CZ/SK DW712

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "559122-55CZ/SK DW712"

Transkript

1 CZ/SK DW712

2 2 3

3 4 5

4 6 7

5 CZ POKOSOVÁ PILA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého partnera pro všechny uživatele profesionálního náøadí. Technické údaje DW712 Akustický tlak (L pa ) db(a) 90 Akustický výkon (L WA ) db(a) 103 Vibrace pøenášené na obsluhu m/s 2 <2,5 Napìtí V 230 Výkon W 960 Prùmìr kotouèe mm 216 Prùmìr høídel. otvoru kotouèe mm 30 Max. tlouš ka kotouèe mm 1,8 Max. otáèky min Max. šíøka obrobku pøi 90 mm 300 Max. šíøka obrobku pøi 45 mm 212 Max. hloubka øezu pøi 90 mm 70 Max. hloubka pøi šikmém øezu 45 mm 50 Max. úhel pokosu Vlevo 50 Vpravo 60 Max. úhel šikmého øezu Vlevo 48 Vpravo 2 Pokos 0 Výsledná šíøka pøi max. výšce 70mm mm 300 Výsledná výška pøi max. šíøce 300mm mm 70 Pokos 45 vlevo Výsledná šíøka pøi max. výšce 70mm mm 212 Výsledná výška pøi max. šíøce 212mm mm 70 Pokos 45 vpravo Výsledná šíøka pøi max. výšce 70mm mm 212 Výsledná výška pøi max. šíøce 212mm mm 70 Šikmý øez 45 vlevo Výsledná šíøka pøi max. výšce 50mm mm 300 Výsledná výška pøi max. šíøce 300mm mm 50 Pokos 31,62, šikmý øez 33,85 Výsledná výška pøi max. šíøce 254mm mm 65 Doba automatického zastavení kotouèe s <5,0 Úèinnost odsavaèe prachu mg/m 3 <2,0 Hmotnost kg 19,5 Jištìní 230V 10A sí DW712 V tomto návodu jsou použity následující symboly: Upozoròuje na riziko poranìní osob, zkrácení životnosti náøadí nebo jeho poškození v pøípadì nedodržení pokynù uvedených v tomto návodu. Upozoròuje na riziko úrazu zpùsobeného elektrickým proudem. Elektrická bezpeènost Elektrický motor byl zkonstruován pouze pro jedno napìtí. Vždy proto zkontrolujte, zda napájecí napìtí akumulátoru odpovídá napìtí uvedenému na typovém štítku pøístroje. Taktéž zkontrolujte, zda napájecí napìtí nabíjeèky souhlasí s napìtím Vší sítì. Vaše nabíjeèka DEWALT má dvojitou izolaci odpovídající normì EN Použití prodlužovacího kabelu Pokud to není nezbytnì nutné, vyhnìte se použití prodlužovacího sí ového kabelu. Používejte schválený prodlužovací kabel dostaèující pøíkonu náøadí (viz technické údaje). Minimální prùøez vodièe je 1mm 2 a jeho maximální délka je 30m. Pøi použití kabelu na cívce vždy odmotejte celou délku kabelu. Obsah balení 1 Smontovaná pila 1 Klíè na upevnìní kotouèe 1 Øezací kotouè 1 Návod k obsluze 1 Nákres rozložené sestavy Zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedošlo k poškození náøadí nebo jeho pøíslušenství. Pøed uvedením náøadí do provozu vìnujte, prosím, èas øádnému prostudování a pochopení tohoto návodu. Popis pøístroje (obr. A1 - A6) Vaše pokosová pila DW712 byly zkonstruována pro profesionální øezání døeva, døevìných výrobkù, hliníku a plastù. Pomocí této pily budete snadno, pøesnì a bezpeènì provádìt kolmé, šikmé a úhlové øezy. 8 9

6 Obr. A1 1 Hlavní vypínaè 2 Pohyblivý spodní kryt 3 Levá vodící lišta 4 Páèka nastavení úhlu pokosu 5 Západka 6 Úhlová stupnice 7 Pravá vodící lišta 8 Doraz nastavení støední polohy úkosu 9 Doraz nastavení úkosu 10 Stupnice úkosu 11 Aretaèní páèka úkosu 12 Doraz nastavení drážky 13 Aretaèní knoflík pojezdu 14 Zajiš ovací kolík hlavy 15 Stavìcí šroub hloubky drážky 16 Zajiš ovací tlaèítko høídele 17 Uvolòovací páèka zajištìní hlavy 18 Madlo 19 Knoflík nastavení rychlosti Obr. A2 23 Horní kryt 24 Prachová odpadová trubice 25 Pojezdy 26 Klíè na upevnìní kotouèe 27 Tlaèítko vynulování dorazu úkosu 28 Doraz nastavení vertikální polohy 29 Stabilizátor 30 Zajiš ovací knoflík levé vodící lišty 31 Výkroj pro uchopení 32 Øezná deska Zvláštní pøíslušenství Obr. A4 35 Stojan Obr. A5 36 Vložka vodící lišty Obr. A6 37 Sada lapaèe prachu Obr. A7 38 Pøepravní popruh Montáž a seøízení Vybalení (obr. B1 a B2) Vyjmìte pilu opatrnì z pøepravního obalu. Vysuòte stabilizátor (29) tak, aby se dotýkal pracovního povrchu. Pøitáhnìte šrouby (39). Uvolnìte aretaèní kolík pojezdu (13) a zatlaète hlavu pily dozadu, aby se zajistila v zadní poloze. Zatlaète madlo (18) smìrem dolù a vytáhnìte zajiš ovací kolík (14) podle vyobrazení. Pomalu uvolòujte tlak až se hlava zvedne do horní polohy. Nikdy nepoužívejte pilu bez stabilizátoru. Uchycení k pracovní desce (obr. C) K usnadnìní uchycení pily k pracovní desce jsou všechny nožky rámu opatøeny otvory (40) o dvojím rùzném prùmìru. K pøichycení použijte pouze jeden rozmìr; není nutno použít všechny otvory. Pilu k desce pevnì pøitáhnìte. Pro zlepšení mobilnosti mùžete pilu pøišroubovat k pøekližce o tlouš ce nejménì 12,5 mm. Potom lze pilu pøichytit k pracovnímu stolu svorníky a snadno a rychle pøemístit na jinou pracovní plochu. Pokud pøipevòujete pilu k pøekližce, nesmí šrouby proniknout pøes spodní plochu. Pøekližka musí ležet rovnì na pracovní desce. Pilu mùžete k pracovní desce upnout také svorkami a to na výstupcích s otvory pro úchytné šrouby. Upnutí v jiných bodech by bránilo správnému chodu pily. Zkontrolujte, zda povrch urèený k upnutí pily není deformovaný nebo nerovný. Zabráníte zaseknutí pily a nepøesnostem. Pokud se pila na povrchu houpe, podložte jednu z nožek tak, aby byla stabilní. Kompletace Pøed kompletací náøadí vždy odpojte od pøívodu elektrického proudu. Montáž kotouèe pily (obr. E1 - E5) Stlaèením páèky (17) uvolníte spodní kryt (2) a poté kryt co možná nejvíce zvednìte. Povolte dostateènì zajiš ovací šroub (43) tak, aby bylo možno pøesunout konzolu krytu (44) a tím uvolnit pøístup k zajiš ovacímu šroubu kotouèe (45). Spodní kryt mìjte stále v horní poloze u šroubu (43) a zmáèknìte zajiš ovací tlaèítko høídele (16). Druhou rukou uvolnìte pomocí klíèe (26) zajiš ovací šroub kotouèe (45) po smìru hodinových ruèièek (levý závit). Zablokování høídele: zmáèknìte tlaèítko podle obrázku a otáèejte høídelí, dokud neucítíte, že zacvakla ve správné poloze. Tlaèítko držte i nadále, aby se høídel neprotáèela. Vyjmìte zajiš ovací šroub (45) a vnìjší upínací pøírubu (46). Nasaïte kotouè pily (47) na osazení (48) vnitøní upínací pøíruby(49). Dbejte pøi tom na správný smìr rotace kotouèe zuby na spodní stranì musí smìøovat k zadní èásti pily (smìrem od obsluhy). Nasaïte vnìjší upínací pøírubu (46). Pøidržte zajiš ovací tlaèítko høídele a utáhnìte šroub kotouèe (45) proti smìru hodinových ruèièek. Pøesuòte konzolu krytu (44) smìrem dolù tak, aby zcela zakrývala zajiš ovací šroub kotouèe (45). Dotáhnìte zajiš ovací šroub (43) spodního krytu. Nikdy nepoužívejte zajiš ovací tlaèítko høídele, dokud se kotouè otáèí. Po montáži kotouèe zkontrolujte správnou polohu a zajištìní konzoly spodního krytu. Seøízení Pøed seøizováním vždy odpojte náøadí od pøívodu elektrického proudu. Vaše pokosová pila byla ve výrobì pøesnì seøízena. Pokud je potøeba pilu v dùsledku pøepravy a manipulace znovu seøídit, postupujte podle níže uvedených pokynù. Seøízení pily je dlouhodobé a není tøeba jej opakovat. Kontrola a seøízení kotouèe pily s drážkou v øezné desce (obr. 1-4) Uvolnìte páèku (4) a stisknìte západku (5). Tím uvolníte desku (50). Natáèejte desku do polohy, v níž jazýèek ukazuje na stupnici 0. Páku zatím nevracejte do pùvodní polohy. Tlaète hlavu pily dolù, dokud se zuby kotouèe nezasunou do drážky (51). Položte pøíložník (52) k levé vodící lištì (7) a kotouèi pily (47) (obr. 3). Pøíložník se nesmí dotýkat ostøí zubù kotouèe. Pokud je tøeba seøízení, postupujte následovnì: Uvolnìte šrouby (53) a pootoète pokosovou sestavu se stupnicí tak, aby kotouè svíral s vodící lištou úhel 90. Dotáhnìte šrouby (53). V této fázi neberte ohled na úhlovou stupnici. Nastavení úhlu pokosu (obr. 1, 2 a G) Uvolnìte páèku (4) a stisknìte západku (5). Tím uvolníte desku (50). Pøesuòte pokosovou desku tak, aby jazýèek (54) ukazatele úhlu smìøoval k 0 (viz. obr. G). Zatímco je páèka (4) uvolnìná, nechejte v nulové poloze zacvaknout západku (5). Zkontrolujte, zda jazýèek (54) ukazuje pøesnì 0 na stupnici (6). Pokud tomu tak není, uvolnìte šroub (55), natoète jazýèek na 0 a šroub opìt dotáhnìte. Nastavení aretaèního kolíku (obr. H) Pokud chcete pohybovat základnou pily pøi zajištìné páèce (4), musí být nastaven aretaèní kolík (56). Uvolnìte páku (4). Pomocí šroubováku (57) zcela dotáhnìte aretaèní kolík (56). Poté kolík povolte o 1/4 otáèky. Zkontrolujte, zda se základna nepohybuje, jestliže je páèka (4) zajištìna v libovolném (nikoli v pøednastaveném) úhlu. Kontrola a nastavení ostøí kotouèe vzhledem k základnì (obr. I1 - I4) Uvolnìte aretaèní páèku úkosu (11). Tlakem na hlavu smìrem doprava zkontrolujte, zda je uchycena ve svislé poloze a pøitáhnìte aretaèní páèku. Stlaète hlavu pily tak, aby zuby kotouèe byly v úrovni drážky (51). Pøiložte úhelník (52) k základnì a kotouèi (47) (obr. I2). Úhelník se nesmí dotýkat ostøí zubù kotouèe. Pokud je tøeba seøízení, postupujte následovnì: Uvolnìte aretaèní páèku (11) a otáèejte šroubem dorazu svislé polohy (28), dokud kotouè nesvírá se základnou úhel

