Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13."

Transkript

1 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni: 2 členové Neomluveno: 4 členové Hosté: dr. Dagmar Čábalová, doc. Ladislav Čepička, ing. arch. Hynek Gloser, doc. Jarmila Honzíková, doc. Michal Mergl, doc. Pavel Mentlík, dr. Naděžda Morávková, ing. Pavel Mičke, doc. Václav Richtr, prof. Viktor Viktora, Mgr. Michaela Voltrová, dr. Vladimíra Zikmundová. Zasedání AS FPE ZČU se uskutečnil zároveň s aktivem vedoucích kateder. S výjimkou zhruba 20 minut v závěru poměrně dlouhého jednání byl AS usnášeníschopný. Předseda AS FPE dr. Randa přivítal všechny přítomné senátorky, senátory, vedoucí kateder a hosty, zejména kvestora ZČU ing. arch. Glosera, a omluvil neúčast paní děkanky doc. Coufalové (z důvodu účasti v komisi při obhajobách disertačních prací na UJEP v Ústí nad Labem) a tajemníka AS FPE dr. Sirotka. Podle volebního a jednacího řádu AS FPE jmenoval předseda dr. Randa dva skrutátory pro toto zasedání, konkrétně sebe a dr. Stočese. Bylo konstatováno, že samostatný zápis z aktivu vedoucích kateder pořizován nebude, veškerá diskuse bude zaznamenána v zápise jednání senátu. S programem zasedání byli přítomní seznámeni s předstihem, předseda AS FPE pouze navrhl, aby ihned po schválení zápisu z minulého jednání byl dán prostor panu kvestorovi, který požádal o možnost osobně reagovat na usnesení z minulého zasedání AS FPE (viz hlasování 4). Program: 1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE z Vystoupení kvestora ZČU ing. arch. Hynka Glosera 3. Podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/ Úprava rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) 5. Různé a) Informace z vedení FPE b) Informace z AS ZČU c) Informace ze SK AS FPE Hlasování 1 program jednání byl v této podobě jednomyslně schválen. 1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE Zápis z minulého zasedání AS FPE ze dne předložil po zapracování připomínek tajemník dr. Sirotek a senátoři jej získali před jednáním elektronicky. Dr. Stočes se omluvil, že nestihl včas zaslat svoji připomínku, a navrhl vypustit ze zápisu svého diskusního vystoupení na s. 3 nahoře větu Zatím by měla vyjít směrnice rektorky jediné, co bylo vedení schopné udělat. V daném kontextu je nelogická. Poněvadž proti této úpravě nikdo z přítomných neprotestoval, nechal předseda AS FPE hlasovat o zápisu z minulého zasedání s uvedenou výpustkou. 1

2 Hlasování 2: Zápis z 15. řádného zasedání AS FPE konaného dne byl schválen (pro 10, proti 0, zdržel se 1). /Na jednání senátu dorazili dr. Benešová a doc. Votík./ 2. Vystoupení kvestora ZČU ing. arch. Hynka Glosera, Ph.D. Kvestor ZČU ve svém obsáhlém projevu nejprve konstatoval, že neumí naplnit usnesení AS FPE, které k němu bylo směřováno, respektive že problematiku nákupů řeší dlouhodobě a komplexně celá legislativa ZČU. Podrobně pak popsal celý problém veřejných zakázek na ZČU. Konstatoval, že značný podíl projektů v činnosti univerzity logicky rozkolísalo její doposud převažující liniové řízení přes jednotlivé útvary, což mj. znamená pro servisní střediska při rektorátu nemalý kapacitní problém. /Na jednání dorazila doc. Miňhová./ Kvestor dále řekl, že nastoupil do funkce od 1. března 2013, kdy byl již systém nákupů nějakým způsobem nastaven (tento proces následně stručně popsal). O zastavení nákupu rozhodl vedoucí SRA ing. Beneš, nikoli kvestor. Rovněž nikdy nedal pokyn k zastavení nákupu literatury, ostatně to mu ani nepřísluší. Operativním opatřením kvestora bylo (znovu)zavedení tzv. arabského trhu objednávky shromažďují tajemníci fakult a na společném jednání s kvestorem každé pondělí jsou projednávány. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že současný právní stav je natolik zmatečný, že v podstatě nelze nakupovat bez rizika postihu. Právní názory a výklady se velmi různí, jediné právně nezpochybnitelné je až rozhodnutí soudu (nikoli jednotlivých ministerstev či kontrolních institucí). Na to však v praxi nelze čekat, protože řešení projektů je vázáno pevnými termíny. Situaci do jisté míry komplikují i různá občanská sdružení, která si mohou vyžádat jakékoliv informace a pak je právně napadnout u soudu. Nový občanský zákoník, který bude platit od 1. ledna 2014, s sebou přináší další komplikace a nejasnosti. Řešitel projektu se tak de facto musí stát právníkem a ekonomem, což je samozřejmě špatně. Určitou cestou, jak tento problém eliminovat, by měly být obecné dodací podmínky pro univerzitu u běžně využívaného zboží a služeb. Veřejné organizace jsou diskriminovány oproti soukromému sektoru i tím, že jsou povinny zrušit celé výběrové řízení, pokud je některá z podaných nabídek firem nepřesná či vadná. Kvestor výslovně odmítl, že by docházelo k přenášení veškeré odpovědnosti na řešitele řešitel je zodpovědný (pouze) za podání požadavku k nákupu. AS ZČU ve svém usnesení zavázal vedení univerzity, aby zajistilo nezbytný chod univerzity. Totéž pak kvestor uložil jednotlivým nákupním místům. Zajištění chodu univerzity znamená také odvracet v rámci nákupů vyšší škodu, která může vzniknout v případě neplnění projektů. Od roku 2014 by měl být zaveden dynamický nákupní systém, který umožní získání objednaného zboží do 2 měsíců. Přesto je otázkou, zda se např. počítače dají vůbec legálně nakoupit. Kvestor také zdůraznil, že založení plánovaného nákupu do evidence Odboru veřejných zakázek (OVZ) slouží pouze k tomu, aby mohlo být rozhodnuto o tom, na jaké zboží či službu je třeba veřejnou zakázku vypsat. Rozhodně nenahrazuje samotnou objednávku. S jednotlivými řešiteli nemá kvestor možnost přímo komunikovat. Jako příklad uvedl žádost o řešení konkrétní objednávky, k níž se z pléna přihlásil doc. Mentlík. Doc. Mentlík popsal tento konkrétní příklad, dokládající, že systém nákupů v současné době nefunguje. Zadanou objednávku tři týdny nikdo neřešil. Obracel se tedy na jednotlivé pracovníky nákupních míst, OVZ apod., ovšem kompetentní odpovědi a návrhu řešení se nedočkal. Proto oslovil kvestora jako nadřízeného všech těchto útvarů. Ing. arch. Gloser konstatoval, že pro nákupy nemáme fungující systém, neboť složitá situace to jednoduše neumožňuje. On osobně nemůže reagovat na jednotlivé konkrétní dotazy s objednávkami, to by již neudělal nic jiného, prostě na to nemá kapacitu. 2

