ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S237/2010/VZ-12306/2010/540/VKu V Brně dne 13. prosince 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S237/2010/VZ-12306/2010/540/VKu V Brně dne 13. prosince 2010"

Transkript

1 *UOHSX002WPAZ* UOHSX002WPAZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S237/2010/VZ-12306/2010/540/VKu V Brně dne 13. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeném dne na návrh ze dne , jehož účastníky jsou zadavatel - Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Polní 3, Brno, zast. Ing. Zdeňkem Buštíkem, ředitelem, navrhovatel - Clarima, s.r.o., IČ , se sídlem Okružní 29a, Brno, za niž jedná Ing. Drahomír Navrátil, jednatel, vybraný uchazeč - OLMAN spol. s r.o., IČ , se sídlem Jakuba Obrovského 228/1a, Brno, za niž jedná Bc. Martin Olejár, jednatel, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne Mgr. Hanou Šimkovou, advokátkou, ev. č. ČAK 13312, se sídlem Příkop 4, Brno, ve věci veřejné zakázky ÚKLID NEMOCNICE MILOSTRDNÝCH BRATŘÍ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne pod ev. č , ve znění oprav ze dne , a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č. 2010/S , rozhodl takto: I. Zadavatel - Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Polní 3, Brno, nedodržel postup stanovený v ust. 78 odst. 4 ve spojení s ust. 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách, když neurčitě a netransparentně stanovil dílčí

2 hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídky hodinová zúčtovací sazba za mimořádný úklid bez DPH, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť uchazeči nepředložili vzájemně porovnatelné nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle 118 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách ruší zadávací řízení ÚKLID NEMOCNICE MILOSTRDNÝCH BRATŘÍ. II. Podle 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, IČ , se sídlem Polní 3, Brno, ukládá: uhradit náklady řízení ve výši ,- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel - Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Polní 3, Brno, zast. Ing. Zdeňkem Buštíkem, ředitelem (dále jen zadavatel ), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v informačním systému o veřejných zakázkách dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č. 2010/S , ve znění oprav ze dne , oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky ÚKLID NEMOCNICE MILOSTRDNÝCH BRATŘÍ (dále jen veřejná zakázka ). 2. Kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria: Celková nabídková cena pravidelného úklidu za 1 rok bez DPH váha 70 % Sankce za nedodržení dohodnutého režimu úklidu váha 15 % Hodinová zúčtovací sazba za mimořádný úklid bez DPH váha 15 % 3. V čl. II. 6 návrhu smlouvy, který byl součástí zadávací dokumentace, zadavatel uvedl, že na základě samostatné objednávky provede vybraný uchazeč za podmínek sjednaných touto smlouvou další úklidové práce (mimořádný úklid) nad rámec stanoveného rozsahu úklidových prací. Mimořádným úklidem se rozumí čištění koberců, povrchové ošetření podlahových krytin - impregnace a voskování, dále čištění a úklid po haváriích, po malování, při a po provádění stavebních prací a po stěhování, nestanovené režimem úklidu. 4. V čl. IV návrhu smlouvy zadavatel uvedl, že pro stanovení ceny za mimořádný úklid si smluvní strany dohodly způsob výpočtu ceny tak, že cena těchto prací bude stanovena podle 2

3 počtu skutečně odpracovaných hodin násobených hodinovou zúčtovací sazbou. Tato cena bude vybraným uchazečem účtována měsíčně. 5. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel sedm nabídek, které vyhověly kontrole úplnosti dle ust. 71 odst. 8 zákona. 6. Z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne a ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne vyplývá, že hodnotící komise posoudila výši nabídkových cen jednotlivých uchazečů a konstatovala, že žádná z nich neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 7. Na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky se na prvním pořadí umístila nabídka uchazeče OLMAN spol. s r.o., IČ , se sídlem Jakuba Obrovského 228/1a, Brno, za niž jedná Bc. Martin Olejár, jednatel, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne Mgr. Hanou Šimkovou, advokátkou, ev. č. ČAK 13312, se sídlem Příkop 4, Brno (dále jen vybraný uchazeč ). 8. V části týkající se hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria č. 3 (hodinová zúčtovací sazba za mimořádný úklid bez DPH) z uvedených dokumentů vyplývá, že jednotliví uchazeči nabídli následující hodinové zúčtovací sazby: vybraný uchazeč: 55,- Kč Clarima, s.r.o., IČ , se sídlem Okružní 29a, Brno (dále jen Clarima ): 66,- Kč FRAPOCH - CLEAN - společnost s ručením omezeným, IČ , se sídlem Pekařská 53/55, Brno (dále jen FRAPOCH ): 75,- Kč IVACOM spol. s r. o., IČ , se sídlem Daliborova 393, Ostrava - Mariánské Hory (dále jen IVACOM ): 75,- Kč ISS Facility Services s.r.o., IČ , se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4 Krč (dále jen ISS Facility ): 54,- Kč sdružení společností CENTRA a.s., IČ , se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5, a Bartoň a Partner s.r.o., IČ , se sídlem Chválkovická 104/158, Olomouc (dále jen sdružení CENTRA ): 105,- Kč SaJ a.s., , se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 (dále jen SaJ ): 91,- Kč 9. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dne , své rozhodnutí oznámil jednotlivým uchazečům dopisem z téhož dne. Uchazeč Clarima obdržel toto oznámení dne Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč Clarima námitky dopisem ze dne , který zadavatel obdržel dne Zadavatel námitkám po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne , které bylo uchazeči Clarima doručeno dne Vzhledem k tomu, že uchazeč Clarima (dále jen navrhovatel ) nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ). 11. V podaném návrhu navrhovatel namítá, že zadavatel porušil zákon, když hodinové zúčtovací sazby nabídnuté vybraným uchazečem a společností ISS Facility nepovažoval za mimořádně 3

