ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:"

Transkript

1 Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: Šu perk, Žerotí ova Ide tifikač í číslo Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO V itř í předpis č.: VP12/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval ředitel školy: PaedDr. Fra tišek Havelka, Ph.D. Pedagogi ká rada projed ala d e: 17. září 2015 Předpis a ývá úči osti ode d e: 1. září 2015

2 Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě usta ove í, odst. záko a č. / S., o předškol í, základ í, střed í, v šší od or é a ji é vzdělává í školský záko, ve z ě í pozdější h z ě a dodatků, dále Š) a v souladu s v hláškou č. / S., o základ í u ěle ké vzdělává í dále V hláška v dává jako statutár í orgá práv i ké oso s ázve )áklad í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova, dále škola která v ko ává či ost základ í u ěle ké škol, te to škol í řád. upravuje: a) podrobnosti k výko u práv a povi ostí žáků a jeji h záko ý h zástup ů ve škole a podrobnosti o pravidle h vzáje ý h vztahů se za ěst a i ve škole odst. písm. a Š), b) provoz a v itř í reži škol odst. písm. Š), c) pod í k zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví žáků a jeji h o hra před so iál ě patologi ký i jev a před projev diskri i a e, epřátelství e o ásilí odst. písm. Š), d) pod í k za háze í s ajetke škol ze stra žáků odst. písm. d Š), e) pravidla pro hod o e í výsledků vzdělává í žáků odst. Š). Čl. 2 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 1. Práva žáků a záko ý h zástup ů ezletilý h žáků Žák á právo a) na základ í u ěle ké vzdělává í a výuku ej é ě podle spod í hodi ové dota e uvede é v uče í plá u o oru, který studuje, b) rozvíjet oso ost podle ír adá í, rozu ový h a f zi ký h s hop ostí, c) a o hra u před vše i for a i se uál ího z eužívá í, d) na ochranu před ko takte s arkotik, áv kový i a ps hotrop í i látka i, e) a vý hovu proti projevů rasis u, e ofo ie a i tolera e, f) a o hra u před f zi ký e o ps hi ký ásilí, ed alý za háze í e o so iál ě patologi ký i jev, g) a o hra u před vliv a i for a e i, které arušoval jeho rozu ovou a rav í vý hovu, h) požádat v případě pro lé ů e o es ází o po o kteréhokoli pedagogi kého pra ov íka škol, i) a i for a e o prů ěhu a výsled í h studia, j) a i for a e dle záko a č. / S. o svo od é přístupu k i for a í, k) a za ezpeče í výuk i v případě epříto osti učitele, pokud tato epříto ost trvá déle ež týde v to to případě je žák je povi e se přizpůso it ož oste škol a ož oste suplují ího učitele, l) získat v svědče í, pokud spl il vše h předepsa é áležitosti k jeho získá í, m) požádat ředitele o ko isio ál í přezkouše í, pokud se do ívá, že jeho klasifika e e í odpovídají í, n) avštěvovat dle ož ostí škol výuku volitel ý h před ětů ad rá e uče ího plá u, který studuje, o) úči kovat a ak í h škol, avštěvovat v ra é kultur í ak e a výstav, které jsou součástí základ ího u ěle kého vzdělává í, p) a pro áje hude ího ástroje v rá i ož ostí škol dle zvlášt ího předpisu. Práva uvede á v ode h i, j a ají i záko í zástup i ezletilý h žáků. Žá i se spe iál í i vzděláva í i potře a i 6 Š) ají právo a základ í u ěle ké vzdělává í, jehož o sah, for i etod odpovídají jeji h vzděláva í potře á a ož oste

3 Mi ořád ě ada í žá i ohou ýt a základě žádosti zletilého žáka e o záko ého zástup e ezletilého žáka ředitele zařaze i do studia s rozšíře ý počte hodi e o do v ššího roč íku, pokud spl í pod í k, sta ove é V hláškou, pokud to u ožňují ož osti škol. Ředitel škol ůže ze zdravot í h e o ji ý h závaž ý h důvodů výji eč ě a základě píse é žádosti žáka e o záko ého zástup e ezletilého žáka uvol it žáka z ela e o zčásti z pravidel é do házk do ěkterého povi ého před ětu sta ove ého škol í vzděláva í progra e, a to uď a škol í rok, e o a jeho část. )ároveň sta oví áhrad í způso výuk a o sah a rozsah zkoušek z před ětu, ze kterého je žák uvol ě. 2. Povi osti žáků a záko ý h zástup ů ezletilý h žáků Žák je povi e a) řídit se zásada i tohoto škol ího řádu a provoz í i řád jed otlivý h pra ovišť, b) dodržovat další v itř í předpis škol, předpis a pok škol k o hra ě zdraví a ezpeč osti, s i iž l sez á e, c) pl it pok za ěst a ů škol v da é v souladu s práv í i předpis a škol í řáde, d) řád ě do házet do škol a vzdělávat se, e) dodržovat zásad sluš ého hová í, f) ýt sluš ý a ohledupl ý k dospělý a ostat í žáků, g) do házet do v učová í pravidel ě a včas, h) avštěvovat vše h před ět předepsa é škol í vzděláva í progra e a uče í i plá do házka do vše h tě hto před ětů je povi á, i) osit do v učová í předepsa é uče í po ů k, j) dokládat epříto ost ve v učová í píse ou o luvou, k) účast it se v stoupe í a ko ertů pořáda ý h školou v rá i výuk a další h ak í doporuče ý h školou, l) respektovat pok v učují í h a ostat í h za ěst a ů škol, m) ahlásit jakékoliv for u ližová í spolužáků a áz ak šika ová í ezi žák ih ed své u učiteli e o řediteli škol, n) hovat se při po tu ve škole a a ak í h orga izova ý h školou tak, a eohrozili zdraví svoje a i svý h spolužáků a i ji ý h oso, o) přezouvat se a d át a h gie i ké zásad, p) hodit do škol sluš ě a čistě o leče a uprave. Žáků e í dovole o a) v klá ět se přes zá radlí, b) ěhat po s hode h, c) zdržovat se ezdůvod ě před třídou, d) po sko če í v učová í se zdržovat v udově škol, e) otevírat ok a, přistupovat k otevře ý ok ů f) manipulovat s ve til top ý h těles, g) zapojovat elektrospotře iče a jakkoli s nimi manipulovat, h) manipulovat bez dozoru s hude í i ástroji a přístroji u ístě ý i v uče á h škol, i) v prostorá h škol užívat áv kové látk ta ák, alkohol, o a é a ps hotrop í látk, j) osit větší částk pe ěz e o e é vě i, k) osit do škol před ět, který i ohl ohrozit zdraví svoje a zdraví ostat í h, l) ít při v učová í zap uté o il í telefo, m) jezdit ve škole a kole, kolečkový h ruslí h n) odkládat kola a hod á h, v udově škol )letilý žák je dále povi e q) platit řád ě úplatu za vzdělává í v základ í u ěle ké škole v ter í e h a výši sta ove é zvlášt í předpise, r) omlouvat svou epříto ost ve v učová í píse ě, oso ě, telefo i k, em), - 2 -

