NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se nám daří realizovat stavební akce, které jsme si pro letošní rok připravili. Máme opravenou lesní cestu nad Stračkou, dokončujeme lesní cestu nad kostelem ve Veselé, jsou opraveny komunikace na pasekách i výtluky. Pracujeme i na dokončení chodníku na horním konci a s tím související opravě a rozšíření přilehlé komunikace. V mateřské školce ve Veselé se opravují sociálky. Ministerstvo obrany podpořilo naši žádost o obnovu pomníků padlým v Zašové i Veselé. Ve Veselé bychom měli společně s farou a s podporou dotace z kraje opravit kříž na hřbitově. Připravujeme také podklady pro realizaci fotovoltaiky na střeše školy. Na Státním fondu životního prostředí přijali naše žádosti o dotaci na zateplení školek a kulturního domu ve Veselé, čekáme teď na jejich rozhodnutí, zda tyto žádosti podpoří. Pro realizaci nového kulturního centra jsme vybrali stavební firmu, ta provedla statické posouzení, zadala dílenskou dokumentaci pro Prefu, vyhodnotila geologické sondy a zahájila výkopy. Je pravda, že oplocení staveniště bránilo v umístění kolotočů, ale pokusili jsme se najít alespoň náhradní řešení, i když v omezeném rozsahu. Pozemkový úřad pokračuje v pozemkových úpravách a po katastru Zašové se pohybují geodeti, které jste určitě také zaznamenali. Mikroregion ValašskoMeziříčísko-Kelečsko zajišťuje i v naší obci výměnu autobusových zastávek, takže staré jsme zlikvidovali, aby na jejich místě vyrostly nové. Přeji pěkné léto a ať se Vám daří ve zbývající části roku. Zprávy z obce Ing. Mikošková Výpis usnesení ze Zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva obce Zašová, konaného dne 5. června Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne a usnesení kontrolního výboru přijatá na tomto jednání. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Zašová za rok Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 8/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za období Zastupitelstvo obce po projednání: 1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu 2. rozhodlo a) o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs jedné upisované akcie 246,- Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246,- Kč za jeden kus akcie znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je přílohou důvodové zprávy b) schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti dle přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. alespoň ve výši ,-Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem peněžitým c) souhlasí s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě 3. zmocňuje starostku Ing. Annu Mikoškovou k provedení všech úkonů k založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s. zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž starostka je oprávněna zmocnit případně další osobu ve stejném rozsahu. 4. ukládá zajistit realizaci bodů a) až c) uvedených v bodě 2 tohoto usnesení, v předpokládaném společně ujednaném termínu založení společnosti dne

2 2 Zašovské noviny 7-8 / Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely č. 764/22 o výměře 235 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce schválilo převod komunikace parc. č. 891/2 o výměře m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Zašová. - Zastupitelstvo obce schválilo odkup parcely č. 334/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí za účelem vybudování dětského hřiště a dráhy pro hasičské cvičení. - Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny územního plánu pro parc.č. 325/18 a č. 325/19 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí pro výstavbu rodinných domků. - Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny územního plánu spočívající ve změně trasy biokoridoru po parc. č. 251, 255/1, 256/10, 256/13, 256/14 a 256/15 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zajištění financování vlastního podílu v předpokládané výši ,- Kč a předfinancování žádosti o platbu v předpokládané výši ,- Kč a zajištění financování provozu projektu: Revitalizace centra obce - náves po celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek ROP Střední Morava v předpokládané výši ,- Kč ročně z rozpočtu obce. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 46. schůze Rady obce Zašová, konané dne 1. června Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Zašová a firmou O.K.D.C. mont s. r. o. - Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2011/0154/OKP, ze dne , na stavbu Kulturního a informačního centra Zašová. Power Point, Photoshop - znalost práce s kamerou - jazykové znalosti - schopnost dobrého písemného projevu - řidičský průkaz sk. B - praxe v kultuře výhodou Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat: - Jméno, příjmení, titul - Datum a místo narození - Státní příslušnost - Místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (tel., ) - Nejbližší možný termín nástupu - Datum a podpis - Přílohy: životopis vč. popisu dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Písemné přihlášky včetně příloh doručit nejpozději do do hodin na adresu: Obec Zašová, Zašová 36 Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Z naší ZŠ Sportovní den Ve čtvrtek se na fotbalovém hřišti TJ Zašová uskutečnil Sportovní den. Soutěžního klání se zúčastnily všechny třídy prvního stupně pod vedením svých třídních učitelek. Počasí nám přálo, a tak jsme se pustili s chutí do toho. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Jako správní atleti v běhu na 50 m a hodu kriketovým míčkem (tyto disciplíny si pro nás nachystal p. uč. Vymazal za pomoci deváťáků patří jim velký dík). Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výběrové řízení Obec Zašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici Asistent kultury, sportu a cestovního ruchu Vykonávaná agenda: příprava a realizace obecních kulturních akcí, vedení knihovny, fotodokumentace a videozáznamy, infokanál, propagace obce, redakční příprava Zašovských novin, správa dotací týkajících se kultury viz náplň práce na Hlavní pracovní poměr, úvazek 1,0 8. platová třída Nástup od Požadavky pro vznik pracovního poměru: - min. SŠ vzdělání s maturitou humanitního zaměření - dobré komunikační a organizační schopnosti - časová flexibilita - samostatnost - dokonalá uživatelská znalost práce s PC, program InDesign, A abychom se pobavili a zasmáli, vrhli jsme se také na skákání v pytli, hod míčkem do valašského koše a padák. Malé vysvětlení padák jsme nepoužívali k seskoku, ale k balancování s míčkem. S vypětím sil jsme všechny disciplíny úspěšně splnili. Za snahu a taky na oslavu Dne dětí jsme si na závěr vychutnali sladkou odměnu. Ve škole pak vyhodnotili ty nejlepší v jednotlivých disciplínách. Kolektiv 5. ročníku

