M stský ú ad Bru perk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M stský ú ad Bru perk"

Transkript

1 M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková datum: R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, jako p íslu ný stavební ú ad podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen stavební zákon ), na ádost fyzických osob: en k Neruda, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Jungmannova 1741, Roztoky a Aneta Bolfíková, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Elektrárenská 5696/5, Ostrava - Svinov A) vydává podle ustanovení 92 stavebního zákona a 9 vyhlá ky. 503/2006 Sb., o podrobn j í úprav územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení, rozhodnutí o umíst ní stavby - Rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín - vodovodní p ípojka vedená pozemky p /2 a 1056 kat.ú Krmelín - umpa v etn spla kové kanalizace na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín - zpevn ná plocha na pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín - zemní kolektory v pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. Ú astníci ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis : en k Neruda, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Jungmannova 1741, Roztoky Aneta Bolfíková, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov. Pro umíst ní a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rodinného domu s gará í bude umíst na na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín dle zakreslení v situaci v m. 1:250, která je sou ástí ov ené dokumentace dolo ené k územnímu ízení.

2 2. Stavba - rodinného domu o p dorysné plo e 193,79 m 2 bude situována 2,0 m od spole né hranice pozemk p.. 706/18 kat.ú. Krmelín s pozemkem p.. 711/5 kat.ú. Krmelín, 4,0 m od spole né hranice pozemk p.. 706/18 kat.ú. Krmelín s pozemkem p.. 706/2 kat.ú. Krmelín. 3. Stavba rodinného domu bude nepodsklepená, s jedním nadzemním podla ím, st echa plochá. 4. P íjezd ke stavb rodinného domu bude novým sjezdem p es pozemek p /2 kat.ú. Krmelín na místní komunikaci p kat.ú. Krmelín. 5. Odpadní vody z rodinného domu budou svedeny spla kovou kanalizací na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín do bezodtokové umpy umíst né na pozemku p /2 kat.ú. Krmelín. 6. Pro uskute n ní umís ované stavby rodinného domu se jako stavební pozemek vymezuje pozemek p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín o celkové vým e 1046 m Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude zaji t no p ípojkou ze stávajícího vodovodního ádu. 8. P ívod elektrické energie k rodinnému domu bude zaji t n domovním rozvodem z místní rozvodné sít nn. 9. P i provád ní stavby budou dodr eny v echny podmínky po adované ve stanoviscích a vyjád eních, která jsou nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace: - RWE Distribu ní slu by, s.r.o. Brno ze dne pod.j. 250/11/151 a ze dne pod.j. 3344/11/151 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod.j. 9773/V000123/2011/LE a ze dne pod.j. 9773/V003953/2011/LE - EZ Distribuce, a.s., D ín IV-Podmokly ze dne pod.j a ze dne pod.j Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Praha 4 Michle ze dne pod.j. 3215/11 a ze dne pod.j / Po dobu realizace stavby nesmí docházet k ohro ování a nadm rnému obt ování okolí stavby, k ohro ení bezpe nosti silni ního provozu na místní komunikaci, ke zne i ování komunikací a k zamezení p ístupu k p ilehlým stavbám nebo pozemk m. 11. P ed zahájením výkopových prací bude po ádáno u p íslu ných správc o vytý ení ve kerých podzemních in enýrských sítí v míst stavby. P i stavb nesmí dojít k jejich po kození i vy azení z provozu. P i provád ní prací budou dodr eny podmínky dané ve vyty ovacích protokolech a ve vyjád eních správc sítí k územnímu ízení a p i k í ení a soub hu in enýrských sítí bude dodr ena norma SN (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení). 12. Budou dodr eny podmínky uvedené v závazném stanovisku - souhlasu k trvalému odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu vydaném Magistrátem m sta Frýdku-Místku, odborem ivotního prost edí a zem d lství pod.j. MMFM 22650/2011 ze dne , který je nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace. 13. P ed zahájením stavebních prací bude provedeno vytý ení trvalého záboru v terénu a zabezpe eno, aby hranice záboru nebyly naru ovány a svévoln posunovány do okolní p dní dr by. 2

