65 let muzea ve Vimperku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "65 let muzea ve Vimperku"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 2/2014 Ročník XIX Zdarma 65 let muzea ve Vimperku První zmínka o muzeu ve Vimperku je v letošním roce stará přesně 100 let. Dne 20. července 1914 starosta města Dominik Igler vyzval všechny občany, aby svými dary přispěli k jeho zřízení. Tuto snahu brzy přerušil začátek první světové války. Další zpráva, ve které se jedná o získání místností pro muzeum, pochází z roku 1923, ale ani tehdy k jeho založení nedošlo. Novým podnětem v nové době byl přípis pražského Národního muzea z 24. července 1946, zda je v městě muzeum či zda existuje úmysl je vybudovat. Nato 3. října 1946 navštívili Vimperk pověřenci pro dozor nad muzei v pohraničí, kteří projednali možnost a podmínky pro založení městské muzejní instituce, ale následně přišlo koncem října z Národního muzea písemné vyjádření, na jehož základě bylo od zřízení muzea upuštěno. V srpnu 1947 se usnesla rada MNV ve Vimperku, že požádá Místní osvětovou radu o ustavení muzeálního odboru, který by řídil přípravné práce ke zřízení muzea. Na schůzi 22. září 1947 byla Místní osvětovou radou ve Vimperku zvolena muzejní komise. Správcem muzea a historicky cenného městského archivu byl zvolen František Kalma, který byl zároveň archivářem a ještě konal práce spojené s Cestovní informační službou ve Vimperku. V srpnu 1949 byla Místním národním výborem ve Vimperku vydána výzva pro občany a instituce, aby svými dary přispěli k založení muzea. Po drobných úpravách sedmi místností ve vile po odsunuté rodině majitele skláren A. Kralika, zvané zámeček (Vimperk, Adolfov čp. 1), byl získán vhodný prostor pro muzeum. Zde byly zároveň uloženy dokumenty a vzácné listiny městského historického archivu. Základ muzejních sbírek tvořily částečně konfiskáty po odsunutých německých obyvatelích Vimperka, soukromá sbírka Kraliků, nejhodnotnějším darem pro muzeum byl soubor řezaného skla z let od dr. Budínského a vzácná inkunábule knihy tiskaře Jana Alacrawa z roku 1484 tištěné ve Vimperku. Rodiny Frejků, Urbanů, Joachimsthalerů a Bergmanů věnovaly výrobky vimperských skláren, mnoho dalších občanů věnovalo řadu různých předmětů, ale v muzejní evidenci nebyla bohužel uvedena jejich jména. Slavnostní otevření muzea se konalo až 5. února 1950, pro veřejnost bylo otevřeno od května. Sice existuje plán expozic, ale žádný doklad o tom, jak muzeum skutečně vypadalo. O jeho činnosti se také nedochovaly žádné zprávy ani nebyla vytvořena evidence sbírkových předmětů, byly vedeny jen seznamy s velice nedostatečnými popisy, ze kterých není možno rekonstruovat vývoj muzejních sbírek. Krátce po otevření muzea se již jednalo o jeho přemístění, neboť byl zámeček mezitím přidělen hudební škole na učebny a byt jejího ředitele. Ještě v roce 1950 převzal muzeum Okresní národní výbor ve Vimperku (v letech byl Vimperk okresním městem), Pokračování na str. 3 Veřejná sbírka Zvon pro Vimperk Město Vimperk oznamuje široké veřejnosti, že celkem se vybralo ,45 Kč. Všem dárcům děkujeme. Termín zastupitelstva: Kdo zavítal v poslední době na Vodník, připadal si jako v opravdové zimě díky silné vrstvě umělelého sněhu. foto j. VIENER Městu Vimperk se v oblasti životního prostředí daří Rok 2013 je za námi a nastal čas ohlédnout se za uplynulým rokem a zároveň se zamyslet, co nás čeká tento rok. Jak se tedy městu Vimperk dařilo v roce 2013 v oblasti životního prostředí? Zhodnotit poměrně rozsáhlou činnost s nestejnými kritérii je vždy velmi obtížné a často neobjektivní. Velmi rozdílně mohou tuto oblast hodnotit občané, jinak pracovníci Odboru ŽP, jinak vedení města. Pokusím se tedy nejdříve držet faktů. V roce 2013 město Vimperk získalo další ocenění za práci v oblasti životního prostředí. Na jaře to bylo ocenění za účast v celostátním finále soutěže O křišťálovou popelnici a ocitlo se tak mezi 14 nejlepšími obcemi a městy z více jak hodnocených obcí v rámci České republiky. V soutěži se hodnotí odpadové hospodářství města jako celek, zejména míra aktivity, komplexnost hospodaření, dosažené výsledky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, informovanost obyvatel atd. V prosinci 2013 byly vyhodnoceny webové stránky o životním prostředí ve Vimperku a okolí na oficiální internetové prezentaci města mezi patnácti nejlepšími stránkami v rámci 269 měst v České republice s více jak obyvateli. Pokračování na str. 4 Výsledek Tříkrálové sbírky 2014 Celkem Kč, to je výsledek Tříkrálové sbírky Ani jsme se nenadáli a už máme sečteno a podtrženo. V úterý v odpoledních hodinách jsme mohli zaslat částku výtěžku, kterou naši koledníci vykoledovali, na účet Charity České republiky. Zároveň jsme mohli říci, že i v letošním roce byli všichni dárci, kterým je pomáhat tak vlastní, štědří, a to často i přes nepříznivou ekonomickou situaci. Našli se i tací, kteří nám darovali do kasičky celé dva tisíce korun, ale nejen jim patří díky. Upřímně děkujeme i těm, kteří mnohdy sami nemají dostatek peněz a vhodí částku ze svých skromných úspor. Mnozí na nás čekali a měli slzy v očích, když jsme přišli, protože si mysleli, že jejich dům nenavštívíme. Pokračování na str od hod. v MěKS Vimperk. Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin.

