Historie revolvingových fondů Phare

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie revolvingových fondů Phare"

Transkript

1 Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund ( ) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme ( ) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities ( ) - půjčeno 140 mil. Kč..24 obcím - 96% úvěrů je již zaplaceno

2 Revolvingový fond MŽP Podepsáním Dodatku č.2 Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí došlo k převodu všech práv a povinností bývalého revolvingového fondu PHARE na MŽP. K podpisu Dodatku č.2 došlo dne Jedná se o mimorozpočtové prostředky MŽP

3 Směrnice - priority Půjčka poskytnutá podle této Směrnice je účelově určenou podporou na: Půjčky pro malé obce pod 2000 ekvivalentních obyvatel na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací (dále jen ČOV ), Půjčky na zpracování žádostí do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ), Program půjček na překlenutí nákladů úspěšných projektů Finančních mechanismů EHP a Norska, programů LIFE a LIFE+. Grant poskytnutý dle této Směrnice je účelově určenou podporou na: Spolufinancování pro zajištění projektů Místních Agend 21 (dále jen MA 21 ). Technickou asistenci pro správce fondu a SFŽP

4 Oprávněný žadatel Žadatelem o poskytnutí finanční pomoci z RF dle čl. 2 (dále jen žadatel ) mohou být veřejné i soukromé subjekty, NNO a podřízené organizace MŽP. Žadatelem nemůže být zahraniční subjekt Finanční pomoc se vztahuje pouze na projekty realizované na území České republiky

5 Půjčky Půjčka se poskytuje až do výše 75% celkových uznatelných nákladů. Uznatelné náklady jsou uvedeny v příloze č.1 Postupů v aktuálním znění. Půjčka na zpracování dokumentace projektů pro OP ŽP se poskytuje až do výše Kč Půjčka na kanalizaci a ČOV až do výše 5 mil.kč Úroková sazba platná po celou dobu splácení půjčky je stanovena ve výši 1% p.a.

6 Granty Grant je finanční pomocí na následující aktivity: podpora zavádění MA 21 a prokazatelný kvalitativní posun v tomto procesu, sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni, komunitní a expertní plánování v kvalitě MA 21, realizace místních akcí a kampaní pro veřejnost a další opatření a aktivity směrem k udržitelnému rozvoji, modelové projekty pro udržitelný rozvoj, které řeší ochranu životního prostředí a současně přispívají k sociálnímu a ekonomickému rozvoji obcí a regionů.

7 Granty Doba realizace projektů nesmí překročit 2 roky. Celkové náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč. Grant může být poskytnut až do výše 90% celkových uznatelných nákladů na projekt

8 Obecná poznámka Jen řádný průběh výzvy č. 1, případně výzvy č. 2 zajistí další možnost čerpání grantové podpory pro MA 21 z prostředků Revolvingového fondu MŽP

9 Všeobecné poznámky Kvalita žádosti není dána jejím rozsahem Pro každé hodnocené kritérium je stanoven maximální počet bodů Relevantní údaje mohou být obsaženy v celé žádosti V žádosti by měla být obsažena kritéria MA 21 V žádosti by měl být obsažen závazek postoupit v rámci kategorií MA 21 (max. 70 % bodů) Aktivity nemusí odpovídat rozpočtu

10 Systém hodnocení Každý projekt hodnotí dva externí hodnotitelé a správce RF MŽP Správce RF MŽP hodnotí jen neodborná kritéria Projekt projde k hodnocení hodnotící komisí pokud: Od každého hodnotitele získá min. 60% bodů Žádné z šesti kritérií nebude hodnoceno 0 body

11 Průběh hodnocení vyhlášení výzvy ukončení výzvy řada formálních nedostatků min. polovina projektů formální a následně odborné hodnocení dohodovací řízení hodnotící komise podpis ministra

12 Statistika úspěšnosti Předloženo bylo celkem 41 projektů. Z hlediska formálních důvodů vyřazen 1 projekt. Nadregionální/celostátní projekty 3/2 Mikroregiony 6/2 Městské části 3/2 Obce 28/10 Úspěšné byly jen 3 obce pod obyvatel.

