Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13."

Transkript

1 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni: 2 členové Neomluveno: 4 členové Hosté: dr. Dagmar Čábalová, doc. Ladislav Čepička, ing. arch. Hynek Gloser, doc. Jarmila Honzíková, doc. Michal Mergl, doc. Pavel Mentlík, dr. Naděžda Morávková, ing. Pavel Mičke, doc. Václav Richtr, prof. Viktor Viktora, Mgr. Michaela Voltrová, dr. Vladimíra Zikmundová. Zasedání AS FPE ZČU se uskutečnil zároveň s aktivem vedoucích kateder. S výjimkou zhruba 20 minut v závěru poměrně dlouhého jednání byl AS usnášeníschopný. Předseda AS FPE dr. Randa přivítal všechny přítomné senátorky, senátory, vedoucí kateder a hosty, zejména kvestora ZČU ing. arch. Glosera, a omluvil neúčast paní děkanky doc. Coufalové (z důvodu účasti v komisi při obhajobách disertačních prací na UJEP v Ústí nad Labem) a tajemníka AS FPE dr. Sirotka. Podle volebního a jednacího řádu AS FPE jmenoval předseda dr. Randa dva skrutátory pro toto zasedání, konkrétně sebe a dr. Stočese. Bylo konstatováno, že samostatný zápis z aktivu vedoucích kateder pořizován nebude, veškerá diskuse bude zaznamenána v zápise jednání senátu. S programem zasedání byli přítomní seznámeni s předstihem, předseda AS FPE pouze navrhl, aby ihned po schválení zápisu z minulého jednání byl dán prostor panu kvestorovi, který požádal o možnost osobně reagovat na usnesení z minulého zasedání AS FPE (viz hlasování 4). Program: 1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE z Vystoupení kvestora ZČU ing. arch. Hynka Glosera 3. Podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/ Úprava rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) 5. Různé a) Informace z vedení FPE b) Informace z AS ZČU c) Informace ze SK AS FPE Hlasování 1 program jednání byl v této podobě jednomyslně schválen. 1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE Zápis z minulého zasedání AS FPE ze dne předložil po zapracování připomínek tajemník dr. Sirotek a senátoři jej získali před jednáním elektronicky. Dr. Stočes se omluvil, že nestihl včas zaslat svoji připomínku, a navrhl vypustit ze zápisu svého diskusního vystoupení na s. 3 nahoře větu Zatím by měla vyjít směrnice rektorky jediné, co bylo vedení schopné udělat. V daném kontextu je nelogická. Poněvadž proti této úpravě nikdo z přítomných neprotestoval, nechal předseda AS FPE hlasovat o zápisu z minulého zasedání s uvedenou výpustkou. 1

