Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006"

Transkript

1 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, dne 11. prosince 2006, usnesením.23 vydat podle 10 písm. d) tohoto zákona a na základ 17, odst.2, zákona.185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon (dále jen zákon tuto obecn závaznou vyhlášku. l. I Pedmt a psobnost vyhlášky 1. Tato obecn závazná vyhláška stanovuje systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad vznikajících na území msta, vetn nakládání s odpadem stavebním. 2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na nž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti pvodce (dále jen fyzická osoba ). 3. Komunálním odpadem se podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon ) a pro úely této vyhlášky rozumí veškerý odpad vznikající na území msta pi innosti fyzických osob a uvedený ve zvláštním právním pedpisu, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání. 4. Pvodci, kteí produkují odpad podle Katalogu odpad jako odpad podobný komunálnímu z innosti právnických osob a fyzických osob oprávnných k podnikání, mohou podle zákona na základ smlouvy s mstem využít systému zavedeného mstem pro nakládání s komunálním odpadem; smlouva je vždy být písemná a obsahuje vždy výši sjednané ceny za tuto službu. l. II Základní pojmy definované pro úely OZV 1. Odpad je každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a písluší do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu o odpadech. 2. Ke zbavování odpad dochází vždy, kdy osoba pedá movitou vc, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu, k využití nebo k odstranní ve smyslu tohoto zákona nebo pedá-li ji osob oprávnné ke sbru nebo výkupu odpad podle tohoto 1

2 zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný pevod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou vc píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu osoba sama. 3. Osoba má povinnost zbavit se movité vci, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze.1 k zákonu, jestliže ji nepoužívá k pvodnímu úelu a vc ohrožuje životní prostedí nebo byla vyazena na základ zvláštního pedpisu. 4. Nebezpený odpad odpad uvedený v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze.2 k zákonu. 5. Komunální odpad veškerý odpad vznikající na území obce pi innosti fyzických osob, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání. 6. Shromažování odpad krátkodobé sousteování odpad do shromažovacích prostedk v míst jejich vzniku ped dalším nakládáním s odpady. 7. Skládka odpad technické zaízení urené k odstraování odpad jejich trvalým a ízeným uložením na zemi nebo do zem. 8. Sbr odpad sousteování odpad právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání od jiných subjekt za úelem jejich pedání k dalšímu využití nebo odstranní. 9. Pvodce odpad právnická osoba, pi jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, pi jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pvod v innosti fyzických osob, na nž se nevztahují povinnosti pvodce, se za pvodce odpad považuje obec. Obec se stává pvodcem komunálních odpad v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst k tomu ureném, obec se souasn stane vlastníkem tchto odpad. 10. Oprávnná osoba každá osoba, která je oprávnna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních pedpis. l. III Systém nakládání s komunálním odpadem a nebezpeným odpadem Pro shromažování a tídní komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto nádoby a zaízení: 1. Sbrné nádoby na komunální odpad a odpad podobný komunálnímu - popelnice (110 l, 120 l, 240 l) - kontejnery (1 100 l) - kontejner 14 m 3 Tyto nádoby slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytídní, tj. nap. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností. 2. Sbrné nádoby na tídný odpad Zvláš oznaené a barevn odlišené nádoby urené k tídní odpadu dle druhu: - bílé sklo nádoba bílé barvy o objemu 1300 l 2

