MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV odbor výstavby nám. Čs. armády 5, Hronov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV odbor výstavby nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV odbor výstavby nám. Čs. armády 5, Hronov Spisová značka: Výst./0243/2011/Vi Hronov, dne Číslo jednací dokumentu: Výst/1775/2011 Oprávněná úřední osoba: Višňák Zdeněk Telefon: , linka 37 Vaše č.j./zn.: Ţadatel Střední škola propagační tvorby a polygrafie (IČ ), Náchodská 285, Velké Poříčí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Hronov, odbor výstavby jako stavební úřad místně příslušný podle 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a věcně příslušný podle 10 správního řádu a 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ) ve vazbě na 190 odst. 2 stavebního zákona v územním řízení posoudil podle 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne podala Střední škola propagační tvorby a polygrafie (IČ ), Náchodská 285, Velké Poříčí (dále jen ţadatel ). A na základě tohoto posouzení stavební úřad Hronov v souladu s ustanovením 67, správního řádu vydává podle ustanovení 76, 77 odst. 1 písm. a/, 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í č o u m í s t ě n í s t a v b y Kanalizační přípojky na pozemcích st.p.č. 239, 266/1 a p.p.č. 1591/1, 1591/17, 1591/21 v katastrálním území Velké Poříčí (dále jen stavba ). Předmětem jsou tři nové přípojky splaškové kanalizace v areálu školy a domova mládeţe. Přípojky budou napojeny na budoucí veřejný kanalizační řád splaškových vod (přes tři budoucí šachty), v ulici Pod Lesem. Stávající kanalizace, která odvádí dešťové a předčištěné splaškové vody do recipientu, bude ponechána jako dešťová kanalizace. Tím dojde k přepojení některých stávajících přípojek splaškových vod do nových přípojek. Nové přípojky jsou navrţeny z potrubí UltraRib2 DN 225/200 MM o celkové délce 324 m a UltraRib2 DN 280/250 MM o celkové délce 174 m. Na těchto přípojkách je dále navrţeno 14 nových plastových šachet Wavin Tegra 600. Šířka výkopů bude 1,00 m a hloubka výkopů