2 Hlasování 2: Zápis z 15. řádného zasedání AS FPE konaného dne byl schválen (pro 10, proti 0, zdržel se 1). /Na jednání senátu dorazili dr. Benešová a doc. Votík./ 2. Vystoupení kvestora ZČU ing. arch. Hynka Glosera, Ph.D. Kvestor ZČU ve svém obsáhlém projevu nejprve konstatoval, že neumí naplnit usnesení AS FPE, které k němu bylo směřováno, respektive že problematiku nákupů řeší dlouhodobě a komplexně celá legislativa ZČU. Podrobně pak popsal celý problém veřejných zakázek na ZČU. Konstatoval, že značný podíl projektů v činnosti univerzity logicky rozkolísalo její doposud převažující liniové řízení přes jednotlivé útvary, což mj. znamená pro servisní střediska při rektorátu nemalý kapacitní problém. /Na jednání dorazila doc. Miňhová./ Kvestor dále řekl, že nastoupil do funkce od 1. března 2013, kdy byl již systém nákupů nějakým způsobem nastaven (tento proces následně stručně popsal). O zastavení nákupu rozhodl vedoucí SRA ing. Beneš, nikoli kvestor. Rovněž nikdy nedal pokyn k zastavení nákupu literatury, ostatně to mu ani nepřísluší. Operativním opatřením kvestora bylo (znovu)zavedení tzv. arabského trhu objednávky shromažďují tajemníci fakult a na společném jednání s kvestorem každé pondělí jsou projednávány. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že současný právní stav je natolik zmatečný, že v podstatě nelze nakupovat bez rizika postihu. Právní názory a výklady se velmi různí, jediné právně nezpochybnitelné je až rozhodnutí soudu (nikoli jednotlivých ministerstev či kontrolních institucí). Na to však v praxi nelze čekat, protože řešení projektů je vázáno pevnými termíny. Situaci do jisté míry komplikují i různá občanská sdružení, která si mohou vyžádat jakékoliv informace a pak je právně napadnout u soudu. Nový občanský zákoník, který bude platit od 1. ledna 2014, s sebou přináší další komplikace a nejasnosti. Řešitel projektu se tak de facto musí stát právníkem a ekonomem, což je samozřejmě špatně. Určitou cestou, jak tento problém eliminovat, by měly být obecné dodací podmínky pro univerzitu u běžně využívaného zboží a služeb. Veřejné organizace jsou diskriminovány oproti soukromému sektoru i tím, že jsou povinny zrušit celé výběrové řízení, pokud je některá z podaných nabídek firem nepřesná či vadná. Kvestor výslovně odmítl, že by docházelo k přenášení veškeré odpovědnosti na řešitele řešitel je zodpovědný (pouze) za podání požadavku k nákupu. AS ZČU ve svém usnesení zavázal vedení univerzity, aby zajistilo nezbytný chod univerzity. Totéž pak kvestor uložil jednotlivým nákupním místům. Zajištění chodu univerzity znamená také odvracet v rámci nákupů vyšší škodu, která může vzniknout v případě neplnění projektů. Od roku 2014 by měl být zaveden dynamický nákupní systém, který umožní získání objednaného zboží do 2 měsíců. Přesto je otázkou, zda se např. počítače dají vůbec legálně nakoupit. Kvestor také zdůraznil, že založení plánovaného nákupu do evidence Odboru veřejných zakázek (OVZ) slouží pouze k tomu, aby mohlo být rozhodnuto o tom, na jaké zboží či službu je třeba veřejnou zakázku vypsat. Rozhodně nenahrazuje samotnou objednávku. S jednotlivými řešiteli nemá kvestor možnost přímo komunikovat. Jako příklad uvedl žádost o řešení konkrétní objednávky, k níž se z pléna přihlásil doc. Mentlík. Doc. Mentlík popsal tento konkrétní příklad, dokládající, že systém nákupů v současné době nefunguje. Zadanou objednávku tři týdny nikdo neřešil. Obracel se tedy na jednotlivé pracovníky nákupních míst, OVZ apod., ovšem kompetentní odpovědi a návrhu řešení se nedočkal. Proto oslovil kvestora jako nadřízeného všech těchto útvarů. Ing. arch. Gloser konstatoval, že pro nákupy nemáme fungující systém, neboť složitá situace to jednoduše neumožňuje. On osobně nemůže reagovat na jednotlivé konkrétní dotazy s objednávkami, to by již neudělal nic jiného, prostě na to nemá kapacitu. 2

3 Doc. Mentlík shrnul situaci z pohledu řešitele: Ten sice umí projekt získat a řešit, čímž mj. vydělává prostředky na služby, které mají příslušné odbory zajišťovat. Navíc má spoustu jiné práce výuka, vedení kvalifikačních prací, publikační a recenzní činnost, administrativní práce, spolupráce se školami a dalšími institucemi apod. Z tohoto pohledu považuje za neuvěřitelné, že s ním nikdo na příslušných odborech nekomunikuje. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že kdyby doc. Mentlík znal zmíněné opatření arabský trh, byl by jeho konkrétní problém již vyřešen. Kvestor však nemůže rozesílat všem členům univerzity hromadné maily (jejich přemíra byla v minulosti kritizována), informace měli dostat řešitelé prostřednictvím vedení fakulty. Zásadně však popřel, že by na pracoviště rektorátu přicházely jakékoli peníze z našich projektů. Doc. Mergl oponoval panu kvestorovi z projektových peněz běžně platíme služby a odvody univerzitě, pouze z dotačních peněz bychom na ně jednoduše neměli. Ing. arch. Gloser nesouhlasil tento tzv. clearing se dělá na fakultách. Konstatoval, že přetíženi jsme všichni, nárůst byrokracie je enormní. V důsledku toho se např. Projektové centrum dnes omezuje v podstatě pouze na kontroly projektové dokumentace. Jsme-li nespokojeni, můžeme si zkusit sami vést účetnictví, spravovat domy apod. Ing. arch. Gloser dokončil svoje vystoupení několika konkrétními doporučeními při plánování projektů je třeba počítat s lhůtami danými na veřejná výběrová řízení zákonem. Pokud přímo do návrhu projektu napíšeme konkrétní výrobky či služby a jejich dodavatele a tento návrh je ze strany poskytovatele podpory akceptován, lze nakupovat bez výběrového řízení. Problémy s tiskem (zejména novoročenek) lze snadno řešit pomocí kopírovacího centra univerzity. Dr. Randa poděkoval panu kvestorovi za podrobné vystoupení a připojil svůj komentář: Vítá, že již existuje způsob, jak objednávat potřebné zboží a služby a tyto nákupy se realizují. Zároveň připomněl, že rektorátní pracoviště mají univerzitním součástem i jednotlivým řešitelům pomáhat. Těší ho, že pan kvestor reflektuje to, že ne vše skutečně pomáhá, leccos naopak obtěžuje. FPE na celouniverzitním fóru často tuto situaci marně kritizovala, takže je rád, že na to pan kvestor nahlíží podobně. Poté předseda dr. Randa otevřel diskusi k vystoupení pana kvestora. Doc. Mergl do kdy bude fungovat arabský trh? Ing. arch. Gloser do zavedení dynamického nákupního systému, popřípadě do chvíle, kdy bude možné nákupy realizovat jinak. Dynamický nákupní byl plánován již od 1. ledna 2014, ovšem to se patrně nestihne. Dr. Randa kolik výběrových řízení se uskuteční ještě letos a jak se případně vyvíjejí? Ing. arch. Gloser neumí konkrétně odpovědět. Pokouší se rozklíčovat, kde to vázne. Hlavním problémem je opět nedostatek kapacity na všech stranách. Doc. Vrbík uvedl konkrétní případ, kdy 27. května 2013 objednával nákup podle rámcové smlouvy uzavřené mezi univerzitou a dodavatelem a dodnes zboží nedostal. Nemožnost nákupu výpočetní techniky existuje už řadu let, tento problém nevyvstal v posledních měsících. V obecné rovině konstatoval, že příjemcem dotace je z hlediska práva univerzita, ona se zavazuje k jejímu řešení. Odpovědnost za chyby v rámcové smlouvě je ze strany univerzity přesouvána na řešitele, který nemá žádnou možnost proces nákupu ovlivnit. Přitom odpovědnost zaměstnance univerzity je jednoznačně vymezena jeho pracovní smlouvou - a v ní odpovědnost za podobná pochybení uvedena není. Dále připomněl, že FPE odvádí univerzitě v systému hadiček za všechny služby 48 % svých příjmů z dotace Ing. arch. Gloser se proti tomuto číslu razantně ohradil. Doc. Vrbík ubezpečil pana kvestora, že problematiku plateb za služby dlouhodobě jako předseda Rozpočtové komise AS FPE sleduje a výši odvodů dobře zná. Již několikrát FPE kritizovala skutečnost, že služby, za něž je fakulta povinna odvádět peníze, jsou pouze vyjmenovány, nikoli definovány. Vznikají nová centrální rektorátní pracoviště, jejichž činnost musíme přispívat, ovšem 3