7 Pokud jazýèek ukazatele úkosu (58) nesmìøuje k 0, povolte šroub (59) a nastavte ukazatel do požadované polohy. Nastavení vodící lišty (obr. J) Horní èást levé vodící lišty mùže být posunuta vlevo. Uvolní se tím prostor pro provádìní šikmých øezù až do úhlu 48. Nastavení lišty (3): Uvolnìte plastový kolík (30) a posuòte lištu vlevo. Proveïte simulaci øezu s vypnutou pilou a zkontrolujte volný prùchod stroje. Posuòte lištu tak, aby byla co nejblíže ke kotouèi a poskytovala úèinnou oporu pro obrobek. Pøitáhnìte pevnì kolík (30). Vodící žlábek (60) se mùže zanést prachem, vznikajícím pøi provozu pily. Èistìte slabým proudem vzduchu. Vynulování dorazu úkosu (obr. K) Dorazy úkosu usnadòují nastavení svislého øezu a øezu pod úhlem 45. Vynulováním dorazù mùžete dosáhnout úhlù øezu od 2 vpravo po 48 vlevo. Chcete-li vynulovat dorazy, uvolnìte nejdøíve hlavu pily a zatlaète ji lehce doleva. Poté vytáhnìte tlaèítko (27) a otoète jím do polohy (62). Tlaèítko v této poloze zacvakne. Nastavte požadovaný úhel øezu a v této poloze zajistìte hlavu pily. Chcete-li vynulování ukonèit, otoète tlaèítkem (27) zpìt do polohy (61). Støední doraz úkosu Støední úhel úkosu je pøednastaven na hodnotu 33,85 umožòující rychlé nastavení øezu pro výrobu stropních lišt. Støední doraz úkosu nastavíte otoèením tlaèítka (27) do polohy (63). Kontrola a nastavení úkosu (obr. A1, A2 a I5) Zkontrolujte, zda je tlaèítko (27) v dorazové poloze (61). Uvolnìte knoflík (30) levé vodící lišty a posuòte horní èást lišty co možná nejvíce doleva. Uvolnìte aretaèní páèku úkosu (11) a nakloòte hlavu pily doleva. Nyní je pila nastavena pro øez pod úhlem 45. Pokud je tøeba pøesnìjšího nastavení, postupujte následovnì: Otáèejte dorazovým šroubem (9), dokud jazýèek (58) neukazuje na hodnotu 45. Kontrola a nastavení støedního dorazu úkosu (obr. A1, A2 a I6) Zkontrolujte, zda je tlaèítko (27) v poloze støedního úkosu (63). Uvolnìte knoflík (30) levé vodící lišty a posuòte horní èást lišty co možná nejvíce doleva. Uvolnìte aretaèní páèku úkosu (11) a nakloòte hlavu pily doleva. Nyní je pila nastavena pro øez pod úhlem 33,85. Pokud je tøeba pøesnìjšího nastavení, postupujte následovnì: Otáèejte dorazovým šroubem (8), dokud jazýèek (58) neukazuje na hodnotu 33,85. Seøízení pojezdového mechanismu (obr. L) Pravidelnì kontrolujte vùli pojezdového mechanismu. Vùli zmenšíte dotažením stavìcího šroubu (64) pøi posuvu pily dopøedu a dozadu. Pokyny k obsluze Pøi práci s náøadím vždy dbejte bezpeènostních pokynù a provozních opatøení. Než zaènete s náøadím pracovat. Namontujte vhodný kotouè. Nepoužívejte kotouèe pøíliš opotøebené. Maximální otáèky motoru pily nesmí pøevýšit hodnotu, jež je vyznaèena na kotouèi. Nepokoušejte se øezat pøíliš malé kousky materiálu. Umožnìte volný øez kotouèe. Na pilu pøíliš netlaète. Pøed zapoèetím øezání nechejte motor rozbìhnout na plné otáèky. Zkontrolujte dotažení všech upevòovacích šroubù a svorek. Upnìte si obrobek. Pøestože Vámi zakoupená pila mùže øezat døevo a mnoho nekovových materiálù, tento návod popisuje pouze pracovní operace se døevem. Stejné postupy mùžete použít i pøi práci s ostatními materiály. Tuto pilu nepoužívejte k øezání kovových (železných a ocelových) materiálù, sádrokartonu a betonu. Kontrolujte stav øezné desky. Nepracujte s pilou, pokud je drážka v desce širší než 10 mm. Zapnutí a vypnutí pily (obr. M) Spouš vypínaèe pily je opatøena otvorem (65) pro zablokování vypínaèe. Pilu spustíte zmáèknutím vypínaèe (1). Pilu zastavíte uvolnìním vypínaèe (1). Nastavení rychlosti otáèek pily (obr. M) Vaše pila je vybavena regulátorem otáèek (19), jež umožòuje využití velkého rozsahu pracovních rychlostí pily pøi øezání rùzných druhù materiálu. Rychlost nastavte otoèením knoflíku (19) k požadované hodnotì, vyjádøené èíselnou stupnicí. Vyšší rychlost použijte pøi øezání lehkých materiálù, jako napø. døeva. Pøi øezání kovù používejte nižší rychlost. Základní typy øezù Svislý pøíèný øez (obr. A1, A2 a N) Uvolnìte páèku (4) a zmáèknìte západku (5). Nastavte úhel 0 a dotáhnìte páku. Pøiložte desku k lištám (3 a 7). Uchopte rukoje (18) a stlaèením zajiš ovací páèky (17) uvolnìte hlavu pily. Pomocí vypínaèe (1) spus te motor. Stlaèením pily dolù provedete øez. Po dokonèení øezu uvolnìte vypínaè (1) a vyèkejte, dokud se kotouè pily zcela nezastaví. Teprve poté zvednìte pilu do horní polohy. Klouzavý øez (obr. O) Pojezdový mechanismus pily umožòuje øezání materiálu o rozmìrech od 50x100 mm do 500x1000 mm posunem pily. Uvolnìte aretaèní knoflík pojezdu (13). Zatáhnìte pilu smìrem k sobì a zapnìte ji. Stlaète hlavu pily dolù a øez proveïte posunutím pily od sebe. Dále postupujte stejnì, jak je uvedeno výše. Neøežte materiály o rozmìrech menších než 50x100 mm. Po dokonèení øezu nezapomeòte zajistit pilu v zadní poloze. Svislý øez pod úhlem (obr. A1, A2 a P) Uvolnìte páèku (4) a zmáèknìte západku (5). Pøesuòte rameno vlevo nebo vpravo do požadovaného úhlu. Západka automaticky zacvakne pøi nastavení úhlù 10, 15, 22,5, 31,62 a 45 vlevo i vpravo a pøi 50 vlevo a 60 vpravo. Pokud potøebujete nastavit jiný, než výše uvedený úhel, pøidržte pevnì hlavu pily a rameno zajistìte v požadovaném úhlu páèkou (4). Pøed øezáním vždy zkontrolujte, zda je páèka ve správné poloze. Dále postupujte jako u svislého pøíèného øezu. Pøi øezání okrajù s malými odøezky umístìte desku do pily tak, aby vìtší úhel øezu pøiléhal k vodící lištì; tj. pøi vychýlení úhlu vlevo musí být odøezek na pravé stranì a naopak. Šikmé øezy (obr. A1, A2 a Q) Šikmé øezy lze nastavit od úhlu 48 vlevo po 2 vpravo a souèasnì v pokosovém úhlu od 0 po 45 vlevo i vpravo. Uvolnìte zajiš ovací knoflík (30) levé vodící lišty a posuòte horní èást lišty (3) co možná nejvíce vlevo. Uvolnìte aretaèní páèku úkosu (11) a nastavte požadovaný úhel. Pøitáhnìte pevnì páèku (11). Dále postupujte jako u svislých pøíèných øezù. Kvalita øezu Hladkost øezu závisí na mnoha okolnostech, napø. na kvalitì øezaného materiálu. Pøi vyšších požadavcích na kvalitu øezu, napø. pøi výrobì lišt nebo jiných pøesných operacích, použijte ostré karbidové kotouèe (60 zubù) a øezy provádìjte pomalu a plynule. Zkontrolujte, zda se materiál pøi øezání neprohýbá; obrobek upnìte. Pøed zvednutím pily vždy vyèkejte, až se kotouè zastaví. Pokud dochází k odštìpování okrajù, pøelepte linii øezu lepící páskou. Po dokonèení øezu pásku opatrnì odtrhnìte. Postoj pøi práci Dodržování správného postoje Vám zajistí snazší, pøesnìjší a bezpeènìjší obsluhu pokosové pily. Nikdy nesahejte do pracovního prostoru pily. Dodržujte bezpeènou vzdálenost rukou (min. 150 mm) od kotouèe pily. Upevnìte obrobek øádnì k pracovní desce 12 13

8 a vodící lištì. Nevzdalujte ruce od pily a obrobku, dokud neuvolníte vypínaè a kotouè se nezastaví. Pøed øezáním materiálu vždy proveïte zkušební volný øez (vypnutou pilou); zkontrolujete tím, zda nic nebrání volnému prùchodu kotouèe. Nepracujte s pøekøíženýma rukama. Stùjte obìma nohama pevnì na zemi a dodržujte rovnováhu. Pokud vychýlíte rameno pily doleva nebo doprava, musíte tomu pøizpùsobit i svùj postoj (mírnì stranou od kotouèe). Pøi øezání podle rysky sledujte øez otvory v krytu pily. Výroba ètyøbokých konstrukcí (napø. obrazových rámù) (obr. R1 a R2) Ozdobné lišty a rámy Výrobu jednoduchého rámu si nejdøíve vyzkoušejte na zbytcích døeva. Vaše pila je vynikající nástroj pro provádìní šikmých øezù (jeden z nich je znázornìn na obr. R1). Spoj na obrázku byl zhotoven využitím možností nastavení úhlù øezu Vaší pokosové pily. - Použití úkosu Pokud zkosíte dvì desky pod úhlem 45, vznikne jejich spojením roh rámu s úhlem 90. Pokosová deska je zajištìna v nulové poloze. Desku položte širší plochou ke stolu a menším úhlem k vodící lištì. - Použití øezu pod úhlem Téhož výsledku dosáhnete pokosovým øezem vlevo a vpravo; širší plocha desky musí být pøiložena k vodící lištì. Nákresy R1 a R2 jsou návodem pro výrobu pouze ètyøbokých konstrukcí. Pokud chcete zhotovit výrobek o jiném poètu stran, je tøeba zmìnit úhly øezù. Následující tabulka uvádí úhly øezù pro pøedmìty s rùznými poèty stran za pøedpokladu, že všechny strany daného pøedmìtu jsou stejnì dlouhé. Chcete-li zjistit úhel øezu pro tvar, jež není v následující tabulce uveden, vydìlte 180 poètem jeho stran. Poèet stranúhel øezu ,7 8 22, Kombinované øezy (obr. S1 a S2) Kombinovaný øez vzniká souèasným využitím úhlového øezu (obr. R2) a úkosu (obr. R1). Používá se pøi výrobì pøedmìtù s kosými stìnami (viz. napø. obr. S1). Pokud mìníte nastavení úhlù, kontrolujte dotažení dorazových šroubù. Tyto musí být dotaženy po každé zmìnì nastavení. Níže uvedený graf Vám pomùže pøi nastavení správných úhlù kombinovaných øezù. Zvolte požadovaný úhel A (viz. obr. S2) a vyznaète jej do pøíslušného oblouku v grafu. Svislá pøímka vedená z tohoto bodu Vám na spodní stupnici grafu oznaèí úhel úkosu. Vodorovná pøímka oznaèí na boèní stupnici úhel seøíznutí (pokosu). Nastavte zjištìné úhly na pile a proveïte nìkolik zkušebních øezù. Vyzkoušejte napojení jednotlivých dílù. Pøíklad: výroba ètyøbokého pláštì s vnìjším úhlem 25 (úhel A obr. S2) tomuto tvaru odpovídá v grafu vnìjší (pravý) oblouk. Na oblouku naleznìte hodnotu 25. Na boèní stupnici této hodnotì odpovídá úhel seøíznutí 23 a na spodní stupnici úhel úkosu 40. Správnost nastavení úhlù vždy vyzkoušejte na odøezcích. Výroba podlahových lišt Nastavení úkosu pøi výrobì podlahových lišt je 45. Pøed øezáním materiálu vždy proveïte zkušební volný øez (vypnutou pilou). Všechny øezy provádìjte tak, že zadní strana lišty je položena na základnì pily. Vnitøní rohy - Levá strana Pøiložte lištu její vrchní plochou k vodící lištì pily. Zachovejte levou stranu øezu. - Pravá strana Pøiložte lištu její spodní plochou k vodící lištì pily Zachovejte levou stranu øezu. Vnìjší rohy - Levá strana Pøiložte lištu její spodní plochou k vodící lištì pily. Zachovejte pravou stranu øezu. - Pravá strana Pøiložte lištu její vrchní plochou k vodící lištì pily Zachovejte pravou stranu øezu. Výroba stropnicových lišt Stropnicové lišty zhotovíte pomocí kombinovaných øezù. Pro dosažení maximální pøesnosti má Vaše pila k tomuto úèelu pøednastavený úhel pokosu 31,62 a úhel úkosu 33,85. Toto nastavení odpovídá standardním úhlùm stropnicových lišt: vrchní 52, spodní 38. NA PILE NASTAVTE TENTO ÚHEL POKOSU SCHRÁNKA S 8 STÌNAMI SCHRÁNKA SE 6 STÌNAMI SCHRÁNKA SE 4 STÌNAMI NA PILE NASTAVTE TENTO ÚHEL NÁKLONU ÚHEL MEZI DVÌMA HRANAMI Vyzkoušejte si správnost nastavení na zbytcích materiálu. Všechny øezy provádìjte levým úkosem; zadní stranu lišty pøiložte k základnì pily. Vnitøní rohy - Levá strana Pøiložte vrchní stranu lišty k vodící lištì pily. Nastavte pokos vpravo. Zachovejte levou stranu øezu. - Pravá strana Pøiložte spodní stranu lišty k vodící lištì pily. Nastavte pokos vlevo. Zachovejte levou stranu øezu. Vnìjší rohy - Levá strana Pøiložte spodní stranu lišty k vodící lištì pily. Nastavte pokos vlevo. Zachovejte pravou stranu øezu. - Pravá strana Pøiložte vrchní stranu lišty k vodící lištì pily. Nastavte pokos vpravo. Zachovejte pravou stranu øezu. Drážkování (obr. T) Pro zhotovování drážek je Vaše pila vybavena dorazem (12) a stavìcím šroubem hloubky (15) drážky. Pøetoète páèku dorazu (12) smìrem k pøední èásti pily. Uvolnìte pojistnou matici (66). Nastavte požadovanou hloubku drážky pomocí šroubu (15). Mezi obrobek a vodící lištu vložte odøezek široký asi 5 cm, drážka tak mùže vést až k okraji obrobku. Zachycování prachu (obr. A2 a A6) Vaše pila je vybavena odpadním prachovým otvorem (24), k nìmuž lze pøipojit lapaè prachu (37). Tento není souèástí výrobku, je k dostání samostatnì. Kdykoli je to možné, používejte lapaèe prachu odpovídající normám pro provoz zaøízení produkujících prach. Øezání malých kouskù materiálu (obr. A5) Øezání malých kouskù Vám usnadní použití vložky vodící lišty (36), jež je k dostání jako samostatný díl. Øezání dlouhých kusù (obr. A4) Dlouhé kusy materiálu vždy podložte. Lepší výsledky dosáhnete použitím pøídavného stojanu (35), který znaènì rozšíøí plochu podstavy Vaší pily. Je k dostání jako samostatný díl. Dlouhé kusy materiálu mùžete též podepøít jinými vhodnými prostøedky, napø. stolaøskými kozami. Kotouèe pily Pro správný provoz pily je nutné používat kotouèe o vnìjším prùmìru 216 mm a prùmìru høídelového otvoru 30 mm. Použitím speciálních kotouèù se zvýšeným poètem zubù nebo vìtší tlouš kou zkrátíte pracovní dobu pily na jedno nabití akumulátoru. Kompletní informace o možnostech využití pøíslušenství obdržíte u Vašeho prodejce

