65 let muzea ve Vimperku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "65 let muzea ve Vimperku"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 2/2014 Ročník XIX Zdarma 65 let muzea ve Vimperku První zmínka o muzeu ve Vimperku je v letošním roce stará přesně 100 let. Dne 20. července 1914 starosta města Dominik Igler vyzval všechny občany, aby svými dary přispěli k jeho zřízení. Tuto snahu brzy přerušil začátek první světové války. Další zpráva, ve které se jedná o získání místností pro muzeum, pochází z roku 1923, ale ani tehdy k jeho založení nedošlo. Novým podnětem v nové době byl přípis pražského Národního muzea z 24. července 1946, zda je v městě muzeum či zda existuje úmysl je vybudovat. Nato 3. října 1946 navštívili Vimperk pověřenci pro dozor nad muzei v pohraničí, kteří projednali možnost a podmínky pro založení městské muzejní instituce, ale následně přišlo koncem října z Národního muzea písemné vyjádření, na jehož základě bylo od zřízení muzea upuštěno. V srpnu 1947 se usnesla rada MNV ve Vimperku, že požádá Místní osvětovou radu o ustavení muzeálního odboru, který by řídil přípravné práce ke zřízení muzea. Na schůzi 22. září 1947 byla Místní osvětovou radou ve Vimperku zvolena muzejní komise. Správcem muzea a historicky cenného městského archivu byl zvolen František Kalma, který byl zároveň archivářem a ještě konal práce spojené s Cestovní informační službou ve Vimperku. V srpnu 1949 byla Místním národním výborem ve Vimperku vydána výzva pro občany a instituce, aby svými dary přispěli k založení muzea. Po drobných úpravách sedmi místností ve vile po odsunuté rodině majitele skláren A. Kralika, zvané zámeček (Vimperk, Adolfov čp. 1), byl získán vhodný prostor pro muzeum. Zde byly zároveň uloženy dokumenty a vzácné listiny městského historického archivu. Základ muzejních sbírek tvořily částečně konfiskáty po odsunutých německých obyvatelích Vimperka, soukromá sbírka Kraliků, nejhodnotnějším darem pro muzeum byl soubor řezaného skla z let od dr. Budínského a vzácná inkunábule knihy tiskaře Jana Alacrawa z roku 1484 tištěné ve Vimperku. Rodiny Frejků, Urbanů, Joachimsthalerů a Bergmanů věnovaly výrobky vimperských skláren, mnoho dalších občanů věnovalo řadu různých předmětů, ale v muzejní evidenci nebyla bohužel uvedena jejich jména. Slavnostní otevření muzea se konalo až 5. února 1950, pro veřejnost bylo otevřeno od května. Sice existuje plán expozic, ale žádný doklad o tom, jak muzeum skutečně vypadalo. O jeho činnosti se také nedochovaly žádné zprávy ani nebyla vytvořena evidence sbírkových předmětů, byly vedeny jen seznamy s velice nedostatečnými popisy, ze kterých není možno rekonstruovat vývoj muzejních sbírek. Krátce po otevření muzea se již jednalo o jeho přemístění, neboť byl zámeček mezitím přidělen hudební škole na učebny a byt jejího ředitele. Ještě v roce 1950 převzal muzeum Okresní národní výbor ve Vimperku (v letech byl Vimperk okresním městem), Pokračování na str. 3 Veřejná sbírka Zvon pro Vimperk Město Vimperk oznamuje široké veřejnosti, že celkem se vybralo ,45 Kč. Všem dárcům děkujeme. Termín zastupitelstva: Kdo zavítal v poslední době na Vodník, připadal si jako v opravdové zimě díky silné vrstvě umělelého sněhu. foto j. VIENER Městu Vimperk se v oblasti životního prostředí daří Rok 2013 je za námi a nastal čas ohlédnout se za uplynulým rokem a zároveň se zamyslet, co nás čeká tento rok. Jak se tedy městu Vimperk dařilo v roce 2013 v oblasti životního prostředí? Zhodnotit poměrně rozsáhlou činnost s nestejnými kritérii je vždy velmi obtížné a často neobjektivní. Velmi rozdílně mohou tuto oblast hodnotit občané, jinak pracovníci Odboru ŽP, jinak vedení města. Pokusím se tedy nejdříve držet faktů. V roce 