Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 14 1

2 2 14

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 585 usnesení KCR č. 1/03/14 ze dne ) Rada města Strážnice schvaluje 612 firmu STRABAG a. s. jako výherce výběrového řízení na dodavatele opravy polních cest ve vinohradech (trať Podkovné), 613 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícícho věcnému břemeni na akci Strážnice, rozšíření KNN, Město stánky, 614 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na akci Reko STL RS Strážnice Úprkova, 615 firmu Lesy Horňácko s. r. o. jako výherce výběrového řízení na dodavatele pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice pro období od do , 616 v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s. r. o. ze dne prodloužení pronájmu částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice čp. 1935/1 a čp. 368 o úhrnné výměře 368 m 2 (pozemky v blízkosti Baťova kanálu, v ul. Bzenecká, v místech, kde se nachází stávající provozovna Mgr. Petra Antoše) společnosti Vodní doprava s. r. o na jeden rok za cenu jako dosud (1530 Kč/rok), 617 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč folklornímu souboru Demižón na výdaje spojené s pořádáním programu u příležitosti 15. výročí založení souboru, 618 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč TJ Sokol Strážnice na pořádání letního florbalového soustředění dětí a mládeže v roce 14, poskytnutí grantu v roce 14 organizaci Orel, Jednota Strážnice pro 6 vedoucích oddílů v celkové výši Kč v souladu s pravidly Grantového programu Města Strážnice na podporu občanských aktivit týkajících se práce s dětmi a mládeží ve volném čase, 6 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS oblastní odbočka Kyjov na financování činnosti ve prospěch zrakově postižených 621 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky kabel NN, přípojková skříň pilíř na pozemcích v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, ŘVC ČR na pozemcích KN čp. 288/1, čp. 338/1 a 381 mezi organizací EON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene, 622 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení S ÚSMĚ- VEM Strážnice na pořádání akce XII. Mezinárodní festival Na vodě Lučina 14, 623 vypůjčení celostátní putovní výstavy Po stopách Žerotínů, 624 smlouvu o právu provést stavbu informačního panelu v rámci Cyrilometodějské poutní stezky ve Strážnici na pozemku města čp Na Kamenčí. 3) Rada města Strážnice neschvaluje 27 žádost firmy INPOST, spol. s r. o. o umístění reklamního poutače na stěnu budovy zdravotního střediska, 28 podnájem pronajaté části pozemku čp. 3

