VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: Horní Rokytnice čp. 461, Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování auditu. Zadávací řízení je mimo režim zákona o Veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a řídí se pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu spol. TJ Spartak Rokytnice. 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Zadavatel: TJ Spartak Rokytnice Adresa: Horní Rokytnice čp. 461, Rokytnice nad Jizerou IČ: DI: CZ Telefon: (+042) , (+042) Kontaktní osoba: Martina Holubcová 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení auditu. Název veřejné zakázky: Interní audit Předmět veřejné zakázky: a) Stavby restaurace Černý potok (Kokrháč) včetně staveb souvisejících na stpč. 1301/1 čp. 691 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a souvisejících Oblasti posuzování: Za jakých podmínek byl získán pozemek na tuto stavbu do vlastnictví TJ Spartak Rokytnice, Posouzení zadávacích podmínek na VŘ zhotovitele, výběrové řízení na zhotovitele stavby, výběrové řízení na stavební dozor investora, výběrové řízení na

2 zhotovitele projektové dokumentace, průběh plateb, všechny případné více náklady za stavbu. Kdo a za jakých podmínek odsouhlasil stavbu, platby a zda toto právo odsouhlasení vyplývalo z předpisů obou společností. Posouzení případných střetů zájmů u zúčastněných osob. b) Rekonstrukce a stavební úpravy bufetu Zalomený na stpč. 787/2 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Oblasti posuzování: Za jakých podmínek byl bufet zrekonstruovaný, kdo schválil investici, kdo schvaloval platby, za jakých smluvních podmínek mezi nájemcem a vlastníkem objektu, jaké další případné smlouvy s tímto souvisí, jak s nimi lze nakládat do budoucna, kdo tyto smlouvy podepsal a jaká měl práva k jejich podpisům (z jakých listin vyplývají tato práva). c) Realizace části stavby v rámci záměru výstavby Objektu technického zázemí Kaprunky na ppč. 255/1 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a souvisejících byla provedena část této povolené stavby a to kanalizační přípojka. Předmětem auditu by mělo být následující: za jakých smluvních podmínek byla stavba provedena, cena a případná výběrová řízení spojená s touto realizací, stavební dozor investora, provádění plateb za zhotovení této stavby, kdo tuto realizaci odsouhlasil, jaká k tomu měl práva případné další smlouvy a návaznosti s touto akcí spojené. d) Stavba lanové dráhy Horní domky výběrové řízení na zhotovitele stavby (vč. Zadávacích podmínek), VŘ na stavební dozor investora, na zpracovatele projektové dokumentace kdo o tom rozhodoval, z jakých listin vyplývalo právo o tomto rozhodování. Případné více náklady za realizaci stavby, kdo je odsouhlasil a z jakých listin vyplývalo právo odsouhlasení, posouzení případných střetů zájmů zúčastněných osob.

3 e) Příprava územního rozhodnutí na lanovou dráhu Studenov Oblasti posouzení: Kdo rozhodl o zahájení investice a s jakým oprávněním Reálnost budoucí realizace stavby Proces projektování (VŘ, cena, smluvní podmínky) Související smlouvy týkající se nájmů, věcných břemen, strpění budoucí stavby, odkupů a platby z těchto smluv provedené Dosud trvající závazky vyplývající z uvedených smluv U všech oblastí posouzení oprávnění k rozhodování, míra případného poškození společnosti, dosud trvající závazky ze smluv, případné střety zájmů, f) Přivaděč vody z Jizery za účelem zasněžování Studenova. Zda proběhlo výběrové řízení a jeho průběh, za jakou cenu a za jakých podmínek byla tato dokumentace zpracována. Schvalovací procesy pro zadání a platby. g) Dražba strategického pozemku pč. 109/4 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Kdo rozhodl a s jakým oprávněním vybral konkrétní osoby, které se dražby účastnily, jaké měli pověření pro jednání a od koho. Průběh dražby samotné. h) Prověření způsobu určení nájmů za nemovitosti se vlastnictví Spartak a.s. a TJ Spartak. Předmětem jsou restaurace, bufety, servisy a další nebytové prostory. (budou předloženy konkrétní nájemní smlouvy k prověření) Posouzení určení ceny k jednání, posouzení případných střetů zájmů. Oprávnění k rozhodování, způsob výběru nájemců.

4 3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: hodnota veřejné zakázky stanovená odborným odhadem nepřesáhne 190 tis. Kč vč. DPH 4) OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK Součástí nabídky bude závazný návrh obchodní smlouvy 5) DODACÍ PODMÍNKY: Termín plnění bude max. 2 měsíce od podpisu smlouvy oběma stranami Dodavateli bude po dobu plnění poskytnuta veškerá podpora ze strany objednatele. Budou poskytnuty odpovídající pracovní prostory po dobu plnění. 6) POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY: Cena bude odpovídat zadání v plném rozsahu. Cena bude včetně všech souvisejících nákladů. Cenu lze navýšit pouze oboustrannou dohodou formou dodatku smlouvy. Platba bude provedena odběratelem na základě faktury zhotovitele do 14 ti dnů od převzetí faktury a předmětu plnění. 7) JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Zpracovatel bude splňovat následující kvalifikační předpoklady: a) Doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Oprávnění k podnikání zájemce doloží v prosté fotokopii; originál nebo úředně ověřenou kopii doloží vítězný zájemce před podpisem smlouvy. b) Zájemce je registrovaným členem komory auditorů. c) Zájemce doloží výčet minimálně pěti zakázek podobného rozsahu v minulých 2 letech 8) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK: Nabídky bude posuzovat komise stanovená objednatelem. 9) PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude obsahovat minimálně: Návrh smlouvy k provedení díla včetně specifikace dodavatele Popis předmětu plnění minimálně v rozsahu stanoveném zadavatelem

5 Návrh smluvního ujednání o zachování obchodní tajemství týkající se zjištěných skutečností. Cenu za plnění Termín s max. lhůtou plnění stanovenou zadavatelem Doložení kvalifikačních předpokladů dodavatele 10) LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky budou doručeny k rukám zadavatele buď osobně, nebo poštou nejpozději do: Nabídky budou v zalepené obálce označené názvem zakázky s výrazným označením NEOTVÍRAT. Otevírání obálek nebude veřejné a proběhne při zasedání výběrové komise.