4 s) v případě delší e o i podat učiteli e o zástup i ředitele do tří d ů zprávu o její pravděpodo é dél e trvá í, t) eprodle ě i for ovat školu o závaž ý h skuteč oste h, které ohl ít vliv a prů ěh vzdělává í, u) eprodle ě i for ovat školu o z ě ě údajů ve škol í atri e. )áko ý zástup e ezletilého žáka je povi e a) platit řád ě úplatu za vzdělává í v základ í u ěle ké škole v ter í e h a výši sta ove é zvlášt í předpise, b) zajistit, a žák do házel do škol řád ě a včas, c) účast il se oso ě projed á í otázek týkají í h se základ ího u ěle kého vzdělává í žáka, d) eprodle ě i for ovat školu o závaž ý h skuteč oste h, které ohl ít vliv a prů ěh vzdělává í z ě a zdravot í způso ilosti žáka, e) o louvat epříto ost žáka ve v učová í píse ě, oso ě, telefo i k, em) pokud je to ož é, ahlásit epříto ost přede, f) v případě delší e o i podat učiteli hlav ího před ětu do tří d ů zprávu o její pravděpodo é dél e trvá í, g) eprodle ě i for ovat školu o z ě ě údajů ve škol í atri e. Pro potře škol í atrik jsou zletilí žá i a záko í zástup i ezletilý h žáků povi i posk t out: a) j é o a příj e í, rod é číslo a ísto trvalého po tu, b) údaje o před hozí vzdělává í, c) údaje o zdravot í pojišťov ě, d) údaje o to, zda žák je zdravot ě postiže, včet ě údaje o druhu postiže í, e) údaje o to, zda je žák zdravot ě z evýhod ě, f) údaje o zdravot í způso ilosti ke vzdělává í v základ í u ěle ké škole a o zdravot í h o tíží h, které ohl ít vliv a prů ěh vzdělává í, g) j é o a příj e í záko ého zástup e, ísto trvalého po tu a adresu pro doručová í píse ostí, telefo i ké spoje í v případě ezletilého žáka. 3. Pořizová í doku e ta e z ak í škol a) Škola pořizuje ze svý h ak í fotodoku e ta i, popř. audio e o videozáz a. T to výstup v užívá ke své propaga i, k propaga i výstupů prá e svý h žáků a učitelů apř. zveřej ě í a i ter etový h strá ká h škol, v propagač í h ateriále h, ve zprává h o či osti škol, a plakáte h apod.. b) Pokud si zletilý žák e o záko ý zástup e ezletilého žáka epřeje, a la doku e ta e z akce škol, a íž je zaz a e á zletilý žák e o ezletilý žák, kterého te to zástup e zastupuje, oz á í tuto skuteč ost píse ě a začátku přísluš ého škol ího roku řediteli škol. c) Prokazatel é sez á e í žáka e o záko ého zástup e ezletilého žáka s tí to předpise je zároveň považová o za souhlas se zveřej ě í doku e ta e podle pís e e a, pokud žák e o záko ý zástup e eoz á í píse ě svůj esouhlas podle písmene b). 4. Pravidla vzáje ý h vztahů se za ěst a i ve škole a) )a ěst a i škol jsou ti, kteří jsou vůči škole v za ěst a e ké po ěru. b) )áko ý zástup e je podle usta ove í odst. Š) oso a, která je v souladu se záko e e o rozhod utí soudu opráv ě a jed at za dítě e o ezletilého žáka. c) Vši h i za ěst a i škol a žá i škol se vzáje ě respektují, d ají o v tváře í part erský h vztahů podlože ý h vzáje ou ú tou, důvěrou a spravedl ostí. d) Vši h i za ěst a i škol a žá i škol d ají o dodržová í základ í h společe ský h pravidel a pravidel sluš é a zdvořilé ko u ika e. Žák zdraví v udově a a škol í h ak í h pra ov ík škol srozu itel ý pozdrave. )a ěst a e škol žákovi a pozdrav odpoví. e) Vši h i za ěst a i škol a žá i škol d ají a udržová í pořádku a čistot ve vše h prostorá h škol

5 f) Pedagogičtí pra ov í i a za ěst a i škol v dávají žáků a záko ý zástup ů žáků pouze takové pok, které ezprostřed ě souvisí s pl ě í škol ího vzděláva ího progra u, škol ího řádu a další h ez t ý h orga izač í h opatře í. g) Vši h i za ěst a i škol hrá í žák před vše i for a i špat ého za háze í. Budou d át, a epři házeli do st ku s ateriál a i for a e i pro ě evhod ý i. Ne udou se v ěšovat do jeji h soukro í. Budou žák hrá it před ezáko ý i útok a jeji h pověst. )jistí-li, že dítě je týrá o, krutě trestá o e o je s í ji ak špat ě za háze o, spojí se se vše i orgá a po o dítěti. Spe iál í pozor ost ude vě ová a o hra ě před áv kový i látka i. h) I for a e, které záko ý zástup e žáka posk t e do škol í atrik, e o ji é důležité i for a e o žákovi jsou důvěr é a vši h i pedagogičtí pra ov í i se řídí se záko e č. 101/2000 Sb., o o hra ě oso í h údajů. 1. Orga iza e základ ího u ěle kého vzdělává í Čl. 3 Provoz a vnitřní režim školy a) )áklad í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova zřizuje v souladu s V hláškou o or hude í, ta eč í, výtvar ý a literár ě-dra ati ký v příprav é studiu, základ í studiu I. stup ě, základ í studiu II. stup ě, studiu pro dospělé a studiu s rozšíře ý počte v učova í h hodin. b) Příprav é studiu ke vzdělává í v základ í studiu I. stup ě á ejvýše roč ík. Je urče o pro žák od let věku. c) )áklad í studiu I. stup ě á až roč íků a je urče o pro žák od let věku. d) )áklad í studiu II. stup ě á roč ík a je urče o pro žák od let věku. e) Počet roč íků základ ího studia I. a II. stup ě v jed otlivý h u ěle ký h o ore h sta oví uče í plá a škol í vzděláva í progra. f) Studium s rozšíře ý počte v učova í h hodi je urče o pro žák základ ího studia I. a II. stup ě, kteří prokáží i ořád é adá í a v ikají í výsledk vzdělává í. g) V jed otlivý h u ěle ký h o ore h základ ího u ěle kého vzdělává í se orga izuje i dividuál í, skupi ová a kolektiv í výuka. Počet žáků v jed otlivý h před ěte h a odděle í h a harakter skupi ové a kolektiv í výuk sta oví uče í plá a škol í vzděláva í progra. 2. Provoz a v itř í reži škol a) V učová í se řídí rozvrhe hodi. b) Ve třídá h v ko ává dohled v učují í, ve společ ý h prostorá h je zveřej ě rozpis dohledu nad žák. c) Vši h i pedagogové zveřej í svůj rozvrh hodi v prostorá h škol dveří h uče. d) V učova í hodi a trvá i ut. U ladší h žáků ůže pedagog po dohodě se záko ý i zástup i žáka rozdělit v učova í hodi u a dvě polovi a v učovat žáka týd ě 2 minut a 23 i ut. Uvede á skuteč ost ude zaz a e á a v rozvrhu hodin a v žákovské k íž e. e) V učova í hodi jsou odděle přestávka i. f) V případě skupi ové e o kolektiv í for výuk, kd jed otlivé v učova í hodi po so ě bezprostřed ě ásledují, ohou ýt hodi sdružová do větší h elků. V to to případě ohou po so ě ásledovat a i ál ě v učova í hodi. Po i h usí ásledovat ej é ě i utová přestávka. g) Škol í udova a Žerotí ově uli i je otevře a v pra ov í do ě od :30 hodin do 20:00 hodin. h) Budovu v uli i Dr. E. Be eše otevírají v učují í deset i ut před začátke v učová í a zavírají ih ed po uko če í v učová í. i) Žá i vstupují do škol ejpozději i ut před začátke v učová í. j) Žá i se přezouvají ih ed při vstupu do udov. O uv a ostat í vě i si odkládají a urče ý h tě hto íste h: i. v i dividuál í výu e v uče ě, v íž výuka pro íhá, - 4 -

6 1. Škola )áklad í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova ii. v ko or í a sou orové hře podle pok ů v učují ího tak, a l zajiště dohled, iii. v kolektiv í výu e dle pok ů v učují ího ve v hraze é šat ě e o íst osti tak, a l zajiště dohled e o uza če í k) K odkládá í uza če ý h jízd í h kol slouží stoja ve dvoře udov Žerotí ova, popř. v ulici Dr. E. Be eše. l) Vede í škol a i pojišťov a ehradí škodu, vz iklou ztrátou e o poškoze í vě í odlože ý h a ji ý h íste h, ež sta oví te to škol í řád. m) Žáků je zakázá o osit do škol e é před ět, které ezprostřed ě esouvisí s výukou. )a e ý před ět se považuje i o il í telefo. Bezprostřed ě po sko če í výuk žá i opouštějí udovu škol. Čl. 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a) přihlíží k základ í f ziologi ký potře á žáků, b) v tváří pod í k pro jeji h zdravý vývoj, c) před hází vz iku so iál ě patologi ký h jevů, d) zajišťuje ezpeč ost a o hra u zdraví při vzdělává í, škol í h a i oškol í h aktivitá h pořáda ý h školou, e) vede evide i úrazů, k i ž došlo v souvislosti s výukou a ak e i škol, f) zasílá záz a o úrazu sta ove ý orgá ů a i stitu í. 2. V prostorá h škol e í povole a či ost politi ký h stra a politi ký h h utí a i jeji h propaga e. 3. V prostorá h škol e í povole a rekla a, jejíž o sah je v pří é rozporu s o sahe a íli vzdělává í ani prodej výro ků, ohrožují í h zdraví, ps hi ký e o orál í vývoj žáků e o pří o ohrožují í h e o poškozují í h život í prostředí. 4. Ak e ko a é i o školu: g) Škola za ezpečuje svý i za ěst a i ezpeč ost a o hra u zdraví ezletilý h žáků ve škole, při vzdělává í i o ísto, kde se uskutečňuje vzdělává í, a při ak í h ko a ý h i o školu. )e za ěst a ů pověře ý h k zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví ezletilý h žáků usí ýt alespoň jede pedagogi ký pra ov íke. )a ěst a e, který e í pedagogi ký pracov íke, ůže ředitel škol k zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví ezletilý h žáků určit pouze tehd, pokud je zletilý a způso ilý k práv í úko ů. h) Při ak í h ko a ý h i o ísto, kde se uskutečňuje vzdělává í, es í a jed u oso u, zajišťují í ezpeč ost a o hra u zdraví ezletilý h žáků připad out ví e ež žáků. Výji ku ůže sta ovit s ohlede a ároč ost zajiště í ezpeč osti a o hra zdraví ezletilý h žáků ředitel škol. i) Při ak í h ko a ý h i o ísto, kde se uskutečňuje vzdělává í, kd íste shro áždě í je toto ísto, se zajišťuje ezpeč ost a o hra a zdraví ezletilý h žáků a přede urče é ístě i ut před do ou shro áždě í. j) Po sko če í ko čí zajišťová í ezpeč osti a zdraví tě hto žáků a přede urče é ístě a v přede urče é čase. k) Místo a čas shro áždě í ezletilý h žáků a sko če í ak e oz á í škola prostřed i tví oso zodpověd é za orga iza i ak e ej é ě de přede jeji h záko ý zástup ů. 5. Výjezd do zahra ičí: Při výjezdu do zahra ičí zařadí škola pouze t žák, kteří ají a) uzavře é pojiště í odpověd osti za škodu plat é a úze í přísluš ého státu, b) pojiště í léče ý h výloh e o v případě výjezdu do čle ského státu Evropské u ie ají Evropský průkaz zdravot ího pojiště í e o potvrze í te to průkaz ahrazují í

