Neúnavn! Niestrudzone! çâûúóïëï È!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neúnavn! Niestrudzone! çâûúóïëï È!"

Transkript

1 Neúnavn! Niestrudzone! çâûúóïëï È!

2 Modely PSM 408, PSM 508 a PSM 708 jsou synergické zdroje s elektronickou regulací. Byly provedeny dûkladné studie dynamiky tûchto systémû pro svafiování drátem MIG/ MAG na uhlíkové oceli, nerezové oceli a hliníku jak reïimu Short-Arc (zkratov ), tak Spray-Arc (sprchov ). Spawarki PSM 408, PSM 508 i PSM 708 sà elektronicznie sterowanymi synergicznymi êród ami pràdu. Dynamika pracy urzàdzeƒ zosta a starannie opracowana w celu optymalizacji procesu spawania ciàg ego stali w glowych, stali nierdzewnych i aluminium metodà MIG/MAG zarówno ukiem krótkim, jak i ukiem natryskowym. PSM 408, PSM 508 Ë PSM 708 ÎÂÍÚ ÓÌÌ Â ÒËÌÂ ËÚË ÂÒÍËÂ Ò Ó Ì Â ÔÔ Ú. ÑËÌ ÏËÍ ÓÚ ÚËı ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ - Ô Â ÏÂÚ Ú ÚÂÎ ÌÓÈ Á ÓÚÍË Îfl Ò ÍË MIG/MAG (ÔÓÎÛ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ò ÍË Ò Â Â Á ËÚÌ ı ÁÓ ) Ì Û ÎÂ Ó ËÒÚÓÈ ÒÚ ÎË, ÌÂ Ê Â ÂÈ ÒÚ ÎË Ë Î ÏËÌËË, Í Í ÂÊËÏÂ Short-Arc (Ò Í Ò ÍÓ ÓÚÍËÏË Á Ï Í ÌËflÏË), Ú Í Ë Spray-Arc (ÒÚ ÛÈÌ È ÔÂ ÂÌÓÒ).

3 Doskona e spawanie ÇeÎËÍÓÎeÔÌ fl Ò Í Modely PSM jsou vybaveny dokonal mi funkcemi pro svafiování MIG/ MAG v ruãním a synergickém reïimu. Jsou zárukou optimální svafiovací dynamiky. Technologie SCR electronic s digitálním ovládáním umoïàuje pfiesnou lineární regulaci napûtí svafiovacího proudu dovolující snadné fiízení i na dálku. Optimální starty (Hot-Start MIG, Soft- Start a Burn-Back) a zejména bezpeãnost práce jsou zaruãeny za v ech provozních podmínek. Urzàdzenia PSM wyposa one sà w komplet funkcji r cznego i synergicznego spawania MIG/MAG, zapewniajàcych optymalnà dynamik spawania. Cyfrowo sterowana technologia SCR gwarantuje precyzyjnà liniowà regulacj napi cia pràdu spawania, co umo liwia dok adne ustawienie parametrów spawania nawet przy zdalnym sterowaniu. Optymalne zajarzanie (funkcje goràcego startu, powolnego startu i regulacji czasu upalania), a przede wszystkim bezpieczeƒstwo i niezawodnoêç nawet w najtrudniejszych warunkach. åó ÂÎË PSM ËÏÂ Ú Ò ÙÛÌ͈ËË, ÌÂÓ ıó ËÏ Â Îfl Ò ÍË Û ÌÓÏ Ë ÒËÌ ËÚË ÂÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ, Ë ÌÚË Û Ú Ô Â ÓÒıÓ ÌÛ ËÌ ÏËÍÛ Ò ÍË. àòôóî ÁÓ ÌË ÚË ËÒÚÓ Ì ı ÎÂÍÚ ÓÌÌ ı ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ò ˆËÙ Ó Ï ÛÔ ÎÂÌËÂÏ ÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ Ô ÓËÁ ÂÒÚË ÚÓ ÌÛ ÎËÌÂÈÌÛ Â ÛÎË Ó ÍÛ ÚÓÍ Ò ÍË, Ó ÂÒÔÂ Ë fl Ú ÍÊÂ Ô ÓÒÚÛ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÛ Â ÛÎË Ó ÍÛ Ô ÏÂÚ Ó. ÅÂÁÓÚÍ ÁÌ È ÔÛÒÍ Ò Ô ËÏÂÌÂÌËÂÏ Hot-Start Mig ( ÒÚ È ÒÚ Ú), Soft- Start (ÔÎ Ì È ÒÚ Ú) Ë Burn-Back ( ÒÚflÊÍ Û Ë), Ë, Ô ÂÊ Â Ò Ó, ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ Ë Ì ÂÊÌÓÒÚ Î ı Ó Ëı ÛÒÎÓ Ëflı. Základní aplikace G ówne zastosowania ÉÎ Ì Â Ó Î ÒÚË Ô ËÏÂÌÂÌËfl Lehk prûmysl, tûïk prûmysl, svafiování na staveni ti, stavebnictví, dopravní prûmysl. Przemys owe prace wytwórcze, Prace budowlane, Prace terenowe, Prace w przemyêle transportowym. ãâ Í fl Ô ÓÏ ÎÂÌÌÓÒÚ, ÚflÊÂÎ fl Ô ÓÏ ÎÂÌÌÓÒÚ, ÚÓÏÓ ËÎ Ì fl Ô ÓÏ ÎÂÌÌÓÒÚ.

