Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Bohuňovice"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni: 15 členů zastupitelstva 9 dalších občanů obce (dle presenčních listin přiložených k zápisu na OÚ) Omluveni: Pozdní příchod: pani Faltysová (19,03 hod.), p. Vychodil (18,13 hod.), pí. Grúzová (18,40 hod.), p. Ženčica (18,20 hod.), p. Baťa(18,31 hod.) Jednání zahájil v hod. starosta obce Ing. Jiří Petřek. Předsedající uvedl zastupitele, kteří nahlásili pozdní příchod. Předsedající zopakoval, že jednání bylo svoláno na žádost pěti zastupitelů a upozornil, že se nahrává pro přesnější zápis, pak zopakoval návrh programu a současně ho promítl na plátno. Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, konkrétně v daném okamžiku 10, jednání bylo řádně svoláno a je tedy schopno právoplatně rozhodovat, dále uvedl, že program jednání byl zveřejněn na plakátech, pozvánkách a na našich www stránkách. Pak zopakoval program jednání a vyzval zastupitele k připomínkám či doplnění programu. Nikdo nedal k programu připomínku. Předsedající dal hlasovat o programu schůze. Hlasování o návrhu programu jako celku : přítomno 10, pro 10 (Petřek, Šimša, Keclíková, Cenkl, Nováková, Demelová, Weidinger, Malaska, Prutyszyn, Král) proti 0, zdržel se 0 Schválený program jednání. 1) Zahájení a povinné procedurální body 2) Všeobecná diskuse 3) Údržba veřejného prostranství v obci chodníky 4) Různé 5) Návrh na usnesení, závěr Zápisem z jednání byla pověřena paní Ťuková, pracovnice OÚ. Dále byl schválen: - zápis ze 16. jednání ZO, který ověřili pan Ženčica a paní Keclíková - způsob rozpravy - samostatně ke každému bodu programu - ověřovatelé zápisu pan Weidinger, p. Malaska

2 - veřejným hlasováním byla zvolena návrhová komise ve složení: pani Demelová, p. Cenkl, p. Prutyszyn Hlasování o návrhové komisi (přítomno 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0) Návrhová komise byla zvolena. - forma hlasování bylo schváleno veřejné hlasování zvednutím ruky - předsedající přešel k dalšímu bodu programu ad 2) Všeobecná diskuse 1/2 hodiny Předsedající zahájil tento bod a upozornil, že je zejména pro podněty občanů. Všeobecná diskuse byla zahájena v 18,10 hodin. Diskuse: p. Chromcová dotaz na zahradu u mateř. školy, zda by nešla rozšířit, čí jsou pozemky za zahradou. Druhý dotaz, jaká jsou pravidla pro sečení trávy firmou Kotek, jak to bude s údržbou sečení trávy ve vedlejších ulicích? p. starosta pozemky kolem zahrady jsou obecní, záměr o zvětšení zahrady od paní ředitelky zatím nedostal. O rozšíření zahrady se uvažuje. p. Chromcová na zahradu jsou navrhovány průlezky, které na zahradu nevlezou p. starosta byla myšlenka, že se zahrada rozšíří, proto se okolní pozemky neprodávaly, ale pronajímaly. Školská komise spolu s paní ředitelkou předloží návrh. K sečení trávy firma Kotek udržuje především hlavní tah, kde jsou lidé nejvíce zatěžováni dopravou, hlukem a prachem. Naši pracovníci udržují především velké plochy. Lidé v bočních ulicích si zatím sečou pozemky sami. Firma Kotek po dohodě zakresluje do mapy udržované plochy, eventuelně zaznačí místa, které by se mohly udržovat. Ke změně může dojít, vše se bude odvíjet od financí. p. Šimša firma Kotek zakreslí do mapy jimi udržované prostory i další možné prostory navržené na udržování. Uvedl, že navrhuje zastavěnou část obce udržovat sekačkou než křovinořezem. p. Malaska zpracovat koncepci udržované zeleně navrhoval již dříve. Hlavní tahy by se měly sbírat, i zkratka ke KD. p. starosta - uvažuje se vpustit do obce i jiné firmy, bude se muset dělat výběrové řízení p. Chromec obec si musí sama určit, jakým způsobem se budou pozemky udržovat. Navrhl zvednout počet pracovníků o dalšího pracovníka a dále se informovat na Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. p. Šimša uvedl, že ve spolupráci s Úřadem práce máme veřejnou službu. Vysvětlil fungování veřejné služby. Pro tyto lidi pouze zajišťujeme, aby si zvykli na nějaký pracovní režim. V případě jejich absence nemáme na ně postih, obec pouze denně zapisuje do počítače informace o provedené práci tohoto člověka. Vše ostatní zajišťuje Úřad práce. p. Malaska kolik lidí to bylo? p. starosta veřejná služba není jako veřejně prospěšná práce. Veřejná služba je pro lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a dostávají dávky. p. Malaska lidé určení na veřejné práce musí být využiti na jinou práci, než zaměstnanci obce. Dále uvedl, že obec musí mít jasnou koncepci údržby veřejného prostranství. p. Šimša p. Kotek zakreslí do mapy co nyní seče, dále to doplní o nové území, které jsme mu navrhli. Předloží svoji představu o údržbě a my to zhodnotíme. p. Malaska dotaz na rychle postavenou Boží muku při vjezdu do Bohuňovic 2

