Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13."

Transkript

1 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni: 2 členové Neomluveno: 4 členové Hosté: dr. Dagmar Čábalová, doc. Ladislav Čepička, ing. arch. Hynek Gloser, doc. Jarmila Honzíková, doc. Michal Mergl, doc. Pavel Mentlík, dr. Naděžda Morávková, ing. Pavel Mičke, doc. Václav Richtr, prof. Viktor Viktora, Mgr. Michaela Voltrová, dr. Vladimíra Zikmundová. Zasedání AS FPE ZČU se uskutečnil zároveň s aktivem vedoucích kateder. S výjimkou zhruba 20 minut v závěru poměrně dlouhého jednání byl AS usnášeníschopný. Předseda AS FPE dr. Randa přivítal všechny přítomné senátorky, senátory, vedoucí kateder a hosty, zejména kvestora ZČU ing. arch. Glosera, a omluvil neúčast paní děkanky doc. Coufalové (z důvodu účasti v komisi při obhajobách disertačních prací na UJEP v Ústí nad Labem) a tajemníka AS FPE dr. Sirotka. Podle volebního a jednacího řádu AS FPE jmenoval předseda dr. Randa dva skrutátory pro toto zasedání, konkrétně sebe a dr. Stočese. Bylo konstatováno, že samostatný zápis z aktivu vedoucích kateder pořizován nebude, veškerá diskuse bude zaznamenána v zápise jednání senátu. S programem zasedání byli přítomní seznámeni s předstihem, předseda AS FPE pouze navrhl, aby ihned po schválení zápisu z minulého jednání byl dán prostor panu kvestorovi, který požádal o možnost osobně reagovat na usnesení z minulého zasedání AS FPE (viz hlasování 4). Program: 1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE z Vystoupení kvestora ZČU ing. arch. Hynka Glosera 3. Podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/ Úprava rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) 5. Různé a) Informace z vedení FPE b) Informace z AS ZČU c) Informace ze SK AS FPE Hlasování 1 program jednání byl v této podobě jednomyslně schválen. 1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE Zápis z minulého zasedání AS FPE ze dne předložil po zapracování připomínek tajemník dr. Sirotek a senátoři jej získali před jednáním elektronicky. Dr. Stočes se omluvil, že nestihl včas zaslat svoji připomínku, a navrhl vypustit ze zápisu svého diskusního vystoupení na s. 3 nahoře větu Zatím by měla vyjít směrnice rektorky jediné, co bylo vedení schopné udělat. V daném kontextu je nelogická. Poněvadž proti této úpravě nikdo z přítomných neprotestoval, nechal předseda AS FPE hlasovat o zápisu z minulého zasedání s uvedenou výpustkou. 1

2 Hlasování 2: Zápis z 15. řádného zasedání AS FPE konaného dne byl schválen (pro 10, proti 0, zdržel se 1). /Na jednání senátu dorazili dr. Benešová a doc. Votík./ 2. Vystoupení kvestora ZČU ing. arch. Hynka Glosera, Ph.D. Kvestor ZČU ve svém obsáhlém projevu nejprve konstatoval, že neumí naplnit usnesení AS FPE, které k němu bylo směřováno, respektive že problematiku nákupů řeší dlouhodobě a komplexně celá legislativa ZČU. Podrobně pak popsal celý problém veřejných zakázek na ZČU. Konstatoval, že značný podíl projektů v činnosti univerzity logicky rozkolísalo její doposud převažující liniové řízení přes jednotlivé útvary, což mj. znamená pro servisní střediska při rektorátu nemalý kapacitní problém. /Na jednání dorazila doc. Miňhová./ Kvestor dále řekl, že nastoupil do funkce od 1. března 2013, kdy byl již systém nákupů nějakým způsobem nastaven (tento proces následně stručně popsal). O zastavení nákupu rozhodl vedoucí SRA ing. Beneš, nikoli kvestor. Rovněž nikdy nedal pokyn k zastavení nákupu literatury, ostatně to mu ani nepřísluší. Operativním opatřením kvestora bylo (znovu)zavedení tzv. arabského trhu objednávky shromažďují tajemníci fakult a na společném jednání s kvestorem každé pondělí jsou projednávány. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že současný právní stav je natolik zmatečný, že v podstatě nelze nakupovat bez rizika postihu. Právní názory a výklady se velmi různí, jediné právně nezpochybnitelné je až rozhodnutí soudu (nikoli jednotlivých ministerstev či kontrolních institucí). Na to však v praxi nelze čekat, protože řešení projektů je vázáno pevnými termíny. Situaci do jisté míry komplikují i různá občanská sdružení, která si mohou vyžádat jakékoliv informace a pak je právně napadnout u soudu. Nový občanský zákoník, který bude platit od 1. ledna 2014, s sebou přináší další komplikace a nejasnosti. Řešitel projektu se tak de facto musí stát právníkem a ekonomem, což je samozřejmě špatně. Určitou cestou, jak tento problém eliminovat, by měly být obecné dodací podmínky pro univerzitu u běžně využívaného zboží a služeb. Veřejné organizace jsou diskriminovány oproti soukromému sektoru i tím, že jsou povinny zrušit celé výběrové řízení, pokud je některá z podaných nabídek firem nepřesná či vadná. Kvestor výslovně odmítl, že by docházelo k přenášení veškeré odpovědnosti na řešitele řešitel je zodpovědný (pouze) za podání požadavku k nákupu. AS ZČU ve svém usnesení zavázal vedení univerzity, aby zajistilo nezbytný chod univerzity. Totéž pak kvestor uložil jednotlivým nákupním místům. Zajištění chodu univerzity znamená také odvracet v rámci nákupů vyšší škodu, která může vzniknout v případě neplnění projektů. Od roku 2014 by měl být zaveden dynamický nákupní systém, který umožní získání objednaného zboží do 2 měsíců. Přesto je otázkou, zda se např. počítače dají vůbec legálně nakoupit. Kvestor také zdůraznil, že založení plánovaného nákupu do evidence Odboru veřejných zakázek (OVZ) slouží pouze k tomu, aby mohlo být rozhodnuto o tom, na jaké zboží či službu je třeba veřejnou zakázku vypsat. Rozhodně nenahrazuje samotnou objednávku. S jednotlivými řešiteli nemá kvestor možnost přímo komunikovat. Jako příklad uvedl žádost o řešení konkrétní objednávky, k níž se z pléna přihlásil doc. Mentlík. Doc. Mentlík popsal tento konkrétní příklad, dokládající, že systém nákupů v současné době nefunguje. Zadanou objednávku tři týdny nikdo neřešil. Obracel se tedy na jednotlivé pracovníky nákupních míst, OVZ apod., ovšem kompetentní odpovědi a návrhu řešení se nedočkal. Proto oslovil kvestora jako nadřízeného všech těchto útvarů. Ing. arch. Gloser konstatoval, že pro nákupy nemáme fungující systém, neboť složitá situace to jednoduše neumožňuje. On osobně nemůže reagovat na jednotlivé konkrétní dotazy s objednávkami, to by již neudělal nic jiného, prostě na to nemá kapacitu. 2