3 14. Z plochy trvalého záboru p dy bude p ed uskute n ním nezem d lské innosti na pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 v kat. území Krmelín, obec Krmelín, provedena skrývka svrchních kulturních vrstev p dy ornice a podorni í (cca 30 cm). Skryté kulturní vrstvy p dy budou odd len ulo eny na deponii na pozemku parc.. 706/18 a po ukon ení stavební innosti budou pou ity pro zúrodn ní a ozelen ní jeho nezastav ných ástí a nezastav ných ástí pozemku parc /2. Ornice bude rozprost ena pouze jako vrchní vrstva na kulturní vrstvy ni í kvality. V souladu s ust. 10 odst. 2 vyhlá ky. 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu budou kulturní vrstvy p dy chrán nny proti zcizení a znehodnocení. O innosti související se skrývkou, p emíst ním, rozprost ením, ochranou a o et ováním skrývaných kulturních vrstev p dy se vede protokol, v n m se uvád jí v echny skute nosti o vyu ívání t chto zemin. B) povoluje podle ustanovení 115 stavebního zákona a podle 5 a 6 vyhlá ky. 526/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení stavebního zákona ve v cech stavebního ádu, stavbu: - Rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín - sjezd z místní komunikace na pozemku p kat.ú. Krmelín na sousední pozemek p /2 kat.ú. Krmelín - domovní rozvod vody vedený v pozemcích p /2 a 706/18 kat.ú. Krmelín - domovní rozvod elektro vedený v pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín - umpa na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. Stavba rodinného domu obsahuje: v 1.NP zádve í, technická místnost, koupelna+wc, 3 pokoje, chodba, kuchy s obývacím pokojem, atna, WC, gará a terasa Ú astníci ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis : en k Neruda, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Jungmannova 1741, Roztoky Aneta Bolfíková, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ov ené ve stavebním ízení. P ípadné dal í zm ny nesmí být provedeny bez p edchozího povolení stavebního ú adu. 2. P i provád ní stavby je nutno dodr ovat platné p edpisy týkající se bezpe nosti práce a technických za ízení a zajistit ochranu zdraví a ivota osob na staveni ti. 3. Stávající in enýrské sít a p ípojky budou respektovány v etn jejich ochranných pásem. P ed zahájením výkopových prací bude po ádáno u p íslu ných správc o vytý ení ve kerých podzemních in enýrských sítí v míst stavby. P i stavb nesmí dojít k jejich po kození i vy azení z provozu. P i provád ní prací budou dodr eny podmínky dané ve vyty ovacích protokolech a ve vyjád ení správc in enýrských sítí k územnímu i stavebnímu ízení a p i k í ení a soub hu in enýrských sítí bude dodr ena norma SN (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení). 4. Realizací stavby a jejím následným u íváním nesmí dojít ke zne i t ní podzemních ani povrchových vod. 3

