Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 14 1

2 2 14

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 585 usnesení KCR č. 1/03/14 ze dne ) Rada města Strážnice schvaluje 612 firmu STRABAG a. s. jako výherce výběrového řízení na dodavatele opravy polních cest ve vinohradech (trať Podkovné), 613 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícícho věcnému břemeni na akci Strážnice, rozšíření KNN, Město stánky, 614 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na akci Reko STL RS Strážnice Úprkova, 615 firmu Lesy Horňácko s. r. o. jako výherce výběrového řízení na dodavatele pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice pro období od do , 616 v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s. r. o. ze dne prodloužení pronájmu částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice čp. 1935/1 a čp. 368 o úhrnné výměře 368 m 2 (pozemky v blízkosti Baťova kanálu, v ul. Bzenecká, v místech, kde se nachází stávající provozovna Mgr. Petra Antoše) společnosti Vodní doprava s. r. o na jeden rok za cenu jako dosud (1530 Kč/rok), 617 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč folklornímu souboru Demižón na výdaje spojené s pořádáním programu u příležitosti 15. výročí založení souboru, 618 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč TJ Sokol Strážnice na pořádání letního florbalového soustředění dětí a mládeže v roce 14, poskytnutí grantu v roce 14 organizaci Orel, Jednota Strážnice pro 6 vedoucích oddílů v celkové výši Kč v souladu s pravidly Grantového programu Města Strážnice na podporu občanských aktivit týkajících se práce s dětmi a mládeží ve volném čase, 6 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS oblastní odbočka Kyjov na financování činnosti ve prospěch zrakově postižených 621 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky kabel NN, přípojková skříň pilíř na pozemcích v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, ŘVC ČR na pozemcích KN čp. 288/1, čp. 338/1 a 381 mezi organizací EON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene, 622 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení S ÚSMĚ- VEM Strážnice na pořádání akce XII. Mezinárodní festival Na vodě Lučina 14, 623 vypůjčení celostátní putovní výstavy Po stopách Žerotínů, 624 smlouvu o právu provést stavbu informačního panelu v rámci Cyrilometodějské poutní stezky ve Strážnici na pozemku města čp Na Kamenčí. 3) Rada města Strážnice neschvaluje 27 žádost firmy INPOST, spol. s r. o. o umístění reklamního poutače na stěnu budovy zdravotního střediska, 28 podnájem pronajaté části pozemku čp. 3

