ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:"

Transkript

1 Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: Šu perk, Žerotí ova Ide tifikač í číslo Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO V itř í předpis č.: VP12/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval ředitel školy: PaedDr. Fra tišek Havelka, Ph.D. Pedagogi ká rada projed ala d e: 17. září 2015 Předpis a ývá úči osti ode d e: 1. září 2015

2 Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě usta ove í, odst. záko a č. / S., o předškol í, základ í, střed í, v šší od or é a ji é vzdělává í školský záko, ve z ě í pozdější h z ě a dodatků, dále Š) a v souladu s v hláškou č. / S., o základ í u ěle ké vzdělává í dále V hláška v dává jako statutár í orgá práv i ké oso s ázve )áklad í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova, dále škola která v ko ává či ost základ í u ěle ké škol, te to škol í řád. upravuje: a) podrobnosti k výko u práv a povi ostí žáků a jeji h záko ý h zástup ů ve škole a podrobnosti o pravidle h vzáje ý h vztahů se za ěst a i ve škole odst. písm. a Š), b) provoz a v itř í reži škol odst. písm. Š), c) pod í k zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví žáků a jeji h o hra před so iál ě patologi ký i jev a před projev diskri i a e, epřátelství e o ásilí odst. písm. Š), d) pod í k za háze í s ajetke škol ze stra žáků odst. písm. d Š), e) pravidla pro hod o e í výsledků vzdělává í žáků odst. Š). Čl. 2 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 1. Práva žáků a záko ý h zástup ů ezletilý h žáků Žák á právo a) na základ í u ěle ké vzdělává í a výuku ej é ě podle spod í hodi ové dota e uvede é v uče í plá u o oru, který studuje, b) rozvíjet oso ost podle ír adá í, rozu ový h a f zi ký h s hop ostí, c) a o hra u před vše i for a i se uál ího z eužívá í, d) na ochranu před ko takte s arkotik, áv kový i a ps hotrop í i látka i, e) a vý hovu proti projevů rasis u, e ofo ie a i tolera e, f) a o hra u před f zi ký e o ps hi ký ásilí, ed alý za háze í e o so iál ě patologi ký i jev, g) a o hra u před vliv a i for a e i, které arušoval jeho rozu ovou a rav í vý hovu, h) požádat v případě pro lé ů e o es ází o po o kteréhokoli pedagogi kého pra ov íka škol, i) a i for a e o prů ěhu a výsled í h studia, j) a i for a e dle záko a č. / S. o svo od é přístupu k i for a í, k) a za ezpeče í výuk i v případě epříto osti učitele, pokud tato epříto ost trvá déle ež týde v to to případě je žák je povi e se přizpůso it ož oste škol a ož oste suplují ího učitele, l) získat v svědče í, pokud spl il vše h předepsa é áležitosti k jeho získá í, m) požádat ředitele o ko isio ál í přezkouše í, pokud se do ívá, že jeho klasifika e e í odpovídají í, n) avštěvovat dle ož ostí škol výuku volitel ý h před ětů ad rá e uče ího plá u, který studuje, o) úči kovat a ak í h škol, avštěvovat v ra é kultur í ak e a výstav, které jsou součástí základ ího u ěle kého vzdělává í, p) a pro áje hude ího ástroje v rá i ož ostí škol dle zvlášt ího předpisu. Práva uvede á v ode h i, j a ají i záko í zástup i ezletilý h žáků. Žá i se spe iál í i vzděláva í i potře a i 6 Š) ají právo a základ í u ěle ké vzdělává í, jehož o sah, for i etod odpovídají jeji h vzděláva í potře á a ož oste

3 Mi ořád ě ada í žá i ohou ýt a základě žádosti zletilého žáka e o záko ého zástup e ezletilého žáka ředitele zařaze i do studia s rozšíře ý počte hodi e o do v ššího roč íku, pokud spl í pod í k, sta ove é V hláškou, pokud to u ožňují ož osti škol. Ředitel škol ůže ze zdravot í h e o ji ý h závaž ý h důvodů výji eč ě a základě píse é žádosti žáka e o záko ého zástup e ezletilého žáka uvol it žáka z ela e o zčásti z pravidel é do házk do ěkterého povi ého před ětu sta ove ého škol í vzděláva í progra e, a to uď a škol í rok, e o a jeho část. )ároveň sta oví áhrad í způso výuk a o sah a rozsah zkoušek z před ětu, ze kterého je žák uvol ě. 2. Povi osti žáků a záko ý h zástup ů ezletilý h žáků Žák je povi e a) řídit se zásada i tohoto škol ího řádu a provoz í i řád jed otlivý h pra ovišť, b) dodržovat další v itř í předpis škol, předpis a pok škol k o hra ě zdraví a ezpeč osti, s i iž l sez á e, c) pl it pok za ěst a ů škol v da é v souladu s práv í i předpis a škol í řáde, d) řád ě do házet do škol a vzdělávat se, e) dodržovat zásad sluš ého hová í, f) ýt sluš ý a ohledupl ý k dospělý a ostat í žáků, g) do házet do v učová í pravidel ě a včas, h) avštěvovat vše h před ět předepsa é škol í vzděláva í progra e a uče í i plá do házka do vše h tě hto před ětů je povi á, i) osit do v učová í předepsa é uče í po ů k, j) dokládat epříto ost ve v učová í píse ou o luvou, k) účast it se v stoupe í a ko ertů pořáda ý h školou v rá i výuk a další h ak í doporuče ý h školou, l) respektovat pok v učují í h a ostat í h za ěst a ů škol, m) ahlásit jakékoliv for u ližová í spolužáků a áz ak šika ová í ezi žák ih ed své u učiteli e o řediteli škol, n) hovat se při po tu ve škole a a ak í h orga izova ý h školou tak, a eohrozili zdraví svoje a i svý h spolužáků a i ji ý h oso, o) přezouvat se a d át a h gie i ké zásad, p) hodit do škol sluš ě a čistě o leče a uprave. Žáků e í dovole o a) v klá ět se přes zá radlí, b) ěhat po s hode h, c) zdržovat se ezdůvod ě před třídou, d) po sko če í v učová í se zdržovat v udově škol, e) otevírat ok a, přistupovat k otevře ý ok ů f) manipulovat s ve til top ý h těles, g) zapojovat elektrospotře iče a jakkoli s nimi manipulovat, h) manipulovat bez dozoru s hude í i ástroji a přístroji u ístě ý i v uče á h škol, i) v prostorá h škol užívat áv kové látk ta ák, alkohol, o a é a ps hotrop í látk, j) osit větší částk pe ěz e o e é vě i, k) osit do škol před ět, který i ohl ohrozit zdraví svoje a zdraví ostat í h, l) ít při v učová í zap uté o il í telefo, m) jezdit ve škole a kole, kolečkový h ruslí h n) odkládat kola a hod á h, v udově škol )letilý žák je dále povi e q) platit řád ě úplatu za vzdělává í v základ í u ěle ké škole v ter í e h a výši sta ove é zvlášt í předpise, r) omlouvat svou epříto ost ve v učová í píse ě, oso ě, telefo i k, em), - 2 -