4 nízké. Dle názoru navrhovatele nemůže hodinová zúčtovací sazba ve výši 54,- Kč a 55,- Kč zahrnovat veškeré náklady spojené s mimořádným úklidem, neboť se jedná o speciální práce, které mají zvýšenou spotřebu chemických prostředků, vyšší nároky na dopravu, manipulaci atd. Navrhovatel konstatuje, že výše uvedené hodinové zúčtovací sazby nemohou zahrnovat zákonem garantovanou základní sazbu minimální mzdy ve výši 48,10 Kč za hodinu a povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění. Navrhovatel uvádí, že zadavatel by měl výši nabídkové ceny i hodinové zúčtovací sazby posuzovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, resp. k povaze prováděných prací. Odmítá závěr, že případné další náklady spojené s prováděním mimořádného úkladu jsou zahrnuty v celkové nabídkové ceně. 12. Navrhovatel dále namítá, že zadavatel v rozporu s ust. 6 zákona neoprávněně zvýhodnil vybraného uchazeče, když mu poskytl některé z údajů ze zadávací dokumentace dříve než ostatním dodavatelům. Vybraný uchazeč měl prokazatelně k dispozici seznam úklidových ploch tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to nejpozději od V této souvislosti odkazuje navrhovatel na soubor Příloha č. 1 - seznam úklid. ploch", který byl v elektronické podobě součástí zadávací dokumentace. Jak vyplývá z informací o tomto souboru, byl vytvořen dne zaměstnancem vybraného uchazeče. Oznámení veřejné zakázky bylo zveřejněno dne , navrhovatel obdržel zadávací dokumentaci dne Navrhovatel uvádí, že uvedenou skutečnost zjistil až při opětovném posouzení veřejné zakázky po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž o svém zjištění zadavatele informoval jak v rámci námitek, tak i samostatným dopisem. Navrhovatel konstatuje, že zadavatel musel vědět, kdo je autorem zadávací dokumentace. Odmítá tvrzení zadavatele, že zvýhodněn mohl být naopak navrhovatel jako dlouholetý poskytovatel poptávaných služeb. 13. S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a posouzení případného spáchání správního deliktu. 14. Úřad obdržel návrh dne a tímto dnem bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno. Zadavatel obdržel návrh téhož dne. 15. Účastníky správního řízení podle 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč. 16. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S237/2010/VZ /2010/540/VKu ze dne a dále usnesením č. j. ÚOHS-S237/2010/VZ /2010/540/VKu z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli účastníci řízení navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 17. Vzhledem k tomu, že po předběžném přezkoumání šetřeného případu získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při posouzení výše nabídkových cen uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. 77 zákona, nařídil rozhodnutím č. j. ÚOHS-S237/2010/VZ-10911/2010/540/VKu ze dne předběžné opatření, v němž uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno. 4

5 18. Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v návrhu vyjádřil dopisem ze dne , který byl Úřadu doručen téhož dne. Zadavatel uvádí, že předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu nemocnice, přičemž tento úklid má spočívat jak v pravidelně se opakujících pracích, tak i v pracích nepravidelných dle aktuální potřeby zadavatele. Zadavatel tedy požadoval uvést nabídkovou cenu za pevný paušální základ odpovídající pravidelným pracím a dále hodinovou zúčtovací sazbu týkající se mimořádných prací. V tomto smyslu je tedy třeba jednotkovou cenu za 1 hodinu mimořádných prací považovat nikoliv za samostatnou cenu, která se posuzuje podle ust. 77 zákona, ale jako zvýšení základní paušální ceny pro mimořádné případy, které je z hlediska citovaného ustanovení zákona prakticky součástí celkové ceny za veřejnou zakázku jako celek. Nabídnutou jednotkovou cenu za mimořádný úklid je nutné posuzovat společně s nabídnutou základní paušální cenou jako její součástí a nikoliv izolovaně. Z tohoto pohledu se celková nabídková cena nemůže jevit jako mimořádně nízká ve smyslu citovaného ustanovení zákona. 19. Pro úplnost zadavatel uvádí, že v uplynulých letech nepřekročil podíl jeho nákladů na mimořádné úklidové práce 15 % jeho nákladů na pravidelný úklid, a nelze tedy předpokládat, že by nabídnuté zvýšení základní paušální ceny nějak ovlivnilo rentabilitu nabídnuté ceny za komplexní úklid jako celek. 20. Zadavatel odmítá tvrzení, že vybraný uchazeč byl v rámci zadávacího řízení jakkoliv zvýhodněn. Vybraný uchazeč nebyl se zadávací dokumentací seznámen dříve než ostatní dodavatelé. Zadavatel uvádí, že společnost BRNOINVEST, spol. s r.o., IČ , se sídlem Vlhká 25, Brno, za niž jedná Ing. Jiří Foral, jednatel (dále jen BRNOINVEST ), kterou zadavatel pověřil organizací zadávacího řízení, oslovila před oznámením veřejné zakázky za účelem zjištění předběžné orientační cenové nabídky náhodně vybraného uchazeče a poskytla mu v listinné podobě výměry prostor nemocnice. Tyto podklady pak vybraný uchazeč převedl do elektronické podoby, proto je jeho zaměstnanec uveden jako autor dokumentu. Dokument v elektronické podobě vybraný uchazeč následně zaslal společnosti BRNOINVEST se sdělením, že na základě poskytnutých informací nelze orientační cenovou nabídku zpracovat. Společnost BRNOINVEST použila vybraným uchazečem vytvořený dokument pro účely zpracování zadávací dokumentace a doplnila ho o potřebné údaje. Uvedené vysvětlení lze doložit i porovnáním datového objemu příslušných souborů. Zadavatel navrhuje rovněž výslech všech zúčastěných osob, tj. statutárního zástupce zadavatele, statutárního zástupce společnosti BRNOINVEST a zaměstnance vybraného uchazeče, který daný soubor vytvořil. 21. Zadavatel nepovažuje tyto informace s ohledem na běžnou přístupnost prostor nemocnice za důvěrné. Zdůrazňuje, že součástí poskytnutých výměr nebylo zařazení dotčených prostor do jednotlivých kategorií, které vyjadřují frekvenci a náročnost prováděného úklidu. S kategorizací jednotlivých prostor, která je pro zpracování nabídky rozhodující, byli všichni dodavatelé seznámeni až v rámci zadávacích podmínek. Seznámení s výměrami ploch nemocnice v době před zadáním veřejné zakázky nemohl být vybraný uchazeč zvýhodněn, tato skutečnost nemohla mít a ani neměla žádný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 22. S ohledem na výše uvedené zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil. 23. Dne obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče ze dne

