Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 14 1

2 2 14

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 585 usnesení KCR č. 1/03/14 ze dne ) Rada města Strážnice schvaluje 612 firmu STRABAG a. s. jako výherce výběrového řízení na dodavatele opravy polních cest ve vinohradech (trať Podkovné), 613 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícícho věcnému břemeni na akci Strážnice, rozšíření KNN, Město stánky, 614 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na akci Reko STL RS Strážnice Úprkova, 615 firmu Lesy Horňácko s. r. o. jako výherce výběrového řízení na dodavatele pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice pro období od do , 616 v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s. r. o. ze dne prodloužení pronájmu částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice čp. 1935/1 a čp. 368 o úhrnné výměře 368 m 2 (pozemky v blízkosti Baťova kanálu, v ul. Bzenecká, v místech, kde se nachází stávající provozovna Mgr. Petra Antoše) společnosti Vodní doprava s. r. o na jeden rok za cenu jako dosud (1530 Kč/rok), 617 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč folklornímu souboru Demižón na výdaje spojené s pořádáním programu u příležitosti 15. výročí založení souboru, 618 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč TJ Sokol Strážnice na pořádání letního florbalového soustředění dětí a mládeže v roce 14, poskytnutí grantu v roce 14 organizaci Orel, Jednota Strážnice pro 6 vedoucích oddílů v celkové výši Kč v souladu s pravidly Grantového programu Města Strážnice na podporu občanských aktivit týkajících se práce s dětmi a mládeží ve volném čase, 6 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS oblastní odbočka Kyjov na financování činnosti ve prospěch zrakově postižených 621 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky kabel NN, přípojková skříň pilíř na pozemcích v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, přípojka knn, ŘVC ČR na pozemcích KN čp. 288/1, čp. 338/1 a 381 mezi organizací EON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene, 622 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení S ÚSMĚ- VEM Strážnice na pořádání akce XII. Mezinárodní festival Na vodě Lučina 14, 623 vypůjčení celostátní putovní výstavy Po stopách Žerotínů, 624 smlouvu o právu provést stavbu informačního panelu v rámci Cyrilometodějské poutní stezky ve Strážnici na pozemku města čp Na Kamenčí. 3) Rada města Strážnice neschvaluje 27 žádost firmy INPOST, spol. s r. o. o umístění reklamního poutače na stěnu budovy zdravotního střediska, 28 podnájem pronajaté části pozemku čp. 3