4 s) v případě delší e o i podat učiteli e o zástup i ředitele do tří d ů zprávu o její pravděpodo é dél e trvá í, t) eprodle ě i for ovat školu o závaž ý h skuteč oste h, které ohl ít vliv a prů ěh vzdělává í, u) eprodle ě i for ovat školu o z ě ě údajů ve škol í atri e. )áko ý zástup e ezletilého žáka je povi e a) platit řád ě úplatu za vzdělává í v základ í u ěle ké škole v ter í e h a výši sta ove é zvlášt í předpise, b) zajistit, a žák do házel do škol řád ě a včas, c) účast il se oso ě projed á í otázek týkají í h se základ ího u ěle kého vzdělává í žáka, d) eprodle ě i for ovat školu o závaž ý h skuteč oste h, které ohl ít vliv a prů ěh vzdělává í z ě a zdravot í způso ilosti žáka, e) o louvat epříto ost žáka ve v učová í píse ě, oso ě, telefo i k, em) pokud je to ož é, ahlásit epříto ost přede, f) v případě delší e o i podat učiteli hlav ího před ětu do tří d ů zprávu o její pravděpodo é dél e trvá í, g) eprodle ě i for ovat školu o z ě ě údajů ve škol í atri e. Pro potře škol í atrik jsou zletilí žá i a záko í zástup i ezletilý h žáků povi i posk t out: a) j é o a příj e í, rod é číslo a ísto trvalého po tu, b) údaje o před hozí vzdělává í, c) údaje o zdravot í pojišťov ě, d) údaje o to, zda žák je zdravot ě postiže, včet ě údaje o druhu postiže í, e) údaje o to, zda je žák zdravot ě z evýhod ě, f) údaje o zdravot í způso ilosti ke vzdělává í v základ í u ěle ké škole a o zdravot í h o tíží h, které ohl ít vliv a prů ěh vzdělává í, g) j é o a příj e í záko ého zástup e, ísto trvalého po tu a adresu pro doručová í píse ostí, telefo i ké spoje í v případě ezletilého žáka. 3. Pořizová í doku e ta e z ak í škol a) Škola pořizuje ze svý h ak í fotodoku e ta i, popř. audio e o videozáz a. T to výstup v užívá ke své propaga i, k propaga i výstupů prá e svý h žáků a učitelů apř. zveřej ě í a i ter etový h strá ká h škol, v propagač í h ateriále h, ve zprává h o či osti škol, a plakáte h apod.. b) Pokud si zletilý žák e o záko ý zástup e ezletilého žáka epřeje, a la doku e ta e z akce škol, a íž je zaz a e á zletilý žák e o ezletilý žák, kterého te to zástup e zastupuje, oz á í tuto skuteč ost píse ě a začátku přísluš ého škol ího roku řediteli škol. c) Prokazatel é sez á e í žáka e o záko ého zástup e ezletilého žáka s tí to předpise je zároveň považová o za souhlas se zveřej ě í doku e ta e podle pís e e a, pokud žák e o záko ý zástup e eoz á í píse ě svůj esouhlas podle písmene b). 4. Pravidla vzáje ý h vztahů se za ěst a i ve škole a) )a ěst a i škol jsou ti, kteří jsou vůči škole v za ěst a e ké po ěru. b) )áko ý zástup e je podle usta ove í odst. Š) oso a, která je v souladu se záko e e o rozhod utí soudu opráv ě a jed at za dítě e o ezletilého žáka. c) Vši h i za ěst a i škol a žá i škol se vzáje ě respektují, d ají o v tváře í part erský h vztahů podlože ý h vzáje ou ú tou, důvěrou a spravedl ostí. d) Vši h i za ěst a i škol a žá i škol d ají o dodržová í základ í h společe ský h pravidel a pravidel sluš é a zdvořilé ko u ika e. Žák zdraví v udově a a škol í h ak í h pra ov ík škol srozu itel ý pozdrave. )a ěst a e škol žákovi a pozdrav odpoví. e) Vši h i za ěst a i škol a žá i škol d ají a udržová í pořádku a čistot ve vše h prostorá h škol

5 f) Pedagogičtí pra ov í i a za ěst a i škol v dávají žáků a záko ý zástup ů žáků pouze takové pok, které ezprostřed ě souvisí s pl ě í škol ího vzděláva ího progra u, škol ího řádu a další h ez t ý h orga izač í h opatře í. g) Vši h i za ěst a i škol hrá í žák před vše i for a i špat ého za háze í. Budou d át, a epři házeli do st ku s ateriál a i for a e i pro ě evhod ý i. Ne udou se v ěšovat do jeji h soukro í. Budou žák hrá it před ezáko ý i útok a jeji h pověst. )jistí-li, že dítě je týrá o, krutě trestá o e o je s í ji ak špat ě za háze o, spojí se se vše i orgá a po o dítěti. Spe iál í pozor ost ude vě ová a o hra ě před áv kový i látka i. h) I for a e, které záko ý zástup e žáka posk t e do škol í atrik, e o ji é důležité i for a e o žákovi jsou důvěr é a vši h i pedagogičtí pra ov í i se řídí se záko e č. 101/2000 Sb., o o hra ě oso í h údajů. 1. Orga iza e základ ího u ěle kého vzdělává í Čl. 3 Provoz a vnitřní režim školy a) )áklad í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova zřizuje v souladu s V hláškou o or hude í, ta eč í, výtvar ý a literár ě-dra ati ký v příprav é studiu, základ í studiu I. stup ě, základ í studiu II. stup ě, studiu pro dospělé a studiu s rozšíře ý počte v učova í h hodin. b) Příprav é studiu ke vzdělává í v základ í studiu I. stup ě á ejvýše roč ík. Je urče o pro žák od let věku. c) )áklad í studiu I. stup ě á až roč íků a je urče o pro žák od let věku. d) )áklad í studiu II. stup ě á roč ík a je urče o pro žák od let věku. e) Počet roč íků základ ího studia I. a II. stup ě v jed otlivý h u ěle ký h o ore h sta oví uče í plá a škol í vzděláva í progra. f) Studium s rozšíře ý počte v učova í h hodi je urče o pro žák základ ího studia I. a II. stup ě, kteří prokáží i ořád é adá í a v ikají í výsledk vzdělává í. g) V jed otlivý h u ěle ký h o ore h základ ího u ěle kého vzdělává í se orga izuje i dividuál í, skupi ová a kolektiv í výuka. Počet žáků v jed otlivý h před ěte h a odděle í h a harakter skupi ové a kolektiv í výuk sta oví uče í plá a škol í vzděláva í progra. 2. Provoz a v itř í reži škol a) V učová í se řídí rozvrhe hodi. b) Ve třídá h v ko ává dohled v učují í, ve společ ý h prostorá h je zveřej ě rozpis dohledu nad žák. c) Vši h i pedagogové zveřej í svůj rozvrh hodi v prostorá h škol dveří h uče. d) V učova í hodi a trvá i ut. U ladší h žáků ůže pedagog po dohodě se záko ý i zástup i žáka rozdělit v učova í hodi u a dvě polovi a v učovat žáka týd ě 2 minut a 23 i ut. Uvede á skuteč ost ude zaz a e á a v rozvrhu hodin a v žákovské k íž e. e) V učova í hodi jsou odděle přestávka i. f) V případě skupi ové e o kolektiv í for výuk, kd jed otlivé v učova í hodi po so ě bezprostřed ě ásledují, ohou ýt hodi sdružová do větší h elků. V to to případě ohou po so ě ásledovat a i ál ě v učova í hodi. Po i h usí ásledovat ej é ě i utová přestávka. g) Škol í udova a Žerotí ově uli i je otevře a v pra ov í do ě od :30 hodin do 20:00 hodin. h) Budovu v uli i Dr. E. Be eše otevírají v učují í deset i ut před začátke v učová í a zavírají ih ed po uko če í v učová í. i) Žá i vstupují do škol ejpozději i ut před začátke v učová í. j) Žá i se přezouvají ih ed při vstupu do udov. O uv a ostat í vě i si odkládají a urče ý h tě hto íste h: i. v i dividuál í výu e v uče ě, v íž výuka pro íhá, - 4 -

