Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Bohuňovice"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni: 15 členů zastupitelstva 9 dalších občanů obce (dle presenčních listin přiložených k zápisu na OÚ) Omluveni: Pozdní příchod: pani Faltysová (19,03 hod.), p. Vychodil (18,13 hod.), pí. Grúzová (18,40 hod.), p. Ženčica (18,20 hod.), p. Baťa(18,31 hod.) Jednání zahájil v hod. starosta obce Ing. Jiří Petřek. Předsedající uvedl zastupitele, kteří nahlásili pozdní příchod. Předsedající zopakoval, že jednání bylo svoláno na žádost pěti zastupitelů a upozornil, že se nahrává pro přesnější zápis, pak zopakoval návrh programu a současně ho promítl na plátno. Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, konkrétně v daném okamžiku 10, jednání bylo řádně svoláno a je tedy schopno právoplatně rozhodovat, dále uvedl, že program jednání byl zveřejněn na plakátech, pozvánkách a na našich www stránkách. Pak zopakoval program jednání a vyzval zastupitele k připomínkám či doplnění programu. Nikdo nedal k programu připomínku. Předsedající dal hlasovat o programu schůze. Hlasování o návrhu programu jako celku : přítomno 10, pro 10 (Petřek, Šimša, Keclíková, Cenkl, Nováková, Demelová, Weidinger, Malaska, Prutyszyn, Král) proti 0, zdržel se 0 Schválený program jednání. 1) Zahájení a povinné procedurální body 2) Všeobecná diskuse 3) Údržba veřejného prostranství v obci chodníky 4) Různé 5) Návrh na usnesení, závěr Zápisem z jednání byla pověřena paní Ťuková, pracovnice OÚ. Dále byl schválen: - zápis ze 16. jednání ZO, který ověřili pan Ženčica a paní Keclíková - způsob rozpravy - samostatně ke každému bodu programu - ověřovatelé zápisu pan Weidinger, p. Malaska

2 - veřejným hlasováním byla zvolena návrhová komise ve složení: pani Demelová, p. Cenkl, p. Prutyszyn Hlasování o návrhové komisi (přítomno 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0) Návrhová komise byla zvolena. - forma hlasování bylo schváleno veřejné hlasování zvednutím ruky - předsedající přešel k dalšímu bodu programu ad 2) Všeobecná diskuse 1/2 hodiny Předsedající zahájil tento bod a upozornil, že je zejména pro podněty občanů. Všeobecná diskuse byla zahájena v 18,10 hodin. Diskuse: p. Chromcová dotaz na zahradu u mateř. školy, zda by nešla rozšířit, čí jsou pozemky za zahradou. Druhý dotaz, jaká jsou pravidla pro sečení trávy firmou Kotek, jak to bude s údržbou sečení trávy ve vedlejších ulicích? p. starosta pozemky kolem zahrady jsou obecní, záměr o zvětšení zahrady od paní ředitelky zatím nedostal. O rozšíření zahrady se uvažuje. p. Chromcová na zahradu jsou navrhovány průlezky, které na zahradu nevlezou p. starosta byla myšlenka, že se zahrada rozšíří, proto se okolní pozemky neprodávaly, ale pronajímaly. Školská komise spolu s paní ředitelkou předloží návrh. K sečení trávy firma Kotek udržuje především hlavní tah, kde jsou lidé nejvíce zatěžováni dopravou, hlukem a prachem. Naši pracovníci udržují především velké plochy. Lidé v bočních ulicích si zatím sečou pozemky sami. Firma Kotek po dohodě zakresluje do mapy udržované plochy, eventuelně zaznačí místa, které by se mohly udržovat. Ke změně může dojít, vše se bude odvíjet od financí. p. Šimša firma Kotek zakreslí do mapy jimi udržované prostory i další možné prostory navržené na udržování. Uvedl, že navrhuje zastavěnou část obce udržovat sekačkou než křovinořezem. p. Malaska zpracovat koncepci udržované zeleně navrhoval již dříve. Hlavní tahy by se měly sbírat, i zkratka ke KD. p. starosta - uvažuje se vpustit do obce i jiné firmy, bude se muset dělat výběrové řízení p. Chromec obec si musí sama určit, jakým způsobem se budou pozemky udržovat. Navrhl zvednout počet pracovníků o dalšího pracovníka a dále se informovat na Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. p. Šimša uvedl, že ve spolupráci s Úřadem práce máme veřejnou službu. Vysvětlil fungování veřejné služby. Pro tyto lidi pouze zajišťujeme, aby si zvykli na nějaký pracovní režim. V případě jejich absence nemáme na ně postih, obec pouze denně zapisuje do počítače informace o provedené práci tohoto člověka. Vše ostatní zajišťuje Úřad práce. p. Malaska kolik lidí to bylo? p. starosta veřejná služba není jako veřejně prospěšná práce. Veřejná služba je pro lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a dostávají dávky. p. Malaska lidé určení na veřejné práce musí být využiti na jinou práci, než zaměstnanci obce. Dále uvedl, že obec musí mít jasnou koncepci údržby veřejného prostranství. p. Šimša p. Kotek zakreslí do mapy co nyní seče, dále to doplní o nové území, které jsme mu navrhli. Předloží svoji představu o údržbě a my to zhodnotíme. p. Malaska dotaz na rychle postavenou Boží muku při vjezdu do Bohuňovic 2

