Application and processing note (P)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Application and processing note (P)"

Transkript

1 Application and processing note (P) Elektrická vrtacka Article Number: , 50 Languages: cs BERNER_Application_and_processing_note_(P)_Elektrická_vrtacka 69823[PDF]_cs.pdf

2 Návod k obsluze/bezpečnostní pokyny CZ Elektrická vrtačka 1

3 3 3 B A C 3

4 ČESKY ELEKTRICKÁ VRTAČKA Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí firmy BERNER. Dlouhá léta zkušeností a nepřetržitý inovační proces činí z firmy BERNER právem spolehlivého partnera pro všechny uživatele profesionálního nářadí. Technické údaje Číslo výrobku Napětí V 230 Příkon motoru W 550 Otáčky naprázdno min Max. průměr vrtáku mm 10 Závit hřídele sklíčidla UNF 1/2" x 20 Max. kapacita sklíčidla mm 10 Hmotnost kg 1,4 Jištění: Evropa 230V 10A síť V tomto návodu jsou použity následující symboly: Upozorňuje na riziko poranění osob, zkrácení životnosti nářadí nebo jeho poškození v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu. Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem. Prohlášení o shodě v rámci EU Společnost BERNER prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají následujícím normám: 98/37/EEC, 89/ 336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN , EN , EN a EN V případě zájmu o další informace se, prosím, obraťte na adresu níže uvedenou nebo na pobočky uvedené na zadní straně tohoto návodu. Úroveň akustického tlaku podle 86/188/EEC a 98/ 37/EEC, měřeno podle EN 50144: L pa (akustický tlak) db(a)* 87 L WA (akustický výkon) db(a) 96 * V oblasti sluchu obsluhy. Používejte vhodné prostředky k ochraně sluchu. Měřená efektivní hodnota zrychlení podle normy EN 50144: < 2,5 m/s 2 Mario Ferretti Chief Executive Officer (CEO) Jean-Marie Biren Chief Operations Officer BERNER (COO) BERNER GmbH, D Künzelsau 52

5 ČESKY Bezpečnostní pokyny Při práci s elektrickým nářadím je třeba na ochranu proti úrazu elektrickým proudem, nebezpečí poranění a požáru dodržovat národní bezpečnostní předpisy. Před použitím elektronářadí si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní pokyny a uložte je na bezpečném místě. Všeobecné 1 Udržujte pracovní prostor v čistotě. Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může vést k úrazu. 2 Pracujte s ohledem na okolní prostředí. Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím ve vlhkém prostředí. Zajistěte dobré osvětlení pracovního prostoru ( Lux). Nepoužívejte nářadí, pokud hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a v blízkosti hořlavých kapalin a plynů. 3 Chraňte nářadí před dětmi. Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se nářadí nebo přívodního kabelu. 4 Používejte vhodný oděv. Při práci s elektrickým nářadím nepoužívejte volný oděv ani šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci venku používejte gumové rukavice a obuv s neklouzavou podešví. Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy. 5 Ochrana obsluhy Používejte ochranné brýle a v případě, že při práci vzniká prach nebo odlétávají drobné úlomky materiálu, pracujte s ochranným štítem nebo respirátorem. Používejte vhodné prostředky k ochraně sluchu. 6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Nedotýkejte se uzemněných povrchů (například potrubí, radiátorů, sporáků a ledniček). Při práci v extrémních podmínkách (např. vysoká vlhkost, vznik kovového prachu při práci atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo automatického spínače obvodu diferenciální ochrany (FI). 7 Zamezte přepracování. Při práci vždy dodržujte správný postoj a rovnováhu. 8 Buďte pozorní. Pozorně sledujte průběh pracovních operací. Pokud jste unavení, ukončete práci s nářadím. 9 Upevněte řádně obrobek. Opracovávaný materiál upevněte pomocí svorek nebo svěráku. Zajistíte tím větší bezpečnost při práci a umožníte obsluhu nářadí oběma rukama. 10 Používejte lapače prachu. Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro zachycování prachu a úlomků materiálu, zkontrolujte, zda je toto řádně k nářadí připevněno. 11 Odstraňte z nářadí klíče. Před prací s nářadím vždy zkontrolujte, zda jsou z něho odstraněny utahovací a seřizovací klíče. 12 Prodlužovací kabely. Před započetím práce s elektrickým nářadím vždy zkontrolujte prodlužovací kabely a v případě jejich poškození je vyměňte. Při práci venku používejte pouze kabely určené pro venkovní použití. 13 Používejte vhodné nástroje. V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí. Nepoužívejte příliš slabé nástroje nebo přídavná zařízení při práci s výkonným nářadím v těžkých podmínkách. Práce je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny. Na nářadí příliš netlačte. Varování! Používání přídavných zařízení nebo příslušenství nebo provádění úkonů nedoporučených tímto návodem může vést k poranění osob. 14 Kontrolujte stav nářadí. Před započetím práce pečlivě zkontrolujte, zda nářadí nebo přívodní kabely nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části opotřebovány, poškozeny nebo nedošlo k jejich prasknutí. Zkontrolujte stav krytů, vypínačů a ostatních částí, jež mohou mít vliv na bezpečný chod zařízení. Zkontrolujte funkčnost nářadí. V případě poškození některé z částí nářadí nepoužívejte. Nepoužívejte nářadí, pokud je nefunkční hlavní vypínač. Opravu nebo výměnu poškozených částí svěřte autorizovanému servisnímu středisku BERNER. Neprovádějte neodborné opravy. 53