7 c) Škola odpovídá za ezpeč ost a o hra u zdraví žáků při zahra ič í h výjezde h, které orga izuje v rá i vzdělává í e o s í pří o souvisejí í h či oste h. O ko krét í h opatře í h a pouče í žáků, popř. jeji h záko ý h zástup ů, se pořizuje před výjezde záz a o pouče í podepsa ý jeho účast ík e o záko ý i zástup i ezletilý h žáků. 6. Škola zajišťuje ezpeč ost a o hra u zdraví žáků po do u doprav a soutěže a ze soutěží a po do u trvá í soutěže, pokud se se záko ý zástup e žáka edohod e ji ak. 7. V případě úrazu posk t e žák v rá i svý h s hop ostí prv í po o a oz á í úraz eprodle ě které ukoli za ěst a i škol. 8. S pod í ka i zajiště í ezpeč osti a zdraví při prá i jsou žá i pravidel ě prokazatel ě sez á e i vžd a začátku škol ího roku. )áz a o sez á e í se zapisuje do tříd í k ih. Čl. 5 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák řád ě pečuje o a) ajetek škol, b) zapůjče é e o pro ajaté hude í ástroje, c) otový ateriál a ji é uče í po ů k. 2. Škod způso e é ú sl ě a ajetku škol e o ajetku spolužáků jsou žá i e o záko í zástup i ezletilý h žáků povi i uhradit. 3. V případě uko če í škol í do házk jsou žá i a záko í zástup i ezletilý h žáků povi i vrátit zapůjče é e o pro ajaté hude í ástroje, otový ateriál a ostat í uče í po ů k. 1. Přijí á í u hazečů ke vzdělává í Čl. 6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a) )ápis u hazečů do škol se ko á každoroč ě vžd v druhé úpl é týd u v květ u. Ter í tale tový h zkoušek ude zveřej ě ejpozději d í před jeji h ko á í a i ter etový h strá ká h škol, ástě e škol a v íst í h sdělova í h prostřed í h. b) Do příprav ého studia jsou přijí á í u hazeči, kteří prokážou předpoklad ke vzdělává í a dosáhli d e zaháje í studia věku i i ál ě let. c) Do základ ího studia I. stup ě jsou u hazeči přijati a základě úspěš ého v ko á í tale tové zkoušk a doporuče í přijí a í ko ise, jejíž čle j e uje ředitel škol. )áklad í studium je urče o pro žák od let věku. d) Uko če í studia příprav ého stup ě evz iká árok a přijetí u hazeče do. roč íku základ ího studia. K přijetí je ut é v ko á í tale tové zkoušk a doporuče í přijí a í ko ise. e) Tale tová zkouška ůže ýt u studia II. stup ě ahraze a úspěš ý uko če í základ ího studia před házejí ího stup ě. II. stupeň studia je urče pro žák od let věku. Počet roč íků základ ího studia I. a II. stup ě v jed otlivý h u ěle ký h o ore h sta oví rá ový vzděláva í plá pro základ í u ěle ké vzdělává í. f) Do studia s rozšíře ý počte v učova í h hodi ůže ve výji eč ý h případe h přij out i ořád ě tale tova ého žáka ředitel a ávrh učitele hlav ího před ětu. g) Do příprav ého a základ ího studia ohou ýt výji eč ě přijati i ořád ě ada í u hazeči, kteří edosáhli sta ove ého věku. h) U hazeči, kteří překročili sta ove ý věk, ohou ýt podle výsledků tale tové zkoušk přijati do ěkterého z v šší h roč íků základ ího studia. 2. Pravidla pro hod o e í žáků - 6 -

8 Hod o e í výsledků vzdělává í žáka a v svědče í je v jádře o klasifika í. a) Žák je hod o e tě ito stup i prospě hu: 1 vý or ý, 2 hvalite ý, 3 uspokojivý, 4 euspokojivý, b) žák je a ko i prv ího a druhého pololetí elkově hod o e tě ito stup i: - prospěl a s v z a e á í, - prospěl a, - eprospěl a. c) žák prospěl s v z a e á í, jestliže - je z jednoho před ětu hod o e stup ě vý or ý, v žád é povi é před ětu e í hod o e stup ě horší ež hvalite ý a prů ěr stupňů prospě hu z povi ý h před ětů e á v šší ež, ; - e í-li sta ove hlav í před ět, es í ýt hod o e v žád é před ětu stup ě prospě hu horší ež hvalite ý a prů ěr povi ý h před ětů e á v šší ež 1,5; d) žák prospěl, jestliže - nebyl ani v jed o povi é před ětu hod o e stup ě prospě hu euspokojivý e o odpovídají í slov í hod o e í ; e) žák eprospěl, jestliže - byl z ěkterého povi ého před ětu hod o e stup ě prospě hu euspokojivý e o odpovídají í stup ě hod o e í. f) Nelze-li žáka za prv í pololetí e o druhé pololetí z o jektiv í h příči hod otit, určí ředitel škol dle odst. V hlášk áhrad í ter í hod o e í. g) Ředitel škol ůže uz at částeč é vzdělá í žáka, pokud - je prokazatel ě dolože o a - od jeho dosaže í eupl ulo ví e ež let. V případě uz á í dosaže ého vzdělá í uvol í ředitel škol žáka z v učová í a hod o e í v rozsahu uz a ého vzdělá í. h) O výsled í h studia jsou záko í zástup i ezletilý h žáků e o zletilí žá i i for ová i prů ěž ě for ou zápisů klasifika e do žákovské k ížk, a tříd í h s hůzká h e o ají ož ost se i for ovat prů ěž ě/v ko zultač í h hodi á h u jeho učitele. i) U žáků vzděláva ý h podle škol ího vzděláva ího progra u jsou kritéria hod o e í žáků líže spe ifiková a v tomto dokumentu. 3. Postup do v ššího roč íku a) Do v ššího roč íku postupuje žák, který - l a ko i. pololetí elkově hod o e stup ě prospěl a e o prospěl a s v z a e á í a - úspěš ě v ko al postupovou zkoušku sta ove ou rá ový vzděláva í progra e základ ího u ěle kého vzdělává í. b) Po úspěš é v ko á í zkoušek ze vše h povi ý h před ětů ůže ředitel škol po doporuče í učitele hlav ího před ětu a zkuše í ko ise a ko i prv ího e o druhého pololetí přeřadit i ořád ě ada ého žáka do v ššího roč íku ez a solvová í před hozího roč íku. c) Žákovi, který e l a ko i. pololetí hod o e, ůže v odůvod ě ý h případe h ředitel škol povolit opaková í roč íku. d) Pokud žák s rozšíře ý počte v učova í h hodi a ko i. pololetí eprospěl, ude přeřaze zpět do přísluš ého roč íku základ ího studia. e) Žák, který l hod o e za. pololetí z hlav ího před ětu stup ě prospě hu euspokojivý e o odpovídají í slov í hod o e í, e ůže ko at oprav ou zkoušku. 4. Ko isio ál í zkoušk se ko ají a) při postupový h zkoušká h, - 7 -