4 5. Realizací zám ru nesmí dojít ke zhor ení odtokových pom r v dané lokalit. 6. Po ární bezpe nost stavby bude zaji t na podle podmínek uvedených v po árn bezpe nostním e ení stavby, které je sou ástí ov ené projektové dokumentace stavby. 7. Vytáp ní rodinného domu bude zaji t no teplovodním systémem úst edního vytáp ní s nuceným ob hem, zdrojem tepla bude tepelné erpadlo (systém voda-zem) a elektrokotel. 8. P íjezd ke stavb rodinného domu bude novým sjezdem p es pozemek p /2 kat.ú. Krmelín na místní komunikaci p kat.ú. Krmelín. 9. Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude zaji t no p ípojkou ze stávajícího vodovodního ádu. 10. P ívod elektrické energie k rodinnému domu bude zaji t n domovním rozvodem z místní rozvodné sít nn. 11. P i provád ní stavby budou dodr ena ustanovení vyhlá ky. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby a na n navazující ustanovení p íslu ných eských technických norem. 12. P i stavb bude postupováno v souladu s technickými zprávami, které jsou sou ástí ov ené projektové dokumentace stavby. 13. P i provád ní stavby budou dodr eny v echny podmínky po adované ve stanoviscích a vyjád eních, která jsou nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace: - RWE Distribu ní slu by, s.r.o. Brno ze dne pod.j. 250/11/151 a ze dne pod.j. 3344/11/151 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod.j. 9773/V000123/2011/LE a ze dne pod.j. 9773/V003953/2011/LE - EZ Distribuce, a.s., D ín IV-Podmokly ze dne pod.j a ze dne pod.j Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Praha 4 Michle ze dne pod.j / Budou dodr eny podmínky uvedené v závazném stanovisku - souhlasu k trvalému odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu vydaném Magistrátem m sta Frýdku-Místku, odborem ivotního prost edí a zem d lství pod.j. MMFM 22650/2011 ze dne , který je nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace. 15. P ed zahájením stavebních prací bude provedeno vytý ení trvalého záboru v terénu a zabezpe eno, aby hranice záboru nebyly naru ovány a svévoln posunovány do okolní p dní dr by. 16. Z plochy trvalého záboru p dy bude p ed uskute n ním nezem d lské innosti na pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 v kat. území Krmelín, obec Krmelín, provedena skrývka svrchních kulturních vrstev p dy ornice a podorni í (cca 30 cm). Skryté kulturní vrstvy p dy budou odd len ulo eny na deponii na pozemku parc.. 706/18 a po ukon ení stavební innosti budou pou ity pro zúrodn ní a ozelen ní jeho nezastav ných ástí a nezastav ných ástí pozemku parc /2. Ornice bude rozprost ena pouze jako vrchní vrstva na kulturní vrstvy ni í kvality. V souladu s ust. 10 odst. 2 vyhlá ky. 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu budou kulturní vrstvy p dy chrán nny proti zcizení a znehodnocení. O innosti související se skrývkou, p emíst ním, rozprost ením, ochranou a o et ováním skrývaných kulturních vrstev p dy se vede protokol, v n m se uvád jí v echny skute nosti o vyu ívání t chto zemin. 17. Stavba bude provád ná stavebním podnikatelem oprávn ným k této innosti. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník stavebnímu ú adu 1 týden od ukon ení výb rového ízení. 4

5 18. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu termín zahájení stavby. 19. Na stavb musí být veden stavební deník, do n ho se pravideln zaznamenávají údaje týkající se provád ní stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. 20. P ed zahájením stavby bude na viditelném míst u vstupu na staveni t umíst n títek Stavba povolena, který obdr í stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 21. Za ú elem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu ú adu dokon ení jednotlivých fází výstavby a to po provedení hrubé stavby rodinného domu. 22. Po dobu realizace stavby nesmí docházet k ohro ování a nadm rnému obt ování okolí stavby, k ohro ení bezpe nosti silni ního provozu na místní komunikaci, ke zne i ování komunikací a k zamezení p ístupu k p ilehlým stavbám nebo pozemk m. 23. S ve kerými odpady, které budou vznikat stavební inností, musí být nakládáno v souladu se zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní. K oznámení o u ívání stavby dolo í stavebník stavebnímu ú adu ve keré doklady, týkající se zp sobu nakládání s odpady v pr b hu stavby. 24. Stavba bude dokon ena do 24 m síc ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 25. Dokon enou stavbu, provedenou v souladu se stavebním povolením, lze u ívat na základ oznámení stavebnímu ú adu. K oznámení o zám ru u ívání stavby opat í stavebník geometrický plán zam ení stavby rodinného domu. Stavebník rovn zajistí, aby p ed zapo etím u ívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkou ky p edepsané zvlá tními právními p edpisy. O d v o d n n í M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, obdr el dne ádost en k Neruda, Jungmannova 1741, Roztoky a Aneta Bolfíková, Elektrárenská 5696/5, Ostrava - Svinov, A) o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, vodovodní p ípojka vedená pozemky p /2 a 1056 kat.ú Krmelín, p ípojka de ové kanalizace v etn reten ní nádr e a vsakovací jímky na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, umpa v etn spla kové kanalizace na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, zpevn ná plocha na pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín a zemní kolektory v pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín B) o vydání stavebního povolení pro stavbu rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, sjezd z místní komunikace na pozemku p kat.ú. Krmelín na sousední pozemek p /2 kat.ú. Krmelín, domovní rozvod vody vedený v pozemcích p /2 a 706/18 kat.ú. Krmelín, domovní rozvod elektro vedený v pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín, reten ní nádr a vsakovací jímka na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín a umpa na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. Proto e podmínky v území jsou jednozna né a pro katastrální území Bru perk je schválen územní plán, stavební ú ad v souladu s ustanovením 78 odst. 1 stavebního zákona a 140 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis, v daném p ípad spojil územní a stavební ízení. O spojení územního a stavebního ízení vydal stavební ú ad dne usnesení, které se v souladu s ustanovením 140 odst. 4 pouze poznamenává do spisu. 5

