M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/ / VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: Ve Zlatých Horách 4. června 2009 Václav Molák, Ondřejovice 27, Zlaté Hory Gabriela Moláková, Ondřejovice 27, Zlaté Hory Ladislav Job, U Sv. Rocha 158, Zlaté Hory (zplnomocněný zástupce žadatele) ROZHODNUTÍ Výroková část: Žadatel a stavebník, Václav Molák, IČ , Ondřejovice 27, Zlaté Hory a Gabriela Moláková, nar. dne , Ondřejovice 27, Zlaté Hory v zastoupení Ladislavem Jobem, nar. dne , U Sv. Rocha 158, Zlaté Hory, podal dne 15. dubna 2009 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) podle ustanovení 86 ve spojení s ustanovením 79 a 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), a dle ustanovení 3 a 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen vyhl. č. 503/2006 Sb. ), žádost o stavební povolení podle ustanovení 110 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhl. č. 526/2006 ), spolu s žádostí o vydání územního rozhodnutí spojeného se stavebním povolení - spojeného řízení ve věci: Sauna u penzionu V gruntě na pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí. Stavební úřad usnesením ze dne 23. dubna 2009 spojil územní a stavební řízení podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), které bylo dle ustanovení 140 odst. 4 správního řádu poznamenáno do spisu. Dnem podání žádosti, tj. 15. dubna 2009 bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění shora uvedené stavby se stavebním řízením. Předmětem řízení jak vyplývá ze žádostí a projektové dokumentace, je sauna. Jedná se objekt dřevostavby, jednopodlažní, nepodsklepený o půdorysných rozměrech 6,70 m x 10,60 m, výškou 5 m s přístavbou zádveří hlavního vstupu a přístavbou východu k venkovnímu ochlazování na pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí. Střecha objektu bude sedlová o sklonu střešních rovin 30. Hlavní vstup a zadní vstup bude zastřešen sedlovými střechami vybíhajícími z hlavní střechy. Sklon rovněž bude 30. Sauna bude sloužit pro rozšíření služeb stávajícího penzionu V gruntě v Dolním Údolí. Stavební úřad Městského úřadu Zlaté Hory, jako obecný stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, posoudil stavbu sauny jako stavbu dle ustanovení 2 odst. 3 stavebního zákona, která vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení dle ustanovení 79 a 115 stavebního zákona

