Městský úřad Bučovice Odbor správních agend - oddělení dopravy Jiráskova 502, Bučovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Bučovice Odbor správních agend - oddělení dopravy Jiráskova 502, 685 01 Bučovice"

Transkript

1 Městský úřad Bučovice Odbor správních agend - oddělení dopravy Jiráskova 502, Bučovice Tel.: IČO: ID DS: td3be8p Vyřizuje: Ing. Jiří Knápek Naše zn/čj: MUB/ÚDA-20449/2015 kna Spisová značka: ÚSH/3036/2015/JK Datum: Obdrží: dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, oddělení dopravy, úsek silničního hospodářství pověřený podle ust. 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích ), výkonem působnosti ve věcech silnic s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti, pro územní obvod města Bučovice jako obce s rozšířenou působností a současně pověřený dle ust. 40 odst. 5 písm. c) zákona o pozemních komunikacích výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Bučovice, obdržel dne žádost společnosti OHL ŽS, a.s., IČO , Burešova č.p. 938/17, Veveří, Brno 2, v zastoupení na základě plné moci GEFAB CS, spol. s r.o., IČO , Švédská č.p. 324/5, Tuřany, Brno 20, v zastoupení na základě plné moci ZLINMARK DZ s.r.o., IČO , Pod Šternberkem č.p. 306, Louky, Zlín 4 (dále jen žadatel ) o vydání povolení uzavírky pozemní komunikace a související objížďky podle ust. 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v rámci stavby,,odstranění propadu rychlosti na trati Brno-Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo). Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti podle ustanovení 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ustanovením 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o pozemních komunikacích ) povoluje úplnou uzavírku níže uvedených pozemních komunikací v místě železničních přejezdů, respektive jejich úseků o délce cca 20 m v místě křížení s drahou včetně souvisejících objížděk. dle žádosti a situace návrhu umístění přechodného dopravního značení se jedná o úplnou uzavírku pozemní komunikace: silnice ev.č. III/41917 Křižanovice - přejezd v žel. km 28,419 na pozemku KN parc.č. 480/1 v k.ú. Křižanovice u Bučovic, na dobu trvání: objízdná trasa: bude vedena po MK kolem žel. trati na silnici ev.č. III/4199, délka objízdné trasy 700 m osobní linková doprava: po celou dobu trvání uzavírky bude možné otáčení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové sobní dopravy vedených v trasách Křižanovice-Rašovice a Rašovice - Křižanovice na křižovatce u autobusové zastávky Křižanovice, žel. st. místo otáčení autobusů linkové osobní dopravy bude ze všech směrů označeno velkoformátovými dopravními značkami s nápisem POZOR OTÁČENÍ AUTOBUSŮ" otáčení autobusů linkové osobní dopravy couváním bude zajištěno náležitě poučenou osobou, kterou dodá žadatel o souhlas s uzavírkou nebo investor stavby nebo zhotovitel stavby