4 3019/3 v k. ú. Strážnice na Moravě (pravý břeh Baťova kanálu ) v prostoru obratiště Yacht klubu Strážnice o. s., 29 pronájem pozemku čp. 1935/1 ovocný sad v k. ú. Strážnice na Moravě dle žádosti Yachtklubu Strážnice o. s. 4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 196 směrnici ke schvalování účetních závěrek města Strážnice, 197 pro další volební období počet členů zastupitelstva na celkem 21 zastupitelů, 198 v návaznosti na žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne uzavření smlouvy o právu provést budoucí stavbu na pozemcích dotčených stavbou: II/426 Bzenec Přívoz Strážnice, I/55 části pozemků vedených v k. ú. Strážnice na Moravě na LV č. 1 ve vlastnictví města Strážnice: parc. č.: 17, 196, 197, 286, 287, 356, 381, 1939, 3136, 187/1, 194/1, 224, 225, 226, 235/2, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 288/1, 288/2, 337/1, 338/1, 338/8, 460/1, 460/3. 5) Rada města Strážnice ukládá 585 prověřit možnost odkoupení domu sousedícího se ZŠ MK (po p. Macháčkovi) (do kdy: do příští rady, odpovídá: Tomšej Josef). 6) Rada města Strážnice pověřuje 35 starostku města k podpisu smlouvy o dílo s firmou Lesy Horňácko, jakožto výhercem výběrového řízení na dodavatele pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice, 36 starostku města k podpisu smlouvy o dílo s firmou Strabag, a. s., jakožto výhercem výběrového řízení na dodavatele opravy polních cest ve vinohradech (trať Podkovné). USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne ) Zastupitelstvo města bere na vědomí: 78 plnění usnesení z minulého zastupitelstva, 79 aktuální informace odborného lesního hospodáře Ing. Kvapila o stavu městského lesa. 2) Zastupitelstvo města schvaluje: 277 za ověřovatele zápisu p. MUDr. Petra Šelepu a p. Pavlu Grombířovou, 278 dohodu o spolupráci při pořádání hudebního festivalu s názvem Festival Slunce Strážnice 14, 279 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 tis. Kč SLPT Žerotín Strážnice na činnost v roce 14, 280 rozpočtové opatření č. 2/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování ve výši 261,1 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 3 053,1 tis. Kč, 281 směrnici ke schvalování účetních závěrek města Strážnice, 282 podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 22 k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu Konsolidace IT a nové služby TC obcí, 283 záměr odprodeje pozemků čp. 803 o vým. 121 m 2 a části čp. 804 o vým. cca 26 m 2, obojí ostatní plocha, ost. komunikace, v ul. Veselská, v k. ú. Strážnice na Mor., (dle grafické přílohy), z majetku města, dle žádosti p. Radka Sasína, bytem Strážnice, ; jedná se o pozemky, které jsou součástí příjezdové komunikace do areálu firmy Vladimír Němeček Elektromontáž, se sídlem Strážnice,, v blízkosti žel. přejezdu směr Veselí nad Moravou, 284 záměr odprodeje pozemků čp. 644/1 o vým. 140 m 2 a čp. 644/2 o úhrnné výměře 23 m 2 (dle grafické přílohy), obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Mor., z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem Strážnice, ; jedná se o plochu, která bezprostředně sousedí s RD čp. na poz. čp. 645/1, obojí ve spoluvlastnictví rodičů žadatelky p. Šárky Grabcové, 285 záměr odprodeje části pozemku čp /7 ost. plocha, neplodná půda o vým. Cca 286 m 2 v k.ú. Strážnice na Mor., (bývalá plocha tzv. brodiště ) z majetku města, vý- 4 14

5 hradně do vlastnictví p. Martina Lipy, bytem Strážnice,, 286 podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do majetku města, a to pozemků čp. 59/ o vým. 44 m 2 a čp. 59/21 o vým. 43 m 2, obojí ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Strážnice na Mor., které jsou situovány v zastavěném území obce a jsou součástí zpevněné místní komunikace vedoucí kolem areálu firmy Prefa Brno, směrem ke skládce TKO, 287 v návaznosti na žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou II/426 Bzenec-Přívoz Strážnice I/55 na části pozemků vedených v k. ú. Strážnice na Mor., na LV č. 1 ve vlastnictví Města Strážnice čp. 17, 196, 197, 286, 287, 356, 381, 1939, 3136, 187/1, 194/1, 224, 225, 226, 235/2, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 288/1, 288/2, 337/1, 338/1, 338/8, 460/1 a 460/3, 288 doplnění rozpočtového opatření č. 2/14 o navýšení výdajů na opravu fasády ZŠ Školní o 600 tis. Kč a snížení rezervy na investice a opravy o 600 tis. Kč. USNESENÍ z 81. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí 586 aktualizaci Akčního plánu investičních akcí města č. 03/14, 587 uzavírku části komunikace ul. J. z Poděbrad v rámci akce: Strážnický korbáč 14, 588 inspekční zprávu ČŠI Jihomoravského inspektorátu, která byla provedena v ZŠ MK začátkem letošního roku. 2) Rada města Strážnice schvaluje 626 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek (Helísek, Slezák, Kosířová) a seznam výzvou k podání nabídky přímo obeslaných firem (stavební firma Horáček Sudoměřice, stavební firma Vodička-Mistřín, Stavební společnost Kněždub), to vše na akci Rekonstrukce chodníků na hřbitově a v ulici Skalická, 627 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek (Helísek, Slezák, Lžičař, Tlach) a seznam výzvou k podání nabídky přímo obeslaných firem (MSO Servis Kyjov, Hrušecká stavební společnost, VHS Javorník), to vše 1) Rada města Strážnice schvaluje 628 podání žádosti o zápis školního klubu s místem výkonu činnosti na adrese Strážnice, Školní 283, jehož činnost bude vykonávat příspěvková organizana akci Oprava fasády ZŠ Školní. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 199 přistoupení k Výzvě č. 22 a podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 22 Konsolidace informačních technologií a nové služby Technologických center obcí, 0 rozpočtové opatření č. 2/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování ve výši 261,1 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 3 003,1 tis. Kč. 4) Rada města Strážnice ukládá 586 zahájit jednání s majitelkou nemovitostí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Preláta Horného, vedle areálu ZŠMK. Jedná se o čp. 43 o vým. 279 m 2 zastavěná plocha a nádvoří s domem Strážnice čp. 889, čp. 44 o vým. 627 m 2 zahrada, p. Kočaříkovou Šárkou, bytem, Hodonín, ohledně zjištění podmínek odkupu těchto nemovitostí do majetku města (do kdy: do příští rady, odpovídá: Tomšej Josef). USNESENÍ z 82. zasedání Rady města Strážnice konané dne ce Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od Žádost tvoří přílohu zápisu. 5

