PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů 9

2 ZÁKON ze dne..2005, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. I Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb. a zákona č. 219/2003 Sb., se mění takto: 1. 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní: (1) Tento zákon upravuje 1 a) práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněným podle tohoto zákona, b) pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ochranných práv k odrůdám, c) řízení o udělení ochranných práv, d) kontrolu udržování odrůd, a e) ukládání sankcí za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem, které přímo použitelný předpis Evropských společenství 1) svěřuje do působnosti jednotlivým členským státům Evropské unie (dále jen členský stát ). (2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1a) ukládání sankcí za porušení odrůdových práv Evropských společenství 1a) (dále jen odrůdové právo Společenství ) R

3 1) 1a) Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 2100/ V 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: a) odrůdou odrůda vymezená Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd rostlin 2), 2) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 109/2004 Sb.m.s., o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin, z 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h). 3. V 2 písm. h) se slova stanovené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nahrazují slovy 22 hektarů. 4. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Ochranná práva nelze udělit k odrůdě, které je uděleno odrůdové právo Společenství 1a) R Poznámky pod čarou č. 3 a 6 znějí: 3) 2 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). 6) 22 zákona č. 219/2003 Sb včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní: 6 Uniformita a stálost odrůdy Odrůda splňuje podmínky uniformity a stálosti, jestliže vyhovuje požadavkům na uniformitu a stálost odrůdy, stanoveným zvláštním právním předpisem 4). 4) 26 zákona č. 219/2003 Sb.. 7. V 7 odstavec 1 zní: (1) Pro stejnou odrůdu se v České republice užije shodný název, jaký se pro ni užívá v jiném členském státu, nebo jiným členem Unie.. 11

4 8. V 7 odst. 2 písmeno b) zní: b) shodný nebo zaměnitelný s názvem používaným pro jinou odrůdu téhož nebo příbuzného druhu v České republice, v jiném členském státu nebo v jiném členu Unie, zní: 8 (1) K podání žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě (dále jen žádost ) je oprávněn šlechtitel, který je občanem České republiky, jiného členského státu nebo jiného člena Unie nebo osobou usazenou na území České republiky, jiného členského státu nebo jiného člena Unie (dále jen žadatel ). Žádost může podat i více žadatelů společně. (2) Žádost může rovněž podat fyzická osoba, která je občanem státu nebo je usazená na území státu, který poskytuje osobám z členského státu nebo z členů Unie obdobnou ochranu pro odrůdy téhož stupně botanického třídění, jakož i právnická osoba, mající sídlo na území takového státu R V 9 písmeno a) zní: a) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt žadatele, je-li občanem České republiky, adresu bydliště v jiném členském státě nebo ve státu, který je členem Unie, je-li občanem jiného členského státu nebo státu, který je členem Unie, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, označení právní formy, jde-li o právnickou osobu,. 11. V 12 odst. 1 se slova v kterémkoli členském státu nahrazují slovy v kterémkoli státu, který je členem Unie. 12. V 12 odstavec 2 zní: (2) Podá-li žadatel před podáním žádosti v České republice žádost v jiném členu Unie, požívá po podání žádosti k téže odrůdě v České republice po dobu 12 měsíců od podání dřívější žádosti v jiném členu Unie právo přednosti 2), jestliže toto právo uplatnil v žádosti podané Ústavu. K právu přednosti Ústav nepřihlédne, pokud žadatel do 3 měsíců od podání žádosti Ústavu nedoloží úředně ověřenou kopii dřívější žádosti podané v jiném státu, který je členem Unie V 17 odstavec 2 zní: (2) Název chráněné odrůdy nebo odrůdy chráněné v jiném členském státu nebo v jiném státu, který je členem Unie, anebo název s tímto názvem zaměnitelný, nesmí být používán pro jinou odrůdu stejného nebo příbuzného druhu V 19 odst. 1 se za slova chráněné odrůdy vkládají slova na území České republiky. 15. V 19 odst. 1 písmena e) a f) znějí: 12