4 3019/3 v k. ú. Strážnice na Moravě (pravý břeh Baťova kanálu ) v prostoru obratiště Yacht klubu Strážnice o. s., 29 pronájem pozemku čp. 1935/1 ovocný sad v k. ú. Strážnice na Moravě dle žádosti Yachtklubu Strážnice o. s. 4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 196 směrnici ke schvalování účetních závěrek města Strážnice, 197 pro další volební období počet členů zastupitelstva na celkem 21 zastupitelů, 198 v návaznosti na žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne uzavření smlouvy o právu provést budoucí stavbu na pozemcích dotčených stavbou: II/426 Bzenec Přívoz Strážnice, I/55 části pozemků vedených v k. ú. Strážnice na Moravě na LV č. 1 ve vlastnictví města Strážnice: parc. č.: 17, 196, 197, 286, 287, 356, 381, 1939, 3136, 187/1, 194/1, 224, 225, 226, 235/2, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 288/1, 288/2, 337/1, 338/1, 338/8, 460/1, 460/3. 5) Rada města Strážnice ukládá 585 prověřit možnost odkoupení domu sousedícího se ZŠ MK (po p. Macháčkovi) (do kdy: do příští rady, odpovídá: Tomšej Josef). 6) Rada města Strážnice pověřuje 35 starostku města k podpisu smlouvy o dílo s firmou Lesy Horňácko, jakožto výhercem výběrového řízení na dodavatele pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice, 36 starostku města k podpisu smlouvy o dílo s firmou Strabag, a. s., jakožto výhercem výběrového řízení na dodavatele opravy polních cest ve vinohradech (trať Podkovné). USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne ) Zastupitelstvo města bere na vědomí: 78 plnění usnesení z minulého zastupitelstva, 79 aktuální informace odborného lesního hospodáře Ing. Kvapila o stavu městského lesa. 2) Zastupitelstvo města schvaluje: 277 za ověřovatele zápisu p. MUDr. Petra Šelepu a p. Pavlu Grombířovou, 278 dohodu o spolupráci při pořádání hudebního festivalu s názvem Festival Slunce Strážnice 14, 279 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 tis. Kč SLPT Žerotín Strážnice na činnost v roce 14, 280 rozpočtové opatření č. 2/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování ve výši 261,1 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 3 053,1 tis. Kč, 281 směrnici ke schvalování účetních závěrek města Strážnice, 282 podání žádosti o dotaci z Výzvy č. 22 k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu Konsolidace IT a nové služby TC obcí, 283 záměr odprodeje pozemků čp. 803 o vým. 121 m 2 a části čp. 804 o vým. cca 26 m 2, obojí ostatní plocha, ost. komunikace, v ul. Veselská, v k. ú. Strážnice na Mor., (dle grafické přílohy), z majetku města, dle žádosti p. Radka Sasína, bytem Strážnice, ; jedná se o pozemky, které jsou součástí příjezdové komunikace do areálu firmy Vladimír Němeček Elektromontáž, se sídlem Strážnice,, v blízkosti žel. přejezdu směr Veselí nad Moravou, 284 záměr odprodeje pozemků čp. 644/1 o vým. 140 m 2 a čp. 644/2 o úhrnné výměře 23 m 2 (dle grafické přílohy), obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Mor., z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem Strážnice, ; jedná se o plochu, která bezprostředně sousedí s RD čp. na poz. čp. 645/1, obojí ve spoluvlastnictví rodičů žadatelky p. Šárky Grabcové, 285 záměr odprodeje části pozemku čp /7 ost. plocha, neplodná půda o vým. Cca 286 m 2 v k.ú. Strážnice na Mor., (bývalá plocha tzv. brodiště ) z majetku města, vý- 4 14

5 hradně do vlastnictví p. Martina Lipy, bytem Strážnice,, 286 podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do majetku města, a to pozemků čp. 59/ o vým. 44 m 2 a čp. 59/21 o vým. 43 m 2, obojí ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Strážnice na Mor., které jsou situovány v zastavěném území obce a jsou součástí zpevněné místní komunikace vedoucí kolem areálu firmy Prefa Brno, směrem ke skládce TKO, 287 v návaznosti na žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou II/426 Bzenec-Přívoz Strážnice I/55 na části pozemků vedených v k. ú. Strážnice na Mor., na LV č. 1 ve vlastnictví Města Strážnice čp. 17, 196, 197, 286, 287, 356, 381, 1939, 3136, 187/1, 194/1, 224, 225, 226, 235/2, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 288/1, 288/2, 337/1, 338/1, 338/8, 460/1 a 460/3, 288 doplnění rozpočtového opatření č. 2/14 o navýšení výdajů na opravu fasády ZŠ Školní o 600 tis. Kč a snížení rezervy na investice a opravy o 600 tis. Kč. USNESENÍ z 81. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí 586 aktualizaci Akčního plánu investičních akcí města č. 03/14, 587 uzavírku části komunikace ul. J. z Poděbrad v rámci akce: Strážnický korbáč 14, 588 inspekční zprávu ČŠI Jihomoravského inspektorátu, která byla provedena v ZŠ MK začátkem letošního roku. 2) Rada města Strážnice schvaluje 626 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek (Helísek, Slezák, Kosířová) a seznam výzvou k podání nabídky přímo obeslaných firem (stavební firma Horáček Sudoměřice, stavební firma Vodička-Mistřín, Stavební společnost Kněždub), to vše na akci Rekonstrukce chodníků na hřbitově a v ulici Skalická, 627 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek (Helísek, Slezák, Lžičař, Tlach) a seznam výzvou k podání nabídky přímo obeslaných firem (MSO Servis Kyjov, Hrušecká stavební společnost, VHS Javorník), to vše 1) Rada města Strážnice schvaluje 628 podání žádosti o zápis školního klubu s místem výkonu činnosti na adrese Strážnice, Školní 283, jehož činnost bude vykonávat příspěvková organizana akci Oprava fasády ZŠ Školní. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 199 přistoupení k Výzvě č. 22 a podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 22 Konsolidace informačních technologií a nové služby Technologických center obcí, 0 rozpočtové opatření č. 2/14 na straně příjmů ve výši tis. Kč, financování ve výši 261,1 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 3 003,1 tis. Kč. 4) Rada města Strážnice ukládá 586 zahájit jednání s majitelkou nemovitostí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Preláta Horného, vedle areálu ZŠMK. Jedná se o čp. 43 o vým. 279 m 2 zastavěná plocha a nádvoří s domem Strážnice čp. 889, čp. 44 o vým. 627 m 2 zahrada, p. Kočaříkovou Šárkou, bytem, Hodonín, ohledně zjištění podmínek odkupu těchto nemovitostí do majetku města (do kdy: do příští rady, odpovídá: Tomšej Josef). USNESENÍ z 82. zasedání Rady města Strážnice konané dne ce Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od Žádost tvoří přílohu zápisu. 5

