POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -"

Transkript

1 POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -

2 MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU MOST RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ MÍSTNÍ ORGANIZACE ŘÍJEN 2010 Kontaktní místo: ČRS MO Most, J. Seiferta bl. 58; TEL: web: Předseda MO: Hospodář MO: Jednatel MO: Ekonom MO: Vedoucí RS: Rekreační zařízení MO Nechranická přehrada CHBANY VADKOVICE, okr Chomutov, správce tábořiště Jiří Kratěna tel.: Skupina Datum Čas Místo M/2 + M/ :00 Základní umělecká škola M/4 + M/ :00 Základní umělecká škola Bečov :00 U Vaška L/1+L/2+L/ :00 Schola Humanitas L/L :00 Dělnický dům Lom Meziboří :00 Kino Meziboří Jiřetín :00 Kulturní dům Horní Jiřetín Lužice :00 Rybárna Lužice - 2 -

3 TERMÍNY VÝDEJE A SBĚRU POVOLENEK Most: v úředních hodinách na sekretariátu ČRS MO se sídlem v Mostě, tj. PONDĚLÍ A STŘEDA 9:30 12:00 a 12:30 17:00 hodin. Bečov sál U Vaška - Odběr a výdej povolenek: , :00 14:00 hodin LITVÍNOV 1 klubovna Čtyřlístek pod Lesem , , , :00 19:00 hodin LITVÍNOV 2 Koldům-Formanka Odběr a výdej povolenek , :00 15:00 hodin LITVÍNOV 3 restaurace Na schůdkách v Hamru - Odběr a výdej povolenek 8.a :00 17:00 hodin , :00 17:00 hodin JIŘETÍN restaurace Pošta Horní Jiřetín - Odběr a výdej povolenek , :00 17:00 hodin MEZIBOŘÍ MěÚ Meziboří - Výdej a odběr povolenek , , :00 17:00 hodin LOM/LOUKA Dělnický dům - Výdej a odběr povolenek , :00 16:00 hodin LOUKA Obecní úřad , :00-16:00 hodin Lužice Hospoda Na statku OD 16:00 DO 20:00 hodin - 3 -

4 INFORMACE Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH SKUPIN MÍSTNÍ ORGANIZACE MOST KONANÉ DNE 20.BŘEZNA Vážené kolegyně, kolegové rybáři, v sobotu 20.března v dopoledních hodinách proběhla ve společenském středisku Meduza v Mostě výroční členská schůze zástupců místních skupin MO ČRS Most. Účast na schůzi byla 78,5%, což je určitě jedna z mála výborných účastí na schůzích v celém územním svazu. Tato účast svědčí o tom, že delegátům z místních skupin na činnosti MO záleží a za jejich přístup jim patří upřímné poděkování. Výroční členská schůze měla standardní průběh a protože byla výroční, byl na tomto jednání volen nový výbor místní organizace a dozorčí komise místní organizace. Zpráva předsedy MO byla obšírná a obsahovala,krom jiného i ekonomický rozbor hospodaření a zabývala se i zcela otevřeně vztahem MO k územnímu svazu, potažmo výboru SÚS. Je to jedna z oblastí, kde je stále co zlepšovat, zejména ku prospěchu naší místní organizace, dále byly ve zprávě nastíněny i některé změny v dosavadním chovu ryb. Jde především o ukončení chovu sumce velkého, o umělý odchov pstruha potočního a duhového a pro naše potřeby i umělý odchov štiky na RCHS Pavel. RYBÁŘ U OČNÍHO LÉKAŘE - 4 -

5 Zpráva hospodáře MO pak konstatovala výsledky činnosti na tomto úseku, zejména pak ve výrobě rybích násad a zarybňování revírů. Zpráva ekonomky MO obsahovala ekonomickou uzávěrku roku 2009 a konstatovala vyrovnanost rozpočtu MO. Zpráva dozorčí komise, krom jiného, pak potvrdila ekonomickou uzávěrku a doporučila výroční členské schůzi ke schválení nový rozpočet na rok V organizačním výroční členské schůze bylo navrženo a schváleno zvýšení finanční náhrady pracovní povinnosti z dosavadních 320,-Kč na 400,- Kč od roku Dále byly schváleny návrhy z místních skupin na udělení pamětních listů Čestný člen MO a to těmto členům MO: paní Miladě Minaříkové a panům Rudolfu Čermákovi, Petru Weitzovi, Pavlu Ryskovi, Miroslavu Ruskovi a Václavu Holcovi Blahopřejeme. Poté proběhly volby do výboru MO a dozorčí komise MO. Do výboru MO byli zvoleni: Brožkovec Vít, Bucha Petr, Dolejš Jindra, Fuksa František, Hoffman Miroslav, Jirsa Luboš, Kandrová Jana, Magula Rudolf, Polášek František, Sigmund Adolf, Sýkora Pavel, Trousil Ladislav, Vaculovič Miloš, Vadlejch Václav Do dozorčí komise byli zvoleni: Bauer Miroslav, Kováč René, Sigmund Otta, Vostrý Zdeněk. Dále proběhla volba delegátů na územní konferenci SÚS a návrh našeho zástupce na celorepublikový sněm ČRS. Delegáti na konferenci SÚS byli zvoleni předseda a jednatel MO a návrh na zastoupení na sněmu ČRS pak předseda MO. Po skončení voleb byla předána některým členům svazová vyznamenání blahopřejeme. Dále pak byla na pořadu diskuse, především na téma omezení výskytu sumce a zarybňování místních revírů. Po diskusi bylo předloženo výroční členské schůzi usnesení, které bylo delegáty jednoznačně přijato. Na závěr výroční členské schůze předseda MO poděkoval odstupujícím dlouholetým funkcionářům, členům výroby MO panu Ing. Miloši Urychovi a panu Luboslavu Trojákovi za jejich přínos pro činnost místní organizace. A tímto výroční členská schůze zástupců MS skončila. Ihned po skončení výroční členské schůze bylo svoláno zasedání nového výboru MO a byla provedena volba stěžejních funkcionářů výboru MO: Předsedou MO byl zvolen p. František Fuksa MS Jiřetín Místopředsedou byl zvolen p. Vít Brožkovec MS M/3 Jednatelem MO byl zvolen p. Adolf Sigmund MS M/5 Hospodářem MO byl zvolen p. Ladislav Trousil MS L/2 Dozorčí komise na svém prvním zasedání zvolila novým předsedou DK MO pana Zděnka Vostrého

