Neúnavn! Niestrudzone! çâûúóïëï È!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neúnavn! Niestrudzone! çâûúóïëï È!"

Transkript

1 Neúnavn! Niestrudzone! çâûúóïëï È!

2 Modely PSM 408, PSM 508 a PSM 708 jsou synergické zdroje s elektronickou regulací. Byly provedeny dûkladné studie dynamiky tûchto systémû pro svafiování drátem MIG/ MAG na uhlíkové oceli, nerezové oceli a hliníku jak reïimu Short-Arc (zkratov ), tak Spray-Arc (sprchov ). Spawarki PSM 408, PSM 508 i PSM 708 sà elektronicznie sterowanymi synergicznymi êród ami pràdu. Dynamika pracy urzàdzeƒ zosta a starannie opracowana w celu optymalizacji procesu spawania ciàg ego stali w glowych, stali nierdzewnych i aluminium metodà MIG/MAG zarówno ukiem krótkim, jak i ukiem natryskowym. PSM 408, PSM 508 Ë PSM 708 ÎÂÍÚ ÓÌÌ Â ÒËÌÂ ËÚË ÂÒÍËÂ Ò Ó Ì Â ÔÔ Ú. ÑËÌ ÏËÍ ÓÚ ÚËı ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ - Ô Â ÏÂÚ Ú ÚÂÎ ÌÓÈ Á ÓÚÍË Îfl Ò ÍË MIG/MAG (ÔÓÎÛ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ò ÍË Ò Â Â Á ËÚÌ ı ÁÓ ) Ì Û ÎÂ Ó ËÒÚÓÈ ÒÚ ÎË, ÌÂ Ê Â ÂÈ ÒÚ ÎË Ë Î ÏËÌËË, Í Í ÂÊËÏÂ Short-Arc (Ò Í Ò ÍÓ ÓÚÍËÏË Á Ï Í ÌËflÏË), Ú Í Ë Spray-Arc (ÒÚ ÛÈÌ È ÔÂ ÂÌÓÒ).

3 Doskona e spawanie ÇeÎËÍÓÎeÔÌ fl Ò Í Modely PSM jsou vybaveny dokonal mi funkcemi pro svafiování MIG/ MAG v ruãním a synergickém reïimu. Jsou zárukou optimální svafiovací dynamiky. Technologie SCR electronic s digitálním ovládáním umoïàuje pfiesnou lineární regulaci napûtí svafiovacího proudu dovolující snadné fiízení i na dálku. Optimální starty (Hot-Start MIG, Soft- Start a Burn-Back) a zejména bezpeãnost práce jsou zaruãeny za v ech provozních podmínek. Urzàdzenia PSM wyposa one sà w komplet funkcji r cznego i synergicznego spawania MIG/MAG, zapewniajàcych optymalnà dynamik spawania. Cyfrowo sterowana technologia SCR gwarantuje precyzyjnà liniowà regulacj napi cia pràdu spawania, co umo liwia dok adne ustawienie parametrów spawania nawet przy zdalnym sterowaniu. Optymalne zajarzanie (funkcje goràcego startu, powolnego startu i regulacji czasu upalania), a przede wszystkim bezpieczeƒstwo i niezawodnoêç nawet w najtrudniejszych warunkach. åó ÂÎË PSM ËÏÂ Ú Ò ÙÛÌ͈ËË, ÌÂÓ ıó ËÏ Â Îfl Ò ÍË Û ÌÓÏ Ë ÒËÌ ËÚË ÂÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ, Ë ÌÚË Û Ú Ô Â ÓÒıÓ ÌÛ ËÌ ÏËÍÛ Ò ÍË. àòôóî ÁÓ ÌË ÚË ËÒÚÓ Ì ı ÎÂÍÚ ÓÌÌ ı ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ò ˆËÙ Ó Ï ÛÔ ÎÂÌËÂÏ ÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ Ô ÓËÁ ÂÒÚË ÚÓ ÌÛ ÎËÌÂÈÌÛ Â ÛÎË Ó ÍÛ ÚÓÍ Ò ÍË, Ó ÂÒÔÂ Ë fl Ú ÍÊÂ Ô ÓÒÚÛ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÛ Â ÛÎË Ó ÍÛ Ô ÏÂÚ Ó. ÅÂÁÓÚÍ ÁÌ È ÔÛÒÍ Ò Ô ËÏÂÌÂÌËÂÏ Hot-Start Mig ( ÒÚ È ÒÚ Ú), Soft- Start (ÔÎ Ì È ÒÚ Ú) Ë Burn-Back ( ÒÚflÊÍ Û Ë), Ë, Ô ÂÊ Â Ò Ó, ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ Ë Ì ÂÊÌÓÒÚ Î ı Ó Ëı ÛÒÎÓ Ëflı. Základní aplikace G ówne zastosowania ÉÎ Ì Â Ó Î ÒÚË Ô ËÏÂÌÂÌËfl Lehk prûmysl, tûïk prûmysl, svafiování na staveni ti, stavebnictví, dopravní prûmysl. Przemys owe prace wytwórcze, Prace budowlane, Prace terenowe, Prace w przemyêle transportowym. ãâ Í fl Ô ÓÏ ÎÂÌÌÓÒÚ, ÚflÊÂÎ fl Ô ÓÏ ÎÂÌÌÓÒÚ, ÚÓÏÓ ËÎ Ì fl Ô ÓÏ ÎÂÌÌÓÒÚ.

4 Rychlost posuvu drátu Pr dkoêç podawania drutu ëëìâ Ë ÂÒÍ fl Ô Ó ÏÏ Síla materiálu GruboÊç materia u íóî ËÌ Ï ÚÂ Ë Î Svafiovací proud Nat enie pràdu spawania íóí Ò ÍË Svafiovací proud mûfien WyÊwietlacz nat enia pràdu spawania àáïâ ÂÌËË ÚÓÍ Ò ÍË Knoflík parametrického nastavení Pokr t o regulacji parametrówdrehknopf êû Í Â ÛÎË Ó ÍË Ô ÏÂÚ Ó Místní/dálkové ovládání. Sterowanie lokalne lub zdalne. äìóôíë Ó ÓÒÌÓ ÌÓ Ó ËÎË ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÂÊËÏ ÓÚ Synergick program Program spawania synergicznego ëëìâ Ë Ë ÂÒÍ fl Ô Ó ÏÏ Signalizace napájení Lampka kontrolna zasilania ë ÂÚÓ ËÓ Ì È ËÌ ËÍ ÚÓ ÎÂÍÚ ÓÔËÚ ÌËfl Signalizace v konu Lampka kontrolna pràdu spawania ë ÂÚÓ ËÓ Ì È ËÌ ËÍ ÚÓ ÏÓ ÌÓÒÚË Signalizace poruchy Lampka ostrzegawcza awarii ë ÂÚÓ ËÓ Ì È ËÌ ËÍ ÚÓ ÒË Ì ÎËÁ ˆËË ÌÂËÒÔ ÌÓÒÚË MMA DráÏkování / TIG obienie / TIG Arc-Air / TIG Ruãní Spawanie r czne êû ÌÓ ÛÔ ÎÂÌË Synergické Spawanie synergiczne ëëìâ ÂÚË ÂÒÍÓ ÛÔ ÎÂÌË 2 takt 2 takt 2 Ú ÍÚ (ÍÓ ÓÚÍË ) 4 takt 4 takt 4 Ú ÍÚ (ÍÓ ÓÚÍË ) Tabulka synergick ch programû Tabela programów synergicznych í Îˈ ÒËÌÂ Ë Ë ÂÒÍËı Ô Ó ÏÏ Crater Filler Wype nianie krateru á ÔÓÎÌÂÌËÂ Í Ú Plyn Gaz É Á Test posuvu drátu Pr dkoêç podawania drutu èó Ô Ó ÓÎÓÍË Svafiovací napûtí Napi cie pràdu spawania ç Ô flêâìëâ Ò ÍË Svafiovací napûtí mûfiené WyÊwietlacz napi cia pràdu spawania àáïâ ÂÌËÂ Ì Ô flêâìëfl Ò ÍË Bodování Spawanie punktowe è Ëı ÚÍ Stehování Punkt przerwy ë Í ÎÂÍÚ ÓÁ ÍÎÂÔÍ ÏË Nastavení tlumivky Poziom induktancji ì Ó ÂÌ ËÌ ÛÍÚË ÌÓÒÚË Knoflík parametrického nastavení Pokr t o regulacji parametrów êû Í Â ÛÎË Ó ÍË Ô ÏÂÚ Ó Jednotka podavaãe svafiovacího drátu WF 108 je vybavena digitálnû synergick m ovládacím panelem. Synergick fiídící panel obsahuje mnoïství pamûèov ch programû, které zjednodu ují ovládání a umoïàují pouïívat tato zafiízení i ne kolen m sváfieãûm. Vestavûné automatické nastavení umoïàuje generátorûm kompenzovat kolísání napájecí soustavy a udrïování stability hofiení oblouku. Hodnoty proudu a napûtí na oblouku jsou zobrazeny na digitálním displeji a po ukonãení svafiování jsou uloïeny v pamûti. Podajnik drutu WF 108 wyposa ony jest w cyfrowy synergiczny panel sterujàcy. Synergiczny panel sterowania zawiera szereg programów spawania, dzi ki czemu urzàdzenia sà niezwykle proste w obs udze równie dla mniej wykwalifikowanych pracowników. Uk ad Auto- Setting (samoregulacji) automatycznie dostosowuje si do wahaƒ napi cia zasilania, zapewniajàc stabilnoêç uku. Bie àce wartoêci napi cia i nat enia pràdu spawania widoczne sà na cyfrowym wyêwietlaczu. W chwili wy àczenia urzàdzenia bie àce ustawienia sà automatycznie zapami tywane. ìòú ÓÈÒÚ Ó Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ò Ó ÌÓÈ Ô Ó ÓÎÓÍË WF 108 ÓÒÌ ÂÌÓ ÒËÌ ËÚË ÂÒÍÓÈ ˆËÙ Ó ÓÈ Ô ÌÂÎ ÛÔ ÎÂÌËfl. ëàçöêéàéàóöëääü Ô ÌÂÎ ÛÔ ÎÂÌËfl Ò Á ÔËÒ ÌÌ ÏË Ô ÏflÚ ÏÌÓ Ó ËÒÎÂÌÌ ÏË Ô Ó ÏÏ ÏË, ÍÓÚÓ Â ÂÎ Ú ÚË ÔÔ Ú ÂÁ ÈÌÓ Ô ÓÒÚ ÏË ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Ë Ô Ë Ó Ì ÏË Îfl ÌÂ Ó ÂÌ ÓÔ ÚÌÓ Ó Ô ÒÓÌ Î. ìòú ÓÈÒÚ Ó Auto-Setting ( ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl Ì ÒÚ ÓÈÍ ) ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ËÒÚÓ ÌËÍÛ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÍÓÏÔÂÌÒË Ó Ú ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì Ô flêâìëfl ÒÂÚË ÎÂÍÚ ÓÔËÚ ÌËfl, ÔÓ Â ÊË fl ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÒÚ ËÎ ÌÓÈ Ò Ó ÌÛ Û Û. ç ˆËÙ Ó ÓÏ ËÒÔΠÓÚÓ Ê ÚÒfl ÁÌ ÂÌËfl ÚÓÍ Ë Ì Ô flêâìëfl Û Ë Ë Ô Ë ÍÎ ÂÌËË Á ÔÓÏËÌ ÚÒfl ÔÓÒΠÌË ÛÒÎÓ Ëfl Ô Ó Â ÂÌËfl Ò ÍË. Provedení standard Ovládací panel pro jednotku podavaãe svafiovacího drátu WF 107 byl maximálně zjednodu en tím je umoïnûno naprosto jednoduché nastavení libovoln ch svafiovacích parametrû. Wersja standardowa Panel sterujàcy podajnika drutu WF 107 zosta maksymalnie uproszczony w celu u atwienia ustawiania parametrów spawania. ëú Ì ÚÌÓ ËÒÔÓÎÌÂÌË è ÌÂÎ ÛÔ ÎÂÌËfl ÛÒÚ ÓÈÒÚ Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ô Ó ÓÎÓÍË WF 107 Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ ÛÔ Ó ÂÌÓ, ÚÓ ÂÎ ÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ Ô ÏÂÚ Ó Ò ÍË ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓ Ô ÓÒÚÓÈ.