3 Doc. Mentlík shrnul situaci z pohledu řešitele: Ten sice umí projekt získat a řešit, čímž mj. vydělává prostředky na služby, které mají příslušné odbory zajišťovat. Navíc má spoustu jiné práce výuka, vedení kvalifikačních prací, publikační a recenzní činnost, administrativní práce, spolupráce se školami a dalšími institucemi apod. Z tohoto pohledu považuje za neuvěřitelné, že s ním nikdo na příslušných odborech nekomunikuje. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že kdyby doc. Mentlík znal zmíněné opatření arabský trh, byl by jeho konkrétní problém již vyřešen. Kvestor však nemůže rozesílat všem členům univerzity hromadné maily (jejich přemíra byla v minulosti kritizována), informace měli dostat řešitelé prostřednictvím vedení fakulty. Zásadně však popřel, že by na pracoviště rektorátu přicházely jakékoli peníze z našich projektů. Doc. Mergl oponoval panu kvestorovi z projektových peněz běžně platíme služby a odvody univerzitě, pouze z dotačních peněz bychom na ně jednoduše neměli. Ing. arch. Gloser nesouhlasil tento tzv. clearing se dělá na fakultách. Konstatoval, že přetíženi jsme všichni, nárůst byrokracie je enormní. V důsledku toho se např. Projektové centrum dnes omezuje v podstatě pouze na kontroly projektové dokumentace. Jsme-li nespokojeni, můžeme si zkusit sami vést účetnictví, spravovat domy apod. Ing. arch. Gloser dokončil svoje vystoupení několika konkrétními doporučeními při plánování projektů je třeba počítat s lhůtami danými na veřejná výběrová řízení zákonem. Pokud přímo do návrhu projektu napíšeme konkrétní výrobky či služby a jejich dodavatele a tento návrh je ze strany poskytovatele podpory akceptován, lze nakupovat bez výběrového řízení. Problémy s tiskem (zejména novoročenek) lze snadno řešit pomocí kopírovacího centra univerzity. Dr. Randa poděkoval panu kvestorovi za podrobné vystoupení a připojil svůj komentář: Vítá, že již existuje způsob, jak objednávat potřebné zboží a služby a tyto nákupy se realizují. Zároveň připomněl, že rektorátní pracoviště mají univerzitním součástem i jednotlivým řešitelům pomáhat. Těší ho, že pan kvestor reflektuje to, že ne vše skutečně pomáhá, leccos naopak obtěžuje. FPE na celouniverzitním fóru často tuto situaci marně kritizovala, takže je rád, že na to pan kvestor nahlíží podobně. Poté předseda dr. Randa otevřel diskusi k vystoupení pana kvestora. Doc. Mergl do kdy bude fungovat arabský trh? Ing. arch. Gloser do zavedení dynamického nákupního systému, popřípadě do chvíle, kdy bude možné nákupy realizovat jinak. Dynamický nákupní byl plánován již od 1. ledna 2014, ovšem to se patrně nestihne. Dr. Randa kolik výběrových řízení se uskuteční ještě letos a jak se případně vyvíjejí? Ing. arch. Gloser neumí konkrétně odpovědět. Pokouší se rozklíčovat, kde to vázne. Hlavním problémem je opět nedostatek kapacity na všech stranách. Doc. Vrbík uvedl konkrétní případ, kdy 27. května 2013 objednával nákup podle rámcové smlouvy uzavřené mezi univerzitou a dodavatelem a dodnes zboží nedostal. Nemožnost nákupu výpočetní techniky existuje už řadu let, tento problém nevyvstal v posledních měsících. V obecné rovině konstatoval, že příjemcem dotace je z hlediska práva univerzita, ona se zavazuje k jejímu řešení. Odpovědnost za chyby v rámcové smlouvě je ze strany univerzity přesouvána na řešitele, který nemá žádnou možnost proces nákupu ovlivnit. Přitom odpovědnost zaměstnance univerzity je jednoznačně vymezena jeho pracovní smlouvou - a v ní odpovědnost za podobná pochybení uvedena není. Dále připomněl, že FPE odvádí univerzitě v systému hadiček za všechny služby 48 % svých příjmů z dotace Ing. arch. Gloser se proti tomuto číslu razantně ohradil. Doc. Vrbík ubezpečil pana kvestora, že problematiku plateb za služby dlouhodobě jako předseda Rozpočtové komise AS FPE sleduje a výši odvodů dobře zná. Již několikrát FPE kritizovala skutečnost, že služby, za něž je fakulta povinna odvádět peníze, jsou pouze vyjmenovány, nikoli definovány. Vznikají nová centrální rektorátní pracoviště, jejichž činnost musíme přispívat, ovšem 3

