Několik slov o biřmovaní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik slov o biřmovaní"

Transkript

1 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Několik slov o biřmovaní Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Biřmování ustanovil Pán Ježíš, když slíbil apoštolům a učedníkům: Až přijde Duch svatý, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy z mého vezme a zvěstuje vám. (Jan 16,5-15). Po seslání Ducha svatého nastala proměna apoštolů. Od té chvíle byli nebojácní, odvážní, stateční svědkové Krista. Svátost biřmování je trvalého charakteru a uděluje se jen jednou za život uděluje svátostné znamení. Jako člověk dostává vyznamenání, diplom za zásluhy, řidičský průkaz až po zkouškách, tak i svátost biřmování obdrží křesťan až po úsilí života z víry i znalostí. Je to svátost živých, tj. biřmovanec musí být v milosti Boží posvěcující. Prakticky to znamená, že každý, kdo chodí pravidelně do kostela, by měl být biřmován. Nemá se nechat ladem nabízený dar Pána Ježíše (dary Ducha svatého). Není jistě tato svátost nutná ke spáse (i bez ní může být člověk spasen), ale křesťan potřebuje dary této svátosti pro svůj život i pro apoštolát života Božího, pro posvěcení celé církve. ROČNÍK VIII. ČÍSLO 3/2013 Co dostává křesťan ve svátosti biřmování? Sílu k boji proti pokušení a k neohroženému vyznání víry: Kdo mne vyzná před lidmi k tomu se přizná i Syn člověka až přijde ve slávě soudit (Mt 10,32-33). Oheň lásky k Bohu a lidem, touhu po větší osobní svatosti. Pokoj Boží v nás, abychom byli šiřiteli pokoje. Dary Ducha svatého: moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, nábožnosti, bázně Boží. Další posvěcující milost k naplňování nadpřirozeného života v nás připodobňuje nás více Ježíši Kristu v jeho poslání kněžském, pastýřském, učitelském. Opravdu si musíme uvědomit, že Pán Ježíš má radost z toho, že jsme pokřtěni, tedy Božími dětmi, ale chce abychom byli dokonalými, vyznamenanými pečetí Ducha svatého, vždyť jistě větší sláva v nebi bude pro toho kdo svátost biřmováni přijal. Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost (Gal 5,22-2). O. Adam

2 STRANA 2 Litanie k Duchu svatému Sláva Otci i Synu i Duchu svatému... Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka Buď veleben (opakuje se za každou prosbou) Duchu svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Boží Duchu svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně milovat Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a upřímné důvěře v Boha Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté Duchu svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit Duchu svatý, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě Duchu svatý, který hovoříš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a vyrovnanosti ducha Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti Duchu svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení Duchu svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas Duchu svatý, pokladnice, z které neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy Duchu svatý, kterého bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám Duchu svatý, dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a promluvit v pravý čas Duchu svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným Duchu svatý, lásko nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém Duchu svatý, obšťastňující Světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky Duchu svatý, sladký učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi Duchu svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti Duchu svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat Duchu svatý, Otče ubohých, dej mi poznat mé chyby Duchu svatý, před kterým není nic utajeno, nauč mě unikat osidlům ďáblovým Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a ďábla Duchu svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany svou rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi Duchu svatý, s Tvou Božskou pomocí mě nauč žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matky Boží, abych mohla umřít jako sluha užitečný. Amen