3 Doc. Mentlík shrnul situaci z pohledu řešitele: Ten sice umí projekt získat a řešit, čímž mj. vydělává prostředky na služby, které mají příslušné odbory zajišťovat. Navíc má spoustu jiné práce výuka, vedení kvalifikačních prací, publikační a recenzní činnost, administrativní práce, spolupráce se školami a dalšími institucemi apod. Z tohoto pohledu považuje za neuvěřitelné, že s ním nikdo na příslušných odborech nekomunikuje. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že kdyby doc. Mentlík znal zmíněné opatření arabský trh, byl by jeho konkrétní problém již vyřešen. Kvestor však nemůže rozesílat všem členům univerzity hromadné maily (jejich přemíra byla v minulosti kritizována), informace měli dostat řešitelé prostřednictvím vedení fakulty. Zásadně však popřel, že by na pracoviště rektorátu přicházely jakékoli peníze z našich projektů. Doc. Mergl oponoval panu kvestorovi z projektových peněz běžně platíme služby a odvody univerzitě, pouze z dotačních peněz bychom na ně jednoduše neměli. Ing. arch. Gloser nesouhlasil tento tzv. clearing se dělá na fakultách. Konstatoval, že přetíženi jsme všichni, nárůst byrokracie je enormní. V důsledku toho se např. Projektové centrum dnes omezuje v podstatě pouze na kontroly projektové dokumentace. Jsme-li nespokojeni, můžeme si zkusit sami vést účetnictví, spravovat domy apod. Ing. arch. Gloser dokončil svoje vystoupení několika konkrétními doporučeními při plánování projektů je třeba počítat s lhůtami danými na veřejná výběrová řízení zákonem. Pokud přímo do návrhu projektu napíšeme konkrétní výrobky či služby a jejich dodavatele a tento návrh je ze strany poskytovatele podpory akceptován, lze nakupovat bez výběrového řízení. Problémy s tiskem (zejména novoročenek) lze snadno řešit pomocí kopírovacího centra univerzity. Dr. Randa poděkoval panu kvestorovi za podrobné vystoupení a připojil svůj komentář: Vítá, že již existuje způsob, jak objednávat potřebné zboží a služby a tyto nákupy se realizují. Zároveň připomněl, že rektorátní pracoviště mají univerzitním součástem i jednotlivým řešitelům pomáhat. Těší ho, že pan kvestor reflektuje to, že ne vše skutečně pomáhá, leccos naopak obtěžuje. FPE na celouniverzitním fóru často tuto situaci marně kritizovala, takže je rád, že na to pan kvestor nahlíží podobně. Poté předseda dr. Randa otevřel diskusi k vystoupení pana kvestora. Doc. Mergl do kdy bude fungovat arabský trh? Ing. arch. Gloser do zavedení dynamického nákupního systému, popřípadě do chvíle, kdy bude možné nákupy realizovat jinak. Dynamický nákupní byl plánován již od 1. ledna 2014, ovšem to se patrně nestihne. Dr. Randa kolik výběrových řízení se uskuteční ještě letos a jak se případně vyvíjejí? Ing. arch. Gloser neumí konkrétně odpovědět. Pokouší se rozklíčovat, kde to vázne. Hlavním problémem je opět nedostatek kapacity na všech stranách. Doc. Vrbík uvedl konkrétní případ, kdy 27. května 2013 objednával nákup podle rámcové smlouvy uzavřené mezi univerzitou a dodavatelem a dodnes zboží nedostal. Nemožnost nákupu výpočetní techniky existuje už řadu let, tento problém nevyvstal v posledních měsících. V obecné rovině konstatoval, že příjemcem dotace je z hlediska práva univerzita, ona se zavazuje k jejímu řešení. Odpovědnost za chyby v rámcové smlouvě je ze strany univerzity přesouvána na řešitele, který nemá žádnou možnost proces nákupu ovlivnit. Přitom odpovědnost zaměstnance univerzity je jednoznačně vymezena jeho pracovní smlouvou - a v ní odpovědnost za podobná pochybení uvedena není. Dále připomněl, že FPE odvádí univerzitě v systému hadiček za všechny služby 48 % svých příjmů z dotace Ing. arch. Gloser se proti tomuto číslu razantně ohradil. Doc. Vrbík ubezpečil pana kvestora, že problematiku plateb za služby dlouhodobě jako předseda Rozpočtové komise AS FPE sleduje a výši odvodů dobře zná. Již několikrát FPE kritizovala skutečnost, že služby, za něž je fakulta povinna odvádět peníze, jsou pouze vyjmenovány, nikoli definovány. Vznikají nová centrální rektorátní pracoviště, jejichž činnost musíme přispívat, ovšem 3

