M stský ú ad Bru perk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M stský ú ad Bru perk"

Transkript

1 M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková datum: R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, jako p íslu ný stavební ú ad podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen stavební zákon ), na ádost fyzických osob: en k Neruda, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Jungmannova 1741, Roztoky a Aneta Bolfíková, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Elektrárenská 5696/5, Ostrava - Svinov A) vydává podle ustanovení 92 stavebního zákona a 9 vyhlá ky. 503/2006 Sb., o podrobn j í úprav územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení, rozhodnutí o umíst ní stavby - Rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín - vodovodní p ípojka vedená pozemky p /2 a 1056 kat.ú Krmelín - umpa v etn spla kové kanalizace na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín - zpevn ná plocha na pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín - zemní kolektory v pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. Ú astníci ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis : en k Neruda, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Jungmannova 1741, Roztoky Aneta Bolfíková, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov. Pro umíst ní a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rodinného domu s gará í bude umíst na na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín dle zakreslení v situaci v m. 1:250, která je sou ástí ov ené dokumentace dolo ené k územnímu ízení.

2 2. Stavba - rodinného domu o p dorysné plo e 193,79 m 2 bude situována 2,0 m od spole né hranice pozemk p.. 706/18 kat.ú. Krmelín s pozemkem p.. 711/5 kat.ú. Krmelín, 4,0 m od spole né hranice pozemk p.. 706/18 kat.ú. Krmelín s pozemkem p.. 706/2 kat.ú. Krmelín. 3. Stavba rodinného domu bude nepodsklepená, s jedním nadzemním podla ím, st echa plochá. 4. P íjezd ke stavb rodinného domu bude novým sjezdem p es pozemek p /2 kat.ú. Krmelín na místní komunikaci p kat.ú. Krmelín. 5. Odpadní vody z rodinného domu budou svedeny spla kovou kanalizací na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín do bezodtokové umpy umíst né na pozemku p /2 kat.ú. Krmelín. 6. Pro uskute n ní umís ované stavby rodinného domu se jako stavební pozemek vymezuje pozemek p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín o celkové vým e 1046 m Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude zaji t no p ípojkou ze stávajícího vodovodního ádu. 8. P ívod elektrické energie k rodinnému domu bude zaji t n domovním rozvodem z místní rozvodné sít nn. 9. P i provád ní stavby budou dodr eny v echny podmínky po adované ve stanoviscích a vyjád eních, která jsou nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace: - RWE Distribu ní slu by, s.r.o. Brno ze dne pod.j. 250/11/151 a ze dne pod.j. 3344/11/151 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod.j. 9773/V000123/2011/LE a ze dne pod.j. 9773/V003953/2011/LE - EZ Distribuce, a.s., D ín IV-Podmokly ze dne pod.j a ze dne pod.j Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Praha 4 Michle ze dne pod.j. 3215/11 a ze dne pod.j / Po dobu realizace stavby nesmí docházet k ohro ování a nadm rnému obt ování okolí stavby, k ohro ení bezpe nosti silni ního provozu na místní komunikaci, ke zne i ování komunikací a k zamezení p ístupu k p ilehlým stavbám nebo pozemk m. 11. P ed zahájením výkopových prací bude po ádáno u p íslu ných správc o vytý ení ve kerých podzemních in enýrských sítí v míst stavby. P i stavb nesmí dojít k jejich po kození i vy azení z provozu. P i provád ní prací budou dodr eny podmínky dané ve vyty ovacích protokolech a ve vyjád eních správc sítí k územnímu ízení a p i k í ení a soub hu in enýrských sítí bude dodr ena norma SN (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení). 12. Budou dodr eny podmínky uvedené v závazném stanovisku - souhlasu k trvalému odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu vydaném Magistrátem m sta Frýdku-Místku, odborem ivotního prost edí a zem d lství pod.j. MMFM 22650/2011 ze dne , který je nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace. 13. P ed zahájením stavebních prací bude provedeno vytý ení trvalého záboru v terénu a zabezpe eno, aby hranice záboru nebyly naru ovány a svévoln posunovány do okolní p dní dr by. 2