5 atwe w obs udze è ÓÒÚÓÚ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Synergie dovoluje automatickou optimalizaci nastavení v ech parametrû s extrémní jednoduchostí. V echna nastavení jsou urãována navolením typu materiálu / ochranného plynu a prûmûru drátu, tedy kombinace ãísla z této tabulky synergick ch kfiivek a hodnoty jednoho z následujících parametrû: síla materiálu, svafiovací proud a rychlost posuvu drátu. Funkcje synergiczne umo liwiajà automatycznà regulacj wszystkich parametrów spawania, dzi ki czemu obs uga urzàdzenia jest niezwykle prosta. Wystarczy wybraç najbardziej odpowiedni dla danego zadania program z tabeli krzywych spawania synergicznego oraz ustawiç wartoêç jednego z nast pujàcych parametrów: gruboêci materia u, nat enia pràdu spawania, pr dkoêci podawania drutu. ëëìâ ËÚË ÂÒÍÓ ÛÔ ÎÂÌË ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ë ÓÔÚËÏ Î ÌÓ Ò ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓÈ Ô ÓÒÚÓÚÓÈ ÛÒÚ Ì ÎË Ú ÒÂ Ô ÏÂÚ. ÑÓÒÚ ÚÓ ÌÓ Á Ú Ì ÓÒÌÓ Â ÚËÔ ËÒÔÓÎ ÁÛÂÏÓ Ó Ï ÚÂ Ë Î Ë Á Ë ÚÓÎ ËÌ Ô Ó ÓÎÓÍË Ë Â Î ÌÛ Ô Ó ÏÏÛ ËÁ Ú Îˈ ÒËÌÂ Ë ÂÒÍËı Í Ë ı Ë ÔÓÒΠÒÚ ËË Á Ú ÁÌ ÂÌËÂ Ó ÌÓ Ó ËÁ ÒÎÂ Û Ëı Ô ÏÂÚ Ó : ÚÓÎ ËÌÛ Ï ÚÂ Ë Î, ÚÓÍ Ò ÍË, ÒÍÓ ÓÒÚ ÔÓ Ë Ô Ó ÓÎÓÍË. Inne zalety Ñ Û Ëe ÔÎ Ò Jednotka podavaãe svafiovacího drátu WF 108 nebo WF 107 je od generátoru oddûlena, je moïné její jednoduché vyjmutí a transport, s moïností pfiipojit 4 vícesmûrná kola, která usnadàují transport. Podajnik drutu WF 108 lub WF 107 stanowi osobne urzàdzenie, atwe do wyjmowania i przemieszczania. Mo na go te umieêciç na 4 obrotowych ko ach u atwiajàcych transport. ìòú ÓÈÒÚ Ó Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ò Ó ÌÓÈ WF108 ËÎË WF107 ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÓÚ ÂÎ ÌÓ ÓÚ Ò Ó ÌÓ Ó ÔÔ Ú, Ëı ÏÓÊÌÓ Î ÍÓ ËÁ ÎÂ Ë Ô  ÂÁÚË, ÛÒÚ ÌÓ Ë 4 ÔÓ Ó ÓÚÌ Â ÍÓÎÂÒ, ÍÓÚÓ Â Ó ÎÂ Ú Ô  ÓÁÍÛ. Zdroj namontovan na podvozku usnadní manipulaci celé soustavy vãetnû ocelové lahve se stlaãen m plynem a tvofií dohromady jeden úhledn celek. Chladící jednotka WU 22 chladí hofiák MIG, umoïàuje jeho vy í zatíïení a díky vodnímu chlazení jsou tyto hofiáky lépe ovladatelné. Konstrukce jednotky umoïàuje okamïitou indikaci hladiny chladící kapaliny. Dzi ki zamontowaniu êród a pràdu na wózku, transport urzàdzenia wraz z butlà z gazem jest atwy i wygodny. Uk ad ch odzenia WU 22 odpowiada za ch odzenie uchwytu MIG, pozwalajàc na korzystanie z wydajniejszych uchwytów ch odzonych wodà. Poziom p ynu ch odniczego jest widoczny na bie àco. äó ÔÛÒ ÔÔ Ú, ÓÒÌ ÂÌÌ È ÍÓÎÂÒËÍ ÏË, Ó Î ÂÚ Ô ÂÏ ÂÌËÂ Ó Ó Û Ó ÌËfl Ë ÁÓ Ó Ó ÎÎÓÌ, Ó Â ËÌflfl Ëı Ó ËÌ ÍÍÛ ÚÌ È Â Ú. ìòú ÓÈÒÚ Ó ÓıÎ Ê ÂÌËfl WU22 Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚ ÓıÎ Ê ÂÌË ÎÂÍÚ Ó MIG, ÔÓÁ ÓÎflfl ÓÎÂÂ Ï Ì ÂÌÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Û Û, ÔÓ fl ÂÂ Ó Ë ı ÍÚ ËÒÚËÍË. ì Ó ÂÌ Ó ÔÓÍ Á ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.

6 Za úãelem chlazení tepelnû namáhan ch ãástí je pfiivádûn chladící vzduch, kter je regulovan v závislosti na vnitfiní teplotû. Przep yw powietrza ch odzàcego wewnàtrz obudowy jest kierowany tak, aby zapewniç optymalne ch odzenie nagrzewajàcych si podzespo ów, a jego nat enie jest regulowane automatycznie w zale noêci od bie àcej temperatury urzàdzenia. èóúóí ÓÁ Ûı  ÛÎË ÛÂÚÒfl Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂÏÔ ÚÛ Ó Ó Û Ó ÌËfl Ë Ì Ô ÎflÂÚÒfl ÔÓ ÒÔÂˆË Î Ì Ï Í Ì Î Ï, ÓÔÚËÏËÁË Ûfl ÓıÎ Ê ÂÌËÂ Ì Â ËıÒfl ÒÚÂÈ. Sestava s elektropfievodovkou o 4 válcích pro taïen materiál WF 108, a o 2 válcích, pro taïen materiál WF 107 zaji Èují optimální podmínky podavaãe svafiovacího drátu. Wersja z 4-rolkowym motoreduktorem dla podajnika drutu WF 108 i z 2-rolkowym dla podajnika drutu WF 107 zapewnia optymalne warunki podawania drutu w trakcie spawania. äóìòú Û͈Ëfl ÏÓÚÓ -  ÛÍÚÓ Ò 4 Î ÏË Îfl ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ô ÓÚfl Ë ÌËfl WF 108, Ò 2 Î ÏË Îfl ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ô ÓÚfl Ë ÌËfl WF 107 Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚ Ì ËÎÛ Ë ÛÒÎÓ Ëfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ò Ó ÌÓÈ Ô Ó ÓÎÓÍË. Nabízíme fie ení pro staveni tû a lodûnice Idealne rozwiàzanie dla firm budowlanych i stoczni è ËÏÂÌÂÌË ÒÛ ÓÒÚ ÓÂÌËË Pfiístroj WF 111 miniposuv drátu WF111 je nesmírnû kompaktní jednotka podavaãe drátu (15x46x30.5cm) váïící pouh ch 8,5 kg. Je pfienosná, pevná a úãelovû fie ená k dokonalému uspokojení v ech poïadavkû svafiování na staveni ti a v lodûnicích. Na pfiedním digitálním panelu mûïete snadno nastavit v echny parametry procesu svafiování. Celohliníková konstrukce v kombinaci s plasty je odolná vûãi korozi, nárazûm a je nehofilavá. Cívka je uloïena v plastovém krytu k zaji tûní dokonalej í ochrany a oddûlení od pracovního prostfiedí. Minipodajnik drutu WF 111 Zamontowany na wózku minipodajnik drutu WF111 wyró nia si niezwykle ma ymi wymiarami (15x46x30,5 cm) i wa y zaledwie 8,5 kg. Zosta on zaprojektowany specjalnie z myêlà o zastosowaniach budowlanych i pracach stoczniowych, gdzie wa na jest przenoênoêç i wytrzyma oêç. Cyfrowy panel sterujàcy umo liwia atwy dost p do wszystkich parametrów spawania. Obudowa wykonana jest z aluminium, dzi ki czemu jest nierdzewna, oraz z wytrzyma ego i ognioodpornego (samogasnàcego) plastiku. Dla zapewnienia lepszej izolacji od czynników zewn trznych cewka zosta a umieszczona w plastikowej obudowie. åëìë Ú ÌÓ ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ó Îfl Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ô Ó ÓÎÓÍË åëìë Ú ÌÓ ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ó Ô ÓÚfl Ë ÌËfl Ô Ó ÓÎÓÍË WF 111 ÂÁ ÈÌÓ ÍÓÏÔ ÍÚÌ fl Ô ÂÌÓÒÌ fl ÚÂÎÂÊÍ (15ı46ı30,5 ÒÏ), ÂÒÓÏ ÒÂ Ó ÎË 8,5 Í, Ò Ô Ó ÌÓÈ ÍÓÌÒÚ Û͈ËÂÈ, ÒÔÂˆË Î ÌÓ Á ÓÚ ÌÌÓÈ Îfl ÔÓÎÌÓ Ó Û Ó ÎÂÚ Ó ÂÌËfl ÔÓÚ Â ÌÓÒÚÂÈ Ó ÌÓ Ó Ë ÏÓ ÒÍÓ Ó ÒÛ ÓÒÚ ÓÂÌËfl. ÇÒÂ Ô ÏÂÚ ÒÂ Ó Ô ÓˆÂÒÒ Ò ÍË Î ÍÓ Â ÛÎË Û ÚÒfl Ò Ù ÓÌÚ Î ÌÓÈ ˆËÙ Ó ÓÈ Ô ÌÂÎË ÛÔ ÎÂÌËfl. ÑÎfl ÔÓ ÂÌËfl ÍÓ ÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÚÓÈÍÓÒÚË ÛÒÚ ÓÈÒÚ Ó ˆÂÎËÍÓÏ ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÓ ËÁ Î ÏËÌËfl, ÔÎ ÒÚËÍÓ Â ÓÎÓÍÌ Ô Ë Ú Û ÌÛ ÒÚÓÈÍÓÒÚ Ë Ó ÌÂÛÔÓ ÌÓÒÚ (Ò ÏÓ ÂÌËÂ). ÑÎfl ÎÛ ÂÈ ËÁÓÎflˆËË ÓÚ Ó ÂÈ Ò Â Í ÚÛ Í ÁÏ ÂÌ ÍÓ ÔÛÒÂ, ˆÂÎËÍÓÏ ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÌÓÏ ËÁ ÔÎ ÒÚËÍ.

7 JakoÊç ä eòú Ó Modely PSM podobnû jako v echny zdroje z produkce firmy Selco jsou podrobeny pfiísn m zkou kám za úãelem ovûfiení jejich provozuschopnosti v kritick ch okolních podmínkách, odolnosti vûãi nároãn m mechanick m namáháním a sluãitelnosti s normami pro zafiízeními vyzafiující elektromagnetickou energii. Urzàdzenia PSM , podobnie jak wszystkie êród a pràdu Selco, przechodzà rygorystyczne testy koƒcowe, sprawdzajàce funkcjonowanie urzàdzenia w skrajnych warunkach atmosferycznych, wytrzyma oêç mechanicznà oraz zgodnoêç z normami emisji elektromagnetycznych. åó ÂÎË PSM , Í Í Ë Òfl ÏÏ ÂÌ ÚÓ Ó Selco, ÔÓ Â ÚÒfl ÒÚ Ó ÓÈ Ô ÓˆÂ Û Â ÍÓÌÚ ÓÎfl, Ô Â Ì ÁÌ ÂÌÌÓÈ Îfl Ô Ó Â ÍË ÓÚÓÒÔÓÒÓ ÌÓÒÚË Í ËÚË ÂÒÍËı ÛÒÎÓ Ëflı ÓÍ ÛÊ ÂÈ Ò Â, Ô Ó ÌÓÒÚË Ô Ë ÒËÎ ÌÓÏ ÏÂı ÌË ÂÒÍÓÏ ÓÁ ÂÈÒÚ ËË Ë Ì ÎÂÍÚ ÓÏ ÌËÚÌÛ ÒÓ ÏÂÒÚËÏÓÒÚ. Zkou ky krytí Testy stopnia ochrony IP-ÚeÒÚ Tepelné zkou ky Testy termiczne íeôîó e ÚeÒÚ Rázové zkou ky Testy wytrzyma oêciowe íeòú Ì Û Ì e Ì ÛÁÍË Zkou ka Ïivotnosti Testy wytrzyma oêci mechanicznej àòô Ú ÌËfl Ì Ô eìëe Zkou ka rovnováhy Testy stabilnoêci àòô Ú ÌËfl Ì ÒÚ ËÎ ÌÓÒÚ Zkou ky elektromagnetického vyzarování Testy zgodnoêci elektromagnetycznej íeòú Ì ÎeÍÚ ÓÏ ÌËÚÌÛ ÒÓ ÏeÒÚËÏÓÒÚ

8 PSM /60 Hz3x230/400 V 3x230/400 V 3x230/400 V 32 A 40 A 63 A X=35% (40 C) 400 A 500 A 700 A (X=30%) X=60% (40 C) 320 A 400 A 500 A X=100% (40 C) 250 A 300 A 390 A X=60% (25 C) 400 A 500 A 700 A A A A 70 V 77 V 82 V 21 S 21 S 21 S Infinitely Infinitely Infinitely 40x106x78 40x106x78 40x106x kg 180 kg 202 kg Wire feeder WF 107 WF 108 WF 111 Cod ( ) (giugno 2004) Printed in Italy Watt 120 W 120 W 120 W m/min Ø kg Ø kg Ø 20-5 kg 23 C 23 C 23 C 22x60x43,5 22x60x43,5 15x46x30,5 17,5 17,5 8,5 PSM 408 yes yes yes PSM 508 yes yes yes PSM 708 yes yes no Cooling unit WU 22 50/60 Hz 1x230 V Cooling capacity 2500W (20 C) qv 1650W 5.1 l/min (40 C) Hmax 33m 50Hz 44m 60Hz n. 2850min -1 50Hz qvmax 9 l/min 50Hz 10 l/min 60Hz 23 C 24,7x14,7x70 16 Z dûvodu neustálého v zkumu a v voje mohou b t nûkterá technická data zmûnûna. Ze wzgl du na nieustanne prace badawcze i rozwojowe podane parametry mogà ulec zmianie. çeô eí ËeÒfl Á ÓÚÍË Ì e Ó ÓÚ eî ËÒÒÎe Ó ËÌÈ Ë Á ËÚËfl ÔÓ ÁÛÏe Ú, ÚÓ Ô e ÒÚ ÎeÌÌ e ÌÌ e ÏÓ ÛÚ Ú ËÁÏeÌeÌ. EN EN50199 Via Palladio, Onara di Tombolo (Padova) ITALIA Tel Fax

Vysokل pfiesnost, maximلlnي prغvar! Wysoka precyzja, Maksymalne wtapianie! ازسح fl عسکجسزع, د حزثد خ ج fl خغ ثج!