6 24. Vybraný uchazeč uvádí, že smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede cenu, za kterou objektivně nelze veřejnou zakázku realizovat. Posouzení toho, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, závisí výlučně na zadavateli. Pouze ze skutečnosti, že nabídková cena jednoho uchazeče je nižší než nabídková cena jiného uchazeče, nelze automaticky vyvozovat, že se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ust. 77 zákona. V šetřeném případě dospěl zadavatel, resp. hodnotící komise, k závěru, že výše hodinové zúčtovací sazby vybraného uchazeče je obvyklá. Tato cena byla navíc jen nepatrně vyšší než cena nabídnutá jiným uchazečem, společností ISS Facility. Vybraný uchazeč konstatuje, že jím nabídnutá hodinová zúčtovací sazba je zcela běžná, realizuje za ni úklidové práce i pro jiné subjekty. Pokud zadavatel neposoudil hodinovou zúčtovací sazbu jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nelze to považovat za jeho pochybení. 25. Vybraný uchazeč odmítá tvrzení, že měl k dispozici část zadávací dokumentace dříve než ostatní uchazeči. Uvádí, že společnost BRNOINVEST se na něj obrátila s žádostí o poskytnutí vzorového souboru, do kterého se v zadávacím řízení doplňují údaje o uklízených plochách, přičemž mu poskytla doklady o výměrách části prostor zadavatele. 26. Vzhledem k tomu, že pro odhad nabídkové ceny je nutná znalost přesné výměry, kategorizace prostor a frekvence úklidu, vybraný uchazeč žádost společnosti BRNOINVEST odmítl. Poskytl jí pouze vzorový elektronický soubor používaný v obdobných případech pro zpracování zadávací dokumentace. Vybraný uchazeč neměl před zveřejněním zakázky potřebná data a s obsahem předmětného souboru se seznámil až po vyzvednutí zadávací dokumentace, nebyl tedy vůči ostatním uchazečům nijak zvýhodněn. Zvýhodněn mohl být v daném případě pouze navrhovatel jako dosavadní dodavatel úklidových služeb zadavatele. 27. Nad rámec výše uvedeného vybraný uchazeč uvádí, že předmětná námitka směřuje proti zadávacím podmínkám, resp. postupu zadavatele při zpracování zadávací dokumentace. V daném případě byla tedy podána opožděně a zadavatel se jí neměl vůbec zabývat. 28. S ohledem na výše uvedené skutečnosti vybraný uchazeč navrhuje zastavení správního řízení. 29. Dne umožnil Úřad vybranému uchazeči nahlédnout do spisu. 30. Usnesením č. j. ÚOHS-S237/2010/VZ-13497/2010/540/VKu ze dne stanovil Úřad navrhovateli avybranému uchazeči z důvodu zajištění všech důkazů v rámci vedeného správního řízení lhůtu k předložení podrobné kalkulace nabízené hodinové zúčtovací sazby, z níž vyplývá, jaké položky a v jakých částkách byly do hodinové zúčtovací sazby zahrnuty. Dopisy ze dne požádal Úřad o sdělení této informace i všechny uchazeče, kteří v zadávacím řízení podali nabídku. 31. Dne obdržel Úřad vyjádření společnosti IVACOM ze dne , která uvádí, že jí nabídnutá hodinová zúčtovací sazba ve výši 75,- Kč zahrnuje následující položky: hodinová mzda: 48,10 Kč odvody na zdravotní a sociální pojištění: 16,40 Kč čistící prostředky a ostatní přímé náklady: 6,50 Kč zisk: 4,00 Kč 6

7 32. Dne bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele ze dne , který poskytl následující kalkulaci hodinové zúčtovací sazby ve výši 66,- Kč: hodinová mzda: 48,10 Kč odvody na zdravotní a sociální pojištění: 16,35 Kč ostatní náklady: 1,05 Kč 33. Dne obdržel Úřad vyjádření společnosti ISS Facility ze dne , která uvádí následující kalkulaci hodinové zúčtovací sazby ve výši 54,- Kč: hodinová mzda: 48,10 Kč materiál: 2,20 Kč přímá režie (nástroje, pomůcky, ochranné prostředky) : 1,60 Kč zisk: 2,10 Kč 34. Dne obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče ze dne , který sděluje, že pro mimořádné úklidy využívá osoby, s nimiž má uzavřeny dohody o provedení práce. Odměna těchto osob činí 50,- Kč až 52,- Kč za hodinu. V rámci mimořádného úklidu využívají tito pracovníci zázemí, které mají k dispozici zaměstnanci vybraného uchazeče provádějící běžný úklid v prostorách zadavatele, tj. např. kbelíky, vozíky, stroje, stejně tak jako potřebné čistící prostředky, jejichž dostatečné množství je i pro mimořádný úklid zakalkulováno do hlavní nabídkové ceny za běžný úklid. Vybraný uchazeč dále pro zajištění mimořádného úklidu využívá svého subdodavatele DRUŽSTVO SERVISU A SLUŽEB, IČ , se sídlem Masná 180/7, Brno, za něhož jedná Viktoriya Holinka, předsedkyně družstva (dále jen DRUŽSTVO ), který nese veškeré náklady na prováděný mimořádný úklid, přičemž dle nastavené smluvní ceny za 1 m² účtuje za hodinu práce včetně vybavení a materiálu 40,- Kč až 45,- Kč. DRUŽSTVO provádí sjednané práce výlučně prostřednictvím svých členů, kteří jsou odměňováni dle stanov a rozhodnutí členské schůze, tedy nikoliv na základě pracovněprávních předpisů. V příloze svého vyjádření dokládá vybraný uchazeč smlouvu o dodávce úklidu ze dne uzavřenou s DRUŽSTVEM včetně jejího dodatku č. 1 ze dne , z níž vyplývá, že smluvní strany se dohodly na jednotkové ceně v rozsahu 0,60 Kč až 1,10 Kč za 1 m², přičemž cena zahrnuje náklady na pracovní sílu, materiály, technické úklidové pomůcky a osobní ochranné pomůcky. Vybraný uchazeč předkládá rovněž vzor dohody o provedení práce. 35. Dne bylo Úřadu dále doručeno vyjádření společnosti SaJ, která nabídnutou hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 91,- Kč člení na následující položky: jednotková mzda: 59,00 Kč sociální pojištění: 14,75 Kč zdravotní pojištění: 5,31 Kč materiál - čistící prostředky, PHM pro čistící stroje atd.: 2,00 Kč pracovní pomůcky - nářadí: 1,50 Kč ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice, pracovní obuv atd.): 0,90 Kč dopravní náklad na přesun mezi pracovišti, dovoz materiálu atd.: 0,44 Kč režie řídícího a správního aparátu: 1,60 Kč minimální kalkulovaný zisk: 5,50 Kč 36. Dne bylo Úřadu doručeno vyjádření sdružení Centra ze dne , které předkládá následující kalkulaci hodinové zúčtovací sazby ve výši 105,- Kč: 7

