Svaz integrované produkce hroznů a vína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz integrované produkce hroznů a vína"

Transkript

1 119 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení 2c odst. 2 písm. b) zákona: Čl. I Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., se mění takto: 1. 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní: " 1 Předmět úpravy Toto nařízení 1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (dále jen "agroenvironmentální opatření"), včetně poskytování dotací 2a) při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření. 1) 2) 2a) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády. Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.". 2. V 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: "e) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné.". 3. V 2 odst. 2 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až c)" vkládají slova "a e)". 4. V 3 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "bodů 2 až 5" nahrazují slovy "bodů 2 až 7". 5. V 3 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují body 6 a 7, které znějí:f " 6. 1 ha ovocných sadů vedených v evidenci půdy 5), jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování ovoce, nebo 7. 0,5 ha vinic vedených v evidenci půdy 5), jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování révy vinné,".

2 6. V 3 odst. 3 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve lhůtě od 1. října". 7. V 3 odst. 4 se číslo "14" nahrazuje číslem "14a". 8. V 3 se doplňuje odstavec 6, který zní: "(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 5 nelze a) do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, případně jeho díl, b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, případně jeho dílu, c) změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivých půdním blokům, případně jejich dílům v rámci agroenvironmentálního opatření podle 2 odst. 1 písm. a) nebo b).". 9. V 4 odst. 1 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve lhůtě od 1. dubna". 10. Poznámky pod čarou č. 9 a 10 znějí: " 9) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/ ) Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.". 11. V 5 odst. 1 větě první se slova " 2 odst. 1 písm. a), b) nebo d)" nahrazují slovy " 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e)". 12. V 5 odst. 1 větě první se slova "v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím podle 3 odst. 5", ve větě druhé se slova "v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím podle 3 odst. 5" a na konci odstavce se doplňuje věta "Jestliže žadatel požádá o zvýšení výměry do 30. dubna prvního kalendářního roku příslušného pětiletého období, limit uvedený v tomto odstavci se na takové zvýšení nevztahuje a není tím dotčena možnost zvýšit výměru podle tohoto odstavce ve zbývající části příslušného pětiletého období.". 13. V 5 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "Jestliže žadatel podá žádost o zařazení podle tohoto odstavce do opatření podle 2 odst. 1 písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů závazek plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření zařazen rozhodnutím podle 3 odst. 5.". 14. V 5 odst. 5 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo" a doplňují se písmena d), e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 12a znějí: "d) provedení změny v evidenci půdy 5) podle 3h zákona, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku, případně jeho dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku, případně jeho dílu, nebo e) zařazení půdního bloku, případně jeho dílu do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy 12a) nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy ke snížení výměry došlo, nebo f) pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle 3 odst. 5; ke snížení výměry podle písmen a) až e) se nepřihlíží, 12a) 3 až 8 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.". 15. V 5 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Jestliže zemědělská půda nabytá podle odstavce 8 nebo 9 je zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) nebo podle 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto opatření, požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž bude uvedena souhrnná výměra zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření; v ostatních případech požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž bude uvedena souhrnná

3 výměra zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.". 16. V 5 odstavec 12 zní: "(12) Žadatel oznámí Fondu snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, 7, 8 nebo 9 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy došlo v období od 1. ledna do 30. dubna kalendářního roku, žadatel oznámí snížení výměry zemědělské půdy nejpozději současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok.". 17. V 5 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí: "(13) Fond na základě doručené žádosti o zvýšení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nebo na základě doručení oznámení o snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 12 rozhodne o zařazení do tohoto agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. (14) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele v evidenci půdy 5) ke změně označení půdního bloku, případně jeho dílu, zařazeného do příslušného agroenvironmentálního opatření, a tato změna nevedla ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavců 6 až 9, ani žadatel v důsledku této změny nepožádal o zařazení dodatečné výměry zemědělské půdy podle odstavce 1, oznámí žadatel písemně takovou změnu Fondu. Na oznámení změny se vztahují lhůty podle odstavce 12. Fond k takto oznámené změně přihlédne při rozhodování o poskytnutí dotace podle 4.". 18. V 6 se v úvodní části ustanovení odstavce 2 za slovo "seznam" vkládají slova "a výměru". 19. V 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: "(4) Zařadit do podopatření ekologické zemědělství lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém není a) toto podopatření uplatňováno, b) uplatňováno agroenvironmentální opatření podle 2 odst. 1 písm. e), ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit.". Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až V 6 odst. 7 se slova "podle odstavce 5" nahrazují slovy "podle odstavce 6". 21. V 7 odst. 4 písm. b) se za slova "podle 2 odst. 1 písm. d)" vkládají slova "nebo e)". 22. V 7 odst. 6 písmeno d) zní: "d) provádí sekání porostů v souladu s bodem 2 zásad,". 23. V 7 odst. 7 písm. a) se za slovo "průběhu" vkládá slovo "alespoň" a číslo "1,0" se nahrazuje číslem "1,25". 24. V 7 odst. 7 písmeno c) zní: "c) provádí sekání nedopasků do 30 dnů po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat, nejpozději však do 30 dnů po skončení sledovaného pastevního období, s výjimkou kdy 1. příslušný orgán ochrany přírody na příslušném půdním bloku, případně jeho dílu stanoví jinak a žadatel doručí Fondu do 30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období písemné stanovisko tohoto orgánu, 2. pastva je prováděna na půdním bloku, případně jeho dílu, jehož střední svažitost je vyšší než 12 stupňů,". 25. V 7 odst. 7 písm. e) se za slova "pastevního období" vkládají slova "podle písmene a)" a slovo "neprodleně" se nahrazuje slovy "do 20 kalendářních dnů". 26. V 7 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slova "po 15. červenci" vkládají slova ", nejpozději však do 31. srpna".