3 Zašovské noviny 7-8/2012 ZAV JUNIOR 2012 Na přelomu května a června, tj a 1. 6., se na Základní škole Dělnická v Karviné konalo 12. mistrovství ČR základních škol v psaní na PC s mezinárodní účastí přijely 2 školy z Polska a přihlášena byla také 1 ze Slovenska. Stejně jako každým rokem i letos předcházela tomuto velkému klání talentová soutěž. Naši školu reprezentovali 3 žáci: z 9. třídy Jakub Hyjánek a Patrik Burda, z 6. A třídy Vladimír Bumbala. Všichni tři se zúčastnili jak talentovky tak soutěže hlavní. Nejúspěšnější pro naše barvy byla soutěž talentová, konaná první den dopoledne a spočívající v napsání co nejvíce cvičení v programu ZAV za 30 minut: Kuba obsadil 3. místo se 137 cvičeními, Patrik 6. místo se 123 cvičeními a Vláďa 16. místo s 95 cvičeními. Celkem se talentové soutěže zúčastnilo 50 žáků. U Patrika i Vládi se jednalo o osobní rekordy. Po obědě, ve 14 hodin, bylo slavnostně, za přítomnosti primátora města, zahájeno samotné mistrovství s účastí 46 žáků z 1 základních škol a příslušných ročníků gymnázií, kteří vytvořili 13 družstev. Jelikož naši soutěžící byli zařazeni do druhé skupiny, mohli si dát po obědě odpolední klid a načerpat nové síly. V je však už čekalo rozepisování a od 16 hodin začali naostro v odpoledním programu byl zařazen bodovaný trénink, který spočíval v absolvování 20 dvouminutových opisů s limitem 45 minut. Cílem bylo dosáhnout co nejvyššího počtu úhozů za minutu. Po komplikacích polských soutěžících s klávesnicemi a po umožnění jim opakovat trénink, skončili nakonec Kuba čtrnáctý s 341,4 čistými úhozy za minutu, Patrik osmnáctý s 327,5 úhozy a Vláďa čtyřicátý druhý s 220,4 úhozy. Druhý den byl hlavním soutěžním hlavním programem soutěže byly tři desetiminutové opisy s různou penalizací 10 úhozů za neopravenou chybu, 50 úhozů za neopravenou chybu a nakonec 100 úhozů za neopravenou chybu (pro představu při chybě s penalizací 100 úhozů se soutěžícímu umaže přibližně 1,5 řádku). Cílem všech tří opisů je získat co nejvíce čistých úhozů. V kombinaci všech tří opisů obsadil Jakub Hyjánek 13. místo s 8511 čistými úhozy, Patrik Burda 15. místo s 8429 čistými úhozy a Vladimír Bumbala 40. místo s 5893 čistými úhozy. Jako družstvo se chlapci umístili na 7. místě a porazili obě družstva našeho největšího rivala ze Základní školy Pod Skalkou z Rožnova. Všem třem gratuluji k úspěchům, kterých na soutěži dosáhli. Patrik a Jakub jsou deváťáci a naši školu opouštějí. Je škoda, že se zatím nenašli jejich nástupci, jež by vytvořili společně s Vláďou v novém školním roce družstvo. Deváťáci v Osvětimi Mgr. Bohuslava Juřicová Stalo se již tradicí, že žáci 9. ročníku v rámci výuky dějepisu a učiva o 2. světové válce absolvují historickou exkurzi do koncentračních táborů v Osvětimi Auschwitz a Birkenau. Ne jinak tomu bylo i letos 23. května. Proti předchozím letům však přece jen došlo ke dvěma malým změnám v organizaci. Z důvodu nízkého počtu žáků a nezájmu z řad rodičů žáků, popřípadě jejich známých, bylo nutné tuto exkurzi uspořádat přes vzdělávací cestovní agenturu Pavel Kočí z Kroměříže, jejíž náplní je pořádat pro základní a střední školy nejrůznější historické exkurze po České republice a do sousedních států. Druhá změna souvisela s první: aby byl zcela zaplněn autobus, byl volný počet míst doplněn žáky z Francovy Lhoty a z Poličné. Dějepisně vzdělávací program s názvem Osvětim svědomí lidstva se uskutečnil za slunečného a velmi teplého počasí. Jen jsme překročili hranice s Polskem, začal nás pan Kočí, majitel agentury a současně průvodce na cestách, zahlcovat nejrůznějšími často i vtipnými informacemi o této zemi a o národech a lidech v ní žijících. Konečně jsme dorazili na místo. Po vyřízení záležitostí se vstupem do Muzea jsme vyčkali příchodu průvodce, který nás provázel oběma jeho částmi. Sled historických momentů vylíčil takovým způsobem, aby se každý dovedl vcítit do zážitků lidí, kteří na tomto místě museli zažívat veliká muka. Měl by tam jet každý a podívat se na hrůzy a činy, co dělali nacisté za války nevinným lidem. Toto místo má nádech smrti a utrpení a je výstrahou pro lidstvo, aby se už nic takového neopakovalo. Exkurze byla pro žáky přínosná, poučná, navazující na učivo dějepisu a řadu dalších předmětů. Přáním všech žáků zcela jistě je, aby se historické okamžiky, o kterých slyšeli, se nikdy a nikde na světě neopakovaly. Mgr. Bohuslava Juřicová Společná hodina prvňáčků a žáků 9. ročníku Dne proběhla v počítačové učebně naší základní školy společná hodina žáků prvního a devátého ročníku. Děti z první třídy se na tuto akci dlouho těšily a připravovaly. Každému z nich byl přidělen starší kamarád, který jim s velkou pečlivostí a trpělivostí vysvětloval práci v počítačových programech z oblasti matematiky, českého jazyka či prvouky, jež jsou určeny pro 1. třídu. Doufám, že nás toto setkání vzájemně pobavilo i obohatilo. Závěrem chci poděkovat deváťákům i paní učitelce Juřicové za trpělivost i čas, které nám věnovali. PaedDr. S. Nohavicová ( tř. uč. 1. třídy ) Zhodnocení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 Systém přijímacího řízení na střední školy opět přinesl řadu změn, z nichž nejdůležitější se promítla do počtu podaných přihlášek. V 1. kole přijímacího řízení mohl uchazeč o studium na střední škole podat oproti loňským 3 přihláškám pouze 2.Přijímací zkoušky pro maturitní obory středních škol nejenom Zlínského

4 kraje proběhlyformou testů společnosti Scio z jazyka českého, matematiky a obecně studijních předpokladů. Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po I. kole přijímacího řízení odpovídala číslu všech 27 uchazečů bylo přijato do zvoleného studijního či učebního oboru střední školy. Letos byl největší zájem o elektrotechnické obory, na druhém místě figurovaly stavební obory spolu s oborem gastronomie, hotelnictví a turismu, o třetí místo se dělila ekonomika a administrativa spolu s gymnáziem. Na Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel do Rožnova pod Radhoštěm odchází z naší ZŠ 6 žáků, na Obchodní akademii 4 žáci a na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, na SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně, na Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí odchází shodně po 3 žácích. Maturitní obory upřednostňuje 81 % žáků (loni 72 %), učební obory 19 % (v loňském roce 28 %). Atmosféru přijímacích zkoušek si úspěšně vyzkoušely i dvě žákyně sedmého ročníku na šestiletém oboru Gymnázia ve Valašském Meziříčí. Itálie 2012 Rosana Kolomazníková výchovný poradce Dne 22. června 2012 v podvečerních hodinách odstartoval již čtvrtý ročník hudebně - výtvarného pobytu u moře se spoustou her a zábavy aneb ITÁLIE 2012!!! 22 dětí z 1. až 7. třídy, pedagogický dozor, zdravotní sestra a rodiče, kteří si tuto událost také nemohli nechat ujít, dorazili dalšího dne do severovýchodního italského letoviska Lido-Adriano. Děti se zde učily zodpovědnosti a samostatnosti. Denně proběhly tři dílny výtvarná a dvě hudební. Každé ráno se oddávaly rozcvičce v moři, chodily do města, nakupovaly na trzích, hrály spoustu zajímavých her a hlavně vůbec neměly čas zlobit. Zašovské noviny 7-8/2012 Hudební dílna, koupání, odpolední siesta, kterou jako správní Italové dodržovaly, výtvarná dílna, koupání a zase zpívání. Takhle trávily následující dny, kdy se pečlivě připravovaly na koncert pro rodiče a místní. Odměnou za jejich pěvecký výkon jim byla pravá italská zmrzlina a poklad od Francise Drakea. Navštívily také městečko Ravennu, které je mj. i na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o jedno z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii. Nemalou zásluhu na tom mají slavné mozaiky, které zdobí většinu chrámů a bazilik. Během výtvarné dílny, která se konala v terénu, si děti mohly zakusit i atmosféru pouličního malířství. Pedagogický dozor tvořila