MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Písku se společností Šumavaplan, spol. s r. o a předběžný harmonogram. NÁVRH USNESENÍ 1/ Rada města po projednání a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení s návrhem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Písku mezi městem Písek a společností Šumavaplan, spol. s r.o., projekční a inženýrské středisko, Krátká 98/III Sušice, IČ : / Rada města projednala předběžný harmonogram uvedený v důvodové zprávě a stanovuje pracovní skupinu pro přípravu zadání podmínek pro výběrové řízení na provozovatele ve složení:... JUDr. Ondřej Veselý, starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Hana Jánová, vedoucí odboru Ing. Petr Matoušek, referent

2 Důvodová zpráva k bodu 1: Město Písek uzavřelo ve vazbě na usnesení rady města Písku ze dne U s n e s e n í č. 777/11 1/ Rada města po projednání souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Písku mezi městem Písek a společností Šumavaplan, spol. s r.o., projekční a inženýrské středisko, Krátká 98/III Sušice, IČ : s připomínkou - doplnit dodatek smlouvy o termín dodání podkladů pro žádost o stavební povolení do a ukládá odboru RIMM postupovat v realizaci této investiční akce dle plánu uvedeného v důvodové zprávě tohoto materiálu. se společností Šumavaplan, spol. s r.o. dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby: Krytého plaveckého bazénu v Písku, Varianta 4 Nový plavecký bazén pro potřeby města s atrakcemi. Následně zastupitelstvo města Písku dne přijalo usnesení: U s n e s e n í č. 54/12 Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupu přípravy projektových prací a ruší své usnesení č. 224/11 ze dne a současně schvaluje realizaci výstavby plaveckého bazénu v Písku dle varianty č. 1) Aquacentrum střední velikosti s počtem 54 podzemních parkovacích stání za cenu maximálně 200 mil. Kč. Tímto usnesením došlo ke změně varianty rekonstrukce a tím i rozsahu prováděných prací. V tomto duchu je navržena úprava smluvního vztahu formou Dodatku č. 2. Dodatek dále obsahuje rozšíření předmětu plnění, a to o vypracování realizační projektové dokumentace. S tím je spojeno i navýšení celkové ceny díla o ,- Kč bez DPH a prodloužení termínu realizace projektové dokumentace do Zvýšení ceny vychází z rozšíření předmětu plnění díla. Dle sazebníku UNIKA je cena za tyto práce v tomto rozsahu ,- Kč bez DPH. S ohledem na rozsah již provedené práce nabízí společnost Šumavaplan, spol. s r.o. městu Písek slevu ve výši ,- Kč bez DPH. Navýšení ceny díla za vypracování realizační projektové dokumentace je tedy ,- Kč. Základní smlouva o dílo č. 08/08/DSP ze dne uzavřená se společností Šumavaplan, spol. s r.o., dodatek č. 1 a návrh dodatku č. 2 jsou uvedeny v přílohách. stránka 2 (celkem 13)

3 Důvodová zpráva k bodu 2: Předběžný harmonogram: Z výše uvedené termínu realizace projektových prací vyplývá, že plavecký bazén v současné podobě bude moci sloužit občanům města Písku do konce roku V průběhu července a srpna dojde k přípravě a projednání zadávací dokumentace na dodavatele stavby (předpoklad zahájení - zveřejnění VŘ na zhotovitele stavby je 11/2012). Současně s těmito úkony bude zahájena příprava výběrového řízení na provozovatele nového plaveckého bazénu s předpokladem vyhlášení soutěže v lednu 2013, s tím, aby budoucí provozovatel mohl dohlížet také na stavbu. Pro přípravu zadávacího řízení na provozovatele doporučujeme vybrat pracovní skupinu z následujících osob: JUDr. Ondřej Veselý, Ing. Vojtěch Bubník, Mgr. Hana Rambousová, JUDr. Josef Knot, Ing. Marie Cibulková, Ing. Roman Svoboda, Ing. Hana Jánová, Ing. Jiří Bláha. Do komise nedoporučujeme doplnit zástupce Městských služeb Písek s.r.o. z důvodu podjatosti v případě, že by se chtěly rovněž zúčastnit soutěže na provozovatele. Do podmínek na provozovatele bude nutné zahrnout především výši a dobu nájmu, dotaci od města na případnou ztrátu provozu, provozní doba, výše vstupného, provoz plaveckých škol, provozní záležitosti (údržba, opravy, revize), výpovědní doba, sankce aj. Součástí VŘ byl měl být také návrh smlouvy, ve kterém budou podmínky již konkrétně stanoveny. Doporučení zpracovatele: 1/ Zpracovatel doporučuje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP ze dne uzavřené se společností Šumavaplan, spol. s r.o. Vztah k rozpočtu: Finanční náklady na rozšíření předmětu plnění projektové dokumentace a činnost oponenta budou hrazeny z položky pro rekonstrukci plaveckého bazénu. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: Realizace projektu má přínos v rozvoji cestovního ruchu. Přílohy: 1/ Smlouva o dílo č. 08/08/DSP ze dne / Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP ze dne / Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP ze dne stránka 3 (celkem 13)