9 b) při závěreč ý h zkoušká h základ ího studia I. a II. stup ě a studia s rozšíře ý počte v učova í h hodi, c) při zkoušká h z hlav ího před ětu studia s rozšíře ý počte v učova í h hodi, d) při přeřaze í i ořád ě ada ého žáka do ěkterého v ššího roč íku, e) při oprav ý h zkoušká h. )kuše í ko ise je i i ál ě tříčle á a j e uje ji a ávrh vedou ího odděle í ředitel škol. 5. Uko čová í vzdělává í a) )áklad í studiu I. a II. stup ě, studiu s rozšíře ý počte v učova í h hodi a studiu pro dospělé se uko čuje v ko á í závěreč é zkoušk. Ta ůže ít for u a solve tského ko ertu e o v stave í výtvar ý h pra í a výstavě. b) Žák přestává ýt žáke škol - jestliže ev ko al závěreč ou zkoušku, - l hod o e a ko i. pololetí elkově stup ě eprospěl a e lo u povole o opaková í roč íku, - jestliže l v louče ze škol, - pokud o to píse ě požádá záko ý zástup e ezletilého žáka e o zletilý žák, - pokud e la uhraze a úplata za vzdělává í. 6. Vý hov á opatře í Vý hov ý i opatře í i jsou: a) po hval e o ji á o e ě í, b) kázeňská opatře í: - pod í ě é v louče í žáka ze škol, - v louče í žáka ze škol za závaž é poruše í povi ostí sta ove ý h školský záko e e o škol í řáde, - další kázeňská opatře í. )vláště hru é a ú sl é f zi ké e o slov í útok žáka e o stude ta vůči pra ov íků škol se vžd považují za závaž é poruše í povi ostí sta ove ý h školský záko e. O pod í ě é v louče í e o o v louče í žáka ze škol rozhod e ředitel škol do dvou ěsí ů ode d e, kd se o provi ě í žáka dozvěděl, ejpozději však do jed oho roku ode dne, kd se žák provi ě í dopustil, s výji kou případu, kd provi ě í je klasifiková o jako trest ý či podle zvlášt ího předpisu. Žák přestává ýt žáke škol d e ásledují í po d i a tí práv í o i rozhod utí o v louče í, esta oví-li toto rozhod utí de pozdější. Čl. 7 Závěrečná ustanovení Te to škol í řád l projed á a s hůzi pedagogi ké rad d e 17. září Te to škol í řád a ývá úči osti d e. září 015 a nahrazuje v pl é rozsahu před hozí škol í řád. Te to škol í řád je veřej ě přístup ý v ka eláři škol, a ástě e před ka eláří škol a v elektro i ké podo ě a strá ká h škol. S tí to škol í řáde budou prokazatel ě sez á e i vši h i za ěst a i, žá i škol a záko í zástup i ezletilý h žáků ejpozději v de zaháje í v učová í. O sez á e í žáků s tí to škol í řáde je uči ě zápis v tříd í k ize a v žákovské k íž e. Žák e o záko ý zástup e ezletilého žáka podpise potvrdí doklad o sez á e í se s tí to doku e te. PaedDr. Fra tišek Havelka Ph.D. ředitel )áklad í u ěle ké škol, Šu perk, Žerotí ova tel.: mobil:

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií De otevře ý h dveří, 6.. 6 Pojďte k á studovat o or Kdo jsme? Co u ás ůžeš studovat? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Ústa i for ač í h studií a k iho i t í & Studia nových médií. století!

Více

ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV

ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV Charakteristika stavu od roku 2018 Redefinice se netýká se horských LFA Povi

Více

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Národ í ar hitekto i ký plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Proč NAP a o je íle Národ í ar hitekto

Více

ť Č á ě š é é ú á ň á á ě ě ě á ě é Č á é á á é š á š á á á š á á ž áš ž á é á ž á á é é ů á Ž á é ě á ž é ě ž ů ý ě ý ý é á ú ý á š ě á ě é ý á ý á ý ě ě á á Í ů Ž š á é á ú ý á š ě á ú š ě žá é š é é

Více

ě é Í ě ý ěř ý ěř ú ě é ř ěř ú é š ř ý ů ě ě ů ř ě é ú ž ú ú ž ě ý Ž ý ů ž š ú ž ě ý Ž ý ů ě ě ú ů ú ž ě ý ř ž ž ů ř ř ě é ú é ý ú ú é é š ě ř Ú ě ě ř š ě ú ě é ě é ě é ý ě ě ř ž é ř š ě ž ň Ž Ž š ě ě

Více

Ý Č É Č Č Č ř é ě ý ž š ř ě ě ý ů é ě ě é Č é ě ě š ř ů ě é ř ě ě š ř ů ěž ř ř é ěž ú Í Ř ř Ž ě ě ý ů ě Č ř ě ř é ěž ěž ř ž ř ě ě é Č ý ž ý ěž ú ů Ú ěž ý Č é é é é ř š é ý ě ě ý ů ř š é úř šř ů š ý ň ě

Více

ř č ě Í Í Š é á ě ÍÍ ř ě ě á á ě á ř č ď ý ý ý á á č ě é ě ě ě ě Ť ž ě ř é é á ř ě ř š é é é ť Í ý é ř á ž á á č ř ě ý á á á ď ý ň á á é ž á ě é ď č ář ůž ý á ř ě č ý ř ý ž ň ě ý ů ě á á ř áď ž á ý Í ž

Více

ě č č ě ť Í Ř Á ř č Úř ě é č úř ř š č Í ř ě ě Š ř ť ě ě č š č ě ě š é ň ů ř ř Ž ž č š č š řé ě ř š ě š č š é ú ú ř ř ě ú č é é ě ů č š č ú ů Ú ř š ě ř é ě š ě ů ř Ú č ť ř ó é ť č é ř ř čů é Ž ř ř š ě Ž

Více

úř ř č úř ó Í Ú Í Í Ž é ů Ž Ú ě ž é ě ý ř š é č š é č ú ě ř š é š é č ú ě úř úř č č Ú ř ě ě š ř ů č ř ě č ř Ú ý Ú ř úř ť ř ř š ý ž ě ě é ě ý ř š é č š é č ú ě ř š é š é č ú ě ý ú úř ř Ž ř é ř ě ý Ž é ř

Více

ě ř Č é ť ě ú ů é ě ě é ř ů é ž ě é ř Č ě ť ž ě é ž é ř ě ě ř ě ř ř ě ř ě ě ě ř ě ř ž ů é š ě é ř ěž é Í é Ť é Ť ě Ů é Í ů ř ě é ěř ě é ě ěř ť ě ě ě ú š ů é ť š ř ě ě ě ě éť ř ť ř é ť é ř Č ě ů ě ů ě ě

Více

é í á íá Í í í í á í í á íč é č ě č é č é í č á í í í ě Ťí é Í Í Ž Ž á á í ž ě íč é ě š ě č é Ť é š í š í Í éž á ě č é í ě í á Ťá ě ě ž í ě Ť ší ž ě ší é á ě ě š ě í í é é é Íí ě í á í Š ší Ě č í š é í

Více

úř úř á Č Ř Ú ó čá á Ú Ú ř Ú ř Ú ř ř š ý á č ť á á řá ě ě š ř ť á á Ú ř á žá á ě ř á ě š á á ě á á á áš č ě š ť ě ú ř á ť ř ě é á ž ě é č ú ě ě é áž ě č ú ě ý ů ž ž ý áž é ř ř é á ř š ýš é áž á ýš ř é

Více

á í ě ší í Ž á ý č š á Čí ý ě í á Ž Ž é á á ě á á ý í í ý á ě ě č í Ží á ý ří ů é ř č ý í Ž í č ě ě ý á š ý á í í é é í á í čá á í ř č Ž ř ě í á ě ář á á á ě ě á á é š ý í ř á ě š š ě č ů á ů š č č ý í

Více

ř é ř Č š ň ř ú ý ě ř ž ž ě Č Č ň ú ě Ý ří ž ž ě ě é ě ž š ž ě ř ř ě ž é ř ě ě ý ž ě Ž š ž š ý ý ě ž ý ř é ž ě ů é é š é é é é é ý Í ý é é ň ě Í ěž ě ě ř ě š ž ě ř ř ě Í ž é é ě ě š ř ú ř Č ř ě é ř é é

Více

ř Á Č ř á í ě á ú á č é á é ší ě í Čá č ř ě ý í á é ďť í á ž é ý čí ž ž Ř ý á ž í á é ř ž ý ř é á á ů ě ě č š á áň ý š č ý říž ů í áň ě č ě š ž í ž č í ří áň ž é é ž é ář ž ěž č ř á í ř ř č é á ě é č áč