6 Opat ením ze dne oznámil stavební ú ad v souladu s ustanovením 87 odst.1 a 112 odst.1 stavebního zákona, zahájení spojeného územního a stavebního ízení a sou asn k projednání p edlo ené ádosti o vydání územního rozhodnutí na ídil ve ejné ústní jednání na den , o jeho výsledku byl sepsán protokol. P i ve ejném ústním jednání dne adatelé en k Neruda a Aneta Bolfíková zú ili svou ádost o vydání územního rozhodnutí o p ípojku de ové kanalizace v etn reten ní nádr e a vsakovací jímky na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín a svou ádost o stavební povolení na reten ní nádr a vsakovací jímku na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. De ové vody z rodinného domu budou svedeny novou p ípojkou do stávající de ové kanalizace v pozemku p kat.ú. Krmelín. Na p ípojku de ové kanalizace bude vydán samostatn územní souhlas. V oznámení o zahájení územního a stavebního ízení byli ú astníci ízení a dot ené správní orgány seznámeni s tím, e své námitky a p ipomínky k p edlo ené ádosti o vydání územního rozhodnutí mohou uplatnit nejpozd ji p i ústním jednání dne , jinak k nim nebude p ihlédnuto. Zárove v oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního ízení byli ú astníci ízeni a dot ené správní orgány seznámeni s tím, e své námitky a p ipomínky k povolení p edm tné stavby mohou uplatnit nejpozd ji do , jinak k nim nebude p ihlédnuto. Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního ízení bylo v souladu se zákonem. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis, doru eno známým ú astník m ízení a dot eným správním orgán m. Mo nost nahlédnout do podklad pro rozhodnutí p ede dnem ústního jednání u stavebního ú adu M Ú Bru perk vyu ila: paní V ra Klimková dne a Vyhodnocení p ipomínek ve ejnosti : Po adavku ve ejnosti pana Ji ího Klimka a paní V ry Klimkové, adresa trvalého pobytu Stará cesta 382, Krmelín uvedenému v jejich písemném podání ze dne , týkajícího se odvedení de ových vod z plánované stavby rodinného domu na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín pomocí vsakovací jímky a reten ní nádr e, bylo vyhov no a to tak, e stavebníci svoje ádosti zú ili o zp sob odvodu srá kových vod. Srá kové vody z nemovitosti nebudou zasakovány, ale budou odvád ny do stávající de ové kanalizace ve správ Obce Krmelín v pozemku p kat.ú. Krmelín. Na de ovou kanaliza ní p ípojku bude samostatn vydán územní souhlas. P i kone ném posuzování ádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení vycházel stavební ú ad z t chto podklad a doklad : - ádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby - ádost o stavební povolení - usnesení o spojení územního a stavebního ízení - kopie katastrální mapy dot eného území - výpis z katastru nemovitostí doklad o vlastnictví dot ených pozemk - projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávn nou osobou k územnímu ízení - projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávn nou osobou ke stavebnímu ízení - územní plán obce Krmelín v etn jeho zm n - vyjád ení správc in enýrských sítí nacházejících se v míst stavby - plán kontrolních prohlídek stavby - sd lení obce Krmelína ze dne pod.j. 274/ souhlas s výstavbou rodinného domu ze dne