3 p. starosta objasnil jak se to vše stalo. AZ stavby tuto kapličku nechtě vlekem auta zbouraly, ale protože kaplička byla po rekonstrukci, bylo vše řádně nafocené a zdokumentované, mohla firma AZ stavby takhle rychle reagovat. Stavbu obec nic nestojí, firma je pojištěna. p. Šimša potvrdil, že firma je pojištěná. Obec firmě předala veškeré podklady pro stavbu a pan Peřina to hned začal řešit. p. Malaska dotaz k opravě mostu v Trusovicích. Někdo tam sebral dopravní značku, dodnes tam není. Co na to obecní policie? p. starosta pro každého by mělo platit, že pokud vím, že se taková věc stane, tak to nahlásím p. Šimša uvedl, že z druhé strany byla také značka někde jinde a pokud o tom ví, nahlásí to údržbářům, aby to spravili. p. Čouka obec musí mít představu o tom, kolik peněz hodlá do údržby vložit. Doporučuje kooperaci se ZD Bohuňovice. p. starosta nemá nic proti navýšení částky na údržbu, vše se bude dál řešit i s panem Kotkem p. Malaska dotaz k zápisu z rady č. 45. Proč si p. Šimša a p. Nečas budou dělat zkoušky, aby mohli nakládat s chemií? p. Šimša v červenci vyšel nový zákon a obce, pokud nakládají s profesionálním balení chemie, musí tyto zkoušky vykonat. Nákup chemie, a to již od 1 litru, je považován za profesionální balení. p. starosta bohužel i na malé balení musí být tyto zkoušky p. Malaska nabídl obci 20 l. Ať firma SBM dělá garanta, firma Vás proškolí a je to vyřešené. p. Šimša konzultoval to s Ing. Prečanem, povinnost je pro nás daná zákonem, pracovník musí být proškolen. p. starosta pokud se v účetnictví objeví doklad na přípravek, musíme prokázat jak jsme ho spotřebovali. p. Malaska zkoušky jsou zbytečné, garant to proškolí p. starosta vše ještě prověříme p. Chromec očekával nějakou variantu řešení kolem zeleně p. Král dotaz na dětské hřiště, zda jsou závady odstraněny p. Šimša ze strany pana Holce byly závady odstraněny. Opravou došlo ke změně hracího prvku. Pan Holec osloví firmu, aby mu zajistila certifikáty na opravené prvky. Drak je také opravený, certifikáty budou opraveny a dodány nové. p. Král dotaz na pana Izáka k reklamě na autě CZ p. starosta auto nemělo být přelepeno reklamou, jedná se o označení služebního auta p. Malaska dotaz, jaké je opatření ke zlepšení chodu KD? Očekává změny již v průběhu roku. p. starosta jsou schváleny nové ceníky a provozní řád od roku 2013 p. Malaska očekává okamžité řešení v průběhu roku p. Grúzová letošní sezona je jako zkušební a na základě výsledků se nastaví nové ceny. ZO může rozhodnout, že se nový ceník nastaví již letos. p. Malaska vědomě se prodělává na obecním majetku p. Grúzová ceny byly na začátku nastaveny, provoz měl ukázat výsledky. Navrhl se nový způsob placení úhrad v KD společně s novým provozním řádem. p. Malaska v tuto chvíli jsou ceny v KD dostačující? p. starosta letos na smlouvané akce jsou za stávající ceny p. Ženčica - kdo ty ceny nastavil? p. Grúzová ZO o cenách vědělo. Akce jsou nasmlouvané do konce roku a měly by proběhnout za tuto cenu. p. Malaska kolik je uzavřených smluv do konce roku? 3