3 14. Z plochy trvalého záboru p dy bude p ed uskute n ním nezem d lské innosti na pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 v kat. území Krmelín, obec Krmelín, provedena skrývka svrchních kulturních vrstev p dy ornice a podorni í (cca 30 cm). Skryté kulturní vrstvy p dy budou odd len ulo eny na deponii na pozemku parc.. 706/18 a po ukon ení stavební innosti budou pou ity pro zúrodn ní a ozelen ní jeho nezastav ných ástí a nezastav ných ástí pozemku parc /2. Ornice bude rozprost ena pouze jako vrchní vrstva na kulturní vrstvy ni í kvality. V souladu s ust. 10 odst. 2 vyhlá ky. 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu budou kulturní vrstvy p dy chrán nny proti zcizení a znehodnocení. O innosti související se skrývkou, p emíst ním, rozprost ením, ochranou a o et ováním skrývaných kulturních vrstev p dy se vede protokol, v n m se uvád jí v echny skute nosti o vyu ívání t chto zemin. B) povoluje podle ustanovení 115 stavebního zákona a podle 5 a 6 vyhlá ky. 526/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení stavebního zákona ve v cech stavebního ádu, stavbu: - Rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín - sjezd z místní komunikace na pozemku p kat.ú. Krmelín na sousední pozemek p /2 kat.ú. Krmelín - domovní rozvod vody vedený v pozemcích p /2 a 706/18 kat.ú. Krmelín - domovní rozvod elektro vedený v pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín - umpa na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. Stavba rodinného domu obsahuje: v 1.NP zádve í, technická místnost, koupelna+wc, 3 pokoje, chodba, kuchy s obývacím pokojem, atna, WC, gará a terasa Ú astníci ízení podle 27 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis : en k Neruda, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Jungmannova 1741, Roztoky Aneta Bolfíková, datum narození: , adresa trvalého pobytu: Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ov ené ve stavebním ízení. P ípadné dal í zm ny nesmí být provedeny bez p edchozího povolení stavebního ú adu. 2. P i provád ní stavby je nutno dodr ovat platné p edpisy týkající se bezpe nosti práce a technických za ízení a zajistit ochranu zdraví a ivota osob na staveni ti. 3. Stávající in enýrské sít a p ípojky budou respektovány v etn jejich ochranných pásem. P ed zahájením výkopových prací bude po ádáno u p íslu ných správc o vytý ení ve kerých podzemních in enýrských sítí v míst stavby. P i stavb nesmí dojít k jejich po kození i vy azení z provozu. P i provád ní prací budou dodr eny podmínky dané ve vyty ovacích protokolech a ve vyjád ení správc in enýrských sítí k územnímu i stavebnímu ízení a p i k í ení a soub hu in enýrských sítí bude dodr ena norma SN (Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení). 4. Realizací stavby a jejím následným u íváním nesmí dojít ke zne i t ní podzemních ani povrchových vod. 3