5 e) uvedení na trh do členských států a vývoz do třetích zemí, f) uvedení na trh z členských států a dovoz ze třetích zemí,. 16. V 19 se odstavce 10 až 16 zrušují. 17. Za 19 se vkládají nové 19a a 19b, které včetně poznámek pod čarou č. 10, 10a až 10c a 11a znějí: 19a (1) Osoba podnikající v zemědělské výrobě 10) (dále jen pěstitel ) je oprávněna u druhů rostlin uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu využívat bez souhlasu držitele šlechtitelských práv k zemědělské výrobě ve vlastním podniku 10a) na orné půdě, kterou má ve vlastnictví, nájmu nebo podnájmu, materiál, který získala na této půdě pěstováním rozmnožovacího materiálu 3) chráněné odrůdy, jestliže tento rozmnožovací materiál pochází z uznaného rozmnožovacího materiálu 10b), a to buď bezprostředně nebo z opakovaného rozmnožování, s výjimkou odrůdy hybridní nebo syntetické (dále jen farmářské osivo, popřípadě sadba ). Farmářskou sadbou brambor se rozumí rozmnožovací materiál chráněné odrůdy, získaný bezprostředně z pěstování uznaného rozmnožovacího materiálu chráněné odrůdy. (2) Při využívání farmářského osiva, popřípadě sadby podle odstavce 1 pěstitel a) není množstevně omezen v rozsahu své pěstitelské činnosti na jím užívaných pozemcích pro potřeby jeho podniku, b) může farmářské osivo, popřípadě sadbu upravit pro další výsev a výsadbu buď sám nebo prostřednictvím osoby, která provádí úpravu takového materiálu podnikatelsky 10) (dále jen zpracovatel ); zpracovatel musí úpravu provést tak, aby zajistil totožnost produktu daného k úpravě s produktem vzešlým z úpravy, c) je povinen za využití farmářského osiva, popřípadě sadby výsevem nebo výsadbou zaplatit držiteli šlechtitelských práv přiměřenou úhradu 10c), která zpravidla činí 50 % z obvyklé ceny licence certifikovaného rozmnožovacího materiálu příslušné odrůdy; přiměřenou úhradu uhradí pěstitel nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku povinnosti. Povinnost zaplatit přiměřenou úhradu za užití farmářského osiva, popřípadě sadby, se nevztahuje na malého pěstitele. (3) Držitel šlechtitelských práv je oprávněn od pěstitele a zpracovatele požadovat potřebné informace, které se vztahují k jimi využívanému nebo upravovanému farmářskému osivu, popřípadě k sadbě odrůdy, k níž byla držiteli šlechtitelských práv udělena ochranná práva, a to písemně R