4 odpovědnost chyby nakonec stejně zůstane na nás. Co kupříkladu dělá Odbor řízení rizik? Jaká rizika v minulosti identifikoval? Poukázal na rizika plynoucí z nedostatků v rámcových smlouvách na nákup výpočetní techniky? Proč pracoviště platí za problémy vzniklé chybami v rámcové smlouvě, které byly zjištěny při kontrolách, když si univerzita najala kvůli veřejným zakázkám za nemalé peníze (včetně našich) advokátní kancelář? Proč není deklarována odpovědnost pracovišť rektorátu, která rámcovou smlouvu za ZČU uzavřela? Velmi souhlasí s tím, co pan kvestor naznačil řešením je decentralizace. Fakulta sama nejlépe ví, co potřebuje a co ne, ať se potřebné kompetence převedou na ní. Jedině tak nebude možné znovu zažívat absurdní situaci minulých let, kdy se na FPE šetřilo na platech a propouštěli pracovníci, ale na službách jsme nijak šetřit nemohli. Také by bylo na místě zavést hodnocení kvality poskytovaných služeb, klidně na stejné bázi, jako studentské hodnocení výuky. /Z jednání odešla dr. Čábalová./ Ing. arch. Gloser sám má vizi, která je podepřena jeho dosavadní praxí, že by mělo dojít k rozumné decentralizaci a reintegraci, která by byla efektivnější než současný systém. V některých ohledech by šlo vrátit se k modelu, který byl na univerzitě dříve, např. správa majetku a investice by měly podléhat přímo kvestorovi. Je přesvědčen o tom, že tzv. systém hadiček a jezevčík jsou dnes překonané. Tento princip mohl fungovat, dokud bylo projektů relativně málo a poměr dotačních a projektových peněz byl na všech součástech univerzity v podstatě stejný. Dnes je ovšem situace zcela jiná, rozdíly mezi jednotlivými součástmi univerzity jsou zcela markantní. Jiným dokladem nutnosti reorganizace je skutečnost, že není nijak zohledněna energetická náročnost budov univerzity. Ze starých budov v centru města uniká daleko méně tepla než z budov v univerzitním kampusu (včetně nové budovy FUD). Při nedávném pokusu o měření úniků tepla se například na Borech nalezly pouze dva měřáky tepla Doc. Mergl o energetické nevýhodnosti Zeleného trojúhelníku se vědělo už v 90. letech. Mgr. Voltrová ono by stačilo, kdyby bylo možné topení v učebnách a kancelářích regulovat. Dnešní situace je taková, že v řadě místností není u topení kohoutek a to běží na plné obrátky, takže je přetopeno a jedinou obranou je otevírat okna. Doc. Vrbík je velmi potěšen, že z úst kvestora univerzity slyší, že systém hadiček a jezevčík jsou překonané a že je třeba přistoupit k určité decentralizaci administrativního aparátu ZČU. Dosud byla FPE v tomto názoru na univerzitě osamocena. Ing. arch. Gloser je bohužel realitou, že chudí platí bohaté. To platí nejen v rámci ZČU, ale i v rámci státu, přinejmenším ve vysokoškolském sektoru. On z pozice kvestora naše požadavky podpoří, protože je přesvědčen, že stávající systém není dlouhodobě udržitelný, ovšem jejich prosazení je naším zápasem. Mgr. Voltrová představa, že nákup bude možné i po zavedení dynamického systému realizovat až po dvou měsících, jí připadá v době e-shopů absurdní. Je šance, že se tato lhůta v budoucnu zkrátí? Ing. arch. Gloser za stávajících zákonných podmínek těžko. Mgr. Voltrová pak je ovšem v řadě případů výrazně jednodušší potřebnou věc nakoupit za své peníze, než celý nákup z peněz katedry byrokraticky vyřídit. Připojila ještě dva prakticky zaměřené dotazy: 1) Proč není na webu ZČU, logicky asi na stránce OVZ, kompletní seznam vysoutěžených produktů? Proč je třeba tyto informace složitě hledat u jednotlivých rektorátních pracovišť? 2) Na KNJ je třeba koupit novou kopírku. Nejlevnější vysoutěžená je za 36 tisíc Kč. Přitom by katedře bohatě stačila taková, která stojí zhruba 20 tisíc Kč. Proč nebyla vysoutěžena i kopírka v této cenové kategorii? Proč jsme nuceni kupovat zbytečně drahý stroj? Takhle to vysloveně budí dojem, že si na tomto výběrovém řízení někdo namastil kapsu. Nákup kancelářských potřeb se v důsledku výběrového řízení dnes již vyplatí, ale ostatní zboží stále ne. Ing. arch. Gloser taková je prostě realita. Levnější kopírka nebyla univerzitou poptávána, tudíž není ani vysoutěžena. Poptávka vzešla hlavně od knihovny. Je třeba obecně zkrotit výdaje za tisk, systém, kdy každý má na stole svoji tiskárnu, je krajně neefektivní. Mgr. Krotký dva měsíce jako minimální doba nákupu přes dynamický systém je omezující a bude nás stejně nutit k tomu, abychom nakupovali jinak, či se domlouvali na detailech s dodavatelskou firmou. Panu kvestorovi dále položil dotaz ohledně dalšího případného stěhování FPE, zejména 4