Více

é é ž é é ěž é é ž é ž š ý ž ě š ý ž ž é ž ž éž ě é é ěž é ž ě é é é é ž ý ž š ě ý ž ý é é ě Š š š š ě é š ě ě ěš š é š Á Š Í ě Š Í ň š Í ď Š é Š Í ý š š ň š š š ň ý ň ú ň Š Í š Š ě é Š ď ň ý Š Í ýš Í

Více

ý ž é é é ýš Í Č Á Ž ě é ěž ý ý Ž ěž ý ú ě é ý ě ý ý Ž Ž ěž é é Ž é é ě ěš ě ýš é é ý ý ě š š ě ě Č é ě ú ěš ě é Ž ě š ů ě Ů Ř Č Ž Ý ů é é Ž é Ž é ě Ž ň ů ý Ú Č Ž ý š Ž š ě é é Ú é ů ý ě Ž ě ů Ž Ž ě Ú

Více

š ý ě éří Č Íý ň Ř Š Í É ř é ý ě é ř ý ě é Í š éú Ž Č Š ř ř ý ě Š Š Ž ý ř ě Ý ě é ř ř ě ý ě é ř č ý ě ř š é ř ě ý ě é ř č ý ý č ý é č ž ě ý ě é ř ň ě ř č ř ý č ě ě š č ř š é ě Š ř ř é š ý ř ř ě ř ě é č

Více

ě ýúř é ě úř ě ýúř é ě é ě ó Č ř š ě ě é ě Š Ž ů úř ě ě é ú ž ě Ú ř š ě ě ý úř é ě úř úř š ý ě ě š ř ů úř ř š ý ú ř ě ě š ř ů ů ý ě ř ř ž ý ú é ý ě é ěť é ý ů Ž ú ř š ě Ž ě é ř š ě ř é é é ó ý ě šř ě ý

Více

é ě Á áž ý á ě á ž áš ý ý ě ň ý é é é á ě ě á é á ý ů á ů ě š ě ý č á č ý ý ů ř é ě š ř é é á é á ř ž á ž á á Í á ř é ř é Ó é á á á ýš é á ě ř ř ý ě ýš é ž é ř š č é ýš č ř áč ý ý ř ý ž č ř ž č ěř ř ů

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

ě ř ó é ž ó ř ý ó ě ě š ř ů ó ó ř ů ý ů ě ď ě ě ř ě ě ř ě ě ř é ř ě ř é ý ě é é ř š ě ů ů ý ů Ť ď ý ů š ů ř é é š ž ý ý ě é ý ý ý ů ě ž ů ů é š ě é é ů ř é ě ě é ř é ž Íš ř ž é ď é ě ř ů ď ý ž ď ě ě é

Více

ř á ó ó Í á ě é ě ž Č ř á á ř é ě é á á ž á á á Č ě á ž ř á á Č ř ě Ž ř á á Č á ž ž á ž Ž Ž ř á ý ř ě ž ř ě ž é ů Ž ě á á ř áý ě áý ě ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě ů Ž á

Více

Š ď é ě ěř é š ř ř Ž é ř é ě ď ěř é ď Ú ě ý ú ř ř Á ř ě é ř ě ř ě úř ř ý é ě ř Ž ř š é ř é ě Í Í ý ř ě ú ě š ěř š ěř ěř š Ž ř š ě š ě Ú ř Ú é ě š ě Ú ě é ě Ú ř ř ě é ř é ě š ě é ě ě š ý é úř ý ř ř ť é

Více

ř é ě ř ř Ž ý ů ý Ž Ž ř ě š ý šť ý ř š ý é ě Ž ý ý ř ě ě Ž ž ý Ž ř ý ý ý ý é ř ě ř é ě ř é ú ěř Ž ý ě ů é é ě ř Č ž ř Č ý é é š š ě ř é ě ý ř úř Úř Ž ý Ž Ž ú ý é ě ý ý ý ů ě ý ě é ř ř š úř ě é ě ý é š

Více

eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR

eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR Pro le atika rozděle a OHA a prac.skupin: PS č. - el.podpisy, el.pečetě, časo á razítka a aute tiza e e ů vede Filip Bílek, OeG, MVČR PS č. - pro elektro i ké doporuče

Více

Ě Ň Á Ž č É ě š ř á á ř á é á ý á š č ě á á č ř ý á á ě ě š ř ů á Č á ě ň á ž Č é ř á á č č ě Š Č ř ě ř ž ř ě ě ř é á ř ě ř é á á ě ů á á ř ý ě ý éš á á Ž š ů ě é Ž ě ý ů ř ě á ěš á é č ř Ž š á áž ě ý

Více

ěš é š ř é ř š ě ž ž ě č ř č ř ě ě ě ů ě č é ř ř é ř š ě ř č ž ž ň ř é ř š ě Ř ř š ě ž ž č č ú ž ž č ř ř š š ě ř š ě ž é é ý ů ř ý ě ý ř ď é č ě š ě ř é č ž é é č é ž ř š ě úč ů ž č ě ř š ě ř ě é ř š ě

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

ý ý ě í ř Í ě Ž ď ě é ě ší ě Ž ě é ě Í ží í ě ř Í ý Í ěř ť ž á ží é ží é éž é é ží ž Ží Ž í á í ž í Ž Ž ř í ří ř á á Ž Ž í ř Ž ě ší ží Ž ř í ý š Í íč í Ž ř ší á ů í í í č ř Ž Í Í Í šší žší í Í čá ě é Í

Více

1 Identifikace případo é studie

1 Identifikace případo é studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhod o e í pří osů projektu DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - VYUŽITÍ DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY K RO)VOJI OBCE, KOMUNITY I JEDNOTLIVCE 1 Identifikace případo

Více

úř Č Ú ř úř ě Í Í Í ě ž ú ě ž šř ř é ě ú ě úř úř Ú Ú ú ř ě ě š ř ů ř ě ř ú Í ý úř úř ú ř ř š ý Ž ďě ě šř ř é ě ú ě ý úř úř ř ž ř é ř ě ý ž šř ř é ě ú ě ř é é ř é ě é ú ě é ě ž ů ý ý ýš é ě Š ž ž ě ý ž

Více

č Á č Í Ě á á ě č š ž ě č č ě č Ď Ť Ž á Ď á š č ě ž č ě č č á š ě š č š Ť Ť ž á ž á Ž ě š Ť áž Č č š ě á č á ě š ě š ď ě ě ě ě č č á ě á á á š á á č á á Ť á Ť ě á ž ě Ť á Ť ěť á ě ž á ž ě š š Ť ě š Ť á

Více

ř ý ř ď Ř ř Ě áš š č č ť ě č ář ňá ě č ář ř Č Ů ř Ž Ř Á ÁŠ Á Ř Ř á Č Č á ó ý á ě é č Č ů š á úř žá á ŠŘ Ú Ř ř é á Ú á ě ý š ě á ú š á ó ž á á ý úř á ř á č ú á á řá á á ě ý úř ý š úř é á ě ý š ě č Ú ý ř

Více

Ý Á Á Ě ř é č ř ě ě š ř ů ř Í ě ř ř é ř Ž ž é ř é ě ě č ÍÚ é č Č Ř Ě Ř Á ř ř ř ě ř é ř ě ř é ú Č ř č ů č č č č Č ě é ě é č ř é ě č ě Č é Ž ž ů č ě Č Č ě č ě ň č č ť ř ž ň č Č ú ě š ůč ě č ú ě č ř ů ě ř

Více

ě ě Í Č ě ě ý ř ř ý Ž ý ř ě ě ěř ž Í ý ě ěš ř ř ěř ýř ý ě ř Á Ž Ř Í Č É ě ě č ř ě Á Á Í ěř ýř ý ě ř Ž ČÉ Ě ě ě ě Í ř ř č ř ř Ž č ř ý ě ě š ř ů Ž ů ý ý ř ř ěř ě ř Ž ď ř Č č ú ě Č ě Ě ě ú ů ě ř ě ř š ě č

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3284 / 2012 O obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu č.p. 13 na pozemku p.č. st. 62 - zastav ná plocha, včetn tohoto pozemku, dále pozemku p.č. 174/1 - zahrada v obci Jarom ice okres

Více

á ě č á Ž ří á í č ě í é í řá ů ž ář í č í á ý í ří á Ž č é í ů ž ř í ě í ž ž á í í ří č éž ž ů é č ří á á í ří š ř úč ě ší ů í ě Í š á á ň á š ří ě ší á á í č ý ě í áž é é Ž ř í ů é Ž čá í ší á é í íč

Více

ě ý úř ě ě Í ŘÁ Ú ž ř ě ř ý ň é é ě ý úř ě ě č ň ý ř ě ě š ř ů ň ý ř ž č Í č ý ř ě ě š ř ů ř č ý ž ř ž ěš ř é ě ž ě č ř ě ž ř ě ě ý ě ý ý ě ě ě ě ý ř ě ě ý ř ř š č ě ř ě ůž ý ý ě ý ř ě ý ý č ž ě ř š ě

Více

č ÉÓ á ž á ěž ě ě č ž č š ě ž á ď á č é Ť ě é č č č é á Ť é á č Ó č č č ž č ě é á š ň é ú á Ť ě é ň ě ě á Ť é ě Í č á éň ěš á é Ť áš Ť á ž é ž š ě á ě á ť č š ň á á á é ě ě ě á é á č ě á á Ťá ě ě š á ě

Více

ě ř ř č Ú Č Ť ě ú č č á ž ě ý ů Č á ž á č č ý á ž ó ž ý ž ž ě Č á á ě é é ř ž č ř á Úč ě ř ř č Ž Í ŘÁ ě ř é ů č á ě á ě ž é á Ž ý á ě ě š ř ů á č ř ě ě š ř ů ď á Ú Úč ď Í ý čň ž ž č úč č áš á ú ě ř ž řá

Více

ě ý Úř ý š úř ý š ě Č ý Š ě ě úř č Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř Š ý č ú ř ě ě Š ř Ú ě Ž č Ú ř ě č č Ú Š č ů ů č ý ý Š ě š š č ě šú ě Ú ú ř ř ě ě š ř ú ú ě ř ě č č ú ý š ě ě š ě ř Ž ř č š č ú ů É ě Ú ý č ý

Více

é š Ý É É Ú ň Í é ň ť é ě ň Ů ě é é í é Ž š Ů ř í Ž ě č é í é Ů é ň ě é ň í ě í é í ň í é í é č č í í č é Ů ěč é é ěž é ě é í í ě č Í ěčí Í Ď ě ňí č š í í ňí í Ž é Ď í é ň ě é Ž í í č ě ě č Ť í é ší č

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ř Ú Ú Ě Č ř Í Ú Í Í ŘÍ Í Á Í Č Í Í Ú Ú Ž ě ř é č ú Ú ý ř ě ó ř é č é ř ě č é Ú č č ů ý ě ýš ř žščó šš ř š ř šť é ř ě ů é úř úř úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ě ř š ý ř ř ě ř ě ě š ř ů ř č é ř č ě

Více

Ž é ě ť č č é š ť é ě č č ť č é č É é ý č Ž č úč é Ú Ž Ž č Ž ý ť ť ů ě é ú č ě ť ť č é ť č č é č č Ž ě ě č é š Ž š ě ě ě é Ž ě ě é ě č ýš č ě č é ě é ě ýš ů ě é Ý č é é é ý é č ě é ě ě č é ý ů é ě ě č

Více

Á ú Ú ú Í Ů ť Í Ů Í Ú Ů Ě Č Ů Č Í Ů Ů Ě Ď Ú Ě ť Ě Ď Ě ť ť Ý Ý Ý ť ř ú Í Ů Ů Ů ť Ů Í ď Í ť ň Í ú ť Ů ť ú Í Í Ď ť Š Ů ň Ý ň Ů Ů Ů ť ť ť Ů Ď Ů Ů Ů Ů ň Ů Ď Ů ř ř ř ň ú Í Ů Ů Í Ů ř Ů Í Ý ď Ů Ů Ů ď ř Ů Ů Ů ň

Více

ě ý úť ď ř Ž ř š ě ř šť Í ě ý úť ř ť Í úř ž ř ě úř ě úř úř ř š ý ě ú ř ě ě š ř ů ě ž Í ž ž ř ř ý ř ý ě ú ě š ě ř ř š ý ú Č ě ř ž ž ř ř ý ř ý ě ú ě š ř ř š ý š ě ě ě ř Í ěř ř Í ý ě ě ž ý š ě ý ě ž ů ý š

Více

Ó í ř á ý č í á ý č á í í ý ó š í čá í ě ší ý ř ý č á í í í ó á í ž é á í č ó á ě ž ř á í í í ý ý á ě ů é á í č ó á ří š á ě ě ý á á á é í ě š ú ěš ě ž é ý ú ý í á á íž ó č í ě í á é á í ě ý ú ů ě ě ý

Více

Á á úř š Ě ř ň á Š Š ú Áě Ú Í ý ú ěá á ě úř ř ř š ý é ě ú á á řá ě ě š ř ů á á ú ř ž á Žá á ě Ť é á ě á Ž Š Ú ú č š é É á ě á á áš č ě š ú ú ř ř á ú á Í č á ú ř Í ě ý é ě ě úč Í ť é ý ý ž á ě ý ý ť ý ů

Více

ý Á Ť ó ú Ě Á Á Ř Á Í š ě é ý ě ž Š ě é ě éž éž ě ž é ě ý ě ě š ů ý Ř Ě Ě ý é ě ů ů š ý ý é ě ě é é ě ě é ě ě é š ž ě ě ě ý ž Š ý ž ě ě ě ě ú é éž ě ě ě ě ě ěž š é é é ž ě Ě Á Í ě ě ý é ě ý ý ě é é é ů

Více

ž é ě č ď ž é ř č é ž é Š ř ů ž é ě ř ě ů Ž é ř ě Š ž é ř é ň Ž é ě ř ž é žň ř ž é ř ěř č ě ě ř é ě ě ě ě ě ý ů ě ě ř ů ť ů é úč č ř é ě úč é Í ě ú ě ě č Ž č é ě ě ř é ě ě ě ý ů é ě ř ů ř é ě ř ř é ť ů

Více

ý ř é ěž ě ř ř ý Č ř ě ř ě ě ěž ě ěž ěž é ř ůě ěž ě ěž ě ě š ů ě ěž ý Ú é é éř éž ý ú é é é ř ů ěž ý é é é ř ě ř ř ý š ň ý é ř ě Ž ěř ěž é ě ů ř ý ěž ě ě ř é ž ř ř ň ř ř ř ý é ě ě ř ů ý š ů ů ý ě ě š š

Více

ě á á í Ž ě Í í š č ě ě Ž Ťí ě á ě ší ž í íč č é Ž í Í á ě č ší íží í ž é é á í á ň é š é Í é á í í í ě é á í á é á á š Í Ž š é áň Ž ž š ěď í á á á é í ě é Ž Ž ě ěčí ž Í ě í ž á í á Ž ě ě í íčíčá Í ÍéŽ

Více

é é ý ý ý ý ě é ý é š ě é ř Č Ú Ú é š ě é é ý é ř ú ž ě ž ý š ú ř ž ř é é ě ř ý ů é ř ř ů ě é ú é ě ý Ť é ř ě ěš ěř é é š ě é ý é ÚČ ú ž é ý ř é é Č ř ě š é ř š ý ř é é é ěš é ř ý ý ů ř ě ř ř ě ý ů é ú

Více

ě ě ě ř ě Ý ď ý ě ř ž ě š ě Ř Ě Á Ř Ř É Á Ě Á É Ř Ř É Á Ě Á Ř Ř ů Á É ž Á ů Á Á ů š Á Á ú ě ě ě ř ě ě ě ř ě ý ý ě ř ž ě š ě Ř Ě Á Ř Ř ú Á ř ř ě ř ř ř ě Ť ř ž ý ě ř ž š ř ě ě ěř ř Ě Á Ř Á ř ý Ě Á Ř Ř É

Více

Á ý Ř Ů ó Í ř ř ě é Í ž óý Í š Č ň ř ř é ě ž ó Í ř ě ř ě é ř ž é ž ž ů ž ř ů é é ú ř ě é ř Í é é š ě ě ý ý žé ě ž ř é ě ř Í ž é ů ě ž ý ě é ů ý ů ň ů ú ú é ú Í ř ů ú é é ú ú ú ú ě ú ř ř ě ú ú ž š ě ú é

Více

é ě ě Š ř ů ř Š Í Ř Ž ě ý ř Í ú Ž é ř ú é é ř ě ý Ž é é ř é Í é Ž ř é Ž š ě ž ř Ž Ž ř ě é ů ě š š ž š š Ž ý ů é Ž é ú ň ý ř é ř ě ě ř é ř ř Ž ř ý ř Ž ě Ž Ž ř Ž ř ě ř Ž Ž ř ě é ě ř Ž ý ř ů ř Ž ě ě ě ě ů