4 odpovědnost chyby nakonec stejně zůstane na nás. Co kupříkladu dělá Odbor řízení rizik? Jaká rizika v minulosti identifikoval? Poukázal na rizika plynoucí z nedostatků v rámcových smlouvách na nákup výpočetní techniky? Proč pracoviště platí za problémy vzniklé chybami v rámcové smlouvě, které byly zjištěny při kontrolách, když si univerzita najala kvůli veřejným zakázkám za nemalé peníze (včetně našich) advokátní kancelář? Proč není deklarována odpovědnost pracovišť rektorátu, která rámcovou smlouvu za ZČU uzavřela? Velmi souhlasí s tím, co pan kvestor naznačil řešením je decentralizace. Fakulta sama nejlépe ví, co potřebuje a co ne, ať se potřebné kompetence převedou na ní. Jedině tak nebude možné znovu zažívat absurdní situaci minulých let, kdy se na FPE šetřilo na platech a propouštěli pracovníci, ale na službách jsme nijak šetřit nemohli. Také by bylo na místě zavést hodnocení kvality poskytovaných služeb, klidně na stejné bázi, jako studentské hodnocení výuky. /Z jednání odešla dr. Čábalová./ Ing. arch. Gloser sám má vizi, která je podepřena jeho dosavadní praxí, že by mělo dojít k rozumné decentralizaci a reintegraci, která by byla efektivnější než současný systém. V některých ohledech by šlo vrátit se k modelu, který byl na univerzitě dříve, např. správa majetku a investice by měly podléhat přímo kvestorovi. Je přesvědčen o tom, že tzv. systém hadiček a jezevčík jsou dnes překonané. Tento princip mohl fungovat, dokud bylo projektů relativně málo a poměr dotačních a projektových peněz byl na všech součástech univerzity v podstatě stejný. Dnes je ovšem situace zcela jiná, rozdíly mezi jednotlivými součástmi univerzity jsou zcela markantní. Jiným dokladem nutnosti reorganizace je skutečnost, že není nijak zohledněna energetická náročnost budov univerzity. Ze starých budov v centru města uniká daleko méně tepla než z budov v univerzitním kampusu (včetně nové budovy FUD). Při nedávném pokusu o měření úniků tepla se například na Borech nalezly pouze dva měřáky tepla Doc. Mergl o energetické nevýhodnosti Zeleného trojúhelníku se vědělo už v 90. letech. Mgr. Voltrová ono by stačilo, kdyby bylo možné topení v učebnách a kancelářích regulovat. Dnešní situace je taková, že v řadě místností není u topení kohoutek a to běží na plné obrátky, takže je přetopeno a jedinou obranou je otevírat okna. Doc. Vrbík je velmi potěšen, že z úst kvestora univerzity slyší, že systém hadiček a jezevčík jsou překonané a že je třeba přistoupit k určité decentralizaci administrativního aparátu ZČU. Dosud byla FPE v tomto názoru na univerzitě osamocena. Ing. arch. Gloser je bohužel realitou, že chudí platí bohaté. To platí nejen v rámci ZČU, ale i v rámci státu, přinejmenším ve vysokoškolském sektoru. On z pozice kvestora naše požadavky podpoří, protože je přesvědčen, že stávající systém není dlouhodobě udržitelný, ovšem jejich prosazení je naším zápasem. Mgr. Voltrová představa, že nákup bude možné i po zavedení dynamického systému realizovat až po dvou měsících, jí připadá v době e-shopů absurdní. Je šance, že se tato lhůta v budoucnu zkrátí? Ing. arch. Gloser za stávajících zákonných podmínek těžko. Mgr. Voltrová pak je ovšem v řadě případů výrazně jednodušší potřebnou věc nakoupit za své peníze, než celý nákup z peněz katedry byrokraticky vyřídit. Připojila ještě dva prakticky zaměřené dotazy: 1) Proč není na webu ZČU, logicky asi na stránce OVZ, kompletní seznam vysoutěžených produktů? Proč je třeba tyto informace složitě hledat u jednotlivých rektorátních pracovišť? 2) Na KNJ je třeba koupit novou kopírku. Nejlevnější vysoutěžená je za 36 tisíc Kč. Přitom by katedře bohatě stačila taková, která stojí zhruba 20 tisíc Kč. Proč nebyla vysoutěžena i kopírka v této cenové kategorii? Proč jsme nuceni kupovat zbytečně drahý stroj? Takhle to vysloveně budí dojem, že si na tomto výběrovém řízení někdo namastil kapsu. Nákup kancelářských potřeb se v důsledku výběrového řízení dnes již vyplatí, ale ostatní zboží stále ne. Ing. arch. Gloser taková je prostě realita. Levnější kopírka nebyla univerzitou poptávána, tudíž není ani vysoutěžena. Poptávka vzešla hlavně od knihovny. Je třeba obecně zkrotit výdaje za tisk, systém, kdy každý má na stole svoji tiskárnu, je krajně neefektivní. Mgr. Krotký dva měsíce jako minimální doba nákupu přes dynamický systém je omezující a bude nás stejně nutit k tomu, abychom nakupovali jinak, či se domlouvali na detailech s dodavatelskou firmou. Panu kvestorovi dále položil dotaz ohledně dalšího případného stěhování FPE, zejména 4