Vysokل pfiesnost, maximلlnي prغvar! Wysoka precyzja, Maksymalne wtapianie! ازسح fl عسکجسزع, د حزثد خ ج fl خغ ثج! Vysokل pfiesnost, maximلlnي prغvar! Wysoka precyzja, Maksymalne wtapianie! ازسح fl عسکجسزع, د حزثد خ ج fl خغ ثج! Zdroje Genesis 302-382 AC/DC a jsou synonymem pro vysokou pfiesnost a maximلlnي prغvar.

Více

a jízda pokraãuje i wyêcig trwa! ÔÂ Â, ÌÂ ÓÒÚ Ì ÎË flò

a jízda pokraãuje i wyêcig trwa! ÔÂ Â, ÌÂ ÓÒÚ Ì ÎË flò a jízda pokraãuje i wyêcig trwa! ÔÂ Â, ÌÂ ÓÒÚ Ì ÎË flò Nov invertorov generátor Genesis 145 je v sledkem dlouhodobé zku enosti získané na pfiedcházejícím modelu Genesis 140. Tento nov generátor se díky

Více

TIG BEZ OMEZENÍ TIG BEZ OGRANICZE. ÄêÉéçéÑìÉéÇÄü ëçäêää ÅÖá ééêäçàóöçàâ

TIG BEZ OMEZENÍ TIG BEZ OGRANICZE. ÄêÉéçéÑìÉéÇÄü ëçäêää ÅÖá ééêäçàóöçàâ TIG BEZ OMEZENÍ TIG BEZ OGRANICZE ÄêÉéçéÑìÉéÇÄü ëçäêää ÅÖá ééêäçàóöçàâ SELCO: Headquarters SELCO to je italská realita pfiedstavující nejmodernûj í konstrukãní a v robní prvky obloukového svafiování a

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

èappleóï ÎÂÌÌ Â ÂÈÌ Â Ï ËÌ Ò Û ÎËÌÂÌÌ Ï

èappleóï ÎÂÌÌ Â ÂÈÌ Â Ï ËÌ Ò Û ÎËÌÂÌÌ Ï GF 138 Serie GF 238 Serie Průmyslové šicí stroje s prodlouženým ramenem Long-arm industrial sewing machines èappleóï ÎÂÌÌ Â ÂÈÌ Â Ï ËÌ Ò Û ÎËÌÂÌÌ Ï ÂappleıÌ Ï appleûí ÓÏ GF - 138-443 MH/L60 GF - 138-446

Více

NEOMIG 3000XP XP

NEOMIG 3000XP XP NEOMIG 3000XP - 4000XP SYNERGICKÉ svařovací zdroje NEOMIG 3000 XP a 4000 XP, s krokovou regulací svařovacího napětí, jsou určeny Synergické zdroje NEOMIG 3000XP a NEOMIG 4000XP vynikají vysokou dynamikou

Více

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

ě ú í ř ě é í š š š ď á š š ě í Í é é í ý í ě ý á ý ě ý š š š š š Í í ž í áě é ě ó úá ě ú á é á ěš Á ř ď ř ú í á í í ě í ř í í ý úř í í á ě ý í úř š ů

ě ú í ř ě é í š š š ď á š š ě í Í é é í ý í ě ý á ý ě ý š š š š š Í í ž í áě é ě ó úá ě ú á é á ěš Á ř ď ř ú í á í í ě í ř í í ý úř í í á ě ý í úř š ů á ě ý í ě í ý ý í ú í í řá ě í řá ř ď Ř Í ý íí Ř Á Áš Í Í ú ě ď ú í í řá ě í í ř á í úř ň ří š ý í á ú í á á í í řá íá ě í ě ší ř á í á í ě š ý á í í á ííá ě í ší ř á á í ř í ď í ú ď í ú í ďú Í í Íí Í

Více

á ší í ž í Í á í ž í á ě í á á í í ě á é í í íž ó ó áš í á í ú é á á š í ě ě ží á í ě ě é š é ě é í ú é á í í Í á š é í í ě š í ž é í ě á š í š ěš á áž é á Č ě š Č ě šší Í ě ž í áš í í Ž é ž Ž ě á í ě

Více

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é Ž ř á Č ř é ýí ě á ě ř ý ž á ě é Ž ý úř Ú á ž á ř ý ž á á Ť š á Č Íá ř é ě ý ó á š á ř é ž é é á ž á á Ž á ň á ž áš á á ú ů Ž ó ú ů ž á ú ůž á ě á ž á Í Ž ž Í á ř ě ž ř ě Ž Ž š š Íé šť á é áž Í é é ř ě

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Ě Ý Ě í í é ě í ý š ě í Ó Č Á Ě Ý ÚČ é í ě í ý řé Ů í ě ř č ý ú í č ů ě í ý ř ú ý š ě Í í ť í Í č í Ěš í éří Ú é ě í ří ů ý ů Ž č é Ž é ý š ě é ý Ů Í č ú ř é é é Ž ě Ťý š ě í í Ž Č č ě řú Ů ý ů ň é ř

Více

í ě á ě Č ě Š ě á í á ě á ý á í ě ý á í Í ě Á á í ťá á ú í ě í ě ší ů áš á ť é ě í Ú í í ě Š ě ě š ě í á ů ý ý á í ť í ý ý ú í á ě ů Ž ý á š ě í ů ú ú í š é á ů á á é ť í Ý é í ť ý á á ě í í ú ů š ě í

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

ú Ú Č š š ó ó ě ě ě ú š ť Í ž ě ť Í Í ž ě ú ž ž š ů Í ů Í Í ú ň š ů ď ú Í ě š ě š ů ú ě Ú ě ě ť ě úě š ě ž š ě Í š Í ě ě ě ě ě ů ž ů ě ů š ž ó ě ú ó Ž Í Í Í ž ž ě Úě ž Í ě ů ú ž Ú ž ž ó Áš ů ů Ž Í ú Ú

Více

česky_polski_русский quasar 320_400 smc Jednoduše kompaktní Kompaktowa prostota compact simplicity

česky_polski_русский quasar 320_400 smc Jednoduše kompaktní Kompaktowa prostota compact simplicity česky_polski_русский quasar 320_400 smc Jednoduše kompaktní Kompaktowa prostota compact simplicity Kompaktní svařovací zdroj pro metodu MIG/MAG Kompaktowe źródło energii do spawania metodą MIG/MAG compact

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

GPS GPS GPS GPS

GPS GPS GPS GPS Typ Model åó ÂÎ GPS - 1306 GPS - 1811 GPS - 2516 GPS - 5030 Elektronicky řízený šicí stroj pro šití vzorů Electronically Controlled Pattern Sewing Machine Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl ˆËÍÎË ÂÒÍ fl Ï ËÌ Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ Ó

Více

Ě ě Ě í É í č ú Ý Ý ž ší ž ň ř í šší ž í Ý Ý Ý ž ší ž ň ř í č ý ý ý í Ý Ý Ú ž ř í č é é ě ý ě í ž ší ž ř í šší ž ě é í ě í ý ýš ý ří ý ý ř ů Ú ž ýš ř í ě í ř ě ýš ě í é í ř ě í ě í í Ý Ý Ý ž ší ž ň ř í

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com katalog výrobků_011 CZ www.selcoweld.com com www.selcoweld.com Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa.