4 5. Realizací zám ru nesmí dojít ke zhor ení odtokových pom r v dané lokalit. 6. Po ární bezpe nost stavby bude zaji t na podle podmínek uvedených v po árn bezpe nostním e ení stavby, které je sou ástí ov ené projektové dokumentace stavby. 7. Vytáp ní rodinného domu bude zaji t no teplovodním systémem úst edního vytáp ní s nuceným ob hem, zdrojem tepla bude tepelné erpadlo (systém voda-zem) a elektrokotel. 8. P íjezd ke stavb rodinného domu bude novým sjezdem p es pozemek p /2 kat.ú. Krmelín na místní komunikaci p kat.ú. Krmelín. 9. Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude zaji t no p ípojkou ze stávajícího vodovodního ádu. 10. P ívod elektrické energie k rodinnému domu bude zaji t n domovním rozvodem z místní rozvodné sít nn. 11. P i provád ní stavby budou dodr ena ustanovení vyhlá ky. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby a na n navazující ustanovení p íslu ných eských technických norem. 12. P i stavb bude postupováno v souladu s technickými zprávami, které jsou sou ástí ov ené projektové dokumentace stavby. 13. P i provád ní stavby budou dodr eny v echny podmínky po adované ve stanoviscích a vyjád eních, která jsou nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace: - RWE Distribu ní slu by, s.r.o. Brno ze dne pod.j. 250/11/151 a ze dne pod.j. 3344/11/151 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod.j. 9773/V000123/2011/LE a ze dne pod.j. 9773/V003953/2011/LE - EZ Distribuce, a.s., D ín IV-Podmokly ze dne pod.j a ze dne pod.j Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Praha 4 Michle ze dne pod.j / Budou dodr eny podmínky uvedené v závazném stanovisku - souhlasu k trvalému odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu vydaném Magistrátem m sta Frýdku-Místku, odborem ivotního prost edí a zem d lství pod.j. MMFM 22650/2011 ze dne , který je nedílnou sou ástí dokladové ásti projektové dokumentace. 15. P ed zahájením stavebních prací bude provedeno vytý ení trvalého záboru v terénu a zabezpe eno, aby hranice záboru nebyly naru ovány a svévoln posunovány do okolní p dní dr by. 16. Z plochy trvalého záboru p dy bude p ed uskute n ním nezem d lské innosti na pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 v kat. území Krmelín, obec Krmelín, provedena skrývka svrchních kulturních vrstev p dy ornice a podorni í (cca 30 cm). Skryté kulturní vrstvy p dy budou odd len ulo eny na deponii na pozemku parc.. 706/18 a po ukon ení stavební innosti budou pou ity pro zúrodn ní a ozelen ní jeho nezastav ných ástí a nezastav ných ástí pozemku parc /2. Ornice bude rozprost ena pouze jako vrchní vrstva na kulturní vrstvy ni í kvality. V souladu s ust. 10 odst. 2 vyhlá ky. 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu budou kulturní vrstvy p dy chrán nny proti zcizení a znehodnocení. O innosti související se skrývkou, p emíst ním, rozprost ením, ochranou a o et ováním skrývaných kulturních vrstev p dy se vede protokol, v n m se uvád jí v echny skute nosti o vyu ívání t chto zemin. 17. Stavba bude provád ná stavebním podnikatelem oprávn ným k této innosti. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník stavebnímu ú adu 1 týden od ukon ení výb rového ízení. 4

5 18. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu termín zahájení stavby. 19. Na stavb musí být veden stavební deník, do n ho se pravideln zaznamenávají údaje týkající se provád ní stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. 20. P ed zahájením stavby bude na viditelném míst u vstupu na staveni t umíst n títek Stavba povolena, který obdr í stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 21. Za ú elem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu ú adu dokon ení jednotlivých fází výstavby a to po provedení hrubé stavby rodinného domu. 22. Po dobu realizace stavby nesmí docházet k ohro ování a nadm rnému obt ování okolí stavby, k ohro ení bezpe nosti silni ního provozu na místní komunikaci, ke zne i ování komunikací a k zamezení p ístupu k p ilehlým stavbám nebo pozemk m. 23. S ve kerými odpady, které budou vznikat stavební inností, musí být nakládáno v souladu se zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní. K oznámení o u ívání stavby dolo í stavebník stavebnímu ú adu ve keré doklady, týkající se zp sobu nakládání s odpady v pr b hu stavby. 24. Stavba bude dokon ena do 24 m síc ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 25. Dokon enou stavbu, provedenou v souladu se stavebním povolením, lze u ívat na základ oznámení stavebnímu ú adu. K oznámení o zám ru u ívání stavby opat í stavebník geometrický plán zam ení stavby rodinného domu. Stavebník rovn zajistí, aby p ed zapo etím u ívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkou ky p edepsané zvlá tními právními p edpisy. O d v o d n n í M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, obdr el dne ádost en k Neruda, Jungmannova 1741, Roztoky a Aneta Bolfíková, Elektrárenská 5696/5, Ostrava - Svinov, A) o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, vodovodní p ípojka vedená pozemky p /2 a 1056 kat.ú Krmelín, p ípojka de ové kanalizace v etn reten ní nádr e a vsakovací jímky na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, umpa v etn spla kové kanalizace na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, zpevn ná plocha na pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín a zemní kolektory v pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín B) o vydání stavebního povolení pro stavbu rodinný d m s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín, sjezd z místní komunikace na pozemku p kat.ú. Krmelín na sousední pozemek p /2 kat.ú. Krmelín, domovní rozvod vody vedený v pozemcích p /2 a 706/18 kat.ú. Krmelín, domovní rozvod elektro vedený v pozemcích p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín, reten ní nádr a vsakovací jímka na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín a umpa na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. Proto e podmínky v území jsou jednozna né a pro katastrální území Bru perk je schválen územní plán, stavební ú ad v souladu s ustanovením 78 odst. 1 stavebního zákona a 140 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis, v daném p ípad spojil územní a stavební ízení. O spojení územního a stavebního ízení vydal stavební ú ad dne usnesení, které se v souladu s ustanovením 140 odst. 4 pouze poznamenává do spisu. 5