6 2) Rada města Strážnice pověřuje 37 ředitele příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství. 3) Rada města Strážnice revokuje usnesení 714/580 ze dne : schvaluje podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství a usnesení 714/34 ze dne : pověřuje ředitele školy příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství. USNESENÍ z 83. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice schvaluje 629 fi rmu Zlatek Vodička,, jako výherce výběrového řízení na akci Oprava chodníku ulice Skalická, hřbitov, 2) Rada města Strážnice pověřuje 38 starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci Oprava chodníku ulice Skalická, hřbitov s fi rmou Zlatek Vodička,. Odbor investic a správy budov Chodníky podél I/55 Skalická ulice Koncem května se započala oprava chodníku v ulici Skalická (levá strana v úseku od ulice Školní po Skalickou bránu). Akci provádí firma Zlatek Vodička ze Svatobořic. Realizací akce dojde k výraznému zlepšení stavu chodníku v celkové délce 400 m. Investiční náklad bude činit 1,8 mil. Kč a město jej hradí ze svých prostředků. Oprava silnice I/55 Při této akci má dojít k rozsáhlé opravě komunikace I/55 v úseku intravilánu města (od Skalické brány po Veselskou bránu). Předpoklad provádění prací je v měsících září až prosinec tohoto roku. Město Strážnice úzce komunikuje s investorem (Ředitelství silnic a dálnic ČR) o podobě a rozsahu oprav a samozřejmě také jedná o termínu provádění. Izolační zeleň Slovácký park V dubnu tohoto roku podalo Město Strážnice žádost na Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) na vybudování izolační zeleně okolo rodinných domů v lokalitě Drahy (u ZD Žerotín). Pokud by byla naše žádost kladně vyřízena, mohly by výsadby izolační zeleně započít již letošní podzim. Nejen na této výše uvedené akci je vidět naše zarputilost při vyhledávání a získávání dotací. Nadále čekáme na vyhodnocení námi podaných žádostí o dotaci na Zateplení budov MŠ Skácelova MŠ Smetanova, Zateplení budov ubytovny a haly v areálu TJ Jiskra Strážnice. Z dotace již bylo zrealizováno Zateplení DDM, realizuje se Oprava vstupní brány na hřbitově, z dotace SFDI ČR budeme realizovat opravu chodníku podél I/55 v úseku Gymnázium ul. Školní. ZŠ Školní oprava fasády Rozhodnutím městského zastupitelstva došlo k posílení rozpočtu dané akce tak, aby v průběhu letošních letních prázdnin proběhla vlastní realizace. Při ní dojde k opravě havarijního stavu fasády starší část objektu ZŠ Školní ve výši 2,6 mil. Kč. 6 14