13 Úspěšné projekty - předkladatelé 1) NSZM celostátní projekt 2) Jihlava 3) Mikroregion Podralsko 4) Mikroregion Drahanská Vrchovina 5) Poděbrady 6) Chrudim 7) Uherské Hradiště 8) Městská část Praha-Libuš

14 Úspěšné projekty - předkladatelé 9) TIMUR celostátní projekt 10) Společnost pro komunitní práci Vsetín 11) Jindřichovice pod Smrkem 12) Turnov 13) Ústav pro ekopolitiku Krásná Lípa 14) Agentura Třeboňsko 15) ZO ČSOP Onyx Městská část Ostrava-Poruba 16) ECHOS Železná Ruda

15 Hodnotící kritéria RF MŽP 1) Zdůvodnění projektu 8 bodů 2) Cílové skupiny 5 bodů 3) Realizace projektu 24 bodů 4) Výsledky a výstupy 25 bodů 5) Rozpočet 27 bodů 6) Specifické požadavky 11 bodů

16 Zdůvodnění projektu 1.1. zdůvodnění potřebnosti projektu (3b.) - motivace k předložení projektu - vazba na MA 21 - nikoli cíle projektu 1.2. vazba na strateg. dokumenty, další návaznosti (5b.) - vazba na celostátní, krajské strategie - stačí vyjmenovat - absence by měla znamenat max. 1 bod, stejně jako uvedení strateg. místních dokumentů

17 Cílové skupiny 2.1. vymezení, relevance a způsob zapojení (5b.) - komplexní vymezení cílových skupin - nejen projektu, ale i MA 21 - nezaměřit se pouze na školy - klíčové hodnotící krit. způsob zapojení, vynalézavost, inovativnost - bez něho max. 2 body

18 Realizace projektu 3.1. celková koncepce projektu (5b.) 3.2. klíčové aktivity (8b.) 3.3. stadia realizace harmonogram (5b.) 3.4. monitoring projektu (3b.) 3.5. zajištění publicity (3b.)

19 Realizace projektu 3.1. celková koncepce projektu (5b.) - vychází ze zdůvodnění projektu (1.1.) - je rámcem pro celý projekt - může být krátká 3.2. klíčové aktivity (8b.) - popis všech aktivit - vychází z celkové koncepce projektu (3.1.) - kvalitativní složka aktivit (výstupy) - návaznost na kritéria MA 21

20 Realizace projektu 3.3. stadia realizace, harmonogram (5b.) - může být formou tabulky - logická návaznost jednotlivých etap projektu - měl by vycházet z klíčových aktivit (3.2.) - časové umístění akcí (Den Země - duben) - akce mimo období realizace projektu

21 Realizace projektu 3.4. monitoring projektu (3b.) - není předáváním podkladů správci RF MŽP - vlastní kontrola průběhu řídící výbory, zprávy zastupitelstvu, závazné termíny pro informace veřejnosti bez ní max. 1 bod 3.5. zajištění publicity (3b.) - uvedení dotačního mechanismu, případně MŽP - dopad na cílové skupiny

22 Výsledky a výstupy 4.1. kvantifikace výstupů (10b.) 4.2. reálnost výstupů a zajištění výstupů (15b.)

23 Výsledky a výstupy 4.1. kvantifikace výstupů (10b.) - popis výstupu, jeho specifikace - strategické materiály musí být dopodrobna specifikovány (obsah) - efektivita poměr výstupů k vynaloženým nákladům - návaznost na klíčové aktivity kontrolovatelnost, přesná specifikace

24 Výsledky a výstupy 4.2. reálnost výstupů a zajištění výstupů (15b.) - kvalitativní složka výstupů - návaznost na kvantifikaci výstupů rizika projektu (min. 5 bodů) - příliš mnoho rizikových prvků nebo projekt bezrizikový - udržitelnost výstupů nikoli finanční udržitelnost reálnost proveditelnosti projektu, zejména časový a odborný aspekt odkaz na odborný tým a předchozí zkušenosti

25 Rozpočet 5.1. relevance nákladů vůči výstupům (14b.) 5.2. tranparentnost rozpočtu (5b.) 5.3. způsob zajištění spolufinancování (3b.) 5.4. finanční udržitelnost (5b.)

