POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -"

Transkript

1 POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -

2 MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU MOST RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ MÍSTNÍ ORGANIZACE ŘÍJEN 2010 Kontaktní místo: ČRS MO Most, J. Seiferta bl. 58; TEL: web: Předseda MO: Hospodář MO: Jednatel MO: Ekonom MO: Vedoucí RS: Rekreační zařízení MO Nechranická přehrada CHBANY VADKOVICE, okr Chomutov, správce tábořiště Jiří Kratěna tel.: Skupina Datum Čas Místo M/2 + M/ :00 Základní umělecká škola M/4 + M/ :00 Základní umělecká škola Bečov :00 U Vaška L/1+L/2+L/ :00 Schola Humanitas L/L :00 Dělnický dům Lom Meziboří :00 Kino Meziboří Jiřetín :00 Kulturní dům Horní Jiřetín Lužice :00 Rybárna Lužice - 2 -

3 TERMÍNY VÝDEJE A SBĚRU POVOLENEK Most: v úředních hodinách na sekretariátu ČRS MO se sídlem v Mostě, tj. PONDĚLÍ A STŘEDA 9:30 12:00 a 12:30 17:00 hodin. Bečov sál U Vaška - Odběr a výdej povolenek: , :00 14:00 hodin LITVÍNOV 1 klubovna Čtyřlístek pod Lesem , , , :00 19:00 hodin LITVÍNOV 2 Koldům-Formanka Odběr a výdej povolenek , :00 15:00 hodin LITVÍNOV 3 restaurace Na schůdkách v Hamru - Odběr a výdej povolenek 8.a :00 17:00 hodin , :00 17:00 hodin JIŘETÍN restaurace Pošta Horní Jiřetín - Odběr a výdej povolenek , :00 17:00 hodin MEZIBOŘÍ MěÚ Meziboří - Výdej a odběr povolenek , , :00 17:00 hodin LOM/LOUKA Dělnický dům - Výdej a odběr povolenek , :00 16:00 hodin LOUKA Obecní úřad , :00-16:00 hodin Lužice Hospoda Na statku OD 16:00 DO 20:00 hodin - 3 -

4 INFORMACE Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH SKUPIN MÍSTNÍ ORGANIZACE MOST KONANÉ DNE 20.BŘEZNA Vážené kolegyně, kolegové rybáři, v sobotu 20.března v dopoledních hodinách proběhla ve společenském středisku Meduza v Mostě výroční členská schůze zástupců místních skupin MO ČRS Most. Účast na schůzi byla 78,5%, což je určitě jedna z mála výborných účastí na schůzích v celém územním svazu. Tato účast svědčí o tom, že delegátům z místních skupin na činnosti MO záleží a za jejich přístup jim patří upřímné poděkování. Výroční členská schůze měla standardní průběh a protože byla výroční, byl na tomto jednání volen nový výbor místní organizace a dozorčí komise místní organizace. Zpráva předsedy MO byla obšírná a obsahovala,krom jiného i ekonomický rozbor hospodaření a zabývala se i zcela otevřeně vztahem MO k územnímu svazu, potažmo výboru SÚS. Je to jedna z oblastí, kde je stále co zlepšovat, zejména ku prospěchu naší místní organizace, dále byly ve zprávě nastíněny i některé změny v dosavadním chovu ryb. Jde především o ukončení chovu sumce velkého, o umělý odchov pstruha potočního a duhového a pro naše potřeby i umělý odchov štiky na RCHS Pavel. RYBÁŘ U OČNÍHO LÉKAŘE - 4 -

5 Zpráva hospodáře MO pak konstatovala výsledky činnosti na tomto úseku, zejména pak ve výrobě rybích násad a zarybňování revírů. Zpráva ekonomky MO obsahovala ekonomickou uzávěrku roku 2009 a konstatovala vyrovnanost rozpočtu MO. Zpráva dozorčí komise, krom jiného, pak potvrdila ekonomickou uzávěrku a doporučila výroční členské schůzi ke schválení nový rozpočet na rok V organizačním výroční členské schůze bylo navrženo a schváleno zvýšení finanční náhrady pracovní povinnosti z dosavadních 320,-Kč na 400,- Kč od roku Dále byly schváleny návrhy z místních skupin na udělení pamětních listů Čestný člen MO a to těmto členům MO: paní Miladě Minaříkové a panům Rudolfu Čermákovi, Petru Weitzovi, Pavlu Ryskovi, Miroslavu Ruskovi a Václavu Holcovi Blahopřejeme. Poté proběhly volby do výboru MO a dozorčí komise MO. Do výboru MO byli zvoleni: Brožkovec Vít, Bucha Petr, Dolejš Jindra, Fuksa František, Hoffman Miroslav, Jirsa Luboš, Kandrová Jana, Magula Rudolf, Polášek František, Sigmund Adolf, Sýkora Pavel, Trousil Ladislav, Vaculovič Miloš, Vadlejch Václav Do dozorčí komise byli zvoleni: Bauer Miroslav, Kováč René, Sigmund Otta, Vostrý Zdeněk. Dále proběhla volba delegátů na územní konferenci SÚS a návrh našeho zástupce na celorepublikový sněm ČRS. Delegáti na konferenci SÚS byli zvoleni předseda a jednatel MO a návrh na zastoupení na sněmu ČRS pak předseda MO. Po skončení voleb byla předána některým členům svazová vyznamenání blahopřejeme. Dále pak byla na pořadu diskuse, především na téma omezení výskytu sumce a zarybňování místních revírů. Po diskusi bylo předloženo výroční členské schůzi usnesení, které bylo delegáty jednoznačně přijato. Na závěr výroční členské schůze předseda MO poděkoval odstupujícím dlouholetým funkcionářům, členům výroby MO panu Ing. Miloši Urychovi a panu Luboslavu Trojákovi za jejich přínos pro činnost místní organizace. A tímto výroční členská schůze zástupců MS skončila. Ihned po skončení výroční členské schůze bylo svoláno zasedání nového výboru MO a byla provedena volba stěžejních funkcionářů výboru MO: Předsedou MO byl zvolen p. František Fuksa MS Jiřetín Místopředsedou byl zvolen p. Vít Brožkovec MS M/3 Jednatelem MO byl zvolen p. Adolf Sigmund MS M/5 Hospodářem MO byl zvolen p. Ladislav Trousil MS L/2 Dozorčí komise na svém prvním zasedání zvolila novým předsedou DK MO pana Zděnka Vostrého