7 - rozhodnutí o p ipojení sousední nemovitosti k místní komunikaci ze dne pod.j. 113/ závazné stanovisko Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek ze dne pod.j. HSOS / koordinované stanovisko Magistrátu m sta Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního ádu ze dne pod.j. MMFM 20773/ závazné stanovisko Magistrátu m sta Frýdku-Místku, odboru ivotního prost edí a zem d lství ze dne pod.j. MMFM 22650/ po árn bezpe nostní e ení stavby - hydrogeologický posudek ze dne pod. 300/ pr kaz energetické náro nosti budovy - protokol z ústního jednání ze dne Z plánu kontrolních prohlídek stavby vybral stavební ú ad jen ty fáze výstavby, které jsou rozhodné pro kontrolu zda je stavba provád ná v souladu s projektovou dokumentací stavby ov enou ve stavebním ízení. Na p ípojku elektro bude vydáno samostatné povolení pro adatele EZ Distribuce, a.s. D ín. Stavba rodinného domu je navrhována na pozemku s nízkým radonovým indexem a proto nevy aduje ochranu proti pronikání radonu z podlo í. Z pr kazu energetické náro nosti stavby vyplývá, e stavba je z energetického hlediska vyhovující (typ A). P i posouzení zám ru adatele vycházel stavební ú ad z ustanovení 90 stavebního zákona, který stanoví, e stavební ú ad v územním ízení posuzuje, zda je zám r adatele v souladu s vydanou územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis, zejména s obecnými po adavky na vyu ívání území, s po adavky na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s po adavky zvlá tních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis, pop ípad s výsledkem e ení rozpor a s ochranou práv a právem chrán ných zájm ú astník ízení. P i posuzování zám ru adatele dosp l stavební ú ad, e umíst ní navrhovaného rodinného domu s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín je v souladu s územn plánovací dokumentací. Po posouzení podané ádosti o stavební povolení z hledisek uvedených 111 stavebního zákona dosp l stavební ú ad k záv ru, e umíst ní navrhované stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Krmelín, s obecnými po adavky na vyu ívání území stanovenými vyhlá kou. 501/2006 Sb., projektová dokumentace spl uje obecné technické po adavky na výstavbu stanovené vyhlá kou. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby, a e uskute n ním stavby nejsou ohro eny ve ejné zájmy ani nep im en omezena i ohro ena práva a oprávn né zájmy ú astník ízení. P i vymezování okruhu ú astník územního ízení posoudil stavební ú ad, e v daném p ípad toto právní postavení podle 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, p íslu í - vedle adatele a vlastníka pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín, vlastník m pozemk p.. 706/2, 706/1, 711/1, 711/5 a 1055/1 kat.ú. Krmelín, Obci Krmelín a dot eným správc m in enýrských sítí. Vlastnictví ani jiná práva k dal ím (vzdálen j ím) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím p ímo dot ena. 7