6 1. Škola )áklad í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova ii. v ko or í a sou orové hře podle pok ů v učují ího tak, a l zajiště dohled, iii. v kolektiv í výu e dle pok ů v učují ího ve v hraze é šat ě e o íst osti tak, a l zajiště dohled e o uza če í k) K odkládá í uza če ý h jízd í h kol slouží stoja ve dvoře udov Žerotí ova, popř. v ulici Dr. E. Be eše. l) Vede í škol a i pojišťov a ehradí škodu, vz iklou ztrátou e o poškoze í vě í odlože ý h a ji ý h íste h, ež sta oví te to škol í řád. m) Žáků je zakázá o osit do škol e é před ět, které ezprostřed ě esouvisí s výukou. )a e ý před ět se považuje i o il í telefo. Bezprostřed ě po sko če í výuk žá i opouštějí udovu škol. Čl. 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a) přihlíží k základ í f ziologi ký potře á žáků, b) v tváří pod í k pro jeji h zdravý vývoj, c) před hází vz iku so iál ě patologi ký h jevů, d) zajišťuje ezpeč ost a o hra u zdraví při vzdělává í, škol í h a i oškol í h aktivitá h pořáda ý h školou, e) vede evide i úrazů, k i ž došlo v souvislosti s výukou a ak e i škol, f) zasílá záz a o úrazu sta ove ý orgá ů a i stitu í. 2. V prostorá h škol e í povole a či ost politi ký h stra a politi ký h h utí a i jeji h propaga e. 3. V prostorá h škol e í povole a rekla a, jejíž o sah je v pří é rozporu s o sahe a íli vzdělává í ani prodej výro ků, ohrožují í h zdraví, ps hi ký e o orál í vývoj žáků e o pří o ohrožují í h e o poškozují í h život í prostředí. 4. Ak e ko a é i o školu: g) Škola za ezpečuje svý i za ěst a i ezpeč ost a o hra u zdraví ezletilý h žáků ve škole, při vzdělává í i o ísto, kde se uskutečňuje vzdělává í, a při ak í h ko a ý h i o školu. )e za ěst a ů pověře ý h k zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví ezletilý h žáků usí ýt alespoň jede pedagogi ký pra ov íke. )a ěst a e, který e í pedagogi ký pracov íke, ůže ředitel škol k zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví ezletilý h žáků určit pouze tehd, pokud je zletilý a způso ilý k práv í úko ů. h) Při ak í h ko a ý h i o ísto, kde se uskutečňuje vzdělává í, es í a jed u oso u, zajišťují í ezpeč ost a o hra u zdraví ezletilý h žáků připad out ví e ež žáků. Výji ku ůže sta ovit s ohlede a ároč ost zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví ezletilý h žáků ředitel škol. i) Při ak í h ko a ý h i o ísto, kde se uskutečňuje vzdělává í, kd íste shro áždě í je toto ísto, se zajišťuje ezpeč ost a o hra a zdraví ezletilý h žáků a přede urče é ístě i ut před do ou shro áždě í. j) Po sko če í ko čí zajišťová í ezpeč osti a zdraví tě hto žáků a přede urče é ístě a v přede urče é čase. k) Místo a čas shro áždě í ezletilý h žáků a sko če í ak e oz á í škola prostřed i tví oso zodpověd é za orga iza i ak e ej é ě de přede jeji h záko ý zástup ů. 5. Výjezd do zahra ičí: Při výjezdu do zahra ičí zařadí škola pouze t žák, kteří ají a) uzavře é pojiště í odpověd osti za škodu plat é a úze í přísluš ého státu, b) pojiště í léče ý h výloh e o v případě výjezdu do čle ského státu Evropské u ie ají Evropský průkaz zdravot ího pojiště í e o potvrze í te to průkaz ahrazují í

7 c) Škola odpovídá za ezpeč ost a o hra u zdraví žáků při zahra ič í h výjezde h, které orga izuje v rá i vzdělává í e o s í pří o souvisejí í h či oste h. O ko krét í h opatře í h a pouče í žáků, popř. jeji h záko ý h zástup ů, se pořizuje před výjezde záz a o pouče í podepsa ý jeho účast ík e o záko ý i zástup i ezletilý h žáků. 6. Škola zajišťuje ezpeč ost a o hra u zdraví žáků po do u doprav a soutěže a ze soutěží a po do u trvá í soutěže, pokud se se záko ý zástup e žáka edohod e ji ak. 7. V případě úrazu posk t e žák v rá i svý h s hop ostí prv í po o a oz á í úraz eprodle ě které ukoli za ěst a i škol. 8. S pod í ka i zajiště í ezpeč osti a zdraví při prá i jsou žá i pravidel ě prokazatel ě sez á e i vžd a začátku škol ího roku. )áz a o sez á e í se zapisuje do tříd í k ih. Čl. 5 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák řád ě pečuje o a) ajetek škol, b) zapůjče é e o pro ajaté hude í ástroje, c) otový ateriál a ji é uče í po ů k. 2. Škod způso e é ú sl ě a ajetku škol e o ajetku spolužáků jsou žá i e o záko í zástup i ezletilý h žáků povi i uhradit. 3. V případě uko če í škol í do házk jsou žá i a záko í zástup i ezletilý h žáků povi i vrátit zapůjče é e o pro ajaté hude í ástroje, otový ateriál a ostat í uče í po ů k. 1. Přijí á í u hazečů ke vzdělává í Čl. 6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a) )ápis u hazečů do škol se ko á každoroč ě vžd v druhé úpl é týd u v květ u. Ter í tale tový h zkoušek ude zveřej ě ejpozději d í před jeji h ko á í a i ter etový h strá ká h škol, ástě e škol a v íst í h sdělova í h prostřed í h. b) Do příprav ého studia jsou přijí á í u hazeči, kteří prokážou předpoklad ke vzdělává í a dosáhli d e zaháje í studia věku i i ál ě let. c) Do základ ího studia I. stup ě jsou u hazeči přijati a základě úspěš ého v ko á í tale tové zkoušk a doporuče í přijí a í ko ise, jejíž čle j e uje ředitel škol. )áklad í studium je urče o pro žák od let věku. d) Uko če í studia příprav ého stup ě evz iká árok a přijetí u hazeče do. roč íku základ ího studia. K přijetí je ut é v ko á í tale tové zkoušk a doporuče í přijí a í ko ise. e) Tale tová zkouška ůže ýt u studia II. stup ě ahraze a úspěš ý uko če í základ ího studia před házejí ího stup ě. II. stupeň studia je urče pro žák od let věku. Počet roč íků základ ího studia I. a II. stup ě v jed otlivý h u ěle ký h o ore h sta oví rá ový vzděláva í plá pro základ í u ěle ké vzdělává í. f) Do studia s rozšíře ý počte v učova í h hodi ůže ve výji eč ý h případe h přij out i ořád ě tale tova ého žáka ředitel a ávrh učitele hlav ího před ětu. g) Do příprav ého a základ ího studia ohou ýt výji eč ě přijati i ořád ě ada í u hazeči, kteří edosáhli sta ove ého věku. h) U hazeči, kteří překročili sta ove ý věk, ohou ýt podle výsledků tale tové zkoušk přijati do ěkterého z v šší h roč íků základ ího studia. 2. Pravidla pro hod o e í žáků - 6 -

8 Hod o e í výsledků vzdělává í žáka a v svědče í je v jádře o klasifika í. a) Žák je hod o e tě ito stup i prospě hu: 1 vý or ý, 2 hvalite ý, 3 uspokojivý, 4 euspokojivý, b) žák je a ko i prv ího a druhého pololetí elkově hod o e tě ito stup i: - prospěl a s v z a e á í, - prospěl a, - eprospěl a. c) žák prospěl s v z a e á í, jestliže - je z jednoho před ětu hod o e stup ě vý or ý, v žád é povi é před ětu e í hod o e stup ě horší ež hvalite ý a prů ěr stupňů prospě hu z povi ý h před ětů e á v šší ež, ; - e í-li sta ove hlav í před ět, es í ýt hod o e v žád é před ětu stup ě prospě hu horší ež hvalite ý a prů ěr povi ý h před ětů e á v šší ež 1,5; d) žák prospěl, jestliže - nebyl ani v jed o povi é před ětu hod o e stup ě prospě hu euspokojivý e o odpovídají í slov í hod o e í ; e) žák eprospěl, jestliže - byl z ěkterého povi ého před ětu hod o e stup ě prospě hu euspokojivý e o odpovídají í stup ě hod o e í. f) Nelze-li žáka za prv í pololetí e o druhé pololetí z o jektiv í h příči hod otit, určí ředitel škol dle odst. V hlášk áhrad í ter í hod o e í. g) Ředitel škol ůže uz at částeč é vzdělá í žáka, pokud - je prokazatel ě dolože o a - od jeho dosaže í eupl ulo ví e ež let. V případě uz á í dosaže ého vzdělá í uvol í ředitel škol žáka z v učová í a hod o e í v rozsahu uz a ého vzdělá í. h) O výsled í h studia jsou záko í zástup i ezletilý h žáků e o zletilí žá i i for ová i prů ěž ě for ou zápisů klasifika e do žákovské k ížk, a tříd í h s hůzká h e o ají ož ost se i for ovat prů ěž ě/v ko zultač í h hodi á h u jeho učitele. i) U žáků vzděláva ý h podle škol ího vzděláva ího progra u jsou kritéria hod o e í žáků líže spe ifiková a v tomto dokumentu. 3. Postup do v ššího roč íku a) Do v ššího roč íku postupuje žák, který - l a ko i. pololetí elkově hod o e stup ě prospěl a e o prospěl a s v z a e á í a - úspěš ě v ko al postupovou zkoušku sta ove ou rá ový vzděláva í progra e základ ího u ěle kého vzdělává í. b) Po úspěš é v ko á í zkoušek ze vše h povi ý h před ětů ůže ředitel škol po doporuče í učitele hlav ího před ětu a zkuše í ko ise a ko i prv ího e o druhého pololetí přeřadit i ořád ě ada ého žáka do v ššího roč íku ez a solvová í před hozího roč íku. c) Žákovi, který e l a ko i. pololetí hod o e, ůže v odůvod ě ý h případe h ředitel škol povolit opaková í roč íku. d) Pokud žák s rozšíře ý počte v učova í h hodi a ko i. pololetí eprospěl, ude přeřaze zpět do přísluš ého roč íku základ ího studia. e) Žák, který l hod o e za. pololetí z hlav ího před ětu stup ě prospě hu euspokojivý e o odpovídají í slov í hod o e í, e ůže ko at oprav ou zkoušku. 4. Ko isio ál í zkoušk se ko ají a) při postupový h zkoušká h, - 7 -