4 Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 08/08/DSP uzavřená podle 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL Městské služby Písek s.r.o. Pražská Písek IČO: DIČ: CZ Zastoupené ředitelem: Ing. Jaroslavem Herinkem Bankovní spojení: KB Písek /0100 a ZHOTOVITEL Šumavaplan, spol. s r.o. projekční a inženýrské středisko Krátká 98/III Sušice se sídlem Újezd 19/ Praha 1 Zastoupený: Ing.arch. Pavlem Lejskem, jednatelem společnosti Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČO : DIČ : CZ Bankovní spojení : KB Sušice č.ú /0100 (dále jen zhotovitel ) II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby: Krytého plaveckého bazénu v Písku: Varianta 2 - Demolice a výstavba nového bazénu, na základě zpracované studie ze dne odsouhlasené zastupitelstvem Města Písku pod usnesením č. 334/08 ze dne Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto výkonových fází: II.1. Zabezpečení průzkumů: a) geodetické zaměření stavby a pozemku b) hydrogeologický průzkum včetně radonového stránka 4 (celkem 13)

5 II.2. Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) - vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v rozsahu podle přílohy č. 2 Sazebníku UNIKA 2008 II.3. II.4. Zajištění stavebního povolení - vypracování žádostí na zahájení stavebního povolení - projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy. III.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo, které je předmětem této smlouvy a spolupůsobit na plnění díla ve sjednaném rozsahu. IV. DOBA PLNĚNÍ Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo po samostatných částech v následujících lhůtách: IV.1. Samostatnou část díla podle čl. II.1. této smlouvy ve lhůtě do IV.2. Samostatnou část díla podle čl. II.2. této smlouvy ve lhůtě do IV.3. Samostatnou část díla podle čl. II.3. této smlouvy ve lhůtě do IV.4. Samostatnou část díla podle čl. II.4. této smlouvy zadání tohoto bodu bude provedeno na základě rozhodnutí zadavatele po zajištění způsobu financování stavby (dotace EU, jiné finanční zdroje). V. CENA DÍLA V.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb smluvní strany dohodly cenu díla podle bodu II. ve výši : ,- Kč bez DPH ,- Kč 19% DPH ,- Kč včetně 19 % DPH Slovy: PětmilionuČtyřistaŠedesátOsmtisícTřistaTřicetPěttkorunčeskýchvčetně 19 % DPH Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona o dani z přidané hodnoty v uvedené 19-ti procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen účtovat tuto zákonně upravenou DPH. V.2. Podkladem pro stanovení smluvní ceny díla je Sazebník UNIKA V.3. Jednotlivé dílčí etapy plnění jsou cenové specifikovány bez 19 % DPH takto : Odstavec II.1. Zabezpečení průzkumů ,- Kč Odstavec II.2. Dokumentace k stavebnímu povolení ,- Kč stránka 5 (celkem 13)