6 2) Rada města Strážnice pověřuje 37 ředitele příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství. 3) Rada města Strážnice revokuje usnesení 714/580 ze dne : schvaluje podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství a usnesení 714/34 ze dne : pověřuje ředitele školy příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství. USNESENÍ z 83. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice schvaluje 629 fi rmu Zlatek Vodička,, jako výherce výběrového řízení na akci Oprava chodníku ulice Skalická, hřbitov, 2) Rada města Strážnice pověřuje 38 starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci Oprava chodníku ulice Skalická, hřbitov s fi rmou Zlatek Vodička,. Odbor investic a správy budov Chodníky podél I/55 Skalická ulice Koncem května se započala oprava chodníku v ulici Skalická (levá strana v úseku od ulice Školní po Skalickou bránu). Akci provádí firma Zlatek Vodička ze Svatobořic. Realizací akce dojde k výraznému zlepšení stavu chodníku v celkové délce 400 m. Investiční náklad bude činit 1,8 mil. Kč a město jej hradí ze svých prostředků. Oprava silnice I/55 Při této akci má dojít k rozsáhlé opravě komunikace I/55 v úseku intravilánu města (od Skalické brány po Veselskou bránu). Předpoklad provádění prací je v měsících září až prosinec tohoto roku. Město Strážnice úzce komunikuje s investorem (Ředitelství silnic a dálnic ČR) o podobě a rozsahu oprav a samozřejmě také jedná o termínu provádění. Izolační zeleň Slovácký park V dubnu tohoto roku podalo Město Strážnice žádost na Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) na vybudování izolační zeleně okolo rodinných domů v lokalitě Drahy (u ZD Žerotín). Pokud by byla naše žádost kladně vyřízena, mohly by výsadby izolační zeleně započít již letošní podzim. Nejen na této výše uvedené akci je vidět naše zarputilost při vyhledávání a získávání dotací. Nadále čekáme na vyhodnocení námi podaných žádostí o dotaci na Zateplení budov MŠ Skácelova MŠ Smetanova, Zateplení budov ubytovny a haly v areálu TJ Jiskra Strážnice. Z dotace již bylo zrealizováno Zateplení DDM, realizuje se Oprava vstupní brány na hřbitově, z dotace SFDI ČR budeme realizovat opravu chodníku podél I/55 v úseku Gymnázium ul. Školní. ZŠ Školní oprava fasády Rozhodnutím městského zastupitelstva došlo k posílení rozpočtu dané akce tak, aby v průběhu letošních letních prázdnin proběhla vlastní realizace. Při ní dojde k opravě havarijního stavu fasády starší část objektu ZŠ Školní ve výši 2,6 mil. Kč. 6 14

7 Rekonstrukce chodníku podél I/55 II. etapa 14 Město obdrželo ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR oznámení o schválené akci. SFDI ČR nám na opravu chodníků v úseku Gymnázium ul. Školní (délka 450 m) poskytne finanční příspěvek 1,458 mil. Kč. Celkové náklady budou činit 2,3 mil. Kč. V současnosti probíhá výběr zhotovitele dané akce, jejíž realizace se předpokládá v průběhu letních prázdnin. Oprava vstupní brány na hřbitově Tak jak je vidět z fotografií, kdy citelně poškozenému andělovi (chybějící část končetiny) navracíme původní podobu, na které se podepsal zub času, tak i celá vstupní brána se přiblížila do konečné fáze celkových oprav, které provádí firma Edmont z Hodonína. Momentálně jsme před dokončením štukatérských prací (provádí restaurátor J. Krososka), po nichž budou následovat finální nátěry. Tímto však naše aktivita zde nekončí, neboť na základě rozhodnutí městského zastupitelstva dojde k opravě obvodové zdi hřbitova (od hlavní vstupní brány směrem ke smuteční síni) a následné rekonstrukci části hřbitovních chodníků (úsek od vstupní boční brány podél hřbitovní zdi sousedící se smuteční síní a kamenictvím až na samotný konec plus navazující úsek končící u centrálního kříže). Dětské hřiště Staré město Ve Starém městě došlo k nainstalování herních prvků dětského hřiště, a to na základě vizualizace vypracované ve spolupráci s občany dané lokality. Hřiště bude uvedeno do provozu počátkem měsíce června. Ing. Petr Helísek Strážnicko Místní Akční Skupina Setkání k rozvoji města Strážnice v letech 14 Vážení občané města Strážnice, zveme vás na setkání k projektům rozvoje města v rámci strategie MAS Strážnicka. Akce se bude konat dne od 19 hodin v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Kdo chcete pomoci s rozvojem obce, realizovat svůj projekt v katastru města, nebo jen pomoci se svým podnikáním či aktivitou spolku přijďte na setkání! Budeme diskutovat o těchto oblastech rozvoje: Rozvoj občanské společnosti LIDSKÝ POTENCIÁL VE VAŠÍ OBCI Rozvoj občanské společnosti TRADICE, KULTURA, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Rozvoj správy obce SLUŽBY PRO OBČANY ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ OBYVATEL Rozvoj správy a sídelní infrastruktury OBČANSKÁ VYBAVENOST, Rozvoj podnikání na venkově ZEMĚDĚLSKÁ A PODNIKATELSKÁ AKTIVITA Rozvoj podnikání a služeb pro návštěvníky CESTOVNÍ RUCH Rozvoj a péče prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINOTVORBA, EKOLOGIE Na setkání se těší Mgr. Renata Smutná, starostka města a členové MAS Strážnicko. 14 7

8 Odbor technických služeb Odbor technických služeb v rámci své činnosti spolupracoval v měsíci květnu na zabezpečení kulturních akcí. První den v měsíci květnu spolupracoval na otvírání plavební sezony na Baťově kanále. Práce byly zaměřeny na sekání trávy, dovoz laviček a stolů pro návštěvníky a zapůjčení podia pro kulturní vystoupení. Druhou akcí bylo Kosení strážnických lúk pod kopcem Žerotín. OTS zabezpečilo přípravné práce při této akci vysečení nástupní plochy pro sekáče a zapůjčení laviček a stolů pro občerstvení a odpočinek návštěvníků akce. V rámci údržby zeleně byl proveden postřik výsadby růží na ul. Předměstí a ul. Kostelní proti plísním a dalším škůdcům. Taktéž byl proveden postřik proti plevelu v okolí nově vysazených stromů v centru města. Plevel byl postříkán taktéž na ploše náměstí Svobody, na chodnících v ulicích Komenského, Piaristické náměstí, Předměstí, Kostelní, Nádražní, chodnících na hřbitově. Tyto práce byly provedeny i za pomoci pracovníků VPP. Pokračovalo zalévání zeleně, zejména nově vysazených stromů. Ve zvýšené míře bylo prováděno sečení travnatých ploch ve městě. Na těchto pracích se podíleli pracovníci OTS a VPP. V rámci stavebních prací byly provedeny opravy kapliček při vstupech do města Strážnice. Na kapličkách byla provedena oprava omítek a následné vybílení stěn kapliček. Další akcí byla oprava dešťových vpustí na ul. Jiřího z Poděbrad. Po zimních měsících a provozem po této komunikaci byly dešťové vpusti poklesnuty a bylo nutné je opravit. Při této opravě byla provedena výměna kanalizačních mříží za nové s nosností, které odpovídají dnešnímu provozu, tj. 40 t. Ladislav Sovič Stavební úřad informuje Vážení spoluobčané, na základě uskutečněného veřejného projednání k návrhu řešení Územní studie Jizdébka, konaného dne , ke kterému bylo možno podat do písemné připomínky, zpracovala projekční firma Arch Design, s. r. o., konkrétní varianty návrhu zástavby v dané lokalitě, varianty dopravního řešení a technické infrastruktury. S tímto technickým řešením je možno se seznámit na úřední desce Města Strážnice nebo na webových stránkách Města Strážnice. V rámci probíhajícího řízení můžete do písemně sdělit na Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, odděl. územního plánování Ing. Zuzana Gajdošová, příp. na Městský úřad Strážnice, stavební úřad Ing. Okániková, své doporučení k výběru výsledné varianty. Schválení nejoptimálnější varianty návrhu řešení Územní studie Jizdébka, proběhne na veřejném zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se bude konat dne , od hod v přísálí KD Strážničan. Ing. Romana Okániková Termíny svozu tříděného odpadu Červen 14: Papír (modré pytle): úterý 3. června Plast (žluté pytle):. úterý 10. června 8 14