2 Č.j.: Výst/1775/2011 str. 2 bude v rozmezí 1,00 m aţ 3,00 m Stavba se nachází v zastavěném území městyse Velké Poříčí. Navrhovaná stavba není v rozporu s platným územním plánem obce. Pro dané území je vydán platný územní plán. Stavební úřad Hronov podle ustanovení 79 a 92 stavebního zákona a v souladu s ustanovením 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, stanovuje pro ochranu území pro umístění, provedení a užívání stavby tyto závazné podmínky: 1) Stavba bude umístěna na pozemcích st.p.č. 239, 266/1 a p.p.č. 1591/1, 1591/17, 1591/21 v katastrálním území Velké Poříčí (dále všechny pozemky v katastrálním území Velké Poříčí) takto: a) Kanalizační přípojka (napojení P2-1, o celkové délce 25 m) bude umístěna na pozemcích st.p.č. 239 a p.p.č. 1591/1 tak, ţe povede od stávajícího septiku u jiţní strany budovy č.p. 215 kolmo jiţním směrem do šachty na budoucím veřejném kanalizačním řádu na pozemku p.p.č. 1591/1. Na tuto kanalizační přípojku bude zároveň napojena přípojka z domu č.p. 283, která povede od jihovýchodního rohu domu přes pozemek p.p.č. 1591/1 jihovýchodním směrem do kanalizační přípojky P2-1. b) Kanalizační přípojka (napojení P2, o celkové délce 164 m) bude umístěna na pozemcích st.p.č. 239 a p.p.č. 1591/17, 1591/1 tak, ţe povede od stávající šachty u severozápadního rohu budovy č.p. 215 kolem severní a východní strany budovy č.p. 215 přes šachty Š3, Š2 a Š1 a dále kolmo jiţním směrem do šachty na budoucím veřejném kanalizačním řádu na pozemku p.p.č. 1591/1. Na tuto kanalizační přípojku budou zároveň napojeny dvě přípojky z budovy č.p. 215 u její východní strany. c) Kanalizační přípojka (napojení P1, o celkové délce 174 m) bude umístěna na pozemcích st.p.č. 266/1 a p.p.č. 1591/21 tak, ţe povede od šachty Š7 u severní strany budovy č.p. 241 kolem severní a východní strany budovy č.p. 241 přes šachty Š6 aţ Š1 a dále jihozápadním směrem do šachty na budoucím veřejném kanalizačním řádu na pozemku p.p.č. 1591/21. Na tuto kanalizační přípojku bude zároveň napojeno šest přípojek z budovy č.p. 241 u její severní a východní strany. Na kanalizační přípojku P1 bude dále napojena kanalizační přípojka P1-1, kerá bude umístěna tak, ţe povede od šachty Š11 u západní strany budovy č.p. 241 kolem jiţní strany budovy č.p. 241 přes šachty Š10 aţ Š8 a dále východním směrem do šachty Š2 na kanalizační přípojce P1. Na tuto kanalizační přípojku bude zároveň napojeno 8 přípojek z budovy č.p. 241 a jedna přípojka z rodinného domu č.p. 459 a jedna přípojka z budovy č.p Umístění výše uvedených staveb je zakresleno a okótováno v zastavovací situaci stavby, která je součástí ověřené projektové dokumentace tohoto rozhodnutí. 2) Stavba bude provedena podle stavebním úřadem ověřené dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inţenýr pro vodohospodářské stavby pan Ing. Dušan Tér (číslo oprávnění ČKAIT: ). Případné změny proti ověřené dokumentaci stavby a podmínkám tohoto rozhodnutí nesmí být provedeny bez předchozího písemného povolení zdejšího stavebního úřadu. 3) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny dráţní objekty a zařízení. Při provádění stavby nesmí být ohroţena bezpečnost a plynulost ţelezničního provozu. Stavbou nesmí dojít k poškození ţelezničního přejezdu v km 66,217, jehoţ dřevěná konstrukce není dimenzována pro intenzivní uţívání těţkou mechanizací. Před zahájením prací bude proto za přítomnosti příslušného traťmistra provedena fotodokumentace a proveden popis stávajícího stavu přejezdu do stavebního deníku. Stejný postup bude proveden, na základě výzvy stavebníka nebo zhotovitele, před ukončením stavby. Pokud bude zjištěno poškození přejezdu, bude do ukončení stavby přejezd na náklady stavebníka opraven do stavu, ve kterém byl před zahájením stavby. V průběhu stavby stavebník zajistí čištění přejezdových ţlábků uţívaného ţelezničního přejezdu od zeminy. Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude za Správu ţelezniční dopravní cesty, s.o. pověřen vedoucí Traťového okrsku Náchod pan Čorej, tel nebo Souhrnné stanovisko

3 Č.j.: Výst/1775/2011 str. 3 Správy ţelezniční dopravní cesty, s.o. pod zn.: 5666/09-SDC HKR-TN/172 ze dne je určeno rovněţ pro zhotovitele stavby a musí mu být proto řádně předáno. 4) V zájmovém prostoru stavby se nachází zařízení společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční sluţby, s.r.o. a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., která jsou chráněna ochrannými pásmy. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací musí stavebník nechat provést jejich vytýčení a veškeré stavební práce provádět tak, aby nedošlo k poškození těchto sítí. Zjistí-li se při provádění zemních prací neoznačené podzemní sítě, popř. jiná zařízení, stavebník tuto skutečnost oznámí příslušnému stavebnímu úřadu a provádění dalších prací do stanovení dalšího postupu neprodleně přeruší. 5) Silnice č. II/303 (pozemek p.p.č. 1456/1) nesmí být stavební činností znečišťována. V případě, ţe by stavba zasáhla vozovku a provoz na silnici, je třeba projednání se správcem silnice SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové. 6) Stavba můţe být uţívána pouze k účelu, který byl vymezen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Stavebník můţe dokončenou stavbu samostatně uţívat jiţ bez oznámení stavebnímu úřadu a bez kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy ( 119 stavebního zákona). Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. Účastníkem řízení, na něhoţ se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, je: - Střední škola propagační tvorby a polygrafie (IČ ), Náchodská 285, Velké Poříčí Odůvodnění: Podle ustanovení 76 odst. 1 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na vyuţití území, měnit vyuţití území a chránit důleţité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li stavební zákon jinak. Přitom podle ustanovení 76 odst. 2 stavebního zákona kaţdý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát poţadavků uvedených v 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb. Ţadatel Střední škola propagační tvorby a polygrafie (IČ ), Náchodská 285, Velké Poříčí podala dne ţádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační přípojky na pozemcích st.p.č. 239, 266/1 a p.p.č. 1591/1, 1591/17, 1591/21 v katastrálním území Velké Poříčí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. K ţádosti o vydání územního rozhodnutí dále přiloţil ţádost o vypuštění dalšího povolování stavby stavebního řízení. Uvedená stavba spadá do kategorie staveb uvedených v ustanovení 104 odst. 2 písm. h/ stavebního zákona, tedy staveb vyţadujících také územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Dle ustanovení 78 odst. 2 stavebního zákona můţe stavební úřad v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v 104 odst. 2 písm. d aţ m/, jestliţe to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, stanovit na ţádost, ţe k jejich provedení nebude vyţadovat ohlášení anebo stavební povolení. Z uvedeného plyne, ţe toto rozhodnutí je veřejnoprávním titulem i k provedení předmětné stavby. Na ţádost ţadatele tedy stavební úřad stanovil, ţe k provedení stavby nebude jiţ vyţadovat ohlášení anebo stavebního povolení. Podle ustanovení 90 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posoudí záměr ţadatele, zda-li je v souladu: s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s poţadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v