4 3019/3 v k. ú. Strážnice na Moravě (pravý břeh Baťova kanálu ) v prostoru obratiště Yacht klubu Strážnice o. s., 29 pronájem pozemku čp. 1935/1 ovocný sad v k. ú. Strážnice na Moravě dle žádosti Yachtklubu Strážnice o. s. 4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 196 směrnici ke schvalování účetních závěrek města Strážnice, 197 pro další volební období počet členů zastupitelstva na celkem 21 zastupitelů, 198 v návaznosti na žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne uzavření smlouvy o právu provést budoucí stavbu na pozemcích dotčených stavbou: II/426 Bzenec Přívoz Strážnice, I/55 části pozemků vedených v k. ú. Strážnice na Moravě na LV č. 1 ve vlastnictví města Strážnice: parc. č.: 17, 196, 197, 286, 287, 356, 381, 1939, 3136, 187/1, 194/1, 224, 225, 226, 235/2, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 288/1, 288/2, 337/1, 338/1, 338/8, 460/1, 460/3. 5) Rada města Strážnice ukládá 585 prověřit možnost odkoupení domu sousedícího se ZŠ MK (po p. Macháčkovi) (do kdy: do příští rady, odpovídá: Tomšej Josef). 6) Rada města Strážnice pověřuje 35 starostku města k podpisu smlouvy o dílo s firmou Lesy Horňácko, jakožto výhercem výběrového řízení na dodavatele pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice, 36 starostku města k podpisu smlouvy o dílo s firmou Strabag, a. s., jakožto výhercem výběrového řízení na dodavatele opravy polních cest ve vinohradech (trať Podkovné). USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne ) Zastupitelstvo města bere na vědomí: 78 plnění usnesení z minulého zastupitelstva, 79 aktuální informace odborného lesního hospodáře Ing. Kvapila o stavu městského lesa. 2) Zastupitelstvo města schvaluje: 277 za ověřovatele zápisu p. MUDr. Petra Šelepu a p. Pavlu Grombířovou, 278 dohodu o spolupráci při pořádání hudebního festivalu s názvem Festival Slunce Strážnice 14, 279 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 tis. Kč SLPT Žerotín Strážnice na činnost v roce 14, 280 rozpočtové opatření č. 2/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování ve výši 261,1 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 3 053,1 tis. Kč, 281 směrnici ke schvalování účetních závěrek města Strážnice, 282 podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 22 k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu Konsolidace IT a nové služby TC obcí, 283 záměr odprodeje pozemků čp. 803 o vým. 121 m 2 a části čp. 804 o vým. cca 26 m 2, obojí ostatní plocha, ost. komunikace, v ul. Veselská, v k. ú. Strážnice na Mor., (dle grafické přílohy), z majetku města, dle žádosti p. Radka Sasína, bytem Strážnice, ; jedná se o pozemky, které jsou součástí příjezdové komunikace do areálu firmy Vladimír Němeček Elektromontáž, se sídlem Strážnice,, v blízkosti žel. přejezdu směr Veselí nad Moravou, 284 záměr odprodeje pozemků čp. 644/1 o vým. 140 m 2 a čp. 644/2 o úhrnné výměře 23 m 2 (dle grafické přílohy), obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Mor., z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem Strážnice, ; jedná se o plochu, která bezprostředně sousedí s RD čp. na poz. čp. 645/1, obojí ve spoluvlastnictví rodičů žadatelky p. Šárky Grabcové, 285 záměr odprodeje části pozemku čp /7 ost. plocha, neplodná půda o vým. Cca 286 m 2 v k.ú. Strážnice na Mor., (bývalá plocha tzv. brodiště ) z majetku města, vý- 4 14

5 hradně do vlastnictví p. Martina Lipy, bytem Strážnice,, 286 podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do majetku města, a to pozemků čp. 59/ o vým. 44 m 2 a čp. 59/21 o vým. 43 m 2, obojí ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Strážnice na Mor., které jsou situovány v zastavěném území obce a jsou součástí zpevněné místní komunikace vedoucí kolem areálu firmy Prefa Brno, směrem ke skládce TKO, 287 v návaznosti na žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou II/426 Bzenec-Přívoz Strážnice I/55 na části pozemků vedených v k. ú. Strážnice na Mor., na LV č. 1 ve vlastnictví Města Strážnice čp. 17, 196, 197, 286, 287, 356, 381, 1939, 3136, 187/1, 194/1, 224, 225, 226, 235/2, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 288/1, 288/2, 337/1, 338/1, 338/8, 460/1 a 460/3, 288 doplnění rozpočtového opatření č. 2/14 o navýšení výdajů na opravu fasády ZŠ Školní o 600 tis. Kč a snížení rezervy na investice a opravy o 600 tis. Kč. USNESENÍ z 81. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí 586 aktualizaci Akčního plánu investičních akcí města č. 03/14, 587 uzavírku části komunikace ul. J. z Poděbrad v rámci akce: Strážnický korbáč 14, 588 inspekční zprávu ČŠI Jihomoravského inspektorátu, která byla provedena v ZŠ MK začátkem letošního roku. 2) Rada města Strážnice schvaluje 626 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek (Helísek, Slezák, Kosířová) a seznam výzvou k podání nabídky přímo obeslaných firem (stavební firma Horáček Sudoměřice, stavební firma Vodička-Mistřín, Stavební společnost Kněždub), to vše na akci Rekonstrukce chodníků na hřbitově a v ulici Skalická, 627 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek (Helísek, Slezák, Lžičař, Tlach) a seznam výzvou k podání nabídky přímo obeslaných firem (MSO Servis Kyjov, Hrušecká stavební společnost, VHS Javorník), to vše 1) Rada města Strážnice schvaluje 628 podání žádosti o zápis školního klubu s místem výkonu činnosti na adrese Strážnice, Školní 283, jehož činnost bude vykonávat příspěvková organizana akci Oprava fasády ZŠ Školní. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 199 přistoupení k Výzvě č. 22 a podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 22 Konsolidace informačních technologií a nové služby Technologických center obcí, 0 rozpočtové opatření č. 2/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování ve výši 261,1 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 3 003,1 tis. Kč. 4) Rada města Strážnice ukládá 586 zahájit jednání s majitelkou nemovitostí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Preláta Horného, vedle areálu ZŠMK. Jedná se o čp. 43 o vým. 279 m 2 zastavěná plocha a nádvoří s domem Strážnice čp. 889, čp. 44 o vým. 627 m 2 zahrada, p. Kočaříkovou Šárkou, bytem, Hodonín, ohledně zjištění podmínek odkupu těchto nemovitostí do majetku města (do kdy: do příští rady, odpovídá: Tomšej Josef). USNESENÍ z 82. zasedání Rady města Strážnice konané dne ce Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od Žádost tvoří přílohu zápisu. 5

6 2) Rada města Strážnice pověřuje 37 ředitele příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství. 3) Rada města Strážnice revokuje usnesení 714/580 ze dne : schvaluje podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství a usnesení 714/34 ze dne : pověřuje ředitele školy příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství. USNESENÍ z 83. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice schvaluje 629 fi rmu Zlatek Vodička,, jako výherce výběrového řízení na akci Oprava chodníku ulice Skalická, hřbitov, 2) Rada města Strážnice pověřuje 38 starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci Oprava chodníku ulice Skalická, hřbitov s fi rmou Zlatek Vodička,. Odbor investic a správy budov Chodníky podél I/55 Skalická ulice Koncem května se započala oprava chodníku v ulici Skalická (levá strana v úseku od ulice Školní po Skalickou bránu). Akci provádí firma Zlatek Vodička ze Svatobořic. Realizací akce dojde k výraznému zlepšení stavu chodníku v celkové délce 400 m. Investiční náklad bude činit 1,8 mil. Kč a město jej hradí ze svých prostředků. Oprava silnice I/55 Při této akci má dojít k rozsáhlé opravě komunikace I/55 v úseku intravilánu města (od Skalické brány po Veselskou bránu). Předpoklad provádění prací je v měsících září až prosinec tohoto roku. Město Strážnice úzce komunikuje s investorem (Ředitelství silnic a dálnic ČR) o podobě a rozsahu oprav a samozřejmě také jedná o termínu provádění. Izolační zeleň Slovácký park V dubnu tohoto roku podalo Město Strážnice žádost na Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) na vybudování izolační zeleně okolo rodinných domů v lokalitě Drahy (u ZD Žerotín). Pokud by byla naše žádost kladně vyřízena, mohly by výsadby izolační zeleně započít již letošní podzim. Nejen na této výše uvedené akci je vidět naše zarputilost při vyhledávání a získávání dotací. Nadále čekáme na vyhodnocení námi podaných žádostí o dotaci na Zateplení budov MŠ Skácelova MŠ Smetanova, Zateplení budov ubytovny a haly v areálu TJ Jiskra Strážnice. Z dotace již bylo zrealizováno Zateplení DDM, realizuje se Oprava vstupní brány na hřbitově, z dotace SFDI ČR budeme realizovat opravu chodníku podél I/55 v úseku Gymnázium ul. Školní. ZŠ Školní oprava fasády Rozhodnutím městského zastupitelstva došlo k posílení rozpočtu dané akce tak, aby v průběhu letošních letních prázdnin proběhla vlastní realizace. Při ní dojde k opravě havarijního stavu fasády starší část objektu ZŠ Školní ve výši 2,6 mil. Kč. 6 14