9 b) při závěreč ý h zkoušká h základ ího studia I. a II. stup ě a studia s rozšíře ý počte v učova í h hodi, c) při zkoušká h z hlav ího před ětu studia s rozšíře ý počte v učova í h hodi, d) při přeřaze í i ořád ě ada ého žáka do ěkterého v ššího roč íku, e) při oprav ý h zkoušká h. )kuše í ko ise je i i ál ě tříčle á a j e uje ji a ávrh vedou ího odděle í ředitel škol. 5. Uko čová í vzdělává í a) )áklad í studiu I. a II. stup ě, studiu s rozšíře ý počte v učova í h hodi a studiu pro dospělé se uko čuje v ko á í závěreč é zkoušk. Ta ůže ít for u a solve tského ko ertu e o v stave í výtvar ý h pra í a výstavě. b) Žák přestává ýt žáke škol - jestliže ev ko al závěreč ou zkoušku, - l hod o e a ko i. pololetí elkově stup ě eprospěl a e lo u povole o opaková í roč íku, - jestliže l v louče ze škol, - pokud o to píse ě požádá záko ý zástup e ezletilého žáka e o zletilý žák, - pokud e la uhraze a úplata za vzdělává í. 6. Vý hov á opatře í Vý hov ý i opatře í i jsou: a) po hval e o ji á o e ě í, b) kázeňská opatře í: - pod í ě é v louče í žáka ze škol, - v louče í žáka ze škol za závaž é poruše í povi ostí sta ove ý h školský záko e e o škol í řáde, - další kázeňská opatře í. )vláště hru é a ú sl é f zi ké e o slov í útok žáka e o stude ta vůči pra ov íků škol se vžd považují za závaž é poruše í povi ostí sta ove ý h školský záko e. O pod í ě é v louče í e o o v louče í žáka ze škol rozhod e ředitel škol do dvou ěsí ů ode d e, kd se o provi ě í žáka dozvěděl, ejpozději však do jed oho roku ode dne, kd se žák provi ě í dopustil, s výji kou případu, kd provi ě í je klasifiková o jako trest ý či podle zvlášt ího předpisu. Žák přestává ýt žáke škol d e ásledují í po d i a tí práv í o i rozhod utí o v louče í, esta oví-li toto rozhod utí de pozdější. Čl. 7 Závěrečná ustanovení Te to škol í řád l projed á a s hůzi pedagogi ké rad d e 17. září Te to škol í řád a ývá úči osti d e. září 015 a nahrazuje v pl é rozsahu před hozí škol í řád. Te to škol í řád je veřej ě přístup ý v ka eláři škol, a ástě e před ka eláří škol a v elektro i ké podo ě a strá ká h škol. S tí to škol í řáde budou prokazatel ě sez á e i vši h i za ěst a i, žá i škol a záko í zástup i ezletilý h žáků ejpozději v de zaháje í v učová í. O sez á e í žáků s tí to škol í řáde je uči ě zápis v tříd í k ize a v žákovské k íž e. Žák e o záko ý zástup e ezletilého žáka podpise potvrdí doklad o sez á e í se s tí to doku e te. PaedDr. Fra tišek Havelka Ph.D. ředitel )áklad í u ěle ké škol, Šu perk, Žerotí ova tel.: mobil:

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií De otevře ý h dveří, 6.. 6 Pojďte k á studovat o or Kdo jsme? Co u ás ůžeš studovat? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Ústa i for ač í h studií a k iho i t í & Studia nových médií. století!

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: 787 01 Šu perk, Žerotí ova 11 Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460 V itř í předpis č.: VP11/2015 SMĚRNICE ŘEDITELE

Více

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Orga izač í dopad při řeše í k er eti ké ezpeč osti I g. )de ěk ee a, CI A, CI M Mgr. To áš R dva

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větra í systé. Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz. Jan Filip

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větra í systé. Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz. Jan Filip Montážní návod SEVi 60/SEVi 60 PLUS větra í systé (I telige t í s sté větrá í se zpět ý ziske tepla) Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádraží, 33 Plas Telefon:

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S Stra a prv í. NZ 723/2016 S t e j n o p i s N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S sepsa ý mnou, Mgr. Lukáše Valigurou, otáře se sídle v Praze, dne 24.10.2016 (slovy: dva átého čtvrtého říj a roku dva tisí e šest á

Více

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Motivace k projektu es írka a elegislativa Ústav í soud - Pl.Ús 77/06:

Více

Ý Č é ě é ě é ýš ž š ě ěř ý ř ř ř é ř ě é é é ě é ž é é š ř ě š ě Ú é é ě ř ý ě ž ň š ř ť š ě ř ř Á Ý Ú ě ý é ě é ě é ýš ž š ě ž ř Š Ř š ř ť š ř ě é ř š ř ě ů ž ž ě ř ř š ě š ěř ě š ě ů ě š ě ě ž ž ý ř

Více

ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV

ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV Charakteristika stavu od roku 2018 Redefinice se netýká se horských LFA Povi

Více

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Národ í ar hitekto i ký plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Proč NAP a o je íle Národ í ar hitekto

Více

ť Č á ě š é é ú á ň á á ě ě ě á ě é Č á é á á é š á š á á á š á á ž áš ž á é á ž á á é é ů á Ž á é ě á ž é ě ž ů ý ě ý ý é á ú ý á š ě á ě é ý á ý á ý ě ě á á Í ů Ž š á é á ú ý á š ě á ú š ě žá é š é é

Více

é é é Í ý é Č ě é ě ě ě ý ů ě Ý é ž ů ý ž Í é ý ý š Č š Č é ě é é é é Š ěč Č Ů ě é ě ý ú ž ž ů é ě ě ě ý ý ě š ť š ě Š ě ý ě é š ě ů ú ě ý ě é é é ú Š ě é é é ě š š ý ž ů ě ý ž ů ě ý ý ě é ú ž š ě š ý

Více

ě é Í ě ý ěř ý ěř ú ě é ř ěř ú é š ř ý ů ě ě ů ř ě é ú ž ú ú ž ě ý Ž ý ů ž š ú ž ě ý Ž ý ů ě ě ú ů ú ž ě ý ř ž ž ů ř ř ě é ú é ý ú ú é é š ě ř Ú ě ě ř š ě ú ě é ě é ě é ý ě ě ř ž é ř š ě ž ň Ž Ž š ě ě

Více

Ý Č É Č Č Č ř é ě ý ž š ř ě ě ý ů é ě ě é Č é ě ě š ř ů ě é ř ě ě š ř ů ěž ř ř é ěž ú Í Ř ř Ž ě ě ý ů ě Č ř ě ř é ěž ěž ř ž ř ě ě é Č ý ž ý ěž ú ů Ú ěž ý Č é é é é ř š é ý ě ě ý ů ř š é úř šř ů š ý ň ě

Více

ř č ě Í Í Š é á ě ÍÍ ř ě ě á á ě á ř č ď ý ý ý á á č ě é ě ě ě ě Ť ž ě ř é é á ř ě ř š é é é ť Í ý é ř á ž á á č ř ě ý á á á ď ý ň á á é ž á ě é ď č ář ůž ý á ř ě č ý ř ý ž ň ě ý ů ě á á ř áď ž á ý Í ž

Více

ě ýúř á é á ě úř ě ýúř á é á ě á á é á ě ó Í Č á éá é ř š ě á á ě á Á Á Ř Á Ú Á Í ě á Č á ě á é š á á Žá á ě á š ěš á š š ěš ě žš á ú á ý á Í ě ý úř á é á ě úř á úř ř š ý á ě ě š ř ů á á úř ř š ý á á ú

Více

ě č č ě ť Í Ř Á ř č Úř ě é č úř ř š č Í ř ě ě Š ř ť ě ě č š č ě ě š é ň ů ř ř Ž ž č š č š řé ě ř š ě š č š é ú ú ř ř ě ú č é é ě ů č š č ú ů Ú ř š ě ř é ě š ě ů ř Ú č ť ř ó é ť č é ř ř čů é Ž ř ř š ě Ž

