Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006"

Transkript

1 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, dne 11. prosince 2006, usnesením.23 vydat podle 10 písm. d) tohoto zákona a na základ 17, odst.2, zákona.185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon (dále jen zákon tuto obecn závaznou vyhlášku. l. I Pedmt a psobnost vyhlášky 1. Tato obecn závazná vyhláška stanovuje systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad vznikajících na území msta, vetn nakládání s odpadem stavebním. 2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na nž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti pvodce (dále jen fyzická osoba ). 3. Komunálním odpadem se podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon ) a pro úely této vyhlášky rozumí veškerý odpad vznikající na území msta pi innosti fyzických osob a uvedený ve zvláštním právním pedpisu, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání. 4. Pvodci, kteí produkují odpad podle Katalogu odpad jako odpad podobný komunálnímu z innosti právnických osob a fyzických osob oprávnných k podnikání, mohou podle zákona na základ smlouvy s mstem využít systému zavedeného mstem pro nakládání s komunálním odpadem; smlouva je vždy být písemná a obsahuje vždy výši sjednané ceny za tuto službu. l. II Základní pojmy definované pro úely OZV 1. Odpad je každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a písluší do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu o odpadech. 2. Ke zbavování odpad dochází vždy, kdy osoba pedá movitou vc, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu, k využití nebo k odstranní ve smyslu tohoto zákona nebo pedá-li ji osob oprávnné ke sbru nebo výkupu odpad podle tohoto 1

2 zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný pevod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou vc píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu osoba sama. 3. Osoba má povinnost zbavit se movité vci, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu, jestliže ji nepoužívá k pvodnímu úelu a vc ohrožuje životní prostedí nebo byla vyazena na základ zvláštního pedpisu. 4. Nebezpený odpad odpad uvedený v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze.2 k zákonu. 5. Komunální odpad veškerý odpad vznikající na území obce pi innosti fyzických osob, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání. 6. Shromažování odpad krátkodobé sousteování odpad do shromažovacích prostedk v míst jejich vzniku ped dalším nakládáním s odpady. 7. Skládka odpad technické zaízení urené k odstraování odpad jejich trvalým a ízeným uložením na zemi nebo do zem. 8. Sbr odpad sousteování odpad právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání od jiných subjekt za úelem jejich pedání k dalšímu využití nebo odstranní. 9. Pvodce odpad právnická osoba, pi jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, pi jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pvod v innosti fyzických osob, na nž se nevztahují povinnosti pvodce, se za pvodce odpad považuje obec. Obec se stává pvodcem komunálních odpad v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst k tomu ureném, obec se souasn stane vlastníkem tchto odpad. 10. Oprávnná osoba každá osoba, která je oprávnna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních pedpis. l. III Systém nakládání s komunálním odpadem a nebezpeným odpadem Pro shromažování a tídní komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto nádoby a zaízení: 1. Sbrné nádoby na komunální odpad a odpad podobný komunálnímu - popelnice (110 l, 120 l, 240 l) - kontejnery (1 100 l) - kontejner 14 m 3 Tyto nádoby slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytídní, tj. nap. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností. 2. Sbrné nádoby na tídný odpad Zvláš oznaené a barevn odlišené nádoby urené k tídní odpadu dle druhu: - bílé sklo nádoba bílé barvy o objemu 1300 l 2

3 - barevné sklo nádoba zelené barvy o objemu l, - papír nádoba modré barvy o objemu 1100 l - plasty - nádoba žluté barvy o objemu l - nápojový kartón (tetrapak) ukládá se do oranžových igelitových pytl, které si obané mohou vyzvednout ve Sbrném dvoe a po jejich naplnní je opt odevzdat tamtéž 3. Nebezpený odpad - nebezpený odpad (dále jen NO ) je ukládán do Sbrného dvora v ulici Skláská. - specifikace NO je uvedena v píloze Sbrný dvr - Sbrný dvr (dále jen SD ) je zízen ve Skláské ulici, Vimperk - specifikace odpad ukládaných do SD je uvedena v píloze. 1 - provozní doba SD je urena v píloze Do provozovny Sbrných surovin a.s. v Boubínské ulici je možno odevzdávat veškeré druhy odpad, které jsou uvedeny v jejím provozním ádu. 6. Sbr vyazených lék - léky je možno odkládat pouze do specielního kontejneru umístného v lékárnách. 7. Odpadkové koše umístné na veejných prostranstvích jsou urené pouze pro drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veejných prostranstvích. Do odpadkových koš nelze ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování živnostenské innosti, papírové kartony a krabice, dále jakýkoliv nebezpený odpad. 8. Kontejnery u hbitova jsou urené pouze pro odpad vznikající na území hbitova (zele, kvtiny, vnce apod.). l. IV Systém svozu komunálního odpadu v katastru msta Vimperk Ve správním území Msta Vimperk je zaveden s platností od místní poplatek za provoz systému shromažování, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad. Všichni poplatníci mají bezplatn k dispozici kontejnery na tídný odpad (využitelné složky komunálního odpadu). Seznam stanoviš je uveden v píloze. 2. 3