5 pak, zda v této věci existuje nějaká dlouhodobá koncepce univerzity. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že v tuto chvíli je reálná pouze již dlouho plánovaná rekonstrukce budovy FPE ve Veleslavínově ulici, kam se přesune i děkanát. Poněvadž ji nebude možné stihnout přes prázdniny, bude jako dočasné sídlo pro zdejší katedry sloužit vyklizená budova v Jungmannově ulici. Ta ostatně poslouží poté i FZS, pro niž se musí zrenovovat budova Škodovky. Vše ostatní je pouze v rovině úvah. Ve střednědobém horizontu opustí FAV své prostory a přejde do nových budov, které se staví. Kapacita Borských polí tak bude výrazně větší, než kolik univerzita skutečně potřebuje (reálně je využito jen z 12 % v rámci celého roku). Kvestor dostal v důsledku toho za úkol zjistit, zda je možné přesunout FPE na Borská pole. Teprve až pokud se ukáže, že by to možné bylo, bude zjišťováno, zda je to chtěné. Navíc je třeba před jakýmkoliv stěhováním Borská pole dobudovat potřebná parkoviště. Dr. Stočes vysvětlil, že k usnesení směřujícímu na pana kvestora došlo na minulém jednání AS FPE v situaci, kdy žádné řešení nákupů z projektu nebylo známo a od příslušných administrativních a hospodářských pracovníků na rektorátu jsme slyšeli stále jen to, že nákup realizovat nelze, a zároveň, že za řešení projektu a čerpání rozpočtu je odpovědný řešitel. Nechápe, co vadí na hromadných mailech pro řešitele projektů. Hromadným mailem se přitom posílají podstatně méně důležité informace. Z Projektového centra maily s hromadným adresářem všech řešitelů projektů čas od času chodí, takže by to neměl být problém. Ing. arch. Gloser informace měly dotéci řešitelům přes kolegium kvestora. Univerzita připravuje novou komunikační strategii, včetně interní komunikace. Dr. Chocholoušková připomněla konkrétní projekt, u nějž nalezla kontrola pochybení při nákupu počítačů v letech , a finanční postih musela hradit FPE, ačkoli postupovala podle interních pravidel ZČU. Ing. arch. Gloser ekonomický odbor musí mít k dispozici zápis o provedené kontrole, o podrobnostech tohoto nákupu se bude informovat u ing. Hofmana z OVZ. Doc. Vrbík konstatoval, že dr. Chocholoušková již není řešitelem uvedeného projektu, protože skončil, takže by veškeré další kroky v této věci mělo činit Projektové centrum ZČU. Otázal se, proč byla pokuta předána k zaplacení fakultě, když ta nemohla celý proces nákupu nijak ovlivnit a musela se řídit rámcovou smlouvou. Ing. arch. Gloser spíše než Projektové centrum by měl tuto záležitost dotáhnout tajemník fakulty. Posléze pan kvestor připustil, že si na dopis z Plzeňského kraje vzpomíná. Protože to bylo v době, kdy univerzita podepisovala s krajem smlouvu na 5 mil. Kč, rozhodl se ustoupit a zmíněnou částku vrátit. Proč byla pokuta připsána na vrub FPE neví, doporučuje oficiálně podat žádost o vysvětlení, následně může být zahájeno šetření, zadán interní audit a jeho výsledky budou předloženy k posouzení náhradové komisi. Ta, pokud najde viníka, zjedná nápravu. /Odešly doc. Honzíková a dr. Zikmundová./ Ing. Mičke se vrátil k možné dislokaci fakulty na Borská pole. Ubezpečil, že tato otázka bude projednávána s celou akademickou obcí fakulty. Podrobnosti ještě sdělí v bodě Informace z vedení. Ing. arch. Gloser znovu zdůraznil, že jde zatím pouze o úvahu, jejíž realizace bude možná spíše v dlouhodobém horizontu. Přednost bude mít zateplení nejvíce tepelně ztrátových budov apod. Osobně si myslí, že univerzita do centra města patří a podporuje ty, kteří tam chtějí zůstat. Navíc je otázkou, jak případně využít vyklizenou budovu na Klatovské a na Chodském náměstí, neboť v současné situaci jsou v podstatě neprodejné. Dr. Randa ukončil tento bod programu a vyhlásil desetiminutovou přestávku. Po jejím skončení navrhl drobnou změnu programu aby nyní zazněla informace o průběhu a výsledcích voleb do AS FPE a AS ZČU, zařazená jinak do bodu Různé. /Po přestávce se do sálu vrátily doc. Honzíková a dr. Zikmundová, naopak nepřišly doc. Miňhová, dr. Morávková, Mgr. Voltrová a kol. Volfová./ Hlasování 3: AS FPE jednohlasně odsouhlasil tento návrh na změnu programu. 5