2013 město Vimperk získalo další ocenění za práci v oblasti životního prostředí. Na jaře to bylo ocenění za účast v celostátním finále soutěže O křišťálovou popelnici a ocitlo se tak mezi 14 nejlepšími obcemi a městy z více jak hodnocených obcí v rámci České republiky. V soutěži se hodnotí odpadové hospodářství města jako celek, zejména míra aktivity, komplexnost hospodaření, dosažené výsledky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, informovanost obyvatel atd. V prosinci 2013 byly vyhodnoceny webové stránky o životním prostředí ve Vimperku a okolí na oficiální internetové prezentaci města mezi patnácti nejlepšími stránkami v rámci 269 měst v České republice s více jak obyvateli. Pokračování na str. 4 Výsledek Tříkrálové sbírky 2014 Celkem Kč, to je výsledek Tříkrálové sbírky Ani jsme se nenadáli a už máme sečteno a podtrženo. V úterý v odpoledních hodinách jsme mohli zaslat částku výtěžku, kterou naši koledníci vykoledovali, na účet Charity České republiky. Zároveň jsme mohli říci, že i v letošním roce byli všichni dárci, kterým je pomáhat tak vlastní, štědří, a to často i přes nepříznivou ekonomickou situaci. Našli se i tací, kteří nám darovali do kasičky celé dva tisíce korun, ale nejen jim patří díky. Upřímně děkujeme i těm, kteří mnohdy sami nemají dostatek peněz a vhodí částku ze svých skromných úspor. Mnozí na nás čekali a měli slzy v očích, když jsme přišli, protože si mysleli, že jejich dům nenavštívíme. Pokračování na str od hod. v MěKS Vimperk. Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin.

2 2 tel Vimperské noviny 2/2014 Zprávy z Rady Rada města dne Změna způsobu vytápění budovy bývalé lesnické školy odloženo na jednání RM , rozhodla zřídit časově omezené pracovní místo 0,3 pracovního úvazku po dobu čtyř měsíců v termínu od do na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodla zřídit dvě časově omezená pracovní místa asistentů prevence kriminality u Městské policie Vimperk na dobu určitou od do , provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 74), zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 75 č. 76), schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka výpočetní techniky a IT služeb a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči IT Profi, s. r. o., Hluboká nad Vltavou, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na dodávky Úpravy zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu dodávka herních prvků mezi městem Vimperk a firmou Tomovy parky, s. r. o., Karlovice-Radvánovice, Turnov, schvaluje Městským lesům Vimperk, s. r. o., nákup velkoobjemového vozu, schvaluje dokument Zásady dotační politiky pro sport. Rada města dne rozhodla v souladu se smlouvou o dílo ze dne , kterou uzavřelo město Vimperk se společností VYSLYSTAV, s. r. o., Halže, na veřejnou zakázku na stavební práce Vimperk, ulice Hraničářská rekonstrukce místní komunikace, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení splnění termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli, na základě protokolu o posouzení kvalifikace, který pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk, ulice Mírová čp. 458 výměna oken, rozhodla vyloučit uchazeče STAKOPLAST cz, spol. s r. o., Strakonice I, z účasti v zadávacím řízení, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk, ulice Mírová čp. 458 výměna oken, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Morez stavební, s. r. o., Plzeň-Škvrňany, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, provádí zvýšení objemu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 1), rozhodla uzavřít smlouvu č. 26 o svozu a odstraňování komunálního odpadu mezi Městskými službami Vimperk, s. r. o., a podnikajícím subjektem městem