ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI"

Transkript

1 ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI VODOHOSPODARKEHO SDRUZENI TURNOV,...^.^,...,,^,...,...,.^,.. ^..ZA.,RQK2014 Datum vyhotoveni zpravy: Po6et vytisku zpravy: 5 Po6et stran: 1+6 Pfilohy: 4

2 ZPRAVAO V?SLEDKU P^EZKOUMANI HOSPODARENI Vodohospodarske sdruzeni Turnov ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENJ podle z^kona t. 93/2009 Sb. o auditorech, ve zndni pozdfejsich pfedplsu (d^le ]en z^kon 0 auditorech") auditorskeho standardu t. 52, dalslch relevantnfch predpisu vydanych Komorou auditoru CR, podle ustanoveni 42 z^kona t. 128/2000 Sb. o obcich, ve zneni pozd^jsicin pi'edpiso, a podle ustanoveni 10 z^kona 6.420/2004 Sb. o pfezkoum^vsni hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdfejsich pfedpisd {d^le jen z^kon t. 420/2004 Sb.") Adresat: Sfdio: Pravni forma: ic: DiC: CZ Auditorska spolecnost: AUDITEX s. r. o. SidIo: IC: DiC: CZ pro dobrovolny svazek obci Vodohospodarske sdruzeni Turnov za obdobi od do I. VSEOBECNE INFORMACE Vodohospodai=ske sdruzeni Turnov (dale jen VHS") Antonina Dvoi'aka 287, Turnov dobrovolny svazek obci registrovany u Krajskeho ur'adu Liberec 1. maje 97/25, Liberec ill - Jerab AUDITEX, s.r.o., Liberec byla zapsana pod cislem 9 do seznamu auditorskych spolecnosti vedeneho Komorou auditoru CR. Auditorska spolecnost provedla pi'ezkoumani hospodafeni VHS v souladu s ustanovenim 4, odsl 7 zakona c. 420/2004 Sb. a 2, pism. b) zakona o auditorech. Prezkoumani provedii auditofi Ing. Lumir Subert, cislo auditorskeho opravneni 1431, a Ing. Pavia Havlova, cislo auditorskeho opravneni 1956, a asistent auditora Ing. Vlastislav Cejnar, registracni cislo 713. Pfezkoumani hospodafeni se uskutecnilo v sidle VHS ve dnech od 15. ledna do 20. unora 2015 na zaklade smiouvy uzavfene dne 13. cervna Pfezkoumani hospodafeni bylo zahajeno ovefenim bilancni kontinuity rozvahovych uctu dne , cinnost auditora pfedchazejict vyhotoveni teto zpravy byla ukoncena ovefenim dokumentace k rozpoctovym zmenam dne II. PREDMET PREZKOUMANI HOSPODARENJ Pfedmetem pfezkoumani jsou podle ustanoveni 2, odst. 1 zakona c. 420/2004 Sb. udaje o rocnim hospodafeni, tvofici soucast zaverecneho uctu podle 17, odst. 2 a 3 zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, a to: a) pineni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci tykajicich se rozpoctovych prostfedku, b) financni operace tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu, c) naklady a vynosy VHS, d) penezni operace tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na zaklade smiouvy mezi dvema nebo vice uzemnimi celky anebo na zaklade smiouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami, ^^Vui^lgi (e:\ 1

3 ZPRAVA O V?SLEDKUPf^EZKOUMANf H0SP0DAI^EN( Vodohospodarske sdruzeni Turnov e) financni operace tykajici se cizich zdroju ve smysiu pravnich predpisu o ucetnictvi, f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsinni prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smiuv, g) vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam. Pfedmetem pfezkoumani v souladu s ustanovenim 2, odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb. jsou dale oblasti: a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi VHS, b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi VHS, c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach ve zneni pozdejsich pfedpisu, d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob, g) zfizovani vecnych bfemen k majetku VHS, h) ucetnictvi vedene VHS HLEDISKA PREZKOUMANI HOSPODARENJ Pfedmet pfezkoumani podle ustanoveni 3 zakona c. 420/2004 Sb. (viz bod II. teto zpravy) se ovefuje z hiediska: a) dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, b) souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, c) dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podminek jejich pouziti, d) vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. Pravni pfedpisy pouzite pfi pfezkoumani hospodafeni pokryvajici vyse uvedeni hiediska jsou uvedeny v pfiloze c. 1, ktera je nedilnou soucasti teto zpravy. IV. DEFINOVANJ ODPOVEDNOSTI Za hospodafeni, ktere bylo pfedmetem pfezkoumani, za jeho zobrazeni v ucetnich a financnich vykazech a za dodrzovani pravnich pfedpisu upravujicich financni hospodafeni odpovida statutarni organ VHS. Ulohou auditora je vydat, na zaklade provedeneho pfezkoumani hospodafeni, zpravu o vysledku pfezkoumani hospodafeni. Pfezkoumani hospodafeni auditor proved! v souladu se zakonem o auditorech, auditorskym standardem c. 52 a dalsimi relevantnimi pfedpisy vydanymi Komorou auditoru CR a s ustanovenim! 2, 3, a 10 zakona c. 420/2004 Sb. V souladu s vyse uvedenymi pravnimi pfedpisy je auditor povinen dodrzovat eticke normy a naplanovat a provest pfezkoumani hospodafeni tak, aby ziskal omezenou jistotu, ze hospodafeni VHS je v souladu s hledisky pfezkoumani hospodafeni (viz bod III. teto zpravy). V. RAMCOVY ROZSAH PRACJ Za ucelem vykonani pfezkoumani hospodafeni VHS byly pouzity postupy ke shromazdeni dostatecnych a vhodnych dukaznich informaci. Tyto postupy jsou svym 2