3 STRANA 3 Rozhovor s biřmovanci Při příležitosti udílení svátosti biřmování v naší farnosti v sobotu jsem požádala kandidáty biřmování o zodpovězení otázek vztahujících se ke svátosti, kterou stejně jako křest může křesťan přijmout jen jedenkrát za život. Během závěrečných příprav našli tři biřmovanci čas a tak si můžete přečíst jejich odpovědi na následující otázky: 1. Kdo nebo co vás přivedlo k přijmutí této svátosti? 2. Prošli jste přípravou na biřmování s dalšími kandidáty. Vedle katechezí jste možná prožili i společné zážitky, akce. Na které setkání vzpomínáte nejraději? 3. Podobně jako při křtu vybírá se při biřmování biřmovací jméno. Jakého patrona jste si zvolili? 4. Biřmování je někdy zjednodušeně nazýváno svátostí křesťanské dospělosti, ale naplňuje Vás mimo jiné také dary Ducha svatého. Který ze sedmi darů (dar moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, lásky, bázně Boží) považujete za nejdůležitější pro Váš život k plnění povinností dospělého křesťana? Tereza Šiprová 1. Začala jsem chodit na Biskupské gymnázium v Brně a potkala jsem tam někoho, kdo se stal mým andělem strážným tady na zemi. Janička mi je obrovskou motivací jak správně žít. O svátosti biřmování jsem přemýšlela už dříve, ale setkání s ní mě přesvědčilo. 2. Nejraději vzpomínám na setkání na faře, kdy jsme si povídali o světcích, které jsme si vybrali. Dozvěděla jsem se o dalších biřmovancích spoustu zajímavých věcí a jejich názorů. 3. Zvolila jsem si svatou Alžbětu, sestru Panny Marie. 4. Za nejdůležitější považuji dar lásky, protože Bůh je Láska a bez něho nejde žít. Milada Marková 1. Zvědavost a touha poznat, zažít a získat něco nového. 2. Zatím především katecheze byly doposud tím hlavním a podstatným děním. Společné akce nás teprve čekají. 3. Zvolila jsem si sv. Martinu. 4. Považuji každý dar za nejdůležitějsí a každý má své nezastupitelné místo v životě křesťana. Proto nemohu ani jeden z nich vyzdvihnout nad ostatní. Veronika Planerová 1. O biřmování jsem již uvažovala delší dobu, ale kdybych zde měla jmenovat konkrétní osobu, díky které jsem se rozhodla, byla by to moje babička. Minulé prázdniny jsme spolu trávily hodně času, především po té duchovní stránce. Modlily jsme se každý den žalmy, ranní chvály, litanie. Poté jsem začala o víře hodně přemýšlet. Během září jsem začala chodit do SBM Sbor brněnské mládeže, kde jsem poznala spoustu věřících mladých lidí. Bylo to naprosto úžasné a povzbuzující. Nejvíce mě však naplňoval ten krásný pocit ze zpívání textů o Bohu. Poté následovaly koncerty například Taizé či koncert na poutním místě Hostýn Trávila jsem celé víkendy v kostele. A pak jsem si uvědomila, že to je to, co jsem hledala, jediný smysl života žít pro Boha. 2. Setkání biřmovanců bylo velice příjemné. Především mě překvapil věkový rozdíl mezi námi. Vše probíhalo v pořádku, občas bych uvítala více otevřenou diskuzi. Co se týče společných akcí, nebyl na to prostor, protože o víkendu měl každý svůj program. V týdnu to bylo nemyslitelné, jelikož zde bylo mnoho studentů či pracujících, kteří byli časově vytížení. Ovšem byla bych velice šťastná, kdybychom se mohli někdy sejít v plném počtu i po samotném biřmovaní, popřípadě naplánovat společný poutní výlet.

4 STRANA 4 3. O svém patronu jsem nemusela dlouho přemýšlet. Od dětství jsem měla blízko ke sv. Zdislavě z Lemberka. Zdislava ze starého slovanského jména Zdeslava znamená Zde slavná. Fascinoval mě její život, skutky... Je pro mě velikou inspirací dodnes. Vybrala jsem si ji především pro její pokoru a lásku k druhým. Několikrát jsem byla v Jablonném v Podještědí, kde jsem navštívila baziliku sv. Vavřince. Jsou zde uchovány ostatky svaté Zdislavy. Celý chrám působí majestátně. Další kuriozitou je Zdislavina studánka s léčivým pramenem. Je známo, že díky této zázračné vodě uzdravila mnoho nemocných. Mnohokrát jsem se s radostí vracela na toto úžasné místo. A další zajímavostí je fakt, že původně můj otec chtěl, abych se jmenovala Zdislava, tak možná jsem přece jen s touto světicí spojená. 4. Každý ze sedmi darů je naprosto výjimečný a je užasné, že Bůh je tak milostivý a stále nám něco dává ze svých štědrých rukou. Jsem za to velice vděčná. Je těžké určit, který z nich bude pro mne nejdůležitější. Hodně se modlím za dary Ducha svatého, abych mohla naplnit to, pro co mě Bůh předurčil, jaké mám poslání na zemi. Nechávám to zcela na Něm a věřím, že chce jen to nejlepší pro každého z nás. Děkuji za Vaše odpovědi. Dáša Dary Ducha Svatého Darů Ducha Svatého je mnoho, ani bychom je neuměli vyjmenovat. V křesťanské tradici se jich uvádí sedm, protože sedmička je v Písmu svatém číslem plnosti. Katechismus katolické církve jmenuje těchto sedm darů: dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně boží. Názvy darů vycházejí z knihy proroka Izaiáše, kde jsou uváděny jako projevy Ducha, jenž spočine na Mesiáši (Iz 11,2). I svatý Pavel hovoří o obdarováních Duchem Svatým o charismatech. Mimo jiné říká, že projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný (1 Kor 12,7). Podívejme se na těchto sedm darů Ducha Svatého, čím jsou a jak se mohou v životě křesťana projevovat. Dar moudrosti I kdyby člověk znal všechno na světě, nemusí být moudrý. Moudrost totiž není chytrost. Pravá moudrost znamená schopnost rozlišovat dobro od zla. Moudrý člověk si dokáže utvořit správný žebříček hodnot co je v životě důležité, co méně a co důležité není. Moudrý člověk také dokáže žasnout nad krásami stvořeného světa, poznávat z nich Boha Stvořitele a mít ho rád. Moudrý člověk pohlíží na věci i na lidi Božíma očima, snaží se vidět v každém člověku dobro. Pro člověka křesťana znamená moudrost nasměrovat celý svůj život k Bohu cíli života. Dar rozumu Tento dar neznamená pouze schopnost myslet, ale je to zároveň i touha hledat a nalézat pravdu. Kdo je rozumný, neulpívá na povrchu, nesoudí lidi, věci a události podle zdání. Rozumný člověk je pozorný, přemýšlivý a rozvážný. Rozumný člověk touží poznat smysl všech věcí, zvláště pak Boha a jeho úmysly. Tento dar nám pomáhá vidět do hloubky, poznávat Boží působení a chápat smysl Božích pravd. Dar rady Tento dar nám pomáhá rozhodovat