6 POZOR POZOR POZOR DŮLEŽITÉ! POZNÁMKA K ČLENSKÝM SCHŮZÍM V MÍSTNÍCH SKUPINÁCH Kolegyně a kolegové, jak vyplývá ze zkušeností posledních let je účast členů na členských schůzích MS více než žalostná a zejména v Mostě a Litvínově se pohybuje i pod hranicí 50% a toto číslo pak zpravidla bývá vyjádřeno podepsanými členy MS na prezenční listině, ne však členy, kteří jsou přítomni na jednání. V čem vidím příčinu této slabé účasti? Za prvé je to tím, že Stanovy ČRS v 4 dávají členovi právo zúčastňovat se jednání členské schůze, tedy již to není povinnost jako v minulosti, kdy se toto kontrolovalo a účast na členské schůzi byla jednou z podmínek pro výdej povolenky k lovu. Mám za to, že současné ustanovení Stanov je v pořádku a odpovídá svobodnému rozhodnutí každého člena, tohoto práva využít. Stanovy ČRS pak ve svém ustanovení dávají možnost uskutečnit schůzi a přijmout usnesení, i když je přítomno méně než 50% členů. Za druhé. Již 6 let vydáváme v naší místní organizaci Zpravodaj a tento tisk přináší dostatek potřebných informací pro řadové členy MO. A za třetí. Jak ukazují zkušenosti a činnost místních skupin a jejich vnitrosvazový život dnes pozbývá na významu. I zde se z mého pohledu odráží celospolečenská situace a s ní spojená současná neblahá mezilidská separace. Činnost MS jako celku se dnes odehrává vlastně již 1x za rok, právě na členské schůzi MS a tím to končí. Přenos informací např.z výboru MO končí ve výboru MS, případně v nejbližším okolí funkcionářů MS. Mezi široké členstvo se touto cestou nedostává a je zabezpečováno centrálně z MO prostřednictvím sekretariátu. V minulosti, jak někteří starší členové pamatují, probíhaly dvě schůze, jak v MS, tak i v MO vždy jedna na jaře a jedna na podzim. To už by byl skutečně přežitek a důvody proč tomu tak bylo, jsou dostatečně známé. V současné době se však obecně změnil přístup členů k vnitrosvazovému dění a soustřeďuje se pouze na potřeby členů, které lze shrnout do následujících bodů: Za prvé mít kvalitně zarybněné revíry. Za druhé vyřídit si, co nejjednodušeji potřebné doklady k rybolovu (a pokud možno vše nahradit finančně). Za třetí Informace, které od funkcionářů požadují, se týkají vždy z 99% pouze rybolovu a kde a jak jsme zarybňovali. Když shrnu, tyto skutečnosti, vyplývá mi z toho, že se Svaz bude muset tuto otázku do budoucna velmi vážně zabývat a k zabezpečování těchto potřeb členů to půjde asi jedině tím, že se vytvoří profesionální týmy funkcionářů MO, kteří budou pro své členy tyto služby zajišťovat, zejména v tak velkých organizacích jako je ta naše. Zpátky však k členským schůzím v MS. Protože jsme velká organizace se 3500 členy, jsou v naší MO ustanoveny místní skupiny. Protože uspořádat čl.schůzi MO, - 6 -

7 pro tento počet členů, je technicky zcela nemožné a čl.schůze MO musí probíhat formou schůze zástupců místních skupin a tato schůze se musí dle Stanov uskutečnit jako nejvyšší orgán místní organizace, alespoň jeden krát ročně. A tak problém je, jakým způsobem zajistit potřebné zastoupení delegátů na členské schůzi MO. Zatím jediný mechanismus je volba delegátů na členské schůzi místní skupiny. Jestli by někdo přišel na jiný mechanismus volby delegátů neodporující Stanovám ČRS, rád to přivítám. S tím souvisí i naše další úvaha, jak lidem od schůzí v MS odlehčit. Do budoucna by jsme si to představovali třeba tak, že by v MS proběhla vždy jedna členská schůze za celé čtyřleté období a delegáty pak zvolit na celé toto čtyřleté období, bez rozdílu MS, např.delegáti z Mostu, Litvínova atd. Prozatím však, protože je nutné někde začít, projednali jsme tuto problematiku ve výboru MO a došli jsme k těmto závěrům:(pozn.za činnost MS zodpovídá výbor MO, Stanovy ČRS). V Mostě konat letošní členské schůze současně vždy dvě MS najednou, a sice MS M2+ MS M3 a MS M4+MS 5. V Litvínově pak všechny tři MS L1, L2,L3 najednou. Výbory těchto MS mají uloženo dohodnout se na řízení a organizaci schůzí a na těchto schůzí předloží další návrhy na další možnou reorganizaci v MS tak, abychom členstvo zatěžovali co nejméně. Pochopitelně, že výbor MO zabezpečí kompletní servis odběru úlovkových listů a výdeje povolenek, zkoušek nových členů atd. na rok 2011, jak v Mostě tak v Litvínově. Zatím neuvažujeme o slučování tzv.periferních MS i když i zde bychom se tomu nebránili. Od tohoto opatření si slibujeme větší účast na členských schůzích MS, zejména v Mostě a Litvínově. Dále pak ušetříme 4x za pronájem a uvědomme si, že jsem pořád jedna rybářská organizace, s jednotným programem činnosti. Rádi bychom byli, aby jste se k těmto otázkám vyjádřili, jak na schůzích MS, tak využijte náš anebo nám napište případně mě navštivte na sekretariátu Fuksa František Předseda MO ČRS Most Vážené kolegyně a kolegové, V průběhu roku 2011 (léto) se bude sekretariát stěhovat do našeho nového rybářského domova na RCHS Pavel v Litvínově. Pro výdej povolenek a nezbytnou administrativní činnost pro členy z Mostu budou v průběhu roku 2011 k dispozici nové prostory v Mostě blok č.265 naproti Rozkvětu. Tyto prostory jsou v přízemí a jsou dostupné MHD v místě. Přestěhováním sekretariátu sledujeme v prvé řadě, že budeme ve vlastním a úspora cca Kč za nájem ročně také není k zahození. V první polovině roku 2011 však zatím zůstane vše tak, jak to funguje dosud a při výdeji povolenek 2011 budete písemně informování o všem potřebném.

8 Výbor MO ČRS Most VÝBOR MO ČRS MOST OZNAMUJE: Rozhodnutím výboru MO ČRS Most se z technických důvodů ruší rybářské závody Matylda. Pro členy naší MO doporučujeme účast na závodech v lovu ryb udicí Benedikt 2011 (viz.strana 19). Výbor MO ČRS Most ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ MO ČRS MOST (novinky, změny, zajímavosti) Začátkem tohoto roku došlo u nás v MO v hospodaření zásadní změně jak v chovu ryb, tak také ve způsobu vysazování ryb do našeho revíru. Výbor MO rozhodl, že je zcela zbytečné pro naší MO zabývat se chovem tolika druhů ryb jak se dosud dělalo. Bylo rozhodnuto věnovat se takovému chovu, který se nám osvědčí a přinese nám samozřejmě i finanční efekt. Naše MO přispívá nemalou finanční částkou do SÚS. Naše organizace by jí měla alespoň část dostat zpět ve formě násad. Násadu do našeho revíru hradí plně SÚS. Násada do našich RBCHS je hrazena z prostředku MO ČRS Most