2 2 tel Vimperské noviny 2/2014 Zprávy z Rady Rada města dne Změna způsobu vytápění budovy bývalé lesnické školy odloženo na jednání RM , rozhodla zřídit časově omezené pracovní místo 0,3 pracovního úvazku po dobu čtyř měsíců v termínu od do na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodla zřídit dvě časově omezená pracovní místa asistentů prevence kriminality u Městské policie Vimperk na dobu určitou od do , provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 74), zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 75 č. 76), schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka výpočetní techniky a IT služeb a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči IT Profi, s. r. o., Hluboká nad Vltavou, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na dodávky Úpravy zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu dodávka herních prvků mezi městem Vimperk a firmou Tomovy parky, s. r. o., Karlovice-Radvánovice, Turnov, schvaluje Městským lesům Vimperk, s. r. o., nákup velkoobjemového vozu, schvaluje dokument Zásady dotační politiky pro sport. Rada města dne rozhodla v souladu se smlouvou o dílo ze dne , kterou uzavřelo město Vimperk se společností VYSLYSTAV, s. r. o., Halže, na veřejnou zakázku na stavební práce Vimperk, ulice Hraničářská rekonstrukce místní komunikace, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení splnění termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli, na základě protokolu o posouzení kvalifikace, který pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk, ulice Mírová čp. 458 výměna oken, rozhodla vyloučit uchazeče STAKOPLAST cz, spol. s r. o., Strakonice I, z účasti v zadávacím řízení, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk, ulice Mírová čp. 458 výměna oken, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Morez stavební, s. r. o., Plzeň-Škvrňany, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, provádí zvýšení objemu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 1), rozhodla uzavřít smlouvu č. 26 o svozu a odstraňování komunálního odpadu mezi Městskými službami Vimperk, s. r. o., a podnikajícím subjektem městem Vimperk, rozhodla uzavřít smlouvu o darování dřevin k vlastnímu zpracování mezi Rostislavem Váchou, bytem Hrabice 10 Vimperk, a městem Vimperk, souhlasí ve smyslu uzavřené dohody o realizaci a budoucím vypořádání investice PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU ulice 1. máje, Vimperk ze dne se změnou způsobu vytápění v objektu čp. 313 v ulici Hřbitovní a čp. 194 v ulici 1. máje ve Vimperku (bývalá lesnická škola) ve smyslu přechodu ze stávajícího plynového vytápění na nový rozvod CZT s kombinací se stávající plynovou kotelnou, rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s německým subjektem Kultur:Land GmbH, o finanční úhradě za vytvoření programu festivalu NaturVision 2014 ve Vimperku a poskytnutí 8 ks filmů dle předloženého návrhu, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a RE- VITA group, s. r. o., Vimperk, na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a rodinou Bednarčíkovou, K Rokli čp. 496 Vimperk, na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč spor- tovnímu klubu SNOWRIDERS Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním závodů krajského přeboru v roce 2014, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč pro SKI KLUB ŠUMAVA Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mistrovství ČR staršího žactva v běhu na lyžích ve dnech na Zadově, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč pro SKI KLUB ŠUMAVA Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním XXIX. Šumavského skimaratonu 2014, který se uskuteční na Kvildě, rozhodla ukončit sbírku na pořízení nového zvonu ke dni Rada města dne bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2013 ve výši 1,4 % a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla tato míra inflace uplatněna, souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk č. 1884/2, 1884/10 a 1883/1 v k. ú. Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem, schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek s platností od , stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 2014 ve výši 169 Kč/hod., rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Domu dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Vimperk, na úhradu nákladů spojených s pořádáním 1. ročníku turnaje ve florbalu dne , jmenuje komisi pro výběr asistentů prevence kriminality při Městské policii Vimperk ve složení: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Radek Jiránek, Bc. Jan Kurz, Milan Kobera, Bohuslav Rubeš, Bc. Lenka Tomanová, Mgr. Jitka Bednarčíková. Náhradníci členů výběrové komise jsou: Ing. Bohumil Petrášek, Bc. Václav Narovec, Peter Macorlík, Mgr. Jana Korbelová, Jitka Veverková. Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města Výsledek Tříkrálové sbírky 2014 Dokončení ze str. 1 Díky samozřejmě také patří obětavým koledníkům, hlavně těm, kteří nám pomáhají pravidelně. Každý rok si pro dobro věci dokáží odepřít něco ze svého volného času a obchází domy s Tříkrálovou koledou. Vykoledovaná částka putuje dále do Charity České republiky, kde se přerozděluje i na humanitární účely v jiných částech světa. Abychom mohli zvyšovat kvalitu našeho zařízení, prostředky, které se vybraly, budou použity na zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty Domova klidného stáří Pravětín. Ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkujeme a těšíme se opět na vás při příští Tříkrálové sbírce. Tímto zároveň prosíme nové zájemce, kteří by měli chuť nám pomoci příští rok, aby nás kontaktovali na tel Alena Škopková, DiS., Jana Brabcová, koordinátorky TS 2014