4 Č.j.: Výst/1775/2011 str. 4 území, s poţadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými poţadavky na vyuţívání území, s poţadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s poţadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Není-li záměr ţadatele v souladu s těmito poţadavky nebo jestliţe by umístěním a realizací záměru mohly být ohroţeny zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad podle 92 odst. 2 stavebního zákona ţádost o vydání územního rozhodnutí zamítne. Jinak stavební úřad vydá územní rozhodnutí, kterým v souladu s ustanovením 92 odst. 1 stavebního zákona schválí navrţený záměr a rovněţ stanoví pro ochranu území podmínky pro umístění, provedení a uţívání stavby. Stavební úřad můţe v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v 104 odst. 2 písm. d aţ m/, jestliţe to nevylučuje povaha povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, stanoví na ţádost, ţe k jejich provedení nebude vyţadovat ohlášení anebo stavební povolení. V rozhodnutí stavební úřad rozhodne o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti a stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, neţ stanoví tento zákon. Dle ustanovení 79 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutím o umístění stavby stavební úřad: vymezí stavební pozemek, umístí navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Z obecných poţadavků kladených na obsah rozhodnutí, stavební úřad v souladu s ustanovením 68 správního řádu ve výrokové části uvedl řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichţ bylo rozhodováno, a označení účastníků podle 27 odst. 1 správního řádu. V odůvodnění stavební úřad uvede i důvody výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se stavební úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se stavební úřad vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Dle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání ţádosti nařídí veřejné ústní jednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; konání veřejného ústního jednání oznámí nejméně 15 dnů předem. Je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou. Stavební úřad se proto v prováděném řízení zabýval téţ otázkou vymezení okruhu jeho účastníků ve smyslu 85 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení 27 správního řádu. Podle ustanovení 85 odst. 1 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou: ţadatel, obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn. Podle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení dále: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d/ tohoto ustanovení stavebního zákona; osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a také společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu. Podle ustanovení 85 odst. 3 stavebního zákona účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. Střední škola propagační tvorby a polygrafie má v daném řízení dle 27 odst. 1 písm. a/ správního řádu postavení hlavního účastníka řízení o ţádosti. Současně je také vlastníkem pozemku pro stavbu. Ostatní účastníci řízení mají ve smyslu 27 odst. 2 správního řádu v daném řízení postavení vedlejších účastníků řízení, jejichţ práva mohou být rozhodnutím přímo dotčeny. Městys Velké Poříčí má postavení účastníka řízení vyplývajícího přímo ze stavebního zákona. Paní Mgr. Stanislava Suková (ročník 1946), Jiráskova 81, Hronov; paní Marta Hasilová (ročník 1966), Pod Lesem 283, Velké Poříčí; pan Jiří Hasil (ročník 1961), Pod Lesem 283, Velké Poříčí; SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové; Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové; Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 1; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4; RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 jsou vlastníky sousedních pozemků a staveb a ti, kdo má k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu. Jelikoţ jejich práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena, byly výše jmenované osoby a společnosti zařazeny do okruhu účastníků předmětného řízení.

