Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006"

Transkript

1 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, dne 11. prosince 2006, usnesením.23 vydat podle 10 písm. d) tohoto zákona a na základ 17, odst.2, zákona.185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon (dále jen zákon tuto obecn závaznou vyhlášku. l. I Pedmt a psobnost vyhlášky 1. Tato obecn závazná vyhláška stanovuje systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad vznikajících na území msta, vetn nakládání s odpadem stavebním. 2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na nž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti pvodce (dále jen fyzická osoba ). 3. Komunálním odpadem se podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon ) a pro úely této vyhlášky rozumí veškerý odpad vznikající na území msta pi innosti fyzických osob a uvedený ve zvláštním právním pedpisu, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání. 4. Pvodci, kteí produkují odpad podle Katalogu odpad jako odpad podobný komunálnímu z innosti právnických osob a fyzických osob oprávnných k podnikání, mohou podle zákona na základ smlouvy s mstem využít systému zavedeného mstem pro nakládání s komunálním odpadem; smlouva je vždy být písemná a obsahuje vždy výši sjednané ceny za tuto službu. l. II Základní pojmy definované pro úely OZV 1. Odpad je každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a písluší do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu o odpadech. 2. Ke zbavování odpad dochází vždy, kdy osoba pedá movitou vc, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu, k využití nebo k odstranní ve smyslu tohoto zákona nebo pedá-li ji osob oprávnné ke sbru nebo výkupu odpad podle tohoto 1

2 zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný pevod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou vc píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu osoba sama. 3. Osoba má povinnost zbavit se movité vci, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu, jestliže ji nepoužívá k pvodnímu úelu a vc ohrožuje životní prostedí nebo byla vyazena na základ zvláštního pedpisu. 4. Nebezpený odpad odpad uvedený v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze.2 k zákonu. 5. Komunální odpad veškerý odpad vznikající na území obce pi innosti fyzických osob, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání. 6. Shromažování odpad krátkodobé sousteování odpad do shromažovacích prostedk v míst jejich vzniku ped dalším nakládáním s odpady. 7. Skládka odpad technické zaízení urené k odstraování odpad jejich trvalým a ízeným uložením na zemi nebo do zem. 8. Sbr odpad sousteování odpad právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání od jiných subjekt za úelem jejich pedání k dalšímu využití nebo odstranní. 9. Pvodce odpad právnická osoba, pi jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, pi jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pvod v innosti fyzických osob, na nž se nevztahují povinnosti pvodce, se za pvodce odpad považuje obec. Obec se stává pvodcem komunálních odpad v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst k tomu ureném, obec se souasn stane vlastníkem tchto odpad. 10. Oprávnná osoba každá osoba, která je oprávnna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních pedpis. l. III Systém nakládání s komunálním odpadem a nebezpeným odpadem Pro shromažování a tídní komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto nádoby a zaízení: 1. Sbrné nádoby na komunální odpad a odpad podobný komunálnímu - popelnice (110 l, 120 l, 240 l) - kontejnery (1 100 l) - kontejner 14 m 3 Tyto nádoby slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytídní, tj. nap. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností. 2. Sbrné nádoby na tídný odpad Zvláš oznaené a barevn odlišené nádoby urené k tídní odpadu dle druhu: - bílé sklo nádoba bílé barvy o objemu 1300 l 2

3 - barevné sklo nádoba zelené barvy o objemu l, - papír nádoba modré barvy o objemu 1100 l - plasty - nádoba žluté barvy o objemu l - nápojový kartón (tetrapak) ukládá se do oranžových igelitových pytl, které si obané mohou vyzvednout ve Sbrném dvoe a po jejich naplnní je opt odevzdat tamtéž 3. Nebezpený odpad - nebezpený odpad (dále jen NO ) je ukládán do Sbrného dvora v ulici Skláská. - specifikace NO je uvedena v píloze Sbrný dvr - Sbrný dvr (dále jen SD ) je zízen ve Skláské ulici, Vimperk - specifikace odpad ukládaných do SD je uvedena v píloze. 1 - provozní doba SD je urena v píloze Do provozovny Sbrných surovin a.s. v Boubínské ulici je možno odevzdávat veškeré druhy odpad, které jsou uvedeny v jejím provozním ádu. 6. Sbr vyazených lék - léky je možno odkládat pouze do specielního kontejneru umístného v lékárnách. 7. Odpadkové koše umístné na veejných prostranstvích jsou urené pouze pro drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veejných prostranstvích. Do odpadkových koš nelze ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování živnostenské innosti, papírové kartony a krabice, dále jakýkoliv nebezpený odpad. 8. Kontejnery u hbitova jsou urené pouze pro odpad vznikající na území hbitova (zele, kvtiny, vnce apod.). l. IV Systém svozu komunálního odpadu v katastru msta Vimperk Ve správním území Msta Vimperk je zaveden s platností od místní poplatek za provoz systému shromažování, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad. Všichni poplatníci mají bezplatn k dispozici kontejnery na tídný odpad (využitelné složky komunálního odpadu). Seznam stanoviš je uveden v píloze. 2. 3

4 Umístní odpadových nádob: Nádoby na odpad nesmí být umisovány na veejném prostranství bez pedchozího souhlasu Msta Vimperk, s výjimkou svozových dn a to v dob od 18,00 hod. pedcházejícího dne do 18,00 hod. svozového dne. V pípad sporu bude stanovišt odpadových nádob ureno obcí po dohod s majitelem nemovitosti a se svozovou firmou. Pokud k dohod nedojde, bude místo ureno obcí. Interval svozu odpad: 1) Vimperk : - - kontejnery o obsahu 1100 l 1 x týdn - - popelnice o obsahu 110 l, 120 l a 240 l 1 x týdn - - kontejner o obsahu 14 m 3 1x týdn 2) Osady: - - svoz odpadových nádob 1 x za 14 dní 3) Samoty: Harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou. Možnost odstraování odpadu individuáln (vlastní odvoz na Skládku odpad v Pravtín): Michlova Hut 20, Michlova Hut 22, Michlova Hut 23, Výškovice 14, Výškovice 15, Výškovice 18, Boanovice 1, Boanovice 20, Boanovice 24, Boanovice 25, Hrabice 40, Vimperk Husova 190 a 1. máje 147 dále poplatníci s trvalým pobytem Steinbrenerova 6. 4) Odstraování odpadu provozovatelem zaízení: Pravtín 23 ( Farní charita Vimperk), Hrabice 44 (Ústav sociální pée Domeek) 5) Rekreaní objekty pro individuální rekreaci: - svoz vlastních odpadových nádob pi zapojení do systému 1 x za 14 dní, harmonogram je totožný s nejbližší osadou, - možnost využívání odpadových nádob msta formou pronájmu na základ smlouvy, harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou. l. V Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad je stanoven obecn závaznou vyhláškou o místních poplatcích. 4

5 l. VI Systém nakládání se stavebním odpadem Stavební odpad (zemina, stavební a výkopový materiál) bude odkládán na náklady fyzické nebo právnické osoby, pi jejíž innosti tento odpad vznikl, do velkoobjemových kontejner oprávnné osoby a odvážen na Skládku odpad v Pravtín; tím se nevyluuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na ízené skládky odpad vlastními prostedky pop. jiným zpsobem. l. VII Nakládání s odpadem z ištní komunikací a úklidu veejných prostranství Odpad z ištní veejných komunikací a úklidu veejných prostranství je ukládán pracovníky oprávnné osoby na Skládku odpad v Pravtín. l. VIII Nakládání s biologicky rozložitelným kompostovatelným odpadem. Pokud fyzická osoba s trvalým pobytem na území msta Vimperk i fyzická osoba vlastnící stavbu urenou nebo sloužící k rekreaci odstrauje rostlinný odpad ze zahrádek i jiných pozemk (rozumí se listí, tráva a rostlinné zbytky) mže tento odpad pednostn využít kompostováním na pozemcích k nimž má vlastnické právo. Dále je možno tento odpad ukládat do velkoobjemového kontejneru ve Sbrném dvoe nebo jej pedat pímo oprávnné osob. Vlastník nemovitosti je povinen: l. IX Povinnosti vlastník nemovitostí 1. Nádobu na odpady oznait íslem, shodným s íslem popisným nemovitosti, ke které nádoba náleží 2. Zajistit odpovídající druh nádob v odpovídajícím množství, a to v minimálním objemu: kontejner l.. 20 litr na osobu a týden nádoba 110, 120, 240 l 20 litr na osobu a týden 3. Zajistit istotu a poádek v pístešku ureném pro umístní odpadových nádob, v pípad umístní nádob na volném prostranství se rozumí udržování poádku a istoty v prostoru vymezeném pro umístní tchto nádob 4. V den svozu zpístupnit stanovišt odpadových nádob a pípadn zajistit pistavení tchto nádob a to v maximální vzdálenosti 5 m od obslužné komunikace. 5