6 (4) Pěstitel i zpracovatel je povinen sdělit držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno a právní formu, jde-li o právnickou osobu, a to písemně. (5) Zpracovatel je dále povinen sdělit držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost množství farmářského osiva, popřípadě sadby, které mu bylo dodáno k úpravě, jakož i výsledné množství takto upraveného osiva, popřípadě sadby, a údaje o datu, místu úpravy a identifikační údaje o osobě, pro kterou byla úprava provedena, a to písemně. (6) Pěstitel je povinen sdělit písemně držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost b) údaje o rozsahu použití farmářského osiva, popřípadě sadby, včetně údajů o rozsahu použití certifikovaného rozmnožovacího materiálu dotčené odrůdy, b) údaje o zpracovateli, který pro něj provedl úpravu podle odstavce 2 písm. b) v případě, že neupravoval farmářské osivo, popřípadě sadbu sám. (7) Držitel šlechtitelských práv je povinen poskytnout pěstiteli na jeho žádost písemnou informaci o výši a) úhrady, kterou bude požadovat podle odstavce 2 písm. c), b) obvyklé ceny licence v příslušném kalendářním roce u dané odrůdy. (8) Držitel šlechtitelských práv je oprávněn požadovat od Ústavu, Státní rostlinolékařské správy nebo Ministerstva zemědělství (dále jen ministerstvo ) informace, které se vztahují k výrobě, k úpravě nebo k využívání farmářského osiva, popřípadě sadby u odrůdy, u níž je držitelem šlechtitelských práv; poskytnutí informace může být odepřeno, pokud by a) informaci nebylo možno získat v rámci běžné činnosti příslušného správního úřadu, b) informaci bylo možno získat pouze s vynaložením dodatečných nákladů, nebo c) jejím poskytnutím byl porušen zvláštní právní předpis 11a ). (9) Rozmnožovací materiál chráněné odrůdy nesmí být přemístěn od pěstitele za účelem jeho zpracování bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv; souhlasu není třeba, jedná-li se o přemístění rozmnožovacího materiálu za účelem úpravy farmářského osiva ke zpracovateli, který je zapsán podle 19b odst. 2. (10) Pěstitel i zpracovatel je povinen poskytnout držiteli šlechtitelských práv na jeho písemnou žádost doklad, kterým potvrzuje jím sdělenou informaci podle odstavců 4 až 6. (11) Držitel šlechtitelských práv je oprávněn vyžadovat informace podle odstavců 3 až 6 a 8 a plnění povinnosti podle odstavce 10, v běžném kalendářním roce a za nejvýše 3 předcházející kalendářní roky. (12) Držitel šlechtitelských práv, který obdrží informaci podle odstavců 3 až 6 a 8, není oprávněn bez předchozího souhlasu toho, kdo mu ji poskytnul, postoupit ji jiné osobě nebo ji využít k jinému účelu než k výkonu práva chráněného tímto zákonem. 14

7 31995R b Ohlašování (1) Zpracovatel, který hodlá provádět úpravu rozmnožovacího materiálu chráněných odrůd podle 19a odst. 2 písm. b), musí tuto činnost před jejím zahájením písemně ohlásit Ústavu. (2) Ústav vede seznam zpracovatelů podle odstavce 1 na základě písemného ohlášení, které obsahuje a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu bydliště v zahraničí a místo podnikání, b) u právnických osob obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a sídlo. (3) Ústav každoročně zveřejňuje seznam zpracovatelů ve Věstníku R ) 10a) 10b) 10c) 11a) 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. 5 obchodního zákoníku. 4 zákona č. 219/2003 Sb. Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 350/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb V 20 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Jestliže bylo k odrůdě chráněné podle tohoto zákona uděleno odrůdové právo Společenství, nemohou být po dobu trvání platného odrůdového práva Společenství uplatňována ochranná práva udělená podle tohoto zákona R V 21 odst. 1 se slova (dále jen ministerstvo ) zrušují. 20. V 21 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 11b znějí: (5) Nemůže-li majitel patentu na biotechnologický vynález 11b) tento patent využívat, aniž by porušil dříve přiznané právo k chráněné odrůdě, může požádat o nucenou licenci na nevýlučné využívání této odrůdy. Ministerstvo nucenou licenci udělí, jestliže majitel patentu neúspěšně žádal držitele šlechtitelských práv o souhlas k využívání chráněné odrůdy a jestliže vynález chráněný patentem představuje důležitý technický pokrok značného ekonomického významu ve srovnání s chráněnou odrůdou. Důvody, proč daný vynález v porovnání s chráněnou odrůdou představuje významný technický pokrok značného ekonomického významu, mohou být zejména zlepšení kultivačních postupů, životního prostředí, postupů usnadňující využití genetické 15