7 Rekonstrukce chodníku podél I/55 II. etapa 14 Město obdrželo ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR oznámení o schválené akci. SFDI ČR nám na opravu chodníků v úseku Gymnázium ul. Školní (délka 450 m) poskytne finanční příspěvek 1,458 mil. Kč. Celkové náklady budou činit 2,3 mil. Kč. V současnosti probíhá výběr zhotovitele dané akce, jejíž realizace se předpokládá v průběhu letních prázdnin. Oprava vstupní brány na hřbitově Tak jak je vidět z fotografií, kdy citelně poškozenému andělovi (chybějící část končetiny) navracíme původní podobu, na které se podepsal zub času, tak i celá vstupní brána se přiblížila do konečné fáze celkových oprav, které provádí firma Edmont z Hodonína. Momentálně jsme před dokončením štukatérských prací (provádí restaurátor J. Krososka), po nichž budou následovat finální nátěry. Tímto však naše aktivita zde nekončí, neboť na základě rozhodnutí městského zastupitelstva dojde k opravě obvodové zdi hřbitova (od hlavní vstupní brány směrem ke smuteční síni) a následné rekonstrukci části hřbitovních chodníků (úsek od vstupní boční brány podél hřbitovní zdi sousedící se smuteční síní a kamenictvím až na samotný konec plus navazující úsek končící u centrálního kříže). Dětské hřiště Staré město Ve Starém městě došlo k nainstalování herních prvků dětského hřiště, a to na základě vizualizace vypracované ve spolupráci s občany dané lokality. Hřiště bude uvedeno do provozu počátkem měsíce června. Ing. Petr Helísek Strážnicko Místní Akční Skupina Setkání k rozvoji města Strážnice v letech 14 Vážení občané města Strážnice, zveme vás na setkání k projektům rozvoje města v rámci strategie MAS Strážnicka. Akce se bude konat dne od 19 hodin v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Kdo chcete pomoci s rozvojem obce, realizovat svůj projekt v katastru města, nebo jen pomoci se svým podnikáním či aktivitou spolku přijďte na setkání! Budeme diskutovat o těchto oblastech rozvoje: Rozvoj občanské společnosti LIDSKÝ POTENCIÁL VE VAŠÍ OBCI Rozvoj občanské společnosti TRADICE, KULTURA, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Rozvoj správy obce SLUŽBY PRO OBČANY ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ OBYVATEL Rozvoj správy a sídelní infrastruktury OBČANSKÁ VYBAVENOST, Rozvoj podnikání na venkově ZEMĚDĚLSKÁ A PODNIKATELSKÁ AKTIVITA Rozvoj podnikání a služeb pro návštěvníky CESTOVNÍ RUCH Rozvoj a péče prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINOTVORBA, EKOLOGIE Na setkání se těší Mgr. Renata Smutná, starostka města a členové MAS Strážnicko. 14 7

8 Odbor technických služeb Odbor technických služeb v rámci své činnosti spolupracoval v měsíci květnu na zabezpečení kulturních akcí. První den v měsíci květnu spolupracoval na otvírání plavební sezony na Baťově kanále. Práce byly zaměřeny na sekání trávy, dovoz laviček a stolů pro návštěvníky a zapůjčení podia pro kulturní vystoupení. Druhou akcí bylo Kosení strážnických lúk pod kopcem Žerotín. OTS zabezpečilo přípravné práce při této akci vysečení nástupní plochy pro sekáče a zapůjčení laviček a stolů pro občerstvení a odpočinek návštěvníků akce. V rámci údržby zeleně byl proveden postřik výsadby růží na ul. Předměstí a ul. Kostelní proti plísním a dalším škůdcům. Taktéž byl proveden postřik proti plevelu v okolí nově vysazených stromů v centru města. Plevel byl postříkán taktéž na ploše náměstí Svobody, na chodnících v ulicích Komenského, Piaristické náměstí, Předměstí, Kostelní, Nádražní, chodnících na hřbitově. Tyto práce byly provedeny i za pomoci pracovníků VPP. Pokračovalo zalévání zeleně, zejména nově vysazených stromů. Ve zvýšené míře bylo prováděno sečení travnatých ploch ve městě. Na těchto pracích se podíleli pracovníci OTS a VPP. V rámci stavebních prací byly provedeny opravy kapliček při vstupech do města Strážnice. Na kapličkách byla provedena oprava omítek a následné vybílení stěn kapliček. Další akcí byla oprava dešťových vpustí na ul. Jiřího z Poděbrad. Po zimních měsících a provozem po této komunikaci byly dešťové vpusti poklesnuty a bylo nutné je opravit. Při této opravě byla provedena výměna kanalizačních mříží za nové s nosností, které odpovídají dnešnímu provozu, tj. 40 t. Ladislav Sovič Stavební úřad informuje Vážení spoluobčané, na základě uskutečněného veřejného projednání k návrhu řešení Územní studie Jizdébka, konaného dne , ke kterému bylo možno podat do písemné připomínky, zpracovala projekční firma Arch Design, s. r. o., konkrétní varianty návrhu zástavby v dané lokalitě, varianty dopravního řešení a technické infrastruktury. S tímto technickým řešením je možno se seznámit na úřední desce Města Strážnice nebo na webových stránkách Města Strážnice. V rámci probíhajícího řízení můžete do písemně sdělit na Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, odděl. územního plánování Ing. Zuzana Gajdošová, příp. na Městský úřad Strážnice, stavební úřad Ing. Okániková, své doporučení k výběru výsledné varianty. Schválení nejoptimálnější varianty návrhu řešení Územní studie Jizdébka, proběhne na veřejném zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se bude konat dne , od hod v přísálí KD Strážničan. Ing. Romana Okániková Termíny svozu tříděného odpadu Červen 14: Papír (modré pytle): úterý 3. června Plast (žluté pytle):. úterý 10. června 8 14