3 p. starosta objasnil jak se to vše stalo. AZ stavby tuto kapličku nechtě vlekem auta zbouraly, ale protože kaplička byla po rekonstrukci, bylo vše řádně nafocené a zdokumentované, mohla firma AZ stavby takhle rychle reagovat. Stavbu obec nic nestojí, firma je pojištěna. p. Šimša potvrdil, že firma je pojištěná. Obec firmě předala veškeré podklady pro stavbu a pan Peřina to hned začal řešit. p. Malaska dotaz k opravě mostu v Trusovicích. Někdo tam sebral dopravní značku, dodnes tam není. Co na to obecní policie? p. starosta pro každého by mělo platit, že pokud vím, že se taková věc stane, tak to nahlásím p. Šimša uvedl, že z druhé strany byla také značka někde jinde a pokud o tom ví, nahlásí to údržbářům, aby to spravili. p. Čouka obec musí mít představu o tom, kolik peněz hodlá do údržby vložit. Doporučuje kooperaci se ZD Bohuňovice. p. starosta nemá nic proti navýšení částky na údržbu, vše se bude dál řešit i s panem Kotkem p. Malaska dotaz k zápisu z rady č. 45. Proč si p. Šimša a p. Nečas budou dělat zkoušky, aby mohli nakládat s chemií? p. Šimša v červenci vyšel nový zákon a obce, pokud nakládají s profesionálním balení chemie, musí tyto zkoušky vykonat. Nákup chemie, a to již od 1 litru, je považován za profesionální balení. p. starosta bohužel i na malé balení musí být tyto zkoušky p. Malaska nabídl obci 20 l. Ať firma SBM dělá garanta, firma Vás proškolí a je to vyřešené. p. Šimša konzultoval to s Ing. Prečanem, povinnost je pro nás daná zákonem, pracovník musí být proškolen. p. starosta pokud se v účetnictví objeví doklad na přípravek, musíme prokázat jak jsme ho spotřebovali. p. Malaska zkoušky jsou zbytečné, garant to proškolí p. starosta vše ještě prověříme p. Chromec očekával nějakou variantu řešení kolem zeleně p. Král dotaz na dětské hřiště, zda jsou závady odstraněny p. Šimša ze strany pana Holce byly závady odstraněny. Opravou došlo ke změně hracího prvku. Pan Holec osloví firmu, aby mu zajistila certifikáty na opravené prvky. Drak je také opravený, certifikáty budou opraveny a dodány nové. p. Král dotaz na pana Izáka k reklamě na autě CZ p. starosta auto nemělo být přelepeno reklamou, jedná se o označení služebního auta p. Malaska dotaz, jaké je opatření ke zlepšení chodu KD? Očekává změny již v průběhu roku. p. starosta jsou schváleny nové ceníky a provozní řád od roku 2013 p. Malaska očekává okamžité řešení v průběhu roku p. Grúzová letošní sezona je jako zkušební a na základě výsledků se nastaví nové ceny. ZO může rozhodnout, že se nový ceník nastaví již letos. p. Malaska vědomě se prodělává na obecním majetku p. Grúzová ceny byly na začátku nastaveny, provoz měl ukázat výsledky. Navrhl se nový způsob placení úhrad v KD společně s novým provozním řádem. p. Malaska v tuto chvíli jsou ceny v KD dostačující? p. starosta letos na smlouvané akce jsou za stávající ceny p. Ženčica - kdo ty ceny nastavil? p. Grúzová ZO o cenách vědělo. Akce jsou nasmlouvané do konce roku a měly by proběhnout za tuto cenu. p. Malaska kolik je uzavřených smluv do konce roku? 3