4 27. V 7 odst. 8 písm. c) bodě 1 se za slovo "průběhu" vkládá slovo "alespoň" a číslo "0,8" se nahrazuje číslem "1,05". 28. V 8 odst. 3 písm. f) se slova "podle 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)". 29. V 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova "odpovídající požadavkům zvláštního právního předpisu 24) (dále jen "úředně uznaná travní směs")" nahrazují slovy "přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu 24) ".Poznámka pod čarou č. 24 zní: " 24) 4 a 40 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).". 30. V 9 odst. 3 písm. c) se za slova "podle 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e),". 31. V 9 odst. 5 písm. a) se slova "úředně uznané travní směsi" nahrazují slovy "travní směsi, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu 24) ". 32. V 10 odst. 1 písmeno b) zní: "b) seznam půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy 5) a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období,". 33. V 10 odst. 3 se za slova "alespoň 3 %" vkládají slova " nejvýše však 6 %". 34. V 10 odst. 4 písm. b) se za slova "podle 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e)". 35. V 10 odst. 5 písm. a) se slova "které odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu 24) a" zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova ", nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu 24) ". 36. V 10 odst. 5 písm. c) bod 1 zní: "1. na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období,". 37. V 10 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje tečkou a bod 4 se zrušuje. 38. V 11 odst. 3 písm. b) se slova "podle 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)". 39. V 12 odst. 3 písm. b) se slova "podle 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)". 40. V 13 odst. 3 písm. b) se za slova "podle 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e),". 41. V 13 odst. 5 písmeno a) zní: "a) oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy podle odstavce 1 směsí osiva splňujícího podmínku podle odstavce 6 v dávce 60 až 70 kg na ha, přičemž výsev provede nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu 24),". 42. V 14 odst. 1 písm. a) se za slovo "seznam" vkládají slova "a výměru". 43. V 14 odst. 3 písm. c) se za slova "podle 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e)". 44. Za 14 se vkládá nový 14a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 24c zní: " 14a Podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné (1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné uvede a) seznam všech jím obhospodařovaných půdních bloků, případně jejich dílů vedených v evidenci půdy 5) s kulturou 1. vinice,

5 2. ovocný sad, na kterém pěstuje některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení, b) výměru jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů podle evidence půdy 5), c) druh ovocných stromů, případně ovocných keřů a výměru, na které jsou pěstovány jednotlivé druhy v rámci půdních bloků, případně jejich dílů podle písmene a). (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné je zákres příslušných půdních bloků, případně jejich dílů, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě půdních bloků. U půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných stromů, případně ovocných keřů podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení. (3) Zařadit do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém a) není toto podopatření uplatňováno, b) není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle 2 odst. 1 písm. a) až d), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit, c) je pěstován některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení, jde-li o půdní blok s kulturou ovocný sad. (4) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou ovocný sad, po celou dobu příslušného pětiletého období a) na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin 24a) uvedené v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení, b) v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí pravidelný řez k prosvětlení 1. korun ovocných stromů v období od 1. června do 30. června kalendářního roku a v období od 15. července do 15. srpna kalendářního roku, 2. ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku, c) vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, případně jejich dílech a vyznačí v mapě půdních bloků podle odstavce 2, d) používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení, e) zajistí nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních bloků, případně jejich dílů zařazených do tohoto podopatření a následný rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu 24b) za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek půdy o minimální hmotnosti 3 kilogramy na každých 20 ha ovocného sadu, f) zajistí každoročně odběr vzorků ovoce a rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu 24c) za účelem stanovení obsahu látek uvedených v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek ovoce o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha ovocného sadu, g) uchovává záznamy o výsledcích sledování, případně rozborů podle písmen c) až f) nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování, případně rozbor proveden, h) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, případně ovocných keřů (příloha č. 7 k tomuto nařízení) na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl u 1. jádrovin pod 600 kusů, 2. peckovin pod 300 kusů, 3. bobulovin pod 2000 kusů. (5) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou vinice, po celou dobu příslušného pětiletého období a) na celé výměře vinic zařazené do tohoto podopatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin 24a) uvedené v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