9 Ze života města Pozvánka na celostátní putovní historickou výstavu Po stopách Žerotínů V našem městě byla do konce měsíce června 14 nainstalována v Píštělkovém dvoře vstupním areálu do skanzenu, ojedinělá výstava s příznačným názvem Po stopách Žerotínů, na kterou je vstup zdarma. Stala se jedním z výstupů celostátního projektu města Přerova společně s publikací a fotosoutěží, do které jste se měli možnost zapojit už v loňském roce. Podklady k výstavě poskytlo Muzeum Komenského v Přerově a další kulturní instituce tzv. Žerotínských měst, po kterých výstava putuje, a to Břeclav, Dřevohostice, Moravská Třebová, Napajedla, Rosice, Valašské Meziříčí, Velké Losiny, Žerotín a naše město Strážnice. Výstava pojednává o zajímavých žerotínských dějinách a představuje pány ze Žerotína nejen jako majitele panství a hospodáře, ale také jako stavitele, politiky, válečníky, diplomaty, ochránce církve a mecenáše. Jen krátce si připomeňme, jak vysokou měrou se tento přední moravský panský rod zapsal do dějin našeho města. Strážnické panství si zakoupili na začátku 16. století. V té době Žerotínové zastávali významné úřady v zemské správě, což se odráželo také na vysoké prosperitě města. Došlo k velkému rozvoji cechů, podpoře vinohradnictví a vinařství. Jan III. ze Žerotína, který zastával úřad nejvyššího komorníka Markrabství moravského, byl jmenován hlavním vojenským velitelem kraje a na základě nařízení zemského sněmu se důsledně zaměřil i na budování opevnění našeho města. To bylo spojeno v jeden celek, obklopeno valy s dřevěnou palisádou a baštami se střílnami. Starý vodní hrad byl přestavěn v zámek, do něhož byly sváženy zbraně a okolí se několikrát stalo i shromaždištěm moravského vojska. V kostele sv. Martina se dodnes nachází mramorový náhrobek jeho předčasně zemřelého syna Bernarda Hanno. Byly založeny nové purkrechtní knihy. Žerotínové vysokou měrou podporovali bratrskou církev, byla zde dokončena výstavba areálu sboru, špitálu a školy, kterou krátce navštěvoval i Jan Ámos Komenský. Nepokojná doba začátku 17. století však i přes všechna bezpečnostní opatření přinesla vzkvétajícímu městu mnohokrát další zkázu a utrpení. Město bylo vypáleno, obyvatelé pobiti a zadlužené panství prodáno po bitvě na Bílé hoře císařskému plukovníku Františku z Magni. Žerotínské období nám však dosud připomíná kromě zbytku opevnění, bran a věže také znak města, budova panského pivovaru, podzemní prostory Městského muzea, rohový panský dům na náměstí, pranýř v bývalém panském mlýně, již zmíněný náhrobek, Památník bratrského školství a v neposlední řadě také nedaleký vrch Žerotín nad strážnickými vinohrady a také název jednoho ze strážnických folklorních souborů. Nezapomínejme v tomto dnešním hektickém stylu na minulost, zastavme se alespoň na chvíli a připomeňme si, s jak velkým úsilím bylo naše město budováno. Mgr. Lenka Gronská 14 9