Vimperk, rozhodla uzavřít smlouvu o darování dřevin k vlastnímu zpracování mezi Rostislavem Váchou, bytem Hrabice 10 Vimperk, a městem Vimperk, souhlasí ve smyslu uzavřené dohody o realizaci a budoucím vypořádání investice PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU ulice 1. máje, Vimperk ze dne se změnou způsobu vytápění v objektu čp. 313 v ulici Hřbitovní a čp. 194 v ulici 1. máje ve Vimperku (bývalá lesnická škola) ve smyslu přechodu ze stávajícího plynového vytápění na nový rozvod CZT s kombinací se stávající plynovou kotelnou, rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s německým subjektem Kultur:Land GmbH, o finanční úhradě za vytvoření programu festivalu NaturVision 2014 ve Vimperku a poskytnutí 8 ks filmů dle předloženého návrhu, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a RE- VITA group, s. r. o., Vimperk, na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a rodinou Bednarčíkovou, K Rokli čp. 496 Vimperk, na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč spor- tovnímu klubu SNOWRIDERS Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním závodů krajského přeboru v roce 2014, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč pro SKI KLUB ŠUMAVA Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mistrovství ČR staršího žactva v běhu na lyžích ve dnech na Zadově, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč pro SKI KLUB ŠUMAVA Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním XXIX. Šumavského skimaratonu 2014, který se uskuteční na Kvildě, rozhodla ukončit sbírku na pořízení nového zvonu ke dni Rada města dne bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2013 ve výši 1,4 % a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla tato míra inflace uplatněna, souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk č. 1884/2, 1884/10 a 1883/1 v k. ú. Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem, schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek s platností od , stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 2014 ve výši 169 Kč/hod., rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Domu dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Vimperk, na úhradu nákladů spojených s pořádáním 1. ročníku turnaje ve florbalu dne , jmenuje komisi pro výběr asistentů prevence kriminality při Městské policii Vimperk ve složení: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Radek Jiránek, Bc. Jan Kurz, Milan Kobera, Bohuslav Rubeš, Bc. Lenka Tomanová, Mgr. Jitka Bednarčíková. Náhradníci členů výběrové komise jsou: Ing. Bohumil Petrášek, Bc. Václav Narovec, Peter Macorlík, Mgr. Jana Korbelová, Jitka Veverková. Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města Výsledek Tříkrálové sbírky 2014 Dokončení ze str. 1 Díky samozřejmě také patří obětavým koledníkům, hlavně těm, kteří nám pomáhají pravidelně. Každý rok si pro dobro věci dokáží odepřít něco ze svého volného času a obchází domy s Tříkrálovou koledou. Vykoledovaná částka putuje dále do Charity České republiky, kde se přerozděluje i na humanitární účely v jiných částech světa. Abychom mohli zvyšovat kvalitu našeho zařízení, prostředky, které se vybraly, budou použity na zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty Domova klidného stáří Pravětín. Ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkujeme a těšíme se opět na vás při příští Tříkrálové sbírce. Tímto zároveň prosíme nové zájemce, kteří by měli chuť nám pomoci příští rok, aby nás kontaktovali na tel Alena Škopková, DiS., Jana Brabcová, koordinátorky TS 2014