6 l. X Sankce, kontrolní innost 1. Porušení této obecn závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních zákon (zákon o pestupcích, zákon o odpadech). 2. Kontrolou plnní povinností uložených touto vyhláškou jsou poveni pracovníci Mstského úadu odboru životního prostedí a Mstské policie. l. XI Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecn závazná vyhláška msta. 2/2004 ve znní obecn závazné vyhlášky. 3/2006. l. XII Úinnost Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Stanislava Chumanová starostka Msta Vimperk.. Ing. Bohumil Petrášek místostarosta Msta Vimperk Vyvšeno na úední desce dne: Sejmuto z úední desky dne: 6

7 Píloha.1 Sbrný dvr ve Skláské ulici (dále jen SD). Provozní doba: Po: - 14,00-18,00 Út: 8,00-12,00, 14,00-18,00 St: 8,00-12,00, 14,00-18,00 Pá: - 14,00-18,00 So: 8,00 12,00 - Kdo mže v SD odkládat odpad: Fyzické osoby s trvalým pobytem na území msta (tuto skutenost je teba prokázat obanským i jiným prkazem totožnosti) a fyzické osoby vlastnící stavbu urenou nebo sloužící k rekreaci na území msta (tuto skutenost je teba prokázat dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad) ukládají odpad do sbrného dvora bezúplatn s vyjímkou odpad uvedených v odst. 4 této pílohy. Objemný odpad mohou výše uvedené osoby ukládat bezúplatn též na Skládku odpad v Pravtín. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnné k podnikání mohou ukládat odpad do Sbrného dvora za úplatu. Cena je urena dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora. 1.Specifikace nebezpených a ostatních odpad ukládaných do SD. Kód druhu Název druhu odpadu Kategorie odpadu * Barvy a laky obs. Org. Rozpouštdla nebo jiné nebezpené látky N * Nechlorované motorové, pevodové a mazací oleje N * Jiné motorové, pevodové a mazací oleje N Papírové a lepenkové obaly O * Plastové obaly O/N Plastové obaly O * Kovové obaly O/N Smsné obaly O Sklenné obaly O * Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami zneištné N * Absorpní inidla, filtraní materiály (vetn olejových filtr jinak blíže N neurených), istící tkaniny a ochranné odvy zneištné nebezpenými látkami * Olejové filtry N Železné kovy O * Olovné akumulátory N * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N Devo O Sklo O Plasty O * Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpené látky N Izolaní materiály neuvedené pod ísly a O * Stavební materiály obsahující azbest N Železo a ocel O Smsné kovy O Papír a lepenka O Sklo O * Rozpouštdla N * Kyseliny N 7

8 Zásady N * Fotochemikálie N * Záivky a jiný odpad obsahující rtu N * Vyazená zaízení obsahující chlorofluorouhlíky/lednice N Jedlý olej a tuk O * Olej a tuk neuvedený pod íslem N * Barvy, tiskaské barvy, lepidla a pryskyice obsahující nebezpené látky N * Nepoužitelná cyklostatika N Jiná nepoužitelná léiva neuvedená pod íslem O * Baterie a akumulátory, zaazené pod íslem , nebo pod íslem N a netídné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod íslem O * Vyazené elektrické a elektronické zaízení obsahující nebezpené látky neuvedené N pod ísly a /monitory, televizní obrazovky Vyazené elektrické elektronické zaízení neuvedené pod ísly , a O Plasty O * Plasty O/N Kovy O * Kovy O/N Smsný komunální odpad O Objemný odpad O Mezi nebezpené odpady patí nap.: - obaly od barev, sprej, rozpouštdla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zptnému odbru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie Mezi ostatní odpady patí nap.: - objemný odpad devotískové desky, nábytek, matrace, koberce, linolea, koárky. Objemný odpad nábytek (skín apod.) musí být z úsporných dvod ped pedáním do Sbrného dvora rozebrán. Rovnž Skládka odpad v Pravtín pijme tento odpad od fyzických osob za stejných podmínek jako ve Sbrném dvoe. - kovy všechny druhy bez rozdílu - plasty zejména velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejner ve mst (plastový nábytek, kanystry, fólie) - papírové a lepenkové obaly zejména velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejner ve mst - nápojový kartón (tetrapak) krabice od mléka, džus, vín, apod., oznaené C/PAP 81 nebo Sbrný dvr je zárove místem zptného odbru tchto výrobk: a) elektrozaízení (elektroodpady) všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie (s vyjímkou svítidel z domácností) nap. ledniky, televize, rádia, myky, vysavae, vrtaky, elektrické zahradní náadí, telefony, záivky, úsporky b) elektrické akumulátory (autobaterie) 8