9 Pøeprava (obr. B2) Nejvhodnìjší zpùsob pøenášení pily je za použití pøepravního popruhu upevnìného k základnì pily. Popruh (obr. A7) je k dostání jako samostatný díl. Pøed pøenášením stlaète hlavu pily do spodní polohy a zamáèknìte zajiš ovací kolík (14). Pro dosažení co nejvìtší kompaktnosti pily ji zajistìte tímto zpùsobem: hlava ve svislé poloze v pøední èásti pojezdu; pokosové rameno co nejvíce vpravo; výsuvná èást levé vodící lišty zasunutá ke støedu. Pøi pøenášení využívejte výkroje (31) v základnì pily (viz. obr. B2). Údržba Vaše náøadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby mìlo dlouhou životnost spolu s minimálními nároky na údržbu. Pøedpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce náøadí je náležitá péèe o nìj a jeho pravidelné èištìní. Èištìní Zajistìte prùchodnost vìtracích otvorù a pláš stroje èistìte pravidelnì mìkkým hadøíkem. Èistìte pravidelnì povrch pracovní desky. Èistìte pravidelnì lapaè prachu. K èištìní nepoužívejte èistící prostøedky a maziva. Obzvláštì spreje a aerosolové èistièe mohou chemicky narušit plastové èásti náøadí. Èištìní a údržba øezné desky (obr. U) Pravidelnì èistìte prostor pod øeznou deskou. V pøípadì opotøebení desku vymìòte. Vyšroubujte úchytné šrouby (67) øezné desky (32). Vyjmìte desku a vyèistìte prostor pod ní. Namontujte desku a šrouby zpìt. Dotáhnìte šrouby. Nastavte desku následujícím zpùsobem: Stlaète hlavu pily tak, aby kotouè zasahoval do drážky. Umístìte lišty desky co nejblíže ke kotouèi pily. Dotáhnìte šrouby. 16 Nepotøebné náøadí Nepotøebné náøadí odevzdejte servisnímu zástupci firmy DEWALT, kde bude zlikvidováno s ohledem na životní prostøedí. Prohlášení o shodì v rámci EU DW712 Spoleènost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají následujícím normám: 98/ 37/EEC, 89/336/EEC, EN , EN 55014, EN , EN , EN a EN V pøípadì zájmu o další informace se, prosím, obra te na adresu níže uvedenou nebo na poboèky uvedené na zadní stranì tohoto návodu. Technický a vývojový øeditel Horst Groβmann DEWALT, Richard-Klinger-Str.40, D-65510, Idstein, Nìmecko Všeobecné bezpeènostní pokyny Pøi práci s elektrickým náøadím je tøeba na ochranu proti úrazu elektrickým proudem, nebezpeèí poranìní a požáru dodržovat národní bezpeènostní pøedpisy. Pøed použitím elektronáøadí si peèlivì proètìte následující bezpeènostní pokyny a uložte je na bezpeèném místì. Všeobecné Udržujte poøádek na pracovišti. Nepoøádek na pracovišti vede k nebezpeèí úrazu. Berte ohled na vlivy okolí. Nevystavujte elektrické náøadí vlhkosti. Zajistìte si kvalitní osvìtlení pracovní plochy ( Lux). Nepoužívejte náøadí v místech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu nebo požáru, napø. v blízkosti hoølavých kapalin nebo plynù. Udržujte náøadí mimo dosah dìtí. Nedovolte dìtem, nepovolaným osobám a zvíøatùm vstup do pracovního prostoru a zabraòte jejich kontaktu s náøadím nebo kabelem. Noste pøi práci vhodný pracovní odìv. Nenoste volné obleèení nebo šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími se èástmi náøadí. Jestliže pracujete venku, doporuèujeme používat pracovní rukavice a obuv s neklouzavou podešví. Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy. Ochranné pomùcky. Vždy používejte ochranné brýle. Pokud pracujete v prašném prostøedí nebo v pøípadì, že odletují drobné èásteèky materiálu, používejte též ochranný štít nebo respirátor. Pokud mohou být tyto èástice velmi horké, obleète si ochrannou zástìru. Vždy používejte chránièe sluchu. Chraòte se pøed úrazem elektrickým proudem. Nedotýkejte se uzemnìných povrchù (napøíklad potrubí, radiátorù, sporákù a lednièek). Pøi práci v extrémních podmínkách (napø. vysoká vlhkost, vznik kovového prachu pøi práci atd.) mùže být elektrická bezpeènost zvýšena vložením izolaèního transformátoru nebo automatického spínaèe obvodu diferenciální ochrany ( I). Dbejte na bezpeèný postoj pøi práci. V každé pracovní poloze udržujte rovnováhu. 17 Buïte stále pozorní. Soustøeïte se na svou práci a postupujte racionálnì. Pokud jste unavení, s náøadím nepracujte. Upnìte si obrobek. K uchycení obrobku používejte upínací pøípravky nebo svìrák. Je to bezpeènìjší a umožòuje to obsluhu náøadí obìma rukama. Používejte zaøízení k odsávání prachu. Pokud je náøadí vybaveno lapaèem prachu a úlomkù zkontrolujte, zda je toto pøipojeno a øádnì používáno. Nenechávejte v náøadí nástrojové klíèe. Pøed spuštìním náøadí vždy zkontrolujte, zda jste z nìj odstranili klíèe a seøizovací nástroje. Prodlužovací kabely. Pøed použitím prodlužovacích kabelù tyto zkontrolujte a v pøípadì jejich poškození je vymìòte. Pokud pracujete s náøadím ve venkovních prostorách, používejte výhradnì prodlužovací kabely urèené k venkovnímu použití. Používejte vhodné náøadí. Použití odpovídajícího náøadí je popsáno v tomto provozním návodu. Pro tìžkou práci nepoužívejte pøíliš slabé nástroje nebo pøídavná zaøízení. Používáním správného nástroje dosáhnete optimální kvality a zajistíte svou osobní bezpeènost. Netlaète na náøadí. Varování! Použití jiného pøíslušenství nebo pøídavného zaøízení a provádìní jiných pracovních operací tímto náøadím, než je doporuèeno návodem, mùže vést k poranìní obsluhy. Kontrolujte poškozené èásti. Pøed použitím náøadí peèlivì zkontrolujte jeho funkènost a zda je urèeno pro požadovanou práci. Zkontrolujte, zda pohyblivé èásti bezvadnì fungují a díly nejsou poškozeny. Veškeré díly musí být správnì namontovány a splòovat všechny podmínky, abychom mìli záruku bezvadného provozu náøadí. Poškozené díly a ochranná zaøízení musí být opraveny nebo vymìnìny dle pøedpisù. Nepoužívejte elektrické náøadí v pøípadì, že je vadný vypínaè. Nefunkèní nebo poškozené èásti nechejte vymìnit v servisním støedisku DEWALT. Nepokoušejte se provádìt opravy sami. Vypojte náøadí ze sítì. Pøed tím, než necháte náøadí bez dozoru, vypnìte hlavní vypínaè a poèkejte, dokud se stroj zcela

10 nezastaví. V pøípadì, že náøadí nepoužíváte, pøed provádìním údržby a pøi výmìnì pøíslušenství vždy vypojte náøadí ze sítì. Zabraòte nechtìnému spuštìní pøístroje. Pøed pøipojením náøadí k síti vždy zkontrolujte, zda je vypínaè v poloze Vypnuto. Chraòte kabely pøed poškozením. Nenoste elektrické náøadí za kabely. Nikdy netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky. Chraòte kabely pøed teplem, oleji a ostrými hranami. Uchovávejte náøadí na bezpeèném místì. Jestliže náøadí nepoužíváte, skladujte jej na suchém místì v uzavøených prostorách mimo dosah dìtí. Peèujte o Vaše náøadí. Udržujte Vaše náøadí v èistotì, aby Vám sloužilo déle a bezpeènìji. Dbejte pokynù pro údržbu a výmìnu pøíslušenství. Kontrolujte pravidelnì pøívodní kabely a v pøípadì poškození je nechejte neprodlenì opravit v servisním støedisku DEWALT. Udržujte všechny ovládací prvky suché, èisté a nezneèistìné oleji a mazacími tuky. Opravy. Opravy Vašeho náøadí svìøujte výhradnì servisnímu støedisku fy DEWALT. Toto náøadí odpovídá pøíslušným bezpeènostním ustanovením. Opravy smí provádìt pouze servisní støedisko fy DEWALT, jinak obsluze hrozí nebezpeèí úrazu. Zvláštní bezpeènostní pokyny pro práci s pokosovými pilami Pøed zapoèetím práce vždy zkontrolujte všechny upevòovací prvky náøadí a rukojetí. Nepoužívejte náøadí bez ochranných krytù nebo pokud nejsou funkèní a øádnì udržovány. Nikdy nepoužívejte pilu bez øezné desky. Nesahejte do pracovního prostoru kotouèe pily, jestliže je stroj pøipojen ke zdroji elektrické energie. Nepokoušejte se náhle zastavit stroj zablokováním kotouèe; mùže dojít k vážnému poranìní. Pøed použitím pøíslušenství pozornì proètìte návod k obsluze. Nesprávným použitím pøíslušenství mùže dojít k poškození náøadí. Zvolte vždy správný typ kotouèe pro øezání daného materiálu. Vìnujte pozornost údaji o maximální rychlosti, jež je vyznaèena na kotouèi. Pøi manipulaci s kotouèem používejte držák nebo pracovní rukavice. Používejte pouze kotouèe pøedepsaného prùmìru (viz. technické údaje) doporuèené tímto návodem, odpovídající normì EN Lze použít i speciálnì vyvinuté kotouèe s nízkou hladinou hluku. Nepoužívejte kotouèe typu HSS. Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené kotouèe. Nepoužívejte brusné kotouèe. Pøed uvolnìním vypínaèe vysuòte kotouè ze záøezu v obrobku. Pøi provádìní šikmých øezù zkontrolujte øádné zajištìní ramene. Nesnažte se zastavit høídel motoru tlakem na kotouè. Pøi stlaèení ramene dolù se automaticky zvedne ochranný kryt pily a opìt se spustí pøi zvednutí ramene. Kryt mùžete zvednout i ruènì pøi montáži nebo výmìnì kotouèe nebo pøi kontrole pily. Kryt nikdy nezvedejte, jestliže není pila vypnutá. Pøední èást krytu je opatøena prùhledovými štìrbinami. Pøestože kryt výraznì omezuje odlétávání drobných èástic, používejte pøi pohledu pøes štìrbiny vždy ochranné brýle. Udržujte okolní prostøedí pily v poøádku a èistotì, pravidelnì odklízejte zbytky materiálu. Kontrolujte pravidelnì èistotu odvìtrávacích otvorù motoru. V pøípadì opotøebení vymìòte øeznou desku. Pøed provádìním údržby nebo pøed výmìnou kotouèe vždy odpojte stroj od pøívodu elektrické energie. Neprovádìjte èištìní nebo údržbu, dokud se pila úplnì nezastaví a není v klidové poloze. Pokud je to možné, upevnìte vždy pilu k pracovnímu stolu. Jiná nebezpeèí S používáním pily jsou spjata následující rizika: - poranìní zpùsobená rotujícími èástmi I pøes dodržování zásadních bezpeènostních pøedpisù a používání ochranných prostøedkù a zaøízení nelze vylouèit urèitá rizika. Jsou to zejména: - Poškození sluchu. - Nebezpeèí úrazu zpùsobeného nekrytými èástmi rotujícího kotouèe pily. - Nebezpeèí poranìní pøi výmìnì kotouèe. - Nebezpeèí skøípnutí prstù pøi manipulaci s ochranným krytem. - Poškození zdraví pøi vdechnutí prachu, vznikajícího pøi øezání døeva, zejména dubu, buku a døevotøísky. Nálepky na náøadí Na náøadí se setkáváme s tìmito symboly: Pøed použitím peèlivì prostudujte návod k obsluze. Dbejte zvýšené opatrnosti. Do tohoto prostoru Vaše ruce nepatøí! 18 19

11 Politika služby zákazníkùm Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš cíl. Kdykoli budete potøebovat radu èi pomoc, obra te se s dùvìrou na nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni. Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1 Blahopøejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitì v sobì samozøejmì zahrnuje také naše služby zákazníkùm. Proto nabízíme záruèní lhùtu daleko pøesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona. Kvalita tohoto pøístroje nám umožòuje nabídnout Vám: 30 dní záruku výmìny. Vyskytne-li se v prùbìhu tøiceti dní od zakoupení jakákoliv závada, bude Vám pøi dodržení níže uvedených podmínek u Vašeho obchodníka pøístroj vymìnìn za nový. 1 rok záruku jistoty. Po dobu jednoho roku od zakoupení máte nárok na bezplatné prohlídky v autorizovaných servisech DEWALT. 1 rok záruku kvality. Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v prùbìhu jednoho roku od zakoupení, garantujeme jejich bezplatné odstranìní pøípadnì, dle našeho uvážení, bezplatnou výmìnu pøístroje za níže uvedených podmínek. Podmínky uznání záruky: Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním záruèním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), buï pøímo nebo pøes Vašeho obchodníka DEWALT, do jednoho z povìøených servisních støedisek DEWALT, která jsou autorizována k provádìní záruèních oprav. Pøístroj byl používán pouze s originálním pøíslušenstvím DEWALT, èi pøídavnými zaøízeními a pøíslušenstvím BBW nebo Piranha, které je výslovnì doporuèeno jako vhodné k používání spolu s pøístroji DEWALT. Pøístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze. Motor pøístroje nebyl pøetìžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnìjšími vlivy. Do pøístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoøí personál povìøených servisních støedisek DEWALT, která jsou autorizována k provádìní záruèních oprav. Navíc autorizovaný servis DEWALT poskytuje na veškeré provedené opravy a vymìnìné náhradní díly další servisní záruèní lhùtu 6 mìsícù. Záruka se nevztahuje na spotøební pøíslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouèe, hoblovací nože, brusné kotouèe, pilové listy, brusný papír apod.) ani na souèásti pøístroje poškozené opotøebením. Black & Decker Klášterského Praha 4 - Modøany Tel.: ax: Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno. 12/99 SK POKOSOVÁ PÍLA Blahoželáme Vám! Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT. Dlhé roky skúseností a nepretržitý inovaèný proces robia z firmy DEWALT právom spo¾ahlivého partnera pre všetkých užívate¾ov profesionálneho náradia. Technické údaje DW712 Akustický tlak (L pa ) db(a) 90 Akustický výkon (L WA ) db(a) 103 Vibrácie prenášané na obsluhu m/s 2 <2,5 Napätie V 230 Výkon W 960 Priemer kotúèa mm 216 Priemer hriade¾a otvoru kotúèa mm 30 Max. hrúbka kotúèa mm 1,8 Max. otáèky min Max. šírka obrobku pri 90 mm 300 Max. šírka obrobku pri 45 mm 212 Max. håbka rezu pri 90 mm 70 Max. håbka pri šikmom reze 45 mm 50 Max. uhol pokosu V¾avo 50 Vpravo 60 Max. uhol šikmého rezu V¾avo 48 Vpravo 2 Pokos 0 Výsledná šírka pri max. výške 70mm mm 300 Výsledná výška pri max. šírke 300mm mm 70 Pokos 45 v¾avo Výsledná šírka pri max. výške 70mm mm 212 Výsledná výška pri max. šírke 212mm mm 70 Pokos 45 vpravo Výsledná šírka pri max. výške 70mm mm 212 Výsledná výška pri max. šírke 212mm mm 70 Šikmý rez 45 v¾avo Výsledná šírka pri max. výške 50mm mm 300 Výsledná výška pri max. šírke 300mm mm 50 Pokos 31,62, šikmý rez 33,85 Výsledná výška pri max. šírke 254mm mm 65 Doba automatického zastavenia kotúèa s <5,0 Úèinnos odsávaèa prachu mg/m 3 <2,0 Hmotnos kg 19,5 Istenie 230V 10A sie DW712 V tomto návode sú použité nasledujúce symboly: Upozoròuje na riziko poranenia osôb, skrátenie životnosti náradia alebo jeho poškodenie v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode. Upozoròuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom. Elektrická bezpeènos Elektrický motor bol skonštruovaný len pre jedno napätie. Vždy preto skontrolujte, èi napájacie napätie akumulátora zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku prístroja. Taktiež skontrolujte, èi napájacie napätie nabíjaèky súhlasí s napätím celej siete. Vaša nabíjaèka DEWALT má dvojitú izoláciu zodpovedajúcu norme EN Použitie predlžovacieho kábla Ak to nie je úplne nutné, vyhnite sa použitiu predlžovacieho sie ového kábla. Používajte schválený predlžovací kábel dostaèujúci pre príkon náradia (viï. technické údaje). Minimálny prierez vodièa je 1mm 2 a jeho maximálna dåžka je 30m. Pri použití kábla na cievke vždy odmotajte celú dåžku kábla. Obsah balenia 1 Zmontovaná píla 1 K¾úè na upevnenie kotúèa 1 Rezný kotúè 1 Návod na obsluhu 1 Nákres rozloženej zostavy Skontrolujte, èi poèas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia alebo jeho príslušenstva. Pred uvedením náradia do prevádzky venujte, prosím, èas pozornému preštudovaniu a pochopeniu tomuto návodu. Popis prístroja (obr. A1 - A6) Vaša pokosová píla DW712 bola skonštruovaná pre profesionálne rezanie dreva, drevených výrobkov, hliníku a plastov. Pomocou tejto píly 20 21

12 budete jednoducho, presne a bezpeène vykonáva kolmé, šikmé a uhlové rezy. Obr. A1 1 Hlavný vypínaè 2 Pohyblivý spodný kryt 3 ¼avá vodiaca lišta 4 Páèka nastavenia uhla sklonu 5 Západka 6 Uhlová stupnica 7 Pravá vodiaca lišta 8 Doraz nastavenia strednej polohy sklonu 9 Doraz nastavenia sklonu 10 Stupnica sklonu 11 Aretaèná páèka sklonu 12 Doraz nastavenia drážky 13 Aretaèný gombík posuvu 14 Zais ovací kolík hlavy 15 Nastavovacia skrutka håbky drážky 16 Zais ovacie tlaèidlo hriade¾a 17 Uvo¾òovacia páèka zaistenia hlavy 18 Madlo 19 Gombík nastavenia rýchlosti Obr. A2 23 Horný kryt 24 Prachová odpadová trubica 25 Posuvy 26 K¾úè na upevnenie kotúèa 27 Tlaèidlo vynulovania dorazu sklonu 28 Doraz nastavenia vertikálnej polohy 29 Stabilizátor 30 Zais ovací gombík ¾avej vodiacej lišty 31 Výrez pre uchopenie 32 Rezná doska Zvláštne príslušenstvo Obr. A4 35 Stojan Obr. A5 36 Vložka vodiacej lišty Obr. A6 37 Sada lapaèa prachu Obr. A7 38 Prepravný popruh Montáž a nastavenie Vybalenie (obr. B1 a B2) Vyberte pílu opatrne z prepravného obalu. Vysuòte stabilizátor (29) tak, aby sa dotýkal pracovného povrchu. Pritiahnite skrutky (39). Uvo¾nite aretaèný kolík posuvu (13) a zatlaète hlavu píly dozadu, aby sa zaistila v zadnej polohe. Zatlaète madlo (18) smerom dole a vytiahnite zais ovací kolík (14) pod¾a vyobrazenia. Pomaly uvo¾òujte tlak až sa hlava zdvihne do hornej polohy. Nikdy nepoužívajte pílu bez stabilizátora. Uchytenie k pracovnej doske (obr. C) Na u¾ahèenie uchytenia píly k pracovnej doske sú všetky nôžky rámu vybavené otvormi (40) s dvoma rôznymi priemermi. Na prichytenie použite len jeden rozmer; nie je nutné použi všetky otvory. Pílu k doske pevne pritiahnite. Kvôli zlepšeniu mobilnosti môžete pílu priskrutkova k preglejke o hrúbke najmenej 12,5 mm. Potom sa dá píla prichyti k pracovnému stolu svorkami a jednoducho a rýchlo premiestni na inú pracovnú plochu. Ak pripevòujete pílu k preglejke, nesmie skrutka preniknú cez spodnú plochu. Preglejka musí leža rovno na pracovnej doske. Pílu môžete k pracovnej doske upevni tiež svorkami a to na výstupkoch s otvormi pre úchytné skrutky. Upnutie v iných bodoch by bránilo správnemu chodu píly. Skontrolujte, èi povrch urèený na upnutie píly nie je deformovaný alebo nerovný. Zabránite zaseknutiu píly a nepresnostiam. Ak sa píla na povrchu kníše, podložte jednu z nožièiek tak, aby bola stabilná. Kompletácia Pred skompletovaním náradie vždy odpojte od prívodu elektrického prúdu. Montáž kotúèa píly (obr. E1 - E5) Stlaèením páèky (17) uvo¾nite spodný kryt (2) a potom kryt èo možno najviac zdvihnite. Povo¾te dostatoène zais ovaciu skrutku (43) tak, aby bolo možné presunú konzolu krytu (44) a tým uvo¾ni prístup k zais ovacej skrutke kotúèa (45). Spodný kryt majte stále v hornej polohe pri skrutke (43) a zatlaète zais ovacie tlaèidlo hriade¾a (16). Druhou rukou uvo¾nite pomocou k¾úèa (26) zais ovaciu skrutku kotúèa (45) v smere hodinových ruèièiek (¾avý závit). Zablokovanie hriade¾a: zatlaète tlaèidlo pod¾a obrázku a otáèajte hriade¾om, až kým neucítite, že zacvakol v správnej polohe. Tlaèidlo držte aj naïalej, aby sa hriade¾ nepretáèal. Vyberte zais ovaciu skrutku (45) a vonkajšiu upínaciu prírubu (46). Nasaïte kotúè píly (47) na osadenie (48) vnútornej upínacej príruby (49). Dbajte pri tom na správny smer rotácie kotúèa zuby na spodnej strane musia smerova k zadnej èasti píly (smerom od obsluhy). Nasaïte vonkajšiu upínaciu prírubu (46). Pridržte zais ovacie tlaèidlo hriade¾a a utiahnite skrutku kotúèa (45) proti smeru hodinových ruèièiek. Presuòte konzolu krytu (44) smerom dole tak, aby úplne zakrývala zais ovaciu skrutku kotúèa (45). Dotiahnite zais ovaciu skrutku (43) spodného krytu. Nikdy nepoužívajte zais ovacie tlaèidlo hriade¾a, pokia¾ sa kotúè otáèa. Po montáži kotúèa skontrolujte správnu polohu a zaistenie konzoly spodného krytu. Nastavenie Pred nastavovaním vždy odpojte náradie od prívodu elektrického prúdu. Vaša pokosová píla bola vo výrobe presne nastavená. Ak je treba pílu v dôsledku prepravy a manipulácie znova nastavi, postupujte pod¾a nižšie uvedených pokynov. Nastavenie píly je dlhodobé a nie je treba ho opakova. Kontrola a nastavenie kotúèa píly s drážkou v reznej doske (obr. 1-4) Uvo¾nite páèku (4) a stlaète západku (5). Tým uvo¾níte dosku (50). Natáèajte dosku do polohy, v ktorej jazýèek ukazuje na stupnici 0. Páku zatia¾ nevracajte do pôvodnej polohy. Tlaète hlavu píly dole, pokia¾ sa zuby kotúèa nezasunú do drážky (51). Položte príložník (52) k ¾avej vodiacej lište (7) a kotúèu píly (47) (obr. 3). Príložník sa nesmie dotýka ostria zubov kotúèa. Ak je potrebné nastavenie, postupujte nasledovne: Uvo¾nite skrutky (53) a pootoète sklonovú zostavu so stupnicou tak, aby kotúè zvieral s vodiacou lištou uhol 90. Dotiahnite skrutky (53). V tejto fáze neberte oh¾ad na uhlovú stupnicu. Nastavenie uhla sklonu (obr. 1, 2 a G) Uvo¾nite páèku (4) a stlaète západku (5). Tým uvo¾níte dosku (50). Presuòte dosku sklonu tak, aby jazýèek (54) ukazovate¾a uhlu smeroval k 0 (viï. obr. G). Zatia¾ èo je páèka (4) uvo¾nená, nechajte v nulovej polohe zacvaknú západku (5). Skontrolujte, èi jazýèek (54) ukazuje presne 0 na stupnici (6). Pokia¾ tomu tak nie je, uvo¾nite skrutku (55), natoète jazýèek na 0 a skrutku opä dotiahnite. Nastavenie aretaèného kolíka (obr. H) Ak chcete pohybova základòou píly pri zaistenej páèke (4), musí by nastavený aretaèný kolík (56). Uvo¾nite páku (4). Pomocou skrutkovaèa (57) úplne dotiahnite aretaèný kolík (56). Potom kolík povo¾te o 1/4 otáèky. Skontrolujte, èi sa základòa nepohybuje, ak je páèka (4) zaistená v ¾ubovolnom (nie v prednastavenom) uhle. Kontrola a nastavenie ostria kotúèa vzh¾adom k základni (obr. I1 - I4) Uvolnite aretaènú páèku sklonu (11). Tlakom na hlavu smerom doprava skontrolujte, èi je uchytená v zvislej polohe a pritiahnite aretaènú páèku. Stlaète hlavu píly tak, aby zuby kotúèa boli na úrovni drážky (51). Priložte uholník (52) k základni a ku kotúèu (47) (obr. I2). Uholník sa nesmie dotýka ostria zubov kotúèa. Pokia¾ je potrebné nastavenie, postupujte následovne: 22 23