3 Vimperské noviny 2/2014 tel let muzea ve Vimperku Dokončení ze str. 1 sbírkové předměty byly uloženy v bednách a umístěny v nevyhovujících prostorách na náměstí v ulici pod městským úřadem čp. 3 a 4. Občané města byli s umístěním muzea, na které byli právem hrdi, velmi nespokojeni a žádali pro ně vhodnější prostory. Rada města proto rozhodla přestěhovat muzeum na zámek, kde bylo v květnu 1962 opět zpřístupněno veřejnosti. V roce 1992 prodalo město Vimperk zámek Ministerstvu životního prostředí pro sídlo nově vzniklé Správy Národního parku a CHKO Šumava. Ke dni 30. dubna 1993 bylo převedeno Městské muzeum ve Vimperku na nového zřizovatele Správu NP a CHKO Šumava, jeho nový Tradicím se nevyhnete, obzvlášť o Vánocích název je Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava. Muzeum se ve své sbírkotvorné činnosti zaměřuje na tři základní okruhy: muzejní dokumentaci krajiny, kterou tvoří příroda a lidská činnost, tedy na přírodopisné exponáty a etnografii a stará šumavská řemesla, dějiny sklářské výroby na Šumavě, dějiny knihtisku a knižní kultury. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírky jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury. Pracovníci společnosti ČE- VAK ve Vimperku by vám však rychle odpověděli, že některých se dobrovolně a rádi vzdají. Ptáte se proč? Už několik let po sobě zažívají v předvánočním čase velkou trojku, tedy po sobě tři jdoucí poruchy. Ani poslední Vánoce nebyly výjimkou. Už 23. prosince praskl vodovodní řad v Nerudově ulici a o pár hodin později, tedy na Štědrý den dopoledne, pak v Čelakovského ulici. Do třetice pak odpoledne velkou trojku završila porucha v Klostermannově ulici. Opravy poruch zaberou nějaký čas. Místo se musí přesně lokalizovat, vytyčit ostatní sítě, vykopat místo poruchy, vyměnit porušenou část, natlakovat znovu vodovodní potrubí, zkrátka je za tím spousta práce. To všechno se dělo na Štědrý den, kdy v rodinách vrcholí sváteční přípravy, lidé na poslední chvíli uklízí, pečou, vaří a hlavně myjí nádobí. I proto se dodatečně všem odběratelům omlouváme, ale snažili jsme se, aby odstávka dodávek pitné vody byla co nejkratší, řekl vedoucí provozního střediska Vimperk Vladimír Myslík. Odstávky trvaly zhruba dvě hodiny a na místo se na Štědrý den za montéry vypravil i starosta Vimperku Bohumil Petrášek. Doufejme, že jsme si podobné události vybrali na dlouhou dobu dopředu, dodal. Vladimír Myslík, ČEVAK Můj názor na městskou policii PhDr. Ladislav Čepička, vedoucí muzea při správě NP a CHKO Šumava Je Městská policie Vimperk tak neschopná nebo se mi to jen zdá? Již několik roků sleduji Městskou policii, jaký má benevolentní až laxní přístup k majitelům motorových vozidel, kteří opakovaně stávají na parkovacích místech vyhrazených pro invalidy, i když nemají oprávnění tato místa obsazovat. Porušují pravidla o