Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01."

Transkript

1 Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení aktivity v oblasti ochrany demokracie, občanských svobod a sekulárního státního zřízení v České republice. Článek 3. Hlavní činnost spolku 1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 2, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: informační, reprezentativní a propagační činností, propagací právních instrumentů sloužících k naplnění účelu spolku, pořádáním seminářů, přednášek a konferencí, organizováním kampaní a petičních aktivit, vydáváním publikací, brožur, letáků a dalších materiálů a jejich distribucí, poradenskou a konzultační činností, činnostmi souvisejícími s ochranou životního prostředí, poskytováním a zprostředkováním podpory ohroženým osobám. 2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší, které jsou mj. též hospodářského charakteru. Článek 4. Členství ve spolku 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství je trojího typu. 2. Členství se rozlišuje na: a) Řádné členství b) Přidružené členství c) Čestné členství 3. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky většinou členů přítomných na Členské schůzi spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém

2 nejbližším zasedání. O přijetí řádného člena může též mimořádně rozhodnout Akční rada. 4. Přidružený člen je takový, který se nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale který se ztotožňuje s cíli spolku a chce se podílet na naplnění jeho účelu. Přidruženým členem může být fyzická osoba, která pravdivě vyplní přihlášku k přidruženému členství a po obdržení registračního čísla uhradí registrační poplatek. Výši registračního poplatku stanovuje akční rada. Přidruženým členem může být i právnická osoba, jejíž jednatelé vyplní přihlášku k přidruženému členství a po obdržení registračního čísla uhradí registrační poplatek. 5. Čestné členství ve spolku je výjimečný status udělovaný význačným osobnostem, které dlouhodobě a veřejně konají v souladu s cíli spolku a s udělením čestného členství souhlasí. Čestné členství vzniká na základě jednomyslného hlasování Výkonného výboru. 6. Řádný člen spolku má právo: účastnit se jednání členské schůze, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické činnosti spolku, účastnit se jednání spolku a přispívat ke zlepšení jeho práce. 7. Přidružený člen má právo: požádat o status řádného člena (toto se netýká právnické osoby) nahlížet do interní zprávy o činnosti spolku. 8. Čestný člen má právo: nahlížet do interní zprávy spolku, zúčastnit se jednání každé Členské schůze. 9. Každý řádný a přidružený člen spolku má povinnost: dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. 10. Členství ve spolku zaniká: doručením písemného oznámení o vystoupení člena výkonnému výboru, úmrtím člena, zánikem spolku,

3 odesláním písemně odůvodněného rozhodnutí o vyloučení člena Výkonným výborem do šesti měsíců od přijetí jeho přihlášky, vyloučením člena nadpoloviční většinou řádných členů na Členské schůzi, v případě, že opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánů spolku porušuje tyto stanovy, vyloučením člena dvoutřetinovou většinou všech členů Akční rady, o způsobu vypořádání se členem, jemuž z jakéhokoliv důvodu zaniklo členství, rozhoduje Akční rada. 11. Seznam členů spolku je neveřejný. Je přístupný členům Výkonného výboru, který jej může dát k nahlédnutí členům Akční rady. Zápis, změny a výmazy v seznamu provádí osoba určená výkonným výborem při vzniku a zániku členství a při změně podstatných údajů. 12. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Článek 5. Orgány spolku Organizační uspořádání spolku tvoří tyto orgány: a) Členská schůze b) Výkonný výbor c) Akční rada d) Regionální pobočky A) Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která sestává z řádných členů a schází se, aby: schválila minimálně dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů potřebné dokumenty, zvolila Výkonný výbor spolku a členy Akční rady, případně je odvolala, určila a schválila strategii spolku a jeho cíle na příští období, rozhoduje o zániku spolku. 2. Zasedání Členské schůze je svoláváno Výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou za 2 roky. Výkonný výbor také určí klíč k nominaci delegátů zasedání Členské schůze. 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní li se jejího zasedání nadpoloviční většina nominovaných delegátů a alespoň dva členové Výkonného výboru.

4 B) Výkonný výbor 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. 2. Výkonný výbor má minimálně 3 členy. C) Akční rada 1. Akční rada je kontrolním a koordinačním orgánem spolku. Akční rada kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze. 2. Osoby určené Akční radou dohlíží na hospodaření spolku. D) Regionální pobočky 1. Výkonný výbor může zakládat a rušit regionální pobočky sdružení. 2. Regionální pobočky jsou organizační složkou spolku, nemají vlastí stanovy ani samostatnou právní subjektivitu a jsou podřízeny akční radě. 3. Jednotliví členové regionálních poboček vedou samostatně dílčí projekty na regionální úrovni, kterými jsou pověřeni Výkonným výborem, nebo Akční radou. 4. Osoby organizované v regionálních pobočkách mohou požádat akční radu o nominaci svých členů do Akční rady. Článek 6. Hospodaření spolku 1. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor. 2. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti, eventuálně další prostředky získané v souladu s platnými předpisy a cíli spolku. 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku podle článku 3 a v souladu se strategickým plánem schváleným na členské schůzi. Článek 7. Způsob majetkového vyrovnání při zániku spolku V případě zániku spolku je s majetkem spolku naloženo v souladu s rozhodnutím alespoň dvou třetin řádných členů spolku, případně je majetek spolku bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou podobné, jako cíle spolku. Účinnost od V Praze dne

5 Stanovy přijali zakládající členové: Ing. Jiří Barták, nar , U Trojice 6, České Budějovice Artur Fišer, nar , Mocidlanska 368, Kladno Radek Šmídt, , Káranská 61, Malešice, Praha 10

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Název spolku: GeekLab z.s. Sídlo spolku: 17. Listopadu č.p. 1074, 506 01 Jičín Čl. II Účel spolku Spolek je založen k naplňování zájmu osvěty, testování, výzkumu a vývoje

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Pomoc Těšínského Slezska, o.s. I. Název, sídlo a charakteristika sdružení 1) Název sdružení zní: Pomoc Těšínského Slezska, o.s. 2) Sídlo sdružení je na adrese: Studentská 25,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více