4 odpovědnost chyby nakonec stejně zůstane na nás. Co kupříkladu dělá Odbor řízení rizik? Jaká rizika v minulosti identifikoval? Poukázal na rizika plynoucí z nedostatků v rámcových smlouvách na nákup výpočetní techniky? Proč pracoviště platí za problémy vzniklé chybami v rámcové smlouvě, které byly zjištěny při kontrolách, když si univerzita najala kvůli veřejným zakázkám za nemalé peníze (včetně našich) advokátní kancelář? Proč není deklarována odpovědnost pracovišť rektorátu, která rámcovou smlouvu za ZČU uzavřela? Velmi souhlasí s tím, co pan kvestor naznačil řešením je decentralizace. Fakulta sama nejlépe ví, co potřebuje a co ne, ať se potřebné kompetence převedou na ní. Jedině tak nebude možné znovu zažívat absurdní situaci minulých let, kdy se na FPE šetřilo na platech a propouštěli pracovníci, ale na službách jsme nijak šetřit nemohli. Také by bylo na místě zavést hodnocení kvality poskytovaných služeb, klidně na stejné bázi, jako studentské hodnocení výuky. /Z jednání odešla dr. Čábalová./ Ing. arch. Gloser sám má vizi, která je podepřena jeho dosavadní praxí, že by mělo dojít k rozumné decentralizaci a reintegraci, která by byla efektivnější než současný systém. V některých ohledech by šlo vrátit se k modelu, který byl na univerzitě dříve, např. správa majetku a investice by měly podléhat přímo kvestorovi. Je přesvědčen o tom, že tzv. systém hadiček a jezevčík jsou dnes překonané. Tento princip mohl fungovat, dokud bylo projektů relativně málo a poměr dotačních a projektových peněz byl na všech součástech univerzity v podstatě stejný. Dnes je ovšem situace zcela jiná, rozdíly mezi jednotlivými součástmi univerzity jsou zcela markantní. Jiným dokladem nutnosti reorganizace je skutečnost, že není nijak zohledněna energetická náročnost budov univerzity. Ze starých budov v centru města uniká daleko méně tepla než z budov v univerzitním kampusu (včetně nové budovy FUD). Při nedávném pokusu o měření úniků tepla se například na Borech nalezly pouze dva měřáky tepla Doc. Mergl o energetické nevýhodnosti Zeleného trojúhelníku se vědělo už v 90. letech. Mgr. Voltrová ono by stačilo, kdyby bylo možné topení v učebnách a kancelářích regulovat. Dnešní situace je taková, že v řadě místností není u topení kohoutek a to běží na plné obrátky, takže je přetopeno a jedinou obranou je otevírat okna. Doc. Vrbík je velmi potěšen, že z úst kvestora univerzity slyší, že systém hadiček a jezevčík jsou překonané a že je třeba přistoupit k určité decentralizaci administrativního aparátu ZČU. Dosud byla FPE v tomto názoru na univerzitě osamocena. Ing. arch. Gloser je bohužel realitou, že chudí platí bohaté. To platí nejen v rámci ZČU, ale i v rámci státu, přinejmenším ve vysokoškolském sektoru. On z pozice kvestora naše požadavky podpoří, protože je přesvědčen, že stávající systém není dlouhodobě udržitelný, ovšem jejich prosazení je naším zápasem. Mgr. Voltrová představa, že nákup bude možné i po zavedení dynamického systému realizovat až po dvou měsících, jí připadá v době e-shopů absurdní. Je šance, že se tato lhůta v budoucnu zkrátí? Ing. arch. Gloser za stávajících zákonných podmínek těžko. Mgr. Voltrová pak je ovšem v řadě případů výrazně jednodušší potřebnou věc nakoupit za své peníze, než celý nákup z peněz katedry byrokraticky vyřídit. Připojila ještě dva prakticky zaměřené dotazy: 1) Proč není na webu ZČU, logicky asi na stránce OVZ, kompletní seznam vysoutěžených produktů? Proč je třeba tyto informace složitě hledat u jednotlivých rektorátních pracovišť? 2) Na KNJ je třeba koupit novou kopírku. Nejlevnější vysoutěžená je za 36 tisíc Kč. Přitom by katedře bohatě stačila taková, která stojí zhruba 20 tisíc Kč. Proč nebyla vysoutěžena i kopírka v této cenové kategorii? Proč jsme nuceni kupovat zbytečně drahý stroj? Takhle to vysloveně budí dojem, že si na tomto výběrovém řízení někdo namastil kapsu. Nákup kancelářských potřeb se v důsledku výběrového řízení dnes již vyplatí, ale ostatní zboží stále ne. Ing. arch. Gloser taková je prostě realita. Levnější kopírka nebyla univerzitou poptávána, tudíž není ani vysoutěžena. Poptávka vzešla hlavně od knihovny. Je třeba obecně zkrotit výdaje za tisk, systém, kdy každý má na stole svoji tiskárnu, je krajně neefektivní. Mgr. Krotký dva měsíce jako minimální doba nákupu přes dynamický systém je omezující a bude nás stejně nutit k tomu, abychom nakupovali jinak, či se domlouvali na detailech s dodavatelskou firmou. Panu kvestorovi dále položil dotaz ohledně dalšího případného stěhování FPE, zejména 4