5 Č.j.: Výst/1775/2011 str. 5 Stavební úřad svým opatřením, po obdrţení všech dokladů, ze dne pod č.j.:výst./1227/2011 oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně k projednání ţádosti nařídil na den veřejné ústní jednání se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti odboru výstavby Městského úřadu Hronov, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. Součástí oznámení bylo poučení, ţe závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. Účastníci řízení přitom měli dále moţnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí. Ţádné námitky a připomínky v uvedené lhůtě nebyly uplatněny. Při ústním jednání ţadatel potvrdil, ţe podle 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichţ se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace bylo i grafické vyjádření záměru, z něhoţ lze usuzovat jeho vliv na okolí. V rámci prováděného řízení byly nashromáţděny sdělení, stanoviska nebo vyjádření těchto dotčených orgánů a dále další doklady, které tvořily podklad pro vydání tohoto rozhodnutí: - ţádost o vydání územního rozhodnutí, - RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno (stanovisko pod zn.: 4337/09/131 ze dne ), - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (vyjádření pod zn.: ze dne ), - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 (vyjádření pod č.j.: 84449/09/CHK/MM0 ze dne ), - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 1 (souhlas pod zn.: /2009 ze dne ), - Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové (souhrnné stanovisko pod zn.: 5666/09-SDC HKR-TN/172 ze dne ), - Dráţní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2 (souhlas pod zn.: MP- SOP0314/11-2/Co DUCR-8560/11/Co ze dne ). - informativní výpisy z katastru nemovitostí, - kopie mapy katastru nemovitostí, - projektová dokumentace k územnímu řízení, - doklad o stanovení oprávněné úřední osoby, - oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, - protokol z ústního jednání, - doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky (oznámení o zahájení) na úřední desce (i elektronické) Městského úřadu Hronov a Městyse Velké Poříčí, - doklad o zaplacení správního poplatku. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny, podmínky dotčených orgánů stavební úřad zkoordinoval a zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona v územním řízení posoudil záměr ţadatele, a ve svém správním uváţení dospěl k závěru, ţe předloţený záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými poţadavky na vyuţívání území, s poţadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Po všestranném posouzení stavební úřad nakonec dospěl ve svém správním uváţení k závěru, ţe umístěním stavby v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí nebudou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení ani zvláštními právními předpisy. Odbor výstavby Městského úřadu Hronov jako obecný stavební úřad příslušný k vydání územního rozhodnutí proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených s uvedením a s odůvodněním všech okolností a úvah, které stavební úřad k takovému rozhodnutí vedly.