Více

úř ř č úř ó Í Ú Í Í Ž é ů Ž Ú ě ž é ě ý ř š é č š é č ú ě ř š é š é č ú ě úř úř č č Ú ř ě ě š ř ů č ř ě č ř Ú ý Ú ř úř ť ř ř š ý ž ě ě é ě ý ř š é č š é č ú ě ř š é š é č ú ě ý ú úř ř Ž ř é ř ě ý Ž é ř

Více

ě ř Č é ť ě ú ů é ě ě é ř ů é ž ě é ř Č ě ť ž ě é ž é ř ě ě ř ě ř ř ě ř ě ě ě ř ě ř ž ů é š ě é ř ěž é Í é Ť é Ť ě Ů é Í ů ř ě é ěř ě é ě ěř ť ě ě ě ú š ů é ť š ř ě ě ě ě éť ř ť ř é ť é ř Č ě ů ě ů ě ě

Více

é í á íá Í í í í á í í á íč é č ě č é č é í č á í í í ě Ťí é Í Í Ž Ž á á í ž ě íč é ě š ě č é Ť é š í š í Í éž á ě č é í ě í á Ťá ě ě ž í ě Ť ší ž ě ší é á ě ě š ě í í é é é Íí ě í á í Š ší Ě č í š é í

Více

úř úř á Č Ř Ú ó čá á Ú Ú ř Ú ř Ú ř ř š ý á č ť á á řá ě ě š ř ť á á Ú ř á žá á ě ř á ě š á á ě á á á áš č ě š ť ě ú ř á ť ř ě é á ž ě é č ú ě ě é áž ě č ú ě ý ů ž ž ý áž é ř ř é á ř š ýš é áž á ýš ř é

Více

á í ě ší í Ž á ý č š á Čí ý ě í á Ž Ž é á á ě á á ý í í ý á ě ě č í Ží á ý ří ů é ř č ý í Ž í č ě ě ý á š ý á í í é é í á í čá á í ř č Ž ř ě í á ě ář á á á ě ě á á é š ý í ř á ě š š ě č ů á ů š č č ý í

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

ř é ř Č š ň ř ú ý ě ř ž ž ě Č Č ň ú ě Ý ří ž ž ě ě é ě ž š ž ě ř ř ě ž é ř ě ě ý ž ě Ž š ž š ý ý ě ž ý ř é ž ě ů é é š é é é é é ý Í ý é é ň ě Í ěž ě ě ř ě š ž ě ř ř ě Í ž é é ě ě š ř ú ř Č ř ě é ř é é

Více

ř Á Č ř á í ě á ú á č é á é ší ě í Čá č ř ě ý í á é ďť í á ž é ý čí ž ž Ř ý á ž í á é ř ž ý ř é á á ů ě ě č š á áň ý š č ý říž ů í áň ě č ě š ž í ž č í ří áň ž é é ž é ář ž ěž č ř á í ř ř č é á ě é č áč

Více

é é ž é é ěž é é ž é ž š ý ž ě š ý ž ž é ž ž éž ě é é ěž é ž ě é é é é ž ý ž š ě ý ž ý é é ě Š š š š ě é š ě ě ěš š é š Á Š Í ě Š Í ň š Í ď Š é Š Í ý š š ň š š š ň ý ň ú ň Š Í š Š ě é Š ď ň ý Š Í ýš Í

Více

eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR

eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR Pro le atika rozděle a OHA a prac.skupin: PS č. - el.podpisy, el.pečetě, časo á razítka a aute tiza e e ů vede Filip Bílek, OeG, MVČR PS č. - pro elektro i ké doporuče

Více

ý ž é é é ýš Í Č Á Ž ě é ěž ý ý Ž ěž ý ú ě é ý ě ý ý Ž Ž ěž é é Ž é é ě ěš ě ýš é é ý ý ě š š ě ě Č é ě ú ěš ě é Ž ě š ů ě Ů Ř Č Ž Ý ů é é Ž é Ž é ě Ž ň ů ý Ú Č Ž ý š Ž š ě é é Ú é ů ý ě Ž ě ů Ž Ž ě Ú

Více

š ý ě éří Č Íý ň Ř Š Í É ř é ý ě é ř ý ě é Í š éú Ž Č Š ř ř ý ě Š Š Ž ý ř ě Ý ě é ř ř ě ý ě é ř č ý ě ř š é ř ě ý ě é ř č ý ý č ý é č ž ě ý ě é ř ň ě ř č ř ý č ě ě š č ř š é ě Š ř ř é š ý ř ř ě ř ě é č

Více

é ě Á áž ý á ě á ž áš ý ý ě ň ý é é é á ě ě á é á ý ů á ů ě š ě ý č á č ý ý ů ř é ě š ř é é á é á ř ž á ž á á Í á ř é ř é Ó é á á á ýš é á ě ř ř ý ě ýš é ž é ř š č é ýš č ř áč ý ý ř ý ž č ř ž č ěř ř ů

Více

Á ř é Ú ř š ř ý ěř ů é ě ě é ř é ř š ů é é ř ě ěř Ů ě ě ř é ř ý ř ě é ř Č ř ř Ú ř ř ě é ř ř é ř ě ý ě ř ě é ř ě é ě ů š ě ý ř Ú ě ř ě é ř Č ú ěř ř ě é ř ř ě é ř ř é ú ř Ú ř ě é ř ů ú Ú ř ú ě é ř ěř é ř

Více

ě ýúř é ě úř ě ýúř é ě é ě ó Č ř š ě ě é ě Š Ž ů úř ě ě é ú ž ě Ú ř š ě ě ý úř é ě úř úř š ý ě ě š ř ů úř ř š ý ú ř ě ě š ř ů ů ý ě ř ř ž ý ú é ý ě é ěť é ý ů Ž ú ř š ě Ž ě é ř š ě ř é é é ó ý ě šř ě ý

Více

ě ř ó é ž ó ř ý ó ě ě š ř ů ó ó ř ů ý ů ě ď ě ě ř ě ě ř ě ě ř é ř ě ř é ý ě é é ř š ě ů ů ý ů Ť ď ý ů š ů ř é é š ž ý ý ě é ý ý ý ů ě ž ů ů é š ě é é ů ř é ě ě é ř é ž Íš ř ž é ď é ě ř ů ď ý ž ď ě ě é

Více

ř á ó ó Í á ě é ě ž Č ř á á ř é ě é á á ž á á á Č ě á ž ř á á Č ř ě Ž ř á á Č á ž ž á ž Ž Ž ř á ý ř ě ž ř ě ž é ů Ž ě á á ř áý ě áý ě ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě ů Ž á

Více

Š ý š ř ú ý Č Ě Á Š ř š č ÍÍ Í Ž ř ž ý čí ě úč ý ý š š úč ď ň é š š éč é Š ě ř ěž ý ř Ž ůž ě řď š Ž ř ě ý ů č ě ř ě É ý ž ůč é ěž ž ť š ý ě ČŠ Č š ó Ú ř ěž éý šš ý ý ž úč ř č é ě ý ů ý é ě ú ů ý ř ž éú

Více

Š ď é ě ěř é š ř ř Ž é ř é ě ď ěř é ď Ú ě ý ú ř ř Á ř ě é ř ě ř ě úř ř ý é ě ř Ž ř š é ř é ě Í Í ý ř ě ú ě š ěř š ěř ěř š Ž ř š ě š ě Ú ř Ú é ě š ě Ú ě é ě Ú ř ř ě é ř é ě š ě é ě ě š ý é úř ý ř ř ť é

Více

ř é ě ř ř Ž ý ů ý Ž Ž ř ě š ý šť ý ř š ý é ě Ž ý ý ř ě ě Ž ž ý Ž ř ý ý ý ý é ř ě ř é ě ř é ú ěř Ž ý ě ů é é ě ř Č ž ř Č ý é é š š ě ř é ě ý ř úř Úř Ž ý Ž Ž ú ý é ě ý ý ý ů ě ý ě é ř ř š úř ě é ě ý é š

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

Ě Ň Á Ž č É ě š ř á á ř á é á ý á š č ě á á č ř ý á á ě ě š ř ů á Č á ě ň á ž Č é ř á á č č ě Š Č ř ě ř ž ř ě ě ř é á ř ě ř é á á ě ů á á ř ý ě ý éš á á Ž š ů ě é Ž ě ý ů ř ě á ěš á é č ř Ž š á áž ě ý