silničním provozu. Ví Městská policie, že toto majitele vozidel porušují anebo ani strážnici neznají dopravní předpisy? Parkoviště na Luční před výměníkem tepla je toho důkazem. O ulici níže stává na místě pro invalidy dokonce vozidlo taxislužby. Tito řidiči dobře vědí, že strážníci Městské policie se nebudou zdržovat ve večerních hodinách těmito problémy, a proto toho soustavně využívají. Je otázkou času, kdy dojde k výměně názorů s těmi majiteli vozidel, kteří mají invalidní průkaz, a tato stání jsou vyhrazena pouze pro ně. Karel Opatrný Čtvrtá přednáška 5. ročníku VAS zvonařství Ve čtvrtek 16. ledna 2014 proběhla čtvrtá přednáška 5. ročníku Vimperské akademie seniorů a tématu Historie zvonařství a tóny zvonů se ujal odborník na slovo vzatý pan Petr Rudolf Manoušek, výrobce zvonů a zároveň soudní znalec v oboru zvonařství a kampanologie. Studenti VAS shlédli během přednášky dva krátké filmy první film byl natočen již před 25 lety a dokumentoval zrození dvou zvonů na Slovensko od samého počátku výroby přes jejich vysvěcení a umístění do zvonice. Druhý film pak dokumentoval umění zvonařství pana Manouška včetně vytvoření nádherné Možná Koncertní zvonohry. Součástí druhého filmu byla i kratičká reportáž z restaurování prvního vimperského zvonu Maria Hilf v roce Povídání pana Manouška bylo velice zajímavé a poutavé a není se tedy čemu divit, že z plánované hodinové přednášky se stala přednáška dvouhodinová. Příští přednáška pro přihlášené do VAS se uskuteční ve čtvrtek 20. února Tentokrát nás seznámí pracovník Správy NP a CHKO Šumava pan Miroslav Böhm s historií a vývojem ochrany přírody v ČR. E. Hervertová Foto: Mgr. Z. Kuncl Na letošní rok jsou v našem městě v plánu dvě veliké stavební akce. Konečně započnou práce na bývalém koupališti. Lze tedy předpokládat, že už je vybrána firma spolehlivá, dochvilná a solidní. Za ušetřené peníze z doby, kdy se neprovozoval areál letního koupaliště, bylo opraveno hřiště u druhé ZŠ. Bude zajímavé sledovat, jak zde naši mladí spoluobčané sportují v hojném počtu. Je samozřejmě dobré, když se takto využijí ušetřené prostředky. Bude to ale ještě asi chtít vždy na některé odpoledne vypnout internetovou síť a tím děti odpoutat od novodobé metly informační komunikace. Druhá chystaná akce je oprava úpravny pitné vody v Brlohu. Platí zde totéž jako u bývalého koupaliště? Vše domluveno, připraveno, zajištěno? Obyvatelé Hraničářské ulice ví své o opravě nebo rekonstrukci. Spíše by pro tuto ulici měl být zaveden nový místopisný název: Zakletá. Plány jsou jistě hezké, člověk si řekne, konečně se tu něco děje. Přesto se jako malý červík vkrádá do našich myslí jedno pochybovačné slovo: možná. Máme hledět s optimismem do budoucnosti, jak nás masírují různí ekonomové a prognostici. Ale to slůvko možná zůstává viset ve vzduchu jako smogová vlna. Karel Beránek