7 Rekonstrukce chodníku podél I/55 II. etapa 14 Město obdrželo ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR oznámení o schválené akci. SFDI ČR nám na opravu chodníků v úseku Gymnázium ul. Školní (délka 450 m) poskytne finanční příspěvek 1,458 mil. Kč. Celkové náklady budou činit 2,3 mil. Kč. V současnosti probíhá výběr zhotovitele dané akce, jejíž realizace se předpokládá v průběhu letních prázdnin. Oprava vstupní brány na hřbitově Tak jak je vidět z fotografií, kdy citelně poškozenému andělovi (chybějící část končetiny) navracíme původní podobu, na které se podepsal zub času, tak i celá vstupní brána se přiblížila do konečné fáze celkových oprav, které provádí firma Edmont z Hodonína. Momentálně jsme před dokončením štukatérských prací (provádí restaurátor J. Krososka), po nichž budou následovat finální nátěry. Tímto však naše aktivita zde nekončí, neboť na základě rozhodnutí městského zastupitelstva dojde k opravě obvodové zdi hřbitova (od hlavní vstupní brány směrem ke smuteční síni) a následné rekonstrukci části hřbitovních chodníků (úsek od vstupní boční brány podél hřbitovní zdi sousedící se smuteční síní a kamenictvím až na samotný konec plus navazující úsek končící u centrálního kříže). Dětské hřiště Staré město Ve Starém městě došlo k nainstalování herních prvků dětského hřiště, a to na základě vizualizace vypracované ve spolupráci s občany dané lokality. Hřiště bude uvedeno do provozu počátkem měsíce června. Ing. Petr Helísek Strážnicko Místní Akční Skupina Setkání k rozvoji města Strážnice v letech 14 Vážení občané města Strážnice, zveme vás na setkání k projektům rozvoje města v rámci strategie MAS Strážnicka. Akce se bude konat dne od 19 hodin v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Kdo chcete pomoci s rozvojem obce, realizovat svůj projekt v katastru města, nebo jen pomoci se svým podnikáním či aktivitou spolku přijďte na setkání! Budeme diskutovat o těchto oblastech rozvoje: Rozvoj občanské společnosti LIDSKÝ POTENCIÁL VE VAŠÍ OBCI Rozvoj občanské společnosti TRADICE, KULTURA, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Rozvoj správy obce SLUŽBY PRO OBČANY ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ OBYVATEL Rozvoj správy a sídelní infrastruktury OBČANSKÁ VYBAVENOST, Rozvoj podnikání na venkově ZEMĚDĚLSKÁ A PODNIKATELSKÁ AKTIVITA Rozvoj podnikání a služeb pro návštěvníky CESTOVNÍ RUCH Rozvoj a péče prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINOTVORBA, EKOLOGIE Na setkání se těší Mgr. Renata Smutná, starostka města a členové MAS Strážnicko. 14 7

8 Odbor technických služeb Odbor technických služeb v rámci své činnosti spolupracoval v měsíci květnu na zabezpečení kulturních akcí. První den v měsíci květnu spolupracoval na otvírání plavební sezony na Baťově kanále. Práce byly zaměřeny na sekání trávy, dovoz laviček a stolů pro návštěvníky a zapůjčení podia pro kulturní vystoupení. Druhou akcí bylo Kosení strážnických lúk pod kopcem Žerotín. OTS zabezpečilo přípravné práce při této akci vysečení nástupní plochy pro sekáče a zapůjčení laviček a stolů pro občerstvení a odpočinek návštěvníků akce. V rámci údržby zeleně byl proveden postřik výsadby růží na ul. Předměstí a ul. Kostelní proti plísním a dalším škůdcům. Taktéž byl proveden postřik proti plevelu v okolí nově vysazených stromů v centru města. Plevel byl postříkán taktéž na ploše náměstí Svobody, na chodnících v ulicích Komenského, Piaristické náměstí, Předměstí, Kostelní, Nádražní, chodnících na hřbitově. Tyto práce byly provedeny i za pomoci pracovníků VPP. Pokračovalo zalévání zeleně, zejména nově vysazených stromů. Ve zvýšené míře bylo prováděno sečení travnatých ploch ve městě. Na těchto pracích se podíleli pracovníci OTS a VPP. V rámci stavebních prací byly provedeny opravy kapliček při vstupech do města Strážnice. Na kapličkách byla provedena oprava omítek a následné vybílení stěn kapliček. Další akcí byla oprava dešťových vpustí na ul. Jiřího z Poděbrad. Po zimních měsících a provozem po této komunikaci byly dešťové vpusti poklesnuty a bylo nutné je opravit. Při této opravě byla provedena výměna kanalizačních mříží za nové s nosností, které odpovídají dnešnímu provozu, tj. 40 t. Ladislav Sovič Stavební úřad informuje Vážení spoluobčané, na základě uskutečněného veřejného projednání k návrhu řešení Územní studie Jizdébka, konaného dne , ke kterému bylo možno podat do písemné připomínky, zpracovala projekční firma Arch Design, s. r. o., konkrétní varianty návrhu zástavby v dané lokalitě, varianty dopravního řešení a technické infrastruktury. S tímto technickým řešením je možno se seznámit na úřední desce Města Strážnice nebo na webových stránkách Města Strážnice. V rámci probíhajícího řízení můžete do písemně sdělit na Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, odděl. územního plánování Ing. Zuzana Gajdošová, příp. na Městský úřad Strážnice, stavební úřad Ing. Okániková, své doporučení k výběru výsledné varianty. Schválení nejoptimálnější varianty návrhu řešení Územní studie Jizdébka, proběhne na veřejném zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se bude konat dne , od hod v přísálí KD Strážničan. Ing. Romana Okániková Termíny svozu tříděného odpadu Červen 14: Papír (modré pytle): úterý 3. června Plast (žluté pytle):. úterý 10. června 8 14