3 - barevné sklo nádoba zelené barvy o objemu l, - papír nádoba modré barvy o objemu 1100 l - plasty - nádoba žluté barvy o objemu l - nápojový kartón (tetrapak) ukládá se do oranžových igelitových pytl, které si obané mohou vyzvednout ve Sbrném dvoe a po jejich naplnní je opt odevzdat tamtéž 3. Nebezpený odpad - nebezpený odpad (dále jen NO ) je ukládán do Sbrného dvora v ulici Skláská. - specifikace NO je uvedena v píloze Sbrný dvr - Sbrný dvr (dále jen SD ) je zízen ve Skláské ulici, Vimperk - specifikace odpad ukládaných do SD je uvedena v píloze. 1 - provozní doba SD je urena v píloze Do provozovny Sbrných surovin a.s. v Boubínské ulici je možno odevzdávat veškeré druhy odpad, které jsou uvedeny v jejím provozním ádu. 6. Sbr vyazených lék - léky je možno odkládat pouze do specielního kontejneru umístného v lékárnách. 7. Odpadkové koše umístné na veejných prostranstvích jsou urené pouze pro drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veejných prostranstvích. Do odpadkových koš nelze ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování živnostenské innosti, papírové kartony a krabice, dále jakýkoliv nebezpený odpad. 8. Kontejnery u hbitova jsou urené pouze pro odpad vznikající na území hbitova (zele, kvtiny, vnce apod.). l. IV Systém svozu komunálního odpadu v katastru msta Vimperk Ve správním území Msta Vimperk je zaveden s platností od místní poplatek za provoz systému shromažování, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad. Všichni poplatníci mají bezplatn k dispozici kontejnery na tídný odpad (využitelné složky komunálního odpadu). Seznam stanoviš je uveden v píloze. 2. 3

4 Umístní odpadových nádob: Nádoby na odpad nesmí být umisovány na veejném prostranství bez pedchozího souhlasu Msta Vimperk, s výjimkou svozových dn a to v dob od 18,00 hod. pedcházejícího dne do 18,00 hod. svozového dne. V pípad sporu bude stanovišt odpadových nádob ureno obcí po dohod s majitelem nemovitosti a se svozovou firmou. Pokud k dohod nedojde, bude místo ureno obcí. Interval svozu odpad: 1) Vimperk : - - kontejnery o obsahu 1100 l 1 x týdn - - popelnice o obsahu 110 l, 120 l a 240 l 1 x týdn - - kontejner o obsahu 14 m 3 1x týdn 2) Osady: - - svoz odpadových nádob 1 x za 14 dní 3) Samoty: Harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou. Možnost odstraování odpadu individuáln (vlastní odvoz na Skládku odpad v Pravtín): Michlova Hut 20, Michlova Hut 22, Michlova Hut 23, Výškovice 14, Výškovice 15, Výškovice 18, Boanovice 1, Boanovice 20, Boanovice 24, Boanovice 25, Hrabice 40, Vimperk Husova 190 a 1. máje 147 dále poplatníci s trvalým pobytem Steinbrenerova 6. 4) Odstraování odpadu provozovatelem zaízení: Pravtín 23 ( Farní charita Vimperk), Hrabice 44 (Ústav sociální pée Domeek) 5) Rekreaní objekty pro individuální rekreaci: - svoz vlastních odpadových nádob pi zapojení do systému 1 x za 14 dní, harmonogram je totožný s nejbližší osadou, - možnost využívání odpadových nádob msta formou pronájmu na základ smlouvy, harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou. l. V Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad je stanoven obecn závaznou vyhláškou o místních poplatcích. 4

5 l. VI Systém nakládání se stavebním odpadem Stavební odpad (zemina, stavební a výkopový materiál) bude odkládán na náklady fyzické nebo právnické osoby, pi jejíž innosti tento odpad vznikl, do velkoobjemových kontejner oprávnné osoby a odvážen na Skládku odpad v Pravtín; tím se nevyluuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na ízené skládky odpad vlastními prostedky pop. jiným zpsobem. l. VII Nakládání s odpadem z ištní komunikací a úklidu veejných prostranství Odpad z ištní veejných komunikací a úklidu veejných prostranství je ukládán pracovníky oprávnné osoby na Skládku odpad v Pravtín. l. VIII Nakládání s biologicky rozložitelným kompostovatelným odpadem. Pokud fyzická osoba s trvalým pobytem na území msta Vimperk i fyzická osoba vlastnící stavbu urenou nebo sloužící k rekreaci odstrauje rostlinný odpad ze zahrádek i jiných pozemk (rozumí se listí, tráva a rostlinné zbytky) mže tento odpad pednostn využít kompostováním na pozemcích k nimž má vlastnické právo. Dále je možno tento odpad ukládat do velkoobjemového kontejneru ve Sbrném dvoe nebo jej pedat pímo oprávnné osob. Vlastník nemovitosti je povinen: l. IX Povinnosti vlastník nemovitostí 1. Nádobu na odpady oznait íslem, shodným s íslem popisným nemovitosti, ke které nádoba náleží 2. Zajistit odpovídající druh nádob v odpovídajícím množství, a to v minimálním objemu: kontejner l.. 20 litr na osobu a týden nádoba 110, 120, 240 l 20 litr na osobu a týden 3. Zajistit istotu a poádek v pístešku ureném pro umístní odpadových nádob, v pípad umístní nádob na volném prostranství se rozumí udržování poádku a istoty v prostoru vymezeném pro umístní tchto nádob 4. V den svozu zpístupnit stanovišt odpadových nádob a pípadn zajistit pistavení tchto nádob a to v maximální vzdálenosti 5 m od obslužné komunikace. 5