10 Novinky v turistickém informačním centru Naše infocentrum připravuje nějaké novinky soustavně, ať už je to tištěný propagační materiál, informační technologie či suvenýry pro turisty. Na letošní sezonu jsme nachystali nový tištěný propagační materiál skládačku Průvodce městem Strážnicí, a to i v německé a anglické jazykové verzi. Také máme nové propagační předměty pro turisty. K pamětní ražbě přibyly ručně malované turistické odznaky štítky na turistické hole, dřevěné magnetky ve tvaru poštovní známky s vyobrazením strážnické vyhlídkové věže, pro motorkáře nášivky s erbem města. Příznivce humorných Hofmanových kreseb jistě potěší kromě Pidifrků pohlednic s vtipnými motivy měst, také v tomto stylu vytvořené magnetky Strážnice a Baťova kanálu. Novinkou je i nová samolepka vizitka s motivem Baťova kanálu, jejíž tvorbu jsme iniciovali. Při výběru nových suvenýrů se řídíme vždy vkusem, poptávkou, konzultujeme zastoupení a zkušenosti s odbytem i v jiných infocentrech. Již během loňské sezony jsme se připojili k trendu interaktivního přístupu k turistům. Malí návštěvníci nám zde kreslili obrázky, které jsme zde vystavovali a velcí zase do připravené mapy špendlíkem vyznačovali, odkud k nám přijeli. V letošním roce k těmto aktivitám přibude další možnost vyrobit si vlastní placku, budou si moct zvolit variantu se spínacím špendlíkem, přívěskem nebo magnetem. V našem infocentru je možno zakoupit také další novinku samolepku a album celostátního internetového interaktivního projektu Značkománie, do k terého se naše infocentrum také zapojilo. Turisté se zde budou fotit u značek názvů obcí, fota vkládat na jejich webové stránky a soutěžit o zajímavé ceny. Také se snažíme o soustavné doplňování informací na našem webovém portálu a rozvíjet nabídku v rámci informačních technologií. Mgr. Lenka Gronská Na kole dětem s Josefem Zimovčákem 6. června 14 projede městem Strážnice peloton cyklistů vedený Josefem Zimovčákem. K pelotonu se přidají žáci strážnických škol, kteří přivedou celou výpravu na náměstí před radnici na krátké zastavení. Celou akci spolu s ostatními městy podporuje také město Strážnice, které se tímto připojuje k projektu na pomoc onkologicky nemocných dětí. Příjezd cyklistů se očekává v 9.30 a ve Strážnici budou mít asi půlhodinovou zastávku. Zveme všechny příznivce cyklistiky, aby se k pelotonu přidali a podle svých sil a možností pokračovali společně i na větší vzdálenost. Sraz cyklistů je v ulici Staroměstská vedle Skalické brány. Všechny občany, kteří na kole nepojedou, zveme na setkání před radnicí. Srdečně zvou zastupitelé města Strážnice 10 14

11 KROJOVÁ POUŤ NA ŽEROTÍN 22. červen 14 Krojová Pouť obcí Strážnicka k výročí Příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. PROGRAM Sraz krojovaných před kostelem Sv. Cyrila a Metoděje Krojová pouť na vrch Žerotín Krojová poutní mše Pěvecké vystoupené schol z obcí Strážnicka, občerstvení Ukončení akce Za deště bude mše ve hod. v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Radějově. Upozornění pro účastníky: vezměte s sebou stylové deštníky - slunečníky; nekrojovaní účastnící se řadí až na konec průvodu. Pořádá Farnost Strážnice, Mikroregion Strážnicko a RS při ZŠ Sudoměřice Otevírání Baťova kanálu poděkování Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a uskutečnění slavnostního otvírání plavební sezony v přístavu Strážnice. Především děkujeme za pomoc MěÚ Strážnice a jeho technickým službám, paní starostce Mgr. R. Smutné za úvodní projev k odemčení plavební sezony, Velebnému pánu za požehnání lodím a panu Dobčákovi, Šimáčkovi a dalším za zajištění občerstvení. Chceme poděkovat také dětskému folklornímu souboru Demižónek ze Strážnice a dětskému folklornímu souboru Kordulka z Tvarožné Lhoty za velmi krásný program, se kterým se nám představily. Děkujeme také strážnickým Fčeličkám, které se už tradičně účastní této akce, a občanskému sdružení SPRONK za technickou pomoc. Chceme poděkovat také všem občanům, kteří se přišli podívat na zahájení plavební sezony v krásném prvomájovém odpoledni. Mgr. Petr Antoš předseda Yachtklubu o. s. Strážnice 14 11