4 p. Izák - asi 30 akcí. Na rok 2013 je prozatím asi 25 akcí. Jsou navrženy a projednány nové smlouvy, ceníky a provozní řád. Nejde ovšem na letošní akce, které jsou již nasmlouvané, zvednout ceny. Příští rok bude potřebná dotace na KD asi ve výši tisíc. p. Malaska je potřeba počítat i s opravou majetku p. Grúzová pokud se nastaví vysoké ceny, bude odliv zájemců. Musí být nastaven jeden ceník. p. Malaska místní občan může od obce dostat dotaci p. starosta lze uvažovat o dotaci zájmové skupině, u fyzických osob je to zneužitelné p. Chromec - p. Malaska kritizuje obec, že dotuje zařízení, z druhé strany chce dotovat občany? Dále zkritizoval zastupitele, že dostali zápis z rady a kritika, připomínky přichází až teď. Pan starosta dal hlasovat o prodloužení diskuse. Hlasování pro prodloužení diskuse: přítomno 14, pro: 5 (p.malaska, p. Ženčica, p. Král, p. Baťa, p. Prutyzsyn) proti: 6 (p.starosta, p. Vychodil, p. Weidinger, p, Cenkl p. Demelová, p. Keclíková), zdržel se: 3 (p. Šimša, p. Nováková, p. Grúzová) p. Ženčica zkritizoval špatné řízení schůze, 3 x nedostal slovo Všeobecná diskuse byla ukončena v 19,00 hod. ad 3) Údržba veřejného prostranství v obci chodníky Tento bod navrhl do programu pan Mgr. Král, předsedající ho požádal o úvodní slovo. Přečetl podnět a okomentoval projekci. Během projekce byla diskuse. Diskuse: p. Ženčica dotaz, kdo navrhl lavičky v Loděnici p. Šimša - o umístění laviček nerozhodoval, v té době tady nebyl a rada o tom nerozhodovala p. starosta na žádost obyvatel byly lavičky řešeny podél chodníků, řešil to tehdy tajemník s pracovníky OÚ p. Vychodil k připomínce nevhodného oplocení hájku všude jindy v oborách je stejné pletivo p. Malaska pletivo je tam zbytečné p. starosta pletivo bylo na příkaz lesního hospodáře, lavičky dělali zaměstnanci obce p. Král zkritizoval během projekce chodník u školky, lavičky, popelnice p. Grúzová pan Mičola připravuje koncepci, navrhne jak by to mělo vypadat p. Král pokud se něco opravuje, tak pořádně p. starosta - p. Mičola poskytne odborný názor p. Baťa návrhy na opravu veřejného prostranství byly zpracovány p. starosta byly to studie p. Grúzová p. Mičola na základě svých studií poskytne koncepci p. Šimša - v květnu jsem požádal pana Mičolu o úpravu studie z roku 2008 jako studii celé ulice Loděnická p. Baťa bude to předmětem jednání na zastupitelstvu? Budou se návrhy p. Mičoli připomínkovat? p. starosta - zastupitelé to budou moci připomínkovat, bude to na internetu. p. Král chodníky by se měly stříkat p. Malaska požádal zastupitele, aby pak vyjádřili svůj názor na projekci a okomentovali údržbu obce p. Grúzová obci je plno krásných míst, ukázali jste tady 2 3% míst hodných kritiky p. Nováková vše je samozřejmě i o lidech. Sama si udržuje pozemek před barákem. Zkonstatovala, že jsou v obci i horší místa. p. starosta nafocená prezentace se určitě nikomu nelíbí. Vše je o financích, ale koncepcí je třeba se zabývat. p. Malaska obecní majetek by měla spravovat a udržovat obec Dále v prezentaci komentoval příjezdní ostrůvek do obce. 4