trojice již zkušených animátorek: vedoucí Drahomíra Opálková, Marie Opálková a Markéta Vémolová. O zdravotní stav dětí pečlivě dbala již ověřená zdravotní sestra Ivanka Pšenicová. Ráda bych jim touto cestou za všechno ze srdce poděkovala. A jak to tak bývá, ty hezké chvíle vždycky rychle utíkají, den odjezdu se nemilosrdně blížil. Dvanáctá hodina odbila, šedočerný autobus se rozjížděl zpáteční cestou a E.T. volal: Domůůůů. Vyslunění až na kost, unavení a utahaní z nekonečné cesty autobusem a s nadějí, že maminka na náš příjezd uvařila naše oblíbené jídlo, jsme první červencový den ještě téhož roku dorazili do Zašové, kde si nás postupně vyzvedávali naši ctění rodičové a odváželi si nás do svých domovů. A i přes všechnu únavu a posmutnělou náladu, že už to skončilo, jsme všichni odjížděli s takovým tím pocitem, že nás NĚCO u toho srdce hřeje a je nám to moc příjemné Marie Opálková Fotbal SPORT Zašovská fotbalová mládež zakončila sezonu Tělovýchovná jednota Zašová měla v uplynulé sezoně v soutěži tři mládežnická družstva. Třetí červnový víkend se více než padesátka malých hráčů spolu s rodiči sešla na tradičním zakončení sezony, při kterém se bilancovalo. Dorost skončil v okresním přeboru na pátém místě, mladší žáci na šestém a starší přípravka na osmém místě. Tradičním vyvrcholení sezony jsou závěrečné turnaje v kopané, nohejbale, které místní klub pořádá díky příspěvku z obecního grantu. Také letos se sešli všichni malí fotbalisté, aby po celé odpoledne sportovali. Čekal na ně šestiboj fotbalových disciplín, turnaj v nohejbale či fotbale. Na závěr sportovního odpoledne proběhlo utkání rodičů proti malým fotbalistům. Celou akci zakončil večerní táborák spojený s opékáním špekáčků. O týden později si fotbalový víkend užili také nejmladší caparti ročník 2006 a mladší, kteří po prázdninách vstoupí do fotbalových soutěží. Celé sportovní odpoledne si děti užily a čekal je vrchol akce přespání pod stanem na fotbalovém hřišti. Nejen pro děti, ale také pro přítomné rodiče to byl skvělý zážitek. Večerní táborák, kytara a hlavně být celou noc na hřišti se jen tak nevidí. Vladimír Štěpán

5 Zašovské noviny 7-8/ SDH Veselá SDH Veselá na okresním kole v PS 17. června se družstvo mužů SDH Veselá zúčastnilo okresního kola v požárním sportu v Horním Lidči. Byla to již 5. účast v řadě, nebyli jsme tedy žádnými nováčky a bylo nám jasné, že boj o postup do krajského kola bude velmi vyrovnaný a bude o něm rozhodovat každá malá chyba. První soutěžní disciplínou byla štafeta 4x100 m. V ní se nám tradičně velmi daří. Ani nyní nás nezklamala a umístili jsme se na 3. příčce. Stejné umístění jsme obsadili i ve druhé disciplíně, 100 m překážek. Před požárními útoky jsme se tak v součtu bodů dělili o druhé místo s družstvem z Hovězí. Útoky jsou vždy velmi nevyzpytatelnou disciplínou, která velmi zamíchá pořadím. Bohužel, letos jsme to byli my, komu se útok nepovedl a i přes slibný začátek, jsme v konečném pořadí obsadili 5. místo z 11 soutěžních družstev z okresu Vsetín. Mistrovství světa v požárním sportu do 23 let Od 18. do 25. června 2012 bojovala reprezentace ČR dobrovolných hasičů do 23 let na Mistrovství světa v požárním sportu v bulharském Plovdivu. I naše obec zde měla své zastoupení - člena SDH Veselá Petra Vaculína. Byla to již jeho druhá účast na mistrovství světa. V konkurenci tradičně silných družstev východních zemí obsadili velmi pěkné 2. místo. Je tak vidět, že i sbor na malé vesnici dokáže vychovat kvalitního závodníka vysoké úrovně. Pozvánka na hasičskou soutěž O pohár Veselé Sbor dobrovolných hasičů Veselá si Vás dovoluje pozvat na hasičskou soutěž O pohár Veselé. Soutěž se koná v sobotu 14. července 2012 v areálu Pod Smrečím ve Veselé. V 9:00 začíná XII. ročník soutěže žáků zařazený do okresní ligy mladých hasičů. Soutěží děti od 6 do 15 let. Ve 14:00 začíná XX. ročník soutěže mužů a žen. Občerstvení zajištěno. K jídlu nejen dobrý guláš, ale i široký výběr nápojů. Přijďte podpořit své děti, vnuky, kamarády i známé a přesvědčit se, že hasičský sport je u nás na vysoké úrovni. Srdečně Vás zveme Společenská kronika našich občanů Opustili nás V tichém zármutku oznamujeme, že nás ve čtvrtek ve věku 78 let navždy opustila paní Marie Machová. Zároveň jsme si připomněli 4. výročí úmrtí pana Jaroslava Macha, jejího manžela. Děkujeme p. MUDr. Veličkovi za obětavou a dlouhodobou péči o paní Marii Machovou. Rodina Machova, Zašová 192 Vzpomínky Ruku už Ti nemůžeme podat, abychom Ti mohli k narozeninám blahopřát. Jen kytičku na hrob můžeme dát a se slzami v očích Ti klidný spánek přát. Dne 4. července by se dožila 70 let paní Milada Koláčková. S láskou vzpomíná rodina. Dne 31. července 2012 by se dožil 100 let náš milovaný otec, pan Josef Špůrek. Byl jedním ze zakladatelů Valašského krůžku v Zašové, byl dlouholetým aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů a byl velmi činný v místních spolcích a při různých obecních akcí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Zemřel dne ve věku 80 let. S láskou vzpomínají synové Pavel a Josef a dcera Ludmila s rodinami. Odešels tak náhle, že tvé rty nám sbohem dáti nestačily... Dne 12. srpna 2012 vzpomeneme 16. výročí, kdy nás navždy opustil manžel a tatínek, Radek Balaš. S láskou stále vzpomínají manželka Libuše, synové Michal a Radek, rodiče z obou stran, příbuzní a všichni známí. Dne 23. srpna 2012 si připomínáme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, Zdeněk Daněk. Dne 14. září 2012 už uplyne 22 let od úmrtí naší drahé maminky, Aleny Daňkové. S láskou vzpomínají děti Danuše, Zdeněk a Jana s rodinami. FARNOST ZAŠOVÁ Požehnání kapličky V neděli byla požehnána kaplička u vodojemu ve Veselé, která prošla důkladnou obnovou v r Tuto kapličku nechal podle veselských pamětníků postavit kostelník pan Stanislav Černý v r Lidé zde totiž odpradávna chodili pro dobrou léčivou vodu, která vyvěrala u kapličky. Nyní voda ústí do veselského vodního řádu. Do výklenku kaple byla umístěna kopie Vyšehradské Madony (malba na skle). Proč zrovna Vyšehradská? Jen proto, že nám byla nabídnuta paní Chlebovskou Marií ze Zubří. Originál Madony pochází od neznámého malíře z okolí mistra vyšebrodského oltáře po roce Je to nový italský typ tzv. Madony pokorné. Překrásná Madona se zlatými vlasy je