5 pak, zda v této věci existuje nějaká dlouhodobá koncepce univerzity. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že v tuto chvíli je reálná pouze již dlouho plánovaná rekonstrukce budovy FPE ve Veleslavínově ulici, kam se přesune i děkanát. Poněvadž ji nebude možné stihnout přes prázdniny, bude jako dočasné sídlo pro zdejší katedry sloužit vyklizená budova v Jungmannově ulici. Ta ostatně poslouží poté i FZS, pro niž se musí zrenovovat budova Škodovky. Vše ostatní je pouze v rovině úvah. Ve střednědobém horizontu opustí FAV své prostory a přejde do nových budov, které se staví. Kapacita Borských polí tak bude výrazně větší, než kolik univerzita skutečně potřebuje (reálně je využito jen z 12 % v rámci celého roku). Kvestor dostal v důsledku toho za úkol zjistit, zda je možné přesunout FPE na Borská pole. Teprve až pokud se ukáže, že by to možné bylo, bude zjišťováno, zda je to chtěné. Navíc je třeba před jakýmkoliv stěhováním Borská pole dobudovat potřebná parkoviště. Dr. Stočes vysvětlil, že k usnesení směřujícímu na pana kvestora došlo na minulém jednání AS FPE v situaci, kdy žádné řešení nákupů z projektu nebylo známo a od příslušných administrativních a hospodářských pracovníků na rektorátu jsme slyšeli stále jen to, že nákup realizovat nelze, a zároveň, že za řešení projektu a čerpání rozpočtu je odpovědný řešitel. Nechápe, co vadí na hromadných mailech pro řešitele projektů. Hromadným mailem se přitom posílají podstatně méně důležité informace. Z Projektového centra maily s hromadným adresářem všech řešitelů projektů čas od času chodí, takže by to neměl být problém. Ing. arch. Gloser informace měly dotéci řešitelům přes kolegium kvestora. Univerzita připravuje novou komunikační strategii, včetně interní komunikace. Dr. Chocholoušková připomněla konkrétní projekt, u nějž nalezla kontrola pochybení při nákupu počítačů v letech , a finanční postih musela hradit FPE, ačkoli postupovala podle interních pravidel ZČU. Ing. arch. Gloser ekonomický odbor musí mít k dispozici zápis o provedené kontrole, o podrobnostech tohoto nákupu se bude informovat u ing. Hofmana z OVZ. Doc. Vrbík konstatoval, že dr. Chocholoušková již není řešitelem uvedeného projektu, protože skončil, takže by veškeré další kroky v této věci mělo činit Projektové centrum ZČU. Otázal se, proč byla pokuta předána k zaplacení fakultě, když ta nemohla celý proces nákupu nijak ovlivnit a musela se řídit rámcovou smlouvou. Ing. arch. Gloser spíše než Projektové centrum by měl tuto záležitost dotáhnout tajemník fakulty. Posléze pan kvestor připustil, že si na dopis z Plzeňského kraje vzpomíná. Protože to bylo v době, kdy univerzita podepisovala s krajem smlouvu na 5 mil. Kč, rozhodl se ustoupit a zmíněnou částku vrátit. Proč byla pokuta připsána na vrub FPE neví, doporučuje oficiálně podat žádost o vysvětlení, následně může být zahájeno šetření, zadán interní audit a jeho výsledky budou předloženy k posouzení náhradové komisi. Ta, pokud najde viníka, zjedná nápravu. /Odešly doc. Honzíková a dr. Zikmundová./ Ing. Mičke se vrátil k možné dislokaci fakulty na Borská pole. Ubezpečil, že tato otázka bude projednávána s celou akademickou obcí fakulty. Podrobnosti ještě sdělí v bodě Informace z vedení. Ing. arch. Gloser znovu zdůraznil, že jde zatím pouze o úvahu, jejíž realizace bude možná spíše v dlouhodobém horizontu. Přednost bude mít zateplení nejvíce tepelně ztrátových budov apod. Osobně si myslí, že univerzita do centra města patří a podporuje ty, kteří tam chtějí zůstat. Navíc je otázkou, jak případně využít vyklizenou budovu na Klatovské a na Chodském náměstí, neboť v současné situaci jsou v podstatě neprodejné. Dr. Randa ukončil tento bod programu a vyhlásil desetiminutovou přestávku. Po jejím skončení navrhl drobnou změnu programu aby nyní zazněla informace o průběhu a výsledcích voleb do AS FPE a AS ZČU, zařazená jinak do bodu Různé. /Po přestávce se do sálu vrátily doc. Honzíková a dr. Zikmundová, naopak nepřišly doc. Miňhová, dr. Morávková, Mgr. Voltrová a kol. Volfová./ Hlasování 3: AS FPE jednohlasně odsouhlasil tento návrh na změnu programu. 5