4 p. Izák - asi 30 akcí. Na rok 2013 je prozatím asi 25 akcí. Jsou navrženy a projednány nové smlouvy, ceníky a provozní řád. Nejde ovšem na letošní akce, které jsou již nasmlouvané, zvednout ceny. Příští rok bude potřebná dotace na KD asi ve výši tisíc. p. Malaska je potřeba počítat i s opravou majetku p. Grúzová pokud se nastaví vysoké ceny, bude odliv zájemců. Musí být nastaven jeden ceník. p. Malaska místní občan může od obce dostat dotaci p. starosta lze uvažovat o dotaci zájmové skupině, u fyzických osob je to zneužitelné p. Chromec - p. Malaska kritizuje obec, že dotuje zařízení, z druhé strany chce dotovat občany? Dále zkritizoval zastupitele, že dostali zápis z rady a kritika, připomínky přichází až teď. Pan starosta dal hlasovat o prodloužení diskuse. Hlasování pro prodloužení diskuse: přítomno 14, pro: 5 (p.malaska, p. Ženčica, p. Král, p. Baťa, p. Prutyzsyn) proti: 6 (p.starosta, p. Vychodil, p. Weidinger, p, Cenkl p. Demelová, p. Keclíková), zdržel se: 3 (p. Šimša, p. Nováková, p. Grúzová) p. Ženčica zkritizoval špatné řízení schůze, 3 x nedostal slovo Všeobecná diskuse byla ukončena v 19,00 hod. ad 3) Údržba veřejného prostranství v obci chodníky Tento bod navrhl do programu pan Mgr. Král, předsedající ho požádal o úvodní slovo. Přečetl podnět a okomentoval projekci. Během projekce byla diskuse. Diskuse: p. Ženčica dotaz, kdo navrhl lavičky v Loděnici p. Šimša - o umístění laviček nerozhodoval, v té době tady nebyl a rada o tom nerozhodovala p. starosta na žádost obyvatel byly lavičky řešeny podél chodníků, řešil to tehdy tajemník s pracovníky OÚ p. Vychodil k připomínce nevhodného oplocení hájku všude jindy v oborách je stejné pletivo p. Malaska pletivo je tam zbytečné p. starosta pletivo bylo na příkaz lesního hospodáře, lavičky dělali zaměstnanci obce p. Král zkritizoval během projekce chodník u školky, lavičky, popelnice p. Grúzová pan Mičola připravuje koncepci, navrhne jak by to mělo vypadat p. Král pokud se něco opravuje, tak pořádně p. starosta - p. Mičola poskytne odborný názor p. Baťa návrhy na opravu veřejného prostranství byly zpracovány p. starosta byly to studie p. Grúzová p. Mičola na základě svých studií poskytne koncepci p. Šimša - v květnu jsem požádal pana Mičolu o úpravu studie z roku 2008 jako studii celé ulice Loděnická p. Baťa bude to předmětem jednání na zastupitelstvu? Budou se návrhy p. Mičoli připomínkovat? p. starosta - zastupitelé to budou moci připomínkovat, bude to na internetu. p. Král chodníky by se měly stříkat p. Malaska požádal zastupitele, aby pak vyjádřili svůj názor na projekci a okomentovali údržbu obce p. Grúzová obci je plno krásných míst, ukázali jste tady 2 3% míst hodných kritiky p. Nováková vše je samozřejmě i o lidech. Sama si udržuje pozemek před barákem. Zkonstatovala, že jsou v obci i horší místa. p. starosta nafocená prezentace se určitě nikomu nelíbí. Vše je o financích, ale koncepcí je třeba se zabývat. p. Malaska obecní majetek by měla spravovat a udržovat obec Dále v prezentaci komentoval příjezdní ostrůvek do obce. 4