6 dodnes k vidění v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Římskokatolická farnost Veselá děkuje všem, kteří se zasloužili o opravu a také připravili slavnostní požehnání. OJ Obnovená tradice I všední den může být sváteční. Právě o tom se mnozí z nás mohli přesvědčit 7. června tohoto roku. Na tento den připadá církevní svátek Božího těla. Součástí mše svaté bývával průvod věřících skrz vesnici, který se zastavoval u čtyř oltářů. Tato tradice však byla i v Zašové roku 1968 zrušena a tehdejším zřízením zakázána. Již jen pamětníci si pamatují, kterak se v průvodu obcí chodilo, zpívalo, modlilo a u oltářů v dědině adorovalo. Proto bylo velmi příjemným zjištěním, když po více jak 44 letech byla tato tradice opět znovu oživena. Po děkovné mši svaté sloužené otcem Poláškem i z našeho kostela vyšel průvod s družičkami, zašovskou dechovkou, knězem a věřícími. Průvod obešel parčík před kostelem a právě v parku, na místě, kde kdysi stával dřevěný kostelík, byl postaven oltář. Odtud kněz žehnal do všech světových stran a vyprošoval milosti, klid, mír a pokoj. Břízka je jedním ze symbolů tohoto svátku a už od pradávna měla zajistit dobrou úrodu a ochránit lidská stavení ode všech neplech a slot. Tak to vnímali naši předkové a tato symbolika je aktuální i pro naši dobu. Pevně věřím, že oslava Božího těla se stane tradicí opět i v naší vesnici a velké díky všem, kteří jakoukoliv měrou ji pomohli oživit a uskutečnit. Pouť do Křtin 9. června jsme se my, farníci, vydali na pouť do Křtin u Brna. Završili jsme jedinečné zážitky uplynulých dnů. Tím prvním bylo regionální večeřadlo s průvodem ze Stračky do kostela. Druhou velmi významnou událostí byla slavností Božího těla. Putování do Křtin mělo hodně svých NEJ. Nejstarší účastnicí naší pouti byla p. Rypelová, které je 88. let. Nejmladšími účastníky byly naše děti. I když jim byly teprve čtyři a sedm let, vše zvládly na výbornou. Kostel jména Panny Marie ve Křtinách je nejstarší poutní místo na Moravě. Zde podle legendy křtili Cyril a Metoděj své žáky v údolí křtu Vallis-Baptismi. Přivítal nás O. Jan Peňaz. Seznámil nás s historií, kde se v r v nedaleké Bukovince na rozkvetlém kaštanu zjevila P. Maria. V polovině 18. století tu byla postavena barokní svatyně. V kapli sv. Anny sloužil pro poutníky O. Jiří mši svatou. Po ní jsme si poslechli zvonkohru, největší ve střední Evropě. Prohlédli jsme si hlavní chrám, který je opravdu skvostný. Malým bonusem byl svatební obřad. Krátkou zastávku jsme si udělali ve skalním mlýně. Začíná tu naučná trasa po Moravském krasu. Při dalším zastavení jsme se podívali do propasti Macocha, která je největší propastí svého druhu ve střední Evropě, z horního můstku jsme viděli 138 metrů hlubokou propast. Dalším zastavením byly Sloupsko-šošůvské jeskyně, které mají největší podzemní propasti a nejstarší známou jeskyni u nás. Nedaleko tohoto skalního komplexu jsme měli možnost poznat další poutní místo chrám P. Marie bolestné, kde nás přivítal místní pan farář. Prohlédli jsme si nádherné nástěnné malby, sochu P. Marie na hlavním oltáři a sošku pražského Jezulátka. Po adoraci a požehnání jsme si koupili dárky pro ty, kteří na nás čekali doma. I když nám počasí moc nepřálo, vrátili jsme se domů plni nevšedních zážitků a dojmů. Za to vše patří od nás všech velké poděkování otci Jiřímu a pevně věříme, že takových společných akcí bude více. P. H. + M. V. K poděkování za dobře zorganizovaný výlet se přidává i zašovský Klub důchodců. Zašovské noviny 7-8/2012 ZPRÁVY Z DD 6. ročník mezinárodního turnaje dětských domovů v házené O pohár ředitele DD Zašová Ve dnech proběhl v hale ZŠ Zašová již 6. ročník mezinárodního turnaje v házené dětských domovů. Turnaje se zúčastnilo rekordních 128 dětí a doprovodu z Polska, Slovenska a Moravy. Polsko reprezentoval Dom dziecka Cieszyn, Slovensko Dětské mestečko Trenčín a z Moravy se zúčastnily domovy z Plumlova, Lipníku nad Bečvou, Kroměříže, Valašského Meziříčí a domácí Zašová. Pozváni byli i zástupci základních škol ze Zubří, Lešné a mladší žáci TJ Handball Valašské Meziříčí. Turnaj byl rozlosován do dvou věkových skupin. V mladší skupině hráli mladší žáci TJ Handball Valašské Meziříčí A /zastoupeni dětmi ZŠ Šafaříkova z Valašského Meziříčí, TJ Handball Valašské Meziříčí B /zastoupeno dětmi ZŠ Lešná / a domácí DD Zašová. Vítězen se staly děti TJ Handball Valašské Meziříčí A, kteří v dvoukolovém turnaji nepoznaly hořkost porážky a získaly 8 bodů. Jejich celkové skóre 47:28 hovoří za vše. Nejlepším hráčem se stal Michal Srpek z meziříčského áčka, brankářem Václav Heliman z meziříčského béčka a střelcem Roman Molek z meziříčského áčka. Miss turnaje byla vyhlášena Kristýna Zetková z pořádajícího domova. Ve starší skupině bojovali o putovní pohár Ředitele DD Zašová hosté z Cieszyna, Trenčína, Plumlova, Lipníku nad Bečvou, Kroměříže, Valašského Meziříčí, ZŠ Zubří a domácího pořádajícího domova ze Zašové. V celku suverénně si počínali hráči ZŠ Zubří, kteří obhájili loňské prvenství. Velká bitva se odehrávala o celkové 2. místo a to mezi hráči Cieszyna a domácí Zašové. Vzájemný zápas v poměru 9:6 pro sobe vybojovala Zašová a získala tak celkové 2. místo. Třetí skončili házenkáři polského Cieszyna. Nepopulární bramborovou medaili vybojovali hráči ze slovenského Trenčína. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Ireneusz Rabín z Cieszyna, nejlepším brankářem Lukáš Němec ze Zubří a střelcem David Petřek taky ze Zubří. Miss turnaje mezi staršími slečnami byla vyhlášena Deana Jurčová z Trenčína. Nejmladšími hráči celého turnaje se stala Terezka Škrobáková a Lukáš Mořkovský z TJ Handball Valašské Meziříčí. Záštitu nad turnajem převzali hejtman zlínského kraje MVDr. Stanislav Myšák a prezident ČSH Ing. Jaroslav Chvalný. Turnaj měl velmi kvalitní úroveň a mohl se uskutečnit za výrazné podpory regionálních sponzorů a Fondu mládeže a spor-

7 Zašovské noviny 7-8/2012 tu Zlínského kraje. Celkové tabulky turnaje: starší skupina 1. ZŠ Zubří - 14 bodů, 2. DD Zašová - 12 bodů, 3. Dom dziecka Cieszyn - 10 bodů, 4. Dětské mestečko Trenčín - 7 bodů, 5. Plumlov - 5 bodů, 6. Valašské Meziříčí - 4 body, 7. Kroměříž - 3 body, 8. Lipník nad Bečvou - 1 bod mladší skupina 1. TJ Handball Val. Meziříčí A - 8 bodů, 2. TJ Handball Val. Meziříčí B - 4 body, 3. DD Zašová V Zašové Bc. Aleš Zwettler, sportovní ředitel turnaje OS RÁJ 5. výročí OS Ráj Veselá bylo 5. výročí trvání OS Ráj Veselá zahájeno v kostele sv. Martina ve Veselé slavnostní mší. Úvodem před sv. mší se kostelem nesl zpěv dueta: Anety Ručkové a Pavla Pýchy za doprovodu varhan Anny Machýčkové. Během mše otec Polášek za účasti otce Piotra Raka vysvětil prapor OS Ráj Veselá. O heraldice praporu a jeho symbolu promluvil autor Ing. Zdeněk Palát. Zašovská kapela dala celé mši slavnostní ráz. Hrála v kostele i při průvodu, který se v čele s praporem ubíral vesnicí k soše Valacha, který ještě zastřený čekal na své odhalení. 7 Mezistátní utkání Maďarsko Polsko Slovensko Česko v lehké atletice, kopané a volejbale ve Stráži pod Ralskem. Od pátku do neděle proběhlo ve Stráži pod Ralskem mezistátní utkání dětských domovů v lehké atletice, kopané a volejbale pod záštitou FICE. Sjelo se na 120 dětí z Maďarska, Polska, Slovenska a Česka. V 40 členné české reprezentaci byly i čtyři děvčata z DD Zašová Kateřina Zetková, Kristýna Zetková, Kateřina Mentlíková a Barbora Vozáková, které nás reprezentovaly v běhu na 100m, štafetě na 4x100m, ve skoku vysokém a ve volejbalu, kde soutěžilo složené družstvo. Děvčata skvěle bojovala, vzorně reprezentovala a přispěla 30 body k celkovému vítězství Česka před Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Před posvěcením sochy Valacha promluvil předseda OS Ráj Eduard Pavlica. Odhalením sochy byl pověřen zakladatel OS Ráj, Jan Bechný. Otec Polášek pak sochu posvětil. Mezi hosty pak promluvili: senátor Čunek a místostarosta OÚ Zašová Kubrický. Zdravici podali i hosté indiáni a zpestřili tak program. Autorem sochy je řezbář Adolf Kreisel ze Zašové. Autor symbolu a praporu je Ing. Zd. Palát z Veselé. Bohatý program oživil zpěv dětí souboru Valášek. Na závěr zazpívali při kytaře Rajáckou hymnu A. Nováková a T. Říha. Přebornicí na 100m a nejlepší sportovkyní tohoto mezistátního utkání se stala naše Kateřina Zetková, která skončila ještě na 6. místě ve skoku vysokém a výrazně pomohla sestře Kristýně, Kateřině a Báře k výbornému 2. místu ve štafetě, ve které o setinu sekundy podlehly štafetě Slovenska. Katky potom pomohly i ke 3. místu ve volejbale. Touto cestou chceme děvčatům poděkovat za vynikající reprezentaci České republiky, Zlínského regionu, obce Zašové a samozřejmě i Dětského domova Zašová a popřát jim hodně sportovních a osobních úspěchů do dalšího života. V Zašové Bc. Aleš Zwettler zástupce ředitele DD Zašová Po ukončení a slavnosti byli přítomní pohoštěni domácími koláčky a pak se odebrali k posezení u kulturního domu, kde jim k poslechu hrála Zašovjanka. Večerní zábavu vyplnila hudba FORM z Ostravy. V průběhu večerní zábavy byl uskutečněn ohňostroj. A. Palátová, kronikářka obce