6 Dr. Randa konstatoval, že výsledky voleb do AS FPE jsou již veřejně přístupné na webových stránkách fakulty. O další informace požádal dr. Klečkovou jako členku volební komise. Ta neoficiálně sdělila, že do AS ZČU byli zvoleni dr. Randa, doc. Bezděk, doc. Richtr a dr. Stočes. Pořadí náhradníků muselo být vzhledem k rovnosti hlasů určeno losem: doc. Mentlík a dr. Breitfelder. Za volební komisi předložila ke zvážení možnost elektronických voleb v budoucnosti. Dr. Randa ocenil práci kol. Havlíka v obou volebních komisích. Dr. Klečková konstatovala, že při stávající praxi voleb by bylo na místě připravit pro členy volebních komisí manuál, protože bez zkušenosti kol. Havlíka by v podstatě nikdo nevěděl, jak se má postupovat; navrhované elektronické hlasování by však celou proceduru velmi zjednodušilo, navíc by nebylo vázáno na jeden či dva konkrétní dny. Volební účast by tak mohla být výrazně vyšší. Doc. Vrbík vidí jako problém zejména nízkou volební účast studentů, mělo by se s tím něco dělat. 3. Vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 Dr. Randa v úvodu k tomuto bodu kritizoval skutečnost, že materiál dostali členové AS FPE se zpožděním (až na jeho urgenci). Doc. Čepička vysvětlil, že se návrh vyhlášky rodil komplikovaně, z jeho strany byl připraven před týdnem, ovšem pak do něj ještě činila nějaké zásahy paní děkanka. Poté návrh krátce okomentoval: Na strukturu oborů má zásadní vliv skutečnost, že fakulta může přijímat ke studiu stále méně studentů. Kvůli rentabilitě musí být zachovány logické ročníkové skupiny o cca 35 studentech. Některé obory se tudíž otevírají pouze ob rok a některé jsme nuceni zavírat. Při rozhodování o tom, které obory otevřít a které nikoli, jsme navíc vázáni některými projekty či nově získanými akreditacemi. Stejně jako vloni také platí, že v navazujícím magisterském studiu upřednostňujeme učitelství pro střední školy, neboť jeho absolventi mohou učit i na 2. stupni ZŠ. Obory pro 2. stupeň ZŠ jsou ponechávány v nabídce jen, když je k tomu jasný důvod. Dr. Randa otevřel k bodu diskusi: Doc. Richtr tlumočil požadavek KCH, aby byl otevřen též obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci matematika chemie, který by rád využil jejich vynikající student, který si ovšem v matematice na střední školu netroufne, takže by skončil studium pouze jako bakalář. Ubezpečil, že by to neznamenalo pro fakultu žádné náklady navíc. Doc. Čepička se pozastavil nad tím, že na jedné straně celé obory redukujeme a zde máme jeden otevírat na míru jednomu konkrétnímu studentovi. Navíc dotyčný student bude mít zapsané své předměty, bude mít vliv na směrné ukazatele apod. /Na jednání se vrátily doc. Miňhová a dr. Morávková./ Dr. Stočes se otázal, zda má tedy chemie pro obor učitelství 2. stupně ZŠ i učitelství střední školy totožný studijní plán. Doc. Richtr potvrdil, že ano. Rozdíl je pouze v nárocích. Doc. Bezděk konstatoval, že v návrhu otevíraných oborů opět nenašel obor popularizace hudební kultury, kterou KHK zavedla před několika lety, aby mohla uplatnit kolektivní výuku. KHK prošla v minulém roce poměrně bolestnou proměnou, která byla hodnocena vesměs pozitivně. Při redukci pracovníků katedry se přihlíželo právě k uplatnění v tomto oboru, o který je mezi studenty velký zájem a až snad na jednu výjimku nemá v republice obdobu. Obor navíc nebyl otevřen již vloni. Doc. Bezděk tedy žádá, aby obor popularizace hudební kultury byl pro nadcházející akademický rok do nabídky fakulty zařazen. Doc. Čepička potvrdil velký zájem uchazečů o tento obor i to, že jde o obor ekonomicky dobře postavený. Základní problém představuje však směrné číslo počtu studentů z ministerstva. Pokud bychom tento obor otevřeli, musíme zase ubrat studenty v oborech jiných, čímž dojde k narušení zmiňovaných ideálních ročníkových skupin. Doc. Bezděk obor má velmi dobrou úroveň, zaměstnanci se v něm profilují a vzdělávají, to vše by nemělo přijít vniveč. 6

7 Doc. Čepička jedná se ovšem o neučitelský obor, fakulta logicky upřednostňuje obory učitelské. Učitelství Hudební výchova pro střední školu ovšem není školami poptáván, proto se otevírá pouze pro 2. stupeň ZŠ. Dr. Klečková poukázala na studenty přijímané do kombinovaného studia (angličtina, historie, informatika) a dotázala se, zda jsou prokalkulované i vedlejší sloupy těchto studentů. Domnívá se, malé množství studentů, které takto získá KAN ve vedlejším sloupu, jsou pro katedru nerentabilní, navíc zpravidla jde o studenty nedostatečně jazykově vybavené. Ráda místa těchto studentů přenechá pro KHK. Stejně problematická je jazyková úroveň studentů 1. stupně, kterých fakulta vloni přijala velké množství. Dr. Morávková nechápe, čeho se KAN obává, na KHI jsou studenti v kombinované formě kvalitní, takže je vítají, navíc výuka probíhá do značné míry prostřednictvím e-learningu. Doc. Čepička větší počet studentů prvního stupně byl přijat vzhledem k loňskému výpadku FPR, která nemohla přijímat studenty do dlouhého magisterského studia. Ano, jejich úroveň je asi slabší, ale jde o ojedinělý nárůst, který se nebude opakovat. Znalosti studenta v hlavním a vedlejším sloupu by měly být zhruba na stejné úrovni. Dr. Klečková vstupní znalosti studentů vedlejšího sloupu nikdo nezaručí. Dr. Randa nově akreditované projekty se musí realizovat, jinak akreditace padá. Ing. Mičke nesouhlasí s návrhem dr. Klečkové. Proč vlastně na fakultě děláme projekty na kombinované studium a na e-learning? Otevření těchto forem studia je vzhledem k projektům přednější, než studium prezenční. Dr. Klečková jak má ovšem jako vedoucí katedry zaručit ekonomickou rentabilitu takového studia? Absolventi s nedostatečnou úrovní pak dělají katedře i fakultě špatnou pověst. Mgr. Lukavský není schopen v této diskusi zaujmout na místě dostatečně fundované stanovisko, jde o závažné problémy a argumenty, jde o budoucnost oborů. Vedoucí kateder by měli mít možnost projednat tento materiál se svými pracovníky na katedrách. Uvítal by také, kdyby návrh doprovázelo zdůvodnění, proč se daný obor otevře či neotevře. Dr. Randa materiál je nutno schválit do konce listopadu, jinak se nestihnou přijímačky. V případě neschválení na dnešním jednání se bude muset AS FPE sejít do konce listopadu na mimořádném zasedání. Důvodová zpráva k návrhu je předkládána tradičně ústně vedením fakulty, bohužel dnes zde nemohou být ani paní děkanka, ani proděkanka dr. Vaňková. Dr. Zikmundová problémy s vedlejším sloupem studia lze řešit výběrem prohlubujícího sloupu u studentů, kteří na vedlejší sloup nemají dostatečné znalosti. Ing. Mičke kombinované studium potřebujeme otevřít, max. lze jeden rok vynechat, ovšem to námitky KAN nikterak nezmění. KAN se na projektu akreditace kombinované formy studia podílela, tak by měla vědět proč. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme směřovat tam, kam nás prostřednictvím finančních nástrojů tlačí stát. Doc. Mergl i když se mi to nelíbí, tak je třeba projekt splnit, v opačném případě hrozí sankce. Dr. Klečková ať jsou tedy přijímací zkoušky na oba sloupy jako dříve. Vědí studenti hlásící se na informatiku, jaké si boudou moci vybrat vedlejší sloupy a jaké znalosti z druhého oboru se od nich očekávají? Doc. Čepička to můžeme (a asi bychom měli) specifikovat v podmínkách přijímacího řízení. Dr. Randa trvá dr. Klečková na návrhu na vyřazení AJ z oborů otevíraných v kombinovaném studiu, nebo se spokojí s dohodou, kterou právě naznačil doc. Čepička? Dr. Klečková jakým způsobem budou studenti informováni o nárocích druhého sloupu? Doc. Čepička senát mi může uložit toto zapracovat do podmínek přijímacího řízení. Doc. Vrbík kol. Klečková si neuvědomuje, že v případě neotevření kombinovaného studia angličtiny ubydou studenti i nám ostatním, kteří kombinované studium chceme. Navíc bude ohrožen celý projekt ESF Kombinované studium. Proto jsem proti návrhu kol. Klečkové. Doc. Čepička Tak to zase úplně není, výběr do vedlejších sloupů můžeme udělat až po přijetí do sloupu hlavního, tudíž počet studentů bude stejný. 7