8 rozmanitosti, zlepšení kvality, výnosu, rezistence, nebo zlepšení přizpůsobení se specifickým klimatickým podmínkám anebo podmínkám životního prostředí. Výši odpovídajícího licenčního poplatku určí ministerstvo. V tomto případě má držitel šlechtitelských práv právo na křížovou licenci (protilicenci) k využívání biotechnologického vynálezu 11b). (6) Byla-li držiteli šlechtitelských práv udělena nucená licence k využívání biotechnologického vynálezu, má majitel patentu právo na křížovou licenci (protilicenci) k využívání chráněné odrůdy L b) Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. Čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů včetně nadpisu zní: 22 Správní delikty (1) Pěstitel nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu tím, že a) nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v 19 odst. 4, nebo b) neposkytne držiteli šlechtitelských práv doklady uvedené v 19a odst. 10. (2) Zpracovatel se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v 19a odst. 5. (3) Zpracovatel, který provádí úpravu rozmnožovacího materiálu chráněných odrůd podle 19a odst. 2 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že tuto činnost neohlásí Ústavu. (4) Pěstitel se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí písemně držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v 19a odst. 6. (5) Držitel šlechtitelských práv se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne pěstiteli písemně informace uvedené v 19a odst. 7. (6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta do výše Kč Za 22 se vkládá nový 22a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní: 16

9 22a Společná ustanovení (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav. (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 12) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (6) Pokuty vybírá Ústav a vymáhá místně příslušný územní finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 12) 2 odst. 2 obchodního zákoníku V 23b se číslo 3 nahrazuje číslem V 30 větě druhé a třetí se slova členském státu nahrazují slovy členu Unie. 25. Nadpis přílohy č. 1 zní: Seznam druhů rostlin ( 19a odst. 1). 26. Příloha č. 2 se zrušuje. Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 2. ČÁST DRUHÁ Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. II Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá ze zákonů jej měnících. 17

10 ČÁST TŘETÍ Účinnost Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám) s účinností od 1. února 2001, upravuje a) práva a povinnosti k novým odrůdám rostlin, b) pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ochranných práv k odrůdám, c) řízení o udělení ochranných práv, d) kontrolu udržování odrůd, a e) ukládání sankcí za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem. V první novele citovaného zákona [zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)] došlo ke změně v 13 odst. 1, ve kterém se skutečnosti obsažené v pododstavcích a) a b) uveřejňují nikoliv ve Věstníku Ministerstva zemědělství, ale ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. S tím souvisí i druhá změna zakotvená v 26 odst. 1, ve kterém se uvedené skutečnosti neuveřejňují ve Věstníku Ministerstva zemědělství, ale opět ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního 18

11 ústavu zemědělského. Druhá rozsáhlejší novela [zákon č. 149/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám) a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a) za 23 vložila 23a až 23j, zakotvující poplatky za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě, sazby udržovacích poplatků, dále vymezila poplatníka udržovacích poplatků, stanovila jejich splatnost, placení udržovacích poplatků a způsob jejich placení, včetně rozpočtového určení udržovacích poplatků, b) V 25 odst. 1 zavedla pojem udržovací poplatek místo původního pojmu správní poplatek, a c) za přílohu č. 2 doplnila přílohu č. 3, ve které je sazebník udržovacích poplatků. Třetí a poslední novela [zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)] zavedla nový pojem člen Unie místo původního pojmu členská země, a v této souvislosti zavedla legislativní zkratku členský stát. Uvedená změna je tak promítnuta do jednotlivých ustanovení citované novely. 2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy; vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy Ochrana práv k odrůdám rostlin je významnou oblastí soukromoprávních vztahů, s přímým dopadem na rozvoj rostlinné výroby. Nová odrůda je vždy nositelkou nových žádoucích vlastností, které umožňují zemědělci hospodařit efektivnějším a k životnímu prostředí šetrnějším způsobem. Nová odrůda vzniká v procesu šlechtění a šlechtitel svou práci financuje hlavně z poplatků vázaných na prodej osiva odrůd již vyšlechtěných. Pouze princip vymahatelnosti podílu na přínosu z pěstování odrůdy umožňuje šlechtiteli majiteli práv k odrůdě - pokračovat ve šlechtitelské práci. Proto vyspělé státy zákonem stanovují princip právní ochrany odrůd zákonem. Význam nových odrůd přesahuje hranice států a proto se státy sdružují do Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin, aby zajistily ochranu i v mezinárodním měřítku na bázi nejpokrokovějších postupů, zakotvených v Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin (dále jen Úmluva ). Členy UPOV se mohou stát pouze ty státy, které mají odpovídající legislativní úpravu. Potřebný zákon přijala bývalá ČSFR jako zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat a na jeho základě se stala v roce 1991 členem UPOV podle Úmluvy ve znění z r V r přijala mezivládní konference UPOV novelu Úmluvy která byla publikována pod č. 109/2004 Sb.m.s., o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991, která zakotvila některé významné nové prvky systému. Zákon odpovídající těmto změnám byl přijat v České republice pod č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin. Na základě tohoto zákona přistoupila Česká republika v roce 2002 k Úmluvě z r