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

é ě ú ě ú ý ý Ž Č Č Í ý ý ž ý Ú Í ě ý Á ĚŘ Í Ý Č Í Á ÚČ Í Á Ě ý Ž é ť ú Ý ý Č ó ť ž ó Č ě ý ť ý é ě é ý ú Ý ě Í Ý ž ů Č é ž ě Í ž Ž é ý é Í Ž éž ě ú Ýě ý ý š ú ě ý ě ž é ě Ý é é ě Í Č ó ž ó ť ý š Í ě Ý

Více

Ú ú á éé á á Ž č ř á á á á ýé ý é éý ý ý É Ó ý ý ý á ý ý č ý ý ý á úč é é é ý ý ý ý Í é éí é ý é é ý ú ý ý ý á ýí ý č ý ý ý řá úč é Í éé é á ý ý č á Ý

Ú ú á éé á á Ž č ř á á á á ýé ý é éý ý ý É Ó ý ý ý á ý ý č ý ý ý á úč é é é ý ý ý ý Í é éí é ý é é ý ú ý ý ý á ýí ý č ý ý ý řá úč é Í éé é á ý ý č á Ý ář úč ý č č č ď Úč ř á ů řá é ř ý ý ů ž ý ď ů Úč é ó ý ž ď Ť š á ř č á ř ř á Š Úč á Úč é ú é ď á č úř ř ř á š á ů č Í ý á š ů á Í á š ř Í á Úč úč ď ď ř Ž Úč č ý úč á Í é č á č é ř š áš á é č ŠČ á á č á

Více

czech Invertorové zdroje pro obloukové svařování a dělení plazmou

czech Invertorové zdroje pro obloukové svařování a dělení plazmou czech Invertorové zdroje pro obloukové svařování a dělení plazmou www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco se zabývá výrobou invertorů již 30 let Selco se zabývá návrhem, vývojem a výrobou měničů pro

Více

Í É Ž é é š é ř š é ř é ř é ř é ý ě ř ě ě ř é ó é ú š ý ř ý ů ů ý ý ý ý ř ý ů ý é š ý ů ý ý Č é ó Č ě ý ů ů ý ý ř Ťě Ťé úě šť ř ý ů ř š ř ě ř ó ý ů ý ú ý ě ř šť ú ý ý ú ů ý ů šť ě ý ů ý ř ě ů ý ů ý ř ý

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

í í í í ú í Ú ó ý í í š í é í é ě ě ú í é é ě í í í í ě š ů íš š í é í ě ěš ě é í Ž í ě é Ž ý é í ě ý é í ý í í í é ů í í ý ú ů í í Ž ý é ě í é é í ůý é š í ů ě í ě ě ú ě í í í é é ě í ě í ů é Ž ů í ě

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

Výrobní katalog 2008 / 2009

Výrobní katalog 2008 / 2009 Výrobní katalog 2008 / 2009 Divize svafiovací techniky MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser Odporové svafiování Plazmové fiezání Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Zdroje

Více

Č Ú ď Ó Ó Ó ů Ó Ó Ó Ó ú Óú Ť Ó Ó Ó Č Ř ů Ú Ú ú Ů Ú Ú Ů Č ú Ú Ú Ů Ů Ú Ú Ú ň Ú ú Ů ú Ů ú ú Ů Ů Ů Ů Ú Ú ú Ú Ú Ů Ú ú Ú ú Ů É Ř ú Č úč Ě Á Č ůč Č Ř Ů Á ů ú Ů Ú Ů ň ň Ď ň Č ú ú ú ň ň ň ň Ú Á ů Ť ů ú ň ů ů ů

Více

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř á ú ÍÚ á š Í á š Í ě ý á Í á š á ř ú Úč á á ř á ů Í č á ú á č ů ř ý ů á Í Í ě ž Í Í š é ř ň é á ř Ě Í á ř ř á ř á á ě á ě č ř č á Č á ý ž ý š é šť á é á ě á é á č á š ě ř ě Íď ž ň Í š ě á ýř é ý á úč ž

Více

ý úř Č ý ř ř ř ř ř é ř ř ř ú ý ů ý ů ř ř ř š ř ř ý ř ř ř ř úó ř ř ř ř ř ú é ř ř ř ř ř ř ý ý ů ý ý ř ř ř ý ú ů ř ů ý ú Č ú Ý ř ř ř Í ř š ý š é ř ř ý ř é ř ř ř ř é ř ř é ř é ř ý Ů ý ý Ú ý ý ř ř Ů ý ů š ý

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

š ě ě ú ď ě š Ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ ú Č ú ě ů ů ě ě ě ů ě ů š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ě ú ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š š ú ě ž ú Ě Á Ě Ů Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú Éú Á ú ú Ů ě Ů Ů ž ň ě ě Ň Í Í Ú Ý Á ě ú ěž ě ň ů

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

GF Serie. èîóòíëâ Ó ÌÓË ÓÎ Ì Â ÂÒÔÓÒ Ó Ì Â Ï ËÌ. Typ Model åó ÂÎ Tipo

GF Serie. èîóòíëâ Ó ÌÓË ÓÎ Ì Â ÂÒÔÓÒ Ó Ì Â Ï ËÌ. Typ Model åó ÂÎ Tipo Typ Model åó ÂÎ Tipo GF - 130 Serie Jednojehlové ploché stroje s patkovým podáváním Flat bed, single needle machines with bottom feed, needle feed, and alternating feed èîóòíëâ Ó ÌÓË ÓÎ Ì Â ÂÒÔÓÒ Ó Ì Â

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

é ů é ž é ž ž Č é é ů é ů ě ů ů ů ů ú ě Ž é ý ď ý ů é ů ů ě ž Ž ů ý ů ž ž é é ů ěž ů ý ů é é ý ý ýě ž ýů ý ů é ý ů Ú ď ú ý ě ů é ů ý é ě é ů ú ě ý ě ů ý ě ě Ť é é Ů ž ú ů Ž ů Ž ů é Ž ú ě ů é ý ě ů ě é

Více

šš úř ú ý ř é ř ě é ž é Ž ěř ě éř ÓÍ Č ěř ó ěř ó Í é ě Í ě š ě é ě ř ř ó ý Š Ž ě ý Š ř ě é Ž Č é Ó ě Ž ý ří ě ě ý é Ž óí ě ř ř ý

šš úř ú ý ř é ř ě é ž é Ž ěř ě éř ÓÍ Č ěř ó ěř ó Í é ě Í ě š ě é ě ř ř ó ý Š Ž ě ý Š ř ě é Ž Č é Ó ě Ž ý ří ě ě ý é Ž óí ě ř ř ý Ě ř é ř ě é Ž Č é šš úř ú ý ř é ř ě é ž é Ž ěř ě éř ÓÍ Č ěř ó ěř ó Í é ě Í ě š ě é ě ř ř ó ý Š Ž ě ý Š ř ě é Ž Č é Ó ě Ž ý ří ě ě ý é Ž óí ě ř ř ý ž ý ý ů é ý ý ř ů ú ů ý ž úě Í ř é Í ú Í ě Ó ý ří ě ě