5 pak, zda v této věci existuje nějaká dlouhodobá koncepce univerzity. Ing. arch. Gloser zdůraznil, že v tuto chvíli je reálná pouze již dlouho plánovaná rekonstrukce budovy FPE ve Veleslavínově ulici, kam se přesune i děkanát. Poněvadž ji nebude možné stihnout přes prázdniny, bude jako dočasné sídlo pro zdejší katedry sloužit vyklizená budova v Jungmannově ulici. Ta ostatně poslouží poté i FZS, pro niž se musí zrenovovat budova Škodovky. Vše ostatní je pouze v rovině úvah. Ve střednědobém horizontu opustí FAV své prostory a přejde do nových budov, které se staví. Kapacita Borských polí tak bude výrazně větší, než kolik univerzita skutečně potřebuje (reálně je využito jen z 12 % v rámci celého roku). Kvestor dostal v důsledku toho za úkol zjistit, zda je možné přesunout FPE na Borská pole. Teprve až pokud se ukáže, že by to možné bylo, bude zjišťováno, zda je to chtěné. Navíc je třeba před jakýmkoliv stěhováním Borská pole dobudovat potřebná parkoviště. Dr. Stočes vysvětlil, že k usnesení směřujícímu na pana kvestora došlo na minulém jednání AS FPE v situaci, kdy žádné řešení nákupů z projektu nebylo známo a od příslušných administrativních a hospodářských pracovníků na rektorátu jsme slyšeli stále jen to, že nákup realizovat nelze, a zároveň, že za řešení projektu a čerpání rozpočtu je odpovědný řešitel. Nechápe, co vadí na hromadných mailech pro řešitele projektů. Hromadným mailem se přitom posílají podstatně méně důležité informace. Z Projektového centra maily s hromadným adresářem všech řešitelů projektů čas od času chodí, takže by to neměl být problém. Ing. arch. Gloser informace měly dotéci řešitelům přes kolegium kvestora. Univerzita připravuje novou komunikační strategii, včetně interní komunikace. Dr. Chocholoušková připomněla konkrétní projekt, u nějž nalezla kontrola pochybení při nákupu počítačů v letech , a finanční postih musela hradit FPE, ačkoli postupovala podle interních pravidel ZČU. Ing. arch. Gloser ekonomický odbor musí mít k dispozici zápis o provedené kontrole, o podrobnostech tohoto nákupu se bude informovat u ing. Hofmana z OVZ. Doc. Vrbík konstatoval, že dr. Chocholoušková již není řešitelem uvedeného projektu, protože skončil, takže by veškeré další kroky v této věci mělo činit Projektové centrum ZČU. Otázal se, proč byla pokuta předána k zaplacení fakultě, když ta nemohla celý proces nákupu nijak ovlivnit a musela se řídit rámcovou smlouvou. Ing. arch. Gloser spíše než Projektové centrum by měl tuto záležitost dotáhnout tajemník fakulty. Posléze pan kvestor připustil, že si na dopis z Plzeňského kraje vzpomíná. Protože to bylo v době, kdy univerzita podepisovala s krajem smlouvu na 5 mil. Kč, rozhodl se ustoupit a zmíněnou částku vrátit. Proč byla pokuta připsána na vrub FPE neví, doporučuje oficiálně podat žádost o vysvětlení, následně může být zahájeno šetření, zadán interní audit a jeho výsledky budou předloženy k posouzení náhradové komisi. Ta, pokud najde viníka, zjedná nápravu. /Odešly doc. Honzíková a dr. Zikmundová./ Ing. Mičke se vrátil k možné dislokaci fakulty na Borská pole. Ubezpečil, že tato otázka bude projednávána s celou akademickou obcí fakulty. Podrobnosti ještě sdělí v bodě Informace z vedení. Ing. arch. Gloser znovu zdůraznil, že jde zatím pouze o úvahu, jejíž realizace bude možná spíše v dlouhodobém horizontu. Přednost bude mít zateplení nejvíce tepelně ztrátových budov apod. Osobně si myslí, že univerzita do centra města patří a podporuje ty, kteří tam chtějí zůstat. Navíc je otázkou, jak případně využít vyklizenou budovu na Klatovské a na Chodském náměstí, neboť v současné situaci jsou v podstatě neprodejné. Dr. Randa ukončil tento bod programu a vyhlásil desetiminutovou přestávku. Po jejím skončení navrhl drobnou změnu programu aby nyní zazněla informace o průběhu a výsledcích voleb do AS FPE a AS ZČU, zařazená jinak do bodu Různé. /Po přestávce se do sálu vrátily doc. Honzíková a dr. Zikmundová, naopak nepřišly doc. Miňhová, dr. Morávková, Mgr. Voltrová a kol. Volfová./ Hlasování 3: AS FPE jednohlasně odsouhlasil tento návrh na změnu programu. 5

6 Dr. Randa konstatoval, že výsledky voleb do AS FPE jsou již veřejně přístupné na webových stránkách fakulty. O další informace požádal dr. Klečkovou jako členku volební komise. Ta neoficiálně sdělila, že do AS ZČU byli zvoleni dr. Randa, doc. Bezděk, doc. Richtr a dr. Stočes. Pořadí náhradníků muselo být vzhledem k rovnosti hlasů určeno losem: doc. Mentlík a dr. Breitfelder. Za volební komisi předložila ke zvážení možnost elektronických voleb v budoucnosti. Dr. Randa ocenil práci kol. Havlíka v obou volebních komisích. Dr. Klečková konstatovala, že při stávající praxi voleb by bylo na místě připravit pro členy volebních komisí manuál, protože bez zkušenosti kol. Havlíka by v podstatě nikdo nevěděl, jak se má postupovat; navrhované elektronické hlasování by však celou proceduru velmi zjednodušilo, navíc by nebylo vázáno na jeden či dva konkrétní dny. Volební účast by tak mohla být výrazně vyšší. Doc. Vrbík vidí jako problém zejména nízkou volební účast studentů, mělo by se s tím něco dělat. 3. Vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 Dr. Randa v úvodu k tomuto bodu kritizoval skutečnost, že materiál dostali členové AS FPE se zpožděním (až na jeho urgenci). Doc. Čepička vysvětlil, že se návrh vyhlášky rodil komplikovaně, z jeho strany byl připraven před týdnem, ovšem pak do něj ještě činila nějaké zásahy paní děkanka. Poté návrh krátce okomentoval: Na strukturu oborů má zásadní vliv skutečnost, že fakulta může přijímat ke studiu stále méně studentů. Kvůli rentabilitě musí být zachovány logické ročníkové skupiny o cca 35 studentech. Některé obory se tudíž otevírají pouze ob rok a některé jsme nuceni zavírat. Při rozhodování o tom, které obory otevřít a které nikoli, jsme navíc vázáni některými projekty či nově získanými akreditacemi. Stejně jako vloni také platí, že v navazujícím magisterském studiu upřednostňujeme učitelství pro střední školy, neboť jeho absolventi mohou učit i na 2. stupni ZŠ. Obory pro 2. stupeň ZŠ jsou ponechávány v nabídce jen, když je k tomu jasný důvod. Dr. Randa otevřel k bodu diskusi: Doc. Richtr tlumočil požadavek KCH, aby byl otevřen též obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci matematika chemie, který by rád využil jejich vynikající student, který si ovšem v matematice na střední školu netroufne, takže by skončil studium pouze jako bakalář. Ubezpečil, že by to neznamenalo pro fakultu žádné náklady navíc. Doc. Čepička se pozastavil nad tím, že na jedné straně celé obory redukujeme a zde máme jeden otevírat na míru jednomu konkrétnímu studentovi. Navíc dotyčný student bude mít zapsané své předměty, bude mít vliv na směrné ukazatele apod. /Na jednání se vrátily doc. Miňhová a dr. Morávková./ Dr. Stočes se otázal, zda má tedy chemie pro obor učitelství 2. stupně ZŠ i učitelství střední školy totožný studijní plán. Doc. Richtr potvrdil, že ano. Rozdíl je pouze v nárocích. Doc. Bezděk konstatoval, že v návrhu otevíraných oborů opět nenašel obor popularizace hudební kultury, kterou KHK zavedla před několika lety, aby mohla uplatnit kolektivní výuku. KHK prošla v minulém roce poměrně bolestnou proměnou, která byla hodnocena vesměs pozitivně. Při redukci pracovníků katedry se přihlíželo právě k uplatnění v tomto oboru, o který je mezi studenty velký zájem a až snad na jednu výjimku nemá v republice obdobu. Obor navíc nebyl otevřen již vloni. Doc. Bezděk tedy žádá, aby obor popularizace hudební kultury byl pro nadcházející akademický rok do nabídky fakulty zařazen. Doc. Čepička potvrdil velký zájem uchazečů o tento obor i to, že jde o obor ekonomicky dobře postavený. Základní problém představuje však směrné číslo počtu studentů z ministerstva. Pokud bychom tento obor otevřeli, musíme zase ubrat studenty v oborech jiných, čímž dojde k narušení zmiňovaných ideálních ročníkových skupin. Doc. Bezděk obor má velmi dobrou úroveň, zaměstnanci se v něm profilují a vzdělávají, to vše by nemělo přijít vniveč. 6