6 Odstavec II.3. Zajištění stavebního povolení ,- Kč Odstavec II.4. Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr ,- Kč V.4. Ve smluvní ceně nejsou zahrnuty poplatky za zajišťování všech povolení, notářské poplatky apod. VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY VI.1. VI.2. VI.3. VI.4. VI.5. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla jeho protokolárním předáním objednateli. Faktury budou vystaveny na základě předání předmětu díla. Finanční platba bude objednatelem poskytnuta na podkladě vystavené faktury zhotovitelem. Smluvní splatnost faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: - označení faktury - sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele, zápis v Obchodním rejstříku - předmět plnění a den splnění - cenu díla a částku k fakturaci - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu - náležitosti pro daňové účely - podpis oprávněného zástupce zhotovitele - spisová značka zápisu v obchodním rejstříku zhotovitele V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data jejich smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen platební doklad opravit. U opraveného dokladu běží nová smluvní lhůta splatnosti dle článku VI.2. smlouvy. Nezaplacení faktury je podstatným porušením smlouvy, s nárokem zhotovitele na přerušení provádění díla až do doby zaplacení a na úhradu všech nákladů, které mu do doby přerušení prací prokazatelně vznikly. Prodloužení doby dokončení přejímky díla bude dohodnuto po úhradě všech oprávněných nákladů v závislosti na možnostech zhotovitele. VII. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA VII.1. Za platné předání dokončené samostatné části díla dle bodu II.1., II.2.,II.4. je považováno protokolární předání podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických k jejich protokolárnímu převzetí. Dokončení části II.3. je považováno po získání platného kolaudačního rozhodnutí. VII.2. Pro přechod vlastnického práva strany berou na vědomí platnost 542 Obchodního zákoníku, tj. postupný přechod prováděných prací zhotovitele do vlastnictví objednatele po samostatných částech díla vždy okamžikem jejich protokolárního předání objednateli podle odstavce IV. VII.3. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s obecně závaznými právními předpisy, doporučeními a technickými normami, které se na provádění vztahují jako celek. V případě, že nastane skutečnost, ve které může dojít k odchýlení od technických norem, je povinen zhotovitel o tomto informovat stránka 6 (celkem 13)

7 objednatele. Objednatel je oprávněn o tomto rozhodnout a popřípadě udělit souhlas k tomuto odklonu. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele tento odklon provést. VII.4. Smluvní strany budou při provádění díla uskutečňovat jedenkrát za 21 kalendářních dnů technické rady. Místo konání technických rad bude alternativně na adrese smluvních stran nebo na místě stavby. Konkrétní termíny technických rad a místa jejich konání si písemně dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. Součástí programu technických rad bude kontrola provádění prací zhotovitele v souladu se smlouvou a obecně platnými předpisy. VII.5. Objednatel garantuje, že postup plnění prací při plnění smlouvy nebude narušován právy třetích osob. V případě, že tomuto dojde, budou sporné body objednatelem ihned řešeny. Objednatel se zavazuje, že případný dopad do průběhu prací z uvedených důvodů bude řešen dodatkem k této smlouvě. VII.6. Dílo podle čl. II.2 této smlouvy předá zhotovitel objednateli v šesti exemplářích. VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO VIII.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36-ti měsíců. Běh této záruční lhůty počíná vždy dnem protokolárního předání dané samostatné části díla objednateli. VIII.2. Zhotovitel zaručuje, že samostatné části díla budou mít od protokolárního předání po celou záruční dobu vlastnosti podle platných technických norem v době předání dokončeného díla objednateli, norem a předpisů, vztahujících se na předmět plnění zhotovitele jako celek. VIII.3. Objednatel bude při reklamaci eventuálních vad díla postupovat v souladu s ustanoveními 562 Obchodního zákona. VIII.4. Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci smlouvy ve výši ,- Kč VIII.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou vyvstat ze stávajícího technického stavu objektu. IX. SMLUVNÍ POKUTY IX.1. IX.2. Zhotovitel bude objednateli platit smluvní pokutu za prodlení s plněním samostatné části díla podle odst. II. této smlouvy v příslušných lhůtách podle odstavce IV. této smlouvy a to 0,05 % z finančního objemu smluvní ceny konkrétní části díla, specifikované v odstavci této smlouvy, a to za každý započatý den takového prodlení. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury nebo zálohy v dohodnutém termínu dle odst. VI.2. této smlouvy, ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den prodlení. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ X.1. X.2. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákona. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu 345 odst. 2 Obchodního zákona pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné: - pokud dílo není prováděno v souladu s pokyny objednatele, závaznými normami a ostatními stránka 7 (celkem 13)