12 V Evropské unii existují vlastní právní předpisy na ochranu práv k odrůdám, založené principiálně rovněž na bázi Úmluvy z r Základem je nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, doplněné návaznými předpisy. Přesto naprostá většina členských zemí Evropské unie má vlastní zákon k témuž účelu. Důvodů pro ponechání duálního systému jednotné evropské ochrany i národních zákonů na právní ochranu odrůd je několik. Především všechny tyto země měly založenu právní ochranu před rokem 1994, kdy byl přijat základní předpis ES. Nelze ale převést právní ochranu odrůd, založenou sice podle stejných principů, ale různými zákony na jednu společnou formu. Není také ekonomicky přijatelné nutit každého šlechtitele, aby si založil právní ochranu pouze na celém území Evropské unie, což je pochopitelně finančně nákladnější. Proto zůstává i v dnešní Evropské unii jednak unijní systém právní ochrany, a s výjimkou Řecka a Malty, i národní systémy pro tuto ochranu. Tento duální systém patrně unikátní v evropském regionu se musí vypořádat s dvěma základními problémy. Především musí zajistit, aby podmínky zabezpečující funkčnost obou systémů byly pokud možno identické, a aby nedocházelo ke zbytečným problémům při naplňování poslání právní ochrany odrůd v každém z uvedených systémů. Dále musí národní systémy naplnit požadavky dotčených nařízení ES, kde vyžadují opatření na národní úrovni. V současné době má Česká republika právní ochranu odrůd založenou zákonem č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, který vyžaduje novelizaci za účelem - definování vztahu práva unijního a právních předpisů České republiky a reagovat tak na přistoupení České republiky k Evropské unii, - upravení českého právního předpisu tak, aby systém ochrany práv k odrůdám byl pokud možno identický se systémem unijním, aby pro jeden právní fenomén neexistovaly dva systémy, které by se lišily v méně významných maličkostech, protože oba systémy v podstatě vycházejí a respektují Úmluvu z roku 1961, ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991, - upravení zákonem těch oblastí, které právní předpisy ES ponechávají národní úrovni, - zavedení vlastní definice odrůdy, která bude respektovat definici z právních předpisů ES resp. Úmluvy, - dokompletování principu křížové licence při respektování právní ochrany odrůd a právní úpravy využívání biotechnologických vynálezů transpozicí čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES, - upřesnění kontrolních mechanismů a oprávnění držitele práv k odrůdě tak, aby mohl shromáždit věcné podklady pro stanovení výše náhrady za využití jeho chráněné odrůdy pěstitelem v případě, kdy zákon povoluje pěstiteli za stanovených podmínek využít chráněnou odrůdu bez předem uzavřené smlouvy, - jednoznačně vymezit povinnost státních institucí v dotčené oblasti soukromoprávních vztahů, - vymezit kategorii malý pěstitel v situaci, kdy původní právní předpis, který byl základem pro dřívější vymezení, byl zrušen, - zajištění identity chráněné odrůdy při úpravě rozmnožovacího materiálu, který byl vyroben a bude využit pěstitelem bez zákonem povoleného smluvního vztahu, 20