Více

ěš é š ř é ř š ě ž ž ě č ř č ř ě ě ě ů ě č é ř ř é ř š ě ř č ž ž ň ř é ř š ě Ř ř š ě ž ž č č ú ž ž č ř ř š š ě ř š ě ž é é ý ů ř ý ě ý ř ď é č ě š ě ř é č ž é é č é ž ř š ě úč ů ž č ě ř š ě ř ě é ř š ě

Více

é á í ě ří š é číš ú í ř ě é é ď é é Ž ďí č á ě č Í é ý ý ů í í á ů Š ý é ý ý ě ě ě ž í ž áš čá č ř ě ů ř á ú í ří ů é é é á é á č ě ě é ž ě ř ě á ň ý ď ě ší Ž ě ď ž ý í í í ě ě ě é ř á é ě á í é ěř š

Více

ý ý ě í ř Í ě Ž ď ě é ě ší ě Ž ě é ě Í ží í ě ř Í ý Í ěř ť ž á ží é ží é éž é é ží ž Ží Ž í á í ž í Ž Ž ř í ří ř á á Ž Ž í ř Ž ě ší ží Ž ř í ý š Í íč í Ž ř ší á ů í í í č ř Ž Í Í Í šší žší í Í čá ě é Í

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

á á á á é ě Ů ú ě á ě ý á á ě ý Č ú ř Č Č á é á ě ř áš á Č ý ý ú Š á á á řá ř á ě ý š Č ú Č Č ř ě é é á á é é á é ř ě é á ě ě Ů ů ů š ě Č é é ú ý Ž ý á á ý Č é ř á é á ě ě ů é á é ý ř é ř é ů á ř ř á ě

Více

úř Č Ú ř úř ě Í Í Í ě ž ú ě ž šř ř é ě ú ě úř úř Ú Ú ú ř ě ě š ř ů ř ě ř ú Í ý úř úř ú ř ř š ý Ž ďě ě šř ř é ě ú ě ý úř úř ř ž ř é ř ě ý ž šř ř é ě ú ě ř é é ř é ě é ú ě é ě ž ů ý ý ýš é ě Š ž ž ě ý ž

Více

ř š ý ó ý ě ě š ř ů ó Í š ů ř ř ě ú ě é ž ě é ě š ť ý ě ý ě é ú Í š ě é š ř ř é Ú ž ó ě ě é ě š ě ó ě ý š Í ý ó ú ě é ž é ě ř ě é ů ž ý ř š š ě ř é é Í Ý Ťž éř š É šť éř ě ž ů ž Ť é ě é Ť é é ý ž é ř š

Více

ě ě Í Č ě ě ý ř ř ý Ž ý ř ě ě ěř ž Í ý ě ěš ř ř ěř ýř ý ě ř Á Ž Ř Í Č É ě ě č ř ě Á Á Í ěř ýř ý ě ř Ž ČÉ Ě ě ě ě Í ř ř č ř ř Ž č ř ý ě ě š ř ů Ž ů ý ý ř ř ěř ě ř Ž ď ř Č č ú ě Č ě Ě ě ú ů ě ř ě ř š ě č

Více

Ý Á Á Ě ř é č ř ě ě š ř ů ř Í ě ř ř é ř Ž ž é ř é ě ě č ÍÚ é č Č Ř Ě Ř Á ř ř ř ě ř é ř ě ř é ú Č ř č ů č č č č Č ě é ě é č ř é ě č ě Č é Ž ž ů č ě Č Č ě č ě ň č č ť ř ž ň č Č ú ě š ůč ě č ú ě č ř ů ě ř

Více

č Á č Í Ě á á ě č š ž ě č č ě č Ď Ť Ž á Ď á š č ě ž č ě č č á š ě š č š Ť Ť ž á ž á Ž ě š Ť áž Č č š ě á č á ě š ě š ď ě ě ě ě č č á ě á á á š á á č á á Ť á Ť ě á ž ě Ť á Ť ěť á ě ž á ž ě š š Ť ě š Ť á

Více

ř ý ř ď Ř ř Ě áš š č č ť ě č ář ňá ě č ář ř Č Ů ř Ž Ř Á ÁŠ Á Ř Ř á Č Č á ó ý á ě é č Č ů š á úř žá á ŠŘ Ú Ř ř é á Ú á ě ý š ě á ú š á ó ž á á ý úř á ř á č ú á á řá á á ě ý úř ý š úř é á ě ý š ě č Ú ý ř

Více

ě úř š úř č ř č ě úř úř úř ř š č ú ř ě ě š ř ů č é ú ř ř ž ž ž ě Č é č ě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě ú ě é ě ď ř š č ř é ř ž ž é ě ě é ž ě š ť ě ž ř ř ŠÍ ě ě é é ě ě ž é é ř ř č ů ž Ý ě ž č č ř š é ě č č

Více

á ě č á Ž ří á í č ě í é í řá ů ž ář í č í á ý í ří á Ž č é í ů ž ř í ě í ž ž á í í ří č éž ž ů é č ří á á í ří š ř úč ě ší ů í ě Í š á á ň á š ří ě ší á á í č ý ě í áž é é Ž ř í ů é Ž čá í ší á é í íč

Více

ě ý úř ě ě Í ŘÁ Ú ž ř ě ř ý ň é é ě ý úř ě ě č ň ý ř ě ě š ř ů ň ý ř ž č Í č ý ř ě ě š ř ů ř č ý ž ř ž ěš ř é ě ž ě č ř ě ž ř ě ě ý ě ý ý ě ě ě ě ý ř ě ě ý ř ř š č ě ř ě ůž ý ý ě ý ř ě ý ý č ž ě ř š ě

Více

ě ř ř č Ú Č Ť ě ú č č á ž ě ý ů Č á ž á č č ý á ž ó ž ý ž ž ě Č á á ě é é ř ž č ř á Úč ě ř ř č Ž Í ŘÁ ě ř é ů č á ě á ě ž é á Ž ý á ě ě š ř ů á č ř ě ě š ř ů ď á Ú Úč ď Í ý čň ž ž č úč č áš á ú ě ř ž řá

Více

č ÉÓ á ž á ěž ě ě č ž č š ě ž á ď á č é Ť ě é č č č é á Ť é á č Ó č č č ž č ě é á š ň é ú á Ť ě é ň ě ě á Ť é ě Í č á éň ěš á é Ť áš Ť á ž é ž š ě á ě á ť č š ň á á á é ě ě ě á é á č ě á á Ťá ě ě š á ě

Více

ý š Ď ť Ý ý ť Á Á š ě ž é ě š ú ý šš š š ě ž ž Ž ý ý ú ó é ě ý ž Ť é ý ž ě é ž é é é é ě Ú ž é ó é ě ě é ž é é é é ž ě Ť š ž ý ž é Ě Á Á Í ě ý é é é ž ň ý é ž ě ě ý ě ě ý ý Ž š é ó é é ě ě ě é é ě ú ý

Více

1 Identifikace případo é studie

1 Identifikace případo é studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhod o e í pří osů projektu DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - VYUŽITÍ DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY K RO)VOJI OBCE, KOMUNITY I JEDNOTLIVCE 1 Identifikace případo

Více

ě ý Úř ý š úř ý š ě Č ý Š ě ě úř č Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř Š ý č ú ř ě ě Š ř Ú ě Ž č Ú ř ě č č Ú Š č ů ů č ý ý Š ě š š č ě šú ě Ú ú ř ř ě ě š ř ú ú ě ř ě č č ú ý š ě ě š ě ř Ž ř č š č ú ů É ě Ú ý č ý

Více

ý ň ý ř Ž Í šť č č ň ř ň ř č ú ý ě ř ž ž ě Í Č č č č ú ě ý ř ž ž ě č ě é ě ž š ž ě ř ř ě ž é ř ě ě ý ž ě š ž š ý ý ě ž ý ř č é ž ě ů é ě Í š é é é é Í ý é é ě ěž ě ě ř ě š ž ě é ř ř ě ž é ý č č é ě ě š

Více

é š Ý É É Ú ň Í é ň ť é ě ň Ů ě é é í é Ž š Ů ř í Ž ě č é í é Ů é ň ě é ň í ě í é í ň í é í é č č í í č é Ů ěč é é ěž é ě é í í ě č Í ěčí Í Ď ě ňí č š í í ňí í Ž é Ď í é ň ě é Ž í í č ě ě č Ť í é ší č

