Kontrola zásob. Kontrola zásob Vážení nádrží a sil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola zásob. Kontrola zásob Vážení nádrží a sil"

Transkript

1 Kontrola zásob Vážení nádrží a sil Gravimetrická kontrola představuje jednu z nejpřesnějších metod kontroly stavu zásob. Díky špičkové přesnosti je gravimetrická kontrola hladiny zásob vhodná k měření zásob drahých pevných materiálů, kapalin a v některých případech dokonce i plynů. Snímače jsou umístěné vně zásobníku, takže umožňují měřit i agresivní, horké, zmrazené, nesypké a nenivelizující materiály. Vážení nádrží/sil je v mnoha aplikacích upřednostňováno i z jiných důvodů. Díky konstrukci váhových systémů nemusí obsluha nikdy manipulovat s váženým materiálem. Možnost kontaminace uskladněných materiálů je takřka zcela odstraněna. Výsledky jsou navíc zcela nezávislé na tvaru zásobníku, měřených materiálech a parametrech procesů, jako jsou například teplota nebo viskozita materiálů. Správně navržený a instalovaný systém se vyznačuje velmi nízkými nároky na údržbu a slibuje dlouhou životnost. Pravidelná údržba a kalibrace jednou ročně je u rozumně používaných váhových systémů zárukou spolehlivé kontroly stavu zásob po celá desetiletí. Tato bílá kniha pojednává o výhodách využití vážení zásobníků a sil a o hlediscích, která je třeba vzít v úvahu při jeho optimalizaci. Obsah 1 Výhody gravimetrické kontroly 2 Konstrukce vážení zásobníků 3 Montáž váhy 4 Váhové terminály a převodníky 5 Údržba 6 Shrnutí 7 Další zdroje

2 1 Výhody gravimetrické kontroly hladiny zásob Gravimetrická kontrola umožňuje vysoce efektivní správu zásob. Důvodem je zejména nezávislost gravimetrické kontroly na řadě vlivů, se kterými se musejí jiné technologie vyrovnávat. Konstrukci zásobníku lze optimalizovat pro měřený materiál. Gravimetrická kontrola zásob nabízí vysokou úroveň výrobní flexibility. Materiály a různé procesní parametry, například teplotu, viskozitu, hustotu a tlak, lze měnit bez potřeby rekalibrace nebo justování senzorů. Hygiena Gravimetrická kontrola zásob nevyžaduje přímý kontakt výrobku se snímačem. Nevyžaduje ani zvláštní přístup k zásobníku nebo přímý kontakt s materiálem, jak je tomu v případě jiných technologií. Celou údržbu lze provést bez kontaktu se skladovaným materiálem nebo vnitřních částí zásobníku. Zásobník tedy lze snadno optimalizovat z hlediska hygieny a nízké kontaminace. Přesnost Gravimetrická metoda poskytuje dlouhodobě kvalitní řízení zásob díky kombinaci nejvyšší úrovně přesnosti a flexibility. Dokonce i jednoduché systémy dosahují úrovně přesnosti 1 % a vyšší. V optimalizovaných systémech může přesnost činit i méně než 0,1 % aplikovaného zatížení. Žádná jiná kontrolní technologie využívaná v zásobnících se této úrovni ani zdaleka neblíží. Váživost Jednotlivé snímače a váhové moduly jsou k dispozici v provedení s váživostí od několika kilogramů až po stovky tun. Pod jediný zásobník lze umístit několik snímačů a modulů, které společně dosahují čistou váživost několika set tun. Odolnost Snímače lze integrovat do celých váhových modulů s ochranou proti přetížení nastavenou z výroby. Použité mechanismy chrání snímače proti poškození působením větru. V případě instalace zásobníku ve větrných nebo seismicky aktivních oblastech lze zásobník ochránit i proti překlopení. Stabilizátory chrání snímače proti působení torzních sil, které vznikají použitím míchadel uvnitř zásobníku. Volný výběr materiálu zásobníku Výrobci zásobníků mohou volit nejvhodnější výrobní materiál i kvalitu povrchové úpravy, aniž by výběrem jakkoli ovlivnili přesnost. Tato skutečnost výrazně usnadňuje konstrukční fázi i výrobu zásobníků a sil určených ke skladování potravin. Flexibilní využití a vždy přesné výsledky Vážení zásobníků je vysoce flexibilní. Výsledky měření jsou nezávislé na těchto vlastnostech: Tvar zásobníku: Gravimetrickou kontrolu zásob lze využít u zásobníků všech tvarů, což umožňuje optimalizaci průtoku materiálu. Měřený materiál: Gravimetrická kontrola zásob je zcela nezávislá na materiálu. Lze ji využít k měření kapalin, vysokoviskózních kapalin, mletých materiálů, lepivých sypkých materiálů, pěn apod. Změna materiálu nevyžaduje rekalibraci ani výměnu snímačů. Vážení umožňuje měřit vstup různých materiálů do procesů dávkování a míchání. Parametry procesu: Změny teploty, tlaku, hustoty a viskozity nijak neovlivňují výsledky. Gravimetrická kontrola zásob je vždy přesná. Jediná technologie měření V celém výrobním procesu lze využít jedinou společnou technologii kontroly zásob. Použití jediné technologie snižuje nároky na zaškolení obsluhy. 2 METTLER TOLEDO Bílá kniha Kontrola zásob