5 STRANA 5 se v každé životní situaci. Neznamená radit druhým, ale především naslouchat Bohu a nechat si od něj poradit. K dobrému rozhodování někdy nestačí zdravý rozum, ale je potřeba, abychom byli osvícení Duchem Svatým zvláště tímto darem. V okamžicích rozhodování se tedy nezapomeňme radit s Bohem. Dar síly Dar síly nám dává odvahu, vytrvalost a houževnatost. Dále nám dává schopnost čelit zlu a bojovat s ním v každé jeho podobě se zlem v nás i kolem nás. Pomáhá nám překonávat překážky a vytrvat ve zkouškách. Upevňuje naši víru, dodává naději a probouzí lásku. Uschopňuje nás, abychom neztráceli optimismus a radost. Dar umění Bývá někdy nazýván darem poznání nebo darem vědění. Neznamená pouze schopnost poznávat rozumem, ale člověk také získává zkušenost s Bohem. Pravé poznání je poznáním Boha. Umožňuje nám poznávat a chápat Boží slovo. Vtiskuje nám Boží slovo do srdce, připomíná nám ho a učí nás žít jako opravdové křesťany. Dar zbožnosti Zbožný člověk není ten, kdo od rána do večera odříkává naučené modlitby, ale ten, kdo Bohu bezmezně důvěřuje. Zbožnost je postoj, kterým se člověk odevzdává Bohu s takovou důvěrou, s jakou dítě nachází jistotu v náruči otce a matky. Zbožnost je láska k Bohu. Dar zbožnosti nám umožňuje poznat velké Boží milosrdenství k nám a opětovat ho láskou k Bohu i k lidem. Dar bázně Boží Bázeň Boží není strachem z Boha. Člověk obdařený tímto darem chce být stále v Boží blízkosti a nechce udělat nic, co by ho od Boha vzdálilo. Kdo má rád Boha, ten dokáže mít rád i lidi. Čerpáno z Biřmování svátost plnosti křesťanského života, biskupství brněnské Hanka Pouť za Božím milosrdenstvím Vážení čtenáři Petrklíče, chtěla bych se s Vámi podělit o pár zážitků nejen z červnové pouti do Polska za Matkou Boží Częstochovskou, k prameni Božího Milosrdenství do Krakowa, ale i po místech, kde zanechal své stopy náš veliký papež Jan Pavel II. Před asi 10 roky jsem byla na pouti v Medžugorje, tehdy tam nebyl žádný český kněz a tak jsem v domnění, že si budeme rozumět, zašla ke zpovědi k polskému otci. Za pokání jsem dostala pochopitelně modlitbu korunky k Božímu milosrdenství, vlastně jsem vyrozuměla, že se ji mám modlit po celý rok každý den. Trošku mě to zarazilo, nicméně začala jsem s touto modlitbou hned ten den a až po několika letech pravidelného modlení, kdy jsem své pokání konzultovala s otcem Krpálkem, s úsměvem mě ujistil, že jsem musela špatně rozumět Bůh však dokáže použít vše, i náš omyl. Tento kněz mi nevědomě prokázal velkou službu, přivedl mě k hlubšímu vztahu k Božímu milosrdenství. Pomalu ve mně rostla touha navštívit kolébku úcty k Božímu milosrdenství, polské město Krakow. Protože jsem ale svůj záměr neměla možnost zrealizovat, navštěvovala jsem alespoň kapli Božího milosrdenství ve Slavkovicích, poblíž Nového Města na Moravě. I toto místo má velkou sílu a Boží milosrdenství je zde vyléváno ve velkých proudech na poutníky, kteří sem často

6 STRANA 6 putují vyprosit mnohé milosti. Místo je pro nás dostupnější, a tak, kdo zde ještě nebyl a je ctitelem Božího milosrdenství, jistě toto místo stojí za návštěvu. Bůh však není troškař, osvítil našeho otce Adama a ten počal plánovat pouť současných i minulých farníků do své domoviny. Já jsem s radostí přijala pozvání, ač vzít si dovolenou ve školním roce nebylo vůbec jednoduché. Tak jsme tedy my, farníci z Kuřimi a Hodonína, vyrazili 13. června na krásnou pouť. Częstochova, Krakow, či Niegowić, Wadowice, ale i solné doly Wieliczka a všechna ostatní místa, která jsme stihli navštívit, zanechaly ve mně krásné, nejen duchovní, zážitky. Vše, o čem se Vám do té doby jen sní, můžete najednou prožít v přímém přenosu. Asi nejvíce mě oslovila návštěva kostela s ostatky sestry Faustyny, apoštolky Božího milosrdenství. Když do tohoto starobylého kostelíka vstoupíte, dýchne na Vás velikost a zároveň pokora služebnice Boží, která dostala privilegium setkávat se denně s živou osobou Ježíše Krista. Vzkazy, které nám skrze ni Ježíš předal, jsou a budou stále aktuální. Je důležité vědět, že Bůh není jen spravedlivý, za takových okolností by většina z nás dopadla asi bídně. Bůh je víc než spravedlivý, je MILOSRDNÝ. V tom máme naději my všichni!!! Musím říct, že bylo velmi pěkné prožít pár dní s dobrými lidmi, třeba i večer u pohárku. Díky otci Adamovi za organizaci a myšlenku pozvat nás na tato krásná místa. Hanka Š. z MK Vodě ZDAR! Již počtvrté jsme uspořádali s mladými rodinami z několika farností vodáckou akci, tentokráte v západních Čechách. Sjížděli jsme pohodovou řeku Ohři v krásné krajině protínající řadu malebných míst. Celkově nás jelo 33 z různých farností: Kuřim, Čebín, Šlapanice, Syrovice a Lomnice. Vyrazili jsme ve středu ráno směr Karlovy Vary a po obědě dorazili do města Kynšperk, kde jsme nafoukli 13 lodí a vyrazili na první štaci do Sokolova. Zde jsme dorazili do vodáckého kempu v podvečer a hned postavili stany a donesli dřevo na táborák. Druhý den ráno, tak jako každé další, jsme průběžně vstali a společně posnídali. Poté všichni rychle sbalili stany a vše, co jsme nechtěli tahat v lodích, se převezlo auty do předem naplánovaného dalšího kempu. Mezitím, co řidiči převáželi auta, ostatní chystali lodě na další plavbu a vyslechli si instruktáž, jak sjíždět bezpečně řeku. Když dorazili řidiči v jednom autě zpět, mohlo se vyrazit. Druhý den plavby jsme navštívili malebné město a hrad Loket