Více

ú Ž ž Č Č í í í í ě é í ě Ž í í ú í ů ů í í í í í í Ž í ě í í í í Ž í ú í ě í ě í í ú é í í í í í í í ě ě ů í ě í í í ú ů í ě í í ů ě í ú Č í í ú Ý í í í š ě é í í í í í í Ú í í Ó í í ů í í í Ů Š í ě í

Více

ř ě ý ř é ř ý ý Ú ř ý Š ě Ú ý ť ú ř ř ý ú ř ě ř é ř ř ě ě é ž ý Ú ř ř ě ř é ř é ý ý Ú ě é é é é é é ě š é š é ě ě Á š ě ě Á ě ě ř ý ě ř ř ř ě ě ý š ž é ý ř é ý ě ž ř ř é ě ý ý Ž é ýš é ř ř ýš é Žš šš ě

Více

Ž ě Ě ř č č č ď č ě š ř ů č ě č ď č Č ě úč Č ě č ď Č Č ř ř Č ě č ě č ú ě ř ď ž ř č č č č č ď ř č ůž č č č Č Á ř ě ě š ř ů Ě ň ť ř ě ř ě š ž ú ř ě š ř ž š ď ž ě ě ž ěř š ž ž ř ž ž ů ě ň š š ě ž ěř š ž ž

Více

í é ě é é é ř é í í ř ř é í í é š ř í ý í ř í ěž ý ř ě é č ř í é ř ž ě ě ý é š ř í ř é í í ž š í í í ý é ý í í č Í ř š ý ý í č ššíč é č í ě é ž ř č ěž ý ř ě é í é Í é í č ý í í é š č í ř í é ě šíř í í

Více

Č ó ú Š ě ý úř Í úř ť Í ÓÉ Ř Ž Š ó á Á Á Í á ý á á úř ě é úř úř ř š ý Š Á ě ú á á řá á ě ě š ř ů á á éú ř ř ž ž á á á ě Á Í Č á á á á á ě Á á á á á áš ě š ú ú ř ř á ú ě ě á áš á ě ě á á ě řá á šř á Á Á

Více

ě ý úř š úř č ř Ú ý č ě ý úř úř úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ú ž ž ě ě č ěč ěč č ěč éč ž ě š č ě š ú ě ú ř ř ú ř ě ř č ě ř é ř ě č ú ě ť é ě č ú ď ý ý é ř é ř ě ř č ú ď ě ý ř ř ě ě ý ř ý ř ě ú ě ř ó č ě ř

Více

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

Á Á Ú ř ý ý ě ý ď ú Á Í Á ú ó ě ř ě ř é ř ě ř é é Ť ý ě ý ú ř ě ě š ř ů š ý ý ž ě é é ž é š ý ý ž ý ě ě ě ř ý ž ě ě š ř ů š ě ř ě ř é Ž ý ý ě š ú ř ý ý ý Ú ří ý ý ú é Í ř é Í ě ý ď é é é ě ý ý ý ě ý ý

Více

ť Á ť ň ř á š é Ť Á Á ě Ý í ě ý áú ě ě á ě í ý í ý ů é ří á ř á ř á á ř š á ý á š Ř ř éš é á ě ř š í á ř í šší é é ďě á á á Š á á á řá ý ř ň í á é ě á á ě š Á í ú í ůř š í ň Á Á í ó ř á š á ř š í ý ě á

Více

ř é ě ř ě ě š ř ů Č ě ř ř é ž ž é ř ó é ě ě ř é ú ě é ř é ř ě ř ě ě ř é é ž é é ě é é ž ř ě ě ř é é ě ě ž ě ř é éž ř ě ě é é é ě ř Ř é š ž ú š é š ě š š ú Č ř ř ů ž ř é ř ř ř ř ř é š ě é ť š é é ě ň ě

Více

Á Ž ž í á í ů í č é á Ž á řď á á ý ř á á í ů ě č í é ř á á í ě ž ý ě é č í ů ň ě ý é í í ší á é ý ů í í é í á ý ů ů ů é í í í í š á ž á ě í í ů ě é í í ý á Ž ř č ř á é čí č č Ú í č í í í á í š í ý ě ý

Více

Ú Ý ÚŘ É č ř Ř Á Ř Ž ý ř č š ř Ž ěš ř ž č ř ř Í Úř č ř ě ě Š ř ů č ě ě š ř Ů Ž ř Ž ř ě ý Ú š řž ř ě č š ř ž č ě ň ů ří ý Ú š ř Ž ý ř ěť č Ž č ř ž č š ř ř š č Ú Š ř Ž č ř ě č ů ž ě ě ě ř š ý ř ě ř ý ř č

Více

Č é š Č é ě Č é é Š Č é ě Č Č Á éú ě éú é é é Š Č é ě š š ě é ě ě ž ú š ě Ž Ž é é š ě éž Ž é é Č é ě Š Č Č š ě ú ě Č Č é é Č é ě Š Č Č š é Č Č ú ě Č é ě ě ě Č é ě Ú ě Ř ě ě é ě ě Ž ě ěž é ě Ž ě š ú é Ú

Více

ú í í í Ů ě ú í é é í ů í í í ů ú í ě í ř š ř í ě í í š é ů í í Ů ú ů í í ž ř é ří ě ř é ú í ě Č ÍČ éž é é í š Č í í ů í ě ý ů ů Č í éž é ů Č í í é ě Č í ý í ý Ž ě ý ú í ě í ž í é ě ří ř ý ří ě š í í ú

Více

š ě š ě ř š í ě í č í ř ě ě ě ě š ý ř čí ří ž í é á é ě é éďíž Ž ť í á ě ě áš Ř ř áš ě ž Ó č ěč ž č ě š í ě ří ú ý ří é á á á ž ž ž ř ž ř ý ě ý á á í ž Ž á íř ě č ž á á Ž ý š é ý ž ě ř č ě ú ý ř š ě í

Více

ě Š Ě Ř Á ÁŠ ý Ý ÚŘ Š ú í í Ř š ý í úř Ú š í úř ří š ý í ě ú í í í ř ě í ě ší ů í é ú í í Í í ř Ž ž í ž í í í ě í í ěí ěí í ě é í ě ř í í š ě ě šíú ě ú í ří í ř í ú í ř í í í ě í ř í š í í í ří ě Í í í

Více

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Orga izač í řád Leden 2014 Fyzikál í ústav AV ČR, v. v. i., se sídle v Praze, Na Slova e /, PSČ, v dává ve s slu záko a č. / S., o veřej ý h výzku ý h i stitu í h, te to

Více

í ÁŘ Ý Á ý é í é ř Ú í í ď é é Ťí í ř é ř Ú í í í í ř é ř ř íň í ř í í ř í í é ř Ú í í ř ú í é é í é ě í íí ří ě ěš ý í é ý é í í é í ě í ý í š Ž ů í ú ů í é ý úř í ů é é ů ě í é í é ě é ý ří ě ěš ý í

Více

ě úř Í Í Á Ř ě úř úř ř ú ř ě ě ř ů é ú ř ř ů ž ě Ž ě ě ř ě ě ú ě ř ř ú ř ú ě ů ú ř ř ó ú ě ě ě ř ů ó ú ř ř ú é ř ě ř ů Í ě Á ě Š ř ť é ř ř ú é ě ě ř ř ě ů ň ř ř ř ú ď ě ř ř ň ň Ž ř ě é ě é ž ě ě ú ř ž

Více

ó ý ó ý é ůž ž ř ě ší á í ý ů ří ý í í š ý ů ý č č č ří čí í í á ě í á š Ž ž ě ší ý ř í ý ů á š ě č é ýř á í á í ý ě ě í ý á í é č í ě ě á ů ě é ý ž ý č í í í ů ý ň á í é ř ě é ě é é š é ó ť í é ý í í

Více

ě á úř š úř Č ř Š á Ú Í Í Í Í á á ě úř úř úř ř š á Č ú á á řá á ě ě š ř Ů á á é ú ř ř Ž ž á žá á ě Š ž ž ď á ž ž á á ě ř á á á á áš ě š ú ě ú ř ř á ú ř ě ú ž ř á á ž á é ř á ž ř ř ě á ú ů ě ž š á ř ě á

Více

ě š é ž é é ě Ž ě ě ě šč ů ž ě ě ě ŠÍ ů ě š š ú š Ž ě ý ž ž ů ů ž ž ý ý ú Š ě ý ů é Š ž ý é š ú ů ú ž é ě ž ě ě ů ž ž é é Ž ě Ě ě ý ž ů ž ě ě ů ž ď ýš ý ČÍ ý ýš é ž ž ý ý ž ó ý ě ěž é ž ě é ž ý ú ň ě š