8 8 Beseda s dětmi MŠ Pátek 8. června patřil dětem mateřských škol z Veselé a Hrachovce. Přišly se svými učitelkami na mysliveckou chatu Vichury ve Veselé. Myslivci spolu s honebním společenstvem dětem připravili besedu o myslivosti a ochraně přírody. Zašovské noviny 7-8/2012 trampolíny a dopřát všem hudebním nadšencům koncert známého zpěváka. Protože je prostor pro konání Zašovských slavností značně omezen výstavbou KICu, rozhodli jsme se uspořádat Malé zašovské slavnosti, které se budou konat v sobotu 1. září 2012 na Výletišti. Účast na těchto slavnostech nám přislíbily jak místní hudební a taneční složky, tak hlavně oblíbený písničkář, vypravěč a právník pan Ivo Jahelka, který vystoupí v hod. Kolem 60 dětí prožilo krásné dopoledne v přírodě. Děti z MŠ z Veselé na oplátku věnovaly myslivcům obrázky vlastní tvorby s mysliveckými motivy. Palát KULTURA Pohádkový les Večerní zábava a ohňová show rozhodně také chybět nebudou. Kompletní program bude včas uveřejněn jak na plakátech, tak na webu obce a v kabelové televizi. Těšíme se na hojnou účast. Kulturní komise při OÚ Každoročně pořádáme s Mysliveckým sdružením Zašová Sovinec populární akci Pohádkový les. Letos nám počasí přálo 23. června bylo opravdu krásně. Jsme velice rádi, že se tato akce setkává stále se zájmem dětí a rodičů a že jich dorazil tak hojný počet. Děkujeme členům mysliveckého spolku, kteří nám pomáhají Pohádkový les organizovat a starají se o vynikající zázemí. Zvěřinová pochoutka v podvečer při táboráku to je zase pohádka pro dospělé účastníky. Marta Vavříková Zašovské slavnosti 2012 I v letošním roce bychom chtěli místním občanům připravit den, při němž mohou vidět a slyšet místní dětské i dospělé umělce, nabídnout dětem zábavu v podobě divadélka či velké

9 Zašovské noviny 7-8/2012 KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (červenec - září) Význam barev...co o nás prozrazují Dechové cvičení Veselé odpoledne...hraje paní Marta Porubová Zapomínáme čím dál víc..co s tím Měření tlaku...jak jsme na tom? Výživa seniorů... v 17 hod schůzka výboru Klubu Chceme žít a cítit se dobře Vtipy, vtípky, srandičky Veselé odpoledne...těšíme se na Martu a její písničky Zdravé oči...prokažme svým očím službu Krásné 86. narozeniny v Klubu důchodců Krásné 86. narozeniny oslavovala ve středu 6. června v Klubu důchodců paní Růženka Bystroňová. Naši důchodci jí popřáli vše dobré, hlavně zdraví, duševní pohodu a spokojenost. Růženka přijímala přání s úsměvem, láskou a slzami v očích. Paní Marta Porubová zahrála pěkné písničky a zpěv se nesl po celém klubu. Přejeme naší Růžence pevné zdraví a příští rok se těšíme opět na společné odpoledne. Za Klub důchodců Emília Martinková Vážení čtenáři, na veselském hřbitově se v letošním roce opravuje ústřední kříž. Tuto opravu podpořil finančně jak Zlínský, kraj, tak i obec Zašová a Římskokatolická farnost. Pan Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D. provedl studii historie tohoto kříže. Zde ji předkládáme. Finančními záležitostmi této opravy se bude zabývat O. Jiří Polášek v některém z příštích čísel ZN. Marta Vavříková Okolnosti vzniku kříže na novém hřbitově ve Veselé u Valašského Meziříčí Datace: 1906 Donátoři: manželé František ( ) a Adéla Marie ( ) Čapkovi Text: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť také umře! Živ bude , Veselá: František Čapka ( ) se ženou Adélou Marií, roz. Bechnou ( ) VAŠE PŘÍSPĚVKY Kříž manželů Čapkových z roku 1906 (Veselá, nový hřbitov, 2010) Okolnosti vzniku kříže: Kříž nechali vybudovat v roce 1906 majitelé bývalého veselského fojtství - rolnické usedlosti čp.6, František Čapka ( ) se svou novomanželkou Adélou Čapkovou rozenou Bechnou ( ). Jejich sňatek se konal ve Veselé dne 9. ledna Oddávajícím byl pozdější arcibiskup olomoucký ThDr. Antonín Cyril Stojan ( ), tehdy uváděn coby farář v Dražovicích (okr. Vyškov)¹. Veselá, římsko-katolická oddací matrika, : zápis sňatku Františka Čapky a Adély Marie Bechné Adéla Marie Čapková rozená Bechná ( ) pocházela z největšího rolnického gruntu ve Veselé, bývalého fojtství čp.6. Narodila se coby nejstarší dcera fojta Františka Bechného ( ) a Bedřišky Bechné rozené Blažkové ( ). Měla ještě mladší sestru Bedřišku ( )². Dětství obou sester bylo velice tvrdě poznamenáno předčasným odchodem rodičů. Když jim bylo pouhých 8, resp. 4 roky, ztratily nejprve dne matku (příčina smrti teprve 26leté matky byla plicní tuberkulóza) a o čtyři roky později i otce (náhle umírá na mrtvici v 36 letech). Děvčata byla poté vychovávána poručníky a netřeba zdůrazňovat, že jejich život byl velice tvrdý.³. Možná právě proto je Adéla Bechná již ve svých 17 letech dne prohlášena c. a k. okresním soudem ve Valašském Meziříčí za zletilou a za pomocí veselského pana faráře P. Petra Lubojackého ( ) (farářem ve Veselé v letech 1892 až 1908) jí je vyhledána patřičná partie - o 9 let starší František Čapka ( ), statkář v Podivíně (okr. Břeclav), který patřil mezi výrazné osobnosti politického, hospodářského a náboženského života na Moravě v první polovině 20. století. Událost sňatku, který manželé uzavřeli v kostele sv. Martina ve Veselé dne nezůstala bez ohlasu tehdejšího tisku (Selské hlasy) a můžeme si tak udělat představu, že tehdy teprve 27letý František Čapek byl na Moravě známou osobností.4 František Čapka ( ): poslanec říšského sněmu ( ) a parlamentu Republiky Československé ( ) A právě jejich sňatek ( ) byl oním hybným momentem k vybudování kříže na novém veselském hřbitově coby výraz vděčnosti pánům farářům a Bohu, že se manželé našli. Novomanželé po sňatku odcházejí na ženichův statek v Podivíně (okres Břeclav). Ve šťastném manželství vychovali celkem 8 dětí. I po odchodu z Veselé ve svých darech na zdejší kostel sv. Martina pokračovali. O zásluhách manželů Čapkových o kostel sv. Martina ve Veselé se dozvídáme z farní kroniky a publikace veselského faráře V. Zapletala (1944): Největšími dobrodinci kostela sv. Martina jsou statkář František Čapka z Podivína s manželkou Adélou rozenou Bechnou z veselského fojtství. V době, kdy drželi fojtství, darovali v roce 1906 kříž na nový hřbitov. Když se odstěhovali do Podivína, pamatovali na veselský kostel ještě více. V roce 1909 darovali dvě sochy Božského Srdce Páně a Srdce P. Marie, v roce 1917 darovali na památku 10letého výročí šťastného manželství nové varhany od firmy Jan Mudroch z Tišnova. V roce 1923 byly za jejich přispění (10.000,- Kč), přispění pana arcibiskupa Stojana a farníků pořízeny tři nové zvony (P. Maria vážící 210 kg, sv. Martin 110 kg a sv. Cyril a Metoděj 93 kg).

10 10 V roce 1926 věnovali manželé Čapkovi kostelu sochu sv. Antonína Paduánského a dvě nová figurální okna v presbytáři. Na jednom jest vyobrazena sv. Adéla, císařovna, a na druhém sv. František z Assisi. Jsou to patroni manželů Čapkových. V roce 1933 pořídili červené korouhve a v roce 1935 zaplatili opravu varhan za Kč. P. Vojtěch Zapletal (1944) jejich donátorské aktivity uzavírá slovy: Jejich zásluha je tím větší, že pomohli vždy velmi ochotně v dobách, kdy větší obnos bylo těžko sehnat z místních prostředků. Svými velkomyslnými dary zapsali se manželé Čapkovi zlatým písmem mezi dobrodince kostela sv. Martina ve Veselé. Ještě v létě 1947 věnovali manželé Čapkovi na opravu kostela a fary Kč (!!!). Z této částky se uhradilo pořízení tří (ze čtyř) velkých oken - vitráží v kostele sv. Martina (sv. Václav, sv.vojtěch, sv. Ludmila a sv. Anežka Česká). Rodina statkáře Františka a Adély Čapkových (Podivín, 1928) Téměř na den předtím, než ukončil svou pozemskou pouť ( ), sepsal František Čapka vlastnoručně svou poslední vůli, jejíž některé pasáže ukazují na to, jaký to byl velký muž: Pohřeb si přeji jednoduchý, aby to odpovídalo celému mému životu, bez hudby a řečnění, neboť po celý život konal jsem jen to, kam jsem byl vůlí Boží postaven a to vždy svědomitě, neboť jsem to pokládal za svou povinnost křesťanskou, tak i občanskou. Adéla Čapková přežila svého muže o více jak 20 let. Oba jsou pochováni v rodinném hrobě na čestném místě podivínského hřbitova. Jejich četnými potomky žije rod dodnes. Podivín (2012): Místo posledního odpočinku manželů Františka a Adély Čapkových Za poskytnuté materiály a fotografie patří mé poděkování panu Františku Čapkovi z Podivína, vnuku manželů Čapkových. Zpracoval: Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D. ve Veselé, Poznámky pod čarou: 1 V letech probošt kroměřížský, arcibiskup olomoucký. Dr. Stojan se coby aktivní politik (poslanec Říšské rady, po vzniku Československa poslanec Revolučního Zašovské noviny 7-8/2012 národního shromáždění Republiky československé, v letech senátor) znal s ženichem právě z prostření politicky aktivní katolické mládeže, v jejíchž řadách František Čapka ( ) začínal svou politickou kariéru. Na svatbě byl přítomen také JUDr. Mořic Hruban ( ), říšský a pozdější československý poslanec a senátor, ministr. 2 František Bechný ( ), sedlák, dědic fojtství ve Veselé čp.6 sňatek , Veselá: žena Bedřiška Blažková (Fridolina Blaschke) ( ), dcera Ignáce Blažka, sedláka a rychtáře v Hranických (dříve Kozích) Loučkách čp.4 a jeho ženy Karoliny roz. Lazarové z Barnova (u Libavé) dcery: 1) Adéla Marie (* ), dědička fojtství ve Veselé čp.6, sňatek , Veselá: František Čapka ( ), sedlák v Podivíně čp.234, syn sedláka Matouše Čapky ( ) a Kateřiny rozené Lucké ( ) z Podivína čp ) Bedřiška (Fridolina) (* ), umírá svobodná těsně před sňatkem. 3 Osudy veselského gruntu čp.6 (bývalého fojtství) byly v druhé polovině 19. století následující: Otec František Bechný ( ) dědí fojtství po smrti svého otce Michala Bechného ( ) dne Po sňatku je zapsána coby spoluvlastník realit jeho žena Bedřiška Bechná roz. Blažková ( ). Po smrti ženy její polovici usedlosti dědí dcery Adéla a Bedřiška, které se po náhlém skonu otce stávají dne univerzálními dědičkami veškerého majetku. K další úpravě vlastnictví fojtství došlo po sňatku Adély Bechné s Františkem Čapkou dne , kdy oba manželé vlastní ½ a sestra Bedřiška Bechná vlastní druhou ½ majetku. K majetkovému vypořádání se sestrou Bedřiškou dochází dne Celé fojtství pak vlastnili manželé František Čapka a Adéla Čapková roz. Bechná. Manželé pak bývalé fojtství ve Veselé čp.6 dne prodávají dosavadním nájemcům - Janu a Anně Zuzaňákovým (ostatně v držení rodu Zuzaňáků je fojtství dodnes). Mimochodem Jan Zuzaňák vystupuje dne coby svědek nevěstin. 4 František Čapka (* Lanštorf (Ladná), Podivín) byl statkářem, průmyslníkem, v letech poslancem rakouské Říšské rady za okresy Břeclav a Hodonín, poslanec Moravského zemského sněmu jako jeden z 19 českých katolických poslanců a v letech poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky československé za Československou stranu lidovou ( ). Od mládí projevoval vůdčí schopnosti. Mezi mladou generací byl velmi oblíbený a populární. Angažoval se v katolických rolnických spolcích. Od 1904 člen výboru a předsednictva Ústřední jednoty venkovské záložny v Brně. Zakládal a předsedal akciovému pivovaru v Břeclavi, předseda dozorčí rady Uhelné společnosti Karbon v Brně, cenzor Národní banky v Praze, železniční rada v Brně, místopředseda Jednoty hospodářských družstev v Brně, spoluzakladatel Syndikátu řepařů, působil na Plodinové burze (burzovní rada a rozhodčí). Podporoval Matici Hodonínskou i další akce vlasteneckého a sociálního charakteru, na kterých se podílel. Ze svědectví současníků vyplývá, že to byl člověk obdařený nadprůměrným nadáním, nesmírně zbožný, zásadový, neuvěřitelně pracovitý. Byl vyhledáván širokou veřejností, žádnému neodmítl poskytnout radu a pomoc. Použitá literatura: 1) Bechný, J., Kubrický V.: Rod Bechných z Veselé, 2003, 55 s. 2) Němeček, V.: Galerie osobností: František Čapka ( ), Podivínský zpravodaj, 3, 2007, s.11

11 Zašovské noviny 7-8/ ) Zapletal, V.: Kostel sv. Martina ve Veselé, VM, 1944, 25 s. 4) Farní kronika Veselé u Valašského Meziříčí ( ) 5) Farnost Veselá: křestní, oddací a úmrtní matriky ( ) 6) Gruntovní a pozemkové knihy Veselé u Valašského Meziříčí ( ) 7) Odkazy - F. Čapka, politik, Dr. Stojan, JUDR. Hruban na 8) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: jmenný seznam poslanců, [cit ]. 