6 POZOR POZOR POZOR DŮLEŽITÉ! POZNÁMKA K ČLENSKÝM SCHŮZÍM V MÍSTNÍCH SKUPINÁCH Kolegyně a kolegové, jak vyplývá ze zkušeností posledních let je účast členů na členských schůzích MS více než žalostná a zejména v Mostě a Litvínově se pohybuje i pod hranicí 50% a toto číslo pak zpravidla bývá vyjádřeno podepsanými členy MS na prezenční listině, ne však členy, kteří jsou přítomni na jednání. V čem vidím příčinu této slabé účasti? Za prvé je to tím, že Stanovy ČRS v 4 dávají členovi právo zúčastňovat se jednání členské schůze, tedy již to není povinnost jako v minulosti, kdy se toto kontrolovalo a účast na členské schůzi byla jednou z podmínek pro výdej povolenky k lovu. Mám za to, že současné ustanovení Stanov je v pořádku a odpovídá svobodnému rozhodnutí každého člena, tohoto práva využít. Stanovy ČRS pak ve svém ustanovení dávají možnost uskutečnit schůzi a přijmout usnesení, i když je přítomno méně než 50% členů. Za druhé. Již 6 let vydáváme v naší místní organizaci Zpravodaj a tento tisk přináší dostatek potřebných informací pro řadové členy MO. A za třetí. Jak ukazují zkušenosti a činnost místních skupin a jejich vnitrosvazový život dnes pozbývá na významu. I zde se z mého pohledu odráží celospolečenská situace a s ní spojená současná neblahá mezilidská separace. Činnost MS jako celku se dnes odehrává vlastně již 1x za rok, právě na členské schůzi MS a tím to končí. Přenos informací např.z výboru MO končí ve výboru MS, případně v nejbližším okolí funkcionářů MS. Mezi široké členstvo se touto cestou nedostává a je zabezpečováno centrálně z MO prostřednictvím sekretariátu. V minulosti, jak někteří starší členové pamatují, probíhaly dvě schůze, jak v MS, tak i v MO vždy jedna na jaře a jedna na podzim. To už by byl skutečně přežitek a důvody proč tomu tak bylo, jsou dostatečně známé. V současné době se však obecně změnil přístup členů k vnitrosvazovému dění a soustřeďuje se pouze na potřeby členů, které lze shrnout do následujících bodů: Za prvé mít kvalitně zarybněné revíry. Za druhé vyřídit si, co nejjednodušeji potřebné doklady k rybolovu (a pokud možno vše nahradit finančně). Za třetí Informace, které od funkcionářů požadují, se týkají vždy z 99% pouze rybolovu a kde a jak jsme zarybňovali. Když shrnu, tyto skutečnosti, vyplývá mi z toho, že se Svaz bude muset tuto otázku do budoucna velmi vážně zabývat a k zabezpečování těchto potřeb členů to půjde asi jedině tím, že se vytvoří profesionální týmy funkcionářů MO, kteří budou pro své členy tyto služby zajišťovat, zejména v tak velkých organizacích jako je ta naše. Zpátky však k členským schůzím v MS. Protože jsme velká organizace se 3500 členy, jsou v naší MO ustanoveny místní skupiny. Protože uspořádat čl.schůzi MO, - 6 -

7 pro tento počet členů, je technicky zcela nemožné a čl.schůze MO musí probíhat formou schůze zástupců místních skupin a tato schůze se musí dle Stanov uskutečnit jako nejvyšší orgán místní organizace, alespoň jeden krát ročně. A tak problém je, jakým způsobem zajistit potřebné zastoupení delegátů na členské schůzi MO. Zatím jediný mechanismus je volba delegátů na členské schůzi místní skupiny. Jestli by někdo přišel na jiný mechanismus volby delegátů neodporující Stanovám ČRS, rád to přivítám. S tím souvisí i naše další úvaha, jak lidem od schůzí v MS odlehčit. Do budoucna by jsme si to představovali třeba tak, že by v MS proběhla vždy jedna členská schůze za celé čtyřleté období a delegáty pak zvolit na celé toto čtyřleté období, bez rozdílu MS, např.delegáti z Mostu, Litvínova atd. Prozatím však, protože je nutné někde začít, projednali jsme tuto problematiku ve výboru MO a došli jsme k těmto závěrům:(pozn.za činnost MS zodpovídá výbor MO, Stanovy ČRS). V Mostě konat letošní členské schůze současně vždy dvě MS najednou, a sice MS M2+ MS M3 a MS M4+MS 5. V Litvínově pak všechny tři MS L1, L2,L3 najednou. Výbory těchto MS mají uloženo dohodnout se na řízení a organizaci schůzí a na těchto schůzí předloží další návrhy na další možnou reorganizaci v MS tak, abychom členstvo zatěžovali co nejméně. Pochopitelně, že výbor MO zabezpečí kompletní servis odběru úlovkových listů a výdeje povolenek, zkoušek nových členů atd. na rok 2011, jak v Mostě tak v Litvínově. Zatím neuvažujeme o slučování tzv.periferních MS i když i zde bychom se tomu nebránili. Od tohoto opatření si slibujeme větší účast na členských schůzích MS, zejména v Mostě a Litvínově. Dále pak ušetříme 4x za pronájem a uvědomme si, že jsem pořád jedna rybářská organizace, s jednotným programem činnosti. Rádi bychom byli, aby jste se k těmto otázkám vyjádřili, jak na schůzích MS, tak využijte náš anebo nám napište případně mě navštivte na sekretariátu Fuksa František Předseda MO ČRS Most Vážené kolegyně a kolegové, V průběhu roku 2011 (léto) se bude sekretariát stěhovat do našeho nového rybářského domova na RCHS Pavel v Litvínově. Pro výdej povolenek a nezbytnou administrativní činnost pro členy z Mostu budou v průběhu roku 2011 k dispozici nové prostory v Mostě blok č.265 naproti Rozkvětu. Tyto prostory jsou v přízemí a jsou dostupné MHD v místě. Přestěhováním sekretariátu sledujeme v prvé řadě, že budeme ve vlastním a úspora cca Kč za nájem ročně také není k zahození. V první polovině roku 2011 však zatím zůstane vše tak, jak to funguje dosud a při výdeji povolenek 2011 budete písemně informování o všem potřebném.