3 Dlouhá životnost / Nízké nároky na údržbu Snímače kladou pouze nízké nároky na údržbu. V porovnání s jinými technologiemi kontroly stavu zásob vyžadují i méně častou kalibraci. V závislosti na okolních podmínkách, způsobu provedení instalace a ochranných opatřeních mohou poskytovat spolehlivé výsledky po dlouhá desetiletí. 2 Konstrukce vážení zásobníků Kompresní váhové moduly METTLER TOLEDO Váhové moduly snadno přemění takřka každou nádrž, násypku nebo silo na váhu. Jsou vybaveny všemi funkcemi potřebnými k dosažení požadované přesnosti a bezpečnosti, včetně možnosti provozu za různých teplot. Existují dva hlavní typy váhových modulů: Kompresní váhové moduly jsou navrženy tak, aby zásobník nebo jinou konstrukci bylo možno umístit na moduly. Tenzometrické váhové moduly jsou navrženy tak, aby zásobník nebo jinou konstrukci bylo možno na moduly zavěsit. Volba mezi kompresními nebo tenzometrickými váhovými moduly závisí na konkrétní aplikaci. Následující tabulka obsahuje přehled všeobecných hledisek ovlivňujících výběr typu váhového modulu. Tenzometrické váhové moduly METTLER TOLEDO Hledisko Kompresní váhové moduly Tenzometrické váhové moduly Místo na podlaze Vyžadují dostatečné místo na podlaze z důvodu umístění zásobníku. Mohou vyžadovat další rezervní prostor okolo zásobníku. Nevyžadují místo na podlaze a lze je zavěsit tak, aby umožnily volný pohyb pod zásobníkem. Konstrukční omezení Hmotnostní omezení Vyrovnání snímačů Podlaha s nedostatečnou nosností může vyžadovat konstrukční úpravy nebo zvláštní instalaci, která umožní pojmout hmotnost naplněného zásobníku. V zásadě bez omezení. Tři podpěry zásobníku zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže. Při použití více než čtyř váhových modulů je dosažení rovnoměrného rozložení zátěže obtížné. Konstrukční tvary se mohou lišit a musí zohledňovat nerovnosti podlahy, dostupné podpěrné trámy a velikost, tvar a stav zásobníku. Závěsy a stropy s nedostatečnou nosností mohou vyžadovat konstrukční úpravy nebo zvláštní instalaci, která umožní pojmout hmotnost naplněného zásobníku. Tenzometrické moduly jsou k dispozici s nosností až 10 t ( lb). Váživost tenzometrického systému omezuje tato nosnost a konstrukční hlediska. Vyrovnání snímače se nebude příliš měnit, protože tažné vzpěry a další podpěrné prvky vyrovnají většinu nerovností. 3 METTLER TOLEDO Bílá kniha Kontrola zásob