6 l. X Sankce, kontrolní innost 1. Porušení této obecn závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních zákon (zákon o pestupcích, zákon o odpadech). 2. Kontrolou plnní povinností uložených touto vyhláškou jsou poveni pracovníci Mstského úadu odboru životního prostedí a Mstské policie. l. XI Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecn závazná vyhláška msta. 2/2004 ve znní obecn závazné vyhlášky. 3/2006. l. XII Úinnost Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Stanislava Chumanová starostka Msta Vimperk.. Ing. Bohumil Petrášek místostarosta Msta Vimperk Vyvšeno na úední desce dne: Sejmuto z úední desky dne: 6

7 Píloha.1 Sbrný dvr ve Skláské ulici (dále jen SD). Provozní doba: Po: - 14,00-18,00 Út: 8,00-12,00, 14,00-18,00 St: 8,00-12,00, 14,00-18,00 Pá: - 14,00-18,00 So: 8,00 12,00 - Kdo mže v SD odkládat odpad: Fyzické osoby s trvalým pobytem na území msta (tuto skutenost je teba prokázat obanským i jiným prkazem totožnosti) a fyzické osoby vlastnící stavbu urenou nebo sloužící k rekreaci na území msta (tuto skutenost je teba prokázat dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad) ukládají odpad do sbrného dvora bezúplatn s vyjímkou odpad uvedených v odst. 4 této pílohy. Objemný odpad mohou výše uvedené osoby ukládat bezúplatn též na Skládku odpad v Pravtín. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnné k podnikání mohou ukládat odpad do Sbrného dvora za úplatu. Cena je urena dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora. 1.Specifikace nebezpených a ostatních odpad ukládaných do SD. Kód druhu Název druhu odpadu Kategorie odpadu * Barvy a laky obs. Org. Rozpouštdla nebo jiné nebezpené látky N * Nechlorované motorové, pevodové a mazací oleje N * Jiné motorové, pevodové a mazací oleje N Papírové a lepenkové obaly O * Plastové obaly O/N Plastové obaly O * Kovové obaly O/N Smsné obaly O Sklenné obaly O * Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami zneištné N * Absorpní inidla, filtraní materiály (vetn olejových filtr jinak blíže N neurených), istící tkaniny a ochranné odvy zneištné nebezpenými látkami * Olejové filtry N Železné kovy O * Olovné akumulátory N * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N Devo O Sklo O Plasty O * Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpené látky N Izolaní materiály neuvedené pod ísly a O * Stavební materiály obsahující azbest N Železo a ocel O Smsné kovy O Papír a lepenka O Sklo O * Rozpouštdla N * Kyseliny N 7