7 Doc. Čepička jedná se ovšem o neučitelský obor, fakulta logicky upřednostňuje obory učitelské. Učitelství Hudební výchova pro střední školu ovšem není školami poptáván, proto se otevírá pouze pro 2. stupeň ZŠ. Dr. Klečková poukázala na studenty přijímané do kombinovaného studia (angličtina, historie, informatika) a dotázala se, zda jsou prokalkulované i vedlejší sloupy těchto studentů. Domnívá se, malé množství studentů, které takto získá KAN ve vedlejším sloupu, jsou pro katedru nerentabilní, navíc zpravidla jde o studenty nedostatečně jazykově vybavené. Ráda místa těchto studentů přenechá pro KHK. Stejně problematická je jazyková úroveň studentů 1. stupně, kterých fakulta vloni přijala velké množství. Dr. Morávková nechápe, čeho se KAN obává, na KHI jsou studenti v kombinované formě kvalitní, takže je vítají, navíc výuka probíhá do značné míry prostřednictvím e-learningu. Doc. Čepička větší počet studentů prvního stupně byl přijat vzhledem k loňskému výpadku FPR, která nemohla přijímat studenty do dlouhého magisterského studia. Ano, jejich úroveň je asi slabší, ale jde o ojedinělý nárůst, který se nebude opakovat. Znalosti studenta v hlavním a vedlejším sloupu by měly být zhruba na stejné úrovni. Dr. Klečková vstupní znalosti studentů vedlejšího sloupu nikdo nezaručí. Dr. Randa nově akreditované projekty se musí realizovat, jinak akreditace padá. Ing. Mičke nesouhlasí s návrhem dr. Klečkové. Proč vlastně na fakultě děláme projekty na kombinované studium a na e-learning? Otevření těchto forem studia je vzhledem k projektům přednější, než studium prezenční. Dr. Klečková jak má ovšem jako vedoucí katedry zaručit ekonomickou rentabilitu takového studia? Absolventi s nedostatečnou úrovní pak dělají katedře i fakultě špatnou pověst. Mgr. Lukavský není schopen v této diskusi zaujmout na místě dostatečně fundované stanovisko, jde o závažné problémy a argumenty, jde o budoucnost oborů. Vedoucí kateder by měli mít možnost projednat tento materiál se svými pracovníky na katedrách. Uvítal by také, kdyby návrh doprovázelo zdůvodnění, proč se daný obor otevře či neotevře. Dr. Randa materiál je nutno schválit do konce listopadu, jinak se nestihnou přijímačky. V případě neschválení na dnešním jednání se bude muset AS FPE sejít do konce listopadu na mimořádném zasedání. Důvodová zpráva k návrhu je předkládána tradičně ústně vedením fakulty, bohužel dnes zde nemohou být ani paní děkanka, ani proděkanka dr. Vaňková. Dr. Zikmundová problémy s vedlejším sloupem studia lze řešit výběrem prohlubujícího sloupu u studentů, kteří na vedlejší sloup nemají dostatečné znalosti. Ing. Mičke kombinované studium potřebujeme otevřít, max. lze jeden rok vynechat, ovšem to námitky KAN nikterak nezmění. KAN se na projektu akreditace kombinované formy studia podílela, tak by měla vědět proč. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme směřovat tam, kam nás prostřednictvím finančních nástrojů tlačí stát. Doc. Mergl i když se mi to nelíbí, tak je třeba projekt splnit, v opačném případě hrozí sankce. Dr. Klečková ať jsou tedy přijímací zkoušky na oba sloupy jako dříve. Vědí studenti hlásící se na informatiku, jaké si boudou moci vybrat vedlejší sloupy a jaké znalosti z druhého oboru se od nich očekávají? Doc. Čepička to můžeme (a asi bychom měli) specifikovat v podmínkách přijímacího řízení. Dr. Randa trvá dr. Klečková na návrhu na vyřazení AJ z oborů otevíraných v kombinovaném studiu, nebo se spokojí s dohodou, kterou právě naznačil doc. Čepička? Dr. Klečková jakým způsobem budou studenti informováni o nárocích druhého sloupu? Doc. Čepička senát mi může uložit toto zapracovat do podmínek přijímacího řízení. Doc. Vrbík kol. Klečková si neuvědomuje, že v případě neotevření kombinovaného studia angličtiny ubydou studenti i nám ostatním, kteří kombinované studium chceme. Navíc bude ohrožen celý projekt ESF Kombinované studium. Proto jsem proti návrhu kol. Klečkové. Doc. Čepička Tak to zase úplně není, výběr do vedlejších sloupů můžeme udělat až po přijetí do sloupu hlavního, tudíž počet studentů bude stejný. 7

8 Dr. Randa ukončil diskusi a nechal hlasovat o návrhu doc. Richtra na zařazení kombinace chemie matematika i pro 2. stupeň ZŠ. Ing. Mičke s návrhem souhlasil, doc. Čepička po váhání také, doc. Mergl se nevyjádřil s tím, že je proděkanem pro vědu. Hlasování 4: Návrh na zařazení oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kombinace chemie matematika, nebyl přijat (pro 1, proti 6, zdrželo se 7). Dr. Randa nechal hlasovat o návrhu doc. Bezděka na zařazení oboru popularizace hudební kultury. Ing. Mičke návrh nepodpořil, ale navrhl, aby se střídalo otevírání tohoto oboru s oborem učitelství hudební výchovy. Doc. Čepička návrh rovněž nepodpořil, doc. Mergl se nevyjádřil. Hlasování 5: Návrh na zařazení oboru popularizace hudební kultury nebyl přijat (pro 2, proti 1, zdrželo se 11). Dr. Randa zopakoval návrh na vypuštění kombinovaného studia angličtiny. Dr. Klečková řekla, že nechce diskriminovat KHI a KVD, pouze se domnívá, že návrh děkanátu není dostatečně promyšlený, nezohledňuje všechny varianty kombinací. Doc. Čepička uvedl, že některé katedry si rády studenty ve vedlejším sloupu vezmou, protože ten nepodléhá akreditaci. /Z jednání odešli doc. Honzíková, doc. Vrbík a dr. Chocholoušková./ Dr. Randa se otázal, zda návrh dr. Klečkové trvá. Dr. Klečková sdělila, že trvá pouze na tom, že s KAN o tomto návrhu nikdo nejednal a že není zřejmá jeho ekonomická efektivita. Dr. Randa z toho odvodil, že tedy žádný pozměňující návrh podán nebyl. Dal tedy hlasovat o původním materiálu tak, jak ho předložilo vedení fakulty. Hlasování 6: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/2015 byly přijaty (pro 9, proti 2, zdržel se 1). 4. Úprava rozpočtu FPE na rok 2013 (čerpání rozpočtové rezervy) Návrh další úpravy rozpočtu zdůvodnil tajemník fakulty ing. Mičke: 1) Při sestavování rozpočtu na rok 2013 se počítalo s nutností splatit 4 mil. Kč z dluhu fakulty vůči ZČU. Tato částka byla rozpočítána na jednotlivé katedry. V průběhu roku však byla dojednána roční splátka ve výši 1 mil. Kč, tudíž by se předpokládaný výdaj na splátku dluhu měl katedrám opět přičíst. 2) Protože v rozpočtové rezervě zůstávají 2 mil. Kč, navrhuje se splátku ve výši 1 mil. Kč za rok 2014 zaplatit již v závěru roku Splátkový kalendář se ovšem nijak nemění. Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. Dr. Randa tedy o něm nechal hlasovat. Hlasování 7: Navržená úprava rozpočtu FPE na rok 2013 byla schválena (pro 10, proti 0, zdrželi se 2). /Z jednání odešel doc. Bezděk./ 5. Různé Vzhledem k tomu, že kol. Fuchsová potřebovala nutně odejít, byly předřazeny informace ze Studentské komory AS FPE. 5c Informace ze SK AS FPE - SKVAIP má nové logo a chystá náborovou kampaň - další Univerzitní upír se uskuteční listopadu členové komory se zapojili při imatrikulacích - připravuje se tradiční studentská vánoční besídka 8