6 Dr. Randa konstatoval, že výsledky voleb do AS FPE jsou již veřejně přístupné na webových stránkách fakulty. O další informace požádal dr. Klečkovou jako členku volební komise. Ta neoficiálně sdělila, že do AS ZČU byli zvoleni dr. Randa, doc. Bezděk, doc. Richtr a dr. Stočes. Pořadí náhradníků muselo být vzhledem k rovnosti hlasů určeno losem: doc. Mentlík a dr. Breitfelder. Za volební komisi předložila ke zvážení možnost elektronických voleb v budoucnosti. Dr. Randa ocenil práci kol. Havlíka v obou volebních komisích. Dr. Klečková konstatovala, že při stávající praxi voleb by bylo na místě připravit pro členy volebních komisí manuál, protože bez zkušenosti kol. Havlíka by v podstatě nikdo nevěděl, jak se má postupovat; navrhované elektronické hlasování by však celou proceduru velmi zjednodušilo, navíc by nebylo vázáno na jeden či dva konkrétní dny. Volební účast by tak mohla být výrazně vyšší. Doc. Vrbík vidí jako problém zejména nízkou volební účast studentů, mělo by se s tím něco dělat. 3. Vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 Dr. Randa v úvodu k tomuto bodu kritizoval skutečnost, že materiál dostali členové AS FPE se zpožděním (až na jeho urgenci). Doc. Čepička vysvětlil, že se návrh vyhlášky rodil komplikovaně, z jeho strany byl připraven před týdnem, ovšem pak do něj ještě činila nějaké zásahy paní děkanka. Poté návrh krátce okomentoval: Na strukturu oborů má zásadní vliv skutečnost, že fakulta může přijímat ke studiu stále méně studentů. Kvůli rentabilitě musí být zachovány logické ročníkové skupiny o cca 35 studentech. Některé obory se tudíž otevírají pouze ob rok a některé jsme nuceni zavírat. Při rozhodování o tom, které obory otevřít a které nikoli, jsme navíc vázáni některými projekty či nově získanými akreditacemi. Stejně jako vloni také platí, že v navazujícím magisterském studiu upřednostňujeme učitelství pro střední školy, neboť jeho absolventi mohou učit i na 2. stupni ZŠ. Obory pro 2. stupeň ZŠ jsou ponechávány v nabídce jen, když je k tomu jasný důvod. Dr. Randa otevřel k bodu diskusi: Doc. Richtr tlumočil požadavek KCH, aby byl otevřen též obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci matematika chemie, který by rád využil jejich vynikající student, který si ovšem v matematice na střední školu netroufne, takže by skončil studium pouze jako bakalář. Ubezpečil, že by to neznamenalo pro fakultu žádné náklady navíc. Doc. Čepička se pozastavil nad tím, že na jedné straně celé obory redukujeme a zde máme jeden otevírat na míru jednomu konkrétnímu studentovi. Navíc dotyčný student bude mít zapsané své předměty, bude mít vliv na směrné ukazatele apod. /Na jednání se vrátily doc. Miňhová a dr. Morávková./ Dr. Stočes se otázal, zda má tedy chemie pro obor učitelství 2. stupně ZŠ i učitelství střední školy totožný studijní plán. Doc. Richtr potvrdil, že ano. Rozdíl je pouze v nárocích. Doc. Bezděk konstatoval, že v návrhu otevíraných oborů opět nenašel obor popularizace hudební kultury, kterou KHK zavedla před několika lety, aby mohla uplatnit kolektivní výuku. KHK prošla v minulém roce poměrně bolestnou proměnou, která byla hodnocena vesměs pozitivně. Při redukci pracovníků katedry se přihlíželo právě k uplatnění v tomto oboru, o který je mezi studenty velký zájem a až snad na jednu výjimku nemá v republice obdobu. Obor navíc nebyl otevřen již vloni. Doc. Bezděk tedy žádá, aby obor popularizace hudební kultury byl pro nadcházející akademický rok do nabídky fakulty zařazen. Doc. Čepička potvrdil velký zájem uchazečů o tento obor i to, že jde o obor ekonomicky dobře postavený. Základní problém představuje však směrné číslo počtu studentů z ministerstva. Pokud bychom tento obor otevřeli, musíme zase ubrat studenty v oborech jiných, čímž dojde k narušení zmiňovaných ideálních ročníkových skupin. Doc. Bezděk obor má velmi dobrou úroveň, zaměstnanci se v něm profilují a vzdělávají, to vše by nemělo přijít vniveč. 6