6 ČESKY 15 Odpojení nářadí. Nářadí vždy odpojte od přívodu elektrického proudu před výměnou částí nářadí nebo nástrojů, příslušenství a přídavných zařízení a před prováděním údržby. 16 Zabraňte nechtěnému spuštění přístroje. Při přenášení nářadí se prstem nedotýkejte hlavního vypínače. Před připojením k elektrické síti zkontrolujte, zda je nářadí vypnuto. 17 Chraňte kabel před poškozením. Nepřenášejte nářadí za přívodní kabel a netahejte za kabel při odpojování nářadí ze sítě. Chraňte kabel před vysokými teplotami, oleji a ostrými předměty. 18 Uskladnění nářadí. Pokud nářadí nepoužíváte, skladujte jej na suchém,uzavřeném místě,mimo dosah dětí. 19 Péče o nářadí. Ostré a čisté nástroje Vám zajistí účinnější a bezpečnější práci. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství. Rukojeti a vypínače udržujte suché, čisté a zbavené mastnot. 20 Opravy. Toto nářadí vyhovuje přísným bezpečnostním požadavkům. Opravy smí provádět výhradně autorizovaný servis za použití originálních náhradních dílů, jinak hrozí obsluze vážné nebezpečí úrazu. Obsah balení 1 Vrtačka 1 Návod k obsluze 1 Nákres Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození stroje nebo příslušenství. Před započetím práce řádně prostudujte Návod k použití. Popis (obr. A) 1 Spínač a ovladač otáček 2 Pojistka 3 Přepínač směru otáčení 4 Rychloupínací sklíčidlo 5 Objímka Elektrická bezpečnost Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku. Vaše nářadí BERNER je opatřeno dvojitou izolaci, která odpovídá normě EN Proto není nutný žádný zemnící vodič. Použití prodlužovacího kabelu Musíte-li použít prodlužovací kabel, použijte pouze schválený typ kabelu, který odpovídá příkonu tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm 2. Při použití kabelu na cívce vždy odmotejte celou délku kabelu. Kompletace a seřízení Před kompletováním a seřizováním nářadí vždy odpojte od přívodu elektrického proudu. Přepínač směru otáčení (obr. B) Směr otáčení zvolíte pomocí přepínače (3). Před změnou směru otáčení vždy vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví. Vložení a vyjmutí vrtáku (obr. A) Rychloupínací hlava Otevřete upínací hlavu otočením objímky (5) proti směru hodinových ručiček a vložte do ní dřík vrtáku. Hlavu pevně dotáhněte otočením po směru hodinových ručiček. Vyjmutí vrtáku proveďte v obráceném pořadí. Demontáž upínací hlavy (obr. C) Rozevřete co nejvíce zuby sklíčidla. Do upínací hlavy upevněte inbusový klíč a hlavu uvolněte poklepem kladiva podle obrázku. Pokyny k obsluze Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy. Zjistěte polohu potrubí a elektrických vedení. 54

7 ČESKY Na nářadí příliš netlačte. Nadměrná síla neurychlí vrtání, naopak snižuje výkon nářadí a může mít vliv na zkrácení jeho životnosti. Než začnete pracovat: Do vrtačky vložte vhodný vrták. Označte bod, do nějž budete vrtat. Zapnutí a vypnutí nářadí (obr. A) Vrtačku uvedete do chodu stisknutím spínače (1). Zvětšením tlaku na spínač zvýšíte otáčky nářadí a naopak. Konstantních otáček vrtačky dosáhnete přidržením spínače (1), zamáčknutím pojistky (2) a uvolněním spínače. Vrtačku vypnete uvolněním spínače. Vrtačku v režimu konstantních otáček vypnete, pokud spínač (1) stisknete nadoraz a poté uvolníte. Nářadí vypínejte vždy po skončení práce a před odpojením od sítě. Další informace obdržíte u Vašeho regionálního prodejce BERNER. Údržba Vaše nářadí BERNER bylo zkonstruováno tak, aby Vám sloužilo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Dlouhá životnost zařízení je závislá na správné péči a pravidelném čištění nářadí. bude zařízení zlikvidováno s ohledem na životní prostředí. ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA Každé nářadí, náhradní díl nebo příslušenství se před expedicí z výrobního závodu důkladně kontrolují. Pokud se i přesto na nářadí objeví nějaké vady, zašlete nám toto přímo na naši centrálu pro zákaznické služby, nebo do nejbližší smluvní opravny firmy BERNER. Záruční doba 12 měsíců začíná dnem koupě, což musí být prokázáno originálem kupního dokladu. V záruční době výrobce ručí za: bezplatné odstranění případných poruch bezplatnou výměnu všech poškozených částí bezplatný a odborný servis Předpokladem ovšem je, že porucha či vada nevznikly neodbornou obsluhou a že byly použity jen originální náhradní díly, které firma BERNER výslovně doporučuje k použití v nářadích firmy BERNER. Adresy smluvních opraven jsou uvedeny na zadní straně. Mazání Vaše nářadí nevyžaduje mazání. Čištění Zajistěte průchodnost větracích otvorů a pravidelně čistěte povrch pily měkkým hadříkem. Nepotřebné nářadí a životní prostředí Pokud již nářadí nehodláte dále používat, odevzdejte je Vašemu prodejci BERNER, kde 55