5 p. starosta je to závada firmy, která měla ostrůvek osázet. Kraj to má nahlášeno v závadách. p. Malaska je to pořád stejné. Chyba je v řízení, kdo se stará o obecní majetek? p. Keclíková dotaz na p. Malasku, proč neupozorní p. Šimšu na dané problémy? Proč se to řeší na zastupitelstvu? p. Malaska několikrát na to na zastupitelstvu upozorňoval p. Šimša problémy se samozřejmě řeší. Uvedl, že již dříve žádal všechny zastupitele, aby upozorňovali na problémy v obci. p. Ženčica upozornil zastupitele, že porušili jednací řád. Nedostal v diskusi slovo 3x. p. Malaska závady by měli vidět zaměstnanci obce. Dále okomentoval další projekci. Zarostlý chodník u močidla, zarostlý břeh Trusovky, plocha u KD. Mnoho věcí lze opravit za pár peněz. p.šimša břehy Trusovky seče Povodí Moravy, letos to firma Kotek sekla 2 x. Plocha u KD je na zadání pro firmu, ne pro údržbáře. p. Král kolikrát se stříkaly chodníky? p. Šimša 2x p. Král je to asi málo p. starosta existuje dotační titul na chodníky kolem komunikací 3. třídy. Zatím musíme postupně chodníky udržovat a upravovat. Četa po zimě spravuje porušená místa, stříká chodníky. p. Baťa vázne organizace obce. Chybí člověk, který by za to zodpovídal. Proč nehlásí závady policajti? p. Ženčica nikdy v Bohuňovicích žádnou četu neviděl p. Malaska v obci jsou potřeba drobné údržby p. starosta údržba se musí dělat, investice je ovšem druhá věc p. Malaska údržba je běžná věc a musí se dělat p. Baťa chybí tady funkce tajemníka, který by dohlížel na věci kolem údržby p. starosta ze zákona funkce tajemníka je jedna věc, druhá věc je pracovní náplň člověka, který na tom místě je p. Baťa kdo bude po volbách dělat funkci místostarosty? p. Malaska komentoval projekci u KD, trávu kolem CZ p. starosta tráva se dá postříkat, pozemky kolem potoka jsou Povodí Moravy p. Ženčica proč se plocha u KD neudělala pořádně? p. starosta byla to investiční akce, plocha před KD nebyla součástí projektu. Muselo by se to dělat za vlastní peníze. p. Čouka navrhoval obci půjčit peníze na dodláždění, obec by mu to splácela p. Ženčica je pravda, že tato nabídka tady byla? p. starosta byla to nabídka ve vazbě na obchod p. Ženčica zkritizoval špatný přístup obce k údržbě obecního majetku p. Baťa promítl svoji prezentaci p. Vychodil tak, jako v jiných obcích, je stále co spravovat p. starosta spousta snímků není obecní majetek (komunikace, předlažba není cyklostezka). Některé věci ani obec neopravovala (zeď na hřbitově). Obec má mnoho majetku. Je třeba postupně opravovat. p. Nováková měli bychom všichni spolupracovat na koncepci, materiály by mohly být inspirací pro všechny. Oslovila p. Šimšu k objasnění opravy chodníku U Borovice. p. Šimša navrhuje doplnit návrh usnesení na opravu chodníku U Borovice zajistit opravu ve spolupráci s majitelem pozemku TJ Sokol Bohuňovice p. Malaska s návrhy na koncepci údržby by mělo být patřičně naloženo, kdy bude spolupráce? p. starosta uvedl, že dříve se udělala koncepce památek. V dnešní době se již pravidelně opravují. 5