12 Výročí souboru Demižón zanechalo silný dojem... očima bývalé tanečnice Když se skloubí originální nápad, nadšení i radost z tance, může vzniknout tak pestrý a netradiční večer, jako bylo 15. výročí souboru Demižón. Soubor, který si prošel nejistými a veselými krůčky dětství a nyní se ocitl v krajině dospívání, se vedle již věkově zralých strážnických souborů profiloval od počátku poněkud recesisticky. Svého jubilea se zhostil v podobném duchu, ale přesto důstojně, hlavní cíl, představit svou současnou činnost, se mu podařilo výborně. Vystoupení, které se uskutečnilo 26. dubna v místním kulturní domě, bylo pojato jako putování po životních osudech Vincenta Žilky, legendárního místního zbojníka. Rámec představení byl jasný. Žilka je za trest odveden verbíři na vojnu do Prešova a při útěku do rodného kraje se setkává s různými lidmi a především různými tanci. Tak se divák dostává do několika koutů slovenských i moravských regionů. Michal Adamec v roli Žilky charizmaticky a přesvědčivě ztvárnil tuto roli jak herecky, tak tanečně a celý soubor mu zdařile sekundoval při jeho putování po jednotlivých krajích. Mohli jsme zhlédnout tance zbojnické, robotnické, tance z okolí Liptova i Myjavy, pastýřské a jiné, a Demižón tak mohl ukázat, co umí. Jednotlivá taneční vystoupení působila svěže a sehraně, a přestože je předváděla převážně nejmladší generace souboru, i tanečně vyzrále. Lze vyzdvihnout právě netradiční pojetí celého představení, které slovem provázeli Lukáš Příkazký a Jakub Gottwald. Právě jejich vtipná improvizace přispěla k uvolněné atmosféře, která v sále vládla. Svým projevem bavili diváky po celou dobu asi dvouhodinového vystoupení. Propojení tradičního folkloru i moderního projevu, ať už moderátorů či některých prvků během představení, oživilo celý večer a přineslo opravdu zábavné chvilky. Celý večer provázelo hudební těleso, dalo by se říci až orchestr, pod vedením primáše Jakuba Tomšeje. Skládalo se z původní muziky souboru Demižón s primášem Martinem Kláskem a muziky současné primáše již zmíněného Jakuba Tomšeje. Ti, stejně jako tanečníci, neměli problém putovat napříč regiony a profesionálně dotvářeli atmosféru vystoupení. Nečekanou tečkou celého večera pomyslnou třešničkou na dortu byla židovská svatba z divadelního představení Šumař na střeše, kterou divákům přiblížil divadelní spolek Vlastenecké omladiny z Vídně. Součástí byl slavný flaškový tanec, ten bezchybně předvedli právě členové Demižónu. Jako celek působilo výročí velmi svěže a neotřele a dík patří především uměleckým vedoucím souboru Jiřímu Rybeckému a Janě Bělochové i všem, kdo se o to jakýmkoliv způsobem zasloužili. Za diváky v sále i bývalé členy souboru Demižón přeje mnoho úspěchů a energie Monika Chovancová