8 Dle ustanovení 69 odst. 2 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí ozna it v echny ú astníky ízení. M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, uvádí, e v daném p ípad jsou ú astníky územního ízení: en k Neruda, Aneta Bolfíková, Ing. Michal P ádka, Ing. Gabriela P ádková, Ing. Vít Zahradník, Mgr. Zden k Mikeska, Ing. Irena Mikesková, EZ Distribuce, a.s., D ín IV Podmokly, RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 Michle a Obec Krmelín. P i vymezování okruhu ú astník stavebního ízení posoudil stavební ú ad, e v daném p ípad toto právní postavení podle 109 odst. 1 stavebního zákona p íslu í vedle adatele a vlastníka pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín, vlastník m pozemk p.. 706/2, 706/1, 711/1, 711/5 a 1055/1 kat.ú. Krmelín, Obci Krmelín a dot eným správc m in enýrských sítí. Vlastnictví ani jiná práva k dal ím (vzdálen j ím) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím p ímo dot ena. Dle ustanovení 69 odst. 2 správního ádu je povinen správní orgán v písemném vyhotovení rozhodnutí ozna it v echny ú astníky ízení. M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, uvádí, e v daném p ípad je ú astníkem stavebního ízení: en k Neruda, Aneta Bolfíková, Ing. Michal P ádka, Ing. Gabriela P ádková, Ing. Vít Zahradník, Mgr. Zden k Mikeska, Ing. Irena Mikesková, EZ Distribuce, a.s., D ín IV Podmokly, RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 Michle a Obec Krmelín. Ú astník m ízení byla v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, dána mo nost p ed vydáním rozhodnutí o povolení stavby, vyjád it se k jeho podklad m a ke zp sobu jejich zji t ní. Této mo nosti ádný z ú astník ízení nevyu il. Proto e stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal d vody bránící umíst ní i povolení stavby v rozsahu specifikovaném v ádostech stavebníka, rozhodl zp sobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. P o u e n í Proti tomuto rozhodnutí se mohou ú astníci ízení odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému ú adu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav, odboru územního plánování, stavebního ádu a kultury, podáním u in ným u M stského ú adu Bru perk, stavebního ú adu, adresa pro doru ování K Nám stí 22, Bru perk ( 86 odst. 1 správního ádu). Podané odvolání proti výroku o umíst ní stavby má v souladu s ustanovením 140 odst. 7 správního ádu odkladný ú inek i pro výrok o povolení stavby, nebo tyto výroky se vzájemn podmi ují. P ípadné odvolání musí mít nále itosti podle ustanovení 37 odst. 2 správního ádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí sm uje, v jakém rozsahu ho napadá a v em je spat ován rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, je mu p edcházelo. Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby ka dý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis, vyhotoví je na jeho náklady stavební ú ad M Ú Bru perk. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestli e do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 8

9 Stavební ú ad upozor uje na dal í povinnosti stavebníka vyplývající ze zák.. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal í po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování slu eb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zaji t ní dal ích podmínek bezpe nosti a ochrany p i práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a 14 (ur ení pot ebného po tu koordinátor bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveni ti, vymezení pravidel spolupráce, p edání pot ebných podklad koordinátorovi). otisk ú edního razítka Ing. Jana Star stková vedoucí stavebního ú adu P íloha pro stavebníka: (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) - ov ená projektová dokumentace stavby - títek Stavba povolena 9

10 Obdr í: 1.Ú astníci územního ízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona - jednotliv - en k Neruda, Jungmannova 1741, Roztoky - Aneta Bolfíková, Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov - Obec Krmelín, Kostelní 70, Krmelín 2.Ú astníci územního ízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona - ve ejnou vyhlá kou - EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, D ín IV - Podmokly - RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. íjna 169, Ostrava - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle - Ing. Michal P ádka, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Gabriela P ádková, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Vít Zahradník, Stará cesta 45, Krmelín - Mgr. Zden k Mikeska, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh - Ing. Irena Mikesková, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh 3.Ú astníci stavebního ízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona - jednotliv - en k Neruda, Jungmannova 1741, Roztoky - Aneta Bolfíková, Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov - Obec Krmelín, Kostelní 70, Krmelín - EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, D ín IV Podmokly - RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. íjna 169, Ostrava - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle - Ing. Michal P ádka, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Gabriela P ádková, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Vít Zahradník, Stará cesta 45, Krmelín - Mgr. Zden k Mikeska, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh - Ing. Irena Mikesková, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh 4.Dot ené správní orgány - jednotliv - Magistrát m sta Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního ádu, Radni ní 1148, Frýdek-Místek - Magistrát m sta Frýdku-Místku, odbor ivotního prost edí a zem d lství, Palackého 115, Frýdek-Místek - Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek Správní poplatek byl vym en podle polo ky 18 písm. a) a polo ky 17 odst. 1 písm. a) sazebníku zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve vý i 1000,- K + 300,-- K, celkem ve vý i 1300,-- K. Toto rozhodnutí musí být vyv eno na ú ední desce M stského ú adu Bru perk po dobu 15-dn. Patnáctým dnem po vyv ení na ú ední desce M stského ú adu Bru perk se písemnost pova uje za doru enou. Rozhodnutí se zve ejní té prost ednictvím elektronické ú ední desky M stského ú adu Bru perk. Toto oznámení bude rovn vyv eno na ú ední desce Obecního ú adu Krmelín po dobu 15 dn. Toto vyv ení má pouze informa ní ú inek a nemá vliv na lh tu doru ení. Vyv eno dne: Sejmuto dne: Podpis a razítko: 10