4 Umístní odpadových nádob: Nádoby na odpad nesmí být umisovány na veejném prostranství bez pedchozího souhlasu Msta Vimperk, s výjimkou svozových dn a to v dob od 18,00 hod. pedcházejícího dne do 18,00 hod. svozového dne. V pípad sporu bude stanovišt odpadových nádob ureno obcí po dohod s majitelem nemovitosti a se svozovou firmou. Pokud k dohod nedojde, bude místo ureno obcí. Interval svozu odpad: 1) Vimperk : - - kontejnery o obsahu 1100 l 1 x týdn - - popelnice o obsahu 110 l, 120 l a 240 l 1 x týdn - - kontejner o obsahu 14 m 3 1x týdn 2) Osady: - - svoz odpadových nádob 1 x za 14 dní 3) Samoty: Harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou. Možnost odstraování odpadu individuáln (vlastní odvoz na Skládku odpad v Pravtín): Michlova Hut 20, Michlova Hut 22, Michlova Hut 23, Výškovice 14, Výškovice 15, Výškovice 18, Boanovice 1, Boanovice 20, Boanovice 24, Boanovice 25, Hrabice 40, Vimperk Husova 190 a 1. máje 147 dále poplatníci s trvalým pobytem Steinbrenerova 6. 4) Odstraování odpadu provozovatelem zaízení: Pravtín 23 ( Farní charita Vimperk), Hrabice 44 (Ústav sociální pée Domeek) 5) Rekreaní objekty pro individuální rekreaci: - svoz vlastních odpadových nádob pi zapojení do systému 1 x za 14 dní, harmonogram je totožný s nejbližší osadou, - možnost využívání odpadových nádob msta formou pronájmu na základ smlouvy, harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou. l. V Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad je stanoven obecn závaznou vyhláškou o místních poplatcích. 4

5 l. VI Systém nakládání se stavebním odpadem Stavební odpad (zemina, stavební a výkopový materiál) bude odkládán na náklady fyzické nebo právnické osoby, pi jejíž innosti tento odpad vznikl, do velkoobjemových kontejner oprávnné osoby a odvážen na Skládku odpad v Pravtín; tím se nevyluuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na ízené skládky odpad vlastními prostedky pop. jiným zpsobem. l. VII Nakládání s odpadem z ištní komunikací a úklidu veejných prostranství Odpad z ištní veejných komunikací a úklidu veejných prostranství je ukládán pracovníky oprávnné osoby na Skládku odpad v Pravtín. l. VIII Nakládání s biologicky rozložitelným kompostovatelným odpadem. Pokud fyzická osoba s trvalým pobytem na území msta Vimperk i fyzická osoba vlastnící stavbu urenou nebo sloužící k rekreaci odstrauje rostlinný odpad ze zahrádek i jiných pozemk (rozumí se listí, tráva a rostlinné zbytky) mže tento odpad pednostn využít kompostováním na pozemcích k nimž má vlastnické právo. Dále je možno tento odpad ukládat do velkoobjemového kontejneru ve Sbrném dvoe nebo jej pedat pímo oprávnné osob. Vlastník nemovitosti je povinen: l. IX Povinnosti vlastník nemovitostí 1. Nádobu na odpady oznait íslem, shodným s íslem popisným nemovitosti, ke které nádoba náleží 2. Zajistit odpovídající druh nádob v odpovídajícím množství, a to v minimálním objemu: kontejner l.. 20 litr na osobu a týden nádoba 110, 120, 240 l 20 litr na osobu a týden 3. Zajistit istotu a poádek v pístešku ureném pro umístní odpadových nádob, v pípad umístní nádob na volném prostranství se rozumí udržování poádku a istoty v prostoru vymezeném pro umístní tchto nádob 4. V den svozu zpístupnit stanovišt odpadových nádob a pípadn zajistit pistavení tchto nádob a to v maximální vzdálenosti 5 m od obslužné komunikace. 5