6 b) aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, případně statková hnojiva 17), hnojiva 18) a upravené kaly 19) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 2 kg mědi/ha vinic zařazených do tohoto podopatření, c) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic více než 50 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv 17), hnojiv 18) a upravených kalů 19) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, d) každoročně provádí řez k prosvětlení keřů pomocí odstraňování zálistků v období od 1. června do 31. července kalendářního roku, e) každoročně provádí nejvýše 1. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin 24a) proti plísni révové uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení, 2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin 24a) proti padlí révovému uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení, f) zajistí, aby nejméně každé druhé meziřadí bylo trvale zatravněno, g) zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl pod 2000 kusů. (6) Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého období dojde k dočasnému vyklučení ovocného sadu nebo vinice, žadatel tuto skutečnost písemně oznámí Fondu do 20 dnů ode dne provedení vyklučení ovocného sadu nebo vinice s uvedením kalendářního roku, ve kterém provede opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice, přičemž opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období. Fond dotaci na půdní blok, případně jeho díl, na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice, neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku vyklučení porostu nesplnil podmínky uvedené v odstavcích 4 a 5; snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle 5 odst. 7, 16, 18 a 20 se v takovém případě neuplatní. 24a) 24b) 24c) 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb. Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.". 45. V 15 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní: "(14) Sazba dotace v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné činí, a) jde-li o ovoce, Kč na 1 ha ovocného sadu zařazeného do tohoto podopatření podle 14a, b) jde-li o révu vinnou, Kč na 1 ha vinice zařazené do tohoto podopatření podle 14a.". Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 15 až V 15 odst. 17 písm. c) se za slova " 2 odst. 1 písm. a)" vkládají slova "nebo e)". 47. V 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo "c)," zrušuje. 48. V 16 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo v 7 odst. 7 písm. c)". 49. V 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné 1. porušení některé z podmínek uvedených v 14a odst. 4 písm. c) nebo h) anebo v 14a odst. 5 písm. g), nebo 2. v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení podmínky uvedené v 14a odst. 4 písm. b) anebo v 14a odst. 5 písm. d).". 50. V 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

7 "(5) Doručí-li žadatel čestné prohlášení podle 6 odst. 7 a 7 odst. 10 do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí lhůty tam uvedené, sníží Fond dotaci o 1 % za každý pracovní den, o který bylo čestné prohlášení doručeno Fondu po uplynutí této lhůty; snížení dotace se neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci 9).". 51. V 17 odst. 1 písmeno a) zní: "a) podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce 1. porušení některé z podmínek uvedených v zákoně o ekologickém zemědělství 7) v 10 odst. 2, 10 odst. 3 písm. a) nebo b), 11 odst. 1 písm. c) nebo e), 12 odst. 1 nebo 2, 14 odst. 1 písm. b) nebo e), 14 odst. 2 písm. a), f), i), j), k) nebo l), 21 odst. 1 nebo v 21 odst. 2 písm. b), které mělo za následek pravomocné uložení sankce, nebo 2. porušení podmínky uvedené v 6 odst. 6, nebo 3. žadatel nedoručí čestné prohlášení podle 6 odst. 7 do 25 pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci 9),". 52. V 17 odst. 1 písmeno b) zní: "b) podopatření ošetřování travních porostů 1. porušení některé z podmínek uvedených v 7 odst. 6 písm. b) nebo c), 7 odst. 7 písm. a), f), g) nebo h), 7 odst. 8 písm. a) nebo c), 7 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo v 7 odst. 9, nebo 2. žadatel nedoručí čestné prohlášení podle 7 odst. 10 do 25 pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci 9),". 53. V 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: "j) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné porušení některé z podmínek uvedených v 14a odst. 4 písm. a) nebo d) nebo v 14a odst. 5 písm. a), b), c), e) nebo f).". 54. V 17 odst. 2 se slova " 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g)" nahrazují slovy " 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g) nebo 16 odst. 1 písm. h) bodu 1" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova "nebo 16 odst. 1 písm. h) bodu 2.". 55. V 18 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují. 56. V 19 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní: "f) podopatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné 1. porušení podmínky uvedené v 14a odst. 4 písm. e) nebo f), 2. ve vzorku odebraném podle 14a odst. 4 písm. e) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo 3. ve vzorku odebraném podle 14a odst. 4 písm. f) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení,". 57. V 20 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují. 58. V 22 odst. 2 se slova " 6 odst. 5 a 6" nahrazují slovy " 6 odst. 6 a 7" a slova " 6 odst. 6" se nahrazují slovy " 6 odst. 7". 59. V 22 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního zřetele splnit příslušnou podmínku agroenvironmentálního opatření, oznámí písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, v níž měl příslušnou podmínku splnit [ 7 odst. 8 písm. b), 8 odst. 5 písm. a), 9 odst. 6 písm. a), bod 2 zásad].". 60. V příloze č. 1 se na konci bodu 2 doplňuje věta "Druhá seč bude provedena nejpozději do 15. října kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením nestanoví jinak.". 61. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní: Čl. II (1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro období