4 ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODAI^ENf Vodohospodarske sdruzeni Turnov rozsahem mensi, nez u zakazky poskytujici pfimefenou jistotu a jsou auditorem aplikovany na zaklade jeho odborneho usudku vcetne vyhodnoceni rizik vyznamnych (materialnich) chyb a nedostatku. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor bere v uvahu vnitfni kontroini system VHS. Pouzite postupy zahrnuji vyberovy zpusob seti'eni a vyznamnost {materialitu) jednotlivych skutecnosti. Oznaceni vsech dokladu a jinych materialu vyuzitych pfi pfezkoumani hospodafeni VHS je uvedeno v pfiloze c. 4, ktera je nedilnou soucasti teto zpravy. V ramci pfezkoumani hospodafeni VHS cinil auditor i daisi kroky a vyuzival i daisi informace, ktere nejsou soucasti tohoto oznaceni. VI. ZAVER ZPRAVY O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENJ A. VYJADRENI K SOULADU HOSPODARENJ S HLEDISKY PREZKOUMANJ A.1. Ucetnictvi. nakladani a hospodafeni s maietkem Od roku 2010 doslo k zasadni zmene v ucetnich postupech tzv. vybranych ucetnich jednotek (viz 1, odst. 3 zakona o ucetnictvi ve zneni platnem od ). Navazne byly v prubehu let 2010 az 2014 provedeny v zakone o ucetnictvi daisi zmeny a byly vydany nektere provadect pfedpisy v podobe vyhlasek a ucetnich standardu, avsak V rozsahu nepokryvajtcim pine problematiku ucetnich postupu a ocenovani ve vybranych ucetnich jednotkach. Absence provadecich pr'edpisu, jakoz i ruzne (a casto znacne odiisne) vyklady stavajicich pfedpisu vytvafeji od roku 2010 pro oblast ucetnictvi velmi nejiste pravni prostfedi. Radu pfipadu bylo nutno fesit podle obecnych ucetnich zasad, neize vyioucit, ze provadeci pfedpisy, ktere by mely byt vydany v dalsim obdobi, mohou vyvolat potfebu doplnujicich ci opravnych ucetnich zapisu. Pfi hodnoceni jednotlivych udaju ucetni zaverky v casove fade je tfeba pfihiednout k metodickym zmenam vyplyvajicim v pfislusnych letech z citovanych pravnich pfedpisu. Pfi kontrole bilancni kontinuity bylo zjisteno, ze zustatky rozvahovych uctu vykazane k byly v hiavni knize pfevedeny jako pocatecni zustatky techto uctu k v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy (s pfihiednutim ke zmenam ve Smerne uctove osnove). Na zaklade provedene kontroly ucetnictvi muzeme konstatovat: pfilozena ucetni zaverka zahrnujict rozvahu, vykaz zisku a ztraty, pfehled o peneznich tocich, pfehled o zmenach vlastniho kapitalu a pfilohu ucetni zaverky (viz pfiloha c. 2 teto zpravy) byla v podstatnych souvislostech sestavena v souladu se zakonem o ucetnictvi a provadecimi pfedpisy. ucetni operace jsou dolozeny ucetnimi doklady, pfi jejich kontrole nebyly zjisteny zadne zavaznejsi nedostatky jak z hiediska spravnosti zauctovani, tak z hiediska dodrzovani pfedepsanych nalezitosti die zakona o ucetnictvi. majetek a zavazky vykazane v rozvaze jsou dolozeny fadne provedenymi inventarizacemi. Majetkova evidence je vedena zpusobem zabezpecujicim aplikaci novych ocenovacich a odpisovych principu, ktere pfinesly vyse zminene nove pravni pfedpisy. Vysoky zustatek dohadnych uctu aktivnich a pfijatych zaioh na transfery je dan skutecnosti, ze dosud nebylo uzavfeno vyuctovani investicnich dotaci, ktere byly VHS poskytnuty, zejmena na akci Cista Jizera". vysledek hospodafeni celkem je ve vykazu zisku a ztraty vykazan ve spravne vysi. Veskere naklady a vynosy jsou v navaznosti na cl. IV stanov uctovany v ramci hiavni cinnosti, tomu odpovida I sestaveni rozpoctu. Protoze dosud nebyl vydan ucetni standard 3