9 Ze života města Pozvánka na celostátní putovní historickou výstavu Po stopách Žerotínů V našem městě byla do konce měsíce června 14 nainstalována v Píštělkovém dvoře vstupním areálu do skanzenu, ojedinělá výstava s příznačným názvem Po stopách Žerotínů, na kterou je vstup zdarma. Stala se jedním z výstupů celostátního projektu města Přerova společně s publikací a fotosoutěží, do které jste se měli možnost zapojit už v loňském roce. Podklady k výstavě poskytlo Muzeum Komenského v Přerově a další kulturní instituce tzv. Žerotínských měst, po kterých výstava putuje, a to Břeclav, Dřevohostice, Moravská Třebová, Napajedla, Rosice, Valašské Meziříčí, Velké Losiny, Žerotín a naše město Strážnice. Výstava pojednává o zajímavých žerotínských dějinách a představuje pány ze Žerotína nejen jako majitele panství a hospodáře, ale také jako stavitele, politiky, válečníky, diplomaty, ochránce církve a mecenáše. Jen krátce si připomeňme, jak vysokou měrou se tento přední moravský panský rod zapsal do dějin našeho města. Strážnické panství si zakoupili na začátku 16. století. V té době Žerotínové zastávali významné úřady v zemské správě, což se odráželo také na vysoké prosperitě města. Došlo k velkému rozvoji cechů, podpoře vinohradnictví a vinařství. Jan III. ze Žerotína, který zastával úřad nejvyššího komorníka Markrabství moravského, byl jmenován hlavním vojenským velitelem kraje a na základě nařízení zemského sněmu se důsledně zaměřil i na budování opevnění našeho města. To bylo spojeno v jeden celek, obklopeno valy s dřevěnou palisádou a baštami se střílnami. Starý vodní hrad byl přestavěn v zámek, do něhož byly sváženy zbraně a okolí se několikrát stalo i shromaždištěm moravského vojska. V kostele sv. Martina se dodnes nachází mramorový náhrobek jeho předčasně zemřelého syna Bernarda Hanno. Byly založeny nové purkrechtní knihy. Žerotínové vysokou měrou podporovali bratrskou církev, byla zde dokončena výstavba areálu sboru, špitálu a školy, kterou krátce navštěvoval i Jan Ámos Komenský. Nepokojná doba začátku 17. století však i přes všechna bezpečnostní opatření přinesla vzkvétajícímu městu mnohokrát další zkázu a utrpení. Město bylo vypáleno, obyvatelé pobiti a zadlužené panství prodáno po bitvě na Bílé hoře císařskému plukovníku Františku z Magni. Žerotínské období nám však dosud připomíná kromě zbytku opevnění, bran a věže také znak města, budova panského pivovaru, podzemní prostory Městského muzea, rohový panský dům na náměstí, pranýř v bývalém panském mlýně, již zmíněný náhrobek, Památník bratrského školství a v neposlední řadě také nedaleký vrch Žerotín nad strážnickými vinohrady a také název jednoho ze strážnických folklorních souborů. Nezapomínejme v tomto dnešním hektickém stylu na minulost, zastavme se alespoň na chvíli a připomeňme si, s jak velkým úsilím bylo naše město budováno. Mgr. Lenka Gronská 14 9