4 4 tel Vimperské noviny 2/2014 Městu Vimperk se v oblasti životního prostředí daří Dokončení ze str. 1 Závěrem roku 2013 město Vimperk převzalo ocenění za 2. místo v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži Jihočeši třídí odpady 2013 v kategorii měst s více než obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a papíru v přepočtu na obyvatele. Vimperk sice nezopakoval svá vítězství z let 2009, 2011 a 2012, ale přesto i letošní druhé místo je výrazným úspěchem a potvrzením toho, že Vimperáci patří v třídění odpadů dlouhodobě k nejlepším. Velmi potěšilo i vítězství v soutěži o nejlépe třídící obec s rozšířenou působností (ORP) v rámci všech kategorií. Mezi 17 obcemi Jihočeského kraje ORP Vimperk získala 1. místo. Toto umístění je výsledkem třídění nejen občanů Vimperka, ale všech obyvatel žijících na území ORP. V této souvislosti byl nejkrásnější pohled na výsledkovou listinu obcí do 500 obyvatel, kde mezi 370 obcemi Jihočeského kraje získala Kvilda 1. místo, Nové Hutě 2. místo, Borová Lada 3. místo a Kubova Huť 4. místo. Tolik tedy medaile, ale pro obyvatele Vimperka jsou podstatnější další věci. Dovolím si konstatovat, že se podařila rekonstrukce arboreta a letňáku a Vimperáci tak získali další místo pro procházky a odpočinek. Odpadové hospodářství města se daří udržet na vysoké úrovni nejenom provozně (právě teď o Vánocích jsem vzpomínal na hromady odpadů na sídlišti před 10 lety), ale je stabilizované i ekonomicky. Díky této skutečnosti jsme opět pro rok 2014 nemuseli zvyšovat cenu za likvidaci odpadů. Úspěšně pokračuje projekt se společností Eko-kom, a. s., a díky tomuto projektu máme třídění opravdu zadarmo. Na nově vybudované dotřiďovací lince společnosti Jihosepar nás potěšila vysoká návštěvnost Odpadových dnů, kde se Vimperáci seznámili s dalším zpracováním vytříděného odpadu. Třetím rokem pokračoval projekt vysazování stromů žáky základních škol v tzv. aleji absolventů a u Volyňky pod Lidlem opravdu již nová alej vzniká. Úspěšně jsme zprovoznili facebookové stránky o záchytných kotcích pro psy. Díky tomuto novému médiu se doba zdržení nalezených, opuštěných a zatoulaných psů velmi podstatně zkrátila. Všechny tyto příjemné výsledky jsou především zásluhou a oceněním Vás, občanů města Vimperk (můžeme dát stovky kontejnerů na třídění, ale třídit musí ten občan, můžeme vymyslet alej absolventů, ale školáci musí přijít sázet ) a tak mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří svým vzorným přístupem k životnímu prostředí Vimperku pomáháte. Není ale vše tak ideální, jak by se po přečtení předešlých řádků mohlo zdát. Neustále se setkáváme s neúctou k práci druhých a s vandalismem (poškozené odpadkové koše, zlomené nově vysazené stromy, nepořádek). Každý odhozený papír musí někdo uklidit, každý zničený koš musíme my všichni zaplatit. Neustále musíme při jakékoliv realizaci na veřejném prostoru zvažovat, zda to někdo nezničí nebo rovnou neukradne. Právě v této oblasti má Vimperk značné rezervy. Všímejme si prosím víc svého okolí a těch, kteří ničí práci druhých. A co nás čeká v roce 2014? Věřím, že navážeme na předešlé roky a Vimperáci opět budou patřit k nejlepším v třídění odpadů, nejenom do aleje absolventů přibudou nové stromy, pozveme Vás opět na Odpadové dny, snad i ten poplatek za odpady udržíme ve stejné výši. Věřím, že i pracovníci Městských služeb udrží svůj vysoký standart a opět vzorně budou odklízet náš nepořádek a starat se o naše město a my si toho možná ani nevšimneme, protože vyvezenou popelnici, posečený trávník a uklizený sníh považujeme bohužel mnohdy za samozřejmost. Chtěli bychom se v roce 2014 trochu zaměřit na čistotu ovzduší ve městě a možná i těm, kteří nám tady nejvíc čoudí z komínů nabídnout pomocnou ruku. Budeme se muset zabývat i nadále odpady, protože se velmi vážně připravuje legislativní změna, která zakáže klasické skládkování, a my bychom si za 10 let kladli nerudovskou otázku Kam s ním?. Na závěr Vám přeji hodně zdraví a úspěšný rok Ing. Josef Kotál, Odbor ŽP Jakou žárovku? Nahrazení klasických wolframových žárovek úsporkami ušetří domácnostem ročně až korun Již 65 % českých domácností svítí alespoň jedním úsporným zdrojem světla a další stále přibývají. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti esvětlo. cz. Úsporné osvětlení domácnostem ušetří až korun ročně. Vysoká energetická náročnost wolframových žárovek byla hlavním důvodem ukončení jejich výroby. Z průzkumu portálu esvětlo.cz vyplývá, že tuzemská domácnost potřebuje na svícení v průměru 18 žárovek. V případě kompletní výměny klasických energeticky náročných zdrojů světla (wolframové či halogenové zdroje) za kompaktní lineární zářivky či LED světelné zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až korun za jediný rok. Úsporné zářivky do koše nepatří! S rapidním růstem počtu úsporek roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží. Zatímco vysloužilé wolframové žárovky lze bez obav vyhodit do koše, ty úsporné je třeba odevzdat k ekologické recyklaci. Kvůli toxické rtuti, kterou v malém množství světelné zdroje obsahují, se s nimi musí zacházet jako s nebezpečným odpadem Dalším důvodem pro recyklaci vysloužilých zářivek je možnost opětovného využití surovin, které úsporky obsahují. Rtuti v zářivce se není třeba bát, zátěž pro životní prostředí představuje jen při neodborné likvidaci a ve vysoké koncentraci. Rtuť se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca 2 5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora či předat firmě zabývající se likvidací odpadu. O zpětný odběr a následnou recyklaci se stará nezisková společnost EKOLAMP, která zajišťuje tuto službu občanům i firmám zdarma. Úsporky patří na místo zpětného odběru: nyní jich je téměř V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v kterémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem. Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně a další stále přibývají. Společnost EKOLAMP již rozmístila více než malých sběrných nádob. Kde se nachází nejbližší sběrné místo, lze zjistit přes internet na EKOLAMP, s. r. o. Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj esvětlo.cz) Klasická žárovka Halogenová žárovka Kompaktní úsporná žárovka LED žárovka Spotřeba 60 W 52 W 12 W 9 W Životnost 1 rok 2 roky 12 let 25 let Cena za potřebné množství světelných zdrojů za 25 let Náklady na elektřinu za 25 let* Celkové náklady za 25 let 250 Kč 600 Kč 270 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 Vimperské noviny 2/2014 tel OS Stanislavy Chumanové Vážení a milí spoluobčané, přestože rok 2013 je již minulostí, chtěli bychom Vás seznámit s tím, na co a kam jsme během tohoto roku investovali finanční prostředky. Zde je tedy základní přehled našich výdajů s komentáři. Příspěvek na letní tábor dětí s patologickými jevy: Kč. Vodnická brusle zakoupení medailí: Kč. Pořízení ceny na Natur Vision za nejlepší dětskou kresbu: Kč. Příspěvek na světlo nad operační stůl na chirurgickou ambulanci v Nemocnici Vimperk: Kč. Zakoupení speciální sedačky pro Aničku, která se nemůže samostatně pohybovat: Kč. Příspěvek na hypoalergenní oblečení pro občanku Vimperka: Kč. Největší naší investicí v celkové částce Kč byla realizace parku pro seniory a naše občany Areál zdraví ve Sklářské ulici. Tento projekt by se nám nepodařilo vybudovat bez pomoci společnosti Lesostavby Třeboň, středisko Vimperk, která realizovala zdarma veškeré potřebné práce a instalaci venkovních fitness prvků a oplocení objektu. Spolupráce se společností Lesostavby Třeboň si velice vážíme, jsou našimi dlouholetými partnery, stejně jako vimperská společnost OV Media, která darovala celou částku potřebnou na nákup sedačky pro Aničku. Velice děkujeme všem vimperským firmám a občanům, kteří nám na naši činnost přispěli zejména Lesostavby Třeboň, OV Media Vimperk, SAK Vimperk, Crystalaktiv Bohemia Vimperk, Agromont Vimperk, Vávrová Věra, Petr David, Jaroslava Martanová a Jiří Slavík, Václav Bohuslav, Malíková Martina, Jan Bauer, Jiří Founě s rodinou, Jan Bočan, Pavel Schröder, Štěpán Smutný, Jarmila Schröderová a Václav Vokatý. Celkově jsme od dárců obdrželi Kč a vlastní činností pořádáním charitativních diskoték a dobročinných bazarů jsme získali dalších Kč. Veškerou naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory občanů, firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří nám je zdarma zapůjčují a podporují naše akce. Zde patří dík manželům Marouskovým restaurace AMA, kteří nám zdarma připravili výborný raut při otevření Areálu zdraví. Manželům Kutilovým jsme vděčni za bezplatné půjčování sálu pro naše charitativní diskotéky, DJs Ivanovi Müllerovi a Radku Chalupskému za to, že hráli bez nároku na