4 Rychlost posuvu drátu Pr dkoêç podawania drutu ëëìâ Ë ÂÒÍ fl Ô Ó ÏÏ Síla materiálu GruboÊç materia u íóî ËÌ Ï ÚÂ Ë Î Svafiovací proud Nat enie pràdu spawania íóí Ò ÍË Svafiovací proud mûfien WyÊwietlacz nat enia pràdu spawania àáïâ ÂÌËË ÚÓÍ Ò ÍË Knoflík parametrického nastavení Pokr t o regulacji parametrówdrehknopf êû Í Â ÛÎË Ó ÍË Ô ÏÂÚ Ó Místní/dálkové ovládání. Sterowanie lokalne lub zdalne. äìóôíë Ó ÓÒÌÓ ÌÓ Ó ËÎË ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÂÊËÏ ÓÚ Synergick program Program spawania synergicznego ëëìâ Ë Ë ÂÒÍ fl Ô Ó ÏÏ Signalizace napájení Lampka kontrolna zasilania ë ÂÚÓ ËÓ Ì È ËÌ ËÍ ÚÓ ÎÂÍÚ ÓÔËÚ ÌËfl Signalizace v konu Lampka kontrolna pràdu spawania ë ÂÚÓ ËÓ Ì È ËÌ ËÍ ÚÓ ÏÓ ÌÓÒÚË Signalizace poruchy Lampka ostrzegawcza awarii ë ÂÚÓ ËÓ Ì È ËÌ ËÍ ÚÓ ÒË Ì ÎËÁ ˆËË ÌÂËÒÔ ÌÓÒÚË MMA DráÏkování / TIG obienie / TIG Arc-Air / TIG Ruãní Spawanie r czne êû ÌÓ ÛÔ ÎÂÌË Synergické Spawanie synergiczne ëëìâ ÂÚË ÂÒÍÓ ÛÔ ÎÂÌË 2 takt 2 takt 2 Ú ÍÚ (ÍÓ ÓÚÍË ) 4 takt 4 takt 4 Ú ÍÚ (ÍÓ ÓÚÍË ) Tabulka synergick ch programû Tabela programów synergicznych í Îˈ ÒËÌÂ Ë Ë ÂÒÍËı Ô Ó ÏÏ Crater Filler Wype nianie krateru á ÔÓÎÌÂÌËÂ Í Ú Plyn Gaz É Á Test posuvu drátu Pr dkoêç podawania drutu èó Ô Ó ÓÎÓÍË Svafiovací napûtí Napi cie pràdu spawania ç Ô flêâìëâ Ò ÍË Svafiovací napûtí mûfiené WyÊwietlacz napi cia pràdu spawania àáïâ ÂÌËÂ Ì Ô flêâìëfl Ò ÍË Bodování Spawanie punktowe è Ëı ÚÍ Stehování Punkt przerwy ë Í ÎÂÍÚ ÓÁ ÍÎÂÔÍ ÏË Nastavení tlumivky Poziom induktancji ì Ó ÂÌ ËÌ ÛÍÚË ÌÓÒÚË Knoflík parametrického nastavení Pokr t o regulacji parametrów êû Í Â ÛÎË Ó ÍË Ô ÏÂÚ Ó Jednotka podavaãe svafiovacího drátu WF 108 je vybavena digitálnû synergick m ovládacím panelem. Synergick fiídící panel obsahuje mnoïství pamûèov ch programû, které zjednodu ují ovládání a umoïàují pouïívat tato zafiízení i ne kolen m sváfieãûm. Vestavûné automatické nastavení umoïàuje generátorûm kompenzovat kolísání napájecí soustavy a udrïování stability hofiení oblouku. Hodnoty proudu a napûtí na oblouku jsou zobrazeny na digitálním displeji a po ukonãení svafiování jsou uloïeny v pamûti. Podajnik drutu WF 108 wyposa ony jest w cyfrowy synergiczny panel sterujàcy. Synergiczny panel sterowania zawiera szereg programów spawania, dzi ki czemu urzàdzenia sà niezwykle proste w obs udze równie dla mniej wykwalifikowanych pracowników. Uk ad Auto- Setting (samoregulacji) automatycznie dostosowuje si do wahaƒ napi cia zasilania, zapewniajàc stabilnoêç uku. Bie àce wartoêci napi cia i nat enia pràdu spawania widoczne sà na cyfrowym wyêwietlaczu. W chwili wy àczenia urzàdzenia bie àce ustawienia sà automatycznie zapami tywane. ìòú ÓÈÒÚ Ó Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ò Ó ÌÓÈ Ô Ó ÓÎÓÍË WF 108 ÓÒÌ ÂÌÓ ÒËÌ ËÚË ÂÒÍÓÈ ˆËÙ Ó ÓÈ Ô ÌÂÎ ÛÔ ÎÂÌËfl. ëàçöêéàéàóöëääü Ô ÌÂÎ ÛÔ ÎÂÌËfl Ò Á ÔËÒ ÌÌ ÏË Ô ÏflÚ ÏÌÓ Ó ËÒÎÂÌÌ ÏË Ô Ó ÏÏ ÏË, ÍÓÚÓ Â ÂÎ Ú ÚË ÔÔ Ú ÂÁ ÈÌÓ Ô ÓÒÚ ÏË ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Ë Ô Ë Ó Ì ÏË Îfl ÌÂ Ó ÂÌ ÓÔ ÚÌÓ Ó Ô ÒÓÌ Î. ìòú ÓÈÒÚ Ó Auto-Setting ( ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl Ì ÒÚ ÓÈÍ ) ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ËÒÚÓ ÌËÍÛ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÍÓÏÔÂÌÒË Ó Ú ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì Ô flêâìëfl ÒÂÚË ÎÂÍÚ ÓÔËÚ ÌËfl, ÔÓ Â ÊË fl ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÒÚ ËÎ ÌÓÈ Ò Ó ÌÛ Û Û. ç ˆËÙ Ó ÓÏ ËÒÔΠÓÚÓ Ê ÚÒfl ÁÌ ÂÌËfl ÚÓÍ Ë Ì Ô flêâìëfl Û Ë Ë Ô Ë ÍÎ ÂÌËË Á ÔÓÏËÌ ÚÒfl ÔÓÒΠÌË ÛÒÎÓ Ëfl Ô Ó Â ÂÌËfl Ò ÍË. Provedení standard Ovládací panel pro jednotku podavaãe svafiovacího drátu WF 107 byl maximálně zjednodu en tím je umoïnûno naprosto jednoduché nastavení libovoln ch svafiovacích parametrû. Wersja standardowa Panel sterujàcy podajnika drutu WF 107 zosta maksymalnie uproszczony w celu u atwienia ustawiania parametrów spawania. ëú Ì ÚÌÓ ËÒÔÓÎÌÂÌË è ÌÂÎ ÛÔ ÎÂÌËfl ÛÒÚ ÓÈÒÚ Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ô Ó ÓÎÓÍË WF 107 Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ ÛÔ Ó ÂÌÓ, ÚÓ ÂÎ ÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ Ô ÏÂÚ Ó Ò ÍË ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓ Ô ÓÒÚÓÈ.