5 p. starosta je to závada firmy, která měla ostrůvek osázet. Kraj to má nahlášeno v závadách. p. Malaska je to pořád stejné. Chyba je v řízení, kdo se stará o obecní majetek? p. Keclíková dotaz na p. Malasku, proč neupozorní p. Šimšu na dané problémy? Proč se to řeší na zastupitelstvu? p. Malaska několikrát na to na zastupitelstvu upozorňoval p. Šimša problémy se samozřejmě řeší. Uvedl, že již dříve žádal všechny zastupitele, aby upozorňovali na problémy v obci. p. Ženčica upozornil zastupitele, že porušili jednací řád. Nedostal v diskusi slovo 3x. p. Malaska závady by měli vidět zaměstnanci obce. Dále okomentoval další projekci. Zarostlý chodník u močidla, zarostlý břeh Trusovky, plocha u KD. Mnoho věcí lze opravit za pár peněz. p.šimša břehy Trusovky seče Povodí Moravy, letos to firma Kotek sekla 2 x. Plocha u KD je na zadání pro firmu, ne pro údržbáře. p. Král kolikrát se stříkaly chodníky? p. Šimša 2x p. Král je to asi málo p. starosta existuje dotační titul na chodníky kolem komunikací 3. třídy. Zatím musíme postupně chodníky udržovat a upravovat. Četa po zimě spravuje porušená místa, stříká chodníky. p. Baťa vázne organizace obce. Chybí člověk, který by za to zodpovídal. Proč nehlásí závady policajti? p. Ženčica nikdy v Bohuňovicích žádnou četu neviděl p. Malaska v obci jsou potřeba drobné údržby p. starosta údržba se musí dělat, investice je ovšem druhá věc p. Malaska údržba je běžná věc a musí se dělat p. Baťa chybí tady funkce tajemníka, který by dohlížel na věci kolem údržby p. starosta ze zákona funkce tajemníka je jedna věc, druhá věc je pracovní náplň člověka, který na tom místě je p. Baťa kdo bude po volbách dělat funkci místostarosty? p. Malaska komentoval projekci u KD, trávu kolem CZ p. starosta tráva se dá postříkat, pozemky kolem potoka jsou Povodí Moravy p. Ženčica proč se plocha u KD neudělala pořádně? p. starosta byla to investiční akce, plocha před KD nebyla součástí projektu. Muselo by se to dělat za vlastní peníze. p. Čouka navrhoval obci půjčit peníze na dodláždění, obec by mu to splácela p. Ženčica je pravda, že tato nabídka tady byla? p. starosta byla to nabídka ve vazbě na obchod p. Ženčica zkritizoval špatný přístup obce k údržbě obecního majetku p. Baťa promítl svoji prezentaci p. Vychodil tak, jako v jiných obcích, je stále co spravovat p. starosta spousta snímků není obecní majetek (komunikace, předlažba není cyklostezka). Některé věci ani obec neopravovala (zeď na hřbitově). Obec má mnoho majetku. Je třeba postupně opravovat. p. Nováková měli bychom všichni spolupracovat na koncepci, materiály by mohly být inspirací pro všechny. Oslovila p. Šimšu k objasnění opravy chodníku U Borovice. p. Šimša navrhuje doplnit návrh usnesení na opravu chodníku U Borovice zajistit opravu ve spolupráci s majitelem pozemku TJ Sokol Bohuňovice p. Malaska s návrhy na koncepci údržby by mělo být patřičně naloženo, kdy bude spolupráce? p. starosta uvedl, že dříve se udělala koncepce památek. V dnešní době se již pravidelně opravují. 5