7 STRANA 7 a místní rodinný pivovar Svatý Florian. Na další plavbě nás čekalo několik jezů a peřejí, které nás dovedly na předměstí Karlových Varů, kde jsme nocovali, a také poprvé vařili společnou večeři. Při následném táboráku 3 z nás zinscenovali scénku O Červené Karkulce v moderním podání a my ostatní se za břicho popadali Třetí den jsme vyrazili po vodě do centra Karlových Varů, kde byla delší přestávka na prohlídku historického centra města, kde jsme i ochutnali místní teplé až horké prameny. Při odpolední plavbě do dalšího kempu jsme propluli tréninkovým kanálem pro kajakáře. Zvláště pro děti to bylo velice dobrodružné. Navečer jsme zakotvili v kempu Dvořák. Jako tradičně jsme rozdělali stany a začali vařit teplou večeři, založili táborák a v přátelské atmosféře jsme pokecali a naplánovali další den. Protože čtvrtý den byl poslední plavební, chtěli jsme si ho o to více užít. Častěji jsme zastavovali, debatovali, smáli se a soulodili na mírných úsecích. Po cestě jsme potkali bar na vodě, kde si každý dal podle svého gusta. Poté nás již čekal cíl naší plavby, kemp ve Vojkovicích. Po doplutí začala velká vodní bitva, kde skoro nikdo nezůstal suchý. Po těchto radovánkách jsme vyčistili a uklidili lodě. Poslední večeři jsme si užili ve formě alobalových balíčků pečených v ohni à la Vladan. Všichni jsme si moc pochutnali. V neděli ráno jsme vyrazili na mši svatou do 7 km vzdáleného Ostrova. Lavice v kostele byly sotva zaplněné, nicméně místní mladý kněz (původem Slovák) nás velmi zaujal svým kázáním a na konci mše všechny zval na čaj a kafe na faru. My jsme však spěchali zpět do kempu a čajového dýchánku se nezúčastnili, i když nás zajímalo, jak to funguje v jiných farnostech. Po návratu do kempu jsme rychle pobalili vše na odjezd domů a jedna rodinka se s námi již rozloučila a odjela. My však ještě zamířili na nedaleký Horní hrad, kde jsme šli na prohlídku. Pak už jsme jenom na parkovišti snědli dopředu udělaný guláš a po závěrečném společném fotu vyrazili vstříc svým domovům. Vzhledem k aktuálním problémům na dálnici D1 jsme domů dorazili s víc jak hodinovým zpožděním, nicméně spokojení a plni zážitků. Na závěr chci poděkovat Pánu Bohu za nádherné počasí bez kapky deště a za pohodovou atmosféru, která vládla po skoro celou dobu naší dovolené. Dále našemu hlavnímu organizátorovi a kuchaři Pavlu Juračkovi, díky kterému jsme strávili dovolenou pod heslem za málo peněz hodně muziky, dále instruktorovi, šéfkuchařovi a lodnímu veliteli Vladanovi, dále všem řidičům, kteří ochotně převáželi auta a všem ostatním, kteří neváhali pomáhat při společném vybalování, uklízení a vaření. S vodáckým pozdravem ahooooj!!! se těšíme na příští letní vodáckou akci a případné další mladé vodáky, kteří si to většinou bezstarostně nejvíc uživají. Milan Pouť na Klimentek Tip na výlet Letos oslavila tradiční pouť na Klimentek u Lipůvky dvacetileté výročí od svého znovuzrození. Každoročně sem zavítají pátého července věřící z celého okolí oslavit cyrilometodějskou tradici (letos až na Den upálení mistra Jana Husa). Kostel sv. Klimenta zde již nestojí, stejně jako osada, která tu dříve bývala, ale toto místo, promodlené staletími, nás stále přitahuje. Já bych Vás tentokrát ráda pozvala na stejně mystické místo, do kostela sv. Klimenta v Jasenici u Velké Bíteše, který se

8 STRANA 8 nachází na návrší východně od obce. Jde o zcela mimořádnou stavbu ze 13. století, která slouží svému poslání nepřetržitě v téměř nezměněné podobě dodnes. Podle legendy vedly kroky Cyrila a Metoděje s ostatky sv. Klimenta právě i přes toto místo. Proto je kostel též významným poutním místem. Poutě se zde údajně konaly už kolem roku Na stavbě kostela jsou patrné dozvuky románského slohu (dvě dochovaná románská okna v presbytáři) i prvky vzkvétající gotiky v interiéru jsou zachovány sochy Panny Marie s dítětem a sv. Kateřiny. Na vrcholku věže je plechová korouhev s postavou sv. Klimenta s dvojramenným křížem. Kolem kostela je hřbitov s několika zajímavými uměleckými náhrobky. Ke kostelu vede prudce stoupající stezka z jihovýchodního okraje obce, případně sjízdná asfaltová cesta, odbočující ze silnice mezi Jasenicí a Pucovem, takže se sem dostanete pohodlně autem a sportovně zdatní poutníci na kole. Bez zajímavosti jistě není, že uprostřed obce najdeme ještě jednu starobylou, původně pozdně románskou stavbu kapli sv. Maří Magdalény s původní kamennou klenbou a s dřevěnou zvoničkou. Pokud se rozhodnete udělat si výlet na toto poutní místo, určitě nebudete litovat. Doporučuji zavolat si předem na faru v Jinošově a požádat pana faráře (je velmi milý a vstřícný) o informaci, kdy je tento filiální kostel otevřen (mše a bohoslužby se zde nekonají pravidelně jsou většinou v kapli ve vsi) a kdy si jej můžete prohlédnout. Pokud zde zrovna nebude žádná pobožnost, pak asi dostanete kontakt na pana Tomka (nebo někoho jiného) z obce, a ten Vám prohlídku rád umožní. Pro snadnější orientaci uvádím GPS souřadnice kostela: 49 15'25.502"N, 16 9'59.726"E a kontakt na Římskokatolickou farnost Jinošov: Jinošov 21, Náměšť nad Oslavou; kněz: R.D. Josef Požár; telefon: , kostel filiální sv. Klimenta (Jasenice) (zdroj: Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Vlastivěda Moravská) RFS