3 Vimperské noviny 2/2014 tel let muzea ve Vimperku Dokončení ze str. 1 sbírkové předměty byly uloženy v bednách a umístěny v nevyhovujících prostorách na náměstí v ulici pod městským úřadem čp. 3 a 4. Občané města byli s umístěním muzea, na které byli právem hrdi, velmi nespokojeni a žádali pro ně vhodnější prostory. Rada města proto rozhodla přestěhovat muzeum na zámek, kde bylo v květnu 1962 opět zpřístupněno veřejnosti. V roce 1992 prodalo město Vimperk zámek Ministerstvu životního prostředí pro sídlo nově vzniklé Správy Národního parku a CHKO Šumava. Ke dni 30. dubna 1993 bylo převedeno Městské muzeum ve Vimperku na nového zřizovatele Správu NP a CHKO Šumava, jeho nový Tradicím se nevyhnete, obzvlášť o Vánocích název je Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava. Muzeum se ve své sbírkotvorné činnosti zaměřuje na tři základní okruhy: muzejní dokumentaci krajiny, kterou tvoří příroda a lidská činnost, tedy na přírodopisné exponáty a etnografii a stará šumavská řemesla, dějiny sklářské výroby na Šumavě, dějiny knihtisku a knižní kultury. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírky jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury. Pracovníci společnosti ČE- VAK ve Vimperku by vám však rychle odpověděli, že některých se dobrovolně a rádi vzdají. Ptáte se proč? Už několik let po sobě zažívají v předvánočním čase velkou trojku, tedy po sobě tři jdoucí poruchy. Ani poslední Vánoce nebyly výjimkou. Už 23. prosince praskl vodovodní řad v Nerudově ulici a o pár hodin později, tedy na Štědrý den dopoledne, pak v Čelakovského ulici. Do třetice pak odpoledne velkou trojku završila porucha v Klostermannově ulici. Opravy poruch zaberou nějaký čas. Místo se musí přesně lokalizovat, vytyčit ostatní sítě, vykopat místo poruchy, vyměnit porušenou část, natlakovat znovu vodovodní potrubí, zkrátka je za tím spousta práce. To všechno se dělo na Štědrý den, kdy v rodinách vrcholí sváteční přípravy, lidé na poslední chvíli uklízí, pečou, vaří a hlavně myjí nádobí. I proto se dodatečně všem odběratelům omlouváme, ale snažili jsme se, aby odstávka dodávek pitné vody byla co nejkratší, řekl vedoucí provozního střediska Vimperk Vladimír Myslík. Odstávky trvaly zhruba dvě hodiny a na místo se na Štědrý den za montéry vypravil i starosta Vimperku Bohumil Petrášek. Doufejme, že jsme si podobné události vybrali na dlouhou dobu dopředu, dodal. Vladimír Myslík, ČEVAK Můj názor na městskou policii PhDr. Ladislav Čepička, vedoucí muzea při správě NP a CHKO Šumava Je Městská policie Vimperk tak neschopná nebo se mi to jen zdá? Již několik roků sleduji Městskou policii, jaký má benevolentní až laxní přístup k majitelům motorových vozidel, kteří opakovaně stávají na parkovacích místech vyhrazených pro invalidy, i když nemají oprávnění tato místa obsazovat. Porušují pravidla o silničním provozu. Ví Městská policie, že toto majitele vozidel porušují anebo ani strážnici neznají dopravní předpisy? Parkoviště na Luční před výměníkem tepla je toho důkazem. O ulici níže stává na místě pro invalidy dokonce vozidlo taxislužby. Tito řidiči dobře vědí, že strážníci Městské policie se nebudou zdržovat ve večerních hodinách těmito problémy, a proto toho soustavně využívají. Je otázkou času, kdy dojde k výměně názorů s těmi majiteli vozidel, kteří mají invalidní průkaz, a tato stání jsou vyhrazena pouze pro ně. Karel Opatrný Čtvrtá přednáška 5. ročníku VAS zvonařství Ve čtvrtek 16. ledna 2014 proběhla čtvrtá přednáška 5. ročníku Vimperské akademie seniorů a tématu Historie zvonařství a tóny zvonů se ujal odborník na slovo vzatý pan Petr Rudolf Manoušek, výrobce zvonů a zároveň soudní znalec v oboru zvonařství a kampanologie. Studenti VAS shlédli během přednášky dva krátké filmy první film byl natočen již před 25 lety a dokumentoval zrození dvou zvonů na Slovensko od samého počátku výroby přes jejich vysvěcení