9 MO přestala s chovem těchto druhů ryb: sumec, mník, štika (rychlená), lín. Chceme i nadále dobře hospodařit na našich RBCHS ale trochu jiným způsobem než bylo zvykem. Změna nasazování u lína a štiky rychlené od SÚS se nám osvědčila. V letošním roce se nám podařil výtěr našeho kapra a lína v dostatečném množství, kterého jsme nasadili do našich komorových rybníků. Naše RBCHS se konečně dočkaly oprav na které čekaly již léta Horní Jiřetín vybagrování třech rybníků, a osazení kbely Havran rozdělení rybníků hrází na dva samostatné Skršín ponechán na suchu a řádně vyvápněn Lužice tyto RBCHS nám již nepatří ale přesto i zde se muselo vše opravit (Doporučuji se podívat zejména do Horního Jiřetína a do Lužic jak to tam nyní vypadá.) V letošním roce se toho opravdu hodně na RBCHS udělalo. Za to patří poděkování zejména těm, kteří se o tyto práce zasloužili. Jsou to pan Šmach, pan Srp, pan Vácha a pan Švarc a všichni ti co jim pomáhali. Velké uznání si zaslouží pomocník hospodáře na RBCHS Nemilkov 1-2 pak Karel Holderyk. Důležité upozornění: Byl ustanoven nový revír na rybníku BOMBA č od Revír je označen příslušnou tabulí. Nasazení ryb do revíru k Kapr Horní Jiřetín ks Kapr Matylda 2000 ks Štika ŠO ks Štika R ks Úhoří monté ks Okoun 58 kg Pstruh duhový 300ks Proběhlé výlovy k Skršín plán ks Am, ks K1 sloveno Am1-0, K1 760 ks o průměrné váze 10 dkg Lín gen 146 ks, kapr gen 8ks - 9 -

10 Lužice plán ks Ca 1 sloveno 600 ks CA průměr 16 cm, 58 kg OKOUN Pavel plán 500 ks Po, 500 ks Pd, Br sloveno Po 0, Pd 0, 5 ks Am o průměru 30 cm, 5 ks Po o průměru 27 cm, 9 ks candáta o průměru 30 cm 38 ks Br (perlín, hrouzek razbora) Nemilkov 2 plán ks K1 sloveno K1 průměr 4 cm, lín 1 3,20 kg průměr 2 cm Zbývající výlovy v letošním roce: Černice Havraň Nemilkov Lužice Nasazení ryb do revíru v roce 2009 kapr štika candát amur bílá mník pstruh lín ryba o K2-3 Š1 CA 1 Am3 M1 P3 L Plán Úlovky našich členů v roce 2009 na revíru MO ČRS Most Kapr ks Lín 1241 ks Štika 708 ks Cadát 204 ks Sumec 19 ks Pstruh O. 29 ks Amur 40 ks Pstruh D. 2 ks Tostolobik 4 ks Úhoř 260 ks Přes 100 kg úlovku na jednu povolenku dosáhlo 63 našich členů. Nejvyšší úlovek byl 876 kg. Celkem se na našem revíru ulovilo ks o váze kg

11 Úlovky všech členů SÚS na našem revíru MO ČRS Most Kapr ks kg Lín 1484 ks 562 kg Cejn 1056 ks 360 kg Okoun 249 ks 80,5 kg Štika 928 ks 1899 kg Candát 338 ks 783 kg Sumec 29 ks 424 kg Úhoř 279 ks 184 kg Amur 45 ks 242 kg Tolstolobik 4 ks 81 kg Karas 1128 ks 568 kg Ostatní ks o váze 242 kg. V úlovcích dle statistiky od SÚS v některých druzích ryb zaujímáme čelní místa. Přes veškeré kladné hodnocení činnosti hospodaření jsou i některé nezdary jako například: Výlov ve Skršíně byl velice slabý oproti předpokladu. Výlov candáta v Lužici se rovněž nevydařil. Odchov pstruha na Pavlu již odkrmeného Po a Pd uhynul. Nezrealizoval se chov karase obecného v Havrani, nesehnal se chovný materiál. Byla provedena analýza příčiny nezdarů a učiněny patřičné kroky k nápravě. Vliv na úspěšný chov není vždy jen na samotné práci jedince ale i příroda sama nám může připravit nemilé překvapení. Stále se máme co učit. Trousil Ladislav Hospodář MO ČRS Most Zpráva o činnosti rybářské stráže MO ČRS Most. Vážení rybáři, rok se sešel s rokem a je zde opět náš čas zhodnotit činnost rybářské stráže naší místní organizace Českého rybářského svazu Most. Počet členů rybářské stráže je nyní 62, kteří jsou rozděleni na dvě části a to na mosteckou a litvínovskou oblast, ale není výjjimkou, že se rybářská stráž dostaví i do druhé oblasti, kde provedou kontrolu dodržování platného rybářského řádu

12 V současné době mohu konstatovat, že ubylo pytláctví. Oproti jiným rokům se počet pytláků rapidně snížil a to až o 50%. Je to dáno i tím, že v oblastech dochází k častým kontrolám městské a státní Policie, která je nápomocna po dohodě s naší organizací o provádění kontrol v našem revíru Bílina 6. V letošním roce bylo zatím odebráno 25 povolenek za porušení rybářského řádu, jednalo se zejména o 12 Vyhlášky 197/2004 Sb., odst. 2 Denní doba lovu ryb. Dále 13 Zákona 99/2004 Sb., odst. 9 Docházka, 14 Vyhlášky 197/2004 Sb. Povolený způsob lovu ryb. Spolupráce se státní a městskou Policií je dnes na profesionální úrovni. Zvláště při nočních kontrolách od 1:00 do 4:00 hodin, kdy se potýkáme při kontrolách s opilými rybáři. A zde je jeden z prvních problémů, kdy se ptám Vás rybářů, jdete si k vodě za sportovním rybolovem, odpočinkem nebo se opít?! Pak jsou to právě ty odebrané povolenky, jak říkáme my rybářská stráž, za přesčas a výmluvy jako my jsme zaspali, na nás bohužel neplatí. A zde je právě otázka proč. Právě po konzumaci alkoholu, zapomínáte na hodiny, kdy je povolen rybolov. Kontroly se provádí i za nepříznivého počasí a i zde jsme se potýkali s otázkou, proč provádíme kontroly, když prší. Právě proto, že si rybáři myslí, že při nepřízni počasí nikdo nechodí na kontroly, ba naopak, kontroly se provádí i za těchto podmínek. V letošním roce jsme rozvinuli spolupráci i s redaktory některých novin a do příštího roku 2011 se pokusíme navázat i s některými televizními společnostmi, abychom ukázali naší společnosti, co někteří rybáři dokážou u sportovních vod provádět za alotria. Myslím si, že to bude prospěšné pro všechny ty, kteří si jdou ke sportovním vodám odpočinout. Jeden příklad mohu uvést a to dne byla provedena kontrola revíru /8 Černice v době od 17:00 hodin. Bylo zde napočítáno 42 stanů a z toho byly pouze 4 rybáři, kteří zde lovili, ostatní byli nerybáři, kteří zde byli s celou svou rodinou na dovolené. Nejvzdálenější dle poznávací značky bylo Nešvar dnešní doby