5 Vodohospodi^ske sdruzeni Turnov 0 postupech uctovani nakladu a vynosu hospodafske a hiavni cinnosti, neize v budoucnu vyioucit V teto oblasti moznost metodickych zmen. VHS vede na podrozvahovych uctech zastaveny majetek, informace o nem je uvedena V pi'iloze ucetni zaverky. A.2. Rozpoctove hospodafeni. dotace Rozdil mezi celkovymi pfijmy a vydaji je uveden ve Vykazu pro hodnoceni pineni rozpoctu (viz pfiloha c. 3 teto zpravy). Na zaklade provedene dokladove proverky a kontroly naplne nekterych vykazanych rozpoctovych polozek, zejmena tfidy 8 - Financovani muzeme konstatovat, ze vykazane udaje navazuji na ucetnictvi a ze v podstatnych souvislostech byla dodrzena platna rozpoctova skladba. Dokladova kontrola, ktera byla provedena vyberovym zpusobem, nezjistila z hiediska rozpoctoveho tfideni pfijmu a vydaju nedostatky zavaznejsiho razu. Je mozno konstatovat, ze pri provedenych vyberovych seti'enich nebyly zjisteny pi^ipady poruseni rozpoctove kazne. Pfi proverce postupu VHS pfi schvalovani a zvefejneni rozpoctu a rozpoctovych opatfeni auditor nezjistil rozpory s platnou pravni upravou. VHS vede radnou evidenci rozpoctovych zmen. Pfi vyberovem pfezkoumani rozhodujicich poskytnutych ucelovych dotaci nebyly zjisteny pfipady nespravneho pouziti financnich prostfedku, resp. pfipady poruseni dotacnich podminek. A.3. Vyberova fizeni Auditor pfi pfezkoumani hospodafeni nezjistil pfipady, kdy by VHS postupovalo pfi realizaci akci majicich charakter vefejne zakazky v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. Dokumentace k provedenym vyberovym fizenim je v podstatnych vedena v souladu se zakonem. nalezitostech Na zaklade nami provedeneho pfezkoumani hospodafeni Vodohospodarskeho sdruzeni Turnov za rok 2014 jsme nezjlstili zadnou skutecnost, ktera by nas vedia k presvedceni, ze prezkoumavane hospodafeni neni ve vsech vyznamnych (materialnich) ohiedech v souladu s hledisky prezkoumani hospodafeni uvedenymi v bode 111. teto zpravy. 4