9 STRANA 9 Účinky biřmování Jsou-li svátosti slaveny důstojně ve víře, udělují takzvanou posvěcující milost, která je společná všem svátostem. Je to důvěrné spojení života s Kristem a účast na jeho božské přirozenosti (srov. 2 Petr 1,4). Také udělují takzvanou milost svátostnou, kterou má každá svátost zvláštní, neboť každá svátost uděluje to, co naznačuje. Svátostná milost přidává k posvěcující milosti určitou Boží pomoc, aby věřící dosáhl cíle, jaký je každé svátosti vlastní (svatý Tomáš). Tento vlastní cíl svátosti biřmování je dobře vyjádřen, jak bylo řečeno výše, v textu Lumen gentium 11, totiž: Obohacení zvláštní silou Tato zvláštní síla je nevýslovný dar samotného Ducha svatého. Když mluví Písmo o tomto vylití Ducha, utíká se k obrazu větru nebo k jiným podobným, které připomínají moc (Sk 2,2) a životní energii (Jan 6,63). Duch (hebrejsky ruah, řecky pneuma) je božská energie, která pozvedá člověka nad jeho křehkost a uvádí jej do světa Božího. Boží Duch je síla, která pohání vpřed dějiny, a je to božské světlo, které tyto dějiny prostřednictvím proroků vykládá. Když Duch zasáhne v nitru člověka, dělá to s nadlidskou silou, aby se naplnila veliká Boží díla. Potom se říká, že někoho přepadne, vyzbrojí, že na něho spadne (srov. Sd 14,16-19; 1 Sam 10,6; Ez 11,5). Takovými zákroky povzbuzuje a podněcuje Duch ty, které pověřuje, aby řídili posvátné dějiny, a kteří se proto v Písmě svatém nazývají Boží služebníci (Am 3,7; Jer 7,25; Ez 38,17). Když mluvíme o tom, že Duch svatý je dáván při biřmování jako zvláštní síla, která obohacuje pokřtěného, musíme věnovat pozornost právě tomuto výrazu zvláštní, neboť už při křtu nám byl dán Duch svatý, v něm jsme se stali Božími dětmi a v něm smíme volat: Abba, Otče! Obdobu tohoto zvláštního daru můžeme nalézt u některých biblických postav. Praví se o nich, že si je Pán vyvolil už od mateřského lůna. V jisté chvíli jejich života se jim však dostává dalšího a zvláštního vyvolení, které bychom mohli nazvat prorocké povolání a které je uschopňuje uplatňovat odvážně to, čím už jsou dík svému vyvolení od mateřského lůna. Pohleďme zde na prorocké povolání Jeremiáše (1,5 a 1,9-10), Jahvova Služebníka (lz 49,1-5; 61,1), Jana Křtitele (Lk 1,15.80), Pavla (Gal 1,15). Tímto povoláním za proroka zasahuje Bůh zvlášť do existence některé osoby, volá ji k mimořádné službě v plánu spásy. Toto povolání se jeví v očích samotných proroků jako nezbytný titul, aby mohli začít vykonávat své skutečné prorocké poslání. Falešní proroci byli ti, které Bůh ani nepovolal ani neposlal (srov. Jer 14,14n; 23,27.32; atd.) a na které proto nevylil svého prorockého ducha. Vztáhneme-li tuto analogii na svátost biřmování, můžeme snadno pochopit, co znamená výraz obohacení zvláštní silou. Je to nové vylití téhož Ducha. Byl nám už dán, abychom se stali Božími dětmi hned od matčina lůna, to je při křtu, ale v jisté chvíli našeho života nám je tentýž Duch znovu dán, abychom se chovali podle svého povolání jako Boží děti. Právě prorocké povolání upevňuje pokřtěného a činí jej hodnověrným před obcí, aby si uměl opravdu počínat podle svého postavení Božího dítěte, které má od křtu. Proto jsme mluvili svým časem o daru Ducha svatého nikoli v kategoriích kvantity, jako kdyby biřmování muselo doplnit nedostatky křtu, nýbrž v kategoriích kvality, to je se zřetelem na specifické poslání, které má uvést ve skutek charismata darovaná Duchem