2 578/ str. 2 Dále stavební úřad konstatoval, že může být územní řízení spojeno se stavebním řízení dle ustanovení 78 stavebního zákona, protože jsou podmínky v území jednoznačné a je pro dané území schválen územní plán. Na základě projednání obou žádostí ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad ve Zlatých Horách, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) "stavebního zákon", rozhodl takto: Výrok I. Stavební úřad vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. a po přezkoumání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, podané dne 15. dubna 2009, žadateli, Václavu Molákovi, IČ , Ondřejovice 27, Zlaté Hory a Gabriele Molákové, nar. dne , Ondřejovice 27, Zlaté Hory, jako účastníku řízení podle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, dle 84 až 91 stavebního zákona r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Sauna u penzionu V gruntě (dále jen stavba ) na pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí Druh a účel umísťované stavby: Předmětem řízení je sauna u stávajícího penzionu V gruntě v Dolním Údolí. Jedná se o objekt o zastavěné ploše 83,20 m 2 jednopodlažní, nepodsklepený. Přístup je zajištěn stávajícím sjezdem ze silnice č. 453 přes pozemek st. p. č. 36 v kat. území Dolní Údolí, který je ve vlastnictví stavebníka. Stavba je určena k rozšíření služeb penzionu V gruntě. Kapacita je pro saunování 8 osob. Objekt je jednopodlažní, neposklepený se sedlovou střechou o sklonu 30. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 6,7 m x 10,6 m výšce 5 m nad přilehlým terénem s přístavbou zádveří vstupu a východu k venkovnímu ochlazování, které jsou zastřešeny rovněž sedlovými střechami o sklonu 30. Krytina střešní kostrukce bude barvy černé. Stavba bude zásobena přípojkou pitné vody z vlastní studny, svedení splaškových vodu bude napojeno na stávající ČOV pro penzion přípojkou a dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace pro penzion. Zajištění el. energie bude ze stávající přípojky NN. Vytápění bude zajištěno krbem, topné médium bude dřevo. Umístění stavby na pozemku: Stavba bude umístěna na pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí. Je situována ve vzdálenosti 1,5 m od sousedního pozemku p. p. č. 793 v kat. území Dolní Údolí a 7 m od pozemku p. p. č. 797 v kat. území Dolní Údolí. Pro umístění stavby, pro další přípravu a realizaci stavby ve smyslu ustanovení 92 stavebního zákona a dle 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. v naváznosti na 6 odst. 3 vyhl. č. 526/2006 Sb., se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku s požadovaným umístěním stavby. 2. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení spojeném se stavebním řízením, která je přílohou tohoto rozhodnutí pro žadatele, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3 578/ str. 3 Výrok II. Stavební úřad vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhl. č. 526/2006 Sb. a po přezkoumání žádosti o stavební povolení, podané dne 15 dubna 2009, stavebníkovi, Václavu Molákovi, IČ , Ondřejovice 27, Zlaté Hory a Gabriele Molákové, nar. dne , Ondřejovice 27, Zlaté Hory, jako účastníkovi řízení podle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, dle 109 až 114 stavebního zákona s t a v e b n í p o v o l e n í Sauna u penzionu V gruntě (dále jen stavba ) na pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí. Stavba obsahuje: Objekt dřevostavby o zastavěné ploše 83,20 m 2 jednopodlažní, nepodsklepený a se sedlovou střechou: v I. N. P. - vstupní zádveří, šatnu, odpočívárnu, prohřívárnu, předsíňku, zádveří, sociální zařízení (sprchy, WC) a úklidovou komoru. Pro provedení stavby ve smyslu ustanovení 115 stavebního zákona a dle 6 vyhl. č. 526/2006 Sb. se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení spojeném se stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Svatopluk Lenart, STUDIO LENART, Havanská 778, Ostrava - Poruba, ČKAIT a která je přílohou tohoto rozhodnutí pro stavebníka; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem. 2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 4. Stavba musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb. 5. Stavebník je povinen dle ustanovení 152 stavebního zákona : Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. 6. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů: Městského úřadu v Jeseníku odboru životního prostředí - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaný dne pod Č.j.: MJ/09 846/2009/02/OŽP/Tu, ve kterém orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za předpokladu splnění následujících podmínek:

4 578/ str. 4 Investor zajistí řádnou skrývku ornice a zúrodnění schopných podorničních vrstev v místech a v mocnosti 0,15 m. Ornice bude sejmuta a přemístěna na depozitní skládku v areálu stavby. Po dokončení stavby bude ornice využita na úpravu okolních ploch stavby. O činnosti souvisejících se skrývkou povede investor průběžně pracovní deník. Investor zabezpečí ornici proti zcizení. Při výstavbě a manipulaci s ornicí učiní investor opatření k zabránění úniku pevních, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Investor zabezpečí zřetelné vyznačení odnětí v terénu tak, aby nedocházelo k dalšímu záboru zem. půdy. Tento souhlas neopravňuje investora k zahájení nezemědělské činnosti na výše uvedeném pozemku. Souhlas nabude účinnosti až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů, popř. ve lhůtách u nich uvedených. Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor SEVER, pracoviště Jeseník - závazné stanovisko vydané dne pod Čj.:HSOL-28/JE-STA-2009, ve kterém souhlasí s předmětnou stavbou za předpokladu splnění následujících podmínek: Při uvádění stavby do provozu budou předloženy následující doklady k těmto zařízením a výrobkům: - sádrokartonovým konstrukcím obkladů s požadavky na požárně technické vlastnosti: Stavebník zajistí předložení písemného dokladu osoby, která provedla montáž jednotlivých výše uvedených konstrukcí, popř. aplikaci nátěrů (požárně bezpečnostních zařízení), že byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce, ve smyslu 6 vyhlášky o požární prevenci. Označení požárních dveří musí odpovídat požadavkům vyhl. č. 202/1999 Sb., o technických podmínkách požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. 7. Stavba bude dokončena do Celkové náklady na stavbu budou Kč. 9. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny: 1. po provedení hrubé stavby, 2. před dokončením stavby. 10. S odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 11. Současně s ukončením stavby musí být staveniště vyklizeno od zbylých stavebních hmot a okolí stavby uveden do původního stavu. 12. Po ukončení stavby, avšak před jejím užívání nejméně 30 dnů předem, stavebník požádá zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením 119 a 122 stavebního zákona. Stavebník současně zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí vztahující se k povolení stavby (II.) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby (I.). Odůvodnění: Žadatel a stavebník, Václav Molák, IČ , Ondřejovice 27, Zlaté Hory a Gabriela Moláková, nar. dne , Ondřejovice 27, Zlaté Hory v zastoupení Ladislavem Jobem, nar. dne , U Sv. Rocha 158, Zlaté Hory, podal dne 15. dubna 2009 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) podle ustanovení 86 ve spojení s ustanovením 79 a 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a dle ustanovení 3 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní

5 578/ str. 5 smlouvy a územního opatření (dále jen vyhl. č. 503/2006 Sb. ), žádost o stavební povolení podle ustanovení 110 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhl. č. 526/2006 Sb. ), spolu s žádostí o vydání územního rozhodnutí spojeného se stavebním povolením - spojeného řízení ve věci: Sauna u penzionu V gruntě na pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí. Stavební úřad usnesením ze dne 23. dubna 2009 spojil územní řízení se stavebním řízením, které bylo dle ustanovení 140 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), poznamenáno do spisu. Dnem podání žádosti, tj. 15. dubna 2009 bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění shora uvedené stavby se stavebním řízením. Předmětem řízení jak vyplývá ze žádostí a projektové dokumentace, je sauna s kapacitou saunování 8 osob. Jedná se objekt dřevostavby, jednopodlažní, nepodsklepený o půdorysných rozměrech 6,70 m x 10,60 m, výšky 5 m s přístavbou zádveří hlavního vstupu a přístavbou východu k venkovnímu ochlazování na pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí. Střecha objektu bude sedlová o sklonu střešních rovin 30. Hlavní vstup a zadní vstup bude zastřešen sedlovými střechami vybíhajícími z hlavní střechy. Sklon rovněž bude 30. Sauna bude sloužit pro rozšíření služeb stávajícího penzionu V gruntě v Dolním Údolí. Objekt sauny bude napojen na stávající vodovodní přípojku z vlastní studny, která zásobuje stávající objekt č. p. 43 (penzion V gruntě). Zajištění el. energie bude ze stávající přípojky NN, na kterou je napojen objekt č. p. 43, svedení splaškových vod bude napojeno na stávající čističku odpadních vod pro objekt č. p. 43 a dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: 1) dle 85 odst. 1 stavebního zákona žadateli a obci (Město Zlaté Hory). 2) dle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo těm, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům nebo stavbám - vlastník pozemku p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí - Václav Molák, Gabriela Moláková. 3) dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb a těm, kteří mají jiná věcná práva k těmto pozemkům a stavbám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (vlastníci pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici s pozemkem p. p. č. 792/1 v kat. území Dolní Údolí, na kterém je stavba navrhována - pozemky p. p. č. 797, st. p. č. 36, st. p. č. 37, p. p. č. 793, p. p. č. 723/1, p. p. č. 723/2, p. p. č. 781, p. p. č. 791, st. p. č. 35, p. p. č v kat. území Dolní Údolí - Václav Molák, Gabriela Moláková, Ing. Vladimír Skoumal, Miroslava Skoumalová, Jiří Pekárek, Ivana Pekárková, Antonín Markovič, Elena Markovičová. Vlastnická práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být dle posouzení stavebním úřadem územním rozhodnutím přímo dotčena. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení 109 stavebního zákona přísluší: 1) dle 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi - Václav Molák, Gabriela Moláková. 2) dle 109 odst. 1 písm. b), c) a d) stavebního zákona vlastníkovi stavby, vlastníkovi pozemku a vlastníkovi stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a tomu, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - Václav Molák, Gabriela Moláková. 3) dle 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníkovi sousedního pozemku nebo staveb na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno (vlastníci sousedních pozemků p. p. č. 797, st. p. č. 36, st. p. č. 37, p. p. č. 793, p. p. č. 723/1, p. p. č. 723/2, p. p. č. 781, p. p. č. 791, st. p. č. 35, p. p. č v kat. území Dolní Údolí - Václav Molák, Gabriela Moláková, Ing. Vladimír Skoumal, Miroslava Skoumalová, Jiří Pekárek, Ivana Pekárková, Antonín Markovič, Elena Markovičová.