10 Novinky v turistickém informačním centru Naše infocentrum připravuje nějaké novinky soustavně, ať už je to tištěný propagační materiál, informační technologie či suvenýry pro turisty. Na letošní sezonu jsme nachystali nový tištěný propagační materiál skládačku Průvodce městem Strážnicí, a to i v německé a anglické jazykové verzi. Také máme nové propagační předměty pro turisty. K pamětní ražbě přibyly ručně malované turistické odznaky štítky na turistické hole, dřevěné magnetky ve tvaru poštovní známky s vyobrazením strážnické vyhlídkové věže, pro motorkáře nášivky s erbem města. Příznivce humorných Hofmanových kreseb jistě potěší kromě Pidifrků pohlednic s vtipnými motivy měst, také v tomto stylu vytvořené magnetky Strážnice a Baťova kanálu. Novinkou je i nová samolepka vizitka s motivem Baťova kanálu, jejíž tvorbu jsme iniciovali. Při výběru nových suvenýrů se řídíme vždy vkusem, poptávkou, konzultujeme zastoupení a zkušenosti s odbytem i v jiných infocentrech. Již během loňské sezony jsme se připojili k trendu interaktivního přístupu k turistům. Malí návštěvníci nám zde kreslili obrázky, které jsme zde vystavovali a velcí zase do připravené mapy špendlíkem vyznačovali, odkud k nám přijeli. V letošním roce k těmto aktivitám přibude další možnost vyrobit si vlastní placku, budou si moct zvolit variantu se spínacím špendlíkem, přívěskem nebo magnetem. V našem infocentru je možno zakoupit také další novinku samolepku a album celostátního internetového interaktivního projektu Značkománie, do k terého se naše infocentrum také zapojilo. Turisté se zde budou fotit u značek názvů obcí, fota vkládat na jejich webové stránky a soutěžit o zajímavé ceny. Také se snažíme o soustavné doplňování informací na našem webovém portálu a rozvíjet nabídku v rámci informačních technologií. Mgr. Lenka Gronská Na kole dětem s Josefem Zimovčákem 6. června 14 projede městem Strážnice peloton cyklistů vedený Josefem Zimovčákem. K pelotonu se přidají žáci strážnických škol, kteří přivedou celou výpravu na náměstí před radnici na krátké zastavení. Celou akci spolu s ostatními městy podporuje také město Strážnice, které se tímto připojuje k projektu na pomoc onkologicky nemocných dětí. Příjezd cyklistů se očekává v 9.30 a ve Strážnici budou mít asi půlhodinovou zastávku. Zveme všechny příznivce cyklistiky, aby se k pelotonu přidali a podle svých sil a možností pokračovali společně i na větší vzdálenost. Sraz cyklistů je v ulici Staroměstská vedle Skalické brány. Všechny občany, kteří na kole nepojedou, zveme na setkání před radnicí. Srdečně zvou zastupitelé města Strážnice 10 14

11 KROJOVÁ POUŤ NA ŽEROTÍN 22. červen 14 Krojová Pouť obcí Strážnicka k výročí Příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. PROGRAM Sraz krojovaných před kostelem Sv. Cyrila a Metoděje Krojová pouť na vrch Žerotín Krojová poutní mše Pěvecké vystoupené schol z obcí Strážnicka, občerstvení Ukončení akce Za deště bude mše ve hod. v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Radějově. Upozornění pro účastníky: vezměte s sebou stylové deštníky - slunečníky; nekrojovaní účastnící se řadí až na konec průvodu. Pořádá Farnost Strážnice, Mikroregion Strážnicko a RS při ZŠ Sudoměřice Otevírání Baťova kanálu poděkování Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a uskutečnění slavnostního otvírání plavební sezony v přístavu Strážnice. Především děkujeme za pomoc MěÚ Strážnice a jeho technickým službám, paní starostce Mgr. R. Smutné za úvodní projev k odemčení plavební sezony, Velebnému pánu za požehnání lodím a panu Dobčákovi, Šimáčkovi a dalším za zajištění občerstvení. Chceme poděkovat také dětskému folklornímu souboru Demižónek ze Strážnice a dětskému folklornímu souboru Kordulka z Tvarožné Lhoty za velmi krásný program, se kterým se nám představily. Děkujeme také strážnickým Fčeličkám, které se už tradičně účastní této akce, a občanskému sdružení SPRONK za technickou pomoc. Chceme poděkovat také všem občanům, kteří se přišli podívat na zahájení plavební sezony v krásném prvomájovém odpoledni. Mgr. Petr Antoš předseda Yachtklubu o. s. Strážnice 14 11