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1698/2011/St Ing. Kocmunda Milan SÚ/330/1699/2011/St Ing. Kocmundová Iveta vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Výškovická 508/178

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.2012 Žadatel: Pavlína Okrouhlá (nar. 29.6.1984), Ondřejov 30, 393 01 Pelhřimov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j. Výst.330-28/164/2009 Dolní Kralovice dne 25.5.2009 Miroslav Škrabánek Sklenská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1799/Výst/12/KV ČJ. 3364/Výst/12/KV DATUM 15.08.2012 VYŘIZUJE Kvapilová TELEFON 495 809 022 FAX 495 809 018 E-MAIL kvapilova@mestosmirice.cz Účastníci

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE/56429/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 19. prosince 2012 Spis zn.: 10907/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: GP Plus s.r.o., IČ 27115666, Arkalycká

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 4 3 9-2 0 1 5 / m r k 5876-2 0 1 5 / m r k S p is. a

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0735/2011/Bi Č. J.: 1528/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1585/2012-5-S-Rozh Č.j.: 1585/2012-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.2.2013 Spis. zn.: 1585/2012 Vyřizuje: Ing. Miroslav Smatana

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/40863-15/vark OSÚ/5722-2015 Rumburk, 14. ledna 2016 Oprávněná úřední osoba: Vartová Klára E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j:výst/169018369/0/2011/Še - 7/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 18.7.2011 Vyřizuje: Libor Šedivý E-mail: libor.sedivy@mupisek.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ odbor tavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 375/0 T/12 Kal V Rokycanech: 24.2.2012 C J dokumentu Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: I55210ST/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení.

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení. z ústního jednání ze dne 20.8.2010. PROTOKOL Přítomni : stavebník zástupce spol. NETT Consulting, a.s. - p. Oldřich Máj obec Kořenov p. Pelc KSS LK p. Malich sousedi stavby pí. Helena Friedrichová - P.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002ddzq MUVRX002DDZQ Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2517/2010 Sp.Zn.: SPIS 441/2010/VAŽP41 7 Vyřizuje: Pavlovská

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.07.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 5 Počet listů příloh:

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/1495/15 Číslo jednací: ŽP/6939/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 30.9.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/06492/2011/SÚ MP/13685/2011/SÚ/K Václav Kašpar 461 723 815 kasparv@policka.org

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R o z h o d n u t í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R o z h o d n u t í MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: 11672NS/RO/JaJll MUUV 13685/2011 Mgr. Michal Jančář V Uničově dne 17.8.2011 VEŘEJNOU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx003u4fn MUVRX003U4FN Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 710/2014 Sp.Zn.: SPIS 102/2014/VAŽP42 6 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Mariánské Lázně Stavební úřad adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon: 354 922 149, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz Spis. zn.: STAV/11/598/Ar

Více

Městský úřad Volyně ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ. A. rozhodnutí o umístění stavby, odbor stavební úřad fax 383 317 225. tel.