9) Rodinný archiv Františka Čapka z Podivína Ze vzpomínek na 50 let života se zašovskou dechovkou 6. pokračování V tomto období velké dechovky hrála Zašovjanka na mnoha velkých akcích. Tak třeba v roce 1972 se účastnila společně se souborem Zašovjan Národních dožínek v Hradci Králové, v roce 1973 hrála v dožínkovém průvodu v Praze a večer na veselici ve Slovanském domě, kde s námi zpíval Bedřich Čuba. V roce 1973 začaly a do roku 1977 pokračovaly už vzpomínané velké družební zájezdy do Staré a Nové Lubovně. V roce 1975 jsme hráli na Národních dožínkách v Brně. Právě odkud máme asi první barevnou fotku velké dechovky. Jedná se o snímek před budovou Čedoku v Brně. Do tohoto období spadají také každoroční oslavy Dne horníků v Havířově, které můžete znát pod názvem Havířov v květech. Byly to náročné akce, dopoledne v průvodu cca 4 km pochodovat, hrát pochody a odpoledne na některém podiu vystoupit s hodinovým programem. V průvodu jelo mnoho alegorických vozů vyzdobených květinami. Dnes už nepředstavitelné pro toho, kdo to neviděl. Zájezdy do Havířova začaly v roce 1973 a několik let jsme odtamtud vozili čestná uznání, které zdobily interiér sálu OB, pak někde zmizely. Do tohoto období patří také několik zájezdů na pouť do Turzovky na svátek sv. Bartoloměje, tyto akce s konaly pod rouškou oslav Slovenského národního povstání /SNP/.V Ostravě jsme v tom období hráli dvakrát na velkých plesech v Domě kultury Nové huti Klementa Gotwalda /DK NHKG/ spolu s cimbálovkou Zdeňka Kašpara ze Vsetína, který později s námi zpíval i s Josefem Lažou v televizním pořadu. Velkými akcemi bývaly také dožínky a výroční schůze v mnoha zemědělských družstvech. Sem tam se hrálo i průmyslovým firmám, třeba Kazetu Přerov, Lesům Prostějov nebo STS Val. Meziříří. V domácím prostředí, tj. v Zašové a okolí, bylo také hodně příležitostí. Tak třeba v roce1973 se otvírala nová obřadní síň v Domě služeb, občas jsme se účastnili akcí v Muzeu v Rožnově, účinkovali jsme i na Dnech mládeže na Radhošti, často jsme hráli v Mořkově na koupališti nebo v letním kině ve Val. Meziříčí. V roce 1975 jsme uspořádali koncert ze skladeb zašovského Jana Polácha, dále jsme hráli na plesech lidovců a hasičů, pouťové zábavě hasičů i škračení vajec lidovců. Dnes už se mně nechce ani věřit, že jsem organizoval 7 muzikantských plesů. Konaly se vždy první sobotu v lednu v letech Hrály na nich vždy domácí kapely. V sále OB se na jevišti střídala Zašovjanka a Spektrum /Borovičci/, v šenku u výčepu hrála Horňanka /Ludvík Poruba/ a v extrovni Akord 64 /Pavel Špůrek/. Všechny tyto kapely působily pod hlavičkou OB Zašová. Já jsem nehrál, ale organizoval. V bufetu obsluhovaly manželky muzikantů. Z ostravské televize jezdil pravidelně dokumentovat zahájení plesové sezóny na Valašsku tým vedený Ctiradem Fuksíkem. Plesy muzikantů měly vysokou společenskou hodnotu, předtančení skupiny z Klubu pracujících z Rožnova nebo polonéza musely být vždy. V programu dechovky na plese byla nejméně jedna mazurka. Členové hudební skupiny Akord 64 byli i členy dechovky. Tato okolnost umožňovala v průběhu večera změnit nástroje a vedle dechovky hrát i jazzové skladby. Klarinetisté hráli na saxofony, křídlováci na trumpety, tubista na baskytaru a já na pozoun. Noty pro jazz byly většinou upraveny na tělo. Pro tento účel jsme měnili i ústroj, místo červené mašličky pod krkem jsme si uvázali fialové motýlky. Na plesech hrávala dechovka často a byla zvána na různá místa. V Zašové byl první termín pořadateli plesů vnímán jako nevýhodný a býval volný. Proto muzikantské plesy byly vždy první sobotu v novém roce. Před muzikantským plesem se chodilo po dědině s pozvánkami a vstupenky se předávaly hned při pozvánce. Na plese se pak neplatilo vstupné, ale vstup byl jen pro zvané a jimi uvedené hosty. Vždycky bylo plno. Krásné vzpomínky. Časem se ukázalo, že i první sobota má pro pořádání plesu své kouzlo. Dnes mají v tento termín už řadu let Valašský bál krůžkaři. V období velké dechovky mužský hlas zpívali m u z i k a n t i a zpěvačky se postupně měnily. Asi těmi prvními byly Majka G e r y k o v á, Otevření obřadní síně v Zašové v Domě služeb, 1973 Dana Mitášová a Jarka Gajdová. Se zkušenostmi v Rytmusu 37 přešla do dechovky Anička Macháčková-Drozdová, po ní Miluška Holaňová, která pak působila řadu let v Akordu 64. Občas s námi zpívala i Alena Valová. V letech , tedy 11 let, jsem dělal také předsedu Osvětové besedy v Zašové. Vzpomínám na to proto, že se v tomto období realizovala řada stavebních a technických úprav v sále OB a hlavně se mně z titulu této funkce dařilo získávat prostředky pro činnost složek Osvětové besedy. Krůžkaři získali novou aparaturu, cimbál a některé nové kroje. Dechovka také získala svoji aparaturu, omezený počet nových krojů, nové fialové stejnokroje, brigadýrky a i některé nové nástroje. V tu dobu byl předsedou MNV Jan Krčmář muzikant a po něm Josef Kočíb, který zejména měl pro potřeby kultury velké pochopení. O přidělení prostředků se žádalo na odboru kultury ONV Vsetín, ale MNV to musel schválit. Díky pochopení těchto obecních funkcionářů získala Zašovjanka během deseti let kompletní nové vybavení a vytvořily se tak předpoklady pro její další rozvoj. Užitečnost těchto výdajů se projevila v dalších letech. Vzpomínky na období velké dechovky ukončím seznamem muzikantů, kteří v tom závěrečném období velké Zašovjanky v roce 1978 působili: klarinety Pavel Špůrek (1948), Alois Baroš (1949), Jaroslav Krůpa (1950), Mirek Borovička (1954), křídlovky Josef Špůrek (1943), Antonín Skýpala (1935), Jiří Borovička (1956), Josef Baroš (1928), Stanislav Maliňák (1927), tenory Jan Baroš (1947) Václav Zvoníček ( 1938), Es trubky Oldřich Novák (1931), Emil Janiš (1927), trombony Jiří Krčmář (1948), Tomáš Borovička (1960), Josef Rudolf (1903) z Veselé, bas Miroslav Zelenka (1920), buben Jan Baroš (1923), činely Jan Krčmář (1917). Toto období velké dechovky gradovalo v roce 1977 začle-

12 12 Zašovské noviny 7-8/2012 něním do programu Národopisné léto v Muzeu v Rožnově. Václav Zvoníček Malé zamyšlení nad hospodařením obce Zašová Když jsem minulý týden seděl u počítače, otevřel jsem si i webové stránky naší obce. Zde mě zaujal závěrečný účet obce Zašová za rok 2011 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou provedlo kontrolní oddělení Zlínského kraje. V části o odměňování členů zastupitelstva se mimo jiné píše, cituji: Se starostkou obce ing. Annou Mikoškovou obec Zašová uzavřela dne dohodu o provedení práce č. 54/2011 na sjednaný pracovní úkol: zajištění dozoru na komunikacích v roce 2011, sjednaný rozsah práce 150 hodin, odměna 150 Kč/hod. Odměna z dohody byla vyplacena jednorázově za období listopad 2011, konec citace. A nyní to malé zamyšlení. Myslím si, a jsem o tom přesvědčen, že starostka obce již ze své funkce zodpovídá v plné míře za správné hospodaření a také za bezchybné provedení všech zakázek a prací, které obec financuje. Poslední podpis na všech fakturách a smlouvách, které obec proplácí za všechny provedené práce, je podpis starostky, Na provádění kontrol a zajišťování dozoru, pokud to paní starostka v rámci pracovní doby nezvládá, má k dispozici aparát pracovníků obecního úřadu, a pokud je i toto málo, doporučuji přijetí dalšího asistenta. Fond pracovní doby není u uvolněných starostů stanoven, neboť jejich odměny, dovolím si tvrdit, jsou v takové výši, že určitě zohledňují i eventuelní přesčasové hodiny. I když to paní kontrolorka nenapadla, je pro mě zarážející, že obec Zašová, kterou navenek zastupuje paní starostka, mohla uzavřít takovouto dohodu o provedení práce. Jednoduše řečeno, paní starostka uzavřela dohodu sama se sebou, i když za obec ji podepsal asi někdo jiný. Tolik mé zamyšlení, občané ať si udělají úsudek sami. V Zašové Jaroslav Krůpa, Zašová č. 72 Komentář starostky Ve stavebním zákoně je stanoveno, že u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, které provádí podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby. Jednoduše řečeno, každá obec musí mít na každou stavbu dozora. Proto u rozsáhlejších staveb uzavírá naše obec na výkon dozoru samostatné smlouvy s osobami s příslušnou kvalifikací a autorizací. U ostatních drobnějších staveb provádím dozor povětšinou sama, protože zároveň splňuji kvalifikaci na TDI. Dohodu na provedení práce jsem neuzavírala sama se sebou, ale byla schválena radou obce. Bylo to zřejmě zároveň nejefektivnější řešení, protože se tím pokrylo jedenáct akcí. Činnost technického stavebního dozoru zcela jistě nespadá do náplně práce a povinností starosty, už z logiky věci, protože je spousta starostů jiného, než stavebního vzdělání, např. lékaři, učitelé, právníci. Není tedy povinností takového starosty, aby si sám prováděl technický dozor stavby. Zcela jistě i toto byl jeden z důvodů, proč auditor neshledal v dohodě rozpor s příslušnými předpisy. Je pravda, že fond pracovní doby není pro uvolněného starostu stanoven. To však též může znamenat, že i kdybych byla v úřadě jen 2 hodiny denně, bylo by to v souladu se zákonem. Nicméně, kdo trochu registruje mou pracovní dobu, ví, že jsem na obci naopak déle, než je základní pracovní doba. Na potřeby občanů se snažím reagovat kdykoliv, o víkendech, svátcích, i v pozdních večerních hodinách. Výkon dozoru mám evidován zvlášť. Jestli se ještě přesto někomu zdá, že pracuji málo, je mi to líto. Opravdu se snažím mít tuto funkci jako poslání, a mým cílem je, aby za mnou byla práce v obci vidět. Je na občanech, aby posoudili, zda to, co se v obci během mého funkčního období zrealizovalo, je dostatečné, a zda si plat starosty za svoji práci zasloužím. Ing. Anna Mikošková Zašová Příliš tichý prodej obecního pozemku Zastupitelstvo na únorové schůzi schválilo prodej obecního pozemku v průmyslové zóně o výměře m2 za cenu 235,-/m2. Přihlásili se nebo spíše byli osloveni jen 2 zájemci, slovy dva. Příliš malý trh na tak velké zboží, jestli se to dá nazvat trhem. Obec tak prodejem, o kterém se téměř neví, jenom tratí a budí to pochyby. Naopak měla by prodat za co nejvíc. Obrazně řečeno každý občan vlastní toho pozemku třeba pomyslný 1m2 a je tak vlastně podveden. Obyčejní lidé by dokázali záměr o prodeji lépe uveřejnit. Chyběla propagace v regionálním tisku, v obecních novinách, nebo reklamou na samotném pozemku, který je u hlavní cesty na Rožnov, či jinde. Nevyužití těchto možností nás mohlo připravit o min.desítky korun na m2 což v součtu dělá stovky tisíc. Nač potom máme na obci starostku, úředníky a proč to zastupitelé za těchto okolností schvalují? Přitom na únorové schůzi zastupitelé nebrali ohled na vyjádření, že o prodeji se málo vědělo. Byl to poslední obecní pozemek v průmyslové zóně, uvedla na připomínky k tomuto tématu paní starostka na nedávném červnovém zastupitelstvu. Jedna zastupitelka se dále dokonce vyjádřila, že měl být vyhotoven před prodejem znalecký posudek, stanovující minimální cenu, což se také nestalo. Pozemek by se měl prodat, až k tomu nastane regulérní tržní prostředí, tzn. min či více nabídek získaných na základě co nejširší propagace. Jan Bolek, Zašová Komentář starostky Zastupitelstvo prodej předmětné pozemkové par. č. 1905/8, orná půda o výměře m2, schválilo nadpoloviční většinou. Kupní smlouva zatím není uzavřena, protože Grafia Nova (budoucí kupující) ověřuje možnosti zřízení sjezdu z hlavní komunikace, protože pozemek je bez příjezdu. Jako nejsnazší vybudování příjezdu na tento pozemek se zatím jeví přímé napojení na silnici I. tř., což může být investice za 1 2 mil.kč. Pozemek není napojen ani na žádné další inženýrské sítě, vše si musí vybudovat kupující na svůj náklad. Vyhlášení záměru odprodeje probíhalo standardním způsobem v souladu se zákonem i s dostatečným zveřejněním včetně internetu. Cena byla navržena dle nejvyšší nabídky. Nutno podotknout, že na tento pozemek byla už dříve (r. 2006) uzavřena kupní smlouva. Tehdy probíhalo výběrové řízení se 3 zájemci, ale kupující cenu neuhradil, proto obec od smlouvy odstoupila. Nyní předložili svou nabídku kupní ceny 2 jiní zájemci, a obec schválila prodej pozemku vyšší nabídce. Vzhledem k probíhající diskusi o kupní ceně, zajistila obec na tento pozemek znalecký posudek na cenu dle vyhlášky i na cenu obvyklou, která je vyšší. Znalec vyhodnotil max. cenu tohoto pozemku na cca 170 Kč/m2, což je o víc než 25% méně než cena, za kterou chce obec tento pozemek prodat. Ing. Anna Mikošková Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Vavříková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA ČÍSLO 3 ROČNÍK XVII. ZÁŘÍ 2011 Vesnice roku Na středu 17. srpna připadl termín slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2011

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více