12 Výročí souboru Demižón zanechalo silný dojem... očima bývalé tanečnice Když se skloubí originální nápad, nadšení i radost z tance, může vzniknout tak pestrý a netradiční večer, jako bylo 15. výročí souboru Demižón. Soubor, který si prošel nejistými a veselými krůčky dětství a nyní se ocitl v krajině dospívání, se vedle již věkově zralých strážnických souborů profiloval od počátku poněkud recesisticky. Svého jubilea se zhostil v podobném duchu, ale přesto důstojně, hlavní cíl, představit svou současnou činnost, se mu podařilo výborně. Vystoupení, které se uskutečnilo 26. dubna v místním kulturní domě, bylo pojato jako putování po životních osudech Vincenta Žilky, legendárního místního zbojníka. Rámec představení byl jasný. Žilka je za trest odveden verbíři na vojnu do Prešova a při útěku do rodného kraje se setkává s různými lidmi a především různými tanci. Tak se divák dostává do několika koutů slovenských i moravských regionů. Michal Adamec v roli Žilky charizmaticky a přesvědčivě ztvárnil tuto roli jak herecky, tak tanečně a celý soubor mu zdařile sekundoval při jeho putování po jednotlivých krajích. Mohli jsme zhlédnout tance zbojnické, robotnické, tance z okolí Liptova i Myjavy, pastýřské a jiné, a Demižón tak mohl ukázat, co umí. Jednotlivá taneční vystoupení působila svěže a sehraně, a přestože je předváděla převážně nejmladší generace souboru, i tanečně vyzrále. Lze vyzdvihnout právě netradiční pojetí celého představení, které slovem provázeli Lukáš Příkazký a Jakub Gottwald. Právě jejich vtipná improvizace přispěla k uvolněné atmosféře, která v sále vládla. Svým projevem bavili diváky po celou dobu asi dvouhodinového vystoupení. Propojení tradičního folkloru i moderního projevu, ať už moderátorů či některých prvků během představení, oživilo celý večer a přineslo opravdu zábavné chvilky. Celý večer provázelo hudební těleso, dalo by se říci až orchestr, pod vedením primáše Jakuba Tomšeje. Skládalo se z původní muziky souboru Demižón s primášem Martinem Kláskem a muziky současné primáše již zmíněného Jakuba Tomšeje. Ti, stejně jako tanečníci, neměli problém putovat napříč regiony a profesionálně dotvářeli atmosféru vystoupení. Nečekanou tečkou celého večera pomyslnou třešničkou na dortu byla židovská svatba z divadelního představení Šumař na střeše, kterou divákům přiblížil divadelní spolek Vlastenecké omladiny z Vídně. Součástí byl slavný flaškový tanec, ten bezchybně předvedli právě členové Demižónu. Jako celek působilo výročí velmi svěže a neotřele a dík patří především uměleckým vedoucím souboru Jiřímu Rybeckému a Janě Bělochové i všem, kdo se o to jakýmkoliv způsobem zasloužili. Za diváky v sále i bývalé členy souboru Demižón přeje mnoho úspěchů a energie Monika Chovancová