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

é ý ř ř é ě ř ů ě ě ě ý Ů ě ě š ř ů ý š ř é ůč ě ě š ř ů ě ř ř ú ý ů ý ů š ř é ř ř ř ů ú ú é ř ř ř ř é š é ý ř ř ř úř ř é ř ď ř ř ě ž ě

é ý ř ř é ě ř ů ě ě ě ý Ů ě ě š ř ů ý š ř é ůč ě ě š ř ů ě ř ř ú ý ů ý ů š ř é ř ř ř ů ú ú é ř ř ř ř é š é ý ř ř ř úř ř é ř ď ř ř ě ž ě ě ž ůč ý ř ď ř é ý ř ř é ě ř ů ě ě ě ý Ů ě ě š ř ů ý š ř é ůč ě ě š ř ů ě ř ř ú ý ů ý ů š ř é ř ř ř ů ú ú é ř ř ř ř é š é ý ř ř ř úř ř é ř ď ř ř ě ž ě ř ě ř ř ř ě ř ř ú ř ř ě é ú ý ú ů ě ě š ř ů ě ř ů

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

Ě ÁčÁ ÚŘ Ě ÉčÁ ý Č ř š š Ú ě éě ý ď š ý ě ř ě ě š ř ů ď š ě ú ě ě š Ť ů č é ú ří ř ď ž ž ž ě Í č ř ě é ř š ě Í Š š č ě šú ě ú ř ř ú ř ř ě š č Í ě ě Í ě ř ý ů š č ú Š ý ů é é óý Í ž ě ě ě ú Š ý č é ú ěř

Více

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Výkonné MIG zdroje s funkcí QSet - stabilní oblouk pro všechny aplikace Svařovací zdroje pro profesionální využití pro aplikace do 300A Zdroje Origo TM Mig C3000i

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG. Počátek nové éry

Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG. Počátek nové éry Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG Počátek nové éry OPTIPULS i Velmi jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání, vynikající svařovací vlastnosti a kompaktní a odolná konstrukce to vše předurčuje

Více

é é ž í Ž ě ší ě é ší é š ě í í č é ě í í í Ž é Ť é š ě í č í í š č í íť íť ší Ť č í č é ú š ě í í ě Í í Ž š Ť í ě ě č í č ě í Ťí é í Ž ě ší ší ě é Ťí

é é ž í Ž ě ší ě é ší é š ě í í č é ě í í í Ž é Ť é š ě í č í í š č í íť íť ší Ť č í č é ú š ě í í ě Í í Ž š Ť í ě ě č í č ě í Ťí é í Ž ě ší ší ě é Ťí Í Ž í ě é č í í í č é ě Ž ě ě ě ě í í ž ž Ťí š í ť Ť í ší ě í í š Ťí í Ť í ě ší ě é é ť íč é í é í é š ě Í ě ě Ť Ť Ó Íí š Ťí Š Š Š Ť Ť ň í ž š í Š ě Ť í é í í šíč í í ě í Íí ě ě ě č é š Ťí ě Š í í č í

Více

Ě ÝÚŘ í ú í Č ČÍ ČÍ Ř Í Ó Í ÍÚ Í Í ŘÍ Í Á Í Č Í Í Á Í Ř Ú Í Á Í ř č ž ě é š ž ě é í ž í í í ě í í ý ů č Í íú í é ř čí č í ří ž ý ý í í š šť íří ří íří ě ří ř č ě é í í č ě í í č ý ů ě ě í í ž í í ů ý ř

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

ý š Ž ý ň ř Č Ú ř š ú š Ó ň ÚČ Í ř ř ň ý ú ý š Č ó š ó Ž ú Ž ýš ý ý ř ý ř ř Ň Ž ý ý ó ú Ž ř úř ý š ú ú ý ý ú Ž ň úř ý š ú Ž ř ó ó ý ý š ý ů š ý ř ř ů ý Č ň ř ů Í ť ó ř řř ů ř ň Ž ó ý ý ř ř ú š ó Ě ň š

Více

Ě ÁčÁ Ř Ě ÉčÁ Č ř á á Í Ť é Ť Ť Ť ó š ř ó Ť á š ř á á ě á ď č ú Š ťř ě éčá Í úť ř š ď á č ú á Á řá ě ě š ř ů á á ď áš č Á á Í ě ě š Ť ů ř ď ž á žá á Í ě á ě á á ď á áš č ě šú ěú ř ď á ú Íú Ť Ť Í č ú Š

Více

ŘADA GALAXY SIGMA GALAXY - KONCEPCE INTELIGENTNÍHO SVAŘOVÁNÍ, DÍKY KTERÉ SE KAŽDÝ SVÁŘEČ STANE ODBORNÍKEM

ŘADA GALAXY SIGMA GALAXY - KONCEPCE INTELIGENTNÍHO SVAŘOVÁNÍ, DÍKY KTERÉ SE KAŽDÝ SVÁŘEČ STANE ODBORNÍKEM SIGMA GALAXY - KONCEPCE INTELIGENTNÍHO SVAŘOVÁNÍ, DÍKY KTERÉ SE KAŽDÝ SVÁŘEČ STANE ODBORNÍKEM JEDNODUCHOST VE SPOJENÍ S NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIÍ KONCEPCE INTELIGENTNÍHO SVAŘOVÁNÍ, DÍKY KTERÉ SE KAŽDÝ

Více

axe double pulse AC/DC

axe double pulse AC/DC axe 402 DOUBLE PULSE HSL AC/DC HF axe 502 DOUBLE PULSE HSL AC/DC HF První ve své řadě Zdroj, který vám přinese plný komfort svařování pro metody TIG AC/DC HF, multifunkční MIG/MAG synergické nebo MIG/MAG

Více

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í Výkonný výbor Ceské boxerské asociace schválil dne 13. července 20.10 Techniclc{ a soutěžn pravidla účinnó aď 3a. kdng' 2010 ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

á ě ř é á č í ř á í ď í ě čů ř á í ď í á č á č í á č ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ý ě ý ů ěř í ď í ě čů í Ž í í í ý ě ě í ď í éá ý á í Ť íúč í ě á í ř

á ě ř é á č í ř á í ď í ě čů ř á í ď í á č á č í á č ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ý ě ý ů ěř í ď í ě čů í Ž í í í ý ě ě í ď í éá ý á í Ť íúč í ě á í ř á ý í ř á í ř í ě čů í í ď á á á č í ě č í í ě ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ěř á ě čů í á čů Č á í á ě ý í ó ř ř á ě ř é á č í ř á í ď í ě čů ř á í ď í á č á č í á č ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ý ě ý ů

Více

ů ď é řá š ř í é á Ž é é é ří š ř í á ň Š é š ř í ř é ď ě ů ř é ý á í é ď ří ř ří é é Ž í á í í á í ý í ř í í Á ř ř á ůž ží ř ýš ě í ý ě í ž í á ž é š