8 průměrná hodinová mzda: 42,10 Kč odvody na zdravotní a sociální pojištění: 14,74 Kč přepočet úhrady 1/12 dovolené: 5,68 Kč hodinová sazba pracovníka kontroly - přepočet na 0,1 úvazku: 18,00 Kč odvody na zdravotní a sociální pojištění: 6,30 Kč přepočet úhrady 1/12 dovolené: 2,43 Kč hodinová sazba pracovníka řízení - přepočet na 0,05 úvazku: 6,50 Kč odvody na zdravotní a sociální pojištění: 2,27 Kč přepočet úhrady 1/12 dovolené: 0,88 Kč administrativní správa: 0,99 Kč režijní náklady (úklidové, ochranné a čistící prostředky, údržba a provoz úklidové techniky, náklady na obstarání a přepravu materiálu apod.): 1,48 Kč plánovaný zisk: 3,63 Kč 37. Dne obdržel Úřad vyjádření společnosti FRAPOCH ze dne , která sděluje, že jí nabídnutá hodinová zúčtovací sazba ve výši 75,- Kč zahrnuje následující položky: hodinová mzda: 48,10 Kč odvody na zdravotní a sociální pojištění: 16,35 Kč desinfekce a čistící prostředky: 5,50 Kč režijní náklady (oděv, obuv, rukavice a ochranné pomůcky): 5,00 Kč zisk: 0,05 Kč Uchazeč FRAPOCH uvádí, že hodinová zúčtovací sazba neobsahuje ostatní vedlejší náklady na práci dispečerů, účetní, nájem kanceláří, telefony, administrativu, praní mopů atd. 38. Úřad přezkoumal na základě 112 a následujících ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky, vyjádření účastníků správního řízení, vyjádření ostatních uchazečů, kteří v šetřeném zadávacím řízení podali nabídku, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 39. Podle ustanovení 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 40. Podle 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. 41. Podle ust. 78 odst. 1 zákona je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky: a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo b) nejnižší nabídková cena. 8

9 42. Podle 78 odst. 4 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. 43. Předmět veřejné zakázky zadavatel vymezil jako provádění úklidu ve vybraných zdravotnických a provozních prostorách zadavatele při jejich běžném provozu v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a hygienickými normami. 44. V rámci zvoleného základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel stanovil jako jedno z dílčích hodnotících kritérií hodinovou zúčtovací sazbu za mimořádný úklid bez DPH s váhou 15 %. 45. V zadávací dokumentaci, konkrétně v čl. II. 6 návrhu smlouvy, zadavatel uvedl, že vybraný uchazeč provede na základě samostatné objednávky za podmínek sjednaných touto smlouvou další úklidové práce (mimořádný úklid) nad rámec stanoveného rozsahu úklidových prací. Mimořádným úklidem se rozumí čištění koberců, povrchové ošetření podlahových krytin - impregnace a voskování, dále čištění a úklid po haváriích, po malování, při a po provádění stavebních prací a po stěhování, nestanovené režimem úklidu. 46. Dle čl. IV návrhu smlouvy měla být cena za mimořádný úklid stanovena tak, že počet skutečně odpracovaných hodin bude násoben hodinovou zúčtovací sazbou. Tato cena bude vybraným uchazečem účtována měsíčně. 47. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zadavatel v rámci podmínek zadání podrobně nevymezil, co rozumí pod pojmem hodinová zúčtovací sazba a co bude tedy předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Uvedl pouze, že za pomoci této sazby bude určena cena provedení mimořádného úklidu, a to tak, že tato sazba bude násobena počtem odpracovaných hodin. Ve svém vyjádření ze dne zadavatel konstatuje, že vzhledem k tomu, že předmětem veřejné zakázky jsou jak pravidelně se opakující úklidové práce, tak i práce dle aktuální potřeby zadavatele, je třeba na nabídkovou cenu nahlížet jako na jednu cenu, která má dvě složky, a to pevný paušální základ odpovídající pravidelným pracím, a jeho příležitostné navýšení s využitím nabídkové jednotkové ceny za práce nepravidelné. Hodinovou zúčtovací sazbu je tedy třeba hodnotit společně s nabídnutou základní paušální cenou, jako její součást a pravidlo pro její příležitostné zvýšení. Nelze ji považovat za samostatnou nabídkovou cenu, která by měla být posouzena podle ust. 77 zákona. 48. Jak vyplývá z výše uvedených vyjádření uchazečů, která si Úřad v rámci správního řízení vyžádal, jednotliví uchazeči zahrnuli do svých hodinových zúčtovacích sazeb různé položky, přičemž většina z nich do hodinové zúčtovací sazby zahrnula i čistící prostředky, ochranné pomůcky a ostatní přímé náklady. Pouze vybraný uchazeč ve svém vyjádření ze dne jednoznačně konstatuje, že cena vybavení a čistících prostředků, které budou využívány při mimořádném úklidu, je již s dostatečnou rezervou zakalkulována do hlavní nabídkové ceny za běžný úklid. S ohledem na uvedené Úřad konstatuje, že následkem toho, 9

