a cena s DPH. Všechny jednotlivé nabídkové ceny budou povinně uvedeny v tabulce nabídkových cen, která je Přílohou č. 7 zadávací dokumentace, a je nedílnou součástí nabídky uchazeče a je strukturovaná následovně: - Celková nabídková cena za poskytování pravidelné ostrahy za 1 měsíc v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH, - Celková nabídková cena za poskytování pravidelné ostrahy za 36 měsíců v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH, - Nabídková cena za poskytování mimořádné ostrahy 1 osobou za 1 hodinu v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH, 8

9 - Nabídková cena za poskytování pravidelného svozu peněz za 1 měsíc v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH, - Celková nabídková cena za poskytování pravidelného svozu peněz za 36 měsíců v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH, - Nabídková cena za jeden mimořádný svoz peněz v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH Ceny materiálu používaného na svoz peněz: - dodací list k přepravě na zpracování hotovosti (cena za 1 ks) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH - výčetka CZK, průpisový formulář, blok, 150 listů (cena za 150 listů) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH - objednávka na výměnu mincí, průpisový formulář, blok, 150 listů (cena za 150 listů) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH - obal velký na hotovost (cena za kus) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH - obal malý na hotovost (cena za kus) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH - obal na výměnu mincí (cena za kus) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH - bankovní páska na stažení bankovek dle nominálu (cena za 1 kus) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH - mincovní sáček na mince dle nominálu (cena za 1 kus) v Kč bez DPH, DPH, a cena včetně DPH Nabídkové ceny materiálu použitého na svoz peněz uvedou uchazeči jako výše uvedené jednotkové ceny, nikoliv celkovou souhrnnou nabídkovou cenu materiálu použitého na svoz peněz, neboť nelze zcela přesně určit celkové množství materiálu použitého na svoz peněz, které bude po dobu plnění veřejné zakázky třeba pořídit. Nabídkové ceny strukturované dle výše uvedené struktury uvede uchazeč také na krycí list nabídky (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) a do návrhu smlouvy (Příloha č. 1 zadávací dokumentace). K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá uchazeč. Celková nabídková cena poskytování ostrahy bude stanovena jako nejvýše přípustná cena předmětu veřejné zakázky spočívajícího v pravidelném poskytování ostrahy včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky spočívajícím v pravidelném poskytování ostrahy. Nabídková cena za poskytování ostrahy 1 osobou za 1 hodinu v Kč se aplikuje zejména pro případ objednávky zadavatele na posílení ostrahy a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena za hodinu takového plnění poskytovaného 1 pracovníkem dodavatele včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s takovým plněním. Celková nabídková cena poskytování pravidelného svozu peněz bude stanovena jako nejvýše přípustná cena předmětu veřejné zakázky spočívajícího v poskytování pravidelného svozu peněz a včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky spočívajícím v poskytování pravidelného svozu peněz. 9

10 Nabídková cena za jeden mimořádný svozu peněz bude stanovena jako nejvýše přípustná cena za každý jednotlivý mimořádný svoz peněz včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s ním spojených. Ceny materiálu používaného na svoz peněz budou stanoveny jako nejvýše přípustné jednotkové ceny za jednotkové množství příslušného materiálu používaného na svoz peněz včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s ním spojených. 11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky dle ustanovení 78 odst. 1 písm. a) zákona. Dílčí hodnotící kritéria jsou: Nejnižší celková nabídková cena za poskytování 40 % pravidelné ostrahy (za dobu 36 měsíců) Nejnižší nabídková cena za pravidelný svoz 40 % peněz (za dobu 36 měsíců) Nejnižší nabídková cena za jeden mimořádný 5% svoz peněz Nejnižší nabídková cena materiálu použitého na 10 % svoz peněz Nejnižší nabídková cena mimořádné ostrahy 5% % nejnižší nabídková cena za poskytování pravidelné ostrahy (za dobu 36 měsíců) V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu za poskytování pravidelné ostrahy za celou dobu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Jednotlivým nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přirazeny body dle následujícího vzorce: nejnižší celková nabídková cena za poskytování pravidelné ostrahy počet bodů = 100 x x 0, 40 celková nabídková cena za poskytování pravidelné ostrahy hodnocené nabídky % nejnižší nabídková cena za pravidelný svoz peněz (za dobu 36 měsíců) V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu za pravidelný svoz peněz za celou dobu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Jednotlivým nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přirazeny body dle následujícího vzorce: nejnižší celková nabídková cena za pravidelný svoz peněz počet bodů = 100 x x 0, 40 celková nabídková cena za pravidelný svoz peněz hodnocené nabídky 10

11 3. 5 % nejnižší nabídková cena za jeden mimořádný svoz peněz V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu za jeden mimořádný svoz peněz v Kč bez DPH. Jednotlivým nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přirazeny body dle následujícího vzorce: nejnižší nabídková cena za jeden mimořádný svoz peněz počet bodů = 100 x x 0, 05 nabídková cena za jeden mimořádný svoz peněz hodnocené nabídky % Nejnižší nabídkové ceny materiálu použitého na svoz peněz V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne ceny materiálu používaného na svoz peněz v Kč bez DPH, jejíchž průměr bude nejnižší. Průměr nabídkových cen materiálu na svoz peněz se vypočte z následujících nabídkových cen materiálu používaného na svoz peněz: - dodací list k přepravě na zpracování hotovosti (cena za 1 ks) v Kč bez DPH - výčetka CZK, průpisový formulář, blok, 150 listů (cena za 150 listů) v Kč bez DPH - objednávka na výměnu mincí, průpisový formulář, blok, 150 listů (cena za 150 listů) v Kč bez DPH - obal velký na hotovost (cena za kus) v Kč bez DPH - obal malý na hotovost (cena za kus) v Kč bez DPH - obal na výměnu mincí (cena za kus) v Kč bez DPH - bankovní páska na stažení bankovek dle nominálu (cena za 1 kus) v Kč bez DPH - mincovní sáček na mince dle nominálu (cena za 1 kus) Jednotlivým nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přirazeny body dle následujícího vzorce: nejnižší průměr cen materiálu používaného na svoz peněz počet bodů = 100 x x 0,10 průměr cen materiálu používaného na svoz peněz hodnocené nabídky 5. 5 % nejnižší nabídková cena za mimořádnou ostrahu V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu za poskytování mimořádné ostrahy 1 osobou za 1 hodinu v Kč bez DPH Jednotlivým nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přirazeny body dle následujícího vzorce: 11

12 nejnižší nabídková cena za poskytování mimořádné ostrahy počet bodů = 100 x x 0, 05 nabídková cena za poskytování mimořádné ostrahy hodnocené nabídky Celkový počet bodů nabídky: Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle počtu získaných bodů v součtu za všechny čtyři dílčí hodnotící kritéria. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka, která získá nejvyšší počet bodů získaný v součtu za všechny čtyři dílčí hodnotící kritéria. 12. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY Zadavatel jistotu nepožaduje. 13. ZADÁVACÍ LHŮTA Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena na 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. 14. PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné prosté kopii v českém jazyce a na CD/ DVD nosiči. V českém jazyce musí být zpracovány veškeré části nabídky, tedy i ty, které uchazeč vkládá nad rámec stanovený zadávací dokumentaci, kromě zákonem stanovené výjimky na prokázání kvalifikačních předpokladů stanovené v 51 zákona. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: Obsah nabídky Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Krycí list nabídky (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Krycí list bude vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče či jeho jménem. Na krycím listu budou uvedeny jednotlivé nabídkové ceny zpracovány tak, jak je uvedeno v bodě 10. této zadávací dokumentace (způsob zpracování nabídkové ceny) v Kč v členění cena bez DPH, DPH samostatně a cena s DPH. Podepsaný návrh Smlouvy (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje ve žlutě vyznačených polích a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v originále učiní součástí nabídky jako 12

13 návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče nebo bude její znění upraveno, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace (Přílohy č. 3 a č. 4) Nabídka bude obsahovat podepsaná a vyplněná čestná prohlášení k prokázání kvalifikace včetně seznamu významných služeb, jenž bude součástí Přílohy č. 4. (podepisování čestných prohlášení viz podpis návrhu Smlouvy). Doklady požadované v souladu s 68 odst. 3 zákona (Příloha č. 5) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Seznam subdodavatelů (Příloha č. 6) Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč zamýšlí plnění veřejné zakázky uskutečnit jejich identifikační údaje, činnosti, které budou provádět. V případě, že zájemce provede veřejnou zakázku sám, předloží Čestné prohlášení o tom, že nebude mít subdodavatele. Další dokumenty požadované zadavatelem (Příloha č. 7) vyplněná tabulka nabídkových cen materiálu používaného na svoz peněz (povinná součást nabídky uchazeče) viz Příloha č. 7 zadávací dokumentace 15. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně ( , pošta) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě: Ing. Jana Šubrtová na anebo poštou na adresu: Pražská informační služba, příspěvková organizace K rukám Ing. Jany Šubrtové, administrace VZ Arbesovo náměstí 70/ Praha 5 - Smíchov Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle 49 odst. 1 zákona. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny na profilu zadavatele: PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka místa plnění se 13