6 ZPRAVA O V?SLEDKU PkEZKOUMANiHOSPODAI^ENl Vodohospodafske sdruzeni Tumov B. VYJADRENI OHLEDNE CHYB A NEDOSTATKO Zakon c. 420/2004 Sb. stanovi, abychom ve zprave uvedii zaver podle ustanoveni 10, odst. 2, pism. d) a odst. 3 citovaneho zakona. Toto ustanoveni vyzaduje, abychom informovali, zda pi'i pfezkoumani hospodafeni byly zjisteny chyby a nedostatky a v cem pfipadne spocivaly, a to bez ohiedu na jejich vyznamnost (materialitu) a jejich vztah k hospodafeni VHS jako celku. Pfi pfezkoumani hospodafeni Vodohospodarskeho sdruzeni Turnov za rok 2014 jsme nezjistili zavazne nedostatky uvedene v 10, odst. 3, pism. c) citovaneho zakona. Zjistene drobne nesrovnalosti nejsou podle naseho nazoru z hiediska principu vyznamnosti (materiality) zavazne, tj. maji povahu nedostatku die 10, odst. 3, pism. b) citovaneho zakona. C. UPOZORNENi NA PRIPADNA RIZIKA V souladu s ustanovenim 10, odst. 2, pism. b) zakona c. 420/2004 Sb. auditor upozorhuje na riziko zajisteni financni stability s ohiedem na vysokou miru zadluzenosti ve vztahu k tvorbe zdroju. Za ucelem kvantifikace a vymezeni tohoto rizika zadalo v roce 2010 sdruzeni u Ceske spofitelny, as., zpracovani Analyzy uveroveho potencialu VHS Turnov. Z teto analyzy vyplyva schopnost VHS v budoucnosti hradit sve zavazky, pfipadne i zvysit uverove zatizeni v souvislosti s dalsimi investicnimi akcemi. Hospodafeni VHS se od predikovaneho vyvoje zasadne neodchyluje, analyza je proto nadale pouzitelnym materialem. Zpracovany model je vsak zaiozen na pfedpokladech zvysenych pfijmu zejmena z pronajmu vodohospodafske infrastruktury. Je proto nezbytne prubezne vyhodnocovat, zda dochazi k naplnovani modelovych pfedpokladu a navazne upfesnovat rozpoctovy vyhled sdruzeni. Dale je tfeba upozornit na probihajici kontroly spravce dane zamefene jednak na dodrzovani dotacnich podminek, jednak na spravnost odvodu dane z pfijmu a DPH za zdahovaci obdobi roku Dosud odhadnutelna a kvantifikovatelna rizika z provadene kontroly zohlednilo VHS jiz lohskem roce ve svem ucetnictvi tvorbou rezervy. Dopad pfipadnych dalsich zjisteni z dnesniho pohledu nelze odhadnout. C. PODJL POHLEDAVEK A ZAVAZKO NA ROZPOCTU VHS A PQDIL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU VHS Povinnou soucasti zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni die zakona c. 420/2004 Sb. je uvedeni podilu pohledavek a zavazku na rozpoctu VHS a uvedeni podilu zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku. Dale uvedeny vypocet odpovida navodu pro vypocet ukazatelu die zpravy MF CR C. 5/2012. o podil pohledavek na rozpoctu (pfijmech) = 7,57% o podil zavazku na rozpoctu (pfijmech) = 8,21% o zastaveny majetek v pofizovaci cene / stala aktiva brutto = 4,77% 5

7 ZPRAVA O VYSLEDKU PI^EZKOUMANI HOSPODAFEN! Vodohospodarske sdruzeni Tumov VII. DALSl INFORMACE Vodohospodafske sdruzeni Turnov zastupovali pan Ing. Milan Hejduk, pfedseda Rady sdruzeni, pani Marcela Cervova, feditelka VHS, a pani Blanka Spetlikova, ucetni. Nize podepsany zastupce VHS potvrzuje pfevzeti zpravy o vysledku pfezkoumani, vyjadruje souhlas s obsahem teto zpravy a zaroveh bere na vedomi jejt zavery. Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni se pfedava VHS ve tfech vyhotovenich svazanych a v jednom vyhotoveni nesvazanem. V Turnove, dne 20. unora 2015, jmenem auditorske spolecnosti zpravu o vysledku pfezkoumani hospodafeni vypracoval; Pfezkoumani dale provedii: Ing. Lumir Subert auditor, cislo auditorskeho opravneni 1431 jednatel spolecnosti Ing. PavIa Havlova auditor, cislo auditorskeho opravneni 1956 Ing. Vlastislav Cejnar asistent auditora, registracni cislo 713 V Turnove, dne 20. unora 2015 za VHS Turnov: hx 7 ing. Mil^n Hejduk pfedseda Rady sdruzeni PRJLOHY: c. 1 pfehled pravnich pfedpisu, jejichz soulad s pfezkoumavanym hospodafenim auditor ov6fil c. 2 Ucetni zaverka c. 3 Vykaz pro hodnoceni pineni rozpoctu c. 4 Oznaceni dokladu a jinych materialu vyuzitych pfi pfezkoumani hospodafeni VHS. 6