13 vozidlo ze Svitav. A zde je další problém a to odpadky, které zůstali právě po těchto lidech: PET lahve, papírové dětské pleny, rozlámané plastové židle, obaly od konzerv, lahve od alkoholu a další komunální odpad, lidské výkaly a polámané stromky na dřevo do ohně. Další věc je, že tato stinná stránka je připisována právě rybářům, že za nepořádek u vody mohou právě oni, i když tomu tak v mnoha případech není. Dnes již mohu po zkušenostech rozdělit rybáře do několika kategorií. Ta první, jsou ti poctivci, kteří si jdou k vodě zarybařit a odpočinout. Druhá skupina jsou ti, co berou vše, co jim na háček přijde. Třetí skupinou jsou ti, co dělají z rybařiny výdělečnou činnost. Jeden příklad za všechny. V dopravním prostředku městské hromadné dopravy se bavili dva rybáři: Tak Josef, ještě pět kaprů a mám zaplacenou povolenku, členskou známku a brigádu. No a pak už to bude jen na benzín do mého auta. Čtvrtou skupinou jsou ti, co loví chyť a pusť. Pátou skupinou jsou bezohlední rybáři, kteří si vymaňují svoje lovné místo, když náhodou je obsazené jiným rybářem a naschvál přehazují druhému rybáři jeho pruty. Šestou skupinou jsou ti, co loví z lodí a nedodržují platný rybářský řád, vzhledem k tomu, že jsou na vodě si myslí, že mohou lovit jak chtějí, někteří i zůstávají zakotvení na vodě a nikterak se neobtěžují vrátit se do kotviště i když jim to přikazuje naše směrnice. Touto cestou bych Vás chtěl upozornit na jednu velice důležitou informaci a to, že povolenku k rybolovu Vám může odebrat i Police ČR bez přítomnosti člena rybářské stráže pro porušení platného Zákona o rybářství! Za dobrou práci je potřeba poděkovat nejaktivnějším členům rybářské stráže a jedná se o tyto pány: Brožkovec Vít, Bouda Milan, Pokorný Jiří, Zeman Bohuslav, Babula Václav, Novák Jan, Podhorný Petr, Fobl Josef, Milovčák Lubomír, Hrádek Slavomír, Husák Jindřich, Hrdina Josef, Ševčík František, Michálek Miroslav, Šmach Jan, Krimmer Manfred, Kovač Milan. Z řad Policie ČR jsou to pánové Petana a Čapek. Z řad Městské Policie jsou to pánové Holub a Novák. Na závěr příspěvku bych chtěl apelovat na všechny členy, seznamte se s obsahem Rybářského řádu, aby se v příštím roce nemuseli odebírat povolenky a řešit přestupky na Krajském úřadě, odbor životního prostředí. V příštím roce se kontroly zpřísní a to hlavně na dodržování Rybářského řádu a čistoty v prostoru lovného místa. S pozdravem Petrův Zdar Vedoucí RS MO ČRS Most Bucha Petr

14 ŠKOLENÍ ČLENŮ MÍSTNÍ ORGANIZACE Kolegyně, kolegové, Jednou ze základních povinností člena ČRS pro výdej povolenky k rybolovu je i zúčastnit se rybářského školení. V naší místní organizaci probíhá toto školení již 5 let prostřednictvím našeho Zpravodaje, protože tento dostane každý člen MO poštou domů. V minulých letech jsme jako téma tohoto školení volili některá ustanovení Stanov ČRS a Rybářského řádu. V následujících letech bychom se rádi zaměřili na témata týkající se života ryb, které se vyskytují v našich vodách a o všem co s tímto přímo souvisí. Chceme tímto naším členům, zejména dospělým, oživit znalosti, které se těchto témat dotýkají. A tak bychom mohli nazvat první část TROŠKU HYDROBIOLOGIE NIKOHO NEZABIJE. Tekoucí i stojaté vody dodávají každé krajině charakteristický ráz. Studánky, potoky a bystřiny, nížinné řeky, stará ramena, jezera, přehradní nádrže i rybníky jsou zcela zvláštním životním prostředím pro mnoho rostlin a živočichů. V těchto vodách žijí společenstva vodních organismů, v nichž má každý z členů svůj přesně vymezený úkol. Zelené vodní rostliny asimilují a budují tak novou živou hmotu, přitom neustále udržují rovnováhu mezi množstvím kysličníku uhličitého a kyslíku ve vodě. Jsou základní potravou velké skupiny živočichů, kteří rostlinnou hmotu přeměňují v živočišnou a sami pak slouží za potravu jiným živočichům. Další skupina vodních organismů se zase živí odumřelými rostlinami a mrtvými těly zvířat. Živiny se tak uvádějí do nového koloběhu. Život ve vodě se v mnohém zásadně liší od života na vzduchu. Už sama hustota vodního prostředí je mnohonásobně vyšší než hustota vzduchu. Vodní živočichové musí překonávat při pohybu daleko větší odpor než živočichové suchozemští. Jejich měrný odpor je přitom obvykle zhruba stejný jako měrný odpor vody; to jim umožňuje vzplývat ve vodě. Stejně jako vzduch musí i voda splňovat některé důležité podmínky, má-li se v ní život nejen udržet, ale i zdárně rozvíjet. Musí mít vhodnou teplotu a dostatečný obsah kyslíku a ostatních anorganických i organických látek. I když teplota vzduchu kolísá mnohem více než teplota vody, obsah kyslíku v různě teplém vzduchu je stále zhruba stejný. Naproti tomu ve vodě se zvýšením teploty kyslíku nápadně rychle ubývá. Ryby i ostatní vodní živočichové kyslík při dýchání z vody spotřebovávají a obohacují ji kysličníkem uhličitým ten pak zelené vodní rostliny převádějí fotosyntézou v rostlinné bílkoviny a tuky a znovu uvolňují do vody kyslík. Fotosyntéza však probíhá pouze za světla v noci také zelené rostliny odnímají vodě kyslík a vydechují do ní kysličník uhličitý. V tekoucích vodách se kyslík vydatně doplňuje ze vzduchu, ve stojatých vodách se však někdy zelené řasy a jiné vodní

15 rostliny nadměrně rozbují a v noci pak poklesne hladina kyslíku ve vodě a ryby i jiní citlivější vodní živočichové hynou. Všechny druhy ryb nejsou ovšem na kyslík stejně náročné. Některé druhy ryb, jako jsou pstruzi nebo vranky, potřebují k životu daleko více kyslíku než např.většina ryb kaprovitých. Však také pstruhy a vranky najdeme obvykle jen v chladné a kyslíkem bohaté vodě horských potoků a řek; s kapry, cejny, ploticemi a ostatními kaprovitými rybami se setkáme většinou v teplých, sluncem prohřátých vodách nižších poloh. Optimální teplota vody pro pstruha potočního je mezi 12 až 15 C, pro kapra mezi C. Stoupne-li teplota pronikavě a na delší dobu nad tuto hranici, hynou ryby udušením. Některé evropské ryby si pomáhají za nepříznivých podmínek tím, že mohou dýchat vzduch, např. piskoř páskovaný. Piskoř páskovaný žije v zarostlých a bahnitých strouhách mezi rybníky, v tůních a ve slepých ramenech řek. Je-li ve vodě nedostatek kyslíku, vyplouvá k hladině a polyká vzduch; z něho pak vstřebává kyslík bohatě prokrvenou sliznicí střeva. Karas obecný si však v extrémně špatných kyslíkových podmínkách dovede vyrábět pro život potřebný kyslík sám. Všimněme si blíže této zvláštní schopnosti. V zarostlých tůních a ve slepých ramenech řek žije místy velmi hojně jeho zakrslá forma, dorůstající jen výjimečně délky 10 cm. Na rozdíl od obyčejných karasů má nízké a poměrně dlouhé tělo. Roste velmi pomalu: délky 10 cm dosahuje obvykle teprve ve stáří 8 až 9 let. Je opravdu podivuhodné, jak nepříznivé životní podmínky snáší tato rybka po dlouhá léta beze škody. Po většinu roku žije ve vodě zcela bez kyslíku; voda zato obsahuje vysoké procento kysličníku uhličitého a sirovodíku. Každá jiná ryba by se v takovém prostředí začala brzdy dusit a uhynula by. Karásci tu však žijí díky zvláštní schopnosti: kyslík, potřebný pro život, si vyrábějí sami ve svém těle štěpením tuku. Takovou schopnost, které říkáme anaerobní metabolismus, mají pouze někteří bezobratlí živočichové střevní paraziti, např. tasemnice, škrkavky apod. u obratlovců je to schopnost zcela ojedinělá. Zakrslí karásci mohou dokonce na kratší dobu zamrznout mezi rostlinstvem v ledu, a přece přežijí. Připomínají tím severoamerickou a sibiřskou rybku Dallia pectoralis, příbuznou naší štice. Ta obživne i po delším zmrazení, nesmějí však přitom zmrznout její tělní tkáně. Zmrznou-li její tělní buňky, tzn. jestliže voda v jejím těle zkrystalizuje, ryba zahyne. Teplota vody hraje důležitou roli i při rozmnožování ryb a rozhoduje vlastně o tom, zda se ryby vůbec rozmnoží. Určuje také dobu vývoje rybích zárodků v jikrách. Pstruzi, známí otužilci, se třou v ledové vodě horských potoků v zimních měsících, kaprovité ryby vyžadují vodu podstatně teplejší; kapři se například vytírají jen tehdy, stoupne-li teplota vody nad 16 C. Zásadní vliv má teplota vody na množství rybí potravy. Proto můžeme pozorovat, že v chladných létech přirůstají ryby daleko méně než v létech teplých. Valná většina sladkovodních ryb se živí drobnými i většími vodními živočichy. V proudících vodách potoků, bystřin a řek jsou to drobní živočichové dna, ve stojatých vodách kromě nich i plankton. Plankton jsou drobní, volně ve vodě se vznášející živočichové a rostliny, z nichž většina druhů má svůj vlastní, málo výrazný aktivní pohyb. Jsou to jak organismy vysloveně mikroskopické, jako jsou vodní jednobuněčné řasy, prvoci nebo droboučcí