6 Opat ením ze dne oznámil stavební ú ad v souladu s ustanovením 87 odst.1 a 112 odst.1 stavebního zákona, zahájení spojeného územního a stavebního ízení a sou asn k projednání p edlo ené ádosti o vydání územního rozhodnutí na ídil ve ejné ústní jednání na den , o jeho výsledku byl sepsán protokol. P i ve ejném ústním jednání dne adatelé en k Neruda a Aneta Bolfíková zú ili svou ádost o vydání územního rozhodnutí o p ípojku de ové kanalizace v etn reten ní nádr e a vsakovací jímky na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín a svou ádost o stavební povolení na reten ní nádr a vsakovací jímku na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín. De ové vody z rodinného domu budou svedeny novou p ípojkou do stávající de ové kanalizace v pozemku p kat.ú. Krmelín. Na p ípojku de ové kanalizace bude vydán samostatn územní souhlas. V oznámení o zahájení územního a stavebního ízení byli ú astníci ízení a dot ené správní orgány seznámeni s tím, e své námitky a p ipomínky k p edlo ené ádosti o vydání územního rozhodnutí mohou uplatnit nejpozd ji p i ústním jednání dne , jinak k nim nebude p ihlédnuto. Zárove v oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního ízení byli ú astníci ízeni a dot ené správní orgány seznámeni s tím, e své námitky a p ipomínky k povolení p edm tné stavby mohou uplatnit nejpozd ji do , jinak k nim nebude p ihlédnuto. Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního ízení bylo v souladu se zákonem. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis, doru eno známým ú astník m ízení a dot eným správním orgán m. Mo nost nahlédnout do podklad pro rozhodnutí p ede dnem ústního jednání u stavebního ú adu M Ú Bru perk vyu ila: paní V ra Klimková dne a Vyhodnocení p ipomínek ve ejnosti : Po adavku ve ejnosti pana Ji ího Klimka a paní V ry Klimkové, adresa trvalého pobytu Stará cesta 382, Krmelín uvedenému v jejich písemném podání ze dne , týkajícího se odvedení de ových vod z plánované stavby rodinného domu na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín pomocí vsakovací jímky a reten ní nádr e, bylo vyhov no a to tak, e stavebníci svoje ádosti zú ili o zp sob odvodu srá kových vod. Srá kové vody z nemovitosti nebudou zasakovány, ale budou odvád ny do stávající de ové kanalizace ve správ Obce Krmelín v pozemku p kat.ú. Krmelín. Na de ovou kanaliza ní p ípojku bude samostatn vydán územní souhlas. P i kone ném posuzování ádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení vycházel stavební ú ad z t chto podklad a doklad : - ádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby - ádost o stavební povolení - usnesení o spojení územního a stavebního ízení - kopie katastrální mapy dot eného území - výpis z katastru nemovitostí doklad o vlastnictví dot ených pozemk - projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávn nou osobou k územnímu ízení - projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávn nou osobou ke stavebnímu ízení - územní plán obce Krmelín v etn jeho zm n - vyjád ení správc in enýrských sítí nacházejících se v míst stavby - plán kontrolních prohlídek stavby - sd lení obce Krmelína ze dne pod.j. 274/ souhlas s výstavbou rodinného domu ze dne