8 Pfiloha e. 1 Pfehled pravnich pi'edpisti. jejichz soulad s pfezkoumavanym auditor ovefil hospodafenim Pfi pfezkoumani hospodafeni auditor posuzuje soulad hospodafeni nejmene s nasledujicimi pravnimi pfedpisy, resp. jejich vybranymi ustanovenimi: - zakonem c. 420/2004 Sb. o pfezkoumavani hospodafeni uzemnich samospravnycli celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdejsich pfedpisu; - vyhlaskou c. 449/2009 Sb,, o zpusobu, terminech a rozsahu udaju pfedkladanych pro hodnoceni pineni statniho rozpoctu, rozpoctu statnich fondu, rozpoctu uzemnich samospravnych celku, rozpoctu dobrovolnych svazku obci a rozpoctu Regionalnich rad regionu soudrznosti, ve zneni pozdejsich pfedpisu, ktery provadi nektera ustanoveni zakona c. 218/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech a o zmene nekterych souvisejicich zakonu {rozpoctova pravidia), ve zneni pozdejsich pfedpisu; - zakonem c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu; - vyhlaskou c. 323/2002 Sb. o rozpoctove skladbe, ve zneni pozdejsich pfedpisu; - zakonem c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu; - vyhlaskou c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu pro nektere vybrane ucetni jednotky; - vyhlaskou c. 383/2009 Sb. o ucetnich zaznamech v technicke forme vybranych ucetnich jednotek a jejich pfedavani do centralniho systemu ucetnich informaci statu a o pozadavcich na technicke a smisene formy ucetnich zaznamu {technicke vyhlaska o ucetnich zaznamech); - ceskymi ucetnimi standardy pro nektere vybrane ucetni jednotky, ktere vedou ucetnictvi podle vyhlasky c. 410/2009 Sb.; - zakonem c. 128/2000 Sb. o obcich, ve zneni pozdejsich pfedpisu; - zakonem c. 137/2009 Sb. o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu; - zakonem c. 243/2000 Sb. o rozpoctovem urceni vynosu nekterych dani uzemnim samospravnym celkum a nekterym statnim fondum {zakon o rozpoctovem urceni dani), ve zneni pozdejsich pfedpisu.

9 XCRGURXA/RXA ( / ) ROZVAHA - BILANCE uzemni samospravnd celky, svazky obci, regionaini rady regionu soudrznosti (v Kt. s presnosti na dv desetinna mista) Obdobi: 13/2014 ico: Ndzev: Vodohospodarske sdruzeni Turnov Obdobi Cislo Synteticky Minute potozky Nizev poloiky u et Brutto Korekce Nelto AKTIVA CELKEM ^ , , ,06 Stkla aktiva _, , , , ,87^ Diouhodoby nehmotny majetek , , ,19 1. Nehmotn6 vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Oceniteln^ prava 4. Povolenky na emise a preferencni limity 5. Drobny diouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni diouhodoby nehmotny majetek 7. NedokonCeny diouhodoby nehmotny majetek 8. Uspofddaci ucet technickeho zhodnoceni diouhodobeho nehmotneho majetku 9. Poskytnute z^lohy na diouhodoby nehmotny majetek 10. Diouhodoby nehmotny majetek urcent k prodeji , , , , , , , ,19 II. Diouhodoby hmotny majetek , , , ,68 1. Pozemky , , ,46 2. KutturnI pi"edm6ty stavby , , , ,98 4. Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych movitych v6ci , , , P6stitelske celky tfvalych porostu Drobny diouhodoby hmotny majetek , ,44 7. Ostatni diouhodoby hmotny majetek , , , ,60 8. NedokonCeny diouhodoby hmotny majetek , ,37 9. Uspofddaci ute\o zhodnoceni diouhodobeho hmotneho majetku Poskytnute z^lohy na diouhodoby hmotny majetek , Diouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji 036 III. Diouhodoby finan6ni majetek 10.O4.201S 7h11m44s ZpracovSno sysl6mem UCR GORDIC spot, s r. o. Strana 1/5

10 Licence: DUGI XCRGURXA / RXA ( / ) Obdobi Cislo polozky Nazev pohiky Synteticky Otel Bezne ar-iifih', Korekce ^ ^^^-^'^ Netto Minule 1. Majetkove OCasti v osobach s rozhodujicfm vlivem 2. Majetkove u6asti v osobach s podslatnym vlivem 3. DIutiove cenne papiry dr^ene do splatnosti 4. Dloutiodobe pujcky 5. Terminovane vklady diouhodobe 6. Ostatni diouhodoby financni majetek 7. Poilzovany diouhodoby financni majetek _ 8. Poskytnute zaiohy na diouhodoby financni majetek IV. DIouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci diouhodobe 2. DIouhodobe pohledavky z postoupenych uveru 3. DIouhodobe poskytnute zaiohy 4. DIouhodobe pohledavky z ruteni 5. DIouhodobe pohledavky z nestroju spolufinancovanych ze zahranici 6. Ostatni diouhodobe pohledavky 7. DIouhodobe poskytnute zaiohy na transfery B. Obezna aktiva 1. Zasoby II. 1. Pofizeni materialu 2. Material na sklade 3. Material na ceste 4. NedokonCena vyroba 5. Polotovary vlastni vyroby 6. Vyrobky 7. Pofizeni zbozi 8. Zbo^i na sklade 9. Zbozi na ceste 10. Ostatni zasoby Kratkodobe pohledavky 1. Odberatele 2. Smenky k inkasu 3. Pohledavky za eskontovan6 cenne papiry 4. Kratkodobe poskytnute zaiohy 5. Jine pohledavky z hiavni Cinnosti 6. Poskytnute navratne financni vypomoci kretkodobe 7. Kratkodobe pohledavky z postoupenych uveru , , , , , , , , h11m44s Zpracovino sys^mem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ ,16