8 Výbor MO ČRS Most VÝBOR MO ČRS MOST OZNAMUJE: Rozhodnutím výboru MO ČRS Most se z technických důvodů ruší rybářské závody Matylda. Pro členy naší MO doporučujeme účast na závodech v lovu ryb udicí Benedikt 2011 (viz.strana 19). Výbor MO ČRS Most ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ MO ČRS MOST (novinky, změny, zajímavosti) Začátkem tohoto roku došlo u nás v MO v hospodaření zásadní změně jak v chovu ryb, tak také ve způsobu vysazování ryb do našeho revíru. Výbor MO rozhodl, že je zcela zbytečné pro naší MO zabývat se chovem tolika druhů ryb jak se dosud dělalo. Bylo rozhodnuto věnovat se takovému chovu, který se nám osvědčí a přinese nám samozřejmě i finanční efekt. Naše MO přispívá nemalou finanční částkou do SÚS. Naše organizace by jí měla alespoň část dostat zpět ve formě násad. Násadu do našeho revíru hradí plně SÚS. Násada do našich RBCHS je hrazena z prostředku MO ČRS Most

9 MO přestala s chovem těchto druhů ryb: sumec, mník, štika (rychlená), lín. Chceme i nadále dobře hospodařit na našich RBCHS ale trochu jiným způsobem než bylo zvykem. Změna nasazování u lína a štiky rychlené od SÚS se nám osvědčila. V letošním roce se nám podařil výtěr našeho kapra a lína v dostatečném množství, kterého jsme nasadili do našich komorových rybníků. Naše RBCHS se konečně dočkaly oprav na které čekaly již léta Horní Jiřetín vybagrování třech rybníků, a osazení kbely Havran rozdělení rybníků hrází na dva samostatné Skršín ponechán na suchu a řádně vyvápněn Lužice tyto RBCHS nám již nepatří ale přesto i zde se muselo vše opravit (Doporučuji se podívat zejména do Horního Jiřetína a do Lužic jak to tam nyní vypadá.) V letošním roce se toho opravdu hodně na RBCHS udělalo. Za to patří poděkování zejména těm, kteří se o tyto práce zasloužili. Jsou to pan Šmach, pan Srp, pan Vácha a pan Švarc a všichni ti co jim pomáhali. Velké uznání si zaslouží pomocník hospodáře na RBCHS Nemilkov 1-2 pak Karel Holderyk. Důležité upozornění: Byl ustanoven nový revír na rybníku BOMBA č od Revír je označen příslušnou tabulí. Nasazení ryb do revíru k Kapr Horní Jiřetín ks Kapr Matylda 2000 ks Štika ŠO ks Štika R ks Úhoří monté ks Okoun 58 kg Pstruh duhový 300ks Proběhlé výlovy k Skršín plán ks Am, ks K1 sloveno Am1-0, K1 760 ks o průměrné váze 10 dkg Lín gen 146 ks, kapr gen 8ks - 9 -

10 Lužice plán ks Ca 1 sloveno 600 ks CA průměr 16 cm, 58 kg OKOUN Pavel plán 500 ks Po, 500 ks Pd, Br sloveno Po 0, Pd 0, 5 ks Am o průměru 30 cm, 5 ks Po o průměru 27 cm, 9 ks candáta o průměru 30 cm 38 ks Br (perlín, hrouzek razbora) Nemilkov 2 plán ks K1 sloveno K1 průměr 4 cm, lín 1 3,20 kg průměr 2 cm Zbývající výlovy v letošním roce: Černice Havraň Nemilkov Lužice Nasazení ryb do revíru v roce 2009 kapr štika candát amur bílá mník pstruh lín ryba o K2-3 Š1 CA 1 Am3 M1 P3 L Plán Úlovky našich členů v roce 2009 na revíru MO ČRS Most Kapr ks Lín 1241 ks Štika 708 ks Cadát 204 ks Sumec 19 ks Pstruh O. 29 ks Amur 40 ks Pstruh D. 2 ks Tostolobik 4 ks Úhoř 260 ks Přes 100 kg úlovku na jednu povolenku dosáhlo 63 našich členů. Nejvyšší úlovek byl 876 kg. Celkem se na našem revíru ulovilo ks o váze kg

11 Úlovky všech členů SÚS na našem revíru MO ČRS Most Kapr ks kg Lín 1484 ks 562 kg Cejn 1056 ks 360 kg Okoun 249 ks 80,5 kg Štika 928 ks 1899 kg Candát 338 ks 783 kg Sumec 29 ks 424 kg Úhoř 279 ks 184 kg Amur 45 ks 242 kg Tolstolobik 4 ks 81 kg Karas 1128 ks 568 kg Ostatní ks o váze 242 kg. V úlovcích dle statistiky od SÚS v některých druzích ryb zaujímáme čelní místa. Přes veškeré kladné hodnocení činnosti hospodaření jsou i některé nezdary jako například: Výlov ve Skršíně byl velice slabý oproti předpokladu. Výlov candáta v Lužici se rovněž nevydařil. Odchov pstruha na Pavlu již odkrmeného Po a Pd uhynul. Nezrealizoval se chov karase obecného v Havrani, nesehnal se chovný materiál. Byla provedena analýza příčiny nezdarů a učiněny patřičné kroky k nápravě. Vliv na úspěšný chov není vždy jen na samotné práci jedince ale i příroda sama nám může připravit nemilé překvapení. Stále se máme co učit. Trousil Ladislav Hospodář MO ČRS Most Zpráva o činnosti rybářské stráže MO ČRS Most. Vážení rybáři, rok se sešel s rokem a je zde opět náš čas zhodnotit činnost rybářské stráže naší místní organizace Českého rybářského svazu Most. Počet členů rybářské stráže je nyní 62, kteří jsou rozděleni na dvě části a to na mosteckou a litvínovskou oblast, ale není výjjimkou, že se rybářská stráž dostaví i do druhé oblasti, kde provedou kontrolu dodržování platného rybářského řádu