16 vodní červi vířníci, tak i různí malí vodní korýši. Nejznámější z nich jsou perloočky a buchanky, které zná každý akvarista. Rostlinným planktonním organismům říkáme fytoplankton, planktonním živočichům zooplankton. Další skupina organismů, které nazýváme nekton, jsou živočichové, kteří mají vedle schopnosti vznášet se ve vodě i schopnost aktivně plavat. K nektonu patří mnohé vodní larvy hmyzu i někteří vodní brouci, hlavně však ryby. Droboučké organismy, které žijí v povrchové blance vody, nazýváme neuston; jsou to hlavně někteří prvoci bičíkovci. Takové živočichy, kteří používají vodní povrchovou blanku jako podklad, po němž se pohybují, označujeme jako pleuston. Nejznámějšími živočichy této skupiny jsou štíhlé dlouhonohé vodoměrky, černí brouci vírníci, ale i některé druhy perlooček, které plovou zavěšeny zespodu na povrchové vodní blance. Živočichové dna, zvaní souhrnně bentos, jsou nejdůležitější složkou potravy ryb v tekoucích vodách. Počítáme mezi ně larvy nejrůznějšího hmyzu, které žijí ve vodě, např. larvy jepic, pošvatek, chrostíků a pakomárů, vodní korýše blešivce, některé vodní měkkýše, ploštice a červy. Důležitou potravou pstruhů, lipanů, jelců i jiných ryb je také hmyz, který spadne na vodní hladinu. Některé druhy těchto ryb, hlavně větší jedinci, se živí dravě loví různé drobné rybky, nevyjímaje ani mláďata vlastního druhu. V jednotlivých typech sladkých vod žijí rozdílné skupiny živočichů, které dohromady tvoří živočišná společenstva. Charakteristické živočišné společenstvo žije např.v prudce tekoucích vodách horských potoků a bystřin s velkým spádem jeho životním prostředím jsou chladné a čisté, kyslíkem bohaté vody. Aby nebyli drobní živočichové strženi prudkým vodním proudem, mají často na břišní straně těla různé typy přísavek a rovněž jejich tvar těla bývá přizpůsoben silnému proudu obvykle mají plochou břišní stranu těla, aby lépe přilnuli k podkladu. Nejpočetnější skupinu v tomto prostředí tvoří živočichové bezobratlí, hlavně larvy jepic, pošvatek a chrostíků. 1.Typy vodních životních společenstev: a bentos, b plankton, c - nekton, d pleuston

17 K charakteristickým rybám zde patří pstruh potoční; proto také říkáme pásmu horských rychle proudících vod s velkým spádem pásmo pstruhové. Kromě pstruhů tu žijí i další druhy ryb. V tišinách pod kameny se skrývají drobné hlavaté vranky, v klidných a hlubších tůňkách se můžeme setkat s pestrou a čilou střevlí, dlouhou vousatou mřenkou, hltavým tlouštěm a drobnou mihulí. Odlišné životní společenstvo žije v podhorských potocích a řekách nižších poloh; je tu vyšší stav vody, spád je povlovnější, proudění pomalejší a teplota vody poněkud vyšší. I v těchto úsecích potoků a řek se setkáváme se pstruhy a některými rybami horních toků. Typickou rybou těchto horských vod s písčitým nebo štěrkovitým dnem je však lipan, proto tomuto pásmu řek říkáme pásmo lipanové. Žijí tu i další ryby hrouzek, parma, v dunajském povodí pak hlavatka a ostroretka. Toto lipanové pásmo se však ve všech řekách nevyskytuje. Typickou rybou větších a hlubokých rychle plynoucích řek pod horami je parma podle ní se tento typ vod nazývá pásmo parmové. I tady se běžně setkáváme s dalšími druhy ryb s tloušti, štikami, mníky, proudníky, někdy i okouny a dokonce i s kapry. Nížinné, pomalu tekoucí hluboké vody s četnými slepými rameny a tůněmi jsou domovem mnoha druhů ryb kaprovitých cejnů, cejníků, plotic, kaprů, perlínů, bolenů, podouství, ouklejí. Setkáváme se tu běžně i se štikami, sumci, candáty, okouny a úhoři. Protože nejběžnější a nejcharakterističtější rybou takových klidných nížinných vod je cejn, říkáme jim pásmo cejnové. Velmi podobná společenstva ryb i ostatních živočichů vidíme ve velkým průtočných energetických údolních nádržích. Zdejší životní podmínky však nepříznivě ovlivňuje časté kolísání vodní hladiny, které někdy znemožní zdárné rozmnožování mnohých ryb. Tady se však už ve společenstvu uplatňuje jako potrava značnou měrou i plankton, stejně jako ve slepých říčních ramenech a tůních. Nejvíce planktonu je však v rybnících, umělých vodních nádržích, které se rybníkářky obhospodařují, tj. meliorují, hnojí, vápní a zbavují nežádoucích vodních porostů. Rybníkáři do nich vysazují hospodářsky cenné druhy ryb (kapry, štiky, líny, candáty). Tyto rybníky a nádrže se pravidelně vypouštějí a ryby z nich vylovují. Zcela svérázným biotopem jsou některá horská ledovcová jezera. V alpských, skandinávských, irských a skotských jezerech žijí různé druhy a formy sivenů, síhů, potočních i jezerních pstruhů. Zcela zvláštní, takzvané endemické (tj. nikde jinde se nevyskytující) druhy ryb žijí např. v Ochridksém jezeře nejpověstnější jsou zdejší velcí pstruzi. F.F.: Použitá literatura: J.Čihař, J.Malý Sladkovodní ryby

18 Rybářské závody 2010 MO ČRS pořádané ve sportovním areálu Benedikt Most Vážené rybářky, vážení rybáři, vážená rybářská mládeži, Dne 25.května 2010 se uskutečnily na revíru /2 Benedikt tradiční rybářské závody jednotlivců a družstev členů naší místní organizace. Svatý Petr, náš patron, nám na úterní odpoledne seslal krásné počasí. K závodům byla vyčleněna po celé délce pláž pod domkem správce areálu. Ze všech místních skupin se zúčastnilo 35 závodníků všech věkových kategorií. Závodníci soutěžili jednak jako jednotlivci, ale také jako družstva. Družstev bylo celkem 10. Sportovní revír Benedikt je velmi dobře zarybněn, což se projevilo i v počtu ulovených ryb. Bylo jich opravdu mnoho, i když někdy na úkor velikosti ryby. Pro zajímavost bychom rádi uvedli výsledky závodů: Soutěž jednotlivců: 1.místo Jaroslav Škrabák MS Litvínov 2 (877 bodů) 2.misto Josef Ševčík MS MO4 (157 bodů) 3.místo Aleš Dolejš MS MO 2 (147 bodů) Soutěž družstev: 1.místo MS Litvínov 2 (Taláč,Škrabák 877 bodů) 2.místo MS MO4 (246,5 bodů) 3.místo MS Litvínov A (213 bodů) V letošním roce jsme zavedli novinku. Mohlo se lovit jak na položenou, tak na plavanou. Mezi další povolený způsob lovu patřil též lov na klouzavý splávek. Velikou motivací byly v letošním závodě ceny. Někteří členové a zároveň majitelé firem v jedné osobě věnovali do soutěže krásné a hodnotné odměny. Velké poděkování patří společnosti ALLKON Meziboří, spolčenosti BIL BO Šmak s.r.o., společnosti JOEL s.r.o., společnosti RUBYT Most, rybářským potřebám JETEL Most, společnosti NAJMAN Lom u Mostu a společnosti MESS GEO s.r.o

19 Pořadatelem této velmi vydařené akce byla poprvé místní skupina č.5 Most. Veliké poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím a v neposlední řadě též Technickým službám města Mostu, akciové společnosti za poskytnutí nezbytného technického zázemí po dobu závodu. Byli bychom velice rádi, kdyby se závody našich členů místní organizace staly tradicí a příští rok v květnu byla účast na závodech ještě větší. Na pořádání příštího závodu v květnu 2011 se na Vás těší Adolf Sigmund Ředitel závodu RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MO ČRS MOST BENEDIKT 2011 ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV Závody se konají na vodní nádrži Benedikt dne od 16:00 do 20:00 hodin. Loví se na jeden prut na plavanou nebo položenou. Hodnotí se délka ulovené ryby 1cm=1bod. Závod je dotován hodnotnými cenami. Vyzýváme členy MO k hojné účasti. Výbor MO ČRS Most Úhoř Úhoře do říčky Běly nikdo nevysazoval. Do Běly se dostávali tak, jako jiné druhy ryb, propustí dnes již dávno zaniklého Dřínovského jezera. Samotný Dřínov býval vyhlášený úlovky velkých úhořů, kteří byli do jezera pravidelně nasazováni a díky podmínkám, které v jezeře měli, dorůstali úctyhodných rozměrů. K samotné říčce Běle mne váže ještě jedna vzpomínka. V říčce byly a ještě jsou místa, kde se s oblibou zdržovaly štiky. Při jedné toulce po březích Běly jsem spatřil na hladině závar a nad

20 vodu vylétlo několik drobných rybek. Zapamatoval jsem si místo i čas, kdy štika lovila a hned druhý den jsem stál na místě vyzbrojen čtyřmetrovým bambusovým prutem a konvičkou, kde se prohánělo několik karásků. V místě, kde štika lovila, se proud vody stáčel doleva a vytvářel tak malou tišinku, kde voda proudila pomaleji. Usoudil jsem, že je to pravé místo, kde mohu očekávat záběr dravce. Během chvíle jsem nastražil na větší trojháček karáska a nahodil. Proud vody zanesl nastraženou rybku ke břehu, na kterém jsem seděl, ale karásek každou chvíli vytrvale zajížděl do středu říčky, až ho proud vody, patrně už znaveného, zanesl do blízkosti břehu, kde zůstal na místě. V tom se to stalo, štikový splávek se náhle prudce potopil a rozjel se do středu řeky, kde zůstal stát na místě, pozoroval jsem splávek, který proud vody neustále stahoval pod hladinu. Tohle je záběr, karásek nemohl splávek potopit zůstat s ním ve středu řeky. Delší dobu byl klid. Tohle přece není záběr štiky, říkám si jenom pro sebe. Kontroluji brzdu navijáku, pomalu navíjím vlasec, na druhé straně cítím něco těžkého, splávek se náhle rozjíždí k protějšímu břehu. Víc už nečekám a razantně zasekávám. Prut se ohnul do oblouku pod náporem ryby, která se snaží uniknout po proudu. Náhle se zavlní voda a na hladině se ukázal velký úhoř. Tahem prutu přitahuji rybu k sobě a vidím, že kus ocelového lanka ji vyčnívá z hlavy. Neodvažoval jsem se vytáhnout smykem prutu zmítajícího se úhoře z vody, jak jsem to vždy dělával. Místo toho jsem si lehl a rukou jsem uchopil část lanka pod karabinkou a úhoře odnáším dál od vody, už si po letech nepamatuji, kolik měřil, ale patřil k těm rybám, které jsem řadil mezi mé trofejní úlovky. Úhoř zabral na dost velkého karáska nastraženého na větším trojháčku, určeného štice, kterou jsem tam viděl lovit. O několik let později jsem ulovil úhoře na kolínka, kterým jsem si vnadil místo, kde jsem lovil cejny. Rybáři, kteří lovily ryby poblíž, jenom nevěřícně kroutili hlavami. Ledvina Milan MO MS/5-20 -

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 KONTAKTY www.rybarimost.eu e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 *** jednatel: 777 910 513 *** sekretariát: 777 910 517 *** hospodář : 777 910 516 *** vedoucí rybářské

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba mandátové, návrhové komise 3. Zpráva o činnosti MO Vyškov za rok 2012 4. Zpráva účetní za rok 2012,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 07 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 11.10.2013 1 Sladkovodní ryby pásma, výživa Předmět: Ročník:

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod.

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. ZPRAVODAJ č. 9/2013 ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. KONTAKTY www.rybarimost.cz e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 jednatel: 777 910

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Skupina Datum Místo M/2 3.11. 17:00 Zákl. um l. Škola M/3 24.11. 17:00 Zákl. um l. Škola M/4 1.12. 17:00 Zákl. um l. Škola M/5 10.11. 17:00 Zákl.