13 Uvo¾nite aretaènú páèku (11) a otáèajte skrutkou dorazu zvislej polohy (28), pokia¾ kotúè nezviera so základòou uhol 90. Pokia¾ jazýèek ukazovate¾a sklonu (58) nesmeruje k 0, povo¾te skrutku (59) a nastavte ukazovate¾ do požadovanej polohy. Nastavenie vodiacej lišty (obr. J) Horná èas ¾avej vodiacej lišty môže by posunutá v¾avo. Uvo¾ní sa tým priestor na vykonávanie šikmých rezov až do uhla 48. Nastavenie lišty (3): Uvo¾nite plastový kolík (30) a posuòte lištu v¾avo. Vykonajte simuláciu rezu s vypnutou pílou a skontrolujte vo¾ný priechod stroja. Posuòte lištu tak, aby bola èo najbližšie ku kotúèu a poskytovala úèinnú oporu pre obrobok. Pritiahnite pevne kolík (30). Vodiaci žliabok (60) sa môže zanies prachom, vznikajúcim za chodu píly. Èistite ho slabým prúdom vzduchu. Vynulovanie dorazu úkosu (obr. K) Dorazy sklonu u¾ahèujú nastavenie zvislého rezu a rezu pod uhlom 45. Vynulovaním dorazov môžete dosiahnu uhla rezu od 2 vpravo po 48 v¾avo. Ak chcete vynulova dorazy, uvo¾nite najskôr hlavu píly a zatlaète ju ¾ahko do¾ava. Potom vytiahnite tlaèidlo (27) a otoète ním do polohy (62). Tlaèidlo v tejto polohe zacvakne. Nastavte požadovaný uhol rezu a v tejto polohe zaistite hlavu píly. Ak chcete vynulovanie ukonèi, otoète tlaèidlom (27) spä do polohy (61). Stredný doraz sklonu Stredný uhol sklonu je prednastavený na hodnotu 33,85 umožòujúci rýchle nastavenie rezu pre výrobu stropných líšt. Stredný doraz sklonu nastavíte otoèením tlaèidla (27) do polohy (63). Kontrola a nastavenie sklonu (obr. A1, A2 a I5) Skontrolujte, èi je tlaèidlo (27) v dorazovej polohe (61). Uvo¾nite gombík (30) ¾avej vodiacej lišty a posuòte hornú èas lišty èo možno najviac do¾ava. Uvo¾nite aretaènú páèku sklonu (11) a nakloòte hlavu píly do¾ava. Teraz je píla nastavená na rezanie pod uhlom 45. Pokia¾ je treba presnejšie nastavenie, postupujte nasledovne: Otáèajte dorazovou skrutkou (9), pokia¾ jazýèek (58) neukazuje na hodnotu 45. Kontrola a nastavenie stredného dorazu sklonu (obr. A1, A2 a I6) Skontrolujte, èi je tlaèidlo (27) v polohe stredného sklonu (63). Uvo¾nite gombík (30) ¾avej vodiacej lišty a posuòte hornú èas lišty èo možno najviac do¾ava. Uvo¾nite aretaènú páèku sklonu (11) a nakloòte hlavu píly do¾ava. Teraz je píla nastavená na rezanie pod uhlom 33,85. Pokia¾ je treba presnejšie nastavenie, postupujte následovne: Otáèajte dorazovou skrutkou (8), až kým jazýèek (58) neukazuje na hodnotu 33,85. Nastavenie posuvného mechanizmu (obr. L) Pravidelne kontrolujte vô¾u posuvného mechanizmu. Vô¾u zmenšíte dotiahnutím nastavovacej skrutky (64) pri posuve píly dopredu a dozadu. Pokyny pre obsluhu Pri práci s náradím vždy dbajte na bezpeènostné pokyny a prevádzkové opatrenia. Než zaènete s náradím pracova. Namontujte vhodný kotúè. Nepoužívajte kotúèe príliš opotrebované. Maximálne otáèky motora píly nesmú prevýši hodnotu, ktorá je vyznaèená na kotúèi. Nepokúšajte sa reza príliš malé kúsky materiálu. Umožnite vo¾ný rez kotúèa. Na pílu príliš netlaète. Pred zaèatím rezania nechajte motor rozbehnú na plné otáèky. Skontrolujte dotiahnutie všetkých upevòovacích skrutiek a svoriek. Upnite si obrobok. Aj keï Vami zakúpená píla môže reza drevo a mnoho nekovových materiálov, tento návod popisuje len pracovné operácie s drevom. Rovnaké postupy môžete použi aj pri práci s ostatnými materiálmi. Túto pílu nepoužívajte na rezanie kovových (železných a oce¾ových) materiálov, sadrokartónov a betónu. Kontrolujte stav reznej dosky. Nepracujte s pílou, pokia¾ je drážka v doske širšia než 10 mm. Zapnutie a vypnutie píly (obr. M) Spúš vypínaèa píly je opatrená otvorom (65) pre zablokovanie vypínaèa Pílu spustíte zatlaèením vypínaèa (1). Pílu zastavíte uvo¾nením vypínaèa (1). Nastavenie rýchlosti otáèok píly (obr. M) Vaše píla je vybavená regulátorom otáèok (19), ktorý umožòuje využitie ve¾kého rozsahu pracovných rýchlostí píly pri rezaní rôznych druhov materiálov. Rýchlos nastavte otoèením gombíka (19) k požadovanej hodnote, vyjadrenej èíselnou stupnicou. Vyššiu rýchlos použite pri rezaní ¾ahkých materiálov, ako napr. dreva. Pri rezaní kovov používajte nižšiu rýchlos. Základné typy rezov Zvislý prieèny rez (obr. A1, A2 a N) Uvo¾nite páèku (4) a zatlaète západku (5). Nastavte uhol 0 a dotiahnite páku. Priložte dosku k lištám (3 a 7). Uchopte rukovä (18) a stlaèením zais ovacej páèky (17) uvo¾nite hlavu píly. pomocou vypínaèa (1) spus te motor. Stlaèením píly dole vykonáte rez. Po dokonèení rezu uvo¾nite vypínaè (1) a poèkajte, pokia¾ sa kotúè píly úplne nezastaví. Až potom zdvihnite pílu do hornej polohy. Kåzavý rez (obr. O) Posuvný mechanizmus píly umožòuje rezanie materiálu o rozmeroch od 50x100 mm do 500x1000 mm posunom píly. Uvo¾nite aretaèný gombík posuvu (13). Zatiahnite pílu smerom k sebe a zapnite ju. Stlaète hlavu píly dole a rez vykonajte posunutím píly od seba. Ïalej postupujte rovnako, ako je uvedené vyššie. Nerežte materiály o rozmeroch menších než 50x100 mm. Po dokonèení rezu nezabudnite zaisti pílu v zadnej polohe. Zvislý rez pod uhlom (obr. A1, A2 a P) Uvo¾nite páèku (4) a stlaète západku (5). Presuòte rameno v¾avo alebo vpravo do požadovaného uhla. Západka automaticky zacvakne pri nastavení uhlov 10, 15, 22,5, 31,62 a 45 v¾avo aj vpravo a pri 50 v¾avo a 60 vpravo. Pokia¾ potrebujete nastavi iný, ako vyššie uvedený uhol, pridržte pevne hlavu píly a rameno zaistite v požadovanom uhle páèkou (4). Pred rezaním vždy skontrolujte, èi je páèka v správnej polohe. Ïalej postupujte ako pri zvislom prieènom reze. Pri rezaní okrajov s malými odrezkami umiestnite dosku do píly tak, aby väèší uhol rezu priliehal k vodiacej lište; tzn. pri vychýlení uhlu v¾avo musí by odrezok na pravej strane a naopak. Šikmé rezy (obr. A1, A2 a Q) Šikmé rezy sa dajú nastavi od uhla 48 v¾avo po 2 vpravo a súèasne v pokosovom uhle od 0 po 45 v¾avo a vpravo. Uvo¾nite zais ovací gombík (30) ¾avej vodiacej lišty a posuòte hornú èas lišty (3) èo možno najviac v¾avo. Uvo¾nite aretaènú páèku sklonu (11) a nastavte požadovaný uhol. Pritiahnite pevne páèku (11). Ïalej postupujte ako pri zvislých prieènych rezoch. Kvalita rezu Hladkos rezu závisí na mnohých okolnostiach, napr. na kvalite rezaného materiálu. Pri vyšších požiadavkách na kvalitu rezu, napr. pri výrobe líšt alebo iných presných operáciách, použite ostré karbidové kotúèe (60 zubov) a rezy vykonávajte pomaly a plynulo. Skontrolujte, èi sa materiál pri rezaní neprehýba; obrobok upnite. Pred zdvihnutím píly vždy poèkajte, až sa kotúè zastaví. Ak dochádza k odštiepavaniu okrajov, prelepte líniu rezu lepiacou páskou. Po dokonèení rezu pásku opatrne odtrhnite

14 Postoj pri práci Dodržiavanie správneho postoja Vám zaistí ¾ahšiu, presnejšiu a bezpeènejšiu obsluhu pokosovej píly. Nikdy nesiahajte do pracovného priestoru píly. Dodržujte bezpeènú vzdialenos rúk (min. 150 mm) od kotúèa píly. Obrobok upevnite poriadne k pracovnej doske a vodiacej lište. Nevzïa¾ujte ruky od píly a obrobku, dokia¾ neuvo¾níte vypínaè a kotúè sa nezastaví. Pred rezaním materiálu vždy vykonajte skúšobný vo¾ný rez (vypnutou pílou); skontrolujete tým, èi niè nebráni vo¾nému priechodu kotúèa. Nepracujte s prekríženými rukami. Stojte oboma nohami pevne na zemi a dodržujte rovnováhu. Pokia¾ vychýlite rameno píly do¾ava alebo doprava, musíte tomu prispôsobi aj svoj postoj (mierne bokom od kotúèa). Pri rezaní pod¾a rysky sledujte rez otvormi v kryte píly. Výroba štvorbokých konštrukcií (napr. obrazových rámov) (obr. R1 a R2) Ozdobné lišty a rámy Výrobu jednoduchého rámu si najskôr vyskúšajte na zbytkoch dreva. Vaša píla je vynikajúci nástroj na vykonávanie šikmých rezov (jeden z nich je znázornený na obr. R1). Spoj na obrázku bol zhotovený využitím možností nastavenia uhlov rezov Vašej pokosovej píly. - Použitie sklonu Pokia¾ zrežete dve dosky pod uhlom 45, vznikne ich spojením roh rámu s uhlom 90. Pokosová doska je zaistená v nulovej polohe. Dosku položte širšou plochou k stolu a menším uhlom k vodiacej lište. - Použitie rezu pod uhlom Ten istý výsledok dosiahnete pokosovým rezom v¾avo a vpravo; širšia plocha dosky musí by priložená k vodiacej lište. Nákresy R1 a R2 sú návodom na výrobu len štvorbokých konštrukcií. Ak chcete zhotovi výrobok o inom poète strán, je potrebné zmeni uhly rezov. Nasledujúca tabu¾ka uvádza uhly rezov pre predmety s rôznym poètom strán za predpokladu, že všetky strany daného predmetu sú rovnako dlhé. Ak chcete zisti uhol rezu pre tvar, ktorý nie je v nasledujúcej tabu¾ke uvedený, vyde¾te 180 poètom jeho strán. Poèet stránuhol rezu ,7 8 22, Kombinované rezy (obr. S1 a S2) Kombinovaný rez vzniká súèasným využitím uhlového rezu (obr. R2) a sklonu (obr. R1). Používa sa pri výrobe predmetov so šikmými stenami (viï. napr. obr. S1). Ak meníte nastavenie uhlov, kontrolujte dotiahnutie dorazových skrutiek. Tieto musia by dotiahnuté po každej zmene nastavenia. Nižšie uvedený graf Vám pomôže pri nastavení správnych uhlov kombinovaných rezov. Zvo¾te požadovaný uhol A (viï. obr. S2) a vyznaète ho do príslušného oblúka v grafe. Zvislá priamka vedená z tohoto bodu Vám na spodnej stupnici grafu oznaèí uhol sklonu. Vodorovná priamka oznaèí na boènej stupnici uhol zrezania (pokosu). Nastavte zistené uhly na píle a vykonajte nieko¾ko skúšobných rezov. Vyskúšajte napojenie jednotlivých dielov. Príklad: výroba štvorbokého pláš a s vonkajším uhlom 25 (uhol A obr. S2) tomuto tvaru zodpovedá v grafe vonkajší (pravý) oblúk. Na oblúku nájdete hodnotu 25. Na boènej stupnici tejto hodnote zodpovedá uhol zrezania 23 a na spodnej stupnici uhol sklonu 40. Správnos nastavenia uhlov vždy vyskúšajte na odrezkoch. Výroba podlahových líšt Nastavenie sklonu pri výrobe podlahových líšt je 45. Pred rezaním materiálu vždy vykonajte skušobný vo¾ný rez (vypnutou pílou). Všetky rezy vykonávajte tak, že zadná strana lišty je položená na základòu píly. Vnútorné rohy - ¼avá strana Priložte lištu jej vrchnou plochou k vodiacej lište píly. Zachovajte ¾avú stranu rezu. - Pravá strana Priložte lištu jej spodnou plochou k vodiacej lište píly Zachovajte ¾avú stranu rezu. Vonkajšie rohy - ¼avá strana Priložte lištu jej spodnou plochou k vodiacej lište píly. Zachovajte pravú stranu rezu. - Pravá strana Priložte lištu jej vrchnou plochou k vodiacej lište píly Zachovajte pravú stranu rezu. Výroba stropnicových líšt Stropnicové lišty zhotovíte pomocou kombinovaných rezov. Na dosiahnutie maximálnej presnosti má Vaša píla na tento úèel prednastavený uhol pokosu 31,62 a uhol sklonu 33,85. Toto nastavenie zodpovedá štandardným uhlom stropnicových líšt: vrchný 52, spodný 38. NA PÍLE NASTAVTE TENTO UHOL POKOSU SCHRÁNKA S 8 STENAMI SCHRÁNKA SO 6 STENAMI SCHRÁNKA SO 4 STENAMI NA PÍLE NASTAVTE TENTO UHOL NÁKLONU UHOL MEDZI DVOMA HRANAMI Vyskúšajte si správnos nastavenia na zbytkoch materiálu. Všetky rezy vykonávajte ¾avým sklonom; zadnú stranu lišty priložte k základni píly. Vnútorné rohy - ¼avá strana Priložte vrchnú stranu lišty k vodiacej lište píly. Nastavte pokos vpravo. Zachovajte ¾avú stranu rezu. - Pravá strana Priložte spodnú stranu lišty k vodiacej lište píly. Nastavte pokos v¾avo. Zachovajte ¾avú stranu rezu. Vonkajšie rohy - ¼avá strana Priložte spodnú stranu lišty k vodiacej lište píly. Nastavte pokos v¾avo. Zachovajte pravú stranu rezu. - Pravá strana Priložte vrchnú stranu lišty k vodiacej lište píly. Nastavte pokos vpravo. Zachovajte pravú stranu rezu. Drážkovanie (obr. T) Na zhotovovanie drážok je Vaša píla vybavená dorazom (12) a nastavovacou skrutkou håbky (15) drážky. Pretoète páèku dorazu (12) smerom k prednej èasti píly. Uvo¾nite poistnú maticu (66). Nastavte požadovanú håbku drážky pomocou skrutky (15). Medzi obrobok a vodiacu lištu vložte odrezok široký asi 5 cm, drážka tak môže vies až k okraju obrobku. Zachytávanie prachu (obr. A2 a A6) Vaša píla je vybavená odpadovým prachovým otvorom (24), ku ktorému môžete pripoji lapaè prachu (37). Tento ale nie je súèas ou výrobku, je ho možné zakúpi samostatne. Kedyko¾vek je to možné, používajte lapaè prachu zodpovedajúci normám pre prevádzku zariadení produkujúcich prach. Rezanie malých kúskov materiálu (obr. A5) Rezanie malých kúskov Vám u¾ahèí použitie vložky vodiacej lišty (36), ktorú je možné zakúpi ako samostatný diel. Rezanie dlhých kusov (obr. A4) Dlhé kusy materiálu vždy podložte. Lepšie výsledky dosiahnete použitím prídavného stojana (35), ktorý znaène rozšíri plochu podstavca Vašej píly. Dá sa zakúpi ako samostatný diel. Dlhé kusy materiálu môžete tiež podoprie inými vhodnými prostriedkami, napr. stolárskymi kozami