a umístění do zvonice. Druhý film pak dokumentoval umění zvonařství pana Manouška včetně vytvoření nádherné Možná Koncertní zvonohry. Součástí druhého filmu byla i kratičká reportáž z restaurování prvního vimperského zvonu Maria Hilf v roce Povídání pana Manouška bylo velice zajímavé a poutavé a není se tedy čemu divit, že z plánované hodinové přednášky se stala přednáška dvouhodinová. Příští přednáška pro přihlášené do VAS se uskuteční ve čtvrtek 20. února Tentokrát nás seznámí pracovník Správy NP a CHKO Šumava pan Miroslav Böhm s historií a vývojem ochrany přírody v ČR. E. Hervertová Foto: Mgr. Z. Kuncl Na letošní rok jsou v našem městě v plánu dvě veliké stavební akce. Konečně započnou práce na bývalém koupališti. Lze tedy předpokládat, že už je vybrána firma spolehlivá, dochvilná a solidní. Za ušetřené peníze z doby, kdy se neprovozoval areál letního koupaliště, bylo opraveno hřiště u druhé ZŠ. Bude zajímavé sledovat, jak zde naši mladí spoluobčané sportují v hojném počtu. Je samozřejmě dobré, když se takto využijí ušetřené prostředky. Bude to ale ještě asi chtít vždy na některé odpoledne vypnout internetovou síť a tím děti odpoutat od novodobé metly informační komunikace. Druhá chystaná akce je oprava úpravny pitné vody v Brlohu. Platí zde totéž jako u bývalého koupaliště? Vše domluveno, připraveno, zajištěno? Obyvatelé Hraničářské ulice ví své o opravě nebo rekonstrukci. Spíše by pro tuto ulici měl být zaveden nový místopisný název: Zakletá. Plány jsou jistě hezké, člověk si řekne, konečně se tu něco děje. Přesto se jako malý červík vkrádá do našich myslí jedno pochybovačné slovo: možná. Máme hledět s optimismem do budoucnosti, jak nás masírují různí ekonomové a prognostici. Ale to slůvko možná zůstává viset ve vzduchu jako smogová vlna. Karel Beránek

4 4 tel Vimperské noviny 2/2014 Městu Vimperk se v oblasti životního prostředí daří Dokončení ze str. 1 Závěrem roku 2013 město Vimperk převzalo ocenění za 2. místo v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži Jihočeši třídí odpady 2013 v kategorii měst s více než obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a papíru v přepočtu na obyvatele. Vimperk sice nezopakoval svá vítězství z let 2009, 2011 a 2012, ale přesto i letošní druhé místo je výrazným úspěchem a potvrzením toho, že Vimperáci patří v třídění odpadů dlouhodobě k nejlepším. Velmi potěšilo i vítězství v soutěži o nejlépe třídící obec s rozšířenou působností (ORP) v rámci všech kategorií. Mezi 17 obcemi Jihočeského kraje ORP Vimperk získala 1. místo. Toto umístění je výsledkem třídění nejen občanů Vimperka, ale všech obyvatel žijících na území ORP. V této souvislosti byl nejkrásnější pohled na výsledkovou listinu obcí do 500 obyvatel, kde mezi 370 obcemi Jihočeského kraje získala Kvilda 1. místo, Nové Hutě 2. místo, Borová Lada 3. místo a Kubova Huť 4. místo. Tolik tedy medaile, ale pro obyvatele Vimperka jsou podstatnější další věci. Dovolím si konstatovat, že se podařila rekonstrukce arboreta a letňáku a Vimperáci tak získali další místo pro procházky a odpočinek. Odpadové hospodářství města se daří udržet na vysoké úrovni nejenom provozně (právě teď o Vánocích jsem vzpomínal na hromady odpadů na sídlišti před 10 lety), ale je stabilizované i ekonomicky. Díky této skutečnosti jsme opět pro rok 2014 nemuseli zvyšovat cenu za likvidaci odpadů. Úspěšně pokračuje projekt se společností Eko-kom, a. s., a díky tomuto projektu máme třídění opravdu zadarmo. Na nově vybudované dotřiďovací lince společnosti Jihosepar nás potěšila vysoká návštěvnost Odpadových dnů, kde se Vimperáci seznámili s dalším zpracováním vytříděného odpadu. Třetím rokem pokračoval projekt vysazování stromů žáky základních škol v tzv. aleji absolventů a u Volyňky pod Lidlem opravdu již nová alej vzniká. Úspěšně jsme zprovoznili facebookové stránky o záchytných kotcích pro psy. Díky tomuto novému médiu se doba zdržení nalezených, opuštěných a zatoulaných psů velmi podstatně zkrátila. Všechny tyto příjemné výsledky jsou především zásluhou a oceněním Vás, občanů města Vimperk (můžeme dát stovky kontejnerů na třídění, ale třídit musí ten občan, můžeme vymyslet alej absolventů, ale školáci musí přijít sázet ) a tak mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří svým vzorným přístupem k životnímu prostředí Vimperku pomáháte. Není ale vše tak ideální, jak by se po přečtení předešlých řádků mohlo zdát. Neustále se setkáváme s neúctou k práci druhých a s vandalismem (poškozené odpadkové koše, zlomené nově vysazené stromy, nepořádek). Každý odhozený papír musí někdo uklidit, každý zničený koš musíme my všichni zaplatit. Neustále musíme při jakékoliv realizaci na veřejném prostoru zvažovat, zda to někdo nezničí nebo rovnou neukradne. Právě v této oblasti má Vimperk značné rezervy. Všímejme si prosím víc svého okolí a těch, kteří ničí práci druhých. A co nás čeká v roce 2014? Věřím, že navážeme na předešlé roky a Vimperáci opět budou patřit k nejlepším v třídění odpadů, nejenom do aleje absolventů přibudou nové stromy, pozveme Vás opět na Odpadové dny, snad i ten poplatek za odpady udržíme ve stejné výši. Věřím, že i pracovníci Městských služeb udrží svůj vysoký standart a opět vzorně budou odklízet náš nepořádek a starat se o naše město a my si toho možná ani nevšimneme, protože vyvezenou popelnici, posečený trávník a uklizený sníh považujeme bohužel mnohdy za samozřejmost. Chtěli bychom se v roce 2014 trochu zaměřit na čistotu ovzduší ve městě a možná i těm, kteří nám tady nejvíc čoudí z komínů nabídnout pomocnou ruku. Budeme se muset zabývat i nadále odpady, protože se velmi vážně připravuje legislativní změna, která zakáže klasické skládkování, a my bychom si za 10 let kladli nerudovskou otázku Kam s ním?. Na závěr Vám přeji hodně zdraví a úspěšný rok Ing. Josef Kotál, Odbor ŽP Jakou žárovku? Nahrazení klasických wolframových žárovek úsporkami ušetří domácnostem ročně až korun Již 65 % českých domácností svítí alespoň jedním úsporným zdrojem světla a další stále přibývají. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti esvětlo. cz. Úsporné osvětlení domácnostem ušetří až korun ročně. Vysoká energetická náročnost wolframových žárovek byla hlavním důvodem ukončení jejich výroby. Z průzkumu portálu esvětlo.cz vyplývá, že tuzemská domácnost potřebuje na svícení v průměru 18 žárovek. V případě kompletní výměny klasických energeticky náročných zdrojů světla (wolframové či halogenové zdroje) za kompaktní lineární zářivky či LED světelné zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až korun za jediný rok. Úsporné zářivky do koše nepatří! S rapidním růstem počtu úsporek roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží. Zatímco vysloužilé wolframové žárovky lze bez obav vyhodit do koše, ty úsporné je třeba odevzdat k ekologické recyklaci. Kvůli toxické rtuti, kterou v malém množství světelné zdroje obsahují, se s nimi musí zacházet jako s nebezpečným odpadem Dalším důvodem pro recyklaci vysloužilých zářivek je možnost opětovného využití surovin, které úsporky obsahují. Rtuti v zářivce se není třeba bát, zátěž pro životní prostředí představuje jen při neodborné likvidaci a ve vysoké koncentraci. Rtuť se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca 2 5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora či předat firmě zabývající se likvidací odpadu. O zpětný odběr a následnou recyklaci se stará nezisková společnost EKOLAMP, která zajišťuje tuto službu občanům i firmám zdarma. Úsporky patří na místo zpětného odběru: nyní jich je téměř V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v kterémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem. Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně a další stále přibývají. Společnost EKOLAMP již rozmístila více než malých sběrných nádob. Kde se nachází nejbližší sběrné místo, lze zjistit přes internet na EKOLAMP, s. r. o. Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj esvětlo.cz) Klasická žárovka Halogenová žárovka Kompaktní úsporná žárovka LED žárovka Spotřeba 60 W 52 W 12 W 9 W Životnost 1 rok 2 roky 12 let 25 let Cena za potřebné množství světelných zdrojů za 25 let Náklady na elektřinu za 25 let* Celkové náklady za 25 let 250 Kč 600 Kč 270 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 Vimperské noviny 2/2014 tel OS Stanislavy Chumanové Vážení a milí spoluobčané, přestože rok 2013 je již minulostí, chtěli bychom Vás seznámit s tím, na co a kam jsme během tohoto roku investovali finanční prostředky. Zde je tedy základní přehled našich výdajů s komentáři. Příspěvek na letní tábor dětí s patologickými jevy: Kč. Vodnická brusle zakoupení medailí: Kč. Pořízení ceny na Natur Vision za nejlepší dětskou kresbu: Kč. Příspěvek na světlo nad operační stůl na chirurgickou ambulanci v Nemocnici Vimperk: Kč. Zakoupení speciální sedačky pro Aničku, která se nemůže samostatně pohybovat: Kč. Příspěvek na hypoalergenní oblečení pro občanku Vimperka: Kč. Největší naší investicí v celkové částce Kč byla realizace parku pro seniory a naše občany Areál zdraví ve Sklářské ulici. Tento projekt by se nám nepodařilo vybudovat bez pomoci společnosti Lesostavby Třeboň, středisko Vimperk, která realizovala zdarma veškeré potřebné práce a instalaci venkovních fitness prvků a oplocení objektu. Spolupráce se společností Lesostavby Třeboň si velice vážíme, jsou našimi dlouholetými partnery, stejně jako vimperská společnost OV Media, která darovala celou částku potřebnou na nákup sedačky pro Aničku. Velice děkujeme všem vimperským firmám a občanům, kteří nám na naši činnost přispěli zejména Lesostavby Třeboň, OV Media Vimperk, SAK Vimperk, Crystalaktiv Bohemia Vimperk, Agromont Vimperk, Vávrová Věra, Petr David, Jaroslava Martanová a Jiří Slavík, Václav Bohuslav, Malíková Martina, Jan Bauer, Jiří Founě s rodinou, Jan Bočan, Pavel Schröder, Štěpán Smutný, Jarmila Schröderová a Václav Vokatý. Celkově jsme od dárců obdrželi Kč a vlastní činností pořádáním charitativních diskoték a dobročinných bazarů jsme získali dalších Kč. Veškerou naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory občanů, firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří nám je zdarma zapůjčují a podporují naše akce. Zde patří dík manželům Marouskovým restaurace AMA, kteří nám zdarma připravili výborný raut při otevření Areálu zdraví. Manželům Kutilovým jsme vděčni za bezplatné půjčování sálu pro naše charitativní diskotéky, DJs Ivanovi Müllerovi a Radku Chalupskému za to, že hráli bez nároku na odměnu. Prostory nám také poskytla Střední škola Vimperk na Vánoční bazar, při kterém zajistila občerstvení paní Laďka Martanová. Naše poděkování patří také Městským službám Vimperk, Městským lesům, jejich pracovníkům a pracovníkům Městského úřadu, všichni se vždy významnou měrou a velmi flexibilně podílejí na projektech sdružení. Neobešli bychom se ani bez pomoci médií a informační serverů, v nichž se naše akce propagují. Zde je tedy nutné zmínit servery vimperk. eu, prachatickonews., vimperk. cz, Český rozhlas, Českou poštu a firmu S-tisk, která pomáhá s tiskem plakátů a další. Nechtěli bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávají darem věci do tombol a na vánoční bazar. Velký dík patří také občanům Vimperka, kteří nás podporují a našich akcí se zúčastňují. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak prostě děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí nám. Pro rok 2014 připravujeme následující již tradiční akce a samozřejmě i něco nového. Čeká nás realizace nového parku, který jsme prozatím pojmenovali Park nad Pekárnou. V této chvíli je na místě staré zanedbané hřiště a sídliště, ve kterém bydlí mnoho mladých rodin, postrádá příjemný prostor, kde by si mohly děti hrát a rodiče odpočinout. Upravíme tedy tento prostor do podoby parku a současně předěláme i jeho bezprostřední okolí. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste s námi přišli o podobě budoucího parku debatovat. Setkání s obyvateli sídliště se bude u této příležitosti konat v přímo na místě hřiště. Těšíme se na Vaše podněty, zároveň Vám představíme své plány a vizi, co s tím místem budeme dělat. Dne Vás zveme na koncert Vimperské dechovky s překvapením, který proběhne v sálu Cihelna. V dubnu, konkrétně , pořádáme tradiční discoples jako pokaždé v hotelu Zlatá hvězda. Před Vánocemi proběhne Vánoční charitativní bazar, datum jeho konání upřesníme v průběhu roku. O jednotlivých akcích a vynaložených finančních prostředcích Vás budeme průběžně informovat. Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši finanční i materiální pomoc, společně tak přispějeme dobré věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě. Příspěvky můžete zasílat na účet: /0100. Za OS Stanislavy Chumanové Věra Vávrová Park nad pekárnou Dovolujeme si Vás pozvat k veřejné debatě o způsobu využití prostoru hřiště Mírová 453 (nad pekárnou) a jeho okolí. Setkání se koná dne v hod. přímo na místě. Těšíme se na setkání s Vámi. Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, město Vimperk, Odbor ŽP Boubín zdolán na chůdách Dne v půl desáté dopoledne vyrazilo z Kubovy Huti trio chůdařů na Boubín (1 362 m). V půl dvanácté na jeho vrcholu stanuli chůdaři Petr a Pavel Jirkovský, Josef Fitti Jiroušek (ten na chůdách již podruhé ) a dále doprovod šerpové Štefan Co o pivu možná nevíte Co je chmel a jaké užití má v pivovarnictví? Chmel (chmel otáčivý Humulus lupulus) je dvouděložná dvoudomá vytrvalá bylina z řádu růžotvarých, čeledi konopovitých s pravotočivou liánou. Pro pivovarské účely se využívá kvůli žlázkám lupulinu, které v sobě obsahují pivovarsky cenné látky, pouze samičích rostlin. Samčí rostliny se ve volné přírodě ze zákona ničí, protože oplodněné hlávky mají sníženou pivovarskou hodnotu. Chmel dodává pivu především hořkost, ale též vůni, a má vliv i na řadu dalších vlastností. Odrůdy chmelů používaných v pivovarnictví se řadí do pěti skupin: jemně aromatické (v ČR Žatecký poloraný červeňák tradiční jemný aromatický chmel Zeleňák, Míra Hryzbyl a František Franta. Výstup byl velmi náročný, přes některé zmrzlé úseky jsme chůdy přenášeli, přesto došlo i k pádům a drobným zraněním. Fitti šel navíc na chůdách i část sestupu. Chůdyklub Vimperk (Fitti) zaručující vynikající chuť a vůni připravených piv), aromatické (v ČR Sládek), jemně hořké (v ČR Premiant), hořké, vysokoobsažné. Hlavními oblastmi pěstování chmele kromě České republiky jsou Německo, USA, Čína, Polsko, Velká Británie, Rusko, Ukrajina, Kanada a Austrálie. V České republice se chmel pěstuje ve třech oblastech: v Poohří (Žatecko), v Polabí (Úštěcko) a na Hané (Tršicko). Šumavský pivovar Vimperk používá chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák z žatecké chmelové oblasti, do některých druhů piv doplňkově i odrůdu Premiant a Harmonie. Ing. Oldřich Koza, vrchní sládek Šumavského pivovaru Vimperk

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více