Skupina Datum Místo M/2 3.11. 17:00 Zákl. um l. Škola M/3 24.11. 17:00 Zákl. um l. Škola M/4 1.12. 17:00 Zákl. um l. Škola M/5 10.11. 17:00 Zákl. Skupina Datum Čas Místo M/2 3.11. 17:00 Zákl. uměl. Škola M/3 24.11. 17:00 Zákl. uměl. Škola M/4 1.12. 17:00 Zákl. uměl. Škola M/5 10.11. 17:00 Zákl. uměl. Škola Bečov 14.11. 16:30 Hospoda U Vaška L/1

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: 4. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka:

2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: 4. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka: 1. K čemu slouží žaberní aparát ryb: a) k okysličování krve b) k rozmělnění potravy c) k pohybu 2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: a) úhoř říční b) mník jednovousý c) vranka obecná

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MO ČRS Jindřichův Hradec

MO ČRS Jindřichův Hradec MO ČRS Jindřichův Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU v termínu 25. 26. dubna 2015 Mezinárodní závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou v Jindřichově Hradci na řece Nežárce

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

XXV. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MUŠKAŘENÍ

XXV. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MUŠKAŘENÍ XXV. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MUŠKAŘENÍ HŘE 8A-8B O POZVÁNKA Dovolujeme si vás pozvat k XXV. Mistrovství České republiky v muškaření, které se uskuteční na pstruhovém revíru Ohře 8A- 8B. S pověřením

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Mistrovství České republiky. Ženy

Mistrovství České republiky. Ženy Mistrovství České republiky LRU plavaná Ženy Terezín 11. 12. červenec 2009 P O Z V Á N K A z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná pořádá MO Litoměřice ve dnech 11. 12. července 2009 Mistrovství České republiky

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Prosinec 2015 E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Vážené kolegyně a kolegové, čas letí jako bláznivý, rok s rokem se opět schází a my začínáme bilancovat rok 2015, ve kterém se podařila řada

Více

1. Jak hospodařila naše MO v roce 2010 a) 411 005 Bělá 1 mimopstruhový revír b) 413 001 Bělá 1 pstruhový revír 2. NÁSADA 2010 3. NÁSADA 2011 4.

1. Jak hospodařila naše MO v roce 2010 a) 411 005 Bělá 1 mimopstruhový revír b) 413 001 Bělá 1 pstruhový revír 2. NÁSADA 2010 3. NÁSADA 2011 4. 1. Jak hospodařila naše MO v roce 2010 a) 411 005 Bělá 1 mimopstruhový revír b) 413 001 Bělá 1 pstruhový revír 2. NÁSADA 2010 3. NÁSADA 2011 4. SUMARIZACE 5. ÚLOVKY NAŠICH ČLENŮ a) Celkem naší členové

Více

1. a 2.kolo Centrální divize sk.a LRU přívlač konané ve dnech 19.-21.10. 2012

1. a 2.kolo Centrální divize sk.a LRU přívlač konané ve dnech 19.-21.10. 2012 Pozvánka a propozice na závody v LRU přívlač SÚS Ústí nad Labem ve spolupráci s MO ČRS Jiříkov si Vás dovolují pozvat na 1. a 2.kolo Centrální divize sk.a LRU přívlač konané ve dnech 19.-21.10. 2012 Místo:

Více

Duben 2012. E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz. Usnesení Členské schůze zástupců MS MO ČRS v Olomouci konané 31. 3.

Duben 2012. E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz. Usnesení Členské schůze zástupců MS MO ČRS v Olomouci konané 31. 3. Duben 2012 Vážené rybářky a vážení rybáři, jsem velmi rád, že se nám společně s kolegy z Ostravy podařilo ukončit vleklý a nepříjemný spor, který bohužel gradoval, když jsme se dle rozhodnutí Ministerstva

Více

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD 2008-06-25 verze první Vody je možno dělit z mnoha různých hledisek a podle mnoha ukazatelů. Nejjednodušším a pro obyčejného člověka

Více

Rybářský řád Dobrovodský rybník

Rybářský řád Dobrovodský rybník Rybářský řád Dobrovodský rybník ÚVOD Dobrovodský rybník v k.ú. Dolní Dobrá Voda je majetkem Obce Dobrá Voda u Hořic (dále jen správce revíru"). Snahou správce revíru je chov ryb a provozování sportovního

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70890013 Platnost: od 1. května 2016 do 31.

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH. Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv. Platí v revíru Morava 1A

BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH. Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv. Platí v revíru Morava 1A BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv Platí v revíru Morava 1A POPIS RYBÁŘSKÉHO REVÍRU 461 097 MORAVA 11 A voda mimopstruhová 69 ha Revír tvoří rybářské právo v

Více

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě.

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě. XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ 2009 Sázava 5 Dovolujeme si Vás pozvat na XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ pořádané z pověření Rady ČRS odborem

Více

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí RNDr. Richard Faina ENKI o.p.s. Třeboň TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny:

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: POZVÁNKA Vážení přátelé přívlače, dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: Mistrovství republiky v přívlači 2004 MRS

Více

Místní organizace ČRS Hustopeče nad Bečvou PROPOZICE. revír Bečva 5, Bečva 5A

Místní organizace ČRS Hustopeče nad Bečvou PROPOZICE. revír Bečva 5, Bečva 5A Místní organizace ČRS Hustopeče nad Bečvou PROPOZICE na FINÁLOVÉ KOLO II. ligy přívlače sk. B 30. září 1. října 2006 revír Bečva 5, Bečva 5A Funkcionáři závodu Čestné předsednictvo VÚS Ostrava VÚS Ostrava

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský zpravodaj 2009 List Českého rybářského svazu. Místní organizace PARDUBICE.

Rybářský zpravodaj 2009 List Českého rybářského svazu. Místní organizace PARDUBICE. Rybářský zpravodaj 2009 List Českého rybářského svazu. Místní organizace PARDUBICE. VÝDEJ POVOLENEK K RYBOLOVU 2010 Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1-4 a MS Dašice se vydávají pro rok 2010

Více

HOSPODAŘENÍ 2009. - ZMĚNA HOSPODAŘENÍ - odchovna candáta ročka na 2,3. - Odbahnění- zlepšení podmínek pro candáta - bílá ryba

HOSPODAŘENÍ 2009. - ZMĚNA HOSPODAŘENÍ - odchovna candáta ročka na 2,3. - Odbahnění- zlepšení podmínek pro candáta - bílá ryba HOSPODAŘENÍ 2009 1. ÚVOD -přivítání -změny na našich revírech a) ZTRÁTA NETUŠILU - duben výlov - SLOVENO: 60 ks toltolobik = 600 kg 30 ks amura = 200 kg 7 ks sumce = 40 kg 15 ks štik = 13 kg 800 kg kapra

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ryby-druhy (prezentace) Třída:

Více

Test C: LEGISLATIVA. 1. V rybníkářství se lov provádí: a) hromadně účinnými metodami lovu b) prostřednictvím manipulace s vodou c) lovem na udici

Test C: LEGISLATIVA. 1. V rybníkářství se lov provádí: a) hromadně účinnými metodami lovu b) prostřednictvím manipulace s vodou c) lovem na udici 1. V rybníkářství se lov provádí: a) hromadně účinnými metodami lovu b) prostřednictvím manipulace s vodou c) lovem na udici 2. Výkon rybářského práva: a) lze vykonávat pouze v rybářském revíru b) lze

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1 Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1) Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb udicí přívlačí

Více

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Tento dokument je určen pro případ rychlejší orientace v zákonných úpravách. Lze jej využít při kvalifikování protiprávního

Více

ČRS Místní organizace Litoměřice Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice

ČRS Místní organizace Litoměřice Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice ČRS Místní organizace Litoměřice Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice ZÁPIS z jednání výroční volební konference delegátů konané 5. 4. 2014 od 9.00 hod v restauraci LUNA v Litoměřicích Program: 1. zahájení

Více

Rybářský řád pro rok 2006

Rybářský řád pro rok 2006 Rybářský řád pro rok 2006 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého rybářského

Více

-Přivítání. Úvod. -Změny na našich revírech

-Přivítání. Úvod. -Změny na našich revírech -Přivítání Úvod -Změny na našich revírech a) ZTRÁTA NETUŠILU Duben výlov SLOVENO: 600 kg.. Tolstolobik (60 ks) 200 kg.. Amur (30 ks) 40 kg.. Sumec (7 ks) 13 kg.. Štika (15 ks) 800 kg.. Kapr K2,3 100 ks..