15 Kotúèe píly Pre správnu prevádzku píly je nutné používa kotúèe o vonkajšom priemere 216 mm a priemere hriade¾ového otvoru 30 mm. Použitím špeciálnych kotúèov sa zvýšeným poètom zubov alebo väèšou hrúbkou skrátite pracovnú dobu píly na jedno nabitie akumulátora. Kompletné informácie o možnostiach využitia príslušenstva dostanete u Vášho predajcu. Preprava (obr. B2) Najvhodnejší spôsob prenášania píly je s použitím prepravného popruhu upevneného k základni píly. Popruh (obr. A7) sa dá zakúpi ako samostatný diel. Pred prenášaním stlaète hlavu píly do spodnej polohy a zatlaète zais ovací kolík (14). Pre dosiahnutie èo najväèšej kompaktnosti píly ju zaistite týmto spôsobom: hlava vo zvislej polohe v prednej èasti pojazdu; pokosové rameno èo najviac vpravo; výsuvná èas ¾avej vodiacej lišty zasunutá ku stredu. Pri prenášaní využívajte výrez (31) v základni píly (viï. obr. B2). Údržba Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby malo dlhú životnos spolu s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej bezproblémovej funkènosti náradia je náležitá starostlivos a jeho pravidelné èistenie. Èistenie Zaistite priechodnos vetracích otvorov a pláš stroja èistite pravidelne mäkkou handrièkou. Èistite pravidelne povrch pracovnej dosky. Èistite pravidelne lapaè prachu. Na èistenie nepoužívajte èistiace prostriedky a mazivá. Zvláš spreje a aerosólové èistièe môžu chemicky naruši plastové èasti náradia. Èistenie a údržba reznej dosky (obr. U) Pravidelne èistite priestor pod reznou doskou. V prípade opotrebovania dosku vymeòte. 28 Vyskrutkujte úchytné skrutky (67) reznej dosky (32). Vyberte dosku a vyèistite priestor pod òou. Namontujte dosku a skrutky spä. Dotiahnite skrutky. Nastavte dosku nasledujúcim spôsobom: Stlaète hlavu píly tak, aby kotúè zasahoval do drážky. Umiestnite lišty dosky èo najbližšie ku kotúèu píly. Dotiahnite skrutky. Nepotrebné náradie Nepotrebné náradie odovzdajte servisnému zástupcovi firmy DEWALT, kde bude zlikvidované s oh¾adom na životné prostredie. Prehlásenie o zhode v rámci EÚ DW712 Spoloènos DEWALT prehlasuje, že tieto výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN , EN 55014, EN , EN , EN a EN V prípade záujmu o ïalšie informácie sa, prosím, obrá te na adresu nižšie uvedenú alebo na poboèky uvedené na zadnej strane tohoto návodu. Technický a vývojový riadite¾ Horst Groβman DEWALT, Richard-Klinger-Str.40, D-65510, Idstein, Nemecko Všeobecné bezpeènostné pokyny Pri práci s elektrickým náradím je potrebné na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, nebezpeèiu poranenia a požiaru dodržova národné bezpeènostné predpisy. Pred použitím elektronáradia si pozorne preèítajte nasledujúce bezpeènostné pokyny a uložte ich na bezpeènom mieste. Všeobecné Udržujte poriadok na pracovisku. Neporiadok na pracovisku vedie k nebezpeèenstvu úrazu. Berte oh¾ad na vplyvy okolia. Nevystavujte elektrické náradie vlhkosti. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy ( Lux). Nepoužívajte náradie v miestach, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu alebo požiaru, napr. v blízkosti hor¾avých kvapalín alebo plynov. Udržujte náradie mimo dosahu detí. Nedovo¾te de om, nepovolaným osobám a zvieratám vstup do pracovného priestoru a zabráòte ich kontaktu s náradím alebo káblom. Noste pri práci vhodný pracovný odev. Nenoste vo¾né obleèenie alebo šperky. Môžu by zachytené pohybujúcimi sa èas ami náradia. Ak pracujete vonku, odporúèame používa pracovné rukavice a obuv s nekåzavou podošvou. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy. Ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranné okuliare. Ak pracujete v prašnom prostredí alebo v prípade, že odletujú drobné èiastoèky materiálu, používajte tiež ochranný štít alebo respirátor. Ak môžu by tieto èastice ve¾mi horúce, obleète si ochrannú zásteru. Vždy používajte chránièe sluchu. Chráòte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov (napríklad potrubí, radiátorov, sporákov a chladnièiek). Pri práci v extrémnych podmienkach (napr. vysoká vlhkos, vznik kovového prachu pri práci atï.) môže by elektrická bezpeènos zvýšená vložením izolaèného transformátora alebo automatického spínaèa obvodu diferenciálnej ochrany ( I). 29 Dbajte na bezpeèný postoj pri práci. V každej pracovnej polohe udržujte rovnováhu. Buïte stále pozorný. Sústreïte sa na svoju prácu a postupujte racionálne. Ak ste unavený, s náradím nepracujte. Upnite si obrobok. Na uchytenie obrobku používajte upínacie prípravky alebo zverák. Je to bezpeènejšie a umožòuje to obsluhu náradia obidvomi rukami. Používajte zariadenie na odsávanie prachu. Ak je náradie vybavené lapaèom prachu a úlomkov skontrolujte, èi je toto pripojené a správne používané. Nenechávajte v náradí nástrojové k¾úèe. Pred spustením náradia vždy skontrolujte, èi ste z neho odstránili k¾úèe a nastavovacie nástroje. Predlžovacie káble. Pred použitím predlžovacích káblov tieto skontrolujte a v prípade ich poškodenia ich vymeòte. Ak pracujete s náradím vo vonkajších priestoroch, používajte výhradne predlžovacie káble urèené na vonkajšie použitie. Používajte vhodné náradie. Použitie zodpovedajúceho náradia je popísané v tomto prevádzkovom návode. Na ažkú prácu nepoužívajte príliš slabé nástroje alebo prídavné zariadenia. Používaním správneho nástroja dosiahnete optimálnu kvalitu a zaistíte svoju osobnú bezpeènos. Netlaète na náradie. Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie pracovných operácií týmto náradím inak, ako je odporuèené týmto návodom, môže vies k poraneniu obsluhy. Kontrolujte poškodené èasti. Pred použitím náradia pozorne skontrolujte jeho funkènos a èi je urèené na požadovanú prácu. Skontrolujte, èi pohyblivé èasti správne fungujú a diely nie sú poškodené. Všetky diely musia by správne namontované a spåòa všetky podmienky, aby ste mali záruku bezchybnej prevádzky náradia. Poškodené diely a ochranné zariadenia musia by opravené alebo vymenené pod¾a predpisov. Nepoužívajte elektrické náradie v prípade, že je chybný vypínaè. Nefunkèné alebo poškodené èasti nechajte vymeni v servisnom stredisku DEWALT. Nepokúšajte sa vykonáva opravy sami.

16 Odpojte náradie zo siete. Pred tým, než necháte náradie bez dozoru, vypnite hlavný vypínaè a poèkajte, pokia¾ sa stroj úplne nezastaví. V prípade, že náradie nepoužívate, pred vykonávaním údržby a pri výmene príslušenstva vždy odpojte náradie zo siete. Zabráòte nechcenému spusteniu prístroja. Pred pripojením náradia k sieti vždy skontrolujte, èi je vypínaè v polohe Vypnuté. Chráòte káble pred poškodením. Nenoste elektrické náradie za káble. Nikdy ne ahajte za kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky. Chráòte káble pred teplom, olejmi a ostrými hranami. Uchovávajte náradie na bezpeènom mieste. Ak náradie nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste v uzavretých priestoroch mimo dosahu detí. Starajte sa o Vaše náradie. Udržujte Vaše náradie v èistote, aby Vám slúžilo dlhšie a bezpeènejšie. Dbajte na pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva. Kontrolujte pravidelne prívodné káble a v prípade poškodenia ich nechajte èo najskôr opravi v servisnom stredisku DEWALT. Udržujte všetky ovládacie prvky suché, èisté a nezneèistené olejmi a mazacími tukmi. Opravy. Opravy Vášho náradia zverujte výhradne servisnému stredisku fy. DEWALT. Toto náradie zodpovedá príslušným bezpeènostným ustanoveniam. Opravy môže vykonáva len servisné stredisko fy. DEWALT, inak obsluhe hrozí nebezpeèenstvo úrazu. Zvláštne bezpeènostné pokyny pre prácu s pokosovými pílami Pred zaèatím práce vždy skontrolujte všetky upevòovacie prvky náradia a rukovätí. Nepoužívajte náradie bez ochranných krytov alebo ak nie sú funkèné a správne udržované. Nikdy nepoužívajte pílu bez reznej dosky. Nesiahajte do pracovného priestoru kotúèa píly, ak je stroj pripojený k zdroju elektrickej energie. Nepokúšajte sa náhle zastavi stroj zablokovaním kotúèa; môže dôjs k vážnemu poraneniu. Pred použitím príslušenstva si pozorne preèítajte návod na obsluhu. Nesprávnym použitím príslušenstva môže dôjs k poškodeniu náradia. Zvo¾te vždy správny typ kotúèa na rezanie daného materiálu. Venujte pozornos údajom o maximálnej rýchlosti, ktorá je vyznaèená na kotúèi. Pri manipulácii s kotúèom používajte držiak alebo pracovné rukavice. Používajte len kotúèe predpísaného priemeru (viï. technické údaje) odporuèené týmto návodom, zodpovedajúce norme EN Je možné použi aj špeciálne vyvinuté kotúèe s nízkou hladinou hluku. Nepoužívajte kotúèe typu HSS. Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené kotúèe. Nepoužívajte brúsne kotúèe. Pred uvo¾nením vypínaèa vysuòte kotúè zo zárezu v obrobku. Pri vykonávaní šikmých rezov skontrolujte správne zaistenie ramena. Nesnažte sa zastavi hriade¾ motora tlakom na kotúè. Pri stlaèení ramena dole sa automaticky zdvihne ochranný kryt píly a opä sa spustí pri zdvihnutí ramena. Kryt môžete zdvihnú aj ruène pri montáži, výmene kotúèa alebo pri kontrole píly. Kryt nikdy nedvíhajte, ak píla nie je vypnutá. Predná èas krytu je opatrená prieh¾adovými štrbinami. Aj keï kryt výrazne obmedzuje odlietavanie drobných èastíc, používajte pri poh¾ade cez štrbiny vždy ochranné okuliare. Udržujte prostredie okolo píly v poriadku a èistote, pravidelne odkladajte zbytky materiálu. Kontrolujte pravidelne èistotu vetracích otvorov motora. V prípade opotrebovania vymeòte reznú dosku. Pred vykonávaním údržby alebo pred výmenou kotúèa vždy odpojte stroj od prívodu elektrickej energie. Nevykonávajte èistenie alebo údržbu, dokia¾ sa píla úplne nezastaví a nie je v k¾udovej polohe. Ak je to možné, upevnite vždy pílu k pracovnému stolu. Iné nebezpeèenstvá S používaním píly sú späté nasledujúce riziká: - poranenia spôsobené rotujúcimi èas ami Aj pri dodržiavaní zásadných bezpeènostných predpisov a používaní ochranných prostriedkov a zariadení nie je možné vylúèi urèité riziká. Sú to hlavne: - Poškodenie sluchu. - Nebezpeèenstvo úrazu spôsobeného nekrytými èas ami rotujúceho kotúèa píly. - Nebezpeèenstvo poranenia pri výmene kotúèa. - Nebezpeèie zacviknutia prstov pri manipulácii s ochranným krytom. - Poškodenie zdravia pri vdýchnutí prachu, vznikajúceho pri rezaní dreva, hlavne dubu, buku a drevotriesky. Nálepky na náradí Na náradí sa stretávame s týmito symbolmi: Pred použitím pozorne preštudujte návod na obsluhu. Dbajte na zvýšenú opatrnos. Do tohoto priestoru Vaše ruky nepatria! 30 31