5 atwe w obs udze è ÓÒÚÓÚ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Synergie dovoluje automatickou optimalizaci nastavení v ech parametrû s extrémní jednoduchostí. V echna nastavení jsou urãována navolením typu materiálu / ochranného plynu a prûmûru drátu, tedy kombinace ãísla z této tabulky synergick ch kfiivek a hodnoty jednoho z následujících parametrû: síla materiálu, svafiovací proud a rychlost posuvu drátu. Funkcje synergiczne umo liwiajà automatycznà regulacj wszystkich parametrów spawania, dzi ki czemu obs uga urzàdzenia jest niezwykle prosta. Wystarczy wybraç najbardziej odpowiedni dla danego zadania program z tabeli krzywych spawania synergicznego oraz ustawiç wartoêç jednego z nast pujàcych parametrów: gruboêci materia u, nat enia pràdu spawania, pr dkoêci podawania drutu. ëëìâ ËÚË ÂÒÍÓ ÛÔ ÎÂÌË ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ë ÓÔÚËÏ Î ÌÓ Ò ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓÈ Ô ÓÒÚÓÚÓÈ ÛÒÚ Ì ÎË Ú ÒÂ Ô ÏÂÚ. ÑÓÒÚ ÚÓ ÌÓ Á Ú Ì ÓÒÌÓ Â ÚËÔ ËÒÔÓÎ ÁÛÂÏÓ Ó Ï ÚÂ Ë Î Ë Á Ë ÚÓÎ ËÌ Ô Ó ÓÎÓÍË Ë Â Î ÌÛ Ô Ó ÏÏÛ ËÁ Ú Îˈ ÒËÌÂ Ë ÂÒÍËı Í Ë ı Ë ÔÓÒΠÒÚ ËË Á Ú ÁÌ ÂÌËÂ Ó ÌÓ Ó ËÁ ÒÎÂ Û Ëı Ô ÏÂÚ Ó : ÚÓÎ ËÌÛ Ï ÚÂ Ë Î, ÚÓÍ Ò ÍË, ÒÍÓ ÓÒÚ ÔÓ Ë Ô Ó ÓÎÓÍË. Inne zalety Ñ Û Ëe ÔÎ Ò Jednotka podavaãe svafiovacího drátu WF 108 nebo WF 107 je od generátoru oddûlena, je moïné její jednoduché vyjmutí a transport, s moïností pfiipojit 4 vícesmûrná kola, která usnadàují transport. Podajnik drutu WF 108 lub WF 107 stanowi osobne urzàdzenie, atwe do wyjmowania i przemieszczania. Mo na go te umieêciç na 4 obrotowych ko ach u atwiajàcych transport. ìòú ÓÈÒÚ Ó Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ò Ó ÌÓÈ WF108 ËÎË WF107 ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÓÚ ÂÎ ÌÓ ÓÚ Ò Ó ÌÓ Ó ÔÔ Ú, Ëı ÏÓÊÌÓ Î ÍÓ ËÁ ÎÂ Ë Ô  ÂÁÚË, ÛÒÚ ÌÓ Ë 4 ÔÓ Ó ÓÚÌ Â ÍÓÎÂÒ, ÍÓÚÓ Â Ó ÎÂ Ú Ô  ÓÁÍÛ. Zdroj namontovan na podvozku usnadní manipulaci celé soustavy vãetnû ocelové lahve se stlaãen m plynem a tvofií dohromady jeden úhledn celek. Chladící jednotka WU 22 chladí hofiák MIG, umoïàuje jeho vy í zatíïení a díky vodnímu chlazení jsou tyto hofiáky lépe ovladatelné. Konstrukce jednotky umoïàuje okamïitou indikaci hladiny chladící kapaliny. Dzi ki zamontowaniu êród a pràdu na wózku, transport urzàdzenia wraz z butlà z gazem jest atwy i wygodny. Uk ad ch odzenia WU 22 odpowiada za ch odzenie uchwytu MIG, pozwalajàc na korzystanie z wydajniejszych uchwytów ch odzonych wodà. Poziom p ynu ch odniczego jest widoczny na bie àco. äó ÔÛÒ ÔÔ Ú, ÓÒÌ ÂÌÌ È ÍÓÎÂÒËÍ ÏË, Ó Î ÂÚ Ô ÂÏ ÂÌËÂ Ó Ó Û Ó ÌËfl Ë ÁÓ Ó Ó ÎÎÓÌ, Ó Â ËÌflfl Ëı Ó ËÌ ÍÍÛ ÚÌ È Â Ú. ìòú ÓÈÒÚ Ó ÓıÎ Ê ÂÌËfl WU22 Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚ ÓıÎ Ê ÂÌË ÎÂÍÚ Ó MIG, ÔÓÁ ÓÎflfl ÓÎÂÂ Ï Ì ÂÌÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Û Û, ÔÓ fl ÂÂ Ó Ë ı ÍÚ ËÒÚËÍË. ì Ó ÂÌ Ó ÔÓÍ Á ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.

6 Za úãelem chlazení tepelnû namáhan ch ãástí je pfiivádûn chladící vzduch, kter je regulovan v závislosti na vnitfiní teplotû. Przep yw powietrza ch odzàcego wewnàtrz obudowy jest kierowany tak, aby zapewniç optymalne ch odzenie nagrzewajàcych si podzespo ów, a jego nat enie jest regulowane automatycznie w zale noêci od bie àcej temperatury urzàdzenia. èóúóí ÓÁ Ûı  ÛÎË ÛÂÚÒfl Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂÏÔ ÚÛ Ó Ó Û Ó ÌËfl Ë Ì Ô ÎflÂÚÒfl ÔÓ ÒÔÂˆË Î Ì Ï Í Ì Î Ï, ÓÔÚËÏËÁË Ûfl ÓıÎ Ê ÂÌËÂ Ì Â ËıÒfl ÒÚÂÈ. Sestava s elektropfievodovkou o 4 válcích pro taïen materiál WF 108, a o 2 válcích, pro taïen materiál WF 107 zaji Èují optimální podmínky podavaãe svafiovacího drátu. Wersja z 4-rolkowym motoreduktorem dla podajnika drutu WF 108 i z 2-rolkowym dla podajnika drutu WF 107 zapewnia optymalne warunki podawania drutu w trakcie spawania. äóìòú Û͈Ëfl ÏÓÚÓ -  ÛÍÚÓ Ò 4 Î ÏË Îfl ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ô ÓÚfl Ë ÌËfl WF 108, Ò 2 Î ÏË Îfl ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ô ÓÚfl Ë ÌËfl WF 107 Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚ Ì ËÎÛ Ë ÛÒÎÓ Ëfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ò Ó ÌÓÈ Ô Ó ÓÎÓÍË. Nabízíme fie ení pro staveni tû a lodûnice Idealne rozwiàzanie dla firm budowlanych i stoczni è ËÏÂÌÂÌË ÒÛ ÓÒÚ ÓÂÌËË Pfiístroj WF 111 miniposuv drátu WF111 je nesmírnû kompaktní jednotka podavaãe drátu (15x46x30.5cm) váïící pouh ch 8,5 kg. Je pfienosná, pevná a úãelovû fie ená k dokonalému uspokojení v ech poïadavkû svafiování na staveni ti a v lodûnicích. Na pfiedním digitálním panelu mûïete snadno nastavit v echny parametry procesu svafiování. Celohliníková konstrukce v kombinaci s plasty je odolná vûãi korozi, nárazûm a je nehofilavá. Cívka je uloïena v plastovém krytu k zaji tûní dokonalej í ochrany a oddûlení od pracovního prostfiedí. Minipodajnik drutu WF 111 Zamontowany na wózku minipodajnik drutu WF111 wyró nia si niezwykle ma ymi wymiarami (15x46x30,5 cm) i wa y zaledwie 8,5 kg. Zosta on zaprojektowany specjalnie z myêlà o zastosowaniach budowlanych i pracach stoczniowych, gdzie wa na jest przenoênoêç i wytrzyma oêç. Cyfrowy panel sterujàcy umo liwia atwy dost p do wszystkich parametrów spawania. Obudowa wykonana jest z aluminium, dzi ki czemu jest nierdzewna, oraz z wytrzyma ego i ognioodpornego (samogasnàcego) plastiku. Dla zapewnienia lepszej izolacji od czynników zewn trznych cewka zosta a umieszczona w plastikowej obudowie. åëìë Ú ÌÓ ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ó Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ô Ó ÓÎÓÍË åëìë Ú ÌÓ ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ó Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ô Ó ÓÎÓÍË WF 111 ÂÁ ÈÌÓ ÍÓÏÔ ÍÚÌ fl Ô ÂÌÓÒÌ fl ÚÂÎÂÊÍ (15ı46ı30,5 ÒÏ), ÂÒÓÏ ÒÂ Ó ÎË 8,5 Í, Ò Ô Ó ÌÓÈ ÍÓÌÒÚ Û͈ËÂÈ, ÒÔÂˆË Î ÌÓ Á ÓÚ ÌÌÓÈ Îfl ÔÓÎÌÓ Ó Û Ó ÎÂÚ Ó ÂÌËfl ÔÓÚ Â ÌÓÒÚÂÈ Ó ÌÓ Ó Ë ÏÓ ÒÍÓ Ó ÒÛ ÓÒÚ ÓÂÌËfl. ÇÒÂ Ô ÏÂÚ ÒÂ Ó Ô ÓˆÂÒÒ Ò ÍË Î ÍÓ Â ÛÎË Û ÚÒfl Ò Ù ÓÌÚ Î ÌÓÈ ˆËÙ Ó ÓÈ Ô ÌÂÎË ÛÔ ÎÂÌËfl. ÑÎfl ÔÓ ÂÌËfl ÍÓ ÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÒÚË ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ó ˆÂÎËÍÓÏ ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÓ ËÁ Î ÏËÌËfl, ÔÎ ÒÚËÍÓ Â ÓÎÓÍÌ Ô Ë Ú Û ÌÛ ÒÚÓÈÍÓÒÚ Ë Ó ÌÂÛÔÓ ÌÓÒÚ (Ò ÏÓ ÂÌËÂ). ÑÎfl ÎÛ ÂÈ ËÁÓÎflˆËË ÓÚ Ó ÂÈ Ò Â Í ÚÛ Í ÁÏ ÂÌ ÍÓ ÔÛÒÂ, ˆÂÎËÍÓÏ ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÌÓÏ ËÁ ÔÎ ÒÚËÍ.

7 JakoÊç ä eòú Ó Modely PSM podobnû jako v echny zdroje z produkce firmy Selco jsou podrobeny pfiísn m zkou kám za úãelem ovûfiení jejich provozuschopnosti v kritick ch okolních podmínkách, odolnosti vûãi nároãn m mechanick m namáháním a sluãitelnosti s normami pro zafiízeními vyzafiující elektromagnetickou energii. Urzàdzenia PSM , podobnie jak wszystkie êród a pràdu Selco, przechodzà rygorystyczne testy koƒcowe, sprawdzajàce funkcjonowanie urzàdzenia w skrajnych warunkach atmosferycznych, wytrzyma oêç mechanicznà oraz zgodnoêç z normami emisji elektromagnetycznych. åó ÂÎË PSM , Í Í Ë Òfl ÏÏ ÂÌ ÚÓ Ó Selco, ÔÓ Â ÚÒfl ÒÚ Ó ÓÈ Ô ÓˆÂ Û Â ÍÓÌÚ ÓÎfl, Ô Â Ì ÁÌ ÂÌÌÓÈ Îfl Ô Ó Â ÍË ÓÚÓÒÔÓÒÓ ÌÓÒÚË Í ËÚË ÂÒÍËı ÛÒÎÓ Ëflı ÓÍ ÛÊ ÂÈ Ò Â, Ô Ó ÌÓÒÚË Ô Ë ÒËÎ ÌÓÏ ÏÂı ÌË ÂÒÍÓÏ ÓÁ ÂÈÒÚ ËË Ë Ì ÎÂÍÚ ÓÏ ÌËÚÌÛ ÒÓ ÏÂÒÚËÏÓÒÚ. Zkou ky krytí Testy stopnia ochrony IP-ÚeÒÚ Tepelné zkou ky Testy termiczne íeôîó e ÚeÒÚ Rázové zkou ky Testy wytrzyma oêciowe íeòú Ì Û Ì e Ì ÛÁÍË Zkou ka Ïivotnosti Testy wytrzyma oêci mechanicznej àòô Ú ÌËfl Ì Ô eìëe Zkou ka rovnováhy Testy stabilnoêci àòô Ú ÌËfl Ì ÒÚ ËÎ ÌÓÒÚ Zkou ky elektromagnetického vyzarování Testy zgodnoêci elektromagnetycznej íeòú Ì ÎeÍÚ ÓÏ ÌËÚÌÛ ÒÓ ÏeÒÚËÏÓÒÚ