7 Doc. Čepička jedná se ovšem o neučitelský obor, fakulta logicky upřednostňuje obory učitelské. Učitelství Hudební výchova pro střední školu ovšem není školami poptáván, proto se otevírá pouze pro 2. stupeň ZŠ. Dr. Klečková poukázala na studenty přijímané do kombinovaného studia (angličtina, historie, informatika) a dotázala se, zda jsou prokalkulované i vedlejší sloupy těchto studentů. Domnívá se, malé množství studentů, které takto získá KAN ve vedlejším sloupu, jsou pro katedru nerentabilní, navíc zpravidla jde o studenty nedostatečně jazykově vybavené. Ráda místa těchto studentů přenechá pro KHK. Stejně problematická je jazyková úroveň studentů 1. stupně, kterých fakulta vloni přijala velké množství. Dr. Morávková nechápe, čeho se KAN obává, na KHI jsou studenti v kombinované formě kvalitní, takže je vítají, navíc výuka probíhá do značné míry prostřednictvím e-learningu. Doc. Čepička větší počet studentů prvního stupně byl přijat vzhledem k loňskému výpadku FPR, která nemohla přijímat studenty do dlouhého magisterského studia. Ano, jejich úroveň je asi slabší, ale jde o ojedinělý nárůst, který se nebude opakovat. Znalosti studenta v hlavním a vedlejším sloupu by měly být zhruba na stejné úrovni. Dr. Klečková vstupní znalosti studentů vedlejšího sloupu nikdo nezaručí. Dr. Randa nově akreditované projekty se musí realizovat, jinak akreditace padá. Ing. Mičke nesouhlasí s návrhem dr. Klečkové. Proč vlastně na fakultě děláme projekty na kombinované studium a na e-learning? Otevření těchto forem studia je vzhledem k projektům přednější, než studium prezenční. Dr. Klečková jak má ovšem jako vedoucí katedry zaručit ekonomickou rentabilitu takového studia? Absolventi s nedostatečnou úrovní pak dělají katedře i fakultě špatnou pověst. Mgr. Lukavský není schopen v této diskusi zaujmout na místě dostatečně fundované stanovisko, jde o závažné problémy a argumenty, jde o budoucnost oborů. Vedoucí kateder by měli mít možnost projednat tento materiál se svými pracovníky na katedrách. Uvítal by také, kdyby návrh doprovázelo zdůvodnění, proč se daný obor otevře či neotevře. Dr. Randa materiál je nutno schválit do konce listopadu, jinak se nestihnou přijímačky. V případě neschválení na dnešním jednání se bude muset AS FPE sejít do konce listopadu na mimořádném zasedání. Důvodová zpráva k návrhu je předkládána tradičně ústně vedením fakulty, bohužel dnes zde nemohou být ani paní děkanka, ani proděkanka dr. Vaňková. Dr. Zikmundová problémy s vedlejším sloupem studia lze řešit výběrem prohlubujícího sloupu u studentů, kteří na vedlejší sloup nemají dostatečné znalosti. Ing. Mičke kombinované studium potřebujeme otevřít, max. lze jeden rok vynechat, ovšem to námitky KAN nikterak nezmění. KAN se na projektu akreditace kombinované formy studia podílela, tak by měla vědět proč. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme směřovat tam, kam nás prostřednictvím finančních nástrojů tlačí stát. Doc. Mergl i když se mi to nelíbí, tak je třeba projekt splnit, v opačném případě hrozí sankce. Dr. Klečková ať jsou tedy přijímací zkoušky na oba sloupy jako dříve. Vědí studenti hlásící se na informatiku, jaké si boudou moci vybrat vedlejší sloupy a jaké znalosti z druhého oboru se od nich očekávají? Doc. Čepička to můžeme (a asi bychom měli) specifikovat v podmínkách přijímacího řízení. Dr. Randa trvá dr. Klečková na návrhu na vyřazení AJ z oborů otevíraných v kombinovaném studiu, nebo se spokojí s dohodou, kterou právě naznačil doc. Čepička? Dr. Klečková jakým způsobem budou studenti informováni o nárocích druhého sloupu? Doc. Čepička senát mi může uložit toto zapracovat do podmínek přijímacího řízení. Doc. Vrbík kol. Klečková si neuvědomuje, že v případě neotevření kombinovaného studia angličtiny ubydou studenti i nám ostatním, kteří kombinované studium chceme. Navíc bude ohrožen celý projekt ESF Kombinované studium. Proto jsem proti návrhu kol. Klečkové. Doc. Čepička Tak to zase úplně není, výběr do vedlejších sloupů můžeme udělat až po přijetí do sloupu hlavního, tudíž počet studentů bude stejný. 7

8 Dr. Randa ukončil diskusi a nechal hlasovat o návrhu doc. Richtra na zařazení kombinace chemie matematika i pro 2. stupeň ZŠ. Ing. Mičke s návrhem souhlasil, doc. Čepička po váhání také, doc. Mergl se nevyjádřil s tím, že je proděkanem pro vědu. Hlasování 4: Návrh na zařazení oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kombinace chemie matematika, nebyl přijat (pro 1, proti 6, zdrželo se 7). Dr. Randa nechal hlasovat o návrhu doc. Bezděka na zařazení oboru popularizace hudební kultury. Ing. Mičke návrh nepodpořil, ale navrhl, aby se střídalo otevírání tohoto oboru s oborem učitelství hudební výchovy. Doc. Čepička návrh rovněž nepodpořil, doc. Mergl se nevyjádřil. Hlasování 5: Návrh na zařazení oboru popularizace hudební kultury nebyl přijat (pro 2, proti 1, zdrželo se 11). Dr. Randa zopakoval návrh na vypuštění kombinovaného studia angličtiny. Dr. Klečková řekla, že nechce diskriminovat KHI a KVD, pouze se domnívá, že návrh děkanátu není dostatečně promyšlený, nezohledňuje všechny varianty kombinací. Doc. Čepička uvedl, že některé katedry si rády studenty ve vedlejším sloupu vezmou, protože ten nepodléhá akreditaci. /Z jednání odešli doc. Honzíková, doc. Vrbík a dr. Chocholoušková./ Dr. Randa se otázal, zda návrh dr. Klečkové trvá. Dr. Klečková sdělila, že trvá pouze na tom, že s KAN o tomto návrhu nikdo nejednal a že není zřejmá jeho ekonomická efektivita. Dr. Randa z toho odvodil, že tedy žádný pozměňující návrh podán nebyl. Dal tedy hlasovat o původním materiálu tak, jak ho předložilo vedení fakulty. Hlasování 6: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 byly přijaty (pro 9, proti 2, zdržel se 1). 4. Úprava rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) Návrh další úpravy rozpočtu zdůvodnil tajemník fakulty ing. Mičke: 1) Při sestavování rozpočtu na rok 2013 se počítalo s nutností splatit 4 mil. Kč z dluhu fakulty vůči ZČU. Tato částka byla rozpočítána na jednotlivé katedry. V průběhu roku však byla dojednána roční splátka ve výši 1 mil. Kč, tudíž by se předpokládaný výdaj na splátku dluhu měl katedrám opět přičíst. 2) Protože v rozpočtové rezervě zůstávají 2 mil. Kč, navrhuje se splátku ve výši 1 mil. Kč za rok 2014 zaplatit již v závěru roku Splátkový kalendář se ovšem nijak nemění. Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. Dr. Randa tedy o něm nechal hlasovat. Hlasování 7: Navržená úprava rozpočtu FPE na rok 2013 byla schválena (pro 10, proti 0, zdrželi se 2). /Z jednání odešel doc. Bezděk./ 5. Různé Vzhledem k tomu, že kol. Fuchsová potřebovala nutně odejít, byly předřazeny informace ze Studentské komory AS FPE. 5c Informace ze SK AS FPE - SKVAIP má nové logo a chystá náborovou kampaň - další Univerzitní upír se uskuteční listopadu členové komory se zapojili při imatrikulacích - připravuje se tradiční studentská vánoční besídka 8