Více

Á ý Ě É Ř ú ú ř ě ř Č ř é ý é Ž ů ý ý ý ý ěž ý ž é ě ř ý ě é ř é é ř ě Š Ž ú ú Ž ú Ž ý ž ř ř é ž Ž Č Ý Ý ů ř é ý ě é ř Ž ď ý ž ý ý ý ěž ů ý ý ž ř é é ř ě ř é ě é ř é ř é ýš é ěž é ú ž ř é ř ý é ě š ž é

Více

Í Ř Í úř Ř Í Í Í ŘÍ Í É ŘÍ Í Á Í Ř É Í Á Í ě ě ř ž ě ů ú ý ř ě ř ý ř ý ř ú ě ř ř ř ž ý ý úř úř úř ř š ý ú ř ě ě š ř ů ú ř ř ě ě š ř ů ř Í ě ř ž ř ú ě ů ý ř úř ď ě ú ř ř ě ě ř ú ř ě ř ž ů úř úř úř ú ý Ž

Více

ÍŽ Ř Š Š ř é ž š ď ž í á ý š í á ě ž ú á ú š é é ďé č ý ó úř ó ž ý á é áš č ž ž ýš ě č ú ý í í í á Ž č é á éč é žá ý á ě č ř í š í číš š é í č é ď ž ž ž ýřá é ý áť ž ě ě řá ě ž ě ší ý í ž é č š éř ž ď

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Ó Á é í č ě ó ší ě á ě ě ú č í č í ěř í é á í ř ď č í á á á í ó é á í é ří ě á ě ž íč ář ů Ž é á č š ší é ě é ů č ě ý ó ž í ó á ž á íž č á ž ř š á á í é ě Ž ý ř ůď ů í é í ý á š á á ó í á ý ř č á ě ř á

Více

Á Ě ň Í Á Ě Á Ý Í Ř Á Í Ř Í ú é ú ů ů ě é ě Š Ě ň ě Ž ě ů é Č ě é ě ě ě ě ď ú ů ů ě ů ě ůč é Í ž š ě š ě ů ě ů ů ú ů ú Ž ě ě é ě ů ě é Í é ů š ů é ů š ů ěž ů ú Ž Í ě ú ěš Ž é é š ě š ě é ď š ě ž ž ěž ů

Více

ří ž ý í řů ž á ů í č é č é á ů ý ý í č č ě Ž čí ě Ž ě ší č ů č é ý í ž á í ý čí čů čí ř Č á žš ů ář ý čí á ý čů á á á ř š á š ě í š ž í éž á á í í ě í ě ěš ž Ú čí ůž í í ý čů ě ě á ú žá í é í ě í ž š

Více

Ý Č ě ř Í Š Ý č ý é č š é ř Ž č ř ý ý š š é é é č š č ě ú é ř ě é é é ě š é ě é ě é ř č ý ě ě é ě ř ě č é é ě Í ý ý š ě ý ý č ž š ř ý š ě ě š č ž ř ě ě ě Í ý č ň š ě š ě é ý Ž é ě č ý ý ěč ý č é č ý ý

Více

ď š š ů ů ů ů ř ěř ě ě ě é ř š š ě é é š ě ů ů ř é ř š ě š ň é ž ě ů ů ů ř ě ě ů ř ě ů é ě ž é ů Ú ě ů ě ó ů š Ž ě ů ě ř ř ů ů é é ů ů úě é š š ě é é ú ě ř ě é ř ř é š š ě ů ů ž ř ř é ř š é ž ů ř é ů ě

Více

ě úř š úř ú ř ě úř úř ú Š ú ř ě ě š ř ů ú ř ř ň ě ě é ř Š ě é ě ř š ě š ú ě ú ř ř ú ř ě ř ě é ě ř é é ě ú ú ě ě ě ř ř ě ú ř ů ů ř ě é ř Ň š ů ť ě ě ť é ú ě é é é ě é ě é Ú ř ě ř ě é ř ě é š ě ě ě ř ř ě

Více

Ú ě ý Ú š ě é ě Ú Á ý ě é š ě ú ě ý ž é Č é ě ě š ů š ň ž ý š ž ě ě š ů ě š ý š ý ě é éž Ř é Č é ý ý ě ů ž ů ě ě ý ů ú šť ý ú Ú ý š ě ý ě é ů ý ů ý ě ý ó ě š ž Ú úó ý Ú ý ě é Ú ě ý ý Č Ř ý é š ů é ú Ů

Více

Á Á á ě í á á í ý á ý š é í á š é ě í ý ř í á é á ý ří š ě ý č é ě ů čí ě á č é é í ě ž č ů á á ž í á ý í čá í á š ž č é á é ě é í ž ě é č ý ó í é ž ě á ě ě č é á ý ů ě á ď í é ě í ě á í á ú í é é ě ě

Více

Ú ďě ě ú ů ů ě ú ě ěť Ť š ú ě Í ě ů ů ě ěž ů Í ž ěž ů ú ěž Ž ů Í š ě ú Ť Í ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ů ť ě ě Í ě ú úě ú ě ě ž š ú ů ú ěň ď Ž ť ž ě ů ě ě ů ě ě ě ú ů žň Ú ů Í ě ů Š Š Š ě ž ě ú ů Žň ď ú Č ú

Více

Í ó é ě ě ř ý é ě š ě ý ěž ú Ž Č ž Č Č é š ř š ě é ú ř é Ú Ž ě ě ě ř ě é ř ř é Í ý ž ó Č é Č ú ě ě ě ř ě é š ě ř ě ě é š ě ý ď ě ě ř š é ž ů ř ě ř ý ě ř Ž ů Š ť Ž ůř ě š ý š š ě ž ů ů ů ř ě ě ř ž é ř ě

Více

š é řá é á á á á Ú á Ú ď řá é é ř ě é á ě č ř č č ě č é ř č č ř ú á č á č ř š č á áž č ř š č á ř ú ě č á á ě č á ý č Í č á ěč á ěá ě č č ú ďá č á á č č č ý á č č ů úč ť š é ě á ů úč á á č č č ý ďá Ú ěř

Více

Ě Á Á Í ř Č Č ú ř é é Č ý ě ý Š ě ř ů š ď é ř ř ě ř ě é ě ů š ě ř ý Š ř ř š ř ě Ě Á Í ů Ř ú ó ú ó ý é ř ý Ť é é ě ř é é ě ů ě ř Ťů š ř ý ý ů ě Ě Ě Á Í ě ě ř ř ř ě é ň ě ě ř ě ě ě ě ř ě ě ř š ě é ě é é

Více

ě ý úř š úř ř Č ř Č ř ž ž ú ě ř ě ý ú ý ú ř ě ž ý é ě ý ě ý ž ě é ř é ě é ř é ě š Š é Č š Š é é š Č é š ř ř ě ž é ě ý é ýš ř ž é é ř ř ž é é ř š Š ú ď Š ě ď ě ý úř úř úř ř š ý ú ř ě ě š ř ů ú ř é š ú é

Více

ů É Č Ň Ó Ž ě ž ž š ě Ž ž Ó Í ž Í ů ů Č š ú ě Í ů ž ě š ě š Í Í ň Í ů ů š ú ě ž ě š ě š Í š ú ů ž ů ě ú Í ů ů š ě š ě ňů š ú ě ú ě š š ě ť ž ď ě ž ě ž Í ů ě Í š ú ě š ě ě ě ě ú ž ž ů ůž ě Ú ů ů š ě Í

Více

Č Č ďé ň č ý ř ř ďý ň ď š č ř ě ď Ú é ď ý ř ě ú é ď é ď é é ř č é ě é ď ě řž úč ů ě é ř ě č š é ě č Ž é š š ř š ď ě ú ě ů ř ě ů ě č ó ď ý ó ů š č é Ž ž é Í Č ď é ž ž ď ř é š Ž ď ě ů Č ř š é ě š ů ž č ě

Více

ř š Š č š ě č ť Ť ě ě Ý ěř š Á č ř ř ř ř č ř ř ě č š ó ů ěř ý Í Ť ů ě ř ý ě š Í š ř ě š Í ě ř š ě ě ž ř ě š ý ů ěš ý ě Í ď Ž ř Í č ě š č ů č ů š ě š ů ě ž Íó ě ěř ě ň ě ý ě ý ě ň č ý ž ý ý Ť č ř ř ř ř

Více

č Č ř č ý č č ž ř ů ř ě ř ř é é é ý ě ě ř ů é ř ě ě ř ů é č ř é ř ť ř č ý ř ě é ě č ř ž ěř č č ř ě ž ý č ř ř é é ě ý ě ě ř ů ě ř ů é ě éř é é č é č éč Č ř č ý č č ě ř é é é Č éč č é č ž č ě ř ě ě ř ů č

Více