10 STRANA 10 (srov. 1 Kor 12-13). V tomto smyslu není biřmovanec jakoby nadbytečně pokřtěn. Je to týž pokřtěný věřící, který, jakmile si začíná uvědomovat, čím je, má ihned podle toho jednat a jako takový se chovat. A toto v něm působí dar Ducha. Proto: Duch svatý, který nás ve křtu spojuje s Kristem a začleňuje nás do jeho lidu, do církve, je týž Duch, který v nás ve vhodné chvíli, ve svátosti biřmování, naplňuje prorocké povolání. A to nás pobádá, abychom působili s Kristem pro spásu světa. Posléze v eucharistii dosahuje tato cesta uvádění do křesťanského života v Kristu svého vrcholu. Znovu a znovu budeme dostávat plnost Ducha. Když přijímáme jeho eucharistické tělo, stáváme se mocí téhož Ducha jedno tělo a jeden duch, to znamená stáváme se jeho tělem církevním (srov. epiklézi přijímání v III. eucharistické modlitbě). Duch svatý je hlavním činitelem při narození, růstu a dozrávání každého života. Tak tomu bylo u Krista, tak je tomu u církve, a tedy také u každého z nás. Dokonalejší spojeni s církví Již křest nás narouboval na Krista a zasadil nás jako novou sazenici na Pánovu vinici, kterou je církev. Při biřmování se toto sepětí s církví stává dokonalejším a dosahuje plnosti účastí na eucharistické hostině. Také zde musíme dobře pochopit, co znamená slůvko dokonalejší. Už jsme vyložili, když jsme mluvili o biblickém základu biřmování, příhodu ze Sk 8,14-17 o gestu vkládání rukou, kterým Petr a Jan darovali Ducha svatého věřícím v Samařsku. Nuže, ono gesto značilo rozšíření milosti letnic na novou samařskou obec, a tedy konec babylonského rozptýlení a jakékoli přehrady. Má vzniknout jediný lid nové úmluvy. Také značilo toto gesto církevní společenství s mateřskou obcí v Jeruzalémě: Duch svatý, který je principem společenství Nejsvětější Trojice, je také zakládajícím principem společenství církevního. Západ a částečně i Východ chtěl uchovat právo na biřmování biskupovi. Tato skutečnost znamená, že ten, který je v obci viditelným znamením Krista-Pastýře a viditelným středem jednoty Božího lidu, má prorocké povolání, má být ručitelem slov a svědectví pokřtěného a uznat jeho platnost a účinnost pro budování církevní obce. Tuto záruku a toto uznání charakterizuje právě zvláštní milost vzešlá z nového vylití Ducha svatého. Ta nejen upevňuje křestní víru biřmovance, ale potvrzuje a uskutečňuje další a specifické přivtělení k církvi. Toto všechno je souhrnně, ale účinně, vyjádřeno v promluvě před obřadem biřmování, když biskup říká: Budete podobnější Kristu a budete mít plnější účast na životě jeho církve... Buďte věrní Duchu Božímu a dejte se jím vést, buďte služebníky všech, tak jako Kristus. Neboť on nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil. Aby šířili a hájili víru jako praví Kristovi svědkové Kristus, věrný svědek Otcův, zrozený z lůna Panny Marie působením Ducha svatého, je týmž Duchem posílen ( biřmován ) pro svůj bolestný odchod k Otci (srov. Lk 3,21-22; 9,31). Prorocké povolání uskutečněné Duchem při biřmování uděluje pokřtěnému poslání v církvi: poslání vydávat svědectví při dokonalé věrnosti Kristu a být hlasatelem evangelia. Dynamika Ducha vyzbrojuje pokřtěné silou, aby byli s to plnit věrně své poslání. Každý biřmovaný si může přisvojit Ježíšova slova z nazaretské synagogy: Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil

11 STRANA 11 zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně (Lk 4,18-19). Toto hledisko biřmování je silně zvýrazněno v obřadu: Když Pavel vložil ruce na ty, kdo už přijali křest, sestoupil na ně Duch svatý, a mluvili různými jazyky a prorokovali. Jako byl Kristus... poslán, aby vnesl do světa oheň Ducha svatého, tak budete posláni i vy, kdo skrze křest patříte Kristu. Dostanete sílu Kristova Ducha. Budete označeni Kristovým křížem na znamení, že máte vydávat světu svědectví o Kristově smrti a vzkříšení a že máte žít tak, abyste se nebeskému Otci zalíbili, jako se mu zalíbil Kristus. Od této chvíle buďte dospělými členy jeho církve Buďte věrní Duchu Božímu a dejte se jím vést, buďte služebníky všech, tak jako Kristus. Neboť on nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil (Promluva). Kromě toho se říká v modlitbě věřících: Modleme se za tyto tvé služebníky, kterým jsi dal svého svatého Ducha... aby celým svým životem vydávali svědectví o Kristu Pánu. V závěrečném požehnání a v modlitbě nad lidem se celebrant k této myšlence vrací: Jednorozený Syn Boží, který slíbil své církvi Ducha pravdy, kéž vás v pravdě utvrzuje, abyste ho vždycky v pravé víře vyznávali, abyste vytrvali v lásce a vydávali před světem pravdivé svědectví svému ukřižovanému Pánu, Ježíši Kristu. Duch vlévá do srdcí Kristovu lásku a dává rozmanitá charismata. On posvěcuje a sjednocuje církev v jediné tělo a pobádá její členy, aby šířili na zemi oheň této lásky. Charakter biřmování Biřmování se stejně jako křest uděluje jen jednou, je jeho zdokonalením. Vtiskuje totiž do duše duchovní a nezrušitelnou pečeť, charakter. Kristus poznamenal křesťana pečetí svého Ducha a vybavil ho silou shůry, aby byl jeho věrným svědkem (srov. Lk 24,48-49). Jako duchovní pečeť dovršuje Duch svatý podobnost pokřtěných s Kristem a sjednocuje je jako živé údy s tajemným tělem církve. Je to znamení zaručující Boží ochranu a dává způsobilost k bohopoctě a ke službě církvi. Tento charakter zdokonaluje totiž všeobecné kněžství věřících, přijaté ve křtu. Biřmovaný dostává moc vyznávat veřejně víru v Krista, je k tomu jakoby pověřen (svatý Tomáš). Poznamenaní na čele pečetí Ducha budou se moci obětovat spolu s Veleknězem Kristem a prosit Otce, aby hojněji sesílal svého Ducha, aby celé lidstvo vytvořilo jedinou Boží rodinu. Je to také nezrušitelné znamení, které naznačuje zvláštní účast pokřtěného a biřmovaného na životě církve podle jeho vlastních charismat. Bůh totiž posvěcuje Boží lid a zdobí ho ctnostmi, přiděluje každému dary podle svého zalíbení (1 Kor 12,11). Mezi věřícími rozděluje zvláštní milosti, kterými je činí způsobilými a pohotovými vzít na sebe různá díla a úkoly užitečné pro obnovu a větší rozšíření církve, pro společný prospěch (1 Kor 12,7; srov. LG 12). Duch tedy dává církvi růst a buduje ji, poučuje a řídí ji rozličnými dary, zkrášluje ji svými plody (srov. Ef 4, 11-12; 1 Kor 12,4; Gal 5,22; LG 4) v jednotě a lásce, jak to chce Otec. Charakter svátosti dává právě rozmanitost charismat a funkcí podle specifického povolání každého jednotlivce. Je věcí duchovních správců, aby posoudili pravost těchto charismat, ale aby nezhášeli Ducha. Mají všechno zkoumat a podržet to, co je dobré (1 Sol 5,12 a 19-21). Giglioni, Paolo: Svátosti Krista a Církve, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1996; s

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII.

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII. HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 2010-2011 ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Centrum pro rodinný život Olomouc Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč S TA R É P R A C H AT I C E Cena 20,-Kč Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Bonifác Červen je v liturgii velmi pestrý. Skončila velikonoční doba a jako závěrečný akord jsou tu ještě tři slavnosti, které její

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém...

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... Farní pouť k Božímu milosrdenství Každý z nás máme za co Bohu děkovat

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více