8 platnými předpisy - prodlení zhotovitele s dodáním díla v termínu dle čl. IV. Této smlouvy o více než 30 dnů - prodlení objednatele se zaplacením faktur o více než 30 dnů V ostatním se má za to, že porušení smluvních povinností není podstatné. X.3. X.4. X.5. X.6. Zhotovitel doložil své oprávnění k odbornému výkonu činností, které jsou předmětem této smlouvy tím, že objednateli předložil Výpis z obchodního rejstříku a Osvědčení o autorizaci. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích obsažených v podkladech poskytnutých objednatelem k plnění díla nebo o skutečnostech, se kterými zhotovitel při plnění díla přišel do styku. Uvedené údaje jsou obchodním tajemstvím objednatele ve smyslu Obchodního zákona. Povinnost mlčenlivosti má zhotovitel i po skončení platnosti této smlouvy. Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autorů ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků požívají ochrany podle tohoto zákona. Jakékoliv změny díla je možné provádět pouze se souhlasem autora a při posouzení jejich dopadů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších novel. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. X.7. Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat : a) za objednatele : Ing. Jaroslav Herink, ředitel společnosti, mob: b) za zhotovitele : Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel společnosti, mob: X.8. Ve věcech technických jsou oprávněni jednat : a) za objednatele : Josef Hrádek, technický náměstek, mob: Jan Liška, vedoucí plaveckého stadionu, mob: b) za zhotovitele : Ing. arch. Pavel Lejsek, mob: Ing. Martin Liška, mob: Ing. Václav Dušek, mob: X.9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. V Písku dne V Sušici dne Za objednatele: Za zhotovitele:.. stránka 8 (celkem 13)

9 Příloha č. 2 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 08/08/DSP uzavřený podle 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb. Původní OBJEDNATEL Městské služby Písek s.r.o. Pražská 372, Písek IČ: , DIČ: CZ Zastoupené ředitelem: Josefem Hrádkem Bankovní spojení: KB Písek /0100 Nový OBJEDNATEL Město Písek Velké náměstí 114, Písek IČ: , DIČ: CZ Zastoupené ve věcech smluvních: I. SMLUVNÍ STRANY starostou města JUDr. Ondřejem Veselým referentem odboru RIMM Ing. Petrem Matouškem Zastoupené ve věcech technických: Bankovní spojení: KB Písek Číslo účtu: /0100 (dále jen objednatel ) ZHOTOVITEL Šumavaplan, spol. s r.o. projekční a inženýrské středisko Krátká 98/III, Sušice se sídlem Újezd 19/409, Praha 1 Zastoupený: Ing.arch. Pavlem Lejskem, jednatelem společnosti Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ : , DIČ : CZ Bankovní spojení : KB Sušice Číslo účtu /0100 (dále jen zhotovitel ) Uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Původním objednatelem a zhotovitelem dne V čl. I. SMLUVNÍ STRANY nahrazuje objednatele Městské služby Písek s.r.o. Pražská 372, Písek IČ: , DIČ: CZ Zastoupené ředitelem: Josefem Hrádkem Bankovní spojení: KB Písek, číslo účtu: /0100 Objednatel Město Písek Velké náměstí 114, Písek IČ: , DIČ: CZ Zastoupené ve věcech smluvních: starostou města JUDr. Ondřejem Veselým Zastoupené ve věcech technických: referentem odboru RIMM Ing. Petrem Matouškem Bankovní spojení: KB Písek Číslo účtu: /0100 I. stránka 9 (celkem 13)