7 - rozhodnutí o p ipojení sousední nemovitosti k místní komunikaci ze dne pod.j. 113/ závazné stanovisko Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek ze dne pod.j. HSOS / koordinované stanovisko Magistrátu m sta Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního ádu ze dne pod.j. MMFM 20773/ závazné stanovisko Magistrátu m sta Frýdku-Místku, odboru ivotního prost edí a zem d lství ze dne pod.j. MMFM 22650/ po árn bezpe nostní e ení stavby - hydrogeologický posudek ze dne pod. 300/ pr kaz energetické náro nosti budovy - protokol z ústního jednání ze dne Z plánu kontrolních prohlídek stavby vybral stavební ú ad jen ty fáze výstavby, které jsou rozhodné pro kontrolu zda je stavba provád ná v souladu s projektovou dokumentací stavby ov enou ve stavebním ízení. Na p ípojku elektro bude vydáno samostatné povolení pro adatele EZ Distribuce, a.s. D ín. Stavba rodinného domu je navrhována na pozemku s nízkým radonovým indexem a proto nevy aduje ochranu proti pronikání radonu z podlo í. Z pr kazu energetické náro nosti stavby vyplývá, e stavba je z energetického hlediska vyhovující (typ A). P i posouzení zám ru adatele vycházel stavební ú ad z ustanovení 90 stavebního zákona, který stanoví, e stavební ú ad v územním ízení posuzuje, zda je zám r adatele v souladu s vydanou územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis, zejména s obecnými po adavky na vyu ívání území, s po adavky na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s po adavky zvlá tních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis, pop ípad s výsledkem e ení rozpor a s ochranou práv a právem chrán ných zájm ú astník ízení. P i posuzování zám ru adatele dosp l stavební ú ad, e umíst ní navrhovaného rodinného domu s gará í na pozemku p.. 706/18 kat.ú. Krmelín je v souladu s územn plánovací dokumentací. Po posouzení podané ádosti o stavební povolení z hledisek uvedených 111 stavebního zákona dosp l stavební ú ad k záv ru, e umíst ní navrhované stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Krmelín, s obecnými po adavky na vyu ívání území stanovenými vyhlá kou. 501/2006 Sb., projektová dokumentace spl uje obecné technické po adavky na výstavbu stanovené vyhlá kou. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby, a e uskute n ním stavby nejsou ohro eny ve ejné zájmy ani nep im en omezena i ohro ena práva a oprávn né zájmy ú astník ízení. P i vymezování okruhu ú astník územního ízení posoudil stavební ú ad, e v daném p ípad toto právní postavení podle 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, p íslu í - vedle adatele a vlastníka pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín, vlastník m pozemk p.. 706/2, 706/1, 711/1, 711/5 a 1055/1 kat.ú. Krmelín, Obci Krmelín a dot eným správc m in enýrských sítí. Vlastnictví ani jiná práva k dal ím (vzdálen j ím) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím p ímo dot ena. 7

8 Dle ustanovení 69 odst. 2 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí ozna it v echny ú astníky ízení. M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, uvádí, e v daném p ípad jsou ú astníky územního ízení: en k Neruda, Aneta Bolfíková, Ing. Michal P ádka, Ing. Gabriela P ádková, Ing. Vít Zahradník, Mgr. Zden k Mikeska, Ing. Irena Mikesková, EZ Distribuce, a.s., D ín IV Podmokly, RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 Michle a Obec Krmelín. P i vymezování okruhu ú astník stavebního ízení posoudil stavební ú ad, e v daném p ípad toto právní postavení podle 109 odst. 1 stavebního zákona p íslu í vedle adatele a vlastníka pozemku p.. 706/18 a 1055/2 kat.ú. Krmelín, vlastník m pozemk p.. 706/2, 706/1, 711/1, 711/5 a 1055/1 kat.ú. Krmelín, Obci Krmelín a dot eným správc m in enýrských sítí. Vlastnictví ani jiná práva k dal ím (vzdálen j ím) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím p ímo dot ena. Dle ustanovení 69 odst. 2 správního ádu je povinen správní orgán v písemném vyhotovení rozhodnutí ozna it v echny ú astníky ízení. M stský ú ad Bru perk, stavební ú ad, uvádí, e v daném p ípad je ú astníkem stavebního ízení: en k Neruda, Aneta Bolfíková, Ing. Michal P ádka, Ing. Gabriela P ádková, Ing. Vít Zahradník, Mgr. Zden k Mikeska, Ing. Irena Mikesková, EZ Distribuce, a.s., D ín IV Podmokly, RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 Michle a Obec Krmelín. Ú astník m ízení byla v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, dána mo nost p ed vydáním rozhodnutí o povolení stavby, vyjád it se k jeho podklad m a ke zp sobu jejich zji t ní. Této mo nosti ádný z ú astník ízení nevyu il. Proto e stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal d vody bránící umíst ní i povolení stavby v rozsahu specifikovaném v ádostech stavebníka, rozhodl zp sobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. P o u e n í Proti tomuto rozhodnutí se mohou ú astníci ízení odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému ú adu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav, odboru územního plánování, stavebního ádu a kultury, podáním u in ným u M stského ú adu Bru perk, stavebního ú adu, adresa pro doru ování K Nám stí 22, Bru perk ( 86 odst. 1 správního ádu). Podané odvolání proti výroku o umíst ní stavby má v souladu s ustanovením 140 odst. 7 správního ádu odkladný ú inek i pro výrok o povolení stavby, nebo tyto výroky se vzájemn podmi ují. P ípadné odvolání musí mít nále itosti podle ustanovení 37 odst. 2 správního ádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí sm uje, v jakém rozsahu ho napadá a v em je spat ován rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, je mu p edcházelo. Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby ka dý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis, vyhotoví je na jeho náklady stavební ú ad M Ú Bru perk. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestli e do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 8