9 Ze života města Pozvánka na celostátní putovní historickou výstavu Po stopách Žerotínů V našem městě byla do konce měsíce června 14 nainstalována v Píštělkovém dvoře vstupním areálu do skanzenu, ojedinělá výstava s příznačným názvem Po stopách Žerotínů, na kterou je vstup zdarma. Stala se jedním z výstupů celostátního projektu města Přerova společně s publikací a fotosoutěží, do které jste se měli možnost zapojit už v loňském roce. Podklady k výstavě poskytlo Muzeum Komenského v Přerově a další kulturní instituce tzv. Žerotínských měst, po kterých výstava putuje, a to Břeclav, Dřevohostice, Moravská Třebová, Napajedla, Rosice, Valašské Meziříčí, Velké Losiny, Žerotín a naše město Strážnice. Výstava pojednává o zajímavých žerotínských dějinách a představuje pány ze Žerotína nejen jako majitele panství a hospodáře, ale také jako stavitele, politiky, válečníky, diplomaty, ochránce církve a mecenáše. Jen krátce si připomeňme, jak vysokou měrou se tento přední moravský panský rod zapsal do dějin našeho města. Strážnické panství si zakoupili na začátku 16. století. V té době Žerotínové zastávali významné úřady v zemské správě, což se odráželo také na vysoké prosperitě města. Došlo k velkému rozvoji cechů, podpoře vinohradnictví a vinařství. Jan III. ze Žerotína, který zastával úřad nejvyššího komorníka Markrabství moravského, byl jmenován hlavním vojenským velitelem kraje a na základě nařízení zemského sněmu se důsledně zaměřil i na budování opevnění našeho města. To bylo spojeno v jeden celek, obklopeno valy s dřevěnou palisádou a baštami se střílnami. Starý vodní hrad byl přestavěn v zámek, do něhož byly sváženy zbraně a okolí se několikrát stalo i shromaždištěm moravského vojska. V kostele sv. Martina se dodnes nachází mramorový náhrobek jeho předčasně zemřelého syna Bernarda Hanno. Byly založeny nové purkrechtní knihy. Žerotínové vysokou měrou podporovali bratrskou církev, byla zde dokončena výstavba areálu sboru, špitálu a školy, kterou krátce navštěvoval i Jan Ámos Komenský. Nepokojná doba začátku 17. století však i přes všechna bezpečnostní opatření přinesla vzkvétajícímu městu mnohokrát další zkázu a utrpení. Město bylo vypáleno, obyvatelé pobiti a zadlužené panství prodáno po bitvě na Bílé hoře císařskému plukovníku Františku z Magni. Žerotínské období nám však dosud připomíná kromě zbytku opevnění, bran a věže také znak města, budova panského pivovaru, podzemní prostory Městského muzea, rohový panský dům na náměstí, pranýř v bývalém panském mlýně, již zmíněný náhrobek, Památník bratrského školství a v neposlední řadě také nedaleký vrch Žerotín nad strážnickými vinohrady a také název jednoho ze strážnických folklorních souborů. Nezapomínejme v tomto dnešním hektickém stylu na minulost, zastavme se alespoň na chvíli a připomeňme si, s jak velkým úsilím bylo naše město budováno. Mgr. Lenka Gronská 14 9