8 PSM /60 Hz3x230/400 V 3x230/400 V 3x230/400 V 32 A 40 A 63 A X=35% (40 C) 400 A 500 A 700 A (X=30%) X=60% (40 C) 320 A 400 A 500 A X=100% (40 C) 250 A 300 A 390 A X=60% (25 C) 400 A 500 A 700 A A A A 70 V 77 V 82 V 21 S 21 S 21 S Infinitely Infinitely Infinitely 40x106x78 40x106x78 40x106x kg 180 kg 202 kg Wire feeder WF 107 WF 108 WF 111 Cod ( ) (giugno 2004) Printed in Italy Watt 120 W 120 W 120 W m/min Ø kg Ø kg Ø 20-5 kg 23 C 23 C 23 C 22x60x43,5 22x60x43,5 15x46x30,5 17,5 17,5 8,5 PSM 408 yes yes yes PSM 508 yes yes yes PSM 708 yes yes no Cooling unit WU 22 50/60 Hz 1x230 V Cooling capacity 2500W (20 C) qv 1650W 5.1 l/min (40 C) Hmax 33m 50Hz 44m 60Hz n. 2850min -1 50Hz qvmax 9 l/min 50Hz 10 l/min 60Hz 23 C 24,7x14,7x70 16 Z dûvodu neustálého v zkumu a v voje mohou b t nûkterá technická data zmûnûna. Ze wzgl du na nieustanne prace badawcze i rozwojowe podane parametry mogà ulec zmianie. çeô eí ËeÒfl Á ÓÚÍË Ì e Ó ÓÚ eî ËÒÒÎe Ó ËÌÈ Ë Á ËÚËfl ÔÓ ÁÛÏe Ú, ÚÓ Ô e ÒÚ ÎeÌÌ e ÌÌ e ÏÓ ÛÚ Ú ËÁÏeÌeÌ. EN EN50199 Via Palladio, Onara di Tombolo (Padova) ITALIA Tel Fax