9 Dr. Stočes poněvadž s odchodem kol. Fuchsové přestane být senát neusnášeníschopný, požádal o možnost přednést ještě návrh usnesení: AS FPE ZČU žádá vedení fakulty, aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů zaslán alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání. Smyslem návrhu je předejít projednávání těchto (pro katedry často existenčních) otázek pod časovým tlakem. Hlasování 8: Návrh usnesení byl přijat jednomyslně. Dr. Randa ještě shrnul všechna usnesení a dal o nich hlasovat en bloc : AS FPE - schvaluje zápis z 15. řádného zasedání AS FPE ze dne schvaluje vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/ schvaluje úpravu rozpočtu FPE na rok 2013 a čerpání rozpočtové rezervy - žádá vedení fakulty, aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů zaslán alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání. Hlasování 9: AS FPE jednomyslně potvrdil všechna usnesení. /Z jednání odešla kol. Fuchsová a dr. Klečková./ 5a Informace z vedení FPE Informace z vedení FPE přednesl doc. Čepička: - připravuje se aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2014, podklady by měly být shromážděny do konce týdne - přípravy oslav 65. výročí vzniku fakulty - problematika dislokace všichni členové akademické obce budou mít možnost se vyjádřit Ing. Mičke k dislokaci doplnil: - patrně od února začne rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici, potrvá celý letní semestr a prázdniny - jde o kompletní přestavbu, proto ji nelze realizovat za provozu. Jako náhradní prostory po dobu letního semestru se nabízí uvolněná budova v Jungmannově ul. (včetně výuky FF ZČU), což je pro rozvrháře ideální, stačí vyměnit učebnu ve Veleslavínce za učebnu v Jungmance. - v zimním semestru by se mělo vyučovat již opět ve Veleslavínce - ohledně eventuálního stěhování z Klatovské třídy a Chodského náměstí se uskutečnilo jednání s kvestorem, zítra bude s rektorkou - určitý tlak ze strany rektorky na rozhodnutí, ovšem bez podkladů jej nelze učinit - paní děkanka prosazuje, aby bylo předem zjevné, v čem by pro nás bylo další stěhování výhodné - kvestor přislíbil, že bude respektovat rozhodnutí FPE - pokračuje příprava nových rozpočtových pravidel FPE (ještě se uskuteční dvě setkání rozpočtové komise) - nabídka nových projektů ESF zajišťuje ing. Valeš Doc. Mergl připojil informaci o tom, že i příští rok budou nabízeny projekty BAPE a GRAK. Byla vyhlášena soutěž SVOČ, informace byla rozvěšena po nástěnkách kateder. Následná diskuse se týkala praktických provozních záležitostí, vzniklých v důsledku rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici (dr. Nováková, dr. Morávková, doc. Richtr). Někteří senátoři se také vyslovili k myšlence na stěhování kateder z Klatovské a Chodského nám. na Borská pole: Doc. Votík nemá cenu se stěhovat, pokud na Borských polích nebudou k dispozici sportoviště; prázdnou budovu FAV je možné také jednoduše zbourat. 9