odměnu. Prostory nám také poskytla Střední škola Vimperk na Vánoční bazar, při kterém zajistila občerstvení paní Laďka Martanová. Naše poděkování patří také Městským službám Vimperk, Městským lesům, jejich pracovníkům a pracovníkům Městského úřadu, všichni se vždy významnou měrou a velmi flexibilně podílejí na projektech sdružení. Neobešli bychom se ani bez pomoci médií a informační serverů, v nichž se naše akce propagují. Zde je tedy nutné zmínit servery vimperk. eu, prachatickonews., vimperk. cz, Český rozhlas, Českou poštu a firmu S-tisk, která pomáhá s tiskem plakátů a další. Nechtěli bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávají darem věci do tombol a na vánoční bazar. Velký dík patří také občanům Vimperka, kteří nás podporují a našich akcí se zúčastňují. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak prostě děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí nám. Pro rok 2014 připravujeme následující již tradiční akce a samozřejmě i něco nového. Čeká nás realizace nového parku, který jsme prozatím pojmenovali Park nad Pekárnou. V této chvíli je na místě staré zanedbané hřiště a sídliště, ve kterém bydlí mnoho mladých rodin, postrádá příjemný prostor, kde by si mohly děti hrát a rodiče odpočinout. Upravíme tedy tento prostor do podoby parku a současně předěláme i jeho bezprostřední okolí. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste s námi přišli o podobě budoucího parku debatovat. Setkání s obyvateli sídliště se bude u této příležitosti konat v přímo na místě hřiště. Těšíme se na Vaše podněty, zároveň Vám představíme své plány a vizi, co s tím místem budeme dělat. Dne Vás zveme na koncert Vimperské dechovky s překvapením, který proběhne v sálu Cihelna. V dubnu, konkrétně , pořádáme tradiční discoples jako pokaždé v hotelu Zlatá hvězda. Před Vánocemi proběhne Vánoční charitativní bazar, datum jeho konání upřesníme v průběhu roku. O jednotlivých akcích a vynaložených finančních prostředcích Vás budeme průběžně informovat. Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši finanční i materiální pomoc, společně tak přispějeme dobré věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě. Příspěvky můžete zasílat na účet: /0100. Za OS Stanislavy Chumanové Věra Vávrová Park nad pekárnou Dovolujeme si Vás pozvat k veřejné debatě o způsobu využití prostoru hřiště Mírová 453 (nad pekárnou) a jeho okolí. Setkání se koná dne v hod. přímo na místě. Těšíme se na setkání s Vámi. Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, město Vimperk, Odbor ŽP Boubín zdolán na chůdách Dne v půl desáté dopoledne vyrazilo z Kubovy Huti trio chůdařů na Boubín (1 362 m). V půl dvanácté na jeho vrcholu stanuli chůdaři Petr a Pavel Jirkovský, Josef Fitti Jiroušek (ten na chůdách již podruhé ) a dále doprovod šerpové Štefan Co o pivu možná nevíte Co je chmel a jaké užití má v pivovarnictví? Chmel (chmel otáčivý Humulus lupulus) je dvouděložná dvoudomá vytrvalá bylina z řádu růžotvarých, čeledi konopovitých s pravotočivou liánou. Pro pivovarské účely se využívá kvůli žlázkám lupulinu, které v sobě obsahují pivovarsky cenné látky, pouze samičích rostlin. Samčí rostliny se ve volné přírodě ze zákona ničí, protože oplodněné hlávky mají sníženou pivovarskou hodnotu. Chmel dodává pivu především hořkost, ale též vůni, a má vliv i na řadu dalších vlastností. Odrůdy chmelů používaných v pivovarnictví se řadí do pěti skupin: jemně aromatické (v ČR Žatecký poloraný červeňák tradiční jemný aromatický chmel Zeleňák, Míra Hryzbyl a František Franta. Výstup byl velmi náročný, přes některé zmrzlé úseky jsme chůdy přenášeli, přesto došlo i k pádům a drobným zraněním. Fitti šel navíc na chůdách i část sestupu. Chůdyklub Vimperk (Fitti) zaručující vynikající chuť a vůni připravených piv), aromatické (v ČR Sládek), jemně hořké (v ČR Premiant), hořké, vysokoobsažné. Hlavními oblastmi pěstování chmele kromě České republiky jsou Německo, USA, Čína, Polsko, Velká Británie, Rusko, Ukrajina, Kanada a Austrálie. V České republice se chmel pěstuje ve třech oblastech: v Poohří (Žatecko), v Polabí (Úštěcko) a na Hané (Tršicko). Šumavský pivovar Vimperk používá chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák z žatecké chmelové oblasti, do některých druhů piv doplňkově i odrůdu Premiant a Harmonie. Ing. Oldřich Koza, vrchní sládek Šumavského pivovaru Vimperk