13 ... reakce hostů z Vídně A s ním slavila v domovské Strážnici i Vlastenecká omladina. Folklórní soubor Demižón už ve Vídni znají návštěvníci Čajů o páté i představení VOmladiny. Hoši ze souboru zatancovali letos dokonce i na Reprezentačním a maturitním plese Čechů a Slováků v Parkhotelu Schönbrunn světoznámý flaškový tanec z muzikálu Šumař na střeše, v Rakousku známý pod názvem Anatevka. Tento tanec zatancoval Demižón i v rámci svých oslav 26. dubna 14 v Kulturním domě ve Strážnici. Samotná oslava pak sestávala z velmi vtipně sestaveného příběhu ze života místního zbojníka Žilky, obsahujícího nejrůznější taneční čísla. Do tohoto rámce byla začleněna i židovská svatba ze Šumaře, a tak měla hrstka vídeňských herců a hereček možnost ještě jednou si zopakovat tuto nádhernou a mystickou svatbu se zpěvem a ženským tancem. Byla v tom pro VOmladináře i trocha nostalgie Šumaře všichni svorně milovali! Protože jsme účinkovali až ke konci, měli jsme možnost kochat se nápaditými tanečními i pěveckými kreacemi a obdivovat nádheru krojů a fyzickou zdatnost děvčat i hochů. Nejen že se zdá, že každá tanečnice i tanečník umí také výborně zpívat, ale celý program včetně profesionálně udělané videopozvánky byl vlastní produkcí. Napočítala jsem kolem 40 tanečnic a tanečníků a k tomu 10 členů cimbálky, která program doprovázela. Převleků bylo nespočetně, viděli jsme odhadem pět různých krojů! Aby se tanečnice mohly převléknout a uvázat všechny ty mašle, rukávce, zástěrky a čepce, spojovala jednotlivá čísla pohotová dvojice moderátorů, která vyprávěla a doplňovala slovem příběh na jevišti. Když se na scéně objevil i místní oblíbený hostinský pan Múčka, celé hlediště spontánně zatleskalo. Na konci programu se dostalo všem oslavencům děkovných slov od místních činitelů a také květin a dárků, jak už to při takových oslavách bývá. Ani VOmladináři nepřišli zkrátka dostali na památku objemný demižón s výborným vínem. Víno brzo vypijeme, ale skleněná nádoba s logem Demižónu nám zůstane na památku. A co se dotklo mého srdce? Pocit, že místní lidé ve vyprodaném hledišti mají svůj Demižón rádi, že je prostě jejich. Ve Strážnici se na každém kroku cítí dodržování tradic předků, místní si váží toho, co jim odkázali. Nejlépe to pak bylo vidět v neděli po sobotní oslavě ve strážnickém kostele. Žasla jsem, jak bylo plno návštěvníci stáli nejen vzadu, ale i po stranách a kůr obsadili Demižoňáci, kteří tam také pravidelně chodí. V kostele byla odhadem třetina lidí v mladém věku, předškolních dětí asi 30. Ty seděly pospolu v dětských lavicích vepředu a vůbec nedělní liturgii nerušily. Upoutaly mě také dvě staré ženy v kroji a ohlížela jsem se po nich, i když jsem vyšla z kostela. A užasla jsem podruhé, když jsem jednu z nich viděla zcela netradičně nasedat na motorovou tříkolku, kterou vepředu lemovaly vlevo a vpravo dvě berle. Ptala jsem se na ni a dověděla se, že tato 85letá paní vlastní několik nádherných krojů a o nedělních bohoslužbách je střídá. Originálně se jí podařilo propojit tradici s moderním životem a vlastně mi dala lekci: Zůstává sama sebou i přes handicap stáří a vlastní vůlí se orientuje v životě jistě a pevně. A právě tohle přeji i mladým členům strážnického Demižónu k jejich výročí aby jim jejich kořeny dávaly po celý život pevný směr a jistotu! ava... v Demižónu vyzrálo archivní víno Strážnice I když jim říkali, že třetí soubor ve Strážnici Mekce folklóru nenajde své místo, nevzdali se. Před patnácti lety začali trénovat, tancovat a hrát a uzráli ve skvělé víno, které si s chutí každý zařadí do svého archivu. Folklorní soubor Demižón završil v letošním roce třetí pětiletku a na prknech kulturního domu ve Strážnici to s noblesou oslavil. O oslavách, které se uskutečnily v sobotu 26. dubna, nelze psát zcela nezaujatě, protože jsem také já před patnácti lety byla součástí folklorního souboru Demižón. Stala jsem se 14 13

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 1 2 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 12. 1. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 5/2012 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne 26. 3. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

STARÉ MĚSTO OPĚT HOSTILO MEZINÁRODNÍ MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY

STARÉ MĚSTO OPĚT HOSTILO MEZINÁRODNÍ MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 6 ČERVEN 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Zvláštny smútok víťazov. STARÉ MĚSTO OPĚT HOSTILO MEZINÁRODNÍ MOTOCYKLOVÉ

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více