12 V současné době mohu konstatovat, že ubylo pytláctví. Oproti jiným rokům se počet pytláků rapidně snížil a to až o 50%. Je to dáno i tím, že v oblastech dochází k častým kontrolám městské a státní Policie, která je nápomocna po dohodě s naší organizací o provádění kontrol v našem revíru Bílina 6. V letošním roce bylo zatím odebráno 25 povolenek za porušení rybářského řádu, jednalo se zejména o 12 Vyhlášky 197/2004 Sb., odst. 2 Denní doba lovu ryb. Dále 13 Zákona 99/2004 Sb., odst. 9 Docházka, 14 Vyhlášky 197/2004 Sb. Povolený způsob lovu ryb. Spolupráce se státní a městskou Policií je dnes na profesionální úrovni. Zvláště při nočních kontrolách od 1:00 do 4:00 hodin, kdy se potýkáme při kontrolách s opilými rybáři. A zde je jeden z prvních problémů, kdy se ptám Vás rybářů, jdete si k vodě za sportovním rybolovem, odpočinkem nebo se opít?! Pak jsou to právě ty odebrané povolenky, jak říkáme my rybářská stráž, za přesčas a výmluvy jako my jsme zaspali, na nás bohužel neplatí. A zde je právě otázka proč. Právě po konzumaci alkoholu, zapomínáte na hodiny, kdy je povolen rybolov. Kontroly se provádí i za nepříznivého počasí a i zde jsme se potýkali s otázkou, proč provádíme kontroly, když prší. Právě proto, že si rybáři myslí, že při nepřízni počasí nikdo nechodí na kontroly, ba naopak, kontroly se provádí i za těchto podmínek. V letošním roce jsme rozvinuli spolupráci i s redaktory některých novin a do příštího roku 2011 se pokusíme navázat i s některými televizními společnostmi, abychom ukázali naší společnosti, co někteří rybáři dokážou u sportovních vod provádět za alotria. Myslím si, že to bude prospěšné pro všechny ty, kteří si jdou ke sportovním vodám odpočinout. Jeden příklad mohu uvést a to dne byla provedena kontrola revíru /8 Černice v době od 17:00 hodin. Bylo zde napočítáno 42 stanů a z toho byly pouze 4 rybáři, kteří zde lovili, ostatní byli nerybáři, kteří zde byli s celou svou rodinou na dovolené. Nejvzdálenější dle poznávací značky bylo Nešvar dnešní doby

13 vozidlo ze Svitav. A zde je další problém a to odpadky, které zůstali právě po těchto lidech: PET lahve, papírové dětské pleny, rozlámané plastové židle, obaly od konzerv, lahve od alkoholu a další komunální odpad, lidské výkaly a polámané stromky na dřevo do ohně. Další věc je, že tato stinná stránka je připisována právě rybářům, že za nepořádek u vody mohou právě oni, i když tomu tak v mnoha případech není. Dnes již mohu po zkušenostech rozdělit rybáře do několika kategorií. Ta první, jsou ti poctivci, kteří si jdou k vodě zarybařit a odpočinout. Druhá skupina jsou ti, co berou vše, co jim na háček přijde. Třetí skupinou jsou ti, co dělají z rybařiny výdělečnou činnost. Jeden příklad za všechny. V dopravním prostředku městské hromadné dopravy se bavili dva rybáři: Tak Josef, ještě pět kaprů a mám zaplacenou povolenku, členskou známku a brigádu. No a pak už to bude jen na benzín do mého auta. Čtvrtou skupinou jsou ti, co loví chyť a pusť. Pátou skupinou jsou bezohlední rybáři, kteří si vymaňují svoje lovné místo, když náhodou je obsazené jiným rybářem a naschvál přehazují druhému rybáři jeho pruty. Šestou skupinou jsou ti, co loví z lodí a nedodržují platný rybářský řád, vzhledem k tomu, že jsou na vodě si myslí, že mohou lovit jak chtějí, někteří i zůstávají zakotvení na vodě a nikterak se neobtěžují vrátit se do kotviště i když jim to přikazuje naše směrnice. Touto cestou bych Vás chtěl upozornit na jednu velice důležitou informaci a to, že povolenku k rybolovu Vám může odebrat i Police ČR bez přítomnosti člena rybářské stráže pro porušení platného Zákona o rybářství! Za dobrou práci je potřeba poděkovat nejaktivnějším členům rybářské stráže a jedná se o tyto pány: Brožkovec Vít, Bouda Milan, Pokorný Jiří, Zeman Bohuslav, Babula Václav, Novák Jan, Podhorný Petr, Fobl Josef, Milovčák Lubomír, Hrádek Slavomír, Husák Jindřich, Hrdina Josef, Ševčík František, Michálek Miroslav, Šmach Jan, Krimmer Manfred, Kovač Milan. Z řad Policie ČR jsou to pánové Petana a Čapek. Z řad Městské Policie jsou to pánové Holub a Novák. Na závěr příspěvku bych chtěl apelovat na všechny členy, seznamte se s obsahem Rybářského řádu, aby se v příštím roce nemuseli odebírat povolenky a řešit přestupky na Krajském úřadě, odbor životního prostředí. V příštím roce se kontroly zpřísní a to hlavně na dodržování Rybářského řádu a čistoty v prostoru lovného místa. S pozdravem Petrův Zdar Vedoucí RS MO ČRS Most Bucha Petr

14 ŠKOLENÍ ČLENŮ MÍSTNÍ ORGANIZACE Kolegyně, kolegové, Jednou ze základních povinností člena ČRS pro výdej povolenky k rybolovu je i zúčastnit se rybářského školení. V naší místní organizaci probíhá toto školení již 5 let prostřednictvím našeho Zpravodaje, protože tento dostane každý člen MO poštou domů. V minulých letech jsme jako téma tohoto školení volili některá ustanovení Stanov ČRS a Rybářského řádu. V následujících letech bychom se rádi zaměřili na témata týkající se života ryb, které se vyskytují v našich vodách a o všem co s tímto přímo souvisí. Chceme tímto naším členům, zejména dospělým, oživit znalosti, které se těchto témat dotýkají. A tak bychom mohli nazvat první část TROŠKU HYDROBIOLOGIE NIKOHO NEZABIJE. Tekoucí i stojaté vody dodávají každé krajině charakteristický ráz. Studánky, potoky a bystřiny, nížinné řeky, stará ramena, jezera, přehradní nádrže i rybníky jsou zcela zvláštním životním prostředím pro mnoho rostlin a živočichů. V těchto vodách žijí společenstva vodních organismů, v nichž má každý z členů svůj přesně vymezený úkol. Zelené vodní rostliny asimilují a budují tak novou živou hmotu, přitom neustále udržují rovnováhu mezi množstvím kysličníku uhličitého a kyslíku ve vodě. Jsou základní potravou velké skupiny živočichů, kteří rostlinnou hmotu přeměňují v živočišnou a sami pak slouží za potravu jiným živočichům. Další skupina vodních organismů se zase živí odumřelými rostlinami a mrtvými těly zvířat. Živiny se tak uvádějí do nového koloběhu. Život ve vodě se v mnohém zásadně liší od života na vzduchu. Už sama hustota vodního prostředí je mnohonásobně vyšší než hustota vzduchu. Vodní živočichové musí překonávat při pohybu daleko větší odpor než živočichové suchozemští. Jejich měrný odpor je přitom obvykle zhruba stejný jako měrný odpor vody; to jim umožňuje vzplývat ve vodě. Stejně jako vzduch musí i voda splňovat některé důležité podmínky, má-li se v ní život nejen udržet, ale i zdárně rozvíjet. Musí mít vhodnou teplotu a dostatečný obsah kyslíku a ostatních anorganických i organických látek. I když teplota vzduchu kolísá mnohem více než teplota vody, obsah kyslíku v různě teplém vzduchu je stále zhruba stejný. Naproti tomu ve vodě se zvýšením teploty kyslíku nápadně rychle ubývá. Ryby i ostatní vodní živočichové kyslík při dýchání z vody spotřebovávají a obohacují ji kysličníkem uhličitým ten pak zelené vodní rostliny převádějí fotosyntézou v rostlinné bílkoviny a tuky a znovu uvolňují do vody kyslík. Fotosyntéza však probíhá pouze za světla v noci také zelené rostliny odnímají vodě kyslík a vydechují do ní kysličník uhličitý. V tekoucích vodách se kyslík vydatně doplňuje ze vzduchu, ve stojatých vodách se však někdy zelené řasy a jiné vodní

15 rostliny nadměrně rozbují a v noci pak poklesne hladina kyslíku ve vodě a ryby i jiní citlivější vodní živočichové hynou. Všechny druhy ryb nejsou ovšem na kyslík stejně náročné. Některé druhy ryb, jako jsou pstruzi nebo vranky, potřebují k životu daleko více kyslíku než např.většina ryb kaprovitých. Však také pstruhy a vranky najdeme obvykle jen v chladné a kyslíkem bohaté vodě horských potoků a řek; s kapry, cejny, ploticemi a ostatními kaprovitými rybami se setkáme většinou v teplých, sluncem prohřátých vodách nižších poloh. Optimální teplota vody pro pstruha potočního je mezi 12 až 15 C, pro kapra mezi C. Stoupne-li teplota pronikavě a na delší dobu nad tuto hranici, hynou ryby udušením. Některé evropské ryby si pomáhají za nepříznivých podmínek tím, že mohou dýchat vzduch, např. piskoř páskovaný. Piskoř páskovaný žije v zarostlých a bahnitých strouhách mezi rybníky, v tůních a ve slepých ramenech řek. Je-li ve vodě nedostatek kyslíku, vyplouvá k hladině a polyká vzduch; z něho pak vstřebává kyslík bohatě prokrvenou sliznicí střeva. Karas obecný si však v extrémně špatných kyslíkových podmínkách dovede vyrábět pro život potřebný kyslík sám. Všimněme si blíže této zvláštní schopnosti. V zarostlých tůních a ve slepých ramenech řek žije místy velmi hojně jeho zakrslá forma, dorůstající jen výjimečně délky 10 cm. Na rozdíl od obyčejných karasů má nízké a poměrně dlouhé tělo. Roste velmi pomalu: délky 10 cm dosahuje obvykle teprve ve stáří 8 až 9 let. Je opravdu podivuhodné, jak nepříznivé životní podmínky snáší tato rybka po dlouhá léta beze škody. Po většinu roku žije ve vodě zcela bez kyslíku; voda zato obsahuje vysoké procento kysličníku uhličitého a sirovodíku. Každá jiná ryba by se v takovém prostředí začala brzdy dusit a uhynula by. Karásci tu však žijí díky zvláštní schopnosti: kyslík, potřebný pro život, si vyrábějí sami ve svém těle štěpením tuku. Takovou schopnost, které říkáme anaerobní metabolismus, mají pouze někteří bezobratlí živočichové střevní paraziti, např. tasemnice, škrkavky apod. u obratlovců je to schopnost zcela ojedinělá. Zakrslí karásci mohou dokonce na kratší dobu zamrznout mezi rostlinstvem v ledu, a přece přežijí. Připomínají tím severoamerickou a sibiřskou rybku Dallia pectoralis, příbuznou naší štice. Ta obživne i po delším zmrazení, nesmějí však přitom zmrznout její tělní tkáně. Zmrznou-li její tělní buňky, tzn. jestliže voda v jejím těle zkrystalizuje, ryba zahyne. Teplota vody hraje důležitou roli i při rozmnožování ryb a rozhoduje vlastně o tom, zda se ryby vůbec rozmnoží. Určuje také dobu vývoje rybích zárodků v jikrách. Pstruzi, známí otužilci, se třou v ledové vodě horských potoků v zimních měsících, kaprovité ryby vyžadují vodu podstatně teplejší; kapři se například vytírají jen tehdy, stoupne-li teplota vody nad 16 C. Zásadní vliv má teplota vody na množství rybí potravy. Proto můžeme pozorovat, že v chladných létech přirůstají ryby daleko méně než v létech teplých. Valná většina sladkovodních ryb se živí drobnými i většími vodními živočichy. V proudících vodách potoků, bystřin a řek jsou to drobní živočichové dna, ve stojatých vodách kromě nich i plankton. Plankton jsou drobní, volně ve vodě se vznášející živočichové a rostliny, z nichž většina druhů má svůj vlastní, málo výrazný aktivní pohyb. Jsou to jak organismy vysloveně mikroskopické, jako jsou vodní jednobuněčné řasy, prvoci nebo droboučcí