13 3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky s mezinárodními smlouvami a s právními akty Evropských společenství Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky a naplňuje požadavky mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s - Nařízením Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech společenství, - Nařízením Komise (ES) 1768/95 ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, - Nařízením Komise (ES) č. 2605/98 ze dne 3. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, - Čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů, 4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah právní úpravy; sociální dopady a dopady na životní prostředí Přijetí novely zákona nebude mít dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, zejména na malé a střední podnikatele a nebude mít dopad do sociální oblasti, ani na životní prostředí. Novou úpravou se nezavádějí nové poplatky ani neruší stávající. Zatížení soukromého podnikatelského sektoru se nezmění, pouze se zlepší podmínky pro přesnější vymezení licencí a pro jejich vymahatelnost. Tím se současně zvýší právní jistota v dotčeném oboru podnikaní a může se takto přispět i ke zlepšení image ČR v zahraničí. Zvláštní část K ČÁSTI PRVNÍ K bodu 1 Navrhovaná úprava je zpřesněním původního textu, zákon totiž upravuje práva a povinnosti k odrůdám chráněným podle tohoto zákona, nikoliv obecně k novým odrůdám. Původní odkaz na vymezení pojmu odrůdy uváděnému zvláštním zákonem je vypuštěn v souvislosti s novým vymezením v 2. Nová úprava, umožňující provádění ustanovení článku 107 nařízení Rady (ES) č. 2100/94, o odrůdových právech Společenství, ukládající členským státům zajistit, že se při sankcích za porušení odrůdových práv Společenství použijí stejná opatření jako pro vnitrostátní ochranná práva. K bodu 2 21

14 Jde o zavedení definice odrůdy, jak je vymezena Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd rostlin, ze dne 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991, kterou je Česká republika vázána. Tuto definici přejala i příslušná legislativa EU a členských států. K bodu 3 Bylo nutné vymezit kategorii malý pěstitel v situaci, kdy byl zrušen právní předpis (vyhláška č. 215/1995 Sb.), který byl základem pro dosavadní vymezení pojmu. Nové vymezení vychází ze stejného principu jako dosavadní úprava (maximální výměra je stanovena na základě kritéria plochy, která by byla zapotřebí pro produkci 92 t obilovin, podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 a podle nařízení Komise č. 1768/95/ES). Uvedená maximální výměra 22 ha (zaokrouhleno na celé ha) byla stanovena jako hodnota podílu zmíněné produkce 92 t obilovin a průměrného výnosu obilovin 4,09 t/ha. Průměrný výnos obilovin 4,09t/ha byl vypočítán jako vážený průměr z hodnot celkových sklizňových ploch a celkové sklizně základních obilovin (ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito) v ČR v letech 1998 až Výchozí údaje pro tento výpočet uvádí tabulka v příloze. K bodu 4 Nové ustanovení, kterým se provádí ustanovení o zákazu dvojí ochrany podle článku 92 nařízení Rady (ES) č. 2100/94. K bodu 5 Jedná se o formální úpravu. Odkaz na zákon č. 92/1996 Sb., byl nahrazen odkazem na platný zákon č. 219/2003 Sb. K bodu 6 Jde o zpřesnění původního textu a aktualizaci odkazu na poznámku pod čarou na zákon, kterým byl nahrazen zákon původně uvedený. K bodu 7 Ustanovení se doplňuje o podmínku používání stejného názvu jako v jiném členském státě Evropských společenství a s ohledem na zavedení legislativní zkratky členský stát do 1, byla v této souvislosti legislativní zkratka zrušena. K bodu 8 Ustanovení se upravuje ve shodě s úpravou ustanovení v bodu 7. K bodu 9 Ustanovení se upravují ve shodě s úpravou ustanovení v bodu 7 a ve smyslu článku 12 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 byl doplněn pojem usazení. K bodu 10 Jedná se o novelu 9 písm a), neboť jsou-li k podání žádosti oprávněni i šlechtitelé, kteří jsou občany jiných členských států EU nebo člena Unie, nelze u nich zároveň požadovat trvalý pobyt na území ČR. 22