11 Licence: DUG! XCRGURXA/RXA ( / ) Obdobi dislo Synteticky MInufe poloiky Nizev poloiky ucet BrvttO Korekce 8. Pohledavky z pferozdeienych dani 9. Pohledavky za zamsstnanci 10. SociSIni zabezpeteni 11. Zdravotni pojistsni 12. Duchodov6 spofenf 13. Daft z pfijmu 14. Jin6 pfime dang 15. Daft z pfidane hodnoty 16. Jine dan6 a poplatky 17. Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 23. Kratkodobe pohledavky z ruceni 24. Pevn6 terminove operace a opce 25. Pohledavky z financnihc zajistsni 26. Pohledavky z vydanych diuhopisu 27. Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 26. Krcitkodob^ poskytnuta z^tohy na transfery 29. Naklady pfistich obdobi 30. Pfijmy pfistich obdobi 31. Dohadne iicty aktivni 32. Ostatni kratkodobe pohledavky III. Kratkodoby financni majetek 1. Majetkove cenne papiry k obchodovdnl 2. Oluhove cenne papiry k obchodov^nl 3. Jin6 cenne papiry 4. Terminovane vklady kratkodobe 5. Jin6 b62ne utty 9. B62ny ucet 11. ZSkladni be^ny Oeel uzemnich samospravnych ceiko 12. B62n6 u ty fondu uzemnich samospravnych celkii 15. Ceniny 16. Penize na cest6 17. Pokladna , , , ,00 720, , , , , ,69 934, ,95 _ 934^( ,95 _ 934, , , , , )5 7h1tm44s Zpracovano systemem UCR GORDIC<S> spol. s r. o. strana 3/5

12 Licence: DUGI XCRGURXA/RXA ( / ) Cislo polozl<y Nazevpohiky SynteSck^ Bezn6 Obdobi Minute isiva CELKEM c. Vlastni kapital , ,85 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujicr poloiky , ,28 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Transfery na pofizeni diouiiodobeho majetku 4. Kurzove rozdily 5. Ocefiovaci rozdily pfi prvotnim pouiiti metody 6. Jine ocei^ovaci rozdily 7. Opravy minulycti obdobi , , , , , ,04 II. Fondy ucetni jednotky 6. Ostatni fondy 419 III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi , , , ,90 2. Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Vysledek hospodafeni pfedch^zejicich iicetnich obdobi , ,67 D. Cizi zdroje I. Rezervy 1. Rezer^ _ ^ II. DIouhodobe zavazky 1. DIouhodobe uvery 2. Prijale navratne financni vypomoci diouhodobe 3. DIouhodobe zavazky z vydanych diuhopisu 4. DIouhodobe pfijate zaiohy 5. DIouhodobe zavazky z ruteni 6. DIouhodobe smenky k lihrade 7. DIouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni diouhodobe zavazky 9. DIouhodobe pfijate zaiohy na transfery III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 2. Eskonlovane kratkodobe diuhopisy (smenky) 3. Kratkodobe zavazky z vydanych diuhopisu 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavateie 6. Smenky k ijhrad ^ ,01^ , , , , , , ,13 82S , , , , ,66 _ ^M , , h11m44s ZpracovAno systimem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/5

13 Li^nce: DUGI XCRGURXA/RXA ( / } disio SynteScky Obdobi poloiky Nazev potoiky u et Bezne Minute 7. Kratkodobe pfijate zdlotiy Zavazky z deiene spr^vy Pnjate navratne financnf vypomoci kratkodobe Zamestnanci , Jine zevazky vufii zamgstnancum Socialni zabezpeceni , Zdravotni pojisteni , DCicliodove spofeni , Dan z pfijmu , , Jine pfime dane , , Dati z pfidane hodnoty Jine dane a poplatky Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim , Kratkodobe zavazky z ruceni Pevne terminove operace a opce Zavazky z fjnancniho zajjgteni Zavazky z upsanych nesplacenych cennych papiru a podilu Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici Kratkodobe pfijate zaiohy na transfery , Vydaje pfistich obdobi , , Vynosy pfislich obdobi Dohadne ucty pasivni , , Ostatni kratkodobe zavazky , ,00 * Konec sestavy * h11m44s strana 5/5