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ř Ú Ú Ě Č ř Í Ú Í Í ŘÍ Í Á Í Č Í Í Ú Ú Ž ě ř é č ú Ú ý ř ě ó ř é č é ř ě č é Ú č č ů ý ě ýš ř žščó šš ř š ř šť é ř ě ů é úř úř úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ě ř š ý ř ř ě ř ě ě š ř ů ř č é ř č ě

Více

Ž é ě ť č č é š ť é ě č č ť č é č É é ý č Ž č úč é Ú Ž Ž č Ž ý ť ť ů ě é ú č ě ť ť č é ť č č é č č Ž ě ě č é š Ž š ě ě ě é Ž ě ě é ě č ýš č ě č é ě é ě ýš ů ě é Ý č é é é ý é č ě é ě ě č é ý ů é ě ě č

Více

Á ú Ú ú Í Ů ť Í Ů Í Ú Ů Ě Č Ů Č Í Ů Ů Ě Ď Ú Ě ť Ě Ď Ě ť ť Ý Ý Ý ť ř ú Í Ů Ů Ů ť Ů Í ď Í ť ň Í ú ť Ů ť ú Í Í Ď ť Š Ů ň Ý ň Ů Ů Ů ť ť ť Ů Ď Ů Ů Ů Ů ň Ů Ď Ů ř ř ř ň ú Í Ů Ů Í Ů ř Ů Í Ý ď Ů Ů Ů ď ř Ů Ů Ů ň

Více

ě ý úť ď ř Ž ř š ě ř šť Í ě ý úť ř ť Í úř ž ř ě úř ě úř úř ř š ý ě ú ř ě ě š ř ů ě ž Í ž ž ř ř ý ř ý ě ú ě š ě ř ř š ý ú Č ě ř ž ž ř ř ý ř ý ě ú ě š ř ř š ý š ě ě ě ř Í ěř ř Í ý ě ě ž ý š ě ý ě ž ů ý š

Více

Ó í ř á ý č í á ý č á í í ý ó š í čá í ě ší ý ř ý č á í í í ó á í ž é á í č ó á ě ž ř á í í í ý ý á ě ů é á í č ó á ří š á ě ě ý á á á é í ě š ú ěš ě ž é ý ú ý í á á íž ó č í ě í á é á í ě ý ú ů ě ě ý

Více

Ě Ý ÚŘ Š Ě ř ě š Ž Í Ř Í Č Í š ř ň ř ř ň é ř ř ň é Ř ž č ě úř š ú é é ž ř úř ř š č ú ř é ě š ř ů č é ú Í ř ž Ž žá ě ř ř ň é ř ř ň é Ř ž ě ř Í š ě ě šú ě ú Í ř ú ř ě š ě ě ě ě ř é č ě ž é ě ě č ů Í ř ž

Více

ž é ě č ď ž é ř č é ž é Š ř ů ž é ě ř ě ů Ž é ř ě Š ž é ř é ň Ž é ě ř ž é žň ř ž é ř ěř č ě ě ř é ě ě ě ě ě ý ů ě ě ř ů ť ů é úč č ř é ě úč é Í ě ú ě ě č Ž č é ě ě ř é ě ě ě ý ů é ě ř ů ř é ě ř ř é ť ů

Více

ŘÍ Ň ř č č ů ř č ř ř úř ř ř č ěř Š Ž ů ř Ž ě ř č ř Í č ě ů Ž ů Ž ř ž č Ú č č Č č č ě ř Č č č č č ř č ř č ěš Š č ě ů č Š Šř ó ú Ž ů ě ě č ěž ů ě ů č ř ů č ř č č ó řů č č č č č ě č ř ř č ě ž ř ř ě ů Ž ř

Více

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

ý Á Ť ó ú Ě Á Á Ř Á Í š ě é ý ě ž Š ě é ě éž éž ě ž é ě ý ě ě š ů ý Ř Ě Ě ý é ě ů ů š ý ý é ě ě é é ě ě é ě ě é š ž ě ě ě ý ž Š ý ž ě ě ě ě ú é éž ě ě ě ě ě ěž š é é é ž ě Ě Á Í ě ě ý é ě ý ý ě é é é ů

Více

ý ř é ěž ě ř ř ý Č ř ě ř ě ě ěž ě ěž ěž é ř ůě ěž ě ěž ě ě š ů ě ěž ý Ú é é éř éž ý ú é é é ř ů ěž ý é é é ř ě ř ř ý š ň ý é ř ě Ž ěř ěž é ě ů ř ý ěž ě ě ř é ž ř ř ň ř ř ř ý é ě ě ř ů ý š ů ů ý ě ě š š

Více

Á á úř š Ě ř ň á Š Š ú Áě Ú Í ý ú ěá á ě úř ř ř š ý é ě ú á á řá ě ě š ř ů á á ú ř ž á Žá á ě Ť é á ě á Ž Š Ú ú č š é É á ě á á áš č ě š ú ú ř ř á ú á Í č á ú ř Í ě ý é ě ě úč Í ť é ý ý ž á ě ý ý ť ý ů

Více

ě ě ě ř ě Ý ď ý ě ř ž ě š ě Ř Ě Á Ř Ř É Á Ě Á É Ř Ř É Á Ě Á Ř Ř ů Á É ž Á ů Á Á ů š Á Á ú ě ě ě ř ě ě ě ř ě ý ý ě ř ž ě š ě Ř Ě Á Ř Ř ú Á ř ř ě ř ř ř ě Ť ř ž ý ě ř ž š ř ě ě ěř ř Ě Á Ř Á ř ý Ě Á Ř Ř É

Více

é ě ě Š ř ů ř Š Í Ř Ž ě ý ř Í ú Ž é ř ú é é ř ě ý Ž é é ř é Í é Ž ř é Ž š ě ž ř Ž Ž ř ě é ů ě š š ž š š Ž ý ů é Ž é ú ň ý ř é ř ě ě ř é ř ř Ž ř ý ř Ž ě Ž Ž ř Ž ř ě ř Ž Ž ř ě é ě ř Ž ý ř ů ř Ž ě ě ě ě ů

Více

Á ý Ř Ů ó Í ř ř ě é Í ž óý Í š Č ň ř ř é ě ž ó Í ř ě ř ě é ř ž é ž ž ů ž ř ů é é ú ř ě é ř Í é é š ě ě ý ý žé ě ž ř é ě ř Í ž é ů ě ž ý ě é ů ý ů ň ů ú ú é ú Í ř ů ú é é ú ú ú ú ě ú ř ř ě ú ú ž š ě ú é

Více

é é ý ý ý ý ě é ý é š ě é ř Č Ú Ú é š ě é é ý é ř ú ž ě ž ý š ú ř ž ř é é ě ř ý ů é ř ř ů ě é ú é ě ý Ť é ř ě ěš ěř é é š ě é ý é ÚČ ú ž é ý ř é é Č ř ě š é ř š ý ř é é é ěš é ř ý ý ů ř ě ř ř ě ý ů é ú

Více

ě á á í Ž ě Í í š č ě ě Ž Ťí ě á ě ší ž í íč č é Ž í Í á ě č ší íží í ž é é á í á ň é š é Í é á í í í ě é á í á é á á š Í Ž š é áň Ž ž š ěď í á á á é í ě é Ž Ž ě ěčí ž Í ě í ž á í á Ž ě ě í íčíčá Í ÍéŽ

Více

ř ě ý ř é ř ý ý Ú ř ý Š ě Ú ý ť ú ř ř ý ú ř ě ř é ř ř ě ě é ž ý Ú ř ř ě ř é ř é ý ý Ú ě é é é é é é ě š é š é ě ě Á š ě ě Á ě ě ř ý ě ř ř ř ě ě ý š ž é ý ř é ý ě ž ř ř é ě ý ý Ž é ýš é ř ř ýš é Žš šš ě

Více

ú Ž ž Č Č í í í í ě é í ě Ž í í ú í ů ů í í í í í í Ž í ě í í í í Ž í ú í ě í ě í í ú é í í í í í í í ě ě ů í ě í í í ú ů í ě í í ů ě í ú Č í í ú Ý í í í š ě é í í í í í í Ú í í Ó í í ů í í í Ů Š í ě í

Více

Á ú Ě š Í ě ď š ň Ú Í Í ý ě ú ú š ý é ú ě ě š ů ď ú ž ž ě Ť ě ó ě é š é é š ě šú ě ú ú ě Í ú úě ť é ž ž é ž é ý ů ú ě ý ý Č š ě Ť ž ě ů é é ě ě Ž ě ě ě ž ú é ě ě ý é ú ě Ť ž ý ě ů é Í Ó ť š ě Í ě é é Ú