2 Č.j. MUB/ÚDA-20449/2015 kna str. 2 v případě, že autobusová zastávka Křižanovice, žel. st. nebude po dobu trvání uzavírky obsluhována všemi nebo částí spojů linkové osobní dopravy, které ji dle schválených jízdních řádů mají obsluhovat, budou na ní vyvěšeny informace, kterými spoji linkové osobní dopravy zastávka není obsluhována (informace připraví společnost KORDIS JMK a.s., jakožto koordinátor IDS JMK) silnice ev.č. III/ Heršpice - Rašovice - Křižanovice - přejezd v žel. km 28,703 na pozemku KN parc.č. 480/1 v k.ú. Křižanovice u Bučovic, na dobu trvání: objízdná trasa: bude vedena po MK kolem železniční trati na silnici ev.č. III/41917, délka objízdné trasy 700 m osobní linková doprava: po celou dobu trvání uzavírky bude možné otáčení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy vedených v trasách Křižanovice-Rašovice a Rašovice - Křižanovice na křižovatce u autobusové zastávky Křižanovice, žel. st. místo otáčení autobusů linkové osobní dopravy bude ze všech směrů označeno velkoformátovými dopravními značkami s nápisem POZOR OTÁČENÍ AUTOBUSŮ" otáčení autobusů linkové osobní dopravy couváním bude zajištěno náležitě poučenou osobou, kterou dodá žadatel o souhlas s uzavírkou nebo investor stavby nebo zhotovitel stavby v případě, že autobusová zastávka Křižanovice, žel. st. nebude po dobu trvání uzavírky obsluhována všemi nebo částí spojů linkové osobní dopravy, které ji dle schválených jízdních řádů mají obsluhovat, budou na ní vyvěšeny informace, kterými spoji linkové osobní dopravy zastávka není obsluhována (informace připraví společnost KORDIS JMK a.s., jakožto koordinátor IDS JMK) silnice ev.č. III/0506 Marefy - přejezd v žel. km 30,675 na pozemku KN parc.č. 496 v k.ú. Marefy, na dobu trvání: objízdná trasa: bude vedena po silnici ev.č. I/50 a dále po MK vedoucí k žel. st. Marefy, délka objízdné trasy 1900 m osobní linková doprava: po celou dobu trvání uzavírky bude možná objízdná trasa všech autobusů linkové osobní dopravy dotčených uzavírkou obousměrně po silnici III/0506, místní komunikací Maref spojující silnice III/0506 a I/50 a po silnici I/50 po celou dobu trvání uzavírky bude možné otáčení všech autobusů linkové osobní dopravy dotčených uzavírkou na křižovatce silnice III/0506 a místní komunikace Maref u domu č.p. 141 místo otáčení autobusů linkové osobní dopravy bude ze všech směrů označeno velkoformátovými dopravními značkami s nápisem POZOR OTÁČENÍ AUTOBUSŮ" otáčení autobusů linkové osobní dopravy couváním bude zajištěno náležitě poučenou osobou, kterou dodá žadatel o souhlas s uzavírkou nebo investor stavby nebo zhotovitel stavby místní komunikace K žel. st. Marefy - přejezd v žel. km 31,289 na pozemku KN parc.č. 496 v k.ú. Marefy, na dobu trvání: objízdná trasa: bude vedena po silnici ev.č. I/50 a dále po silnici ev.č. III/0506, délka objízdné trasy 1900 m osobní linková doprava: autobusy linkové osobní dopravy se budou otáčet na komunikaci před závodem společnosti De Heus a.s. v Marefách veřejně přístupné účelové komunikace Vícemilice-Kloboučky - přejezd v žel. km 34,768 na pozemku KN parc.č. 908 v k.ú. Vícemilice, na dobu trvání: objízdná trasa: bude vedena po silnici ev.č. I/50 a dále po silnici ev.č. II/431, délka objízdné trasy 4000 m osobní linková doprava: nebude dotčena osoba odpovědná za organizování a zabezpečení průběhu celé akce včetně dopravního značení žadatel, kontaktní osoba Ing. Martin Dostál, OHL ŽS, a.s., tel:

3 Č.j. MUB/ÚDA-20449/2015 kna str. 3 další podmínky a skutečnosti Žadatel bude postupovat dle ust. 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ust. 39 odst. 3 vyhlášky o pozemních komunikacích. Realizace dopravního značení bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky o pozemních komunikacích je nedílnou součástí rozhodnutí v předmětné věci stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky. V předmětné věci bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Bučovice, odborem správních agend, oddělením dopravy, úsekem silniční dopravy ze dne ze dne vydané pod č. j. MUB/ÚDA-19967/2015 str Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravní správy, oddělením pozemních komunikací ze dne vydané pod č.j. JMK /2015 V souladu s ust. 39 odst. 3 vyhlášky o pozemních komunikacích žadatel na začátku uzavírky umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena. Žadatel o uzavírku a objížďku provede v případě předpokladu zhoršení stavu dotčených pozemních komunikací z důvodu zřízení uzavírky a vedení související objízdné trasy kontrolu dotčených pozemních komunikací společně s jejich vlastníky, před začátkem uzavírky a po ukončení uzavírky (případně si obě strany pořídí fotodokumentaci či jiné podklady). Uzavírkou nesmí dojít k poškození nebo znečištění povrchu dotčených pozemních komunikací. Náhrady případných zjištěných škod se uskuteční na náklad žadatele a budou uhrazeny vlastníku komunikace v souladu s ust. 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel odstranění případných následných škod, které vznikly v důsledku uzavřených pozemních komunikací. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem. Nikdo nemá dle 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. Dle ust. 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může podat věcně a místně příslušný správní orgán nebo příslušný orgán Policie ČR návrh na doplnění či upřesnění dopravního značení a zařízení. V případě potřeby využití pozemků ve vlastnictví Města Bučovice vyzve stavebník (případně zhotovitel stavby) písemně před započetím prací zástupce odboru územního plánování, rozvoje a investic k předání předmětných pozemků, ploch a komunikací a bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Po ukončení prací budou veškeré dotčené pozemky Města Bučovice (plochy a komunikace) uvedeny do původního bezvadného stavu na náklady stavebníka a bude stavebníkem (případně zhotovitelem stavby) písemně vyzván zástupce odboru územního plánování, rozvoje a investic ke kontrole stavu dotčených pozemků a k jejich převzetí. Po dokončení prací a zrušení objízdných tras předá stavebník pozemky (plochy a komunikace) fyzicky v bezvadném stavu zástupci města (odbor územního plánování, rozvoje a investic), o tomto aktu bude pořízen předávací protokol. V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad omezit toto povolení nebo zrušit. II. Silniční správní úřad v souladu s ust. 24 zákona o pozemních komunikacích zamítá podmínky vlastníka dotčené pozemní komunikace Města Bučovice, ve věci závazku žadatele (zhotovitele), který má: po dobu 60 měsíců od předání pozemku garantovat bezvadný stav dotčených ploch v případě umístění nových staveb (sítí) zajistit po dokončení díla na vlastní náklady geometrické zaměření skutečného provedení stavby (vedení inženýrských sítí) s návrhem smlouvy na zřízení věcného břemene (pokud nedojde k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodů na straně stavebníka, pozbývá tento souhlas platnosti). po dobu uzavírky předmětných přejezdů a trvání objízdných tras bude zodpovídat stavebník za stav a provozuschopnost těchto ploch.

4 Č.j. MUB/ÚDA-20449/2015 kna str. 4 účastníci správního řízení Podle ust. 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. OHL ŽS, a.s., IČO , Burešova č.p. 938/17, Veveří, Brno 2, v zastoupení na základě plné moci společností GEFAB CS, spol. s r.o., IČO , Švédská č.p. 324/5, Tuřany, Brno 20, v zastoupení na základě plné moci společností ZLINMARK DZ s.r.o., IČO , Pod Šternberkem č.p. 306, Louky, Zlín 4 Podle ust. 27 odst. 3 správního řádu jsou účastníky řízení osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Účastníkem řízení dle ust. 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích je vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena, a vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka. Účastníkem správního řízení je rovněž obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a také provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha. Těmito účastníky jsou: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČO: , Žerotínovo náměstí 3/5, , Brno (Oblast Vyškov, Křečkovská 17, Vyškov), Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO , Na Pankráci č.p. 546/56, Praha 4, (Závod Brno, Šumavská 33, Brno), Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO , Dlážděná 1003/7, Praha 1 (Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno), Město Bučovice, IČO Jiráskova 502, Bučovice 68501, Obec Křižanovice, IČO , Křižanovice 85, Bučovice, De Heus a.s., IČO , Marefy 144, Bučovice. Odůvodnění: Žadatel podal dne na podatelnu MÚ Bučovice v písemné podobě žádost adresovanou silničnímu správnímu úřadu ve věci povolení uzavírky pozemních komunikací podle ust. 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a související objížďky. Dle žádosti a situace návrhu umístění přechodného dopravního značení se jedná o úplnou uzavírku dotčených pozemních komunikací v místě železničních přejezdů, respektive jejich úseků o délce cca 20 m v místě křížení s drahou včetně souvisejících objížděk. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. V souladu s ust. 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad projedná žádost s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena. Dle výše uvedeného jsou vlastníky dotčených pozemních komunikací Jihomoravský kraj, Město Bučovice. Dále pak s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, vlastníky dotčených pozemních komunikací jsou Česká Republika, Jihomoravský kraj, Město Bučovice, Obec Křižanovice, a z hlediska otáčení autobusů linkové osobní dopravy je dotčena pozemní komunikace společnosti De Heus a.s. Silniční správní úřad dle ust. 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích žádost projedná s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, těmito obcemi jsou Město Bučovice a Obec Křižanovice Jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěná dráha, projedná silniční správní úřad dle ust. 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích žádost také s provozovatelem dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dle ust. 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ust. 39 odst. 3 vyhlášky o pozemních komunikacích musí být uzavírka a objížďka označena předepsaným způsobem. Označení uzavírky a objížďky upravuje zvláštní předpis, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky o pozemních komunikacích je nedílnou součástí rozhodnutí v předmětné věci stanovení dopravního značení v místě uzavírky a objížďky. Správní orgány stanovující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích mají postavení dotčeného orgánu. Správními orgány příslušnými ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě uzavírky a na trase objížďky jsou:

5 Č.j. MUB/ÚDA-20449/2015 kna str. 5 Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, oddělení dopravy, úsek silniční dopravy, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, oddělení pozemních komunikací, Příslušným správním orgánem ve věci linkové osobní dopravy je dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu, pro danou oblast je jím Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy. Silniční správní úřad dle ust. 24 odst. 1 rozhoduje o uzavírce a objížďce na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. V souladu s ustanovením 44 odst. 1 správního řádu, bylo předmětné správní řízení zahájeno doručením podání žadatele. Silniční správní úřad v předmětném správním řízení shromáždil následující podklady: podání žadatele ze dne evidované pod č. MUB/ÚDA-19987/2015, zplnomocnění k zastupování (plná moc), výpis z obchodního rejstříku, situaci návrhu na umístění přechodného dopravního značení zpracovanou společností ZLINMARK DZ s.r.o. vypracoval Jakub Doležal, kontroloval Lukáš Vonderka, z data 08/2015, stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Bučovice, odbor správních agend, oddělení dopravy, úsek silniční dopravy ze dne vydané pod č. j. MUB/ÚDA-19967/2015 str, stanovení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, oddělení pozemních komunikací ze dne vydané pod č.j. JMK /2015, souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy ze dne pod č.j. JMK /2015 a ze dne pod č.j. JMK /2015, souhlas Ředitelství silnic a dálnic České Republiky, Na Pankráci 546/56, Praha (dále jen ŘSD.), státní příspěvkové organizace jejíž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy - vyjádření ŘSD, závod Brno, Šumavská č.p. 525/33, Brno byl doložen na situaci návrhu přechodného dopravního značení, souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno (dále jen SÚS Jmk, p.o.k.), příspěvková organizace kraje oprávněná k výkonu vlastnických práv Jihomoravského kraje a majetkový správce - vyjádření SÚS Jmk, p.o.k., oblast Vyškov bylo doložen na situaci návrhu přechodného dopravního značení, souhlas Města Bučovice byl doložen situací návrhu přechodného dopravního značení, poté bylo doloženo vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru územního plánování, rozvoje a investic (zástupce města), Jiráskova 502, vyjádření ze dne vydané pod č.j. MÚB/OÚP-19738/2015 posj, souhlas Obce Křižanovice bylo doloženo situací návrhu přechodného dopravního značení, souhlas Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 vyjádření SŽDC Oblastní ředitelství, Kounicova 26, Brno, byl doložen na situaci návrhu přechodného dopravního značení. Silniční správní úřad přípisem ze dne vedeným pod č.j. MUB/ÚDA-20407/2015 kna oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení dle ust. 47 odst. 1 správního řádu. Vzhledem k tomu, že silniční správní úřad měl shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno u zdejšího silničního správního úřadu pod shora uvedenou spisovou značkou, ukončil dokazování a současně podle ustanovení 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí účastníkům tohoto správního řízení dal možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Na základě skutečnosti, že se všichni účastníci správního řízení vzdali písemně do protokolu vedeného pod č.j. MUB/ÚDA-20440/2015 kna práva na vyjádření v souladu s ust. 36 odst. 3 správního řádu, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, a k dnešnímu dni nebyly známy žádné nové skutečnosti, které by měly vliv na vydání rozhodnutí, vydal silniční správní úřad po přezkoumání žádosti a předložených podkladů správního řízení podle ustanovení 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ustanovením 39 odst. 4 vyhlášky o pozemních komunikacích toto rozhodnutí, kterým povolil uzavírku předmětných pozemních komunikací za podmínek a skutečností uvedených ve výroku rozhodnutí. Silniční správní úřad dále pod výrokem II. rozhodl v souladu s ust. 24 zákona o pozemních komunikacích o zamítnutí podmínek vlastníka dotčené pozemní komunikace Města Bučovice, ve věci závazku žadatele (zhotovitele), který má: po dobu 60 měsíců od předání pozemku garantovat bezvadný stav dotčených ploch, v případě umístění nových staveb (sítí) zajistit po dokončení díla na vlastní náklady geometrické zaměření