14 uskuteční dne Sraz zájemců o prohlídku je v 10:00 hod u vchodu do Staroměstské radnice na adrese Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1 Staré město, Prohlídky místa plnění se může z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti zúčastnit nejvýše jeden zástupce dodavatele. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně jako žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 17. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními 60 odst. 2 Zákona, 76 odst. 6 Zákona a 81 odst. 4 zákona právo, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Dle 80 odst. 3 zákona je zadavatel povinen po uzavření smlouvy umožnit všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění s ohledem na ukončení zadávacího řízení a s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vítěznému uchazeči z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen, náhrad škod, atp. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce uchazeče do doby uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o takové změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle 58 zákona. Uchazeč označí v nabídce údaje, které považuje za důvěrné nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů a nesmí být proto zveřejněny. Zadavatel bude zachovávat mlčenlivost o všech údajích či dokladech označených uchazečem za důvěrné a rovněž zachová mlčenlivost o údajích chráněných podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství). Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný výsledek zadávacího řízení a poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy např. umožnit nahlížení do protokolu o otevírání obálek, protokolu o hodnocení nabídek, atp. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávaní veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 zákona. Těmito vymezenými informacemi jsou: název uchazeče IČ uchazeče 14

15 nabídková cena uchazeče číslo uzavřené smlouvy název smlouvy text smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky Ukončením veřejné zakázky nezaniká právo zadavatele na zveřejnění výše uvedených informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem. Uchazeč s takový užitím uvedených informací vyjadřuje souhlas. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací dokumentaci, přičemž taková změna bude oznámena všem dodavatelům, kterým zadavatel odešle výzvu k podání nabídky anebo kteří ke dni takové změny podali nabídku. Změna zadávací dokumentace bude oznámena rovněž způsobem, jakým byla uveřejněna tato zadávací dokumentace. V takovém případě zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. V případě zrušení zadávacího řízení uchazečům nenáleží žádná kompenzace nákladů vynaložených na přípravu účasti anebo v souvislostí s účastí v zadávacím řízení, ani žádná kompenzace jiná. 18. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek: do 16. května 2016, 9:45 hodin Adresa pro podání nabídek: sídlo zadavatele Pražská informační služba, příspěvková organizace Arbesovo náměstí 70/4 Praha 5 - Smíchov, PSČ Denně od 8:00 do 17:00 (v pátek do 16:00) Lhůta a místo otevírání obálek: 16. května 2016 v 10:00 hodin sídlo zadavatele Pražská informační služba, příspěvková organizace Arbesovo náměstí 70/4 Praha 5 - Smíchov, PSČ Nabídky se podávají v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, která musí být označena textem NEOTEVÍRAT Nabídka na veřejnou zakázku: Bezpečnostní agentura a svoz peněz PIS-PCT Na obálce uchazeč uvede také svou adresu. V Praze dne 28. dubna

16 19. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Návrh smlouvy Příloha č. 2 - Krycí list nabídky Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 Zákona Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o subdodavatelích Příloha č. 7 - Tabulka nabídkových cen materiálu použitého na svoz peněz X Ing. Jana Šubrtová administrátorka VZ Podepsal(a): Ing. Jana Šubrtová

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

Modernizace farmy Požáry

Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Modernizace farmy

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany náměstí 13. prosince 2 664 12 Oslavany IČ: 00282286 Výzva k podání cenové nabídky Město Oslavany ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás za účelem zjištění

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

vyhlašuje výběrové řízení s názvem

vyhlašuje výběrové řízení s názvem Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., IČ: 67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 Libeň, PSČ 182 09 Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel vyhlašuje výběrové řízení s názvem

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky Projektová dokumentace

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek Č. j. C231/B/2010/SEKOM Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným,

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní zajištění pneuservisu pro společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 1 Zadavatel 2 Název veřejné zakázky Příloha č.4 Krycí list nabídky MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050 Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 01/2013 Název veřejné zakázky: Město Bystřice - elektropráce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 12 odst.

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem. Zásobník pelet a peletovací lis ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Zásobník pelet a peletovací lis Veřejná zakázka je součástí realizace projektu s názvem Nákup vybavení pro zpracování dřevního odpadu,

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 1. Název a předmět veřejné zakázky Název: Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 2014 Zveřejněno v IS

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a textová ást zadávací dokumentace v souladu se Sm rnicí. 3 Královéhradeckého kraje Zadavatel: Název: Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Rychnov nad Kn žnou, U Stadionu

Více

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1

Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Poskytování údržby žulové dlažby před Terminálem 1 Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. (dále jen Zadávací dokumentace ) se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015 Projekt Identifikační kód projektu 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Akce: Revitalizace návsi v obci Výšovice Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie Dodávky Zadána postupem mimo Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace ) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ (dále jen Zadávací dokumentace ) Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zapsaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

REKVALIFIKACE PRO PRAHU IV.

REKVALIFIKACE PRO PRAHU IV. Úřad práce České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: REKVALIFIKACE PRO PRAHU IV. zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více