14 Licence: DUGI XCRGUVXA/VXA ( / ) VYKAZ ZISKU A ZTRATY uzemni samospravne celky, svazky obci, regionaini rady regionu soudrinosti (v Kc, s presnosti na dv6 desetinna mista) Obdobi 13/2014 ico: Nazev: ^odohospodafske sdruzeni Turnov Cislo Synteticky Bezneobdobi Minuie obdobi polozky Nazev polozky. udet Hiavni cinnost Hospodafska cinnost'. Hiavni cinnost Hospodafska cinnost A. Naklady celkem , ,26 1. Naklady z cinnosti , ,70 1. Spotreba materialu , ,83 2. Spotreba energie , ,50 3. Spotreba jinych neskladovatelnych dodavek , ,43 4. Prodane zbozi Aktivace diouhodobeho majetku Aktivace ob6^n6ho majetku Zmena stavu zasob vlastni vyroby Opravy a udrzovani , ,77 9. Cestovne , , Nciklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizacnfch sluieb Ostatni sluzby , , Mzdove ndklady , , Zakonne socialni pojigtsnl , , Jine socialni pojisteni , , Zakonne socieini naklady , , Jine socialni naklady Dan sllnicni , , Dafi z nemovitosti , , Jine dane a poplatky , , Smiuvni pokuty a uroky z prodleni , Jine pokuty a penale , , Dary a jin^ bezuplatnd pfeddni , Prodany material Manka a gkody ti31m16s Zpracovano systemem UCR GORDIC spol. s r o strana 1/3

15 Licence: DUGI XCRGUVXA/VXA ( / ) Cislo Synteticky B6zneobdobi Minuli obdobi poloiky Nazev potoiky ^^^^^^Bt 06et Hiavni &nnost Hospodifski dinnost Hiavni cinnost Hospodafska dinnost - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 27. Tvorba fondci , Odpisy diouhodobeho majetku , Prodany diouhodoby nehmotny majetek Prodany diouhodoby hmotny majetek , Prodane pozemky Tvorba a zuctovani rezerv , Tvorba a zuctovani opravnych polozek Naklady z vyfazenych pohledavek Naklady z drobneho diouhodobeho majetku , , Ostatni naklady z Cinnosti , ,66 f II. Financni naldady , ,21 1. Prodane cenne papiry a podily Uroky , ,21 3. Kurzove ztraty Naklady z pfeceneni realnou hodnotou Ostatni financnl naklady 569 III. Naklady na transfery 2. Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery ,35_ V. Dan z pfijmu , ,00 1. Dan z pfijmu 2. DodateCne odvody dan6 z pfijmci Vynosy ceike , , , , , ,16 I.. Vynosy z cinnosti , ,79 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku Vynosy z prodeje sluzeb Vynosy z pronajmu ,00 4, Vynosy z prodaneho zboii Vynosy ze spravnich poplatkij Vynosy z mistnich poplatku Jine vynosy z vlastnich vykonu Smiuvni pokuty a uroky z prodleni Jine pokuty a penale , Vynosy z vyfazenych pohledavek h31m16s strana 2/3

16 Licence: DUGI XCRGUVXA/VXA ( / ) Cislo Synteticky Bezne obdobi Minuie obdobi poloiky Nizev poloiky ^^^^^^K 06et Hiavni cinnost Hospodiiiki Cinnost _...,..-...^:,? Hiavni cinnost Hospodafska cinnost < 12. Vynosy z prodeje materialu Vynosy z prodeje diouhodobeho nehmotneho majetku Vynosy z prodeje diouhodobeho hmotneho majetku kroms pozemkd , Vynosy z prodeje pozemku Cerp^ni fondu Ostatni vynosy z cinnosti , ,79 II. Finan ni vynosy 529,80 899,94 1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu Uroky ,80 899,94 3. Kurzove zisky Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou Vynosy z diouhodobeho financniho majetku Ostatni finandni vynosy 669 IV. Vynosy z transferu , Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferci , V. Vynosy ze sdilenych dani a poplatkii 1. Vynosy ze sdilene dane z pfijmu fyzickych osob Vynosy ze sdilene dane z pfijmu pravnickych osob Vynosy ze sdilene dane z pfidane hodnoty Vynosy ze sdilenych spotfebnich dani Vynosy ze sdilenych majetkovych dani Vynosy z ostatnich sdilenych dani a poplatkci 688 C. Vysledek hospodareni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim , ,90 2. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi , * Konec sestavy * h31m16s strana 3/3

17 Licence: DUGI XCRGUPXA/PXA ( / ) PRILOHA uzemni samospravne celky, svazky obci, regiondini rady (v Kt. s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi: 13/2014 \to: Ndzev: Vodohospodarske sdruzeni Turnov AX Informace podle S.T.odst. 3 zakona^ Jnfo rmace^ppdl&j X odst.^ M kqna,.^ -r>ii»«ilrsv.-1nwi.tfi»'.i ^.3. Informace podle 7 odst. 5 zakona h39m 7s Zpracovino systimem UCR GORDIC spol. s r. o. strmna1/17