10 že zadavatel jednoznačně a v podrobnostech nezbytných pro podání nabídek nevymezil předmětné dílčí hodnotící kritérium, způsobil, že jednotliví uchazeči nabídli v rámci svých nabídek vzájemně neporovnatelné hodnoty hodinové zúčtovací sazby. Vzhledem k tomu, že vybraný uchazeč zahrnul na rozdíl od jiných uchazečů blíže nespecifikovanou cenu vybavení a čistících prostředků potřebných pro mimořádný úklid do celkové nabídkové ceny pravidelného úklidu, Úřad dále uvádí, že neporovnatelnými jsou předložené nabídky i v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. 49. Úřad konstatuje, že zadavatel musí podmínky zadání stanovit správně a úplně a současně vymezit takovým způsobem, aby zadávací dokumentace byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby jakýkoliv potencionální dodavatel si po jejím přečtení dokázal udělat představu, co je předmětem veřejné zakázky a jaké údaje bude zadavatel hodnotit. Požadavky zadavatele musí být stanoveny jednoznačně a nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. 50. Z uvedených vyjádření uchazečů je zřejmé, že dílčí hodnotící kritérium hodinová zúčtovací sazba za mimořádný úklid bez DPH bylo zadavatelem formulováno velmi obecně a nejednoznačně. Jednotliví uchazeči si tak při přípravě své nabídky neutvořili jednoznačnou představu o tom, jaké konkrétní skutečnosti bude zadavatel v rámci předmětného kritéria hodnotit. Jak vyplývá z jejich sdělení, pochopili ostatní uchazeči toto kritérium zcela odlišně než vybraný uchazeč, když do hodinové zúčtovací sazby zahrnuli i čistící prostředky, ochranné pomůcky a ostatní přímé náklady. Z popisu hodnotícího kritéria, tak jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci, přitom není zřejmé, zda uchazeči do hodinové zúčtovací sazby tyto položky měli zahrnout či nikoliv. Úřad konstatuje, že není možné připustit, aby byli znevýhodněni uchazeči, kteří pochopili dílčí kritérium jinak než vybraný uchazeč. 51. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v 78 odst. 4 zákona ve spojení s 6 zákona, neboť v zadávací dokumentaci nevymezil dílčí hodnotící kritérium hodinová zúčtovací sazba za mimořádný úklid bez DPH určitým a transparentním způsobem, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Vymezení dílčího hodnotícího kritéria v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek je rozhodující nejen pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, ale zejména pro zpracování srovnatelných nabídek. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele podstatně ovlivnilo hodnocení obdržených nabídek, neboť v důsledku chybného postupu zadavatele došlo k hodnocení neporovnatelných nabídek. 52. Ve vztahu k části návrhu týkající se tvrzení, že vybraný uchazeč měl část zadávací dokumentace k dispozici dříve než ostatní dodavatelé, Úřad uvádí, že tyto namítané skutečnosti dále nepřezkoumával, vzhledem k tomu, že zrušil celé zadávací řízení, jak je uvedeno ve výroku I. rozhodnutí. Z uvedeného důvodu nepovažoval Úřad za nezbytné provádět navrhovaný důkaz výslechem svědků. Uložení nápravného opatření 53. Podle 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 10