6 Č.j.: Výst/1775/2011 str. 6 Poučení ( 4 odst. 2 a 4 správního řádu): Toto rozhodnutí je veřejnoprávním titulem i k provedení předmětné stavby. Stavba jiţ dále nepodléhá ohlášení ani stavebnímu povolení. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky. Jeho podmínky platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí můţe stavební úřad na odůvodněnou ţádost prodlouţit; podáním ţádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti téţ dnem, kdy stavební úřad obdrţel sdělení ţadatele, ţe upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru jiţ zahájena ( 93 stavebního zákona). Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení a dále vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou ( 71 odst. 2 písm. a/, c/ správního řádu). Provádět stavbu můţe jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichţ provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou drţiteli takového oprávnění ( 160 odst. 1 stavebního zákona). Zhotovitel stavby je povinen dodrţet obecné technické poţadavky na výstavbu, vyjádřené zejm. ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodrţování povinností k ochraně ţivota, zdraví, ţivotního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů, kupř. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ( 160 odst. 2 stavebního zákona). Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu ţivota a zdraví osob nebo zvířat, ochranu ţivotního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Stavebník je povinen zabezpečit, a proto přijmout taková opatření, aby při provádění stavby nedocházelo ke zvýšené prašnosti a nebyly překročeny limity hluku v denních a nočních hodinách stanovené zákonem. O zahájení prací je stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené ( 152 odst. 1 stavebního zákona). Pro stavbu mohou být pouţity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běţné údrţbě zaručena poţadovaná mechanická pevnost a stabilita, poţární bezpečnost, hygienické poţadavky, ochrana zdraví a ţivotního prostředí, bezpečnost při uţívání, ochrana proti hluku a úspora energie ( 156 stavebního zákona). Stavebník můţe dokončenou stavbu samostatně uţívat jiţ bez oznámení stavebnímu úřadu a bez kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy ( 119 stavebního zákona). Vlastník stavby povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovávat po celou dobu jejího uţívání, při změně vlastnictví stavby ji odevzdat novému majiteli a při odstranění stavby stavebnímu úřadu ( 154 stavebního zákona). Jakákoliv změna v umístění, provedení či uţívání stavby musí být předem projednána se stavebním úřadem, který o ní rozhodne (přiměřeně se uţijí ustanovení 94, 118, 126 stavebního zákona). Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení a dále vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou ( 71 odst. 2 písm. a/, c/ správního řádu). Doručování písemností (oznámení, rozhodnutí) se řídí správním řádem, nestanoví-li stavební zákon jinak. Účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se písemnost doručuje jednotlivě ( 87 odst. 1 a 92 odst. 3 stavebního zákona), a do vlastních rukou na dodejku ( 19 odst. 4-6 a 72 odst. 1 správního řádu). Nevyzvedne-li si adresát uloţené písemnosti písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, platí, ţe se písemnost povaţuje za doručenou posledním dnem této lhůty ( 24 odst. 1 správního řádu). Právnická osoba nemůţe ţádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na to, ţe se na adrese jejího sídla nebo sídla její organizační sloţky nikdo nezdrţuje ( 21 odst. 2 správního řádu). Je-li v území vydán územní nebo regulační plán, pak účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 stavebního zákona se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou ( 87 odst. 1 a 92 odst. 3 stavebního zákona). Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou se přitom provede tak, ţe se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; zveřejňuje-li se ale tato písemnost

7 Č.j.: Výst/1775/2011 str. 7 vyvěšením na více úředních deskách, povaţuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( 20 odst. 1 stavebního zákona). Písemnost se zveřejní téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost povaţuje za doručenou ( 25 správního řádu). Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné ( 82 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Hronov a aby kaţdý účastník obdrţel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hronov ( 82 odst. 2 správního řádu). Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje (které věci se týká), co se navrhuje, a podpis osoby, která je činí. Fyzická osoba uvede v odvolání své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování ( 82 odst. 2 správního řádu). K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve ( 82 odst. 4 správního řádu). Při vzájemné komunikaci s Městským úřadem Hronov, odborem výstavby vţdy uvádějte všechny identifikační údaje, zejména spisovou značku, pod kterou je příslušná záleţitost vyřizována. Její neuvedení by mohlo způsobit nedorozumění při vyřizování příslušné záleţitosti ( 37 odst. 2 správního řádu). Informace o pracovní době pracovníků Městského úřadu, ve kterých je otevřena i podatelna Městského úřadu Hronov, jsou zveřejněny na úřední desce a uvedeny na webových stránkách města Hronov ( 26 odst. 1 správního řádu). Poučení účastníků ( 68 odst. 1, odst. 5 správního řádu): Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u odboru výstavby Městského úřadu Hronov ( 81 odst. 1, 83 odst. 1, 86 odst. 1 a 89 odst. 1 správního řádu). Ing. Václav Soukup vedoucího odboru výstavby Poplatek: Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, poloţky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen dne Příloha: - situační výkres s vyznačením umístění stavby (bude předán pouze ţadateli po nabytí právní moci územního rozhodnutí) - ověřená projektová dokumentace stavby (bude předána pouze ţadateli po nabytí právní moci územního rozhodnutí)

8 Č.j.: Výst/1775/2011 str. 8 Doručí se: Účastníkům řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na dodejku): Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, Velké Poříčí Městys Velké Poříčí (IČ: ), Náměstí 561, Velké Poříčí (IDDS: 2utbjte) Účastníkům řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou): Mgr. Stanislava Suková (ročník 1946), Jiráskova 81, Hronov Marta Hasilová (ročník 1966), Pod Lesem 283, Velké Poříčí Jiří Hasil (ročník 1961), Pod Lesem 283, Velké Poříčí SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové (IDDS: p8bghw3) Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové (IDDS: uccchjm) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 1 (IDDS: d7tgx37) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (IDDS: v95uqfy) RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno (IDDS: jnnyjs6) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 (IDDS: d79ch2h) Dotčeným orgánům (doporučeně na dodejku): Dráţní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2 (IDDS: 5mjaatd) Na vědomí (obyčejně): Ing. Dušan Tér, Bezděkov nad Metují č.p. 191, Bezděkov nad Metují hlavní projektant