9 Stavební ú ad upozor uje na dal í povinnosti stavebníka vyplývající ze zák.. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal í po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování slu eb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zaji t ní dal ích podmínek bezpe nosti a ochrany p i práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a 14 (ur ení pot ebného po tu koordinátor bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveni ti, vymezení pravidel spolupráce, p edání pot ebných podklad koordinátorovi). otisk ú edního razítka Ing. Jana Star stková vedoucí stavebního ú adu P íloha pro stavebníka: (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) - ov ená projektová dokumentace stavby - títek Stavba povolena 9

10 Obdr í: 1.Ú astníci územního ízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona - jednotliv - en k Neruda, Jungmannova 1741, Roztoky - Aneta Bolfíková, Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov - Obec Krmelín, Kostelní 70, Krmelín 2.Ú astníci územního ízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona - ve ejnou vyhlá kou - EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, D ín IV - Podmokly - RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. íjna 169, Ostrava - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle - Ing. Michal P ádka, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Gabriela P ádková, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Vít Zahradník, Stará cesta 45, Krmelín - Mgr. Zden k Mikeska, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh - Ing. Irena Mikesková, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh 3.Ú astníci stavebního ízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona - jednotliv - en k Neruda, Jungmannova 1741, Roztoky - Aneta Bolfíková, Elektrárenská 5696/5, Ostrava Svinov - Obec Krmelín, Kostelní 70, Krmelín - EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, D ín IV Podmokly - RWE Distribu ní slu by, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. íjna 169, Ostrava - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle - Ing. Michal P ádka, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Gabriela P ádková, Starodvorská 525, Krmelín - Ing. Vít Zahradník, Stará cesta 45, Krmelín - Mgr. Zden k Mikeska, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh - Ing. Irena Mikesková, Pospolitá 704/15, Ostrava Záb eh 4.Dot ené správní orgány - jednotliv - Magistrát m sta Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního ádu, Radni ní 1148, Frýdek-Místek - Magistrát m sta Frýdku-Místku, odbor ivotního prost edí a zem d lství, Palackého 115, Frýdek-Místek - Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek Správní poplatek byl vym en podle polo ky 18 písm. a) a polo ky 17 odst. 1 písm. a) sazebníku zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve vý i 1000,- K + 300,-- K, celkem ve vý i 1300,-- K. Toto rozhodnutí musí být vyv eno na ú ední desce M stského ú adu Bru perk po dobu 15-dn. Patnáctým dnem po vyv ení na ú ední desce M stského ú adu Bru perk se písemnost pova uje za doru enou. Rozhodnutí se zve ejní té prost ednictvím elektronické ú ední desky M stského ú adu Bru perk. Toto oznámení bude rovn vyv eno na ú ední desce Obecního ú adu Krmelín po dobu 15 dn. Toto vyv ení má pouze informa ní ú inek a nemá vliv na lh tu doru ení. Vyv eno dne: Sejmuto dne: Podpis a razítko: 10

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova 2802/13 tel. : 558

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1698/2011/St Ing. Kocmunda Milan SÚ/330/1699/2011/St Ing. Kocmundová Iveta vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Výškovická 508/178