18 Licence: DUGI XCRGUPXA/PXA ( / ) laa. Informace podle 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozyaiiovych uctu Cislo Podrozvahovy OCETNI OBDOBI polozky Nazev potoiky ^//JHfll^ udet B^iNi MINULt P.I. Majetek a zavazky ucetni jednotky , ,36 1. Jiny drobny diouhodoby nehmotny majetek Jiny drobny diouhodoby hmotny majetek , ,36 3. Ostatni majetek 903 P.II. Vyfazene pohledavky a zavazky 1. Vyi'azene pohledavky 2. Vyfazene zavazky P.1II. Podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku Jinou osobou 1. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 2. DIouhodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 3. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smiouvy o vypujcce 4. DIouhodobe podminsne pohledavky z diivodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smiouvy o vypujcce 5. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu 6. DIouhodobe podminene pohledavky^ duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodo P.IV. Datsi podminene pohledavky , ,94 1. Kratkodobe podminene pohledavky ze smiuv o prodeji diouhodobeho majetku 2. DIouhodobe podminene pohledavky ze smiuv o prodeji diouhodobeho majetku 3. Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smiuv 4. DIouhodobe podminene pohledavky z jinych smiuv 5. Kratkodobe podminene pohledavky z nastrojci spolufinancovanych ze zahranici 6. DIouhodobe podminene pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 7. Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 8. DIouhodobe podminene pohledevky ze vztahu k jinym zdrojum , ,94 9. Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z pfijatych zajisteni 10. DIouhodobe podminene uhrady pohledavek z pfijatych zajisteni 11. Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych fizeni 12. DIouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu. spravnich fizeni a jinych fizeni P.V1. Podminene zavazky z diivodu uzivani ciziho majetku 1. Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu 2. DIouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu 3. Kratkodobe podminene zavazky z finaneniho leasingu 4. DIouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu 5. Kratkodobe podminene zavazky z dijvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smiouvy o vypuj6ce 6. DIouhodobe podminene zavazky z duvodu uf iv^ni ciziho majetku na zaklade smiouvy o vypujcce 7. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duvodu 8. DIouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivcini ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duvodu h39m 7s Zpracovano systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/17

19 UcaniM:DUGI XCRGUPXA/PXA ( / ) ^.4. Informace podle 7 odst 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu Cislo Podrozvahovi'] OCEJNIOBDOBI polozky Nizevpoloiky '^^'i., ^Pj^ MINUL _ P.VII. DaIsi podmindne zavazky , ,55 1. Kratkodobe podminene zavazky ze smiuv o pofizeni diouhodobeho majetku DIouhodobe podminene zavazky ze smiuv o pofizeni diouhodobeho majetku Kratkodobe podminene zavazky z jinych smiuv DIouhodobe podminene zavazky z jinych smiuv Kratkodobe podminene zavazky z nestroju spolufinancovanych ze zahranici DIouhodobe podminene zsvazky z nestroju spolufinancovanych ze zahranici Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z prav.pfedp.a daisi Cinn.moci zakonod.vykonne nebo soudni DIouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z prev.pfedp.a daisi einn.moci zakonod.vykonne nebo soudni Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych DIouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych , , Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich DIouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Kreikodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych fizeni DIouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporii, sprevnich fizeni a jinych fizeni 986 P.VIII. Ostatni podminena aktiva a ostatni podminena pasiva a vyrovnavaci ucty 1. Ostatni krdtkodobd podminena aktiva Ostatni diouhodoba podminena aktiva Ostatni kratkodoba podminena pasiva Ostatni diouhodob^ podminena pasiva VyrovnSvaci ucet k podrozvahov^m tictum , , h39m 7s Zpracovino systemem UCR GORDIC spol. s r.o. strana 3/17

20 Licence; DUGI XCRGUPXA/PXA ( / ) /<.5. Informace podle 18 odst. 1 pism. c) zaitona Cislo OdETNl OBDOBI polozky Nazev poloiky 1. Splatne zavazky pojistneho na sodeinlm zatiezpeceni a pfisp^vku na statni politiku zamsstanosti 2. Splatne zavazky vei'ejneho zdravotniho pojisteni 3. Evidovane daftove nedoplatky u mistne pfislufin^ch financnich org^nu B tn , MINUL , h39m 7s Zpracovano systemem UCR GORDIC spol. s r. o. slrana 4/17

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 67728201 Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Liptál čp. 331, 756 31 Liptál sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00303763 Obec Halenkov Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72547839 Název: Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace A.1. Informace podle

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více