11 54. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. 78 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením 6 zákona, když neurčitě a netransparentně stanovil dílčí hodnotící kritérium hodinová zúčtovací sazba za mimořádný úklid bez DPH, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť uchazeči nepředložili vzájemně porovnatelné nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. 55. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle 118 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit kdosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil při zadání veřejné zakázky, musel Úřad zrušit celé zadávací řízení. 56. Pro úplnost Úřad uvádí, že podle 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. 57. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení 58. Podle 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis - vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši ,- Kč. 59. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno zadání veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, variabilní symbol POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný 11

12 účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka Mgr. Kamil Rudolecký místopředseda Obdrží: 1. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní 3, Brno 2. Clarima, s.r.o., Okružní 29a, Brno 3. Mgr. Hana Šimková, advokátka, Příkop 4, Brno Na vědomí: 1. OLMAN spol. s r.o., Jakuba Obrovského 228/1a, Brno Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 12

*uohsx001gacv* UOHSX001GACV

*uohsx001gacv* UOHSX001GACV Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 12. 2009. *uohsx001gacv* UOHSX001GACV Č. j. ÚOHS-S163/2009/VZ-14252/2009/530/SWa V Brně dne 8. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2009. rozhodl takto:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2009. rozhodl takto: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2009 *uohsx00192nf* UOHSX00192NF Č. j. ÚOHS-S101/2009/VZ-5942/2009/510/HOd V Brně dne 18. května 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

A.M.O.S. DESIGN s. r. o., IČ 63479982, se sídlem Beethovenova 641/9, 601 05 Brno, za niž jedná Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel společnosti,

A.M.O.S. DESIGN s. r. o., IČ 63479982, se sídlem Beethovenova 641/9, 601 05 Brno, za niž jedná Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel společnosti, Č. j. S041/2008/VZ-03502/2008/540-MČ Brně dne 17. února 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

*uohsx001gf6q* ROZHODNUTÍ UOHSX001GF6Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S238/2009/VZ-14382/2009/540/JSl/VKu V Brně dne 3.

*uohsx001gf6q* ROZHODNUTÍ UOHSX001GF6Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S238/2009/VZ-14382/2009/540/JSl/VKu V Brně dne 3. *uohsx001gf6q* UOHSX001GF6Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S238/2009/VZ-14382/2009/540/JSl/VKu V Brně dne 3. března 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 *uohsx003rngv* UOHSX003RNGV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 *UOHSX004CH07* UOHSX004CH07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R180/2008/02-1837/2009/310/ASc ze dne 12.2.2009. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 18.2.2009. Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 *UOHSX0087TTR* UOHSX0087TTR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004GLQD* UOHSX004GLQD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.2013 Č. j.: ÚOHS-S49/2012/VZ-15346/2012/512/ABr Brno 13. září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 *UOHSX004SCIW* UOHSX004SCIW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007

Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007 Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010 *uohsx001uehc* UOHSX001UEHC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013 *UOHSX004QDWH* UOHSX004QDWH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 *UOHSX002VZFP* UOHSX002VZFP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 *uohsx0037s6i* UOHSX0037S6I USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2006. Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWe V Brně dne: 4. dubna 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWe V Brně dne: 4. dubna 2011 *UOHSX003HZYN* UOHSX003HZYN USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWe V Brně dne: 4. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 *UOHSX003ZFUL* UOHSX003ZFUL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 *UOHSX0047S3G* UOHSX0047S3G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 *UOHSX00596R7* UOHSX00596R7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, jejímž jménem jedná PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, jejímž jménem jedná PharmDr. Martin Beneš, ředitel Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 5. 2008 Č. j. S084/2008/VZ-08370/2008/510/Od V Brně dne 22. dubna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007TXGB* UOHSX007TXGB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0793/2015/VZ-41593/2015/541/JCh Brno: 27. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S413/2010/VZ-574/2011/520/NGl V Brně dne: 18. ledna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S413/2010/VZ-574/2011/520/NGl V Brně dne: 18. ledna 2011 *UOHSX003DGXX* UOHSX003DGXX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S413/2010/VZ-574/2011/520/NGl V Brně dne: 18. ledna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) jako