16 vodní červi vířníci, tak i různí malí vodní korýši. Nejznámější z nich jsou perloočky a buchanky, které zná každý akvarista. Rostlinným planktonním organismům říkáme fytoplankton, planktonním živočichům zooplankton. Další skupina organismů, které nazýváme nekton, jsou živočichové, kteří mají vedle schopnosti vznášet se ve vodě i schopnost aktivně plavat. K nektonu patří mnohé vodní larvy hmyzu i někteří vodní brouci, hlavně však ryby. Droboučké organismy, které žijí v povrchové blance vody, nazýváme neuston; jsou to hlavně někteří prvoci bičíkovci. Takové živočichy, kteří používají vodní povrchovou blanku jako podklad, po němž se pohybují, označujeme jako pleuston. Nejznámějšími živočichy této skupiny jsou štíhlé dlouhonohé vodoměrky, černí brouci vírníci, ale i některé druhy perlooček, které plovou zavěšeny zespodu na povrchové vodní blance. Živočichové dna, zvaní souhrnně bentos, jsou nejdůležitější složkou potravy ryb v tekoucích vodách. Počítáme mezi ně larvy nejrůznějšího hmyzu, které žijí ve vodě, např. larvy jepic, pošvatek, chrostíků a pakomárů, vodní korýše blešivce, některé vodní měkkýše, ploštice a červy. Důležitou potravou pstruhů, lipanů, jelců i jiných ryb je také hmyz, který spadne na vodní hladinu. Některé druhy těchto ryb, hlavně větší jedinci, se živí dravě loví různé drobné rybky, nevyjímaje ani mláďata vlastního druhu. V jednotlivých typech sladkých vod žijí rozdílné skupiny živočichů, které dohromady tvoří živočišná společenstva. Charakteristické živočišné společenstvo žije např.v prudce tekoucích vodách horských potoků a bystřin s velkým spádem jeho životním prostředím jsou chladné a čisté, kyslíkem bohaté vody. Aby nebyli drobní živočichové strženi prudkým vodním proudem, mají často na břišní straně těla různé typy přísavek a rovněž jejich tvar těla bývá přizpůsoben silnému proudu obvykle mají plochou břišní stranu těla, aby lépe přilnuli k podkladu. Nejpočetnější skupinu v tomto prostředí tvoří živočichové bezobratlí, hlavně larvy jepic, pošvatek a chrostíků. 1.Typy vodních životních společenstev: a bentos, b plankton, c - nekton, d pleuston

17 K charakteristickým rybám zde patří pstruh potoční; proto také říkáme pásmu horských rychle proudících vod s velkým spádem pásmo pstruhové. Kromě pstruhů tu žijí i další druhy ryb. V tišinách pod kameny se skrývají drobné hlavaté vranky, v klidných a hlubších tůňkách se můžeme setkat s pestrou a čilou střevlí, dlouhou vousatou mřenkou, hltavým tlouštěm a drobnou mihulí. Odlišné životní společenstvo žije v podhorských potocích a řekách nižších poloh; je tu vyšší stav vody, spád je povlovnější, proudění pomalejší a teplota vody poněkud vyšší. I v těchto úsecích potoků a řek se setkáváme se pstruhy a některými rybami horních toků. Typickou rybou těchto horských vod s písčitým nebo štěrkovitým dnem je však lipan, proto tomuto pásmu řek říkáme pásmo lipanové. Žijí tu i další ryby hrouzek, parma, v dunajském povodí pak hlavatka a ostroretka. Toto lipanové pásmo se však ve všech řekách nevyskytuje. Typickou rybou větších a hlubokých rychle plynoucích řek pod horami je parma podle ní se tento typ vod nazývá pásmo parmové. I tady se běžně setkáváme s dalšími druhy ryb s tloušti, štikami, mníky, proudníky, někdy i okouny a dokonce i s kapry. Nížinné, pomalu tekoucí hluboké vody s četnými slepými rameny a tůněmi jsou domovem mnoha druhů ryb kaprovitých cejnů, cejníků, plotic, kaprů, perlínů, bolenů, podouství, ouklejí. Setkáváme se tu běžně i se štikami, sumci, candáty, okouny a úhoři. Protože nejběžnější a nejcharakterističtější rybou takových klidných nížinných vod je cejn, říkáme jim pásmo cejnové. Velmi podobná společenstva ryb i ostatních živočichů vidíme ve velkým průtočných energetických údolních nádržích. Zdejší životní podmínky však nepříznivě ovlivňuje časté kolísání vodní hladiny, které někdy znemožní zdárné rozmnožování mnohých ryb. Tady se však už ve společenstvu uplatňuje jako potrava značnou měrou i plankton, stejně jako ve slepých říčních ramenech a tůních. Nejvíce planktonu je však v rybnících, umělých vodních nádržích, které se rybníkářky obhospodařují, tj. meliorují, hnojí, vápní a zbavují nežádoucích vodních porostů. Rybníkáři do nich vysazují hospodářsky cenné druhy ryb (kapry, štiky, líny, candáty). Tyto rybníky a nádrže se pravidelně vypouštějí a ryby z nich vylovují. Zcela svérázným biotopem jsou některá horská ledovcová jezera. V alpských, skandinávských, irských a skotských jezerech žijí různé druhy a formy sivenů, síhů, potočních i jezerních pstruhů. Zcela zvláštní, takzvané endemické (tj. nikde jinde se nevyskytující) druhy ryb žijí např. v Ochridksém jezeře nejpověstnější jsou zdejší velcí pstruzi. F.F.: Použitá literatura: J.Čihař, J.Malý Sladkovodní ryby

18 Rybářské závody 2010 MO ČRS pořádané ve sportovním areálu Benedikt Most Vážené rybářky, vážení rybáři, vážená rybářská mládeži, Dne 25.května 2010 se uskutečnily na revíru /2 Benedikt tradiční rybářské závody jednotlivců a družstev členů naší místní organizace. Svatý Petr, náš patron, nám na úterní odpoledne seslal krásné počasí. K závodům byla vyčleněna po celé délce pláž pod domkem správce areálu. Ze všech místních skupin se zúčastnilo 35 závodníků všech věkových kategorií. Závodníci soutěžili jednak jako jednotlivci, ale také jako družstva. Družstev bylo celkem 10. Sportovní revír Benedikt je velmi dobře zarybněn, což se projevilo i v počtu ulovených ryb. Bylo jich opravdu mnoho, i když někdy na úkor velikosti ryby. Pro zajímavost bychom rádi uvedli výsledky závodů: Soutěž jednotlivců: 1.místo Jaroslav Škrabák MS Litvínov 2 (877 bodů) 2.misto Josef Ševčík MS MO4 (157 bodů) 3.místo Aleš Dolejš MS MO 2 (147 bodů) Soutěž družstev: 1.místo MS Litvínov 2 (Taláč,Škrabák 877 bodů) 2.místo MS MO4 (246,5 bodů) 3.místo MS Litvínov A (213 bodů) V letošním roce jsme zavedli novinku. Mohlo se lovit jak na položenou, tak na plavanou. Mezi další povolený způsob lovu patřil též lov na klouzavý splávek. Velikou motivací byly v letošním závodě ceny. Někteří členové a zároveň majitelé firem v jedné osobě věnovali do soutěže krásné a hodnotné odměny. Velké poděkování patří společnosti ALLKON Meziboří, spolčenosti BIL BO Šmak s.r.o., společnosti JOEL s.r.o., společnosti RUBYT Most, rybářským potřebám JETEL Most, společnosti NAJMAN Lom u Mostu a společnosti MESS GEO s.r.o