6 578/ str. 6 Vlastnická práva či jiná práva dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být dle posouzení stavebním úřadem navrhovanou stavbou přímo dotčena. Pro dané území je vydán územní plán, proto se doručovalo oznámení o zahájení územního řízení podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 2 stavebního zákona pak veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení stavebního řízení se doručovalo účastníkům řízení podle ustanovení 20 a 21 správního řádu jednotlivě. Stejným způsobem je proto doručováno i toto rozhodnutí. Stavební úřad opatřením ze dne 23. dubna 2009 v souladu s ustanovením 87 odst. 1 a 112 stavebního zákona oznámil zahájení spojeného územního řízení se stavebním řízením účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 15. května 2009 se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu MěÚ Zlaté Hory. V návaznosti na územní řízení účastníci řízení, dotčené orgány i veřejnost byli upozorněni na to, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků a připomínky veřejnosti k územnímu řízení musí být uplatněny podle 89 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, tj. dne 15. května 2009, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení byli upozorněni, že ve svých námitkách musí uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které neobsahují uvedené požadavky, se nepřihlíží ( 89 odst. 3 stavebního zákona ). Obec byla upozorněna na to, že uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Dále bylo v oznámení o zahájení řízení uvedeno, že osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, v jakém je její právo přímo dotčeno ( 89 odst. 4 stavebního zákona ). Oznámení o zahájení řízení také obsahovalo poučení o tom, že žadatel podle 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat vliv záměru na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Obsahové náležitosti informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat náležitosti uvedené v 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.. Ve věci stavebního řízení stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům sdělil, že společně s veřejným ústním jednáním ve věci stavby (tj. ve stejný den, stejnou dobu a na stejném místě, tj. dne 15. května 2009 v 9.00 hod.) se bude konat také ústní jednání spojené s ohledáním na místě k projednání žádosti o povolení stavby. Zároveň dle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že svá stanoviska a námitky ke stavebnímu řízení mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, tj. dne 15. května 2009, jinak k jim nebude přihlédnuto. Dále stavební úřad upozornil, že účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě ( 114 odst. 1 stavebního zákona ). K námitkám účastníků řízení, které mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží ( 114 odst. 2 stavebního zákona ). Veřejného ústního jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol, se zúčastnili kromě zplnomocněného zástupce stavebníka, Ladislava Joba také Ing. Vladimír Skoumal a Miroslava Skoumalová (vlastníci sousedních pozemků st. p. č. 37, p. p. č. 793 v kat. území Dolní Údolí). Účastník řízení, Ing. Vladimír Skoumal uvedl do protokolu svůj požadavek o bezpodmínečném dodržení časového harmonogramu práce. Stavební úřad po provedeném ohledání na místě zkonstatoval splnění 87 odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad k uvedenému termínu neobdržel k územnímu řízení ani ke stavebnímu řízení žádné námitky, další stanoviska, a připomínky veřejnosti.

7 578/ str. 7 Stejným opatřením jakým oznámil zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením, stavební úřad sdělil ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení, že mají možnost se s podklady pro rozhodnutí seznámit, a to dne 25. května Této možnosti nebylo žádným z účastníků řízení využito. V průběhu územního řízení spojeného se stavebním řízením, stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 84 až 91 a 109 až 115 stavebního zákona. Předložený záměr posoudil podle 90 a žádost s přiloženými podklady podle 111 stavebního zákona. Zjistil, že navrhovaná stavba je v souladu se závaznou části schváleného Územního plánu sídelního útvaru města Zlatých Hor, jelikož je umístěna v zóně urbanizované rekreačně obytné. Navrhovaný záměr podstatně nezmění poměry v území, nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr je v souladu s požadavky danými stavebním zákonem, s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dále zjistil, že projektová dokumentace je úplná, je přehledná, je zpracována oprávněnou osobou a jsou zde v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn stávajícím sjezdem a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Ve výrokové části stanovil stavební úřad samostatně podmínky pro umístění stavby, pro další přípravu a realizaci stavby ve smyslu ustanovení 92 stavebního zákona a dle 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. v návaznosti na 6 odst. 3 vyhl. č. 526/2006 Sb. a samostatně podmínky pro provedení stavby ve smyslu ustanovení 115 stavebního zákona a 6 vyhl. č. 526/2006 Sb.. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Žádost byla doložena těmito doklady: Plnou mocí k zastupování. Snímkem z katastrální mapy. Další informace o parcelách, výpisy z katastru nemovitostí si stavební úřad opatřil sám. Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územního pracoviště Jeseník vydaném dne pod Č.j.: M2SU592S/2009. Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Územního odboru SEVER, pracoviště Jeseník vydaném dne pod Č.j.: HSOL-28/JE-STA Vyjádřením odboru ŽP MěÚ Jeseník, vydaném dne pod Č.j. MJ/04142/2009/02/OŽP. Souhlasem odboru ŽP MěÚ Jeseník vydaném dne pod Č.j.:MJ/09846/2009/02/OŽP/Tu. Vyjádřením Služeb města Zlatých Hor, a. s., vydaném dne Vyjádřením a. s. Telefónica O2 Czech Republik vydaném dne pod č. j.: 13900/09/ MOL/000. Vyjádřením RWE Distribuční služby, s. r. o., vydaném dne pod zn. 263/09/156. Vyjádřením ČEZ Distribuce, a. s. vydaném dne pod značkou Vyjádřením ČEZ ICT Services, a. s. vydaném dne pod značkou 09/0628. Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a která tedy může být ve smyslu ustanovení 122 odst. 1 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