17 Politika služieb zákazníkom Spokojnos zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cie¾. Kedyko¾vek budete potrebova radu èi pomoc, obrá te sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni. Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1 Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahàòa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záruènú dobu ïaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona. Kvalita tohto prístroja nám umožòuje ponúknu Vám 30 dní záruku istoty. Ak sa objaví v priebehu tridsiatich dní od zakúpenia prístroja akáko¾vek závada podliehajúca záruke, bude Vám u Vašeho obchodníka prístroj vymenený za nový. Vïaka 1 roènej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roku od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. 1 roèná záruka kvality garantuje po dobu 1 roku od zakúpenia bezplatné odstránenie akejko¾vek materiálovej alebo výrobnej vady za nasledujúcich podmienok: Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záruèným listom DEWALT a s dokladom o nákupe) do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruèných opráv. Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW èi Piranha, ktoré je vyslovene odporúèané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT. Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu. Motor prístroja nebol pre ažovaný a nie sú badate¾né žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi. Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruèných opráv. Naviac servis DEWALT poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ïalšiu servisnú záruènú dobu v trvaní 6 mesiacov. Záruka sa nevz ahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúèe, hoblovacie nože, brúsne kotúèe, pílové listy, brúsny papier a pod.), ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním. DEWALT ponúka rozsiahlu sie autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záruènom liste. Black & Decker Stará Vajnorská cesta Bratislava Tel.: ax: Právo na prípadné zmeny vyhradené. 12/99 CZ BAND SERVIS, Praha-Modøany, Klášterského 2 tel: fax: BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440, tel: / 551 fax: BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11, tel: fax: BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515, tel: fax: BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Tìšínská 120, tel: fax: SK BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22, tel: 033/ fax: 033/ BAND SERVIS, Košice, Zvonárska 8, tel: 055/

18 GB WARRANTY CARD LT GARANTINIS TALONAS D GARANTIEKARTE LV GARANTIJAS TALONS CZ ZÁRUÈNÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRUÈNÝ LIST GB D CZ H month monate mìsícù hónap 12 LT LV PL SK men mçneši miesiàce mesiacov GB D CZ H LT LV PL SK Serial No. Seriennummer Výrobní kód Gyári szám Serijos numeris Sçrijas numurs Numer seryjny Èíslo série Date of sale Verkaufsdatum Datum prodeje A vásárlás napia Pardavimo data Pârdošanas datums Data sprzedazy Dátum predaja Selling stamp Signature Stempel Unterschrift Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Pardavejo antspaudas Parašas Pârdevçja zîmogs Pârdevçja paraksts Stempel Podpis Peèiatka predajne Podpis

19 GB Service address England 210 Bath Road, Slough Berkshire SL 1 3YD Tel.: 01753/ ax: 01753/ LT Remonto dirbtuviu adresas BLACK & DECKER Žírmûnø 139a 2012 Vílníus Tel.: ax: D Service-Adresse Deutschland Richard-Klinger-Straße Idstein Tel.: 06126/210 ax: 06126/21601 LV Servisa adrese Baltijas Dizaina Grupa E. Birznieka-Upîša 11-1 Rîga, LV-1011 Latvija Tel.: ax: CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel.: ax: H Band Servis Black & Decker Központi K Pasekám 4440 Garanciális-és Márkaszerviz CZ Zlín 1163 Budapest Tel.: /551 (Sashalom) Thököly út 17. ax: Tel.: ax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. OBOZOWA Warszawa Tel.: ax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel.: 033/ ax: 033/ GB Documentation of the warranty repair LT Garantiniø remontø dukumentacija D Dokumentation der Garantiereparatur LV Garantijas remonta dokumentâcija CZ Dokumentace záruèní opravy PL Przebieg napraw gwarancijna H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záruèných opravách GB No. Date of receipt for Date of repair Repair order Defect Stamp repair no. Signature D Nr. Annahmedatum Reparaturdatum Auftrags- Defekt Stempel nummer Unterschrift CZ Èíslo Datum pøíjmu Datum zakázky Èíslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés idopontja ~ Javítási idopont ~ Javitási Hiba jelleg oka Pecsét Jótállás új határideje munkalapszám Aláírás LT Nr. Registracijos data Remonto data Remonto Nr. Defektas Antspaudas Parašas LV N.p.k. Pieòemšanas Remonta datums Remonta doku- Defekti Zîmogs datums menta numurs Paraksts PL Nr. Data zg³oszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel naprawy Podpis SK Èíslo Dátum nahlásenia Dátum opravy Èíslo Popis Peèiatka dodávky objednávky poruchy Podpis 09/02

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace ??CZ DW650 DW650E 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších partnerù

Více

509111-12 CZ/SK DC410

509111-12 CZ/SK DC410 509111-12 CZ/SK DC410 2 3 4 CZ AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA DC410 Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Léta zkušeností, dokonalý vývoj a nepøetržitý inovaèní proces dìlá z firmy DEWALT

Více

559122-68 CZ D28127 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ D28127 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ D28127 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí fi rmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností,

Více

EXCENTRICKÁ BRUSKA. Blahopřejeme Vám! Popis (obr. A) Technické údaje. Elektrická bezpečnost. Použití prodlužovacího kabelu.

EXCENTRICKÁ BRUSKA. Blahopřejeme Vám! Popis (obr. A) Technické údaje. Elektrická bezpečnost. Použití prodlužovacího kabelu. 509111-98 CZ D26410 2 3 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

504606-39 CZ DW626 3 15 2 14 13 1 2 5 12 11 10 9 4 8 7 6 A 10 9 16 17 9 B C 15 14 13 12 19 11 20 18 D 6 20 4 7 E 5 20 21 4 7 22 23 F G 25 24 8 H J HORNÍ FRÉZKA Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí

Více

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZOVACÍHO STOLU DE6900

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZOVACÍHO STOLU DE6900 500500-51 CZ DE6900 2 3 4 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZOVACÍHO STOLU DE6900 Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti

Více

504606-40 CZ DW253 DW263K DW264K DW268K DW269K DW274K DW274KN DW275K DW275KN

504606-40 CZ DW253 DW263K DW264K DW268K DW269K DW274K DW274KN DW275K DW275KN 504606-40 CZ DW253 DW263K DW264K DW268K DW269K DW274K DW274KN DW275K DW275KN 5 4 6 3 1 2 A 2 5 9 4 7 8 10 11 B 5 4 C 3 4 5 D 3 E F 4 ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK (ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU) Blahopřejeme vám! Zvolili

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KX418E KX428E ??? CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KX418E KX428E ??? CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily.??? CZ KX418E KX428E 2 3 4 5 ČEŠTINA Bezpečnostní pokyny Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány základní

Více

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A)

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A) 509111-69 CZ DC010 2 3 RADIOPŘIJÍMAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

559110-28 CZ DW711 2 3 4 5 6 STOLOVÁ PILA PRO ÚHLOVÉ ŘEZÁNÍ DW711 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z firmy DEWALT jednoho

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-00 CZ KG1200

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-00 CZ KG1200 www.blackanddecker.eu 5 2 1 3 6 4 Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-00 CZ KG1200 6 9 10 6 7 7 8 A B 14 14 12 11 7 12 13 11 7 14 12 11 7 C D 2 15 14 12 5 E 3 ČEŠTINA Použití výrobku Vaše úhlová bruska

Více

DW738 DW739 559110-26 CZ

DW738 DW739 559110-26 CZ 559110-26 CZ DW738 DW739 2 3 4 5 6 PÁSOVÁ PILA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

PROFESIONÁLNÍ STOLOVÁ PILA

PROFESIONÁLNÍ STOLOVÁ PILA 559010-63CZ PROFESIONÁLNÍ STOLOVÁ PILA Blahopøejeme! Rozhodli jste se pro elektrické náøadí od firmy DeWALT. Toto náøadí pokraèuje v letité firemní tradici, nabízet odborníkùm jen vyspìlé a mnohými

Více

Popis přístroje (obr. A) Technické údaje DW490 Napětí (V) 230 Příkon (Watty) 2000 Volnoběžné otáčky (ot/min.) 6300 Průměr kotouče (mm) 230

Popis přístroje (obr. A) Technické údaje DW490 Napětí (V) 230 Příkon (Watty) 2000 Volnoběžné otáčky (ot/min.) 6300 Průměr kotouče (mm) 230 559010-66 CZ DW490 A 2 B 3 D E 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od fi rmy DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité fi remní tradici, nabízet jen vyspělé a mnohými testy

Více

D26500(K) D26501K 509111-71 CZ

D26500(K) D26501K 509111-71 CZ 509111-71 CZ D26500(K) D26501K 2 3 4 5 6 HOBLÍK Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z

Více

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám!

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! 504606-17 CZ D21520 2 3 ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

588888-46 CZ. Přeloženo z původního návodu DW716 DW716E DW716EXPS

588888-46 CZ. Přeloženo z původního návodu DW716 DW716E DW716EXPS 588888-46 CZ Přeloženo z původního návodu DW716 DW716E DW716EXPS 2 3 4 5 6 7 8 POKOSOVÁ PILA DW716/ DW716E/DW716EXPS Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj

Více

DW390 DW391 509111-33 CZ

DW390 DW391 509111-33 CZ 509111-33 CZ DW390 DW391 2 3 4 UNIVERZÁLNÍ PILA ALLIGATOR DW390/DW391 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti

Více

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR. Blahopřejeme Vám! Popis (obr. A) Technické údaje. Elektrická bezpečnost. Montáž a seřízení. Obsah balení

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR. Blahopřejeme Vám! Popis (obr. A) Technické údaje. Elektrická bezpečnost. Montáž a seřízení. Obsah balení 559122-67 CZ D55155 2 3 VZDUCHOVÝ KOMPRESOR D55155 Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces vývoje a inovací výrobků činí z fi rmy DEWALT jednoho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA

PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA 555777-10 CZ D26441 2 3 4 PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA D26441 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho

Více

559010-52 CZ DW733 2 3 4 5 PŘENOSNÁ TLOUŠŤKOVACÍ HOBLOVKA DW733 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho

Více

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ 555777-09 CZ D28490 D28491 D28492(K) D28493 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA D28490/D28491/D28492(K)/D28493 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu

500500-46 CZ D215831. Přeloženo z původního návodu 500500-46 CZ D215831 Přeloženo z původního návodu 3 4 1 2 5 7 8 11 9 10 13 12 6 14 15 16 15 A1 2 25 26 17 18 23 22 20 24 19 21 A2 31 4 B 4 3 C D 5 4 32 33 34 35 E1 35 34 33 32 E2 6 5 24 40 39 38 37 F 36

Více

www.blackanddecker.eu KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-98 CZ

www.blackanddecker.eu KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-98 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-98 CZ KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 2 ČEŠTINA Použití výrobku Vaše příklepová vrtačka Black & Decker je určena k vrtání dřeva, kovu, plastů

Více

509111-65 CZ D27400 10 11 12 13 14 15 16 17 PILA NA STAVENIŠTĚ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-12 CZ BDS300

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-12 CZ BDS300 www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-12 CZ BDS300 5 A 6 B 2 ČEŠTINA Použití výrobku Tento přístroj Black & Decker je určen pro lokalizaci dřevěných a kovových sloupků nebo nosníků,

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ 555777-09 CZ D28490 D28491 D28492(K) D28493 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA D28490/D28491/D28492(K)/D28493 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132C D28134 D28135(K) D28139 D28141

504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132C D28134 D28135(K) D28139 D28141 504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132C D28134 D28135(K) D28139 D28141 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KS400E 559122-79 CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KS400E 559122-79 CZ www.blackanddecker.eu 3 2 1 8 7 4 5 6 Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-79 CZ KS400E 11 9 10 A B 5 12 7 13 14 C 5 D 3 E 12 6 2 Použití Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro řezání dřeva,

Více

D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 504606-81 CZ

D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 504606-81 CZ 504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

DW432 DW433 509111-05 CZ

DW432 DW433 509111-05 CZ 509111-05 CZ DW432 DW433 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronářadí firmy DEWALT, jež pokračuje v dlouhé tradici této fi rmy, vyznačující se tím, že nabízí odborníkovi pouze