26 Rozpočet Nejde o rozpočet, který je samostatnou přílohou, ale o výklad 5.1. relevance nákladů vůči výstupům (14b.) - návaznost na kvantifikaci a kvalitativní stránku výstupů - odkaz na předchozí zkušenosti - obvykle - komentář k jednotlivým položkám rozpočtu - kontrola nejen vysokých nesmyslných částek 5.2. transparentnost rozpočtu (5b.) - výběrová řízení, obecně výběr dodavatelů - pravidla budou součástí grantové smlouvy - provázanost 5.1. a 5.2.

27 Rozpočet 5.3. Způsob zajištění spolufinancování (3b.) - usnesení zastupitelstva jmenovité 3b. - výpis z účtu s penězi NNO 3b. - nepřesnosti vyřazení projektu 5.4. Finanční udržitelnost (5b.) - udržitelnost také ve hodnocení závazku 2 roky optimální u osobních nákladů - fundraising s potenciálními zdroji alespoň 2b. - strategické dokumenty prohlášení celého zastupitelstva (jmenovité), nebo pol. klubů

28 Specifické požadavky 6.1. kvalita zpracování projektu (5b.) 6.2. předchozí zkušenosti žadatele (3b.) - s řízením projektů - s MA inovativnost projektu (3b.)

29 Specifické požadavky 6.1. kvalita zpracování projektu (5b.) - logický rámec bodově nehodnocen - kvalitních logických rámců - výrazná menšina (nelogické) - logická struktura projektu - udržitelná stránka projektu (tisk, papír) 1 bod - výřečnost (textová část se měla vejít do 10 stran) - další podklady (ale jen na CD) - týmové zpracování se závěrečnou redakcí

30 Specifické požadavky 6.2. předchozí zkušenosti žadatele (3b.) - řízení projektů 1b. - MA 21 1b. - obojí 3b. - účast členů týmu na projektech 1b inovativnost projektu (3b.) - pouze pokud je skutečně inovativní - inovativnost v rámci regionu max. 1 b.

31 Druhá výzva pokud bude 1. výzva vyhodnocena jako úspěšná mohla by již na podzim přijít 2. výzva (neoficiální, předběžný termín) podmínkou je získání projektů pro vlastní revolvingový účel udržitelnost fondu

32 Změny pro druhou výzvu 1 vyhotovení a 3 CD (pokud to půjde) povinné usnesení zastupitelstva obce pro všechny omezení položek rozpočtu investice (30%), osobní náklady (60%), kontakt s veřejností (min. 30%) změny kritérií navázané kontakty s cílovými skupin., efektivita, účelnost povinná specifikace postupu v rámci MA 21

33 Prosba na závěr Chtěli bychom Vás požádat o postřehy a připomínky k 1. výzvě Revolvingového fondu MŽP a k systému výběru. Jsme k dispozici pro konzultace v rámci procesu hodnocení. Děkuji.

34 Kontakty Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU Tel: Bc. Jakub Šlemr, odborný referent, odd. programů EU tel: Bc. Markéta Košťálová, odborný referent, odd. programů EU Tel:

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI ÚRS PRAHA, a.s. NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI (Výsledek projektu TB010MMR023) ÚRS PRAHA,

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Program CZ 11,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ 11,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ 11,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA I. Psychiatrická péče Ministerstvo financí

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Vstupní zpráva Zpráva zpracována k datu: 9. 7. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více