Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV."

Transkript

1 Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, I. Název a sídlo II. Charakter sdružení 1. Sdružení Otevřená GeoInfrastruktura (dále Sdružení ) je dobrovolným nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na používání open source nástrojů pro oblast geomatiky, geoinformatiky, otevřených geodat a informací. 2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. III. Základní cíle sdružení 1. Základními cíli sdružení jsou zejména: a. propagovat používání a vývoj nástrojů FOSS (Free and Open Source Software) pro geomatiku, geoinformatiku, geodézii a kartografii, b. podporovat tvorbu, sdílení a publikování volně dostupných a otevřených dat a informací, zejména geodat, v souladu s obecně uznávanými standardy, c. vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto cílů. IV. Činnost sdružení 1. Propagační a popularizační činnost. 2. Vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, akreditovaná školení). 3. Zaujímá odborná stanoviska v oblasti FOSS a volně dostupných otevřených geodat a informací. 4. Spolupráce s institucemi v ČR i v zahraničí.

2 5. Informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se FOSS a volně dostupných otevřených geodat a informací. V. Doba trvání sdružení 1. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. VI. Členství ve sdružení 1. Členem (dále člen ) sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonnou radou (dále radou ) sdružení. Sdružení vede evidenci členů. 2. Čestným členem (dále čestný člen ) může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. 3. Člen sdružení má právo: a. zúčastnit se valné hromady, přičemž každý člen - fyzická i právnická osoba má jeden hlas, b. za člena - právnickou osobu hlasuje její zástupce, který se prokáže plnou mocí udělenou statutárním orgánem právnické osoby, c. být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky, d. být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení. 4. Člen sdružení má povinnost: a. dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních rozhodnutí, b. ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce, c. hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení, d. účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce. 5. Členství ve Sdružení zaniká: a. vystoupením - vystoupení člena ze Sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi Sdružení, b. vyloučením - o vyloučení rozhoduje rada hlasováním, proti tomuto vyloučení má člen právo se odvolat do 30 dní. Podáním odvolání, je členství pozastaveno do nejbližší valné hromady která o tomto odvolání rozhodne. Při pozastaveném členství je člen zbaven práv a povinností vyplývajících ze stanov. c. zánikem člena - právnické osoby, d. úmrtím člena - fyzické osoby, e. zánikem sdružení.

3 6. Veškeré majetkové vypořádání vůči členovi, který ukončil členství nebo mu pokud bylo členství pozastaveno, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení nebo pozastavení členství. VII. Organizační uspořádání 1. Strukturu sdružení tvoří: a. valná hromada (dále valná hromada ), b. výkonná rada (dále rada ), c. kontrolní komise (dále komise ), d. předseda (dále předseda ). 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Jednání řídí předseda, pokud valná hromada neurčí jinak. Zápis z jednání podepisuje řídící valné hromady a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům sdružení. 3. Valná hromada má následující pravomoci: a. rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení ze sdružení, b. volí členy rady a komise, funkční období volených orgánů je tříleté, c. schvaluje výroční zprávy komise a hospodaření sdružení, d. doplňuje a mění stanovy sdružení, e. stanovuje členské příspěvky, f. valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení. g. jednání valné hromady je veřejné 4. Forma valné hromady může být a. fyzická valná hromada (dále fyzická ), která předpokládá přítomnost členů na jednom fyzickém místě b. virtuální valná hromada (dále virtuální ), která předpokládá přítomnost členů v jedné k tomuto účelu zřízené virtuální místnosti 5. Výkonná rada (dále rada ) řídí sdružení mezi jednáními valné hromady. Všichni jsou voleni valnou hromadou. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání rady se pořizuje zápis. 6. Forma jednání rady může být a. fyzická, kdy se jednotliví členové rady sejdou na jednom fyzickém místě b. virtuální, kdy se jednotliví členové rady sejdou v jedné, k tomu účelu zřízené, virtuální místnosti. c. je-li to potřeba např. z časových důvodů, může rada přijmout rozhodnutí i pomocí elektronické pošty. 7. Rada: a. ze svých členů volí předsedu,

4 b. rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady. Rada rozhoduje formou hlasování, přičemž platí, že návrh musí mít nadpoloviční většinu všech členů rady, c. plní úkoly zadané valnou hromadou sdružení a komisí d. připravuje jednání valné hromady, e. kontroluje činnost předsedy a případných dalších pracovníků sdružení, f. pověřuje vybraného člena sdružení, aby vystupoval navenek jménem sdružení, nemůže-li tuto činnost vykonávat předseda. Toto pověření je vázané na konkrétní událost. 8. Kontrolní komise (dále komise ) a. kontroluje činnost rady, její hospodaření a dodržování platných předpisů mezi valnými hromadami, b. do konce února každého kalendářního roku předkládá výroční zprávu o činnosti komise, výsledcích provedených kontrol a případných uložených nápravných opatřeních v uplynulém roce, c. má tři členy volené na tříleté funkční období valnou hromadou, d. předseda komise je zván na zasedání rady, e. předsedu komise volí ze svého středu zvolení členové této komise. 9. Předseda sdružení (dále předseda ): a. je volen radou, které je zároveň členem, b. vystupuje jménem sdružení navenek, c. plní úkoly zadané radou, d. předkládá radě vyúčtování hospodářského roku. VIII. Hospodaření sdružení 1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů. 2. Hospodaření sdružení schvaluje valná hromada na základě výroční zprávy komise. Prostředky jsou používány na krytí: a. provozních výdajů orgánů sdružení, b. služeb a prací nutných k činnosti sdružení. 3. Po skončení hospodářského roku podává předseda radě a komisi vyúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá rada zprávu valné hromadě sdružení. IX. Závěrečná ustanovení 1. Jménem sdružení vystupuje jeho předseda nebo jiné osoby na základě zmocnění, poskytnutém jim radou. 2. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou. 3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů

5 účastníků valné hromady.

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238 Cíl: viz stanovy Stanovy Preambule Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen

Více