13 ... reakce hostů z Vídně A s ním slavila v domovské Strážnici i Vlastenecká omladina. Folklórní soubor Demižón už ve Vídni znají návštěvníci Čajů o páté i představení VOmladiny. Hoši ze souboru zatancovali letos dokonce i na Reprezentačním a maturitním plese Čechů a Slováků v Parkhotelu Schönbrunn světoznámý flaškový tanec z muzikálu Šumař na střeše, v Rakousku známý pod názvem Anatevka. Tento tanec zatancoval Demižón i v rámci svých oslav 26. dubna 14 v Kulturním domě ve Strážnici. Samotná oslava pak sestávala z velmi vtipně sestaveného příběhu ze života místního zbojníka Žilky, obsahujícího nejrůznější taneční čísla. Do tohoto rámce byla začleněna i židovská svatba ze Šumaře, a tak měla hrstka vídeňských herců a hereček možnost ještě jednou si zopakovat tuto nádhernou a mystickou svatbu se zpěvem a ženským tancem. Byla v tom pro VOmladináře i trocha nostalgie Šumaře všichni svorně milovali! Protože jsme účinkovali až ke konci, měli jsme možnost kochat se nápaditými tanečními i pěveckými kreacemi a obdivovat nádheru krojů a fyzickou zdatnost děvčat i hochů. Nejen že se zdá, že každá tanečnice i tanečník umí také výborně zpívat, ale celý program včetně profesionálně udělané videopozvánky byl vlastní produkcí. Napočítala jsem kolem 40 tanečnic a tanečníků a k tomu 10 členů cimbálky, která program doprovázela. Převleků bylo nespočetně, viděli jsme odhadem pět různých krojů! Aby se tanečnice mohly převléknout a uvázat všechny ty mašle, rukávce, zástěrky a čepce, spojovala jednotlivá čísla pohotová dvojice moderátorů, která vyprávěla a doplňovala slovem příběh na jevišti. Když se na scéně objevil i místní oblíbený hostinský pan Múčka, celé hlediště spontánně zatleskalo. Na konci programu se dostalo všem oslavencům děkovných slov od místních činitelů a také květin a dárků, jak už to při takových oslavách bývá. Ani VOmladináři nepřišli zkrátka dostali na památku objemný demižón s výborným vínem. Víno brzo vypijeme, ale skleněná nádoba s logem Demižónu nám zůstane na památku. A co se dotklo mého srdce? Pocit, že místní lidé ve vyprodaném hledišti mají svůj Demižón rádi, že je prostě jejich. Ve Strážnici se na každém kroku cítí dodržování tradic předků, místní si váží toho, co jim odkázali. Nejlépe to pak bylo vidět v neděli po sobotní oslavě ve strážnickém kostele. Žasla jsem, jak bylo plno návštěvníci stáli nejen vzadu, ale i po stranách a kůr obsadili Demižoňáci, kteří tam také pravidelně chodí. V kostele byla odhadem třetina lidí v mladém věku, předškolních dětí asi 30. Ty seděly pospolu v dětských lavicích vepředu a vůbec nedělní liturgii nerušily. Upoutaly mě také dvě staré ženy v kroji a ohlížela jsem se po nich, i když jsem vyšla z kostela. A užasla jsem podruhé, když jsem jednu z nich viděla zcela netradičně nasedat na motorovou tříkolku, kterou vepředu lemovaly vlevo a vpravo dvě berle. Ptala jsem se na ni a dověděla se, že tato 85letá paní vlastní několik nádherných krojů a o nedělních bohoslužbách je střídá. Originálně se jí podařilo propojit tradici s moderním životem a vlastně mi dala lekci: Zůstává sama sebou i přes handicap stáří a vlastní vůlí se orientuje v životě jistě a pevně. A právě tohle přeji i mladým členům strážnického Demižónu k jejich výročí aby jim jejich kořeny dávaly po celý život pevný směr a jistotu! ava... v Demižónu vyzrálo archivní víno Strážnice I když jim říkali, že třetí soubor ve Strážnici Mekce folklóru nenajde své místo, nevzdali se. Před patnácti lety začali trénovat, tancovat a hrát a uzráli ve skvělé víno, které si s chutí každý zařadí do svého archivu. Folklorní soubor Demižón završil v letošním roce třetí pětiletku a na prknech kulturního domu ve Strážnici to s noblesou oslavil. O oslavách, které se uskutečnily v sobotu 26. dubna, nelze psát zcela nezaujatě, protože jsem také já před patnácti lety byla součástí folklorního souboru Demižón. Stala jsem se 14 13

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Čtvrtletník naší dílny

Čtvrtletník naší dílny Významné události ze života naší dílny Realizujeme dva projekty z grantu na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 2017. Naše klientka

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 30.6.2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 6 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více