4 Podpěrná konstrukce zásobníku s váhou by se měla co nejméně vychylovat a každé vychýlení by mělo být na všech podpěrných bodech stejné. Nadměrné vychylování může způsobit ohýbání vstupního a výstupního potrubí a v jeho důsledku chyby linearity. Nerovnoměrné vychýlení může způsobovat chyby opakovatelnosti, linearity a návratu na nulu v důsledku deformací. V extrémních případech může mít za následek i přetížení snímačů umístěných na pevnějších částech podpěrné konstrukce. Počet potřebných váhových modulů U stávajících instalací je počet váhových modulů stanoven počtem podpěr. Je-li zásobník vybaven čtyřmi stojany, je třeba použít čtyři váhové moduly. čtyři nebo i více podpěrných bodů, které zásobníku poskytnou větší stabilitu a ochranu proti převrácení. Konstrukční aspekty v kontextu kalibrace Způsob kalibrace je třeba stanovit před zahájením konstrukční fáze, protože existují celkem tři různé kalibrační metody, které výrazně ovlivňují konstrukci nádrží a sil. Kalibrace při plném zatížení pomocí certifikovaných závaží navázaných na národní etalon zaručuje nejvyšší přesnost a snížení rizik. Tato metoda se používá v případě drahých materiálů a v případě, kdy nádrž nelze naplnit na celou kapacitu materiálem, který je následně skladován na vodě. U nových instalací se upřednostňuje tříbodový podpěrný systém. Využití tříbodového systému zajišťuje správné rozložení zátěže na váhové moduly. V místech ohrožených vodou, stříkajícími kapalinami nebo seismickými vlivy může zásobník vyžadovat Krokovou kalibrací se rozumí využití závaží ve výši 20 % plné váživosti. Po dokončení první fáze kalibrace se závaží nahradí vodou nebo jinou vhodnou náhradní látkou, kterou se zásobník naplní do 20 % plné kapacity. Následně se opět přidá závaží, které váhu zatíží na 40 % váživosti. V rámci třetího kroku jsou tato závaží opět nahrazena vodou. Poté se opět přidají další závaží na úroveň 60 % váživosti. Tento postup se opakuje až do dosažení 100 % plné váživosti. Metoda METTLER TOLEDO CalFREE zajišťuje přiměřenou přesnost bez použití zkušebních závaží. Samotná kalibrace snímačů se provádí ve výrobě. Přitom je zaznamenána každá odchylka od návazného zkušebního závaží. Každý snímač, který lze využít v metodě CalFree, je dodáván s uvedením hodnoty odchylky. Tyto hodnoty jsou po montáži snímačů uloženy do elektronického váhového systému a nahrazují kalibraci s využitím závaží. Metody plného zatížení a krokové kalibrace vyžadují použití příslušenství, na které se umísťují nebo zavěšují zkušební závaží. Použití metody CalFree vyžaduje převodníky nebo váhové terminály, které umožňují zadání hodnot odchylek jednotlivých snímačů. 4 METTLER TOLEDO Bílá kniha Kontrola zásob