9 Dr. Stočes poněvadž s odchodem kol. Fuchsové přestane být senát neusnášeníschopný, požádal o možnost přednést ještě návrh usnesení: AS FPE ZČU žádá vedení fakulty, aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů zaslán alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání. Smyslem návrhu je předejít projednávání těchto (pro katedry často existenčních) otázek pod časovým tlakem. Hlasování 8: Návrh usnesení byl přijat jednomyslně. Dr. Randa ještě shrnul všechna usnesení a dal o nich hlasovat en bloc : AS FPE - schvaluje zápis z 15. řádného zasedání AS FPE ze dne schvaluje vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v akademickém roce 2014/ schvaluje úpravu rozpočtu FPE na rok 2013 a čerpání rozpočtové rezervy - žádá vedení fakulty, aby mu byl napříště návrh otevíraných oborů zaslán alespoň s měsíčním předstihem, tj. na říjnovém zasedání. Hlasování 9: AS FPE jednomyslně potvrdil všechna usnesení. /Z jednání odešla kol. Fuchsová a dr. Klečková./ 5a Informace z vedení FPE Informace z vedení FPE přednesl doc. Čepička: - připravuje se aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2014, podklady by měly být shromážděny do konce týdne - přípravy oslav 65. výročí vzniku fakulty - problematika dislokace všichni členové akademické obce budou mít možnost se vyjádřit Ing. Mičke k dislokaci doplnil: - patrně od února začne rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici, potrvá celý letní semestr a prázdniny - jde o kompletní přestavbu, proto ji nelze realizovat za provozu. Jako náhradní prostory po dobu letního semestru se nabízí uvolněná budova v Jungmannově ul. (včetně výuky FF ZČU), což je pro rozvrháře ideální, stačí vyměnit učebnu ve Veleslavínce za učebnu v Jungmance. - v zimním semestru by se mělo vyučovat již opět ve Veleslavínce - ohledně eventuálního stěhování z Klatovské třídy a Chodského náměstí se uskutečnilo jednání s kvestorem, zítra bude s rektorkou - určitý tlak ze strany rektorky na rozhodnutí, ovšem bez podkladů jej nelze učinit - paní děkanka prosazuje, aby bylo předem zjevné, v čem by pro nás bylo další stěhování výhodné - kvestor přislíbil, že bude respektovat rozhodnutí FPE - pokračuje příprava nových rozpočtových pravidel FPE (ještě se uskuteční dvě setkání rozpočtové komise) - nabídka nových projektů ESF zajišťuje ing. Valeš Doc. Mergl připojil informaci o tom, že i příští rok budou nabízeny projekty BAPE a GRAK. Byla vyhlášena soutěž SVOČ, informace byla rozvěšena po nástěnkách kateder. Následná diskuse se týkala praktických provozních záležitostí, vzniklých v důsledku rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici (dr. Nováková, dr. Morávková, doc. Richtr). Někteří senátoři se také vyslovili k myšlence na stěhování kateder z Klatovské a Chodského nám. na Borská pole: Doc. Votík nemá cenu se stěhovat, pokud na Borských polích nebudou k dispozici sportoviště; prázdnou budovu FAV je možné také jednoduše zbourat. 9

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně únor 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2010 ve dnech 25. 27. ledna 2010,

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice Zpracoval: Jan Kotecký Mgr. Vít Sochovský Mgr. et Mgr. Hana Chalupská Oživení, o. s., listopad 2012 OBSAH Obsah... 1 I. Vymezení základních

Více

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková.

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková. (Steno záznam + přílohy DVD, MP3, tabulka hlasování s usneseními ) 10. zasedání ZMČ Praha 5 21. 2. 2008 Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 10. ZMČ a konstatoval, že na dnešním

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, už máme 3 minuty zasedat, tak se,

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více