8 2005 až 2009 a žádost o poskytnutí dotace na toto opatření na kalendářní rok 2005 se podávají nejpozději do 31. května (2) Podmínky k provedení podopatření ošetřování travních porostů, uvedené v 7 odst. 7 písm. a) a v 7 odst. 8 písm. c) bodě 1, se do 31. prosince 2005 posuzují podle dosavadní přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. Čl. III Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 11, 19, 21, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 43 až 46, 49, 53, 54, 56 a 63, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2005, a čl. I bodu 61, které nabývá účinnosti dnem 1. října Předseda vlády: JUDr. Gross v. r. Ministr zemědělství: Ing. Palas v. r.

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

ZÁKON. ze dne 22. července 2003,

ZÁKON. ze dne 22. července 2003, 253 ZÁKON ze dne 22. července 2003, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007,

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007, 296/2007 Sb. ZÁKON ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

ZÁKON. ze dne 16. září 2015,

ZÁKON. ze dne 16. září 2015, 267 ZÁKON ze dne 16. září 2015, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 35 Rozeslána dne 15. dubna 2015 Cena Kč 339, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 35 Rozeslána dne 15. dubna 2015 Cena Kč 339, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 15. dubna 2015 Cena Kč 339, O B S A H : 72. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění novely nařízení vlády schválené dne 26. března 2008 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SHRNUTÍ ZMĚN

Více

NEREVIDOVANÝ TEXT NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 11. dubna o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

NEREVIDOVANÝ TEXT NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 11. dubna o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Částka 36 Sbírka zákonů č. 75 / 2015 Strana 1247 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

III. Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015,

III. Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, o podmínkách provádění agroenvironmentálně klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,

Více

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule 73/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Preambule Parlament České republiky jako demokratického a právního státu,

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 316 odst.

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 34 10. funkční období 34 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 303 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Částka 153 Sbírka zákonů č. 446 / 2011 Strana 5825 446 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona č. 86/ /2002 Sb., o ochraně ovzduší

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 398 8. funkční období 398 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Ing. Michaela Budňáková. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, PRAHA 1, 117 05

Ing. Michaela Budňáková. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, PRAHA 1, 117 05 Zákon č. 9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a jeho prováděcí

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 64 10. funkční období 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití 1. Obecné podmínky (1) Podle těchto Zásad pro poskytování finančních podpor

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 119 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 322. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

Více

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 I. Název programu (kód) Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 361 9. funkční období 361 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 26 ze 7. volebního období PS

Více

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice 1 Obsah ČÁST I) Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v ČR... 1 I. a)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : 99. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření

Více

Částka 133. Ministerstvo financí podle 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví: Čl.

Částka 133. Ministerstvo financí podle 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví: Čl. Strana 4970 Sbírka zákonů č.364 / 2010 364 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 183. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015,

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, č.j. 42215/2015-MZE-12152 III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 371/2006 Sb. (část) Změna: 371/2006 Sb. Změna: 146/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění AKTUALIZOVÁNO K DATU 15. 11. 2010 Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 88. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 49. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změn... - znění dle 318/15 Sb. 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I 50/2016 Sb. ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Integrovaná produkce ovoce

Integrovaná produkce ovoce Agroenvironmentálně-klimatická opatření Program rozvoje venkova 2014 2020 Integrovaná produkce ovoce Informační materiál pro zemědělce INTEGROVANÁ PRODUKCE OVOCE 1 1. Agroenvironmentálně -klimatická opatření

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 407 Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách Předkladatel: Marek Šnajdr

Více

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 122/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 483/2004 Sb. Změna: 203/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více