Více

Ž ě Ě ř č č č ď č ě š ř ů č ě č ď č Č ě úč Č ě č ď Č Č ř ř Č ě č ě č ú ě ř ď ž ř č č č č č ď ř č ůž č č č Č Á ř ě ě š ř ů Ě ň ť ř ě ř ě š ž ú ř ě š ř ž š ď ž ě ě ž ěř š ž ž ř ž ž ů ě ň š š ě ž ěř š ž ž

Více

í é ě é é é ř é í í ř ř é í í é š ř í ý í ř í ěž ý ř ě é č ř í é ř ž ě ě ý é š ř í ř é í í ž š í í í ý é ý í í č Í ř š ý ý í č ššíč é č í ě é ž ř č ěž ý ř ě é í é Í é í č ý í í é š č í ř í é ě šíř í í

Více

Č ó ú Š ě ý úř Í úř ť Í ÓÉ Ř Ž Š ó á Á Á Í á ý á á úř ě é úř úř ř š ý Š Á ě ú á á řá á ě ě š ř ů á á éú ř ř ž ž á á á ě Á Í Č á á á á á ě Á á á á á áš ě š ú ú ř ř á ú ě ě á áš á ě ě á á ě řá á šř á Á Á

Více

ě ý úř š úř č ř Ú ý č ě ý úř úř úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ú ž ž ě ě č ěč ěč č ěč éč ž ě š č ě š ú ě ú ř ř ú ř ě ř č ě ř é ř ě č ú ě ť é ě č ú ď ý ý é ř é ř ě ř č ú ď ě ý ř ř ě ě ý ř ý ř ě ú ě ř ó č ě ř

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3284 / 2012 O obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu č.p. 13 na pozemku p.č. st. 62 - zastav ná plocha, včetn tohoto pozemku, dále pozemku p.č. 174/1 - zahrada v obci Jarom ice okres

Více

Á Ě Á ě ě Š Í ÚŘ Úř É ů ř ř Ř Á ÁŠ ě ř ě ě úř ř š ú ř ě ě š ř ů é ú ř ř Ž ž ž ě é ě ř š ě š ú ě ú ř ř ú ř ě š ě ě ě ř é ř ž ž ř ě é ú éř š ě ě ě ě ž ě ž ž ž ř ř š ř ř š ř ů ě ř š Í ň ž š ě š ě ž š ě ř

Více

Á Á Ú ř ý ý ě ý ď ú Á Í Á ú ó ě ř ě ř é ř ě ř é é Ť ý ě ý ú ř ě ě š ř ů š ý ý ž ě é é ž é š ý ý ž ý ě ě ě ř ý ž ě ě š ř ů š ě ř ě ř é Ž ý ý ě š ú ř ý ý ý Ú ří ý ý ú é Í ř é Í ě ý ď é é é ě ý ý ý ě ý ý

Více

ř é ě ř ě ě š ř ů Č ě ř ř é ž ž é ř ó é ě ě ř é ú ě é ř é ř ě ř ě ě ř é é ž é é ě é é ž ř ě ě ř é é ě ě ž ě ř é éž ř ě ě é é é ě ř Ř é š ž ú š é š ě š š ú Č ř ř ů ž ř é ř ř ř ř ř é š ě é ť š é é ě ň ě

Více

ť Á ť ň ř á š é Ť Á Á ě Ý í ě ý áú ě ě á ě í ý í ý ů é ří á ř á ř á á ř š á ý á š Ř ř éš é á ě ř š í á ř í šší é é ďě á á á Š á á á řá ý ř ň í á é ě á á ě š Á í ú í ůř š í ň Á Á í ó ř á š á ř š í ý ě á

Více

ú í í í Ů ě ú í é é í ů í í í ů ú í ě í ř š ř í ě í í š é ů í í Ů ú ů í í ž ř é ří ě ř é ú í ě Č ÍČ éž é é í š Č í í ů í ě ý ů ů Č í éž é ů Č í í é ě Č í ý í ý Ž ě ý ú í ě í ž í é ě ří ř ý ří ě š í í ú

Více

Č é š Č é ě Č é é Š Č é ě Č Č Á éú ě éú é é é Š Č é ě š š ě é ě ě ž ú š ě Ž Ž é é š ě éž Ž é é Č é ě Š Č Č š ě ú ě Č Č é é Č é ě Š Č Č š é Č Č ú ě Č é ě ě ě Č é ě Ú ě Ř ě ě é ě ě Ž ě ěž é ě Ž ě š ú é Ú

Více

ě úř úř ř Í č ě Úř úř úř ř š č ú ř ě ó šř ř ů č é ú ř ř ě žó Ž ž ě Ú Č Ú ě ř š ó ě šú ě ú ř ř ú ř ě ř ě ř é š Ú ř č ú Ú š ě ě ě ě ř ř ě ř é š Ú ř č ú Ú ŠÍř ř é š ř ř é š ř š ř ž é ě ě Ú ě ř č é ěř ž ě

Více

Ú Ý ÚŘ É č ř Ř Á Ř Ž ý ř č š ř Ž ěš ř ž č ř ř Í Úř č ř ě ě Š ř ů č ě ě š ř Ů Ž ř Ž ř ě ý Ú š řž ř ě č š ř ž č ě ň ů ří ý Ú š ř Ž ý ř ěť č Ž č ř ž č š ř ř š č Ú Š ř Ž č ř ě č ů ž ě ě ě ř š ý ř ě ř ý ř č

Více

š ě š ě ř š í ě í č í ř ě ě ě ě š ý ř čí ří ž í é á é ě é éďíž Ž ť í á ě ě áš Ř ř áš ě ž Ó č ěč ž č ě š í ě ří ú ý ří é á á á ž ž ž ř ž ř ý ě ý á á í ž Ž á íř ě č ž á á Ž ý š é ý ž ě ř č ě ú ý ř š ě í

Více

Á Š Í Ú Ú ř ě úř ó úř é ě ěš úř úř č é š ě úř ě ě č úř é š ě é š ě é š ě ě úř Ú Í Š ě Ř Á ÁŠ Í Ú Í Í ý č ě úř úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ú ř ž Ž ě Í ě é š ě é ř ě é ě Š é ř ě é é š ě ý é š ě š é é š ě ž

Více

ě Š Ě Ř Á ÁŠ ý Ý ÚŘ Š ú í í Ř š ý í úř Ú š í úř ří š ý í ě ú í í í ř ě í ě ší ů í é ú í í Í í ř Ž ž í ž í í í ě í í ěí ěí í ě é í ě ř í í š ě ě šíú ě ú í ří í ř í ú í ř í í í ě í ř í š í í í ří ě Í í í

Více

Á Ž ž í á í ů í č é á Ž á řď á á ý ř á á í ů ě č í é ř á á í ě ž ý ě é č í ů ň ě ý é í í ší á é ý ů í í é í á ý ů ů ů é í í í í š á ž á ě í í ů ě é í í ý á Ž ř č ř á é čí č č Ú í č í í í á í š í ý ě ý

Více

ů á ř á č é í í í š í ť ž ř ě ý ě č ě š ř á á ě ý í ť áž é ř í č í é č í čá ží š šíú č ě ž ě ý íž ř é ě é č á é í ě ž é ě ř í í ý á í á í ř ů í ě ě ě ě š ý č ý á í ů á ý ř á ý ý á í í ě ý ý ů ří ž é č

Více

í ÁŘ Ý Á ý é í é ř Ú í í ď é é Ťí í ř é ř Ú í í í í ř é ř ř íň í ř í í ř í í é ř Ú í í ř ú í é é í é ě í íí ří ě ěš ý í é ý é í í é í ě í ý í š Ž ů í ú ů í é ý úř í ů é é ů ě í é í é ě é ý ří ě ěš ý í

Více

ě úř Í Í Á Ř ě úř úř ř ú ř ě ě ř ů é ú ř ř ů ž ě Ž ě ě ř ě ě ú ě ř ř ú ř ú ě ů ú ř ř ó ú ě ě ě ř ů ó ú ř ř ú é ř ě ř ů Í ě Á ě Š ř ť é ř ř ú é ě ě ř ř ě ů ň ř ř ř ú ď ě ř ř ň ň Ž ř ě é ě é ž ě ě ú ř ž

Více