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

559122-57 CZ. Přeloženo z původního návodu DW614 DW615

559122-57 CZ. Přeloženo z původního návodu DW614 DW615 559122-57 CZ Přeloženo z původního návodu DW614 DW615 A B C 2 D E 3 F G H 4 FRÉZKA DW614, DW615 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků

Více

559110-29 CZ DW941 2 3 4 5 AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY DW941 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-05 CZ KC360H 2 ČEŠTINA Použití výrobku Váš kompaktní akumulátorový šroubovák Black & Decker je určen pro šroubovací aplikace. Toto nářadí je

Více

DW241 DW505 509111-37 CZ

DW241 DW505 509111-37 CZ 509111-37 CZ DW241 DW505 A 2 B C 3 D E F 4 G 5 Příklepová vrtačka DW 241/DW 505 Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od fi rmy DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité fi remní tradici, nabízet

Více

D28116 D28117 D28133 D28136 D28137 504606-83 CZ

D28116 D28117 D28133 D28136 D28137 504606-83 CZ 504606-83 CZ D28116 D28117 D28133 D28136 D28137 2 3 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti

Více

504606-45 CZ/SK DW718

504606-45 CZ/SK DW718 504606-45 CZ/SK DW718 2 3 4 5 6 7 POKOSOVÁ PILA DW718 Blahopřejeme! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

DW341 DW343 555777-76 CZ

DW341 DW343 555777-76 CZ 555777-76 CZ DW341 DW343 2 3 4 5 PŘÍMOČARÁ PILA Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

588777-65 CZ. Přeloženo z původního návodu DW609

588777-65 CZ. Přeloženo z původního návodu DW609 588777-65 CZ Přeloženo z původního návodu DW609 Obrázek 1 b e k c f a i j xxxx xx xx d h l g 2 Obrázek 2 Obrázek 3 m n y Obrázek 4 Obrázek 5 o h r p p q 3 Obrázek 6 t Obrázek 7 s t s j i w x u v Obrázek

Více

5404606-45 CZ DW718 2 3 4 5 6 7 POKOSOVÁ PILA Blahopřejeme! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

504606-41 CZ/SK DW743

504606-41 CZ/SK DW743 504606-41 CZ/SK DW743 2 3 4 5 21 61 50 16 66 F3 63 9 65 G H 76 75 68 67 67 68 75 76 24 8 0 72 J 69 70 71 24 K1 73 K2 73 74 72 L1 77 45 L2 71 M1 6 7 27 79 M2 N1 N2 19 26 59 30 30 82 80 81 29 2 mm 3-8 mm

Více

559400-19 CZ DW721 2 3 4 5 6 7 RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA DW721 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí fi rmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z

Více

588777-20 CZ. Přeloženo z původního návodu DE7023 DE7033

588777-20 CZ. Přeloženo z původního návodu DE7023 DE7033 588777-20 CZ Přeloženo z původního návodu DE7023 DE7033 Obr. 1 a b c k i d j h u g e f 1 Obr. 2 Obr. 3 j k d l m Obr. 4 n o e d d Obr. 5 Obr. 6 b e b f Obr. 7 i 2 Obr. 8 + 101,6 mm 25,5 mm 25,5 mm 9,5

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. DTR1 BDS200 504606-50 CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. DTR1 BDS200 504606-50 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-50 CZ DTR1 BDS200 2 ČEŠTINA Použití Toto nářadí Black & Decker slouží k vyhledávání elektrických vedení pod napětím 230V a kovových potrubí za

Více

D25002 D25003 504606-52 CZ

D25002 D25003 504606-52 CZ 504606-52 CZ D25002 D25003 2 3 4 VRTACÍ KLADIVO KOMBINOVANÉ KLADIVO Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti

Více

509111-44 CZ. Přeloženo z původního návodu DW677 DW680

509111-44 CZ. Přeloženo z původního návodu DW677 DW680 509111-44 CZ Přeloženo z původního návodu DW677 DW680 Obrázek 1 r d k i h c g Obrázek 2 b a d e f j 2 Obrázek 3 Obrázek 4 d f g l Obrázek 5 Obrázek 6 n o m r d q h xxxx xx xx p 3 HOBLÍK DW677, DW680 Blahopřejeme

Více

555777-07 CZ. Přeloženo z původního návodu DW310 DW311

555777-07 CZ. Přeloženo z původního návodu DW310 DW311 555777-07 CZ Přeloženo z původního návodu DW310 DW311 Obrázek 1 e d k m xxxx-xx-xx l g f c b a Obrázek 2 Obrázek 3 g d h e f 2 Obrázek 4 Obrázek 5 j i c j i c Obrázek 6 3 MEČOVÁ PILA DW310, DW311 Blahopřejeme

Více

Obrázek 1. Obrázek 2

Obrázek 1. Obrázek 2 ??? CZ D51856 Obrázek 1 f e d g c a h i b Obrázek 2 d j 2 Obrázek 3 k l 3 PNEUMATICKÁ NASTŘELOVACÍ PISTOLE Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků

Více

AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA

AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA 509111-06 CZ DC390 2 3 4 AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Léta zkušeností, dokonalý vývoj a nepřetržitý inovační proces dělá z fi rmy DEWALT právem

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

DW331K DW333K 509111-77 CZ

DW331K DW333K 509111-77 CZ 509111-77 CZ DW331K DW333K 2 3 4 5 PŘÍMOČARÁ PILA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho

Více

559010-60 CZ DW720 2 3 4 5 6 7 RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA DW720 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí fi rmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z

Více

500500-59 CZ. Přeloženo z původního návodu DW770 DW771 DW777

500500-59 CZ. Přeloženo z původního návodu DW770 DW771 DW777 500500-59 CZ Přeloženo z původního návodu DW770 DW771 DW777 Obrázek 1 Obrázek 2 2 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 7 Obrázek 8 Obrázek 9 Obrázek 10 3 Obrázek 11 Obrázek 12 Obrázek 13 Obrázek

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KA191E FS4000ROS 5046006-72 CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KA191E FS4000ROS 5046006-72 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 5046006-72 CZ KA191E FS4000ROS 2 3 ČEŠTINA Použití Vaše elektrická bruska Black & Decker je určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů.

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Ruční excentrická bruska Vážený zákazníku,

Ruční excentrická bruska Vážený zákazníku, 509111-36 CZ DW443 A 2 B C D E 3 F G 4 Ruční excentrická bruska Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zvolil nářadí DEWALT - díky mnoha letům vývoje a nepřetržitě probíhajícím inovacím patří nástroje

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-27 CZ XTS10EK

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-27 CZ XTS10EK www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-27 CZ XTS10EK 12 13 11 6 A 5 B 12 15 17 14 C 16 D 9 4 8 7 8 4 4 4 E F 10 2 18 19 G 3 ČEŠTINA Použití přístroje Vaše přímočará pila Black & Decker

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KC9024 KC36 559122-72 CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KC9024 KC36 559122-72 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-72 CZ KC9024 KC36 2 ČEŠTINA Použití výrobku Váš akumulátorový šroubovák Black & Decker je určen ke šroubování šroubů a matek při použití příslušného

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-82 CZ KS888

Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-82 CZ KS888 2 1 www.blackanddecker.eu 3 7 8 6 4 5 9 Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-82 CZ KS888 5 7 10 3 A B 5 4 7 14 14 9 12 13 12 14 11 9 C D 15 16 7 6 7 E F 2 Použití výrobku Vaše přímočará pila Black & Decker

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

588778-76 CZ. Přeloženo z původního návodu DWE7491

588778-76 CZ. Přeloženo z původního návodu DWE7491 588778-76 CZ Přeloženo z původního návodu DWE7491 Obr. 1 k q a p s ww l d e j c h f g Obr. 2 u o b m r s ww t n i 2 Obr. 3 x v w b t Obr. 4 k l m b Obr. 5 y v v p z Obr. 6 cc dd r 3 Obr. 7 Obr. 8 ll mm

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-83 CZ KS999

Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-83 CZ KS999 3 2 1 www.blackanddecker.eu 5 9 10 8 4 6 7 11 Upozornění! Určeno pro kutily. 559122-83 CZ KS999 16 16 11 14 7 15 14 16 12 5 A B 9 8 9 13 11 C D 17 18 E 2 ČEŠTINA Použití výrobku Vaše přímočará pila Black

Více

504606-46 CZ/SK DW716

504606-46 CZ/SK DW716 504606-46 CZ/SK DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 POKOSOVÁ PILA DW716/DW716E

Více

504606-74 CZ. Přeloženo z původního návodu D51321

504606-74 CZ. Přeloženo z původního návodu D51321 504606-74 CZ Přeloženo z původního návodu D51321 4 20 7 6 2 1 5 8 3 9 A 2 11 10 13 12 B 7 15 C 16 14 6 3 19 18 17 D 22 3 8 E 4 F 21 G 5 NASTŘELOVACÍ PISTOLE D51321 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické

Více

509111-46 CZ DW682K 2 3 4 5 6 7 LAMELOVACÍ FRÉZKA Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od firmy DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité fi remní tradici, nabízet jen vyspělé a mnohými testy

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Blahopřejeme Vám! ES Prohlášení o shodě. Technické údaje

Blahopřejeme Vám! ES Prohlášení o shodě. Technické údaje 555777-90 CZ DW745 5 6 7 8 9 3 4 10 1 2 12 11 18 13 14 15 16 17 2 19 21 20 A3 B1 21 22 23 B2 B3 7 26 25 24 C D 6 27 28 29 30 5 33 31 32 E 0 45 F1 3 35 38 39 34 9 12 F2 G1 37 36 41 43 42 G2 36 37 19 40

Více

DW620 DW621 509111-40 CZ

DW620 DW621 509111-40 CZ 509111-40 CZ DW620 DW621 A 2 B C D E F 3 G H I J 4 VRCHNÍ FRÉZKA Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od fi rmy DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité fi remní tradici, nabízet jen vyspělé

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

555777-10 CZ. Přeloženo z původního návodu D26441

555777-10 CZ. Přeloženo z původního návodu D26441 555777-10 CZ Přeloženo z původního návodu D26441 11 1 xxxx xx xx 10 4 2 4 3 A B1 2 4 5 4 3 B2 B3 4 3 5 3 B4 8 7 2 9 6 C 4 D 5 PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA D26441 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky

Více

www.blackanddecker.eu KA300 KA295 AST4XC Upozornění! Určeno pro kutily. 500500-55 CZ

www.blackanddecker.eu KA300 KA295 AST4XC Upozornění! Určeno pro kutily. 500500-55 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 500500-55 CZ KA300 KA295 AST4XC 2 ČEŠTINA Použití výrobku Vaše vibrační bruska Black & Decker je určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných

Více

500500-15 CZ. Přeloženo z původního návodu D26430

500500-15 CZ. Přeloženo z původního návodu D26430 500500-15 CZ Přeloženo z původního návodu D26430 1 2 4 xxxx xx xx 19 3 A 5 3 B 2 9 7 8 3 C 2 D 3 11 10 4 E 4 18 12 F 4 13 15 14 17 12 16 G xxxx xx xx H 5 DELTA BRUSKA D26430 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste

Více

AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU DC520N

AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU DC520N 555777-84 CZ DC520N 4 3 5 6 7 2 1 8 8 9 10 2 3 18 17 13 12 14 15 16 2 3 2 1 4 19 1 3 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU DC520N Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností,

Více

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 14. Věnujte náležitou péči údržbě K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte funkční části stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KA310 KA320E 588888-08 CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KA310 KA320E 588888-08 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 588888-08 CZ KA310 KA320E 2 3 ČEŠTINA Použití výrobku Vaše vibrační bruska Black & Decker je určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů.

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

504606-75 CZ. Přeloženo z původního návodu D51430 D51431

504606-75 CZ. Přeloženo z původního návodu D51430 D51431 504606-75 CZ Přeloženo z původního návodu D51430 D51431 4 xx xx xxx 2 1 6 3 5 7 A 2 9 8 11 6 11 10 B C 14 13 12 D 3 E 3 15 F 4 SPONKOVAČKA D51430, D51431 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KS880 504606-54 CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KS880 504606-54 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-54 CZ KS880 2 Použití výrobku Vaše pila Black & Decker je určena k řezání dřeva, plastů a kovových obrobků. Tento výrobek je určen pouze pro

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-14 CZ KA88

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-14 CZ KA88 www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-14 CZ KA88 2 ČEŠTINA Použití Vaše elektrická pásová bruska Black & Decker je určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Toto

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici. GROOVER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k Obsluze (Překlad originálního návodu

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 POPIS (OBR. A) 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 3.1 Pracovní oblast 3.2 Elektrická bezpečnost 3.3 Osobní bezpečnost 3.4 Používání elektrických nářadí a péče o ně

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

504606-49 CZ. Přeloženo z původního návodu D24000

504606-49 CZ. Přeloženo z původního návodu D24000 504606-49 CZ Přeloženo z původního návodu D24000 3 2 1 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A 2 78 17 21 20 18 19 16 B1 22 B2 3 28 24 23 27 26 25 B3 13 29 B4 4 31 30 32 4 6 C 33 34 35 13 D1 D2 5 15 38 36 37 38

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

588888-51 CZ. Přeloženo z původního návodu DW721KN DW722KN

588888-51 CZ. Přeloženo z původního návodu DW721KN DW722KN 588888-51 CZ Přeloženo z původního návodu DW721KN DW722KN Obr. 1 2 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 3 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 4 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18 Obr.

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více