6 Č.j. MUB/ÚDA-20449/2015 kna str. 6 skutečného provedení stavby (vedení inženýrských sítí) s návrhem smlouvy na zřízení věcného břemene (pokud nedojde k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodů na straně stavebníka, pozbývá tento souhlas platnosti), po dobu uzavírky předmětných přejezdů a trvání objízdných tras bude zodpovídat stavebník za stav a provozuschopnost těchto ploch. Relevantní podmínky týkající se uzavírky a objížďky v souladu s ust. 24 zákona o pozemních komunikacích jsou jenom technické podmínky vymezené v příslušných ustanovení v zákoně případně v jeho prováděcí vyhlášce, proto silniční správní úřad nemůže ve správním rozhodnutí konstituovat podmínky dotýkající se soukromoprávní oblasti. Tyto záležitosti jsou věcí dohody vlastníka komunikace a osoby, která zvláštní užívání realizuje. Silničnímu správnímu úřadu nepřísluší ve správním řízení o povolení uzavírky a objížďky akceptovat podmínky vlastníka pozemní komunikace ve věci realizace případných nových staveb. Silniční správní úřad rovněž zamítl podmínku vlastníka pozemní komunikace, který žadateli (zhotoviteli) ukládá povinnost po dobu uzavírky přejezdů zachovat provozuschopnost dotčených ploch, tato podmínka je irelevantní, vzhledem ke skutečnosti, že v době opravy přejezdů nebude rozhodně provozuschopnost dotčených ploch v místě přejezdu respektive pozemních komunikací zachována. Silniční správní úřad na základě ust. 24 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ust. 39 odst. 4 vyhlášky o pozemních komunikacích specifikoval přesné označení uzavírky, dobu trvání uzavírky, stanovil trasu objížďky. Dále ustanovil osobu odpovědnou za organizování a zabezpečení průběhu celé akce včetně dopravního značení. Uzavírkou byla vyvolána potřeba stanovení přechodného dopravního značení, a proto byla příslušným správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci. Silniční správní úřad v řízení postupoval v souladu s ust. 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích projednal vše související s předmětnou uzavírkou a objížďkou s vlastníky dotčených pozemních komunikací a s obcemi na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a vedena objížďka, rovněž s provozovatelem dráhy a rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Silniční správní úřad neprodleně oznámí rozhodnutí dotčeným subjektům dle ust. 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. 81 a ust. 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. 24 odst. 1 správního řádu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Dle ust. 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Jiří Knápek, v.r. pověřený vedoucí oddělení dopravy

7 Č.j. MUB/ÚDA-20449/2015 kna str. 7 Nedílná součást rozhodnutí: příloha 1 - stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, oddělení dopravy, úsek silniční dopravy příloha 2 - stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, oddělení pozemních komunikací příloha 3 - situace návrhu na umístění přechodného dopravního značení Obdrží: účastníci (dodejky) ZLINMARK DZ s.r.o., IDDS: 77n6yj5 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, IDDS: zjq4rhz Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov, IDDS: k3nk8e7 Město Bučovice, Jiráskova č.p. 502, Bučovice Obec Křižanovice, IDDS: tfqbjz7 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm De Heus a.s., IDDS: 8u7gbts dotčené správní úřady Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, oddělení dopravy, úsek silniční dopravy, Jiráskova č.p. 502, Bučovice Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, oddělení pozemních komunikací, IDDS: x2pbqzq Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, IDDS: x2pbqzq ostatní Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., IDDS: rv5mvri KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss VYDOS BUS a.s., IDDS: jbtgy6j OHL ŽS, a.s., IDDS: xbicgdt

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim Váš dopis ze dne: Vaše značka: Spis. značka: Č.j.:

Více

ODBOR DOPRAVY. R o z h o d n u t í

ODBOR DOPRAVY. R o z h o d n u t í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6.5.2016 SPIS. ZN.: SZ MMHK/085795/2016 OD1/Rou MMHK/112763/2016 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Miroslav Roubínek 495707817 Miroslav.Roubinek@mmhk.cz SWIETELSKY

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR DOPRAVY pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41 Č. J. : OD/ 14424 /14 Cer S. Z. : OD/ 2276 /2014 CER DATUM: 14. července 2014 ROZHODNUTÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku Krajský úřad Královéhradeckého kraje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 11.3.2013 5458/DS/2013/MT 11.4.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou Městský úřad Moravský Krumlov odbor dopravy Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Sp. zn.: SMUMK 7864/2016 Moravský Krumlov 7.6.2016 Č.j.: MUMK 11993/2016 Telefon: 515300775 E mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2014/46817/Hrn/ZAB-001 V Písku dne: 12.01.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4094/10-Hor Unhošť 15.9.2010 Č.j.: 4774/10/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV

Více

*KUMSX01KD27M* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava. rozhodl

*KUMSX01KD27M* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava. rozhodl KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KD27M* Čj: MSK 131618/2015 Sp. zn.: DSH/27911/2015/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/137555/2011/EŠ Č. J.: MmM/070443/2012/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/1495/15 Číslo jednací: ŽP/6939/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 30.9.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211 MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469657535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/40863-15/vark OSÚ/5722-2015 Rumburk, 14. ledna 2016 Oprávněná úřední osoba: Vartová Klára E-mail:

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7*

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7* *crdux005ihe7* CRDUX005IHE7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0143/13-7/Os V Olomouci dne 5.dubna 2013 Č. j.: DUCR-15027/13/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220) Oprávněná

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 56335/2016 V Jeseníku dne 2. června 2016 Sp.Zn: KÚOK/54969/2016/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í R O Z H O D L

R O Z H O D N U T Í R O Z H O D L M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C Odbor dopravy Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: MML096041/15-OD/Bud CJ MML 101133/15 Soňa Budková 485 243 834, 773 067 473 SaM silnice

Více

STEJNOPIS MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

STEJNOPIS MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí STEJNOPIS MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Bc. Adéla Romaniaková Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 16139/2010/Ro Č.j.: SÚ/16139/2010-7 E-mail:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-4311/2015 Č.j.: MeDO-41159/2015-Aul-DS Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263 Datum:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN (OZNÁMENÍ)

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN (OZNÁMENÍ) Obecní úřad Lhota Rapotina Lhota Rapotina č.15, 679 01 tel: 516453670 fax.: 516453670 ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN (OZNÁMENÍ) ÚDAJE O ŽADATELI: Jméno: Obec Lhota Rapotina Adresa: Lhota Rapotina č.15

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 26.6.2013 Spisová značka: SZ 081656/2013/KUSK REG/MP Č. j.: 093052/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Pavlátová / 257 280 717 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Martina Bastlová, 14.01.1978, Srbsko č.p. 220, 267 18 Karlštejn R O Z

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo jednací: KUJCK/36124/2015/ODSH Spisová značka: ODSH 19326/2015/mace O D B O R D O P R A V Y A S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í O D D Ě L E N Í S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V

Více

Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979

Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 Odbor dopravy Nádražní 750, 667 01 Židlochovice Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: OD/17401/2012-3 LR Počet příloh: Vyřizuje: Loubek

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/168799/2014 ST2/Več MMHK/186597/2014 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. listopadu 2012 Č.j.: SÚ 7044/12-1327/2012-Ka Spis.znač.: 1327/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 04. Základní informace k životní situaci Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ odbor tavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 375/0 T/12 Kal V Rokycanech: 24.2.2012 C J dokumentu Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: I55210ST/12

Více

stský ú ad Jesenice stavební odbor

stský ú ad Jesenice stavební odbor stský ú ad Jesenice stavební odbor Mírové nám stí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka.j.: Výst./3615/14/ V Jesenici 24.11.2014 Vy izuje: Pašíkovská Tel.: 311 440 157 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/919/15 Číslo jednací: ŽP/4616/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 23.6.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0735/2011/Bi Č. J.: 1528/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/00411/2012/K MeUSM/02082/2012 Ing. Miroslav Kašpar

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více