6 l. X Sankce, kontrolní innost 1. Porušení této obecn závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních zákon (zákon o pestupcích, zákon o odpadech). 2. Kontrolou plnní povinností uložených touto vyhláškou jsou poveni pracovníci Mstského úadu odboru životního prostedí a Mstské policie. l. XI Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecn závazná vyhláška msta. 2/2004 ve znní obecn závazné vyhlášky. 3/2006. l. XII Úinnost Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Stanislava Chumanová starostka Msta Vimperk.. Ing. Bohumil Petrášek místostarosta Msta Vimperk Vyvšeno na úední desce dne: Sejmuto z úední desky dne: 6

7 Píloha.1 Sbrný dvr ve Skláské ulici (dále jen SD). Provozní doba: Po: - 14,00-18,00 Út: 8,00-12,00, 14,00-18,00 St: 8,00-12,00, 14,00-18,00 Pá: - 14,00-18,00 So: 8,00 12,00 - Kdo mže v SD odkládat odpad: Fyzické osoby s trvalým pobytem na území msta (tuto skutenost je teba prokázat obanským i jiným prkazem totožnosti) a fyzické osoby vlastnící stavbu urenou nebo sloužící k rekreaci na území msta (tuto skutenost je teba prokázat dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad) ukládají odpad do sbrného dvora bezúplatn s vyjímkou odpad uvedených v odst. 4 této pílohy. Objemný odpad mohou výše uvedené osoby ukládat bezúplatn též na Skládku odpad v Pravtín. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnné k podnikání mohou ukládat odpad do Sbrného dvora za úplatu. Cena je urena dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora. 1.Specifikace nebezpených a ostatních odpad ukládaných do SD. Kód druhu Název druhu odpadu Kategorie odpadu * Barvy a laky obs. Org. Rozpouštdla nebo jiné nebezpené látky N * Nechlorované motorové, pevodové a mazací oleje N * Jiné motorové, pevodové a mazací oleje N Papírové a lepenkové obaly O * Plastové obaly O/N Plastové obaly O * Kovové obaly O/N Smsné obaly O Sklenné obaly O * Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami zneištné N * Absorpní inidla, filtraní materiály (vetn olejových filtr jinak blíže N neurených), istící tkaniny a ochranné odvy zneištné nebezpenými látkami * Olejové filtry N Železné kovy O * Olovné akumulátory N * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N Devo O Sklo O Plasty O * Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpené látky N Izolaní materiály neuvedené pod ísly a O * Stavební materiály obsahující azbest N Železo a ocel O Smsné kovy O Papír a lepenka O Sklo O * Rozpouštdla N * Kyseliny N 7

8 Zásady N * Fotochemikálie N * Záivky a jiný odpad obsahující rtu N * Vyazená zaízení obsahující chlorofluorouhlíky/lednice N Jedlý olej a tuk O * Olej a tuk neuvedený pod íslem N * Barvy, tiskaské barvy, lepidla a pryskyice obsahující nebezpené látky N * Nepoužitelná cyklostatika N Jiná nepoužitelná léiva neuvedená pod íslem O * Baterie a akumulátory, zaazené pod íslem , nebo pod íslem N a netídné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod íslem O * Vyazené elektrické a elektronické zaízení obsahující nebezpené látky neuvedené N pod ísly a /monitory, televizní obrazovky Vyazené elektrické elektronické zaízení neuvedené pod ísly , a O Plasty O * Plasty O/N Kovy O * Kovy O/N Smsný komunální odpad O Objemný odpad O Mezi nebezpené odpady patí nap.: - obaly od barev, sprej, rozpouštdla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zptnému odbru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie Mezi ostatní odpady patí nap.: - objemný odpad devotískové desky, nábytek, matrace, koberce, linolea, koárky. Objemný odpad nábytek (skín apod.) musí být z úsporných dvod ped pedáním do Sbrného dvora rozebrán. Rovnž Skládka odpad v Pravtín pijme tento odpad od fyzických osob za stejných podmínek jako ve Sbrném dvoe. - kovy všechny druhy bez rozdílu - plasty zejména velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejner ve mst (plastový nábytek, kanystry, fólie) - papírové a lepenkové obaly zejména velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejner ve mst - nápojový kartón (tetrapak) krabice od mléka, džus, vín, apod., oznaené C/PAP 81 nebo Sbrný dvr je zárove místem zptného odbru tchto výrobk: a) elektrozaízení (elektroodpady) všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie (s vyjímkou svítidel z domácností) nap. ledniky, televize, rádia, myky, vysavae, vrtaky, elektrické zahradní náadí, telefony, záivky, úsporky b) elektrické akumulátory (autobaterie) 8