10 II. V čl. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se text: Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby: Krytého plaveckého bazénu v Písku: Varianta 2 - Demolice a výstavba nového bazénu, na základě zpracované studie ze dne odsouhlasené zastupitelstvem Města Písku pod usnesením č. 334/08 ze dne Nahrazuje textem: Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby: Krytého plaveckého bazénu v Písku, Demolice a výstavba nového bazénu nový plavecký bazén pro potřeby města s atrakcemi, na základě rozhodnutí zastupitelstva města Písku ze dne pod číslem usnesení 224/11. Rozsah díla je dále omezen maximálním finančním limitem stavebních nákladů ve výši 162 mil. Kč bez DPH. Dosavadní text čl. II.4 ve znění: Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr Se nahrazuje textem: Zpracování změny dokumentace pro územní řízení, vč. projednání a Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr V čl. IV. DOBA PLNĚNÍ se text čl. IV.4: Samostatnou část díla podle čl. II.4. této smlouvy zadání tohoto bodu bude provedeno na základě rozhodnutí zadavatele po zajištění způsobu financování stavby (dotace EU, jiné finanční zdroje) Nahrazuje textem: Samostatnou část díla podle čl. II.4 této smlouvy za Zpracování změny dokumentace pro územní řízení, vč. projednání ve lhůtě do a samostatnou část díla podle čl. II.4 této smlouvy za Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr ve lhůtě do III. IV. V článku X. Závěrečná ustanovení se ruší čl. X.6 a článek X.7. V. VI. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. V Písku dne.. V Písku dne.. V Sušici dne Josef Hrádek JUDr. Ondřej Veselý Ing. arch. Pavel Lejsek jednatel starosta města Písku jednatel stránka 10 (celkem 13)

11 Příloha č. 3 DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP uzavřené podle 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL Město Písek Velké náměstí Písek IČO: DIČ: CZ Zastoupené ve věcech smluvních: JUDr. Ondřejem Veselým Zastoupené ve věcech technických: referentem odboru RIMM Ing. Petrem Matouškem Bankovní spojení: KB Písek /0100 (dále jen objednatel ) a ZHOTOVITEL Šumavaplan, spol. s r.o. projekční a inženýrské středisko Krátká 98/III Sušice se sídlem Újezd 19/ Praha 1 Zastoupený: Ing.arch. Pavlem Lejskem, jednatelem společnosti Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČO : DIČ : CZ Bankovní spojení : KB Sušice č.ú /0100 ČSOB Klatovy č.ú /0300 (dále jen zhotovitel ) Smluvní strany se na základě ujednání uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ V čl. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se text: Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby: Krytého plaveckého bazénu v Písku, Demolice a výstavba nového bazénu nový plavecký bazén pro potřeby města s atrakcemi, na základě rozhodnutí zastupitelstva města Písku ze dne pod číslem usnesení 224/11. Rozsah díla je dále omezen maximálním finančním limitem stavebních nákladů ve výši 162 mil. Kč bez DPH. stránka 11 (celkem 13)

12 Nahrazuje textem: Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby: Krytého plaveckého bazénu v Písku: Varianta 1 - Aquacentrum střední velikosti s počtem 54 podzemních parkovacích stání za cenu maximálně 200 mil. Kč., na základě rozhodnutí zastupitelstva města Písku pod usnesením č. 54/12 ze dne V čl. II.4. se text: Zpracování změny dokumentace stavby pro územní řízení, včetně projednání, zpracování dokumentace pro stavební povolení a zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr. Nahrazuje textem: Zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu příl. č.2 k vyhlášce č.499/2006 Sb. (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) včetně rozpočtu a výkazu výměr. IV. DOBA PLNĚNÍ V odstavci IV. 4 se text: Samostatnou část díla podle čl. II.4 této smlouvy za Zpracování změny dokumentace pro územní řízení, vč. projednání ve lhůtě do Zpracování dokumentace pro stavební řízení, vč. projednání ve lhůtě do a samostatnou část díla podle čl. II.4 této smlouvy za Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr ve lhůtě do Nahrazuje textem: Samostatnou část díla podle čl. II.4 této smlouvy za Samostatná část díla podle čl. II.4 do V. CENA DÍLA V čl. V. se text odstavce V.3: V.3. Jednotlivé dílčí etapy plnění jsou cenové specifikovány bez 19 % DPH takto : Odstavec II.1. Zabezpečení průzkumů ,- Kč Odstavec II.2. Dokumentace k stavebnímu povolení ,- Kč Odstavec II.3. Zajištění stavebního povolení ,- Kč Odstavec II.4. Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr ,- Kč stránka 12 (celkem 13)