10 Novinky v turistickém informačním centru Naše infocentrum připravuje nějaké novinky soustavně, ať už je to tištěný propagační materiál, informační technologie či suvenýry pro turisty. Na letošní sezonu jsme nachystali nový tištěný propagační materiál skládačku Průvodce městem Strážnicí, a to i v německé a anglické jazykové verzi. Také máme nové propagační předměty pro turisty. K pamětní ražbě přibyly ručně malované turistické odznaky štítky na turistické hole, dřevěné magnetky ve tvaru poštovní známky s vyobrazením strážnické vyhlídkové věže, pro motorkáře nášivky s erbem města. Příznivce humorných Hofmanových kreseb jistě potěší kromě Pidifrků pohlednic s vtipnými motivy měst, také v tomto stylu vytvořené magnetky Strážnice a Baťova kanálu. Novinkou je i nová samolepka vizitka s motivem Baťova kanálu, jejíž tvorbu jsme iniciovali. Při výběru nových suvenýrů se řídíme vždy vkusem, poptávkou, konzultujeme zastoupení a zkušenosti s odbytem i v jiných infocentrech. Již během loňské sezony jsme se připojili k trendu interaktivního přístupu k turistům. Malí návštěvníci nám zde kreslili obrázky, které jsme zde vystavovali a velcí zase do připravené mapy špendlíkem vyznačovali, odkud k nám přijeli. V letošním roce k těmto aktivitám přibude další možnost vyrobit si vlastní placku, budou si moct zvolit variantu se spínacím špendlíkem, přívěskem nebo magnetem. V našem infocentru je možno zakoupit také další novinku samolepku a album celostátního internetového interaktivního projektu Značkománie, do k terého se naše infocentrum také zapojilo. Turisté se zde budou fotit u značek názvů obcí, fota vkládat na jejich webové stránky a soutěžit o zajímavé ceny. Také se snažíme o soustavné doplňování informací na našem webovém portálu a rozvíjet nabídku v rámci informačních technologií. Mgr. Lenka Gronská Na kole dětem s Josefem Zimovčákem 6. června 14 projede městem Strážnice peloton cyklistů vedený Josefem Zimovčákem. K pelotonu se přidají žáci strážnických škol, kteří přivedou celou výpravu na náměstí před radnici na krátké zastavení. Celou akci spolu s ostatními městy podporuje také město Strážnice, které se tímto připojuje k projektu na pomoc onkologicky nemocných dětí. Příjezd cyklistů se očekává v 9.30 a ve Strážnici budou mít asi půlhodinovou zastávku. Zveme všechny příznivce cyklistiky, aby se k pelotonu přidali a podle svých sil a možností pokračovali společně i na větší vzdálenost. Sraz cyklistů je v ulici Staroměstská vedle Skalické brány. Všechny občany, kteří na kole nepojedou, zveme na setkání před radnicí. Srdečně zvou zastupitelé města Strážnice 10 14

11 KROJOVÁ POUŤ NA ŽEROTÍN 22. červen 14 Krojová Pouť obcí Strážnicka k výročí Příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. PROGRAM Sraz krojovaných před kostelem Sv. Cyrila a Metoděje Krojová pouť na vrch Žerotín Krojová poutní mše Pěvecké vystoupené schol z obcí Strážnicka, občerstvení Ukončení akce Za deště bude mše ve hod. v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Radějově. Upozornění pro účastníky: vezměte s sebou stylové deštníky - slunečníky; nekrojovaní účastnící se řadí až na konec průvodu. Pořádá Farnost Strážnice, Mikroregion Strážnicko a RS při ZŠ Sudoměřice Otevírání Baťova kanálu poděkování Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a uskutečnění slavnostního otvírání plavební sezony v přístavu Strážnice. Především děkujeme za pomoc MěÚ Strážnice a jeho technickým službám, paní starostce Mgr. R. Smutné za úvodní projev k odemčení plavební sezony, Velebnému pánu za požehnání lodím a panu Dobčákovi, Šimáčkovi a dalším za zajištění občerstvení. Chceme poděkovat také dětskému folklornímu souboru Demižónek ze Strážnice a dětskému folklornímu souboru Kordulka z Tvarožné Lhoty za velmi krásný program, se kterým se nám představily. Děkujeme také strážnickým Fčeličkám, které se už tradičně účastní této akce, a občanskému sdružení SPRONK za technickou pomoc. Chceme poděkovat také všem občanům, kteří se přišli podívat na zahájení plavební sezony v krásném prvomájovém odpoledni. Mgr. Petr Antoš předseda Yachtklubu o. s. Strážnice 14 11