5 3 Montáž váhy Přesnost a bezpečnost vážení zásobníků závisí na správné instalaci a kalibraci váhových modulů. Při svařování podpěrné konstrukce a montáži zásobníku se doporučuje používat makety snímačů. Předejdete tak přetížení a průtoku elektrického proudu snímačem během svařování. Makety snímačů lze použít i při betonování základní desky pro váhové moduly. Dále doporučujeme provést kalibraci pomocí certifikovaných závaží, navázaných na národní etalon, při zatížení alespoň 20 % plného zatížení. Jestliže skladujete drahý materiál nebo jestliže nepřesné výsledky znamenají vysoké riziko, doporučujeme provést krokovou kalibraci nebo kalibraci při plném zatížení. Prvotní instalaci a kalibraci doporučujeme svěřit zkušeným technikům, kteří zaručí dosažení optimální přesnosti a bezpečnosti. K prvotní kalibraci by měla autorizovaná osoba vydat příslušný certifikát. Tento certifikát stvrzuje správnou instalaci a kalibraci od samotného počátku provozu. 4 Váhové terminály a převodníky Jednoduché váhové terminály zobrazují údaje o hmotnosti. Převodníky pouze přeposílají signál prostřednictvím sériového rozhraní nebo sběrnice Fieldbus do systému PLC nebo ERP. Moderní terminály však umí mnohem více než jen zobrazovat hmotnost a přeposílat signály. Tyto terminály, často vybavené vyspělými filtry k odstranění vlivů okolních vibrací a vibrací z míchadel, hrají důležitou roli i v poskytování přesných výsledků. Funkce prediktivní údržby varuje obsluhu před možnou nastávající poruchou. Popis této funkce je uveden v následující kapitole. Terminál s funkcí METTLER TOLEDO CalFREE umožňuje kalibraci bez použití závaží. Tato funkce dokáže ušetřit výrazné částky za montáž a opravy v aplikacích s nízkými požadavky na přesnost a bez požadavků na návaznost. 5 Údržba U každého váhového přístroje doporučujeme vykonávat pravidelnou údržbu. Ve většině aplikací postačí roční interval při 20% zatížení. Harmonogram údržby by se však měl vždy zakládat na důkladném posouzení rizik, které zohledňuje důsledky chybných výsledků, minimální navážku a náklady na suroviny. Společnost METTLER TOLEDO poskytuje osvědčené a plně profesionální metody pro dosažení optimální kalibrace. Naši odborníci v rámci pravidelné údržby zkontrolují stav snímačů, spojovacích skříněk, kabelů a terminálů. Současně provedou i zátěžové zkoušky s využitím certifikovaných závaží navázaných na národní etalon a dle potřeby provedou i rekalibraci modulů. Tato minimální údržba obvykle zaručí bezproblémový provoz váhy po celá desetiletí. Vyspělé váhové terminály a převodníky nabízejí prediktivní údržbu, která spočívá v nepřetržité kontrole signálů snímačů z hlediska přítomnosti abnormalit. Při zjištění nesrovnalostí ihned informují obsluhu. V extrémních případech dokáží i elektronicky nahradit vadný snímač až do jeho výměny. 5 METTLER TOLEDO Bílá kniha Kontrola zásob

6 6 Shrnutí Gravimetrické měření pomocí vah pro vážení zásobníků představuje nejpřesnější způsob kontroly zásob. Poskytuje maximální svobodu pro přizpůsobení zásobníků procesům i skladovanému materiálu a současně umožňuje i výraznou flexibilitu při správě materiálů. Vážení zásobníků se vyznačuje i vysokou úrovní hygieny a flexibility procesů. Teplota, hustota ani viskozita materiálu neovlivňují měření, takže při změně skladovaného materiálu nebo při úpravách receptury není třeba provádět rekalibraci ani výměnu senzorů. Tato úroveň flexibility zvyšuje i nákladovou efektivitu této metody. Výběr kompresních nebo tenzometrických váhových modulů i jejich počet ovlivňuje konkrétní aplikace a zamýšlený způsob využití. U nových systémů se upřednostňuje tříbodová konstrukce váhového modulu, která umožňuje rovnoměrné rozložení zatížení. Další faktory se zohledňují, jakmile do hry vstoupí parametry procesu. Požadavky na údržbu váhových modulů používaných k vážení zásobníků jsou minimální. Správně navržený systém provozovaný v mírných klimatických podmínkách vyžaduje testování a kalibraci pouze jednou ročně a nabízí desítky let spolehlivého provozu. Využitím gravimetrické technologie stačí k vážení všech zásobníků a řadě dalších aplikací na výrobní lince jediná technologie. Společnost METTLER TOLEDO Vám pomůže uceleným sortimentem výrobků, instalací i poradenstvím k údržbě prostřednictvím kompletní technické dokumentace a široké nabídky servisních služeb. 7 Další zdroje Produkty METTLER TOLEDO pro vážení nádrží a sil Nabídka váhových modulů METTLER TOLEDO Stáhněte si obsáhlou technickou dokumentaci Další informace Mettler-Toledo, s.r.o. Třebohostická 2283/ Praha 10 Česká republika Telefon Fax Technické změny vyhrazeny 03/2012 Mettler-Toledo, s.r.o. MarCom Industrial