6 p. Malaska opravy, které byly provedeny během poslední doby byly provedeny nekvalitně např. zábradlí u KD. p. starosta zábradlí u KD je v záruce p. Baťa materiál je třeba zinkovat p. Ženčica tyto věci má řešit p. Šimša p. Fryčák TJ Sokol se určitě nebude angažovat v asanaci pomníku a ve stavebních pracích p. starosta objasnil, že angažovanost je myšlena ve formě usnesení, aby bylo jasno, že na pozemku TJ obec bez vědomí majitele nebude nic dělat p. Fryčák ze strany obce by měly být stanoveny priority a těmi by se obec měla řídit. Komunikace Za Humny nechápe úpravu cesty, je rozdělena na etapy? Vznikající projekty by měly projít diskusí. p. starosta- byly velké investice do kanalizace, vodovodu, inženýrských sítí. Ale musíme pamatovat i na menší investice. p. Šimša odpověděl na dotaz komunikace Za Humny komunikace se drolila skoro do pole, udělalo se havarijní řešení, aby se zpevnila krajnice, aby se netrhala dál. Další rok se to řešilo jako záruční oprava a nové díry po zimě se opět zastříkly. p. Fryčák proč se to neudělalo jednou pořádně? p. starosta je to řešení, než bude nová komunikace p. Baťa nejlevnější výběrové řízení není řešení. Důležitá je odvedená práce. p. starosta místní komunikace, které byly dělány generálně, jsou kvalitní. Systematicky by se měly každý rok peníze na opravy uvolňovat. p. Malaska- bude rád, že se peníze v investici oprav objeví. Připomínkoval přejezd přes železníci. p. starosta na minulém zasedání se to probíralo. Je to v jednání, stavba nebyla udělána podle projektu. Cílem je dodělání druhého chodníku a prověřit systém zvonění, zda je podle norem. p. Malaska ale roste tam metrová lebeda p. starosta je to drážní pozemek, kde nesmíme vstupovat, nápravu zajistíme p. Král rada by měla vypracovat návrh, co dělat, upřednostnit priority a pak jej předložit zastupitelům p. Nováková ano, ale je třeba spolupráce všech zastupitelů p. Malaska zkritizoval postoj pana Izáka, že je mu jedno, jak vypadá okolí CZ p. starosta projedná to s ním p. Ženčica ředitel by měl odstoupit Pan starosta přečetl návrh na usnesení a dále vyslovil protinávrh usnesení, aby za úkol odpovídal předkladatel pan Král. p. Baťa plnění úkolů usnesení je věcí rady p. starosta přečetl článek č. VI, bod č. 3 z jednacího řádu - usnesení může ukládat úkoly jak radě, starostovi, tak zastupitelům p. Šimša přiklání se k názoru p. Novákové, aby koncepce byla navržena ve spolupráci s předkladatelem p. Malaska zodpovědná musí být rada obce p. Chromec navrhl vytvoření pracovní komise, která předloží návrh koncepce údržby, je důležité postupně si stanovit priority p. Ženčica chybí tady vůle něco pro obec dělat, něco řešit p. Král přišel s návrhem a očekával řešení situace p. Fryčák - předkladatel může dát impuls, komunální služby má na starosti místostarosta p. Baťa zodpovědný je místostarosta, ať si vytvoří pracovní skupinu Hlasování o vypracování záměru: (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) 6

7 Závěr: ZO ukládá místostarostovi obce ve spolupráci s pracovní skupinou vypracovat záměr budování, oprav a údržby chodníků a veřejných prostranství v obci O: místostarosta T: Hlasování o zajištění návrhu opravy pomníku Rudoarmějců : (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) ZO ukládá místostarostovi obce zajistit návrh kompletní opravy pomníku Rudoarmějců včetně okolí O: místostarosta T: ad 4) Různé Předsedající konstatoval, že do tohoto bodu nikdo nepředložil žádné další podklady a přešel k následujícímu bodu, což je kontrola přijatých usnesení. Pan Baťa se přihlásil s informací, kterou by chtěl uvést, předsedající mu dal slovo. Škola vybírá od žáků 200,- Kč na kopírování, proč to nehradí obec? p. starosta škola dostává peníze na provoz, na to peníze má p. Nováková je to v řešení. Loni byla dotace na prvňáka 1000,- Kč, letos pouze 200,- Kč, peníze na pomůcky chybí. p. Král v šatnách chybí věšáky p. Nováková věšáky se opravovaly p. Král dotaz k rekonstrukci mostu v Trusovicích, zda by tam nemohl být retardér p. starosta o bezpečí za zatáčkou již bylo jednáno, bude se to dále sledovat ad 5) Návrh na usnesení, závěr Předsedající požádal zástupce návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení z dnešního veřejného zasedání ZO. Paní Demelová přečetla návrh. Po přečetná byly provedeny drobné formální doplnění, které nemají vliv na cíle usnesení a bylo konstatováno, že přijatá usnesení jsou překontrolována. Předsedající poděkoval za aktivní přístup a ukončil veřejné zasedání ZO. Jednání bylo ukončeno ve 22,00 hod. Zaznamenala: Vladislava Ťuková Ověřovatelé :... pan Oldřich Weidinger... Ing. Marek Malaska Ing. Jiří Petřek starosta obce 7

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 15.10.2012 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 13 Omluveni : Holátko Rudolf, Ing.

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,08 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce (dle

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více