Městský úřad Volyně ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ. A. rozhodnutí o umístění stavby, odbor stavební úřad fax 383 317 225. tel. Městský úřad Volyně Volyně odbor stavební úřad fax 383 317 225 317 222 Č.j. SÚ/68/69/70/328/08/Šo Vyřizuje: Jan Šochman Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně dne 04.06.2008 tel. 383 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 232/2013-ESH v Hodonicích dne 18.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4094/10-Hor Unhošť 15.9.2010 Č.j.: 4774/10/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Č.j.: Výst. 780/2010/G, SP

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3974/12/VYS/Oud V Sušici dne:17.12.2012 Č.j.: 28143,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ROZHODNUTÍ Č.j. [30] str. 1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŢPV/1255/09/Schm VYŘIZUJE: Schmiegerová/linka

Více

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: podatelna@jince.cz www.jince.cz Spis.zn. : 370/10/Tů Jince 19.4.

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 7819/413/5/09 Vyřizuje: Konvalinová Dne 10. 9.

Více

novostavba rodinného domu - M. Hruška

novostavba rodinného domu - M. Hruška novostavba rodinného domu - M. Hruška Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 31/2011

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 31/2011 Evidenční číslo dokumentu : ÚSO-DOK/776/2011/Zb Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1

Více

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Duchcov, nám. Republiky č.5, P.O.BOX 21A, PSČ 419 01 č.j.: MD/130390/10-VŽP/330/Pu Vyřizuje : L.Puschová Telefon: 417 514 411 Fax: 417 835 118 E mail :mu@duchcov.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: 1314/2015-330 Klobouky u Brna 10.8.2015 Č.J.: 1818/2015 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Jana Baturná

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1616/2014/St ČEZ Distribuce, a.s. vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Teplická 874/8 tel. : 558 666 443 405 02 Děčín IV-Podmokly

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0025T6O* Sp. zn.: MMFM_S 5316/2009/OÚRaSŘ/Chro Frýdek-Místek,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/159/2012 Velké Hamry dne 19.7.2012 Č.j. : muvh/1587/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: Tel.:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Tel.: 482 411 470, fax 482 411 499 Č.j.: OSZP- 7566 /2015-LII V Hrádku nad Nisou dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 03.03.2014 63/2014/MěÚSP-7 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ÚZEMNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í. rozhodnutí o umístění stavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/14873-10/3737-2010/Prdov V Bílovci dne: 28. května 2010 Vyřizuje: Ing. Hana Prdová, tel.: 556 312 114, e-mail.: hana.prdova@bilovec.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7*

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7* *crdux005ihe7* CRDUX005IHE7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0143/13-7/Os V Olomouci dne 5.dubna 2013 Č. j.: DUCR-15027/13/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220) Oprávněná

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše značka: OD/6808/15-5/Au Spisová značka: ZN/OD/581/14 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru čp.1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/728/2010-12766/SK/Pr Č.J.:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 159/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 159/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2011/082148/SÚ/KJ Přerov, dne 19.10.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 01 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 01 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 01 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 197/15/SÚ/Ran 2070/15/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 7697/2012/243Vá Č.j.:SÚ54927/12/243 / SÚ 7697/2012/243Vá Kyjov, dne 14.12.2012 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO0275/09/Sc Telefon: 602 686 783 Č.j.: DUCR-53832/09/Sc e-mail: sedlacek@ducr.cz

Více

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Stavebn í úřad Masarykovo nám. 137,76861 Bystřice pod Hostýnem Sp.zn.: SÚ328/324/201 0-Hb-6/ÚR-527 Bystřice pod Hostýnem, dne 12. srpna 2010 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice

Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-141-1198/2010-328/40 ÚR Hejnice 10.01.2011 Vyřizuje: Petr Švorc referent SÚ e-mail: petr.svorc@mestohejnice.cz tel.:

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA INFORMACE. O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č. 1176

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA INFORMACE. O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č. 1176 ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 065314/2015/HA/Hr MMHK/074861/2015 Eva Hrušková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu eva.hruskova@mmhk.cz

Více

Městský úřad Čáslav. odbor výstavby a regionálního rozvoje. Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Městský úřad Čáslav. odbor výstavby a regionálního rozvoje. Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: Výst. 25498/06, 4354/2006-kru Čáslav, dne 9. října 2006 Vyřizuje: Ludmila Krupařová, referent

Více