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1799/Výst/12/KV ČJ. 3364/Výst/12/KV DATUM 15.08.2012 VYŘIZUJE Kvapilová TELEFON 495 809 022 FAX 495 809 018 E-MAIL kvapilova@mestosmirice.cz Účastníci

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j. Výst.330-28/164/2009 Dolní Kralovice dne 25.5.2009 Miroslav Škrabánek Sklenská

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.2012 Žadatel: Pavlína Okrouhlá (nar. 29.6.1984), Ondřejov 30, 393 01 Pelhřimov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE/56429/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 19. prosince 2012 Spis zn.: 10907/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: GP Plus s.r.o., IČ 27115666, Arkalycká

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 4 3 9-2 0 1 5 / m r k 5876-2 0 1 5 / m r k S p is. a

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0735/2011/Bi Č. J.: 1528/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1585/2012-5-S-Rozh Č.j.: 1585/2012-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.2.2013 Spis. zn.: 1585/2012 Vyřizuje: Ing. Miroslav Smatana

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í n a u m í s tění. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í n a u m í s tění. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 3087/11 580/2011-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 19. srpna 2011 Naše č.j.: 18/3087-3/ÚŘ+SP/2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Michael Mentel tel.: 495 703 884

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j:výst/169018369/0/2011/Še - 7/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 18.7.2011 Vyřizuje: Libor Šedivý E-mail: libor.sedivy@mupisek.cz Telefon:

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Jirkov Stavební úřad a životní prostředí nám. Dr.E.Beneše 1, Jirkov 431 11 tel.: 474 616411 fax.: 474 616421 Č.j.: H/09/16460/HUBZ Jirkov, dne 21. srpna 2009 Oprávněná úřední osoba: Zdeňka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/40863-15/vark OSÚ/5722-2015 Rumburk, 14. ledna 2016 Oprávněná úřední osoba: Vartová Klára E-mail:

Více

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Městský úřad Ostrov odbor výstavby Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: MěÚO/06098/2014/výst/So MěÚO/18819/2014 Součková Sylva 353 801 260 353 801 299 ssouckova@ostrov.cz Městský úřad Ostrov odbor výstavby Klínovecká 1204, 363

Více

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Martina Bastlová, 14.01.1978, Srbsko č.p. 220, 267 18 Karlštejn R O Z

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f 48674/2010/MUZB 1111111111111111111111111111111111111111 2010/458/SV-MUZB-6 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f Spisová zn.

Více

M stský ú ad Starý Plzenec

M stský ú ad Starý Plzenec M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec Spis. zn.: 3501/2012/M ÚSP/OV/Hos.j.: 3501/2012/M ÚSP-11 Starý Plzenec 11.03.2013 Vy izuje: Hosnedlová Libuše E-mail: hosnedlova@staryplzenec.cz

Více

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í Č.j.: 867-8740/2014/OSŽPD/Dr Datum: 23.09.2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí Vyřizuje: Dřevíkovský E-mail: miroslav.drevikovsky@steti.cz

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ odbor tavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 375/0 T/12 Kal V Rokycanech: 24.2.2012 C J dokumentu Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: I55210ST/12

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. listopadu 2012 Č.j.: SÚ 7044/12-1327/2012-Ka Spis.znač.: 1327/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1109/2014/SÚ - 3 Slavonice, dne: 13.6.2014 Vypraveno: Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz

Více

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/137555/2011/EŠ Č. J.: MmM/070443/2012/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2327/12/VYS/Va V Sušici dne: 20.8.2012 Č.j.: 17170/12/VYS,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/06492/2011/SÚ MP/13685/2011/SÚ/K Václav Kašpar 461 723 815 kasparv@policka.org

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3974/12/VYS/Oud V Sušici dne:17.12.2012 Č.j.: 28143,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/14438/2014/SŘaÚP/Ves Karla Bujoková Vendryně 361 739 94

Více

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv.

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv. Č.j.: MBE 24388/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 22. června 2010 Spis zn.: 855/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.07.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 5 Počet listů příloh:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.01.2016 ČJ.: MUMI 690/2016 SP.ZN. 68/2016 OV VYŘIZUJE: Jiří Jech

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002ddzq MUVRX002DDZQ Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2517/2010 Sp.Zn.: SPIS 441/2010/VAŽP41 7 Vyřizuje: Pavlovská

Více