9 c) galvanické lánky a baterie (tužkové baterie, ploché, knoflíkové, baterie z mobilních telefon) Veškeré tyto výrobky podléhají zptnému odbru (zákon 185/2001 Sb., 38) tzn., že prodejci jsou též povinni je od spotebitele odebrat. V pípad elektrozaízení ve stejném potu kus prodávaného elektrozaízení podobného typu a použití (nap. lednici za lednici). Elektrické akumulátory a galvanické lánky a baterie bez vázání na poet kus a nákup zboží. 3. Sbrný dvr není místem zptného odbru tchto výrobk: a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živiných nerost b) pneumatiky Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat pímo v provozovn a to bez nároku na úplatu od spotebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobk urených ke zptnému odbru na nákup zboží (zák. 185/01 Sb. o odpadech, 38 ). 4. Zpoplatnné odpady, které jsou v SD pijímány : a) izolaní materiály a stavební materiály (eternit) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora b) ostatní izolaní materiály (lepenka) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora c) stavební materiály na bázi sádry, stavební a demoliní odpad, devo (sádrokartón, okna, dvee) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora 9

10 Píloha. 2 Seznam stanoviš na sbr tídného odpadu: Vimperk: Kaplíova ul., SNP 465, Základní škola TGM, Mateská škola Klostermannova ul., Skláská ul., Penny Market, TKB, Pasovská ul., Boubínská ul., U Sloupu, Nemocnice, Nad Stadionem, Kasárna Špidrova ul., LIDL, Základní škola Smetanova ul., Mateská škola ul. 1. Máje, ISŠL, Základní škola TGM v parku, Sbrný dvr Skláská ul., K. Weise, Obchodní dm Jednota, Jednota Špidrova ul., Parkovišt naproti gymnáziu, Klostermannova ul., elakovského ul., Mírová 422, Mírová 456, K rokli, Luní ul., Mateská škola Mírová ul., Mírová 433, Pražská 202 Osady: Korkusova Hu, Lipka, Hrabice, Výškovice, Boubská, Boanovice, Klášterec 10

11 Informace k OZV. Nakládání s autovraky. 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je podle zákona povinen autovrak pedat pouze osobám, které jsou provozovateli zaízení ke sbru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraování autovrak. Seznam oprávnných osob je k dispozici na Mstském úad Vimperk, odboru životního prostedí a odboru dopravy a silniního hospodáství. 2. Vlastník vozidla ped jeho pedáním podle odstavce 1 je podle zákona povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostedí ani nenaruší estetický vzhled obce, pírody nebo krajiny. 3. Obecní úad uloží pokutu až do výše K fyzické osob, která není podnikatelem a dopustí se pestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem. Povinnosti fyzických osob. 1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu urených, oddlen jej shromažovat, tídit a pedávat k využití a odstraování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními pedpisy. 2. Do sbrných nádob na tídný odpad ukládat pouze odpad, pro který jsou ureny. 3. Sbrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavít. 4. Objemný odpad ukládat pouze do SD, nebo na Skládku odpad v Pravtín. 5. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad mimo sbrné nádoby a prostory urené touto vyhláškou. 11

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Zastupitelstvo města Šenova vydalo dne 29.11.2001 souladu s ustanovením 10a), 84odst.2 písm.i) zák.č.128/2000sb.

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Svazku obcí Skládka TKO

Svazku obcí Skládka TKO Plán odpadového hospodáství pvodce odpad Svazku obcí Skládka TKO Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel: Název Statutární zástupce Vladimír Mrka, pedseda

Více