19 Pořadatelem této velmi vydařené akce byla poprvé místní skupina č.5 Most. Veliké poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím a v neposlední řadě též Technickým službám města Mostu, akciové společnosti za poskytnutí nezbytného technického zázemí po dobu závodu. Byli bychom velice rádi, kdyby se závody našich členů místní organizace staly tradicí a příští rok v květnu byla účast na závodech ještě větší. Na pořádání příštího závodu v květnu 2011 se na Vás těší Adolf Sigmund Ředitel závodu RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MO ČRS MOST BENEDIKT 2011 ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV Závody se konají na vodní nádrži Benedikt dne od 16:00 do 20:00 hodin. Loví se na jeden prut na plavanou nebo položenou. Hodnotí se délka ulovené ryby 1cm=1bod. Závod je dotován hodnotnými cenami. Vyzýváme členy MO k hojné účasti. Výbor MO ČRS Most Úhoř Úhoře do říčky Běly nikdo nevysazoval. Do Běly se dostávali tak, jako jiné druhy ryb, propustí dnes již dávno zaniklého Dřínovského jezera. Samotný Dřínov býval vyhlášený úlovky velkých úhořů, kteří byli do jezera pravidelně nasazováni a díky podmínkám, které v jezeře měli, dorůstali úctyhodných rozměrů. K samotné říčce Běle mne váže ještě jedna vzpomínka. V říčce byly a ještě jsou místa, kde se s oblibou zdržovaly štiky. Při jedné toulce po březích Běly jsem spatřil na hladině závar a nad

20 vodu vylétlo několik drobných rybek. Zapamatoval jsem si místo i čas, kdy štika lovila a hned druhý den jsem stál na místě vyzbrojen čtyřmetrovým bambusovým prutem a konvičkou, kde se prohánělo několik karásků. V místě, kde štika lovila, se proud vody stáčel doleva a vytvářel tak malou tišinku, kde voda proudila pomaleji. Usoudil jsem, že je to pravé místo, kde mohu očekávat záběr dravce. Během chvíle jsem nastražil na větší trojháček karáska a nahodil. Proud vody zanesl nastraženou rybku ke břehu, na kterém jsem seděl, ale karásek každou chvíli vytrvale zajížděl do středu říčky, až ho proud vody, patrně už znaveného, zanesl do blízkosti břehu, kde zůstal na místě. V tom se to stalo, štikový splávek se náhle prudce potopil a rozjel se do středu řeky, kde zůstal stát na místě, pozoroval jsem splávek, který proud vody neustále stahoval pod hladinu. Tohle je záběr, karásek nemohl splávek potopit zůstat s ním ve středu řeky. Delší dobu byl klid. Tohle přece není záběr štiky, říkám si jenom pro sebe. Kontroluji brzdu navijáku, pomalu navíjím vlasec, na druhé straně cítím něco těžkého, splávek se náhle rozjíždí k protějšímu břehu. Víc už nečekám a razantně zasekávám. Prut se ohnul do oblouku pod náporem ryby, která se snaží uniknout po proudu. Náhle se zavlní voda a na hladině se ukázal velký úhoř. Tahem prutu přitahuji rybu k sobě a vidím, že kus ocelového lanka ji vyčnívá z hlavy. Neodvažoval jsem se vytáhnout smykem prutu zmítajícího se úhoře z vody, jak jsem to vždy dělával. Místo toho jsem si lehl a rukou jsem uchopil část lanka pod karabinkou a úhoře odnáším dál od vody, už si po letech nepamatuji, kolik měřil, ale patřil k těm rybám, které jsem řadil mezi mé trofejní úlovky. Úhoř zabral na dost velkého karáska nastraženého na větším trojháčku, určeného štice, kterou jsem tam viděl lovit. O několik let později jsem ulovil úhoře na kolínka, kterým jsem si vnadil místo, kde jsem lovil cejny. Rybáři, kteří lovily ryby poblíž, jenom nevěřícně kroutili hlavami. Ledvina Milan MO MS/5-20 -

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 KONTAKTY www.rybarimost.eu e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 *** jednatel: 777 910 513 *** sekretariát: 777 910 517 *** hospodář : 777 910 516 *** vedoucí rybářské

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod.

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. ZPRAVODAJ č. 9/2013 ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. KONTAKTY www.rybarimost.cz e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 jednatel: 777 910

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Odpovědi na soutěžní otázky:

Odpovědi na soutěžní otázky: Odpovědi na soutěžní otázky: 1. Co tvoří hlavní potravu ryb? Většina našich ryb se živí bezobratlými živočichy, kteří se zdržují převážně v kalné vodě u dna. 2. Jak se měří délka ryb? Od vrcholu rypce

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě Sportovní rybolov Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Úvod do studia Přehled historického

Více

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny:

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: POZVÁNKA Vážení přátelé přívlače, dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: Mistrovství republiky v přívlači 2004 MRS

Více

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové!