15 K bodu 11 Ustanovení se upravuje ve shodě s úpravou ustanovení v bodu 7. K bodu 12 Ustanovení se upravuje ve shodě s úpravou ustanovení v bodu 7. K bodu 13 Ustanovení se upravuje ve shodě s úpravou ustanovení v bodu 7. K bodu 14 Navrhovaná úprava je formulačním zpřesněním dosavadního znění, zdůrazňujícím omezenou teritoriální působnost ochranných práv udělených podle tohoto zákona oproti odrůdovému právu Společenství, platnému na celém území Evropských společenství. K bodu 15 Ustanovení se upravuje ve shodě s úpravou ustanovení bodu 14. K bodu 16 Odstavce 10 až 16 původního 19 se zrušují v souvislosti s jejich přeformulováním a přesunem do následujících vložených paragrafů. K bodu 17 Nově vkládaný 19a upravuje podrobnějším způsobem podmínky využívání tzv. farmářského osiva chráněných odrůd. V odstavcích 1 až 7 uvádí z části doplněná ustanovení odstavců 10 až 16 původního 19. Ustanovení odstavce 1, vymezujícího pojem farmářské osivo, popřípadě sadba, je z důvodu zajištění lepší identifikace takto využité chráněné odrůdy a zdravotního stavu farmářského osiva a následně i porostů a sklizeného materiálu doplněno o podmínku výchozího použití uznaného rozmnožovacího materiálu chráněné odrůdy. V odstavci 2 (původní odstavec 11) je doplněno upřesnění výše a termínu platby úhrady, kterou jsou pěstitelé povinni platit za využívání farmářského osiva. Uvedená výše úhrady odpovídá výši úhrady, stanovené za takové využití odrůdy chráněné odrůdovým právem Společenství nařízením Komise (ES) 2605/98. (Nařízení Komise (ES) 2605/98, kterým se mění nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství). Ustanovení odstavce 6 (původní odstavec 15) o informacích, které jsou pěstitelé povinni sdělovat držiteli šlechtitelských práv, se z důvodů zajištění lepší ověřitelnosti poskytovaných údajů doplňuje o povinnost sdělit i rozsah použití certifikovaného osiva dané odrůdy a údaj o zpracovateli, který pro ně provádí úpravu farmářského osiva a sadby. Nové odstavce 8 až 12 zahrnují ustanovení, která dále přispívají ke zlepšení pozice držitele šlechtitelských práv uplatňovat udělená práva. Jedná se zejména o oprávnění požadovat informace související s využíváním farmářského osiva chráněné odrůdy od vyjmenovaných úředních orgánů, o podmínku předchozího souhlasu držitele s přemísťováním materiálu chráněné odrůdy ke zpracování na farmářské osivo a o povinnost pěstitelů a zpracovatelů doložit sdělované informace. Dále se stanovuje, za jaké období je držitel oprávněn informace požadovat a vylučuje se postupování takto obdržených informací dalším osobám bez souhlasu poskytovatele. V novém 19b se pro účely kontroly dodržování zákonem stanovených podmínek využívání 23