13 Nahrazuje textem: V.3. Jednotlivé dílčí etapy plnění jsou cenově specifikovány bez aktuální sazby DPH takto : Odstavec II.4. Projekt pro provádění stavby (DPS) ,- Kč Ostatní smluvní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. V Písku dne.. V Sušici dne.. Za objednatele : Za zhotovitele : JUDr. Ondřej Veselý MĚSTO PÍSEK... Ing.arch. Pavel Lejsek ŠUMAVAPLN, spol. s r.o. stránka 13 (celkem 13)

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 Se^í službo mleta SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 smlouva číslo Jli itsjz- Smluvní strany: Zhotovitel: Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně"

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně MKOLP000JVYQ smlouvy objednatele: 00824/2013 Ev. č, smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších) předpisů Zpracování projektové

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

V ý z v a. Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách projektová dokumentace stavby DSP a IČ SP, DPS, AD.

V ý z v a. Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách projektová dokumentace stavby DSP a IČ SP, DPS, AD. V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku III. kategorie zadanou dle Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013, V 12 MP ZZ 7.1 v programu ROP Střední Morava

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo :

SMLOUVA O DÍLO číslo : SMLOUVA O DÍLO číslo : Zhotovitel:......... jednající... bankovní spojení IČ zapsaný v číslo účtu DIČ a Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky:

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky: POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky: I. Smluvní strany 1. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni se sídlem: Husova 3, 306 05 Plzeň zastoupená: Doc. MUDr. Jaroslavem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 21. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh zadání veřejné zakázky - Dešťová kanalizace Amerika

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SERVISNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SERVISNÍCH SLUŽEB ev. číslo odběratele: O/16/126 uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi:

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: č. 1. Mandant (odběratel): Město ČESKÁ LÍPA Nám.T. G. Masaryka 1, 470 36

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH SMLOUVA. Název akce:

SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH SMLOUVA. Název akce: I SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH SMLOUVA O ou,o Název akce: Rekonstrukce a chodníku místní komunikace ul. Zahradní, Větřní Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2012/Pol. VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz EP: ep-petrvald@iol.cz www.petrvald.info

Více

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění na akci FN Hradec Králové zřízení provizorních šaten v chirurgickém Bedrnově pavilonu v 1.NP uzavřená mezi: Článek

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady:

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 656/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 11.09.2013 Pronájem venkovní světelné vánoční výzdoby, včetně komplexního zajištění instalace a následného odinstalování

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč. Účel Smlouvy

Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč. Účel Smlouvy SMLOUVA O DÍLO (dále též jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Více

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II,

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II, SMLOUVA O DÍLO dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách ČLÁNEK I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeské muzeum v

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby Provozní a školicí středisko firmy Faster CZ spol. s r.o. v Brně Maloměřicích Nejedná se o zadávací řízení

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 V z o r o v á s m l o u v a Stejnopis č. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 č. DIL. kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného

Více

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha - Kunratice a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO TATO SMLOUVA O DÍLO BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení:

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 53.47.08 Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená starostou Petrem Hánou, IČ: 00231151 tel: 244 028 111, 241 764 504 příslušný odbor:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany Obchodní podmínky SMLOUVA Veřejná zakázka č.: 5/2013 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník): Č.j.: SFZP 203643/2012 Ag. číslo: K.150

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik

Více

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy Č.j. PPR-10057-25/ČJ-2012-990656 K U P N Í S M L O U V A Uzavřena v souladu s ustanovením 409 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 963/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 25.11.2015 Smlouva o dílo s firmou SANKOL, zahradnická s.r.o., Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3, IČ: 28920457 o provedení

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Sídlo: Dlouhá Lhota 70,29405 Dlouhá Lhota IČ

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo:

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo: číslo smlouvy kupujícího: 106/2011 číslo smlouvy prodávajícího: 2114426 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více