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za uplynulé období, abychom pohovořili o úspěších, ale i o

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014

Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014 Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014 Výbor naší organizace se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci. V době odevzdávání úlovkových listů tj.do 15.ledna je sekretariát otevřen

Více

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/ 1 Patří do skupiny lososovitých, pro které je typická tzv. tuková ploutvička. Vytvořil stálé sladkovodní populace, které přestaly táhnout do moře. Dosahují délky 500 mm hmotnosti až 2 kg. Vyhovují jim

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz (dále jen Svaz nebo ČRS ) je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace sportovního charakteru, podle zákona

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2013 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011 Předložená na VČS MO ČRS Stříbro konané dne 17. 3. 2012. 1. Plnění usnesení z VČS 2011 Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 SVAZ 1 RYBÁŘŮ SOKOLNICE RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 1 V souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., existuje povinnost

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

PARDUBICE - LABE 28. - 29. června 2003

PARDUBICE - LABE 28. - 29. června 2003 Propozice na závody v LRU - přívlač DRUHÁ LIGA 2003 skupina B východní skupina MO ČRS PARDUBICE PARDUBICE - LABE 28. - 29. června 2003 ÚS ČRS v Hradci Králové a MO Pardubice Čestné předsednictvo Funkcionáři

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 27. 05.

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov 3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov Ve dnech 10.7. 13.7.2014 se pořádají rybářské závody na štěrkovně Koblov v lovu kaprů a amurů. Pořadatel závodů: Tomáš Tichý a spol. Registrace: Příjezd a registrace

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA JAK SE STÁT RYBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s

Více

ZÁPIS - N Á V R H z jednání výroční členské schůze MO ČRS v Kostelci nad Labem dne 14. ledna 2012 od 9 hodin v kinosále

ZÁPIS - N Á V R H z jednání výroční členské schůze MO ČRS v Kostelci nad Labem dne 14. ledna 2012 od 9 hodin v kinosále ZÁPIS - N Á V R H z jednání výroční členské schůze MO ČRS v Kostelci nad Labem dne 14. ledna 2012 od 9 hodin v kinosále Program: viz připojená pozvánka v příloze č. 1. POZNÁMKA - ZATÍM BEZ PŘÍLOH Účast:

Více

Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries

Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries Bohemia centralis 23: 121-127, 1994 DRUHOVÁ DIVERZITA, POČETNOST, BIOMASA A LOV RYB V LABI A JEHO PŘÍTOCÍCH Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE RYBÁŘSTVÍ. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE RYBÁŘSTVÍ. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE RYBÁŘSTVÍ Autor práce: Konzultant: Václav Baloun, IX. A Mgr. Radim Novotný Školní rok: 2011 2012 2010 Základní škola

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Čeští handicapovaní rybáři opět MISTŘI SVĚTA!

Čeští handicapovaní rybáři opět MISTŘI SVĚTA! Čeští handicapovaní rybáři opět MISTŘI SVĚTA! Budete-li tvrdit pardubickému rybáři, že na titul Mistra světa v plavané stačí nachytat pět kilo ryb, bude nejspíše nevěřícně kroutit hlavou. Na závodech,

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

ANALÝZA VÝVOJE ČLENSKÉ ZÁKLADNY A STRATEGIE JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE

ANALÝZA VÝVOJE ČLENSKÉ ZÁKLADNY A STRATEGIE JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE ANALÝZA VÝVOJE ČLENSKÉ ZÁKLADNY A STRATEGIE JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE v rámci Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko Únor 2014 Ing. Pavel Kocián MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm 0 Obsah strana 1. Úvod

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

Ve vodě nežijí jen vodníci

Ve vodě nežijí jen vodníci Český rybářský svaz, z. s. Středočeský územní svaz Ve vodě nežijí jen vodníci Projekt ČRS Středočeského územního svazu ve spolupráci s místními organizacemi na propagaci rybářství, na ochranu přírody a

Více

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou Bronzové Holandsko Jako před každým MS začala naše příprava sháněním informací o vodě, na které se bude chytat. Již tyto informace naznačovaly, že se bude jednat o těžké chytání, kdy bude složité chytit

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE

RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE Absolventská práce Filip Vrba, 9.A Školní rok 2014/2015 Vedoucí práce: Jaroslava Sotonová

Více

SWOT analýza rekreačního rybářství

SWOT analýza rekreačního rybářství SWOT analýza rekreačního rybářství Jiří Musil 1, Lukáš Kalous 2, Tereza Vajglová 1 & Miroslav Barankiewicz 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce, Odbor aplikované

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Český rybářský svaz Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10

Český rybářský svaz Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 Český rybářský svaz Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 ODBOR LRU PLAVANÁ Telefon: 274 811 751 3 (linka 134), FAX: 274 811 754, e-mail: zemankova@rybsvaz.cz Zpráva z výjezdu Název akce:

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A Anotace: Pracovní list je určen pro práci ve dvojicích. Žáci se učí účinně spolupracovat při rozhodování o umístění tvrzení do jednotlivých kategorií týkajících se významu vody

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Zvířata ve vodě kdv0177.indd 11 kdv0177.indd 11 2.12.2013 12:23:15 2.12.2013 12:23:15

Zvířata ve vodě kdv0177.indd 11 kdv0177.indd 11 2.12.2013 12:23:15 2.12.2013 12:23:15 Zvířata ve vodě kdv0177.indd 11 2.12.2013 12:23:15 Pstruh obecný potoční potoční tukovou ploutvičku. Je to měkká ploutvička mezi hřbetní a ocasní ploutví. Délka těla: 20 až 60 cm Hmotnost: až 2,5 kg Pstruh

Více

Makrofyta jako doplňková potrava živočichů

Makrofyta jako doplňková potrava živočichů Makrofyta jako doplňková potrava živočichů Bezobratlí Ryby Ptáci Savci Plankton Obojživelníci Význam pro hydrobionty Vodní rostliny mají pro život ostatních hydrobiontů nesmírný význam a hrají v nich nezastupitelnou

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

ZÁKON č. 99/2004 Sb. ZÁKON č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákona č.

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Vezírek. z jižních Čech. Jihočeský územní svaz. Český rybářský svaz. Z obsahu: č.3/2012 červen, červenec, srpen ročník XV

Vezírek. z jižních Čech. Jihočeský územní svaz. Český rybářský svaz. Z obsahu: č.3/2012 červen, červenec, srpen ročník XV Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz č.3/2012 červen, červenec, srpen ročník XV Vezírek z jižních Čech Z obsahu: - Blahopřání jednotlivcům - Vyhodnocení průběhu ČS MO ČRS v působnosti JčÚS - Kormorán

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011. My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011. My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011 My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman Telegraficky to nejdůležitější z činnosti ČRS MO Božičany v roce 2010 3. Členská schůze ukládá členům

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více