16 farmářského osiva chráněných odrůd stanovuje povinnost ohlašování pro zpracovatele, provádějící jako službu úpravu materiálu chráněných odrůd na farmářské osivo. Uvedená ustanovení jsou formulována ve shodě s odpovídajícími ustanoveními nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství. K bodu 18 V 20 se doplňuje nový odstavec 3, který řeší situaci, která by nastala, jestliže by nejdříve byla přiznána ochrana odrůdě podle národního předpisu a teprve poté podle práva Společenství. K bodu 19 Zrušuje se legislativní zkratka v 21, v důsledku jejího zavedení v nově vloženém 19a. K bodu 20 Pro účely transpozice článku 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů se do 21 vkládají nové odstavce 5 a 6, upravující podmínky poskytování nucené licence k chráněné odrůdě majiteli patentu na biotechnologický vynález, jehož využívání je podmíněno využíváním chráněné odrůdy a podmínky udělování křížových licencí. K bodu 21 a 22 Do 22 a nově vloženého 22a jsou promítnuty Zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů, upravující výkon státní správy, schválené usnesením vlády ČR č. 162 ze dne 20. února 2002, které upravují koncepci reformy správního trestání. K bodu 23 Jedná se o formální úpravu v souvislosti se změnou vymezení pojmu malý pěstitel a zrušením přílohy č. 2 (Maximální výměra orné půdy 22 ha). K bodu 24 Ustanovení se upravuje ve shodě s úpravou ustanovení v bodu 7. K bodu 25 Změna názvu nadpisu přílohy č. 1 s ohledem na přečíslování paragrafů (vložení nového 19a). K bodu 26 S ohledem na změnu uvedenou v bodě 3. návrhu, se zrušuje příloha č. 2 a dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 2. K ČÁSTI DRUHÉ 24

17 Část druhá zmocňuje předsedu vlády, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá ze zákonů jej měnících. K ČÁSTI TŘETÍ Účinnost zákona je navržena dnem 1. září V Praze dne 25. května 2005 předseda vlády ministr zemědělství 25

18 Příloha/Tabulka Výnosy základních obilovin v ČR - výpočet maximální výměry orné půdy vymezující "malého pěstitele" Druh Sklizňová plocha ha Průměr Průměr Průměr Celková Sklizňová Celková Sklizňová Celková Sklizňová Celková ný ný ný sklizeň plocha sklizeň plocha sklizeň plocha sklizeň výnos výnos výnos t ha t ha t ha t t/ha t/ha t/ha Průměr ný výnos t/ha Sklizňo ploch ha Pšenice ozimá Pšenice jarní , , , , , , , , Žito , , , , Ječmen ozimý Ječmen jarní , , , , , , , , Oves , , , , Triticale , , , , Celkem t Celkem ha Vážený průměr ,94 4,31 3,85 4,45 Pramen: MZe Poznámky: 1.Průměrné výnosy obilovin jsou počítány jako vážené průměry z let 1998 až Pro celkovou názornost je uvedena celá tabulka, kde součet celkových sklizní všech druhů ( t) dělený součtem jimi osetých hektarů ( ha) dává právě vážený průměr. 2. Průměrný výnos obilovin za roky je 4,09 t/ha. 3. Výměra vypočtená jako ekvivalent plochy potřebné pro produkci 92 t obilovin při průměrném výnosu 4,09 t/ha je 22, ha, zaokrouhleno 22 ha.

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 436. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění AKTUALIZOVÁNO K DATU 15. 11. 2010 Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. /2015 Sb., k provedení 13

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I 50/2016 Sb. ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015,

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, č.j. 42215/2015-MZE-12152 III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) 1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

" 1 Základní pojmy. Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1 Základní pojmy. Pro účely tohoto zákona se rozumí ZÁKON ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů,

Více

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy 115 ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

Svaz integrované produkce hroznů a vína

Svaz integrované produkce hroznů a vína 119 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH

Více

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 216/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č.

Více

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 225/2003 Sb., zákonem

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne.. 2013,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne.. 2013, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 644/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o registračních pokladnách (tisk 644) -

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb 112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb (platí od 1. 12. 2016 s výjimkou) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1978 Sbírka zákonů č. 112 / 2016 112 ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ z 5. října 1973 přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze 7. prosince 2006 OBSAH ČÁST I PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K ČÁSTI I ÚMLUVY

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 316 odst.

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst.

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst. VI. Rozdílová tabulka k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 88. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více