8 Dr. Randa ukončil diskusi a nechal hlasovat o návrhu doc. Richtra na zařazení kombinace chemie matematika i pro 2. stupeň ZŠ. Ing. Mičke s návrhem souhlasil, doc. Čepička po váhání také, doc. Mergl se nevyjádřil s tím, že je proděkanem pro vědu. Hlasování 4: Návrh na zařazení oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kombinace chemie matematika, nebyl přijat (pro 1, proti 6, zdrželo se 7). Dr. Randa nechal hlasovat o návrhu doc. Bezděka na zařazení oboru popularizace hudební kultury. Ing. Mičke návrh nepodpořil, ale navrhl, aby se střídalo otevírání tohoto oboru s oborem učitelství hudební výchovy. Doc. Čepička návrh rovněž nepodpořil, doc. Mergl se nevyjádřil. Hlasování 5: Návrh na zařazení oboru popularizace hudební kultury nebyl přijat (pro 2, proti 1, zdrželo se 11). Dr. Randa zopakoval návrh na vypuštění kombinovaného studia angličtiny. Dr. Klečková řekla, že nechce diskriminovat KHI a KVD, pouze se domnívá, že návrh děkanátu není dostatečně promyšlený, nezohledňuje všechny varianty kombinací. Doc. Čepička uvedl, že některé katedry si rády studenty ve vedlejším sloupu vezmou, protože ten nepodléhá akreditaci. /Z jednání odešli doc. Honzíková, doc. Vrbík a dr. Chocholoušková./ Dr. Randa se otázal, zda návrh dr. Klečkové trvá. Dr. Klečková sdělila, že trvá pouze na tom, že s KAN o tomto návrhu nikdo nejednal a že není zřejmá jeho ekonomická efektivita. Dr. Randa z toho odvodil, že tedy žádný pozměňující návrh podán nebyl. Dal tedy hlasovat o původním materiálu tak, jak ho předložilo vedení fakulty. Hlasování 6: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 byly přijaty (pro 9, proti 2, zdržel se 1). 4. Úprava rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) Návrh další úpravy rozpočtu zdůvodnil tajemník fakulty ing. Mičke: 1) Při sestavování rozpočtu na rok 2013 se počítalo s nutností splatit 4 mil. Kč z dluhu fakulty vůči ZČU. Tato částka byla rozpočítána na jednotlivé katedry. V průběhu roku však byla dojednána roční splátka ve výši 1 mil. Kč, tudíž by se předpokládaný výdaj na splátku dluhu měl katedrám opět přičíst. 2) Protože v rozpočtové rezervě zůstávají 2 mil. Kč, navrhuje se splátku ve výši 1 mil. Kč za rok 2014 zaplatit již v závěru roku Splátkový kalendář se ovšem nijak nemění. Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. Dr. Randa tedy o něm nechal hlasovat. Hlasování 7: Navržená úprava rozpočtu FPE na rok 2013 byla schválena (pro 10, proti 0, zdrželi se 2). /Z jednání odešel doc. Bezděk./ 5. Různé Vzhledem k tomu, že kol. Fuchsová potřebovala nutně odejít, byly předřazeny informace ze Studentské komory AS FPE. 5c Informace ze SK AS FPE - SKVAIP má nové logo a chystá náborovou kampaň - další Univerzitní upír se uskuteční listopadu členové komory se zapojili při imatrikulacích - připravuje se tradiční studentská vánoční besídka 8