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015 Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav územní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 29.5. 31.5.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova

Více

Výroční zpráva 2006. Vážení přátelé rybáři,

Výroční zpráva 2006. Vážení přátelé rybáři, Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé rybáři, opět je rok za námi, opět jsme o rok starší a scházíme se, abychom se poohlédli za uplynulým rokem 2006.Naše místní organizace měla k 31.12.2006 197 členů dospělých

Více

1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: 3. Mají ryby chuť: 4. Postranní čára je:

1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: 3. Mají ryby chuť: 4. Postranní čára je: 1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: a) skřelemi b) šupinami c) kůží 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: a) v hlubokých vrstvách vody b) v povrchových vrstvách vody c) v proudící vodě 3. Mají

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

Odpovědi na soutěžní otázky:

Odpovědi na soutěžní otázky: Odpovědi na soutěžní otázky: 1. Co tvoří hlavní potravu ryb? Většina našich ryb se živí bezobratlými živočichy, kteří se zdržují převážně v kalné vodě u dna. 2. Jak se měří délka ryb? Od vrcholu rypce

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015 Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají 44.ročník Národního kola Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 19.6. 21.6.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické pokyny

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revírech v užívání Moravského rybářského svazu od 1. ledna 2008 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

Statut Závodního řádu LRU - přívlač

Statut Závodního řádu LRU - přívlač Statut Závodního řádu LRU - přívlač I. Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb udicí přívlačí (dále jen LRU-přívlač) v rámci České republiky v součinnosti

Více

Český rybářský svaz. Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 O D B O R M L Á D E Ž E

Český rybářský svaz. Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 O D B O R M L Á D E Ž E Český rybářský svaz Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 O D B O R M L Á D E Ž E Telefon: 274 811 751 3 (linka 135), FAX: 274 811 754, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz OTÁZKY A ODPOVĚDI k soutěži ZLATÁ UDICE

Více

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici.

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011 Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Vážené dámy, pánové, milí hosté, přátelé rybáři. Setkáváme se opět po roce na naší výroční

Více

DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008

DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008 Český rybářský svaz Středočeský územní svaz DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008 platné na revírech Českého rybářského svazu od 1.ledna 2008 Středočeský

Více

MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS

MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS MO ČRS Zábřeh a VÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ve spolupráci se SO LRU muška ČR ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Sekretariát Republikové Rady ČRS 100 00 Praha 10 Nad Olšinami 31, tel.: 274 811 751 3, FAX: 274 811754

Více

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP Memoriál Jirky Stádníka 2010 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 11.-12.9.2010 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP 2007 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 13.-14.10.2007 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města Prahy, z pověření Rady

Více

16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011

16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011 MRS, o.s. MO Uherské Hradiště Pořádá z pověření Rady ČRS, Ústředního odboru LRU a odboru LRU MRS ve dnech 13. -14. srpna 2011 16. Mezinárodní mistrovství ČR v LRU plavaná pro rok 2011 Organizační výbor:

Více

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové RYBY Třída: Ryby - vodní živočichové(sladká i slaná voda) - druhově nejpočetnější skupina obratlovců -tělojeprotáhlé,zestranzploštělé,členísenahlavu,trupaocas(hlava je nepohyblivá- srůstá s trupem) - pohybují

Více

Název materiálu: Ryby - zástupci

Název materiálu: Ryby - zástupci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové!

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za rok 2012, abychom pohovořili o úspěších, ale i o problémech.

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice platný od 1.1.2007 Sportovní rybářství Jestřabice s.r.o. www.jestrabice.cz Obsah ÚVOD... 3 I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU... 3 II. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB...

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Hradecká juniorka 2003

Hradecká juniorka 2003 Hradecká juniorka 2003 závody žen, juniorů a kadetů v lovu ryb udicí na plavanou MO ČRS Hradec Králové z pověření Rady Českého rybářského svazu pořádá ve dnech 24. 25.5.2003 HRADECKOU JUNIORKU závody žen,

Více

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2014. (územní kolo)

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2014. (územní kolo) Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2014 (územní kolo) MO ČRS Bílina 30. 5. - 1. 6. 2014 O B S A H Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické pokyny Časový harmonogram Přihláška

Více

OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI "ZU": ===================================================== OTÁZKY

OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI ZU: ===================================================== OTÁZKY A. OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI "ZU": ===================================================== OTÁZKY Stana Počet otázek I. PŘÍRODOVĚDNÉ ZNALOSTI 2-12 81 II. CHOV RYB 13-20 53 III. ZÁKON O RYBÁŘSTVÍ

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Hustopeče n.bečvou a ÚS pro Severní Moravu a Slezsko. Propozice. LRU - přívlač. Východní skupina III.kolo DRUHÁ LIGA 2004

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Hustopeče n.bečvou a ÚS pro Severní Moravu a Slezsko. Propozice. LRU - přívlač. Východní skupina III.kolo DRUHÁ LIGA 2004 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Hustopeče n.bečvou a ÚS pro Severní Moravu a Slezsko Propozice LRU - přívlač Východní skupina III.kolo DRUHÁ LIGA 2004 Termín : 18. 19. září 2004 BEČVA 5, 5A Hustopeče n.bečvou Funkcionáři

Více

S m ě r n i c e R a d y Č R S. pro udělování vyznamenání

S m ě r n i c e R a d y Č R S. pro udělování vyznamenání Český rybářský svaz Rada Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 tel.: 274 811 751, fax.: 274 811 754 e-mail: rada@rybsvaz.cz www.rybsvaz.cz S m ě r n i c e R a d y Č R S pro udělování vyznamenání Tato směrnice

Více

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH Zpracovatel projektu: Jihočeský územní svaz ČRS Odborný garant: Jihočeská Universita, Fakulta rybářství a ochrany vod Partneři: Jihočeský kraj Nadace ČEZ Březen

Více

Legislativní podmínky rybolovu

Legislativní podmínky rybolovu Sportovní rybolov Legislativní podmínky rybolovu Podmínky pro získání oprávnění k výkonu rybářského práva ve pstruhových a mimopstruhových vodách prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Právní rámec výkonu rybářského

Více

Reprezentace České republiky v lovu ryb přívlačí

Reprezentace České republiky v lovu ryb přívlačí Reprezentace České republiky v lovu ryb přívlačí Malé představení naši disciplíny MS Slovensko 2007 2.místo v kategorii družstev Lov ryb přívlačí je jednou z mnoha možností sportovního rybolovu. Ta naše

Více