8 Holding D - Deutschland BERNER GmbH Bernerstraße 6 D Künzelsau Telefon / Telefax / Verkaufsniederlassungen BERNER Profi Point Fügerstr. 3 - Am Europaplatz D Heilbronn Telefon / Telefax / BERNER Profi Point Meeraner Straße 5-7 D Berlin Telefon 030 / Telefax 030 / Niederlassung Chemnitz Paul-Gruner-Straße 58 D Chemnitz Telefon 03 71/ Telefax 03 71/ Niederlassung Dresden Niedersedlitzer Straße D Dresden Telefon 03 51/ Telefax 03 51/ BERNER Profi Point Mittenheimer Straße 66 D Oberschleißheim Telefon 0 89 / Telefax 0 89 / Vertriebsgesellschaften 68 A - Österreich BERNER Gesellschaft m.b.h. Industriezeile 36 A Braunau am Inn Telefon /800-0 Telefax / B - Belgien BERNER Belgien NV/SA Bernerstraat 1 B-3620 Lanaken Telefon / Telefax / CH - Schweiz Montagetechnik BERNER AG Kägenstraße 8 CH Reinach/BL 1 Telefon / Telefax / CZ - Tschechien BERNER spol. s r.o. Jinonická 80 CZ Praha 5 Telefon / Telefax / D - Deutschland Albert BERNER GmbH Bernerstraße 4 D Künzelsau Telefon / Telefax / Bau Telefax / Kfz DK - Dänemark BERNER A/S Stenholm 2 DK Nørresundby Telefon 00 45/ Telefax 00 45/ E - Spanien BERNER Montaje y Fijación S.L. Camino San Anton s/n E Ambroz (Granada) Telefax / Telefax / F - Frankreich BERNER s.a.r.l. Zi Les Manteaux F St. Julien du Sault Cedex Telefon / Telefax / PL-Polen BERNER Polska Spolka z.o.o Ul. Wielicka 44 c PL Krakow Telefon 00 48/ Telefax 00 48/ H - Ungarn BERNER Kft Táblás u. 34 H Budapest Telefon / Telefax / I - Italien BERNER S.p.A. Via dell Elettronica, 15 I Verona Telefon / Telefax / L - Luxemburg BERNER Succ. Luxembourg 105, Rue des Bruyères L Howald Telefon / Telefax / N - Norwegen BERNER A/S Røykenveien 70 N Asker Telefon 00 47/ Telefax 00 47/ NL - Niederlande BERNER Produkten b.v. Vogelzangweg 175 NL AC Landgraaf Telefon / Telefax / P - Portugal BERNER Lda. Edificio BERNER Estrada Nacional Manique de Baixo P São Domingos de Rana Telefon / 21 / Telefax / 21 / S - Schweden Albert BERNER Montageteknik AB Kumla Gårdsväg 18 S Norsborg Telefon / Telefax /

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Překlad originálního návodu. www.metabo.cz

Překlad originálního návodu. www.metabo.cz Překlad originálního návodu www.metabo.cz A SB... 2 ( 7.5) 1... 1 ( 7.7) 2 ( 7.5) 3 ( 7.4) BS... 1... 4 ( 7.3) 1 0 10 ( 7.6) 5 ( 7.2) 9 ( 6.) 8 ( 7.2) 14,4 V...1,5 Ah... 6.25498... Li-Power Compact 14,4

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Originál návodu. Prodloužení záruky: http://www.metabo-service.com/cs

Originál návodu. Prodloužení záruky: http://www.metabo-service.com/cs Originál návodu www.metabo.cz Prodloužení záruky: http://www.metabo-service.com/cs A SB... 2 ( 7.5) 1... BS... 1 ( 7.7) 2 ( 7.5) 1... 3 ( 7.4) 4 ( 7.3) 5 ( 7.10) 6 ( 7.10) 1 7 ( 7.2) 0 12 ( 7.6) 11 ( 6.)

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: 111 820 000. Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o.

COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: 111 820 000. Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o. Ošetřování podlah Obj. číslo: 111 820 000 Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana 1 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: 18512 1.2

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Obsah Grafické znázornění

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více