12 Výročí souboru Demižón zanechalo silný dojem... očima bývalé tanečnice Když se skloubí originální nápad, nadšení i radost z tance, může vzniknout tak pestrý a netradiční večer, jako bylo 15. výročí souboru Demižón. Soubor, který si prošel nejistými a veselými krůčky dětství a nyní se ocitl v krajině dospívání, se vedle již věkově zralých strážnických souborů profiloval od počátku poněkud recesisticky. Svého jubilea se zhostil v podobném duchu, ale přesto důstojně, hlavní cíl, představit svou současnou činnost, se mu podařilo výborně. Vystoupení, které se uskutečnilo 26. dubna v místním kulturní domě, bylo pojato jako putování po životních osudech Vincenta Žilky, legendárního místního zbojníka. Rámec představení byl jasný. Žilka je za trest odveden verbíři na vojnu do Prešova a při útěku do rodného kraje se setkává s různými lidmi a především různými tanci. Tak se divák dostává do několika koutů slovenských i moravských regionů. Michal Adamec v roli Žilky charizmaticky a přesvědčivě ztvárnil tuto roli jak herecky, tak tanečně a celý soubor mu zdařile sekundoval při jeho putování po jednotlivých krajích. Mohli jsme zhlédnout tance zbojnické, robotnické, tance z okolí Liptova i Myjavy, pastýřské a jiné, a Demižón tak mohl ukázat, co umí. Jednotlivá taneční vystoupení působila svěže a sehraně, a přestože je předváděla převážně nejmladší generace souboru, i tanečně vyzrále. Lze vyzdvihnout právě netradiční pojetí celého představení, které slovem provázeli Lukáš Příkazký a Jakub Gottwald. Právě jejich vtipná improvizace přispěla k uvolněné atmosféře, která v sále vládla. Svým projevem bavili diváky po celou dobu asi dvouhodinového vystoupení. Propojení tradičního folkloru i moderního projevu, ať už moderátorů či některých prvků během představení, oživilo celý večer a přineslo opravdu zábavné chvilky. Celý večer provázelo hudební těleso, dalo by se říci až orchestr, pod vedením primáše Jakuba Tomšeje. Skládalo se z původní muziky souboru Demižón s primášem Martinem Kláskem a muziky současné primáše již zmíněného Jakuba Tomšeje. Ti, stejně jako tanečníci, neměli problém putovat napříč regiony a profesionálně dotvářeli atmosféru vystoupení. Nečekanou tečkou celého večera pomyslnou třešničkou na dortu byla židovská svatba z divadelního představení Šumař na střeše, kterou divákům přiblížil divadelní spolek Vlastenecké omladiny z Vídně. Součástí byl slavný flaškový tanec, ten bezchybně předvedli právě členové Demižónu. Jako celek působilo výročí velmi svěže a neotřele a dík patří především uměleckým vedoucím souboru Jiřímu Rybeckému a Janě Bělochové i všem, kdo se o to jakýmkoliv způsobem zasloužili. Za diváky v sále i bývalé členy souboru Demižón přeje mnoho úspěchů a energie Monika Chovancová