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2012/7289/V/CER

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0735/2011/Bi Č. J.: 1528/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 4 3 9-2 0 1 5 / m r k 5876-2 0 1 5 / m r k S p is. a

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Martina Bastlová, 14.01.1978, Srbsko č.p. 220, 267 18 Karlštejn R O Z

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv.

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv. Č.j.: MBE 24388/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 22. června 2010 Spis zn.: 855/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-7344/2010/Ko MUBN-0464/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/06492/2011/SÚ MP/13685/2011/SÚ/K Václav Kašpar 461 723 815 kasparv@policka.org

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 1055/11 Vrdy, dne: 16. 9. 2011 Spis zn: Vyřizuje: Tel.: Mob: E-mail: IDS: 162/2011mar Martinec J. 327 397 221, kl.27 603

Více

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2010/19977 Číslo jednací: 2010/2649/OV/JUS/5 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, referentka

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 1005/12 Vrdy, dne: 15. 6. 2012 Spis zn: Vyřizuje: Tel.: Mob: E-mail: IDS: 222/2011mar Martinec J. 327 397 221, kl.27 603

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/53/16 Spis. značka: SÚ 3297/15-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273, 607 033 454 Fax: 481 629 209 E-mail: suchardova@mu.semily.cz Datum: 11.01.2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad

Více

Městský úřad Nasavrky

Městský úřad Nasavrky Městský úřad Nasavrky ODBOR VÝSTAVBY Náměstí 77, 538 25 Nasavrky SPIS. ZN.: S NASA 0073/2016-5 Č.J.: NASA 0492/2016 VYŘIZUJE: Iva Plíšková TEL.: 469669318 E-MAIL: stavebni.urad@nasavrky.cz DATUM: 14.4.2016

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/168799/2014 ST2/Več MMHK/186597/2014 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/00411/2012/K MeUSM/02082/2012 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/3181028/2010/VEKO 20684/2011/SUP/VEKO 23340/2011

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: Výst. 1560/2009/poh VUP/8420-10/1560-2009/poh

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4094/10-Hor Unhošť 15.9.2010 Č.j.: 4774/10/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: 11672NS/RO/JaJll MUUV 13685/2011 Mgr. Michal Jančář V Uničově dne 17.8.2011 VEŘEJNOU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.2012 Žadatel: Pavlína Okrouhlá (nar. 29.6.1984), Ondřejov 30, 393 01 Pelhřimov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2327/12/VYS/Va V Sušici dne: 20.8.2012 Č.j.: 17170/12/VYS,

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/040520/STAV/SU/MF Přerov, dne 29.3.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 289/15/ZPR/Ran V Sušici dne 10.3.2015 Úředně opráv něná osoba: Randák,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0025T6O* Sp. zn.: MMFM_S 5316/2009/OÚRaSŘ/Chro Frýdek-Místek,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELVARY odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELVARY odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD VELVARY odbor výstavby a životního prostředí Náměstí krále Vladislava I, 273 24 kraj Středočeský SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 2744/1O/výst/B 4071/10NÝST Jan Bernášek 315617096 vystavba-zp@velvary.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 01 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 01 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 01 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 197/15/SÚ/Ran 2070/15/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/40863-15/vark OSÚ/5722-2015 Rumburk, 14. ledna 2016 Oprávněná úřední osoba: Vartová Klára E-mail:

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. listopadu 2012 Č.j.: SÚ 7044/12-1327/2012-Ka Spis.znač.: 1327/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: 1314/2015-330 Klobouky u Brna 10.8.2015 Č.J.: 1818/2015 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Jana Baturná

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-4311/2015 Č.j.: MeDO-41159/2015-Aul-DS Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263 Datum:

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 7819/413/5/09 Vyřizuje: Konvalinová Dne 10. 9.

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Ukládací - skartovací znak: 328 - A/5 Spis.zn.:

Více