ů ď é řá š ř í é á Ž é é é ří š ř í á ň Š é š ř í ř é ď ě ů ř é ý á í é ď ří ř ří é é Ž í á í í á í ý í ř í í Á ř ř á ůž ží ř ýš ě í ý ě í ž í á ž é š ří é á í á ý ó í řá ý á í ř í ě é á ě á á í á ý á ě ě í ěří š ý á á í á ě á íé í í á ě ě í ý í í í Ž í í í í á ě á íé ě ě ě ý í í ů í á ě í ěší ř ů ří í řá ý á í ř í řá á á í ř í ď í ů í ě íšíř í ě éá

Více

é ěř ř ž ěř ř ž řů ěř é ě Á ř ž é ě š é ě é é š ě ř Á é ď Ú ň é É ž ó é ě ď é ň ě ó Ů é řů Á ř ř ž é ř ž ó é ř é ř ž ú š ě ě ú ř ě ě ú ř ř é ď ž é ů é ě š ě ř ě é é Ž ů é ě ř ž é é ř ěř ž é ů ž ů ě ů ú

Více

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky Svařování MIG Metoda MIG MIG Svařování MIG Hořák Hubice Směr svařování Ochranný plyn Oblouk Svarová lázeň Ztuhlý svarový kov Kontaktní průvlak (špička) Plný drát nebo Plněná elektroda Ochranná atmosféra

Více

SPRCHOVÝ PROGRAM SHOWER PROGRAMME DUSCHPROGRAMM ÑìòÖÇÄü èêééêäååä

SPRCHOVÝ PROGRAM SHOWER PROGRAMME DUSCHPROGRAMM ÑìòÖÇÄü èêééêäååä ...poslední kapka k dokonalosti... the last drop to perfection Vollkommenheit bis zum letzten Tropfen ÔÓÒÎÂ ÌËÈ Í Ò Âapple ÂÌÒÚ Û BEMETA 180 x 150 mm, G1/2" 124114192 220 x 220 mm, G1/2" 124114202 300

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 04.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Vý robní katalog 2006 /2007

Vý robní katalog 2006 /2007 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky TransTig 1600 / 1700 Svafiování obalenou elektrodou Ocele Duplex Pfiepínatelné zapalování -dotykové / VF MoÏnost dálkové regulace Bezpeãnostní kód

Více

é ů ú ě é ú ě é ě é ů Á ě ú ě Ř ú ě ě ú ě Í é ů Č é é ě ž é ě ž Č ů ž Š é š ě ú ě Ú ě ě Ř ú ě ú Č Č ě ž ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ž ě š é ž ž ě Č é ú š Č é ů Č é ž ů Č é é ů ú ň ě ž éú ě Č é ť

Více

ň é ňíň Š ř Ží á ě í ů ří í í á Ž í ů ý áť ří říň é é á říň ř í áříň á ě é říň á ň é říň é í í ě í íň é ý í ůí ří ěčí Ž í Ž ý ůá č é č ě ň á í ě éž á á Ž é ó Ž ě ů íř é Ží é á á ě ý é í ů í É Ů Ř íř íř

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

VXC. Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA. Bulletin D117/3-6 Pl/Cz

VXC. Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA. Bulletin D117/3-6 Pl/Cz Skraplacze wyparne Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA Bulletin D117/3-6 Pl/Cz DANE I PROCEDURA DOBORU / DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI VÝBÌRU TABELA 1 - BAZOWE

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ú ě ě ř ý é ť ě ý ě ěó ý ě ě ý é Ž ě é ž ěě ř ú ě ě ří ř Í ř ě ý ř ě ýé ř ě ů ý Ú Íú ž ů ú ě ěě ě ř ě ú ž ú ě ěě ř ž ě š ř ů Ú ě ř ý Ú ú ě ě ě ý ř Ú ř ý ý ě ý ň ň ň ů Č ě ěř Ž é ě š š é Ž ř š ě ů ů ř

Více

ř ě é í ř ý ř á í ů á ý á ý ě éří í ř é á ří ý á í ů ýš é éř š Í ýú á é ú í á ě ý ř ě éá Úí í á á ř ě í Í ň ú í ěú ř í Í ý Ž á ň í á ě ř ý ř ří ě éá ř

ř ě é í ř ý ř á í ů á ý á ý ě éří í ř é á ří ý á í ů ýš é éř š Í ýú á é ú í á ě ý ř ě éá Úí í á á ř ě í Í ň ú í ěú ř í Í ý Ž á ň í á ě ř ý ř ří ě éá ř Ě ě ř á í ář á ó ú ř ť ř í ó á ě ř ě é í ř ý ř á í ů á ý á ý ě éří í ř é á ří ý á í ů ýš é éř š Í ýú á é ú í á ě ý ř ě éá Úí í á á ř ě í Í ň ú í ěú ř í Í ý Ž á ň í á ě ř ý ř ří ě éá ř š á í í ř ý ý ů ý

Více

íú É í í í ú Ž ě í é ý í š í í í é ě Ž é ě ší é í é ě í Í í í ů í í í í ě í í í í ě ě ě ě ý ě ý ě ý é ě í Ž ý é é Ž Ž ý Ž é š í ý Í ó ž ý ě ý ú ěž ý Í

íú É í í í ú Ž ě í é ý í š í í í é ě Ž é ě ší é í é ě í Í í í ů í í í í ě í í í í ě ě ě ě ý ě ý ě ý é ě í Ž ý é é Ž Ž ý Ž é š í ý Í ó ž ý ě ý ú ěž ý Í Í íú É í í í ú Ž ě í é ý í š í í í é ě Ž é ě ší é í é ě í Í í í ů í í í í ě í í í í ě ě ě ě ý ě ý ě ý é ě í Ž ý é é Ž Ž ý Ž é š í ý Í ó ž ý ě ý ú ěž ý Í í ě ý í ě é ěž é Ž í íž Žší ý ě Ž ý ě ě í ší é í

Více

GF Series. Typ Model åó ÂÎ. Jednojehlové rychloběžné stroje se spodním ponorným podáváním.

GF Series. Typ Model åó ÂÎ. Jednojehlové rychloběžné stroje se spodním ponorným podáváním. GF - 115 Series Jednojehlové rychloběžné stroje se spodním ponorným podáváním. Single needle high-speed industrial sewing machines with lower drop feed. é ÌÓË ÓÎ Ì Â ÔÎÓÒÍËÂ ÒÚappleÓıÓ Ì Â Ï ËÌ Ò ÌËÊÌÓÈ

Více

ý ř ř ř é É Ř č ů č ř ý ř ř Ž Č ý ř ř č ř ř é ý č ř ř é ř ř č Ž č ř é š č ř ř ú ý ů ý ů é č Í ú ž š ř č ř ú ř é ý ř ř ř Ž é š ř ý Úř Ž ř é ř ř ř ý ř ř ř ř ř č č ř é č ř é úř é Úč ý ř ř ý č é č ř Á Ě ř

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více