10 Dr. Stočes je nesmysl se stěhovat do provozně dražší budovy, navíc zůstane-li děkanát a část kateder v centru města, vzroste ještě více přejíždění učitelů a studentů (+ rozvrhové problémy); Borská pole jsou také nevhodná pro konání různých akcí pro veřejnost, spolupráci s jazykovými knihovnami na náměstí Republiky apod. Doc. Miňhová nelze připustit, aby v důsledku stěhování vznikly jakékoli další výdaje fakulty. Doc. Votík je třeba si jasně stanovit podmínky, za jakých bychom se stěhováním souhlasili. Doc. Votík v rámci bodu Různé též informoval o ukončení činnosti komise Sport 13, která dospěla k tomu, že KTV FPE bude zajišťovat jak veškerou učitelskou přípravu v oboru tělesné výchovy a sportu, tak i neoborovou tělesnou výchovu pro všechny studenty učitelských oborů (předměty neoborové tělesné výchovy nyní navíc získaly akreditaci). Dr. Randa ještě sdělil, že nového pana kvestora požádal o otevření vchodu z Chodského náměstí i pro studenty a dostal vstřícnou odpověď. Žádost má oficiálně předložit tajemník fakulty na kolegiu kvestora. 5.b Informace ze zasedání AS ZČU Vzhledem k délce jednání a pokročilé hodině oznámil dr. Randa, že informace z jednání tzv. velkého senátu zašle všem členům AS FPE elektronickou poštou. Příští řádné zasedání AS FPE bylo původně ohlášeno na středu 4. prosince 2013 od 14:00, později však bylo předsednictvem přesunuto na 18. prosince 2013 od 14:00. V Plzni dne RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. předseda AS FPE Zapsal: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. Přílohy: 1. Hlasovací tabulka z 16. řádného zasedání AS FPE 2. Usnesení z 16. řádného zasedání AS FPE 10

11 Příloha 1: Hlasovací tabulka z 16. řádného zasedání AS FPE dr. Daniela Benešová X X + - O doc. Jiří Bezděk O X X dr. Zdeňka Chocholoušková O X X X X dr. Gabriela Klečková + O + - O - O + + Mgr. Jan Krotký O O Mgr. Jindřich Lukavský O O doc. Jana Miňhová X X X - O dr. Sylva Nováková O O dr. Miroslav Randa O O dr. Vladimír Sirotek X X X X X X X X X dr. Jiří Stočes O + O doc. Jaromír Votík X X + - O doc. Václav Vrbík X X + + Hana Fuchsová O Šárka Hlináková X X X X X X X X X Bc. Alena Kašáková X X X X X X X X X Radka Volfová + + X X X X X X X Pavel Linhart X X X X X X X X X Bc. Petr Setvín X X X X X X X X X Mgr. Lukáš Štich O O + O pro,... proti, O... zdržel se hlasování, X... nepřítomen 11

12 Příloha 2: Usnesení z 16. řádného zasedání AS FPE Akademický senát na svém 16. řádném zasedání konaném dne 13. listopadu 2013: 1. schvaluje: a) zápis z 15. řádného zasedání AS FPE ze dne b) vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 c) úpravu rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) 2. žádá vedení fakulty: a) aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání 3. bere na vědomí: a) informace sdělené kvestorem ZČU ing. arch. Hynkem Gloserem b) informace z vedení FPE přednesené doc. Čepičkou, Ing. Mičkem a doc. Merglem. c) informaci ze studentské komory AS FPE ZČU přednesené kol. Fuchsovou d) informace z jednání AS ZČU zaslané dr. Randou 12

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 12 členů; Omluveno: 7 členů; Neomluveno:

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b. Program jednání: AS ZČU

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b. Program jednání: AS ZČU Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 42 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 9 členů AS ZČU - viz prezenční

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS Přítomni: Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Godulová, Franěk, Šaur, Vojtal, Kolář,, Horák, Petr, Truparová, Stavárek, Janoušek Omluveni:

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 5/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...error!

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. Termín: 22. 1. 2009 Čas: 10:00 hodin Místo: Sekretariát MAS Vladař, Husova 153, Valeč Přítomni: SR: Jan Bartoň, Hana Halyová, Václav Šístek, Ing. Zdeněk Vuliševič,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání: Z á p i s z 29. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. 4. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

ZÁPIS č. 7/1999 (86) z jednání Akademického senátu VUT ze dne 6. dubna 1999 konaného v zasedací místnosti rektora, Kounicova 67a v Brně

ZÁPIS č. 7/1999 (86) z jednání Akademického senátu VUT ze dne 6. dubna 1999 konaného v zasedací místnosti rektora, Kounicova 67a v Brně ZÁPIS č. 7/1999 (86) z jednání Akademického senátu VUT ze dne 6. dubna 1999 konaného v zasedací místnosti rektora, Kounicova 67a v Brně Přítomni: Omluveni: Hosté: viz presenční listina (celkem 23 senátorů)

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 10. 2013 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/13 Z Á P I S z 13. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Neomluveni:

Z á p i s. dle prezenční listiny. Neomluveni: Z á p i s z 28. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 6. 2012 od 9 hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Zápis z 13. zasedání AS FIT Místo a čas konání Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Přítomni Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček,

Více

Úvodem byl předložen program jednání, byl doplněn o bod 8f a 8g. Program byl schválen tichým souhlasem.

Úvodem byl předložen program jednání, byl doplněn o bod 8f a 8g. Program byl schválen tichým souhlasem. Zápis z jednání Akademického senátu TUL ze dne 9.12.2008 Přítomni: Z. Plíva, L. Křiklavová, O. Michálek, M. Svoboda, J. Švejnar, M. Kolnerová, L. Moc, B. Musilová, R. Štorová, O. Malíková, M. Skála, Z.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

V souladu s ustanovením zákona o obcích byl program zasedání zastupitelstva následující:

V souladu s ustanovením zákona o obcích byl program zasedání zastupitelstva následující: Zápis ze zasedání ZO č. 3 ze dne 9.3.2012 v ovém Kramolíně v 17:00 hodin Přítomní: Vlastimil F., Jaroslav B., Jan B., Pavel S., Petr B. Nepřítomni omluveni: Jiří P., Miroslav M., Petra H. K. Nepřítomni

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Z á p i s. z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Mgr. Věra Dejmková,

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Host: Ing. Jaroslava Syrovátková,

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více