9 c) galvanické lánky a baterie (tužkové baterie, ploché, knoflíkové, baterie z mobilních telefon) Veškeré tyto výrobky podléhají zptnému odbru (zákon 185/2001 Sb., 38) tzn., že prodejci jsou též povinni je od spotebitele odebrat. V pípad elektrozaízení ve stejném potu kus prodávaného elektrozaízení podobného typu a použití (nap. lednici za lednici). Elektrické akumulátory a galvanické lánky a baterie bez vázání na poet kus a nákup zboží. 3. Sbrný dvr není místem zptného odbru tchto výrobk: a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živiných nerost b) pneumatiky Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat pímo v provozovn a to bez nároku na úplatu od spotebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobk urených ke zptnému odbru na nákup zboží (zák. 185/01 Sb. o odpadech, 38 ). 4. Zpoplatnné odpady, které jsou v SD pijímány : a) izolaní materiály a stavební materiály (eternit) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora b) ostatní izolaní materiály (lepenka) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora c) stavební materiály na bázi sádry, stavební a demoliní odpad, devo (sádrokartón, okna, dvee) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora 9

10 Píloha. 2 Seznam stanoviš na sbr tídného odpadu: Vimperk: Kaplíova ul., SNP 465, Základní škola TGM, Mateská škola Klostermannova ul., Skláská ul., Penny Market, TKB, Pasovská ul., Boubínská ul., U Sloupu, Nemocnice, Nad Stadionem, Kasárna Špidrova ul., LIDL, Základní škola Smetanova ul., Mateská škola ul. 1. Máje, ISŠL, Základní škola TGM v parku, Sbrný dvr Skláská ul., K. Weise, Obchodní dm Jednota, Jednota Špidrova ul., Parkovišt naproti gymnáziu, Klostermannova ul., elakovského ul., Mírová 422, Mírová 456, K rokli, Luní ul., Mateská škola Mírová ul., Mírová 433, Pražská 202 Osady: Korkusova Hu, Lipka, Hrabice, Výškovice, Boubská, Boanovice, Klášterec 10

11 Informace k OZV. Nakládání s autovraky. 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je podle zákona povinen autovrak pedat pouze osobám, které jsou provozovateli zaízení ke sbru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraování autovrak. Seznam oprávnných osob je k dispozici na Mstském úad Vimperk, odboru životního prostedí a odboru dopravy a silniního hospodáství. 2. Vlastník vozidla ped jeho pedáním podle odstavce 1 je podle zákona povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostedí ani nenaruší estetický vzhled obce, pírody nebo krajiny. 3. Obecní úad uloží pokutu až do výše K fyzické osob, která není podnikatelem a dopustí se pestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem. Povinnosti fyzických osob. 1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu urených, oddlen jej shromažovat, tídit a pedávat k využití a odstraování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními pedpisy. 2. Do sbrných nádob na tídný odpad ukládat pouze odpad, pro který jsou ureny. 3. Sbrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavít. 4. Objemný odpad ukládat pouze do SD, nebo na Skládku odpad v Pravtín. 5. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad mimo sbrné nádoby a prostory urené touto vyhláškou. 11

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 v, OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek ~,,, v OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012 Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.2/2012 Zastupitelstvo obce Zeleneč se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003 OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek VYHLÁŠKA č.2/2003 Zastupitelstva obce O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce Pstruží na svém zasedání dne 7.2.2003 schválilo v souladu s 10 písm.a)

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Čl. 1 Působnost. Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost. Závaznost vyhlášky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PRACHATICE č. 3/2006 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více