9 Dr. Stočes poněvadž s odchodem kol. Fuchsové přestane být senát neusnášeníschopný, požádal o možnost přednést ještě návrh usnesení: AS FPE ZČU žádá vedení fakulty, aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů zaslán alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání. Smyslem návrhu je předejít projednávání těchto (pro katedry často existenčních) otázek pod časovým tlakem. Hlasování 8: Návrh usnesení byl přijat jednomyslně. Dr. Randa ještě shrnul všechna usnesení a dal o nich hlasovat en bloc : AS FPE - schvaluje zápis z 15. řádného zasedání AS FPE ze dne schvaluje vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/ schvaluje úpravu rozpočtu FPE na rok 2013 a čerpání rozpočtové rezervy - žádá vedení fakulty, aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů zaslán alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání. Hlasování 9: AS FPE jednomyslně potvrdil všechna usnesení. /Z jednání odešla kol. Fuchsová a dr. Klečková./ 5a Informace z vedení FPE Informace z vedení FPE přednesl doc. Čepička: - připravuje se aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2014, podklady by měly být shromážděny do konce týdne - přípravy oslav 65. výročí vzniku fakulty - problematika dislokace všichni členové akademické obce budou mít možnost se vyjádřit Ing. Mičke k dislokaci doplnil: - patrně od února začne rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici, potrvá celý letní semestr a prázdniny - jde o kompletní přestavbu, proto ji nelze realizovat za provozu. Jako náhradní prostory po dobu letního semestru se nabízí uvolněná budova v Jungmannově ul. (včetně výuky FF ZČU), což je pro rozvrháře ideální, stačí vyměnit učebnu ve Veleslavínce za učebnu v Jungmance. - v zimním semestru by se mělo vyučovat již opět ve Veleslavínce - ohledně eventuálního stěhování z Klatovské třídy a Chodského náměstí se uskutečnilo jednání s kvestorem, zítra bude s rektorkou - určitý tlak ze strany rektorky na rozhodnutí, ovšem bez podkladů jej nelze učinit - paní děkanka prosazuje, aby bylo předem zjevné, v čem by pro nás bylo další stěhování výhodné - kvestor přislíbil, že bude respektovat rozhodnutí FPE - pokračuje příprava nových rozpočtových pravidel FPE (ještě se uskuteční dvě setkání rozpočtové komise) - nabídka nových projektů ESF zajišťuje ing. Valeš Doc. Mergl připojil informaci o tom, že i příští rok budou nabízeny projekty BAPE a GRAK. Byla vyhlášena soutěž SVOČ, informace byla rozvěšena po nástěnkách kateder. Následná diskuse se týkala praktických provozních záležitostí, vzniklých v důsledku rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici (dr. Nováková, dr. Morávková, doc. Richtr). Někteří senátoři se také vyslovili k myšlence na stěhování kateder z Klatovské a Chodského nám. na Borská pole: Doc. Votík nemá cenu se stěhovat, pokud na Borských polích nebudou k dispozici sportoviště; prázdnou budovu FAV je možné také jednoduše zbourat. 9

10 Dr. Stočes je nesmysl se stěhovat do provozně dražší budovy, navíc zůstane-li děkanát a část kateder v centru města, vzroste ještě více přejíždění učitelů a studentů (+ rozvrhové problémy); Borská pole jsou také nevhodná pro konání různých akcí pro veřejnost, spolupráci s jazykovými knihovnami na náměstí Republiky apod. Doc. Miňhová nelze připustit, aby v důsledku stěhování vznikly jakékoli další výdaje fakulty. Doc. Votík je třeba si jasně stanovit podmínky, za jakých bychom se stěhováním souhlasili. Doc. Votík v rámci bodu Různé též informoval o ukončení činnosti komise Sport 13, která dospěla k tomu, že KTV FPE bude zajišťovat jak veškerou učitelskou přípravu v oboru tělesné výchovy a sportu, tak i neoborovou tělesnou výchovu pro všechny studenty učitelských oborů (předměty neoborové tělesné výchovy nyní navíc získaly akreditaci). Dr. Randa ještě sdělil, že nového pana kvestora požádal o otevření vchodu z Chodského náměstí i pro studenty a dostal vstřícnou odpověď. Žádost má oficiálně předložit tajemník fakulty na kolegiu kvestora. 5.b Informace ze zasedání AS ZČU Vzhledem k délce jednání a pokročilé hodině oznámil dr. Randa, že informace z jednání tzv. velkého senátu zašle všem členům AS FPE elektronickou poštou. Příští řádné zasedání AS FPE bylo původně ohlášeno na středu 4. prosince 2013 od 14:00, později však bylo předsednictvem přesunuto na 18. prosince 2013 od 14:00. V Plzni dne RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. předseda AS FPE Zapsal: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. Přílohy: 1. Hlasovací tabulka z 16. řádného zasedání AS FPE 2. Usnesení z 16. řádného zasedání AS FPE 10

11 Příloha 1: Hlasovací tabulka z 16. řádného zasedání AS FPE dr. Daniela Benešová X X + - O doc. Jiří Bezděk O X X dr. Zdeňka Chocholoušková O X X X X dr. Gabriela Klečková + O + - O - O + + Mgr. Jan Krotký O O Mgr. Jindřich Lukavský O O doc. Jana Miňhová X X X - O dr. Sylva Nováková O O dr. Miroslav Randa O O dr. Vladimír Sirotek X X X X X X X X X dr. Jiří Stočes O + O doc. Jaromír Votík X X + - O doc. Václav Vrbík X X + + Hana Fuchsová O Šárka Hlináková X X X X X X X X X Bc. Alena Kašáková X X X X X X X X X Radka Volfová + + X X X X X X X Pavel Linhart X X X X X X X X X Bc. Petr Setvín X X X X X X X X X Mgr. Lukáš Štich O O + O pro,... proti, O... zdržel se hlasování, X... nepřítomen 11

12 Příloha 2: Usnesení z 16. řádného zasedání AS FPE Akademický senát na svém 16. řádném zasedání konaném dne 13. listopadu 2013: 1. schvaluje: a) zápis z 15. řádného zasedání AS FPE ze dne b) vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 c) úpravu rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) 2. žádá vedení fakulty: a) aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání 3. bere na vědomí: a) informace sdělené kvestorem ZČU ing. arch. Hynkem Gloserem b) informace z vedení FPE přednesené doc. Čepičkou, Ing. Mičkem a doc. Merglem. c) informaci ze studentské komory AS FPE ZČU přednesené kol. Fuchsovou d) informace z jednání AS ZČU zaslané dr. Randou 12

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 10. řádného zasedání AS FPE konaného dne

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 10. řádného zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 10. řádného zasedání AS FPE konaného dne 9. 1. 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 16 členů; Omluveno: 5

Více

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 12 členů; Omluveno: 7 členů; Neomluveno:

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 2. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 10. 2. 2016 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 29. září 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Taušer, Čajka, Češková, Pošvicová,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne 10. 4. 2012 Účast: viz prezenční listina PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK) NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z

Více

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne 23. 3. 2016 Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Kateřina

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 1/2015 (92) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 8. ledna 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH 1,

Více

1. zasedání ze dne

1. zasedání ze dne 1. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení 01-00 AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby legislativní komise byla pro 1. zasedání i komisí volební. Usnesení 01-01 AS ČVUT FD schválil zápis ze 22. zasedání AS ČVUT