8 578/ str. 8 Umístění stavby je v souladu se závaznou části Územního plánu sídelního útvaru města Zlatých Hor a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ve spojeném řízení, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku Poučení účastníků: Účastník řízení může proti rozhodnutí podat odvolání podle 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné podle 82 odst. 1 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis podle 82 odst. 2 správního řádu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podle 83 správního řádu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek podle 85 odst. 1 správního řádu. Dle 86 správního řádu se lze do 15 dnů odvolat u Městského úřadu Zlaté Hory, odboru stavebního úřadu, příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřadu Olomouckého kraje odbor strategického rozvoje kraje. Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci ( 93 odst. 1 stavebního zákona ). Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatel, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje ( 93 odst. 4 stavebního zákona ). Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti územního rozhodnutí staví ( 93 odst. 3 stavebního zákona ). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení ( 115 odst. 4 stavebního zákona ). Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřeného záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy ( 92 odst. 4 stavebního zákona ). Po nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o stavbě ( 115 odst. 3 stavebního zákona ). Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební úřad současně upozorňuje stavebníka na povinnosti vyplývající z ustanovení 152 stavebního zákona. Za správnost vyhotovení: Bc. Dagmar Tomaštíková Irena Rozbrojová v. r. vedoucí stavebního úřadu

9 578/ str. 9 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dní na úřední desce Městského úřadu Zlaté Hory. Vyvěšeno dne: 4. června 2009 Sejmuto dne: 20. června 2009 Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Příloha Situační snímek Rozdělovník: Účastníci územního řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na doručenku): - Václav Molák, IČ , Ondřejovice 27, Zlaté Hory Gabriela Moláková, nar. dne , Ondřejovice 27, Zlaté Hory zastoupeni Ladislavem Jobem, nar. dne , U Sv. Rocha 158, Zlaté Hory, - Město Zlaté Hory, IČ , nám. Svobody 80, Zlaté Hory Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona : (doručuje se veřejnou vyhláškou dle 25 správního řádu ) Účastníci stavebního řízení dle 109 stavebního zákona (doporučeně na doručenku): - Václav Molák, IČ , Ondřejovice 27, Zlaté Hory Gabriela Moláková, nar. dne , Ondřejovice 27, Zlaté Hory zastoupeni Ladislavem Jobem, nar. dne , U Sv. Rocha 158, Zlaté Hory, - Ing. Vladimír Skoumal, nar. dne , Revoluční 1363/28, Šumperk - Miroslava Skoumalová, nar. dne , Revoluční 1363/28, Šumperk - Jiří Pekárek, nar. dne , Sokolova 3/5, Brno - Horní Heršpice - Ivana Pekárková, nar. dne , Sokolova 3/5, Brno - Horní Heršpice - Antonín Markovič, nar. dne , Wolkerova 715, Zlaté Hory - Elena Markovičová, nar. dne , Wolkerova 715, Zlaté Hory Dotčené orgány územního a stavebního řízení: KHS Jeseník, HZSOL Jeseník MěÚ Jeseník - odbor stavebního úřadu, majetku a investic - úřad územního plánování MěÚ Jeseník - odbor ŽP Správní poplatek vyměřen podle položky č. 17 odst. 1 písm. i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši Kč a uhrazen dne 19. května 2009.

10 578/ str. 10

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Informace o doručené žádosti na městský úřad

Informace o doručené žádosti na městský úřad Informace o doručené žádosti na městský úřad Informace poskytla: 25.02. 2015, Hana Bučková, odbor dopravy a silničního hospodářství Zveřejněno dne: 26.02. 2015 Předmět žádosti: Žadatelka se obrátila s

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více