Součásti pro automatizaci

Součásti pro automatizaci Součásti pro automatizaci Přesné senzory zvyšují kvalitu a produktivitu Součásti pro automatizaci Pracujete na špičkový výkon a stále se zlepšujete? DCS PLC PC Přejímka materiálu Skladové hospodářství

Více

News. Maso, drůbež a hotová jídla. Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů. Průmyslové vážení a kontrola výrobků

News. Maso, drůbež a hotová jídla. Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů. Průmyslové vážení a kontrola výrobků Maso, drůbež a hotová jídla Průmyslové vážení a kontrola výrobků 13 News Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů Od roku 1877, kdy Pietro Barilla otevřel v italské Parmě svůj obchůdek s chlebem a

Více

THORNTON. Špičková analytika čistoty vody. Energetika. Analytická procesní řešení Optimalizace chemických procesů v elektrárnách

THORNTON. Špičková analytika čistoty vody. Energetika. Analytická procesní řešení Optimalizace chemických procesů v elektrárnách THORNTON Špičková analytika čistoty vody Energetika Analytická procesní řešení Optimalizace chemických procesů v elektrárnách Kompetence společnosti METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO Závazek k inovacím a kvalitě

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ top-normy PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel Řešitel Odborný gestor,

Více

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar.

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar. DÍKY POCHOPENÍ AKTUÁLNÍCH TECHNICKÝCH AUTOMOBILOVÝCH INOVACÍ JSOU NOVÉ TECHNOLOGIE TRANSPARENTNÍ 1 V TOMTO ČÍSLE 1 Systém Start-Stop Vydání 01 Prosinec 2012 Evropská unie upravuje množství emisí znečišťujících

Více

dat však může být obtížná, zejména ve výrobních provozech využívajících starší technologie.

dat však může být obtížná, zejména ve výrobních provozech využívajících starší technologie. Integrace dat procesního vážení Průmyslové vážení Bílá kniha Efektivní přenos dat procesu vážení do systémů MES nebo ERP vyšší úrovně může zpřehlednit výrobní proces. Zvýšená přehlednost přispívá k lepšímu

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Inovační čištění odpadních vod

Inovační čištění odpadních vod ENGINEERED TO WORK PRO VYŠŠÍ ÚČINNOST A NIŽŠÍ NÁKLADY Inovační čištění odpadních vod Stroje a systémy pro čerpací a rozmělňovací techniku Industry Waste water Biogas Railway Agriculture Technika odpadních

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Referenční dokument Nejlepší dostupné technologie v průmyslu jatek. Konečný návrh září 2003 Pro potřeby České republiky upraven listopad 2004

Referenční dokument Nejlepší dostupné technologie v průmyslu jatek. Konečný návrh září 2003 Pro potřeby České republiky upraven listopad 2004 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ DIREKTORIÁT JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut perspektivních technologických studií (Sevilla) Technologie pro udržitelný rozvoj Evropská kancelář IPPC ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více