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP:

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP: Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: 1. 1. 2014 31. 12. 2016 3. rok funkčního období: 2016 Obsah Zprávy o činnosti AS FSE

Více

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. 11. 2012 Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, doc. Vilčáková, Dr. Vltavská, Dr. Rouchal, Ing. Ovsík,

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne 4. 12. 2012 Počet přítomných senátorů: 12 Omluveni: Dr. Čulík, Ľuboš Mikolášik, Dr. Pochyla Neomluveni: 0 Hosté:

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU OBECNÉ INFORMACE O STUDIU Celkový pětiletý studijní program dvouoborový 5. rok 4. rok 3. rok Magisterský dvouoborový program učitelství 120 2. rok Bakalářský program 180 1. rok Bakalářské studijní obory

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Konání: 10. března 2009, 16.00 hod Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty,

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 5. 4. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů Bělka, Formánková, Gába, Janečka, Ješina, Kratochvíl, Kudláček, Maříková, Ořechovská, Salaj, Smékal,

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b. Program jednání: AS ZČU

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b. Program jednání: AS ZČU Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 42 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 9 členů AS ZČU - viz prezenční

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 6-2015 z 6. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2015/2016 Termín: 21. 9. 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne

Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 3. 3. 2011 Přítomni: - členové komise: Jiřina Dworoková, Mgr. Jana Franková, RNDr. Helena Hanzelková, Ing. Jan Meca (předem se omluvil kvůli pozdnímu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 25. února 2015 Přítomno: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: dr.

Více

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Středa 5. 10. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45-21:30. Přítomni: - Členové AS FIT: Matěj Bartík, Rudolf B. Blažek (příchod

Více

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 6 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 20. 7. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Mgr. Bc. Věra Václavíčková Ing. Michal Majer Mgr. Petr Kouba Mgr. Přemysl

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Zápis č. 1/2008 (25) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky

Zápis č. 1/2008 (25) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky Zápis č. 1/2008 (25) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 28. 1. 2008 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. B. Chramcov, Ph.D., RNDr. M. Fialka, CSc., doc. RNDr.

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 12:00 v MO 409 na FSE UJEP

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 12:00 v MO 409 na FSE UJEP Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 27. 6. 2016 od 12:00 v MO 409 na FSE UJEP Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP Ing. Eva Fuchsová doc. PhDr. Václav Houžvička Ing.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis z 9. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis z 9. zasedání AS FPE konaného dne AS FPE ZČU Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 9. zasedání AS FPE konaného dne 1. 10. 2008 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 18 členů; Omluveni:

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2016 1. rok funkčního období: prosinec 2013 říjen 2014 Ustavující

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS Přítomni: Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Godulová, Franěk, Šaur, Vojtal, Kolář,, Horák, Petr, Truparová, Stavárek, Janoušek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období )

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období ) Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 29. 6. 2011 (volební období 2011 2013) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 5/2015 (96) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 14 hodin

Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 14 hodin Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 14. 10. 2013 od 14 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, Dr. Rouchal, doc. Vilčáková, Dr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 3. prosince 2014 Přítomno: 16 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. E.

Více

Zápis z 13. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne

Zápis z 13. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne Akademický senát Fakulty strojního inženýrství VUT Technická 2 616 69 Brno Zápis z 13. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 25. 01. 2007 Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Přítomni: Omluveni: Host: Mgr. Hana Čechová, Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D., Mgr. Roman

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Dále přivítal hosta VH TJ Jiskra Třeboň p. ing. Bohuslava Jiráka zastupitele a člena rady Města Třeboně.

Dále přivítal hosta VH TJ Jiskra Třeboň p. ing. Bohuslava Jiráka zastupitele a člena rady Města Třeboně. Zápis z Valné hromady Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň (VH TJ) ze dne 27. 6. 2016 konané v Třeboni v zázemí tenisového klubu TJ Jiskra Třeboň od 18.00 hod. Program valné hromady TJ Jiskra Třeboň: 1.

Více

Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného

Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 7. 4. 2011 Prezenční listina: přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček, A. Kochari, H. Novotná, J. Novotný,

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 6. května 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. L.

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 16. 4. 2012 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkanky Datum: 16. 4. 2012 Čas: 14.00 hod Přítomni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Mgr. et Mgr. Petra

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání: Z á p i s z 29. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. 4. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 4/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 4/2016 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 4/2016 Datum jednání: 12. 9. 2016 Místo jednání: VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D 206 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny 26 členů Akademického

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. Termín: 22. 1. 2009 Čas: 10:00 hodin Místo: Sekretariát MAS Vladař, Husova 153, Valeč Přítomni: SR: Jan Bartoň, Hana Halyová, Václav Šístek, Ing. Zdeněk Vuliševič,

Více

Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 5. listopadu 2009, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Žamberský, Krčál, Poláková,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 5/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...error!

Více

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc.

Více

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 11. 6. 2014 Místo zasedání: místnost 117A FA VUT v Brně, Poříčí 5 začátek jednání: 10:05, konec jednání: 12:30 Přítomni: Členové AS FA VUT v Brně: doc. Ing.

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů)

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů) ZÁPIS Č. 1N/2002 (135) Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 29. ŘÍJNA 2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina

Více

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Čtvrtek 28. 4. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45 22:00 Přítomni: Členové AS FIT: Rudolf B. Blažek, Matěj Bartík (pozdější

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

ZÁPIS z jednání AS FPR ZČU

ZÁPIS z jednání AS FPR ZČU AKADEMICKÝ SENÁT V Plzni dne 4. května 2015 ZÁPIS z jednání AS FPR ZČU 27. dubna 2015 v 16:30 hod. Přítomno: na počátku jednání 13, v průběhu se počet zvýšil na 14 členů Omluveno: 5 AS FPR ZČU byl po celou

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Zápis z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne

Zápis z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne Akademický senát Fakulty strojního inženýrství VUT Technická 2 616 69 Brno Zápis z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 21.4.2005 Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v

Více