6 p. Malaska opravy, které byly provedeny během poslední doby byly provedeny nekvalitně např. zábradlí u KD. p. starosta zábradlí u KD je v záruce p. Baťa materiál je třeba zinkovat p. Ženčica tyto věci má řešit p. Šimša p. Fryčák TJ Sokol se určitě nebude angažovat v asanaci pomníku a ve stavebních pracích p. starosta objasnil, že angažovanost je myšlena ve formě usnesení, aby bylo jasno, že na pozemku TJ obec bez vědomí majitele nebude nic dělat p. Fryčák ze strany obce by měly být stanoveny priority a těmi by se obec měla řídit. Komunikace Za Humny nechápe úpravu cesty, je rozdělena na etapy? Vznikající projekty by měly projít diskusí. p. starosta- byly velké investice do kanalizace, vodovodu, inženýrských sítí. Ale musíme pamatovat i na menší investice. p. Šimša odpověděl na dotaz komunikace Za Humny komunikace se drolila skoro do pole, udělalo se havarijní řešení, aby se zpevnila krajnice, aby se netrhala dál. Další rok se to řešilo jako záruční oprava a nové díry po zimě se opět zastříkly. p. Fryčák proč se to neudělalo jednou pořádně? p. starosta je to řešení, než bude nová komunikace p. Baťa nejlevnější výběrové řízení není řešení. Důležitá je odvedená práce. p. starosta místní komunikace, které byly dělány generálně, jsou kvalitní. Systematicky by se měly každý rok peníze na opravy uvolňovat. p. Malaska- bude rád, že se peníze v investici oprav objeví. Připomínkoval přejezd přes železníci. p. starosta na minulém zasedání se to probíralo. Je to v jednání, stavba nebyla udělána podle projektu. Cílem je dodělání druhého chodníku a prověřit systém zvonění, zda je podle norem. p. Malaska ale roste tam metrová lebeda p. starosta je to drážní pozemek, kde nesmíme vstupovat, nápravu zajistíme p. Král rada by měla vypracovat návrh, co dělat, upřednostnit priority a pak jej předložit zastupitelům p. Nováková ano, ale je třeba spolupráce všech zastupitelů p. Malaska zkritizoval postoj pana Izáka, že je mu jedno, jak vypadá okolí CZ p. starosta projedná to s ním p. Ženčica ředitel by měl odstoupit Pan starosta přečetl návrh na usnesení a dále vyslovil protinávrh usnesení, aby za úkol odpovídal předkladatel pan Král. p. Baťa plnění úkolů usnesení je věcí rady p. starosta přečetl článek č. VI, bod č. 3 z jednacího řádu - usnesení může ukládat úkoly jak radě, starostovi, tak zastupitelům p. Šimša přiklání se k názoru p. Novákové, aby koncepce byla navržena ve spolupráci s předkladatelem p. Malaska zodpovědná musí být rada obce p. Chromec navrhl vytvoření pracovní komise, která předloží návrh koncepce údržby, je důležité postupně si stanovit priority p. Ženčica chybí tady vůle něco pro obec dělat, něco řešit p. Král přišel s návrhem a očekával řešení situace p. Fryčák - předkladatel může dát impuls, komunální služby má na starosti místostarosta p. Baťa zodpovědný je místostarosta, ať si vytvoří pracovní skupinu Hlasování o vypracování záměru: (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) 6