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

H CZ SLO RUS. GR www.ferm.com. Art.No. CDM1005 FDC-1440K2. www.ferm.com 0612-18.2

H CZ SLO RUS. GR www.ferm.com. Art.No. CDM1005 FDC-1440K2. www.ferm.com 0612-18.2 H CZ SL PL RU GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Kühtreiber kühtreiber

Kühtreiber kühtreiber Kühtreiber kühtreiber český výrobce svařovací techniky katalog... welding for everyone... www.kuhtreiber.cz Představení společnosti Kühtreiber, s.r.o. Společnost Kühtreiber s.r.o. byla založena v roce

Více

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz CITOPULS II Svařovací zdroje MIG/MAG www.airliquidewelding.cz CITOPULS II CITOPULS II je jedním z produktů na trhu svařování metodou MIG/MAG, který nabízí vynikající kvalitu svařování a svařování s pokročilými

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

MCU MMC. mcu 2000 / 3000 / 4000 mmc 1500 / 1500 DT. Portálová obráběcí centra Portalowe centra obróbcze. www.kovosvit.cz

MCU MMC. mcu 2000 / 3000 / 4000 mmc 1500 / 1500 DT. Portálová obráběcí centra Portalowe centra obróbcze. www.kovosvit.cz MCU MMC mcu 2000 / 3000 / 4000 mmc 1500 / 1500 DT Portálová obráběcí centra Portalowe centra obróbcze www.kovosvit.cz 02 MCU / MMC Portálová obráběcí centra Portalowe centra obróbcze Portalowe centra obróbcze

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více