13 ... reakce hostů z Vídně A s ním slavila v domovské Strážnici i Vlastenecká omladina. Folklórní soubor Demižón už ve Vídni znají návštěvníci Čajů o páté i představení VOmladiny. Hoši ze souboru zatancovali letos dokonce i na Reprezentačním a maturitním plese Čechů a Slováků v Parkhotelu Schönbrunn světoznámý flaškový tanec z muzikálu Šumař na střeše, v Rakousku známý pod názvem Anatevka. Tento tanec zatancoval Demižón i v rámci svých oslav 26. dubna 14 v Kulturním domě ve Strážnici. Samotná oslava pak sestávala z velmi vtipně sestaveného příběhu ze života místního zbojníka Žilky, obsahujícího nejrůznější taneční čísla. Do tohoto rámce byla začleněna i židovská svatba ze Šumaře, a tak měla hrstka vídeňských herců a hereček možnost ještě jednou si zopakovat tuto nádhernou a mystickou svatbu se zpěvem a ženským tancem. Byla v tom pro VOmladináře i trocha nostalgie Šumaře všichni svorně milovali! Protože jsme účinkovali až ke konci, měli jsme možnost kochat se nápaditými tanečními i pěveckými kreacemi a obdivovat nádheru krojů a fyzickou zdatnost děvčat i hochů. Nejen že se zdá, že každá tanečnice i tanečník umí také výborně zpívat, ale celý program včetně profesionálně udělané videopozvánky byl vlastní produkcí. Napočítala jsem kolem 40 tanečnic a tanečníků a k tomu 10 členů cimbálky, která program doprovázela. Převleků bylo nespočetně, viděli jsme odhadem pět různých krojů! Aby se tanečnice mohly převléknout a uvázat všechny ty mašle, rukávce, zástěrky a čepce, spojovala jednotlivá čísla pohotová dvojice moderátorů, která vyprávěla a doplňovala slovem příběh na jevišti. Když se na scéně objevil i místní oblíbený hostinský pan Múčka, celé hlediště spontánně zatleskalo. Na konci programu se dostalo všem oslavencům děkovných slov od místních činitelů a také květin a dárků, jak už to při takových oslavách bývá. Ani VOmladináři nepřišli zkrátka dostali na památku objemný demižón s výborným vínem. Víno brzo vypijeme, ale skleněná nádoba s logem Demižónu nám zůstane na památku. A co se dotklo mého srdce? Pocit, že místní lidé ve vyprodaném hledišti mají svůj Demižón rádi, že je prostě jejich. Ve Strážnici se na každém kroku cítí dodržování tradic předků, místní si váží toho, co jim odkázali. Nejlépe to pak bylo vidět v neděli po sobotní oslavě ve strážnickém kostele. Žasla jsem, jak bylo plno návštěvníci stáli nejen vzadu, ale i po stranách a kůr obsadili Demižoňáci, kteří tam také pravidelně chodí. V kostele byla odhadem třetina lidí v mladém věku, předškolních dětí asi 30. Ty seděly pospolu v dětských lavicích vepředu a vůbec nedělní liturgii nerušily. Upoutaly mě také dvě staré ženy v kroji a ohlížela jsem se po nich, i když jsem vyšla z kostela. A užasla jsem podruhé, když jsem jednu z nich viděla zcela netradičně nasedat na motorovou tříkolku, kterou vepředu lemovaly vlevo a vpravo dvě berle. Ptala jsem se na ni a dověděla se, že tato 85letá paní vlastní několik nádherných krojů a o nedělních bohoslužbách je střídá. Originálně se jí podařilo propojit tradici s moderním životem a vlastně mi dala lekci: Zůstává sama sebou i přes handicap stáří a vlastní vůlí se orientuje v životě jistě a pevně. A právě tohle přeji i mladým členům strážnického Demižónu k jejich výročí aby jim jejich kořeny dávaly po celý život pevný směr a jistotu! ava... v Demižónu vyzrálo archivní víno Strážnice I když jim říkali, že třetí soubor ve Strážnici Mekce folklóru nenajde své místo, nevzdali se. Před patnácti lety začali trénovat, tancovat a hrát a uzráli ve skvělé víno, které si s chutí každý zařadí do svého archivu. Folklorní soubor Demižón završil v letošním roce třetí pětiletku a na prknech kulturního domu ve Strážnici to s noblesou oslavil. O oslavách, které se uskutečnily v sobotu 26. dubna, nelze psát zcela nezaujatě, protože jsem také já před patnácti lety byla součástí folklorního souboru Demižón. Stala jsem se 14 13

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Čtvrtletník naší dílny

Čtvrtletník naší dílny Významné události ze života naší dílny Realizujeme dva projekty z grantu na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 2017. Naše klientka

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více