7 Závěr: ZO ukládá místostarostovi obce ve spolupráci s pracovní skupinou vypracovat záměr budování, oprav a údržby chodníků a veřejných prostranství v obci O: místostarosta T: Hlasování o zajištění návrhu opravy pomníku Rudoarmějců : (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) ZO ukládá místostarostovi obce zajistit návrh kompletní opravy pomníku Rudoarmějců včetně okolí O: místostarosta T: ad 4) Různé Předsedající konstatoval, že do tohoto bodu nikdo nepředložil žádné další podklady a přešel k následujícímu bodu, což je kontrola přijatých usnesení. Pan Baťa se přihlásil s informací, kterou by chtěl uvést, předsedající mu dal slovo. Škola vybírá od žáků 200,- Kč na kopírování, proč to nehradí obec? p. starosta škola dostává peníze na provoz, na to peníze má p. Nováková je to v řešení. Loni byla dotace na prvňáka 1000,- Kč, letos pouze 200,- Kč, peníze na pomůcky chybí. p. Král v šatnách chybí věšáky p. Nováková věšáky se opravovaly p. Král dotaz k rekonstrukci mostu v Trusovicích, zda by tam nemohl být retardér p. starosta o bezpečí za zatáčkou již bylo jednáno, bude se to dále sledovat ad 5) Návrh na usnesení, závěr Předsedající požádal zástupce návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení z dnešního veřejného zasedání ZO. Paní Demelová přečetla návrh. Po přečetná byly provedeny drobné formální doplnění, které nemají vliv na cíle usnesení a bylo konstatováno, že přijatá usnesení jsou překontrolována. Předsedající poděkoval za aktivní přístup a ukončil veřejné zasedání ZO. Jednání bylo ukončeno ve 22,00 hod. Zaznamenala: Vladislava Ťuková Ověřovatelé :... pan Oldřich Weidinger... Ing. Marek Malaska Ing. Jiří Petřek starosta obce 7

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.6.2012 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 12/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 25. 11. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 19.9.2016 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 3. 2014 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. června 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 18.11.2010 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 491/2010 Celkem přítomno:17 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 9 Nepřítomno

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Loděnice č. 2/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 4. 3. 2015, od 18:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav, Brodecký

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 15. července 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 20a konaného mimořádně dne 1. 7.2010 v Kině =================================================================== Přítomni:

Více

Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne

Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 2.7. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 19.20 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. F. Marcián, P. Nevídal,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.13/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.12.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 12. 2016 místo

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.4.2013 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš

Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Den a místo konání: 26. listopadu 2015 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Hodina zahájení: 18:00 hod. Počet přítomných členů: 7

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 11. 5. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 11. 5. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 11. 5. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze 8. zasedání zastupitelstva obce Nevojice konaného dne v 18,30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. ze 8. zasedání zastupitelstva obce Nevojice konaného dne v 18,30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva obce Nevojice konaného dne 19. 3. 2008 v 18,30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Veleslav Malík, Nataša Jakabová, Mgr. Marie Baranová, Pavel Masařík,

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 4. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 31. 3. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 10.12. 2014 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Přítomni: Dolák, Kubešová, Kyrianová, Pelikán, Ročovský, Trenda, Mgr. Vavříček

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Zápis č. 5/2015. České Meziříčí

Zápis č. 5/2015. České Meziříčí Zápis č. 5/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. září 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov Program: 1) Zahájení 2) Kontrola plnění usnesení 17. zasedání 3) Závěrečný

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 16.6. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluveni 6 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne 12.11.2010 v 19 00 Zasedání zastupitelstva obce Frymburk bylo zahájeno v 19:00 dosavadním starostou obce p. Staňkem a konstatoval

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou Veřejné zasedání ze dne č

Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou Veřejné zasedání ze dne č Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou Veřejné zasedání ze dne 22. 11. 2012 č.2012-5 Přítomní členové zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 8. 10. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 3/2016 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 9. 3. 2016, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne 12. 05. 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:05 hodin. Přítomni:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více