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S59/2011/VZ-7454/2011/530/SWa V Brně dne 16. června 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S59/2011/VZ-7454/2011/530/SWa V Brně dne 16. června 2011 *UOHSX003KJTD* UOHSX003KJTD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S59/2011/VZ-7454/2011/530/SWa V Brně dne 16. června 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 *UOHSX003VBGR* UOHSX003VBGR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s201/2012/vz-18881/2012/513/jne V Brně dne 8. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s201/2012/vz-18881/2012/513/jne V Brně dne 8. října 2012 *UOHSX004FVN7* UOHSX004FVN7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s201/2012/vz-18881/2012/513/jne V Brně dne 8. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006 V Brně dne 27. července 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 *UOHSX003F3WV* UOHSX003F3WV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 *UOHSX003HK86* UOHSX003HK86 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s0170/2015/vz-13796/2015/522/jkr Brno 9. června 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s0170/2015/vz-13796/2015/522/jkr Brno 9. června 2015 *UOHSX00732WI* UOHSX00732WI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s0170/2015/vz-13796/2015/522/jkr Brno 9. června 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 *UOHSX005W54A* UOHSX005W54A USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005R7CL* UOHSX005R7CL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S43/2014/VZ-7641/2014/524/ZKu Brno 9. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003W67M* UOHSX003W67M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S290/2011/VZ-18422/2011/520/DŘí V Brně dne: 5. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00421R6* UOHSX00421R6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S271/2011/VZ-2792/2012/520/DŘí V Brně dne: 9. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007U801* UOHSX007U801 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0676/2015/VZ-43907/2015/513/EPi Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S355/2010/VZ-16794/2010/540/KKo V Brně dne: 3. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S355/2010/VZ-16794/2010/540/KKo V Brně dne: 3. února 2011 *UOHSX0039HMP* UOHSX0039HMP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S355/2010/VZ-16794/2010/540/KKo V Brně dne: 3. února 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013 *UOHSX004SPR4* UOHSX004SPR4 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S41/2011/VZ-8783/2011/530/SWa V Brně dne 25. srpna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S41/2011/VZ-8783/2011/530/SWa V Brně dne 25. srpna 2011 *UOHSX003LV8L* UOHSX003LV8L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S41/2011/VZ-8783/2011/530/SWa V Brně dne 25. srpna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0043SV0* UOHSX0043SV0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S52/2012/VZ-4178/2012/510/ASh V Brně dne: 20. 4. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007IRQ2* UOHSX007IRQ2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0001/2014/VZ-32300/2015/531/JDo Brno: 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.9.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

*uohsx0014v1n* UOHSX0014V1N. Č. j. ÚOHS-S304/2008/VZ-2207/2009/510/IFa V Brně dne 19. února 2008

*uohsx0014v1n* UOHSX0014V1N. Č. j. ÚOHS-S304/2008/VZ-2207/2009/510/IFa V Brně dne 19. února 2008 *uohsx0014v1n* UOHSX0014V1N Č. j. ÚOHS-S304/2008/VZ-2207/2009/510/IFa V Brně dne 19. února 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005V2DZ* UOHSX005V2DZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S114/2014/VZ-11246/2014/513/RNi Brno 27. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení zahájeném dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne

Více

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.7.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007FT5O* UOHSX007FT5O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0499/2015/VZ-26987/2015/522/PKř Brno: 7.9.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004HQ8J* UOHSX004HQ8J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s437/2012/vz-19899/2012/512/mhr Brno 23. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015 *UOHSX0070A32* UOHSX0070A32 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R100/2014/VZ-10871/2015/323/PMo/IPs Brno 7. května 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 4. 2014,

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S321/2013/VZ-98/2014/514/AŠu Brno 3. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S321/2013/VZ-98/2014/514/AŠu Brno 3. ledna 2014 *UOHSX0057SV3* UOHSX0057SV3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S321/2013/VZ-98/2014/514/AŠu Brno 3. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005IQ1O* UOHSX005IQ1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S566,567/2013/VZ-2031/2014/513/PPo Brno 29. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Č. j.: R049/2007/02-07835/2007/310-Hr V Brně dne 18. dubna 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8.2.2007 společností

Č. j.: R049/2007/02-07835/2007/310-Hr V Brně dne 18. dubna 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8.2.2007 společností Č. j.: R049/2007/02-07835/2007/310-Hr V Brně dne 18. dubna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8.2.2007 společností CC Systems, a. s., IČ 25589881, se sídlem Národní tř. 101, 695 01 Hodonín,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R161/2010/VZ-4114/2011/VZ/310-ASc V Brně dne: 15.3.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R161/2010/VZ-4114/2011/VZ/310-ASc V Brně dne: 15.3.2011 *UOHSX003H8A8* UOHSX003H8A8 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R161/2010/VZ-4114/2011/VZ/310-ASc V Brně dne: 15.3.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 25. 10. 2010

Více

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.3.2002 podaném Statutárním městem Olomouc, zast. primátorem Ing. Martinem Tesaříkem, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R194/2010/VZ-7981/2011/310-ASc V Brně dne: 18.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R194/2010/VZ-7981/2011/310-ASc V Brně dne: 18.5.2011 *UOHSX003L1YT* UOHSX003L1YT PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R194/2010/VZ-7981/2011/310-ASc V Brně dne: 18.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16.12.2010 (doručeného

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Č. j.: R129/2008/02-22930/2008/310-AS/Hr V Brně dne 12. listopadu 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 2. 7. 2008 Mgr. Robertem Perglem, advokátem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více