8 Zásady N * Fotochemikálie N * Záivky a jiný odpad obsahující rtu N * Vyazená zaízení obsahující chlorofluorouhlíky/lednice N Jedlý olej a tuk O * Olej a tuk neuvedený pod íslem N * Barvy, tiskaské barvy, lepidla a pryskyice obsahující nebezpené látky N * Nepoužitelná cyklostatika N Jiná nepoužitelná léiva neuvedená pod íslem O * Baterie a akumulátory, zaazené pod íslem , nebo pod íslem N a netídné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod íslem O * Vyazené elektrické a elektronické zaízení obsahující nebezpené látky neuvedené N pod ísly a /monitory, televizní obrazovky Vyazené elektrické elektronické zaízení neuvedené pod ísly , a O Plasty O * Plasty O/N Kovy O * Kovy O/N Smsný komunální odpad O Objemný odpad O Mezi nebezpené odpady patí nap.: - obaly od barev, sprej, rozpouštdla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zptnému odbru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie Mezi ostatní odpady patí nap.: - objemný odpad devotískové desky, nábytek, matrace, koberce, linolea, koárky. Objemný odpad nábytek (skín apod.) musí být z úsporných dvod ped pedáním do Sbrného dvora rozebrán. Rovnž Skládka odpad v Pravtín pijme tento odpad od fyzických osob za stejných podmínek jako ve Sbrném dvoe. - kovy všechny druhy bez rozdílu - plasty zejména velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejner ve mst (plastový nábytek, kanystry, fólie) - papírové a lepenkové obaly zejména velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejner ve mst - nápojový kartón (tetrapak) krabice od mléka, džus, vín, apod., oznaené C/PAP 81 nebo Sbrný dvr je zárove místem zptného odbru tchto výrobk: a) elektrozaízení (elektroodpady) všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie (s vyjímkou svítidel z domácností) nap. ledniky, televize, rádia, myky, vysavae, vrtaky, elektrické zahradní náadí, telefony, záivky, úsporky b) elektrické akumulátory (autobaterie) 8

9 c) galvanické lánky a baterie (tužkové baterie, ploché, knoflíkové, baterie z mobilních telefon) Veškeré tyto výrobky podléhají zptnému odbru (zákon 185/2001 Sb., 38) tzn., že prodejci jsou též povinni je od spotebitele odebrat. V pípad elektrozaízení ve stejném potu kus prodávaného elektrozaízení podobného typu a použití (nap. lednici za lednici). Elektrické akumulátory a galvanické lánky a baterie bez vázání na poet kus a nákup zboží. 3. Sbrný dvr není místem zptného odbru tchto výrobk: a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živiných nerost b) pneumatiky Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat pímo v provozovn a to bez nároku na úplatu od spotebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobk urených ke zptnému odbru na nákup zboží (zák. 185/01 Sb. o odpadech, 38 ). 4. Zpoplatnné odpady, které jsou v SD pijímány : a) izolaní materiály a stavební materiály (eternit) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora b) ostatní izolaní materiály (lepenka) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora c) stavební materiály na bázi sádry, stavební a demoliní odpad, devo (sádrokartón, okna, dvee) do 50 kg vetn zdarma, za každý další zapoatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sbrného dvora 9

10 Píloha. 2 Seznam stanoviš na sbr tídného odpadu: Vimperk: Kaplíova ul., SNP 465, Základní škola TGM, Mateská škola Klostermannova ul., Skláská ul., Penny Market, TKB, Pasovská ul., Boubínská ul., U Sloupu, Nemocnice, Nad Stadionem, Kasárna Špidrova ul., LIDL, Základní škola Smetanova ul., Mateská škola ul. 1. Máje, ISŠL, Základní škola TGM v parku, Sbrný dvr Skláská ul., K. Weise, Obchodní dm Jednota, Jednota Špidrova ul., Parkovišt naproti gymnáziu, Klostermannova ul., elakovského ul., Mírová 422, Mírová 456, K rokli, Luní ul., Mateská škola Mírová ul., Mírová 433, Pražská 202 Osady: Korkusova Hu, Lipka, Hrabice, Výškovice, Boubská, Boanovice, Klášterec 10

11 Informace k OZV. Nakládání s autovraky. 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je podle zákona povinen autovrak pedat pouze osobám, které jsou provozovateli zaízení ke sbru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraování autovrak. Seznam oprávnných osob je k dispozici na Mstském úad Vimperk, odboru životního prostedí a odboru dopravy a silniního hospodáství. 2. Vlastník vozidla ped jeho pedáním podle odstavce 1 je podle zákona povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostedí ani nenaruší estetický vzhled obce, pírody nebo krajiny. 3. Obecní úad uloží pokutu až do výše K fyzické osob, která není podnikatelem a dopustí se pestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem. Povinnosti fyzických osob. 1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu urených, oddlen jej shromažovat, tídit a pedávat k využití a odstraování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními pedpisy. 2. Do sbrných nádob na tídný odpad ukládat pouze odpad, pro který jsou ureny. 3. Sbrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavít. 4. Objemný odpad ukládat pouze do SD, nebo na Skládku odpad v Pravtín. 5. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad mimo sbrné nádoby a prostory urené touto vyhláškou. 11

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více