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2011 Ročník XVI Zdarma Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Jarní úklid. Osud vimperského zámku

Jarní úklid. Osud vimperského zámku Vimperské noviny Vydává město Vimperk 4/2013 Ročník XVIII Zdarma Osud vimperského zámku Vážení čtenáři, redakce Vimperských novin se zajímala o další osud vimperského zámku, a proto zaslala dopis paní

Více

Služby na vlně pohody

Služby na vlně pohody Vimperské noviny Vydává město Vimperk 10/2012 Ročník XVII Zdarma Shrnutí roku 2012 po změnách s vydáváním e-op a e-pasů Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských

Více

Co bude s koupalištěm?

Co bude s koupalištěm? Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7-8/2012 Ročník XVII Zdarma Co bude s koupalištěm? Nad otevřením vimperského koupaliště v letošní sezoně se až do nedávna vznášely velké otazníky. Vložit značné finanční

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více

Sezonu zahájil ples města

Sezonu zahájil ples města KONCERT MICHALA DAVIDA sobota 31. 1. 2015 velký sál Jupiter clubu VM od 20 hodin Kulturní tipy výstava klubu železničních modelářů při DDM VM MODELOVÉ ŽELEZNICE 30. 1. 8. 2. suterén ZUŠ VM, 14 18 hod.

Více

4/ 2014 ZKRÁŠLEME SI STRAKONICE! NEJEN 3. DUBNA MODERNÍ KOTLE SPLŇUJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ EKOLOGICKÉ LIMITY SPOLEČNÝ ÚKLID MĚSTA 3. DUBNA, 14.

4/ 2014 ZKRÁŠLEME SI STRAKONICE! NEJEN 3. DUBNA MODERNÍ KOTLE SPLŇUJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ EKOLOGICKÉ LIMITY SPOLEČNÝ ÚKLID MĚSTA 3. DUBNA, 14. 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 4 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 4/ 2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: NOVÝ ČESTNÝ OBČAN MĚSTA STRAKONICE 2 VOLBY DO EVROPSKÉHO

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více