Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí"

Transkript

1 Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od

2 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil Komplexní aktualizace Ing. D. Novák Ing. K. Böhmová I. Grüner KONSOLIDOVANÝ STATUT ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU A NESROVNALOSTÍ Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, s ohledem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ) a vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na mezinárodně uznávané standardy, zejména Rámec profesionální praxe interního auditu a Standardy mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí INTOSAI (dále jen Standardy ), s ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 11. července 2007 č. 760 a smlouvu o výkonu auditu uzavřenou dne mezi Ministerstvem financí a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen smlouva o výkonu auditu ), vydává tento statut: 2

3 Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Účelem statutu je stanovit poslání, organizační začlenění, odpovědnosti a pravomoci útvaru interního auditu a nesrovnalostí (dále jen ÚIA ) v rámci Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen Regionální rada ). 2. Statut je závazný zejména pro zaměstnance ÚIA, dále pro ostatní zaměstnance Regionální rady a příslušné orgány Regionální rady v rozsahu přiměřeném k jejich pracovní náplni a specifikovaném níže. Článek 2 Poslání ÚIA 1. Posláním ÚIA je poskytovat nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Regionální rady, včetně předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. ÚIA dále zajišťuje konzultační činnost. 2. ÚIA zároveň zajišťuje výkon auditu jako pověřený subjekt auditního orgánu (dále také pověřený auditní subjekt nebo PAS ) Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP Jihozápad ) v rozsahu stanoveném ve smlouvě o výkonu auditu. 3. Auditní činnosti vyplývající z poslání ÚIA vymezeného v bodech 1. a 2. jsou si svou povahou a účelem blízké a vzájemně čerpají z výsledků svých činností. 4. Činnosti vyplývající z poslání ÚIA vymezeného v Článku 2 bod 1. se řídí Statutem interního auditu. 5. Činnosti vyplývající z Článku 2 bod 2. se řídí Statutem pověřeného subjektu auditního orgánu, který je přílohou č. 1 tohoto statutu. Část II. Statut interního auditu Článek 3 Předmět interního auditu 1. ÚIA v rámci nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému zjišťuje, zda a) jsou dodržovány zákony, jiné obecně závazné právní předpisy, interní předpisy Regionální rady a zda jsou plněna přijatá opatření, b) rizika vztahující se k činnosti Regionální rady jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, 3

4 c) řídící kontrola poskytuje vedoucím zaměstnancům spolehlivé a včasné provozní, finanční a případně další požadované informace, d) provozní a finanční kritéria stanovená pro hospodárný, efektivní a účelný výkon Regionální rady jsou plněna; pokud nejsou tato kritéria stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami, musí být stanovena ředitelem úřadu Regionální rady (dále jen ÚRR ), a to na základě objektivně zjištěných skutečností, e) zavedený vnitřní kontrolní systém Regionální rady je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních a jiných podmínek, f) dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů Regionální rady poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle jsou plněny. 2. Na základě svých zjištění předkládá ÚIA řediteli ÚRR doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 3. ÚIA poskytuje konzultační služby, a to formou: a) konzultační zakázky, u které bude předem písemně definován její program (např. právní a jiné poradenství, školení), b) účasti ve výborech (např. výbor pro řízení rizik), pracovních skupinách (např. pracovní skupina pro nesrovnalosti) nebo projektových týmech, c) běžné výměny informací. Vedoucí ÚIA má právo odmítnout provedení konzultační služby, jestliže by byla ohrožena nezávislost ÚIA nebo by se jednalo o běžnou provozní činnost v odpovědnosti jednotlivých útvarů ÚRR. 4. Podrobnější postupy pro výkon auditu a konzultací budou upraveny v manuálu interního auditu. Článek 4 Organizační začlenění, nezávislost a objektivita ÚIA 1. ÚIA je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídících a výkonných útvarů, je organizačně podřízený řediteli ÚRR a funkčně podřízený předsedovi Regionální rady. 2. Funkční podřízenost znamená, že předseda Regionální rady: a) schvaluje hodnocení rizik ze strany interního auditu a související plány interních auditů, b) přijímá zprávy od vedoucího ÚIA o výsledcích činnosti interního auditu nebo o dalších záležitostech, které bude vedoucí ÚIA považovat za nutné, včetně osobních schůzek s vedoucím ÚIA, c) jmenuje a odvolává vedoucího ÚIA při splnění splnění podmínky stanovené 29 odst. 2 písm. d) zákona o finanční kontrole. 3. Nezávislost ÚIA je zabezpečena vyloučením účasti auditorů z činnosti výkonné a provozní povahy a způsobem hodnocení výsledků jejich činnosti. 4

5 4. Nezávislost je dále zajištěna pravidelnou komunikací vedoucího ÚIA s vedoucími zaměstnanci ÚRR, ředitelem ÚRR a předsedou Regionální rady. Tato komunikace se uskutečňuje prostřednictvím: a) účasti vedoucího ÚIA na poradách vedení ÚRR, b) možnosti vedoucího ÚIA předkládat návrhy k projednání Výboru Regionální rady a účastnit se jeho jednání, c) možnosti vedoucího ÚIA informovat předsedu Regionální rady o snížení nezávislosti a objektivity interního auditu a s předsedou Regionální rady osobně projednat závažná zjištění interního auditu a vysoké zbytkové riziko, d) osobního setkávání vedoucího ÚIA s předsedou Regionální rady při projednávání souhrnných (ročních) výsledků interního auditu. 5. Interní auditoři postupují nestranně, objektivně a nezaujatě a vyhýbají se střetům zájmu. Interní auditoři nesmí hodnotit takové činnosti a procesy, za jejichž provádění byli v předchozích 12 kalendářních měsících odpovědni. 6. Činnost ÚIA řídí vedoucí ÚIA. Vedoucí ÚIA koordinuje interní audity a auditní činnosti vymezené Statutem pověřeného subjektu auditního orgánu, který je přílohou č. 1 tohoto statutu. Článek 5 Profil interního auditora 1. Normy profesionálního chování interních auditorů vycházejí ze Standardů a z Etického kodexu útvaru interního auditu a nesrovnalostí, který je přílohou č. 2 tohoto statutu. 2. Zaměstnanci ÚIA jako celku musí disponovat znalostmi, dovednostmi a dalšími schopnostmi, které jsou nezbytné pro plnění jeho povinností a odpovědností. Z tohoto důvodu dbá vedoucí ÚIA o trvalé zvyšování kvalifikace interních auditorů a o náležité profesionální provádění interních auditů. Ředitel ÚRR podporuje vytváření a udržení náležité profesionální úrovně ÚIA. 3. Odborná způsobilost každého interního auditora je prokázána osobními vlastnostmi a schopností aplikovat znalosti a dovednosti a dokladována certifikáty nebo osvědčeními ze školení a seminářů a zprávami z vlastních interních auditů. 4. Dalšími kvalifikačními požadavky na každého auditora jsou: a) vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání a minimálně 3 letá praxe v oblasti interního auditu nebo veřejnosprávní kontroly, a prokazatelné proškolení v příslušných předpisech a zákonech, b) praxe min. 2 roky spojená s auditní či obdobnou činností s výjimkou uvedenou v písm. a), c) schopnost naslouchat, pozitivní přístup, organizační schopnosti, orientační schopnosti a všeobecný přehled v různých oblastech činnosti Regionální rady. Článek 6 Hodnocení a zvyšování kvality ÚIA 5

6 1. Vedoucí ÚIA vypracuje a pravidelně aktualizuje program zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, který zahrne všechny aspekty činnosti interního auditu, a průběžně sleduje jeho efektivnost. 2. Pro ujištění, že práce ÚIA probíhají v souladu se Standardy a dosahují svých cílů, jsou prováděna interní a externí hodnocení kvality. 3. Interní hodnocení kvality jsou prováděna periodicky a hodnotí především: a) kvalitu práce ÚIA, b) kvalitu dohledu, c) soulad práce ÚIA se Standardy, d) dodržování postupů stanovených v manuálu IA, e) úroveň plnění výkonnostních standardů a ukazatelů. 4. Externí hodnocení kvality je prováděno nezávislým subjektem zpravidla jednou za 3 roky podle Standardů a hodnotí: a) statut funkce interního auditu, b) nezávislost a objektivitu interního auditu, c) účinnost a účelnost přístupu k formulaci strategie a plánů interního auditu, d) kvalitu dohledu, e) soulad se Standardy, f) soulad s manuálem IA, g) úroveň plnění výkonnostních standardů a ukazatelů. Článek 7 Odpovědnosti a povinnosti interních auditorů 1. Vedoucí ÚIA a interní auditoři nesou odpovědnost za: a) kvalifikovaný a profesionální výkon interního auditu v souladu s právními předpisy; přitom vycházejí ze Standardů a z doporučení poskytovaných v rámci harmonizace a koordinace metodiky pro zajištění jednotného výkonu interního auditu ve veřejné správě, b) objektivní informování vedoucích zaměstnanců o všech zjištěních, která se týkají jimi řízených auditovaných útvarů ÚRR nebo auditovaných procesů, za něž nesou odpovědnost, c) bezodkladné informování předsedy Regionální rady a ředitele ÚRR o snížení nezávislosti a objektivity interního auditu. 2. Vedoucí ÚIA a interní auditoři neodpovídají za auditovanou činnost vykonávanou útvary v řídící odpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců. 3. Vedoucí ÚIA a interní auditoři jsou povinni: a) poskytovat pouze takové služby, pro které mají nezbytné znalosti, zkušenosti a schopnosti, b) zachovávat diskrétnost a mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu výkonu interního auditu, c) postupovat při výkonu interního auditu produktivně, systematicky a s jasnou představou, čeho je třeba dosáhnout pro objektivní a úplné prověření a vyhodnocení vybraného vzorku uskutečňovaných operací a fungování řídící kontroly, a to při dodržení největší možné míry 6

7 respektu k zájmům auditovaných subjektů na plynulém a bezporuchovém zajišťování činností ÚRR, d) zabezpečit veškeré potřebné podklady a důkazy pro zprávu o výsledcích z vykonaného interního auditu, dokládat zjištění a z nich vyplývající závěry a navazující doporučení, jakož i veškerou vlastní dokumentaci a učinit všechna nezbytná opatření proti jejich jakémukoliv zneužití nepovolanou osobou; e) vést řádnou a průkaznou dokumentaci v auditním spisu k internímu auditu a archivovat veškerou dokumentaci a pracovní materiály z jimi vykonaných interních auditů podle zvláštního předpisu 1 a v souladu s manuálem IA f) informovat vedoucí zaměstnance odpovědné za auditovaný subjekt, a to buď na základě jejich vyžádání, nebo v případě zjištění závažných nedostatků, g) postupovat při své činnosti tak, aby nebyla narušena jejich nezávislost a objektivita, h) upozorňovat na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat činnost Regionální rady, i) udržovat a rozšiřovat svou odbornou kvalifikaci účastí na všech formách vzdělávání týkajících se rozvíjení osobnosti a kvalifikace interního auditora a rozvíjet znalosti a dovednosti v oborech nezbytných pro vykonávání interních auditů, j) na základě provedeného interního auditu a jeho závěrů projednaných s auditovaným subjektem vypracovat auditní zprávu, která zpravidla obsahuje doporučení (nápravná opatření), a předložit ji řediteli ÚRR a předsedovi Regionální rady, k) předkládat řediteli ÚRR návrhy na uložení splnění doporučení v případě, kdy auditovaný subjekt odmítne přijmout doporučení, čímž na sebe bere takový stupeň rizika, který je podle názoru interního auditora nepřijatelný; l) sledovat a vyhodnocovat plnění opatření přijatých auditovanými subjekty, m) v souladu s 31 odst. 3 zákona o finanční kontrole vypracovat souhrnnou roční zprávu z vykonaných auditů a předložit ji řediteli ÚRR a předsedovi Regionální rady. 4. Vedoucí ÚIA a interní auditoři jsou povinni v zájmu objektivity výkonu interního auditu a právní jistoty vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ÚRR, kteří zajišťují auditovanou činnost, oznámit vedoucímu ÚIA jim známé skutečnosti, které nasvědčují o jejich podjatosti vzhledem k jejich vztahu k předmětu interního auditu nebo k zaměstnanci zajišťujícímu auditovanou činnost nebo skutečnosti, pro které hrozí střet zájmů. Tyto skutečnosti jsou povinni oznámit bezprostředně po tom, co se o nich dozví. 5. Ve věci o vyloučení interního auditora z vykonávání auditu z důvodu rizika podjatosti nebo hrozícího střetu zájmu rozhodne vedoucí ÚIA bez zbytečného odkladu. V případě vedoucího ÚIA rozhodne o vyloučení z vykonávání interního auditu předseda Regionální rady, případně ředitel ÚRR. Článek 8 Oprávnění interních auditorů 1. Na základě postavení a činnosti interního auditu přísluší vedoucímu ÚIA oprávnění: a) rozhodovat o stanovení koncepce činnosti ÚIA, 1 Spisový a skartační řád vydaný Rozhodnutím ředitele č. 7 7

8 b) rozhodovat o plánovaných a vyžádaných interních auditech podle zákona o finanční kontrole a o následných interních auditech ve věci realizace přijatých opatření k odstranění nedostatků a doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, c) přístupu ke všem informacím, dokladům, systémům, operacím a veřejným prostředkům orgánu veřejné správy, které souvisejí s auditovanou činností včetně informací potřebných pro sestavení plánů interního auditu, přípravu interních auditů a sledování opatření k nápravě zjištěných nedostatků a eventuálních doporučení ÚIA ke zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení ÚRR, d) účasti na schůzkách s právnickými a fyzickými osobami, které se týkají systému vnitřních kontrol, interního auditu a rizik vyplývajících z činnosti ÚRR. 2. Vedoucí ÚIA a interní auditoři jsou oprávněni: a) vyžadovat informace o veškerých skutečnostech souvisejících se zkoumanou činností v rozsahu stanoveným zvláštními právními předpisy 2), od vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, kteří disponují nebo mohou disponovat informacemi týkajícími se předmětu interního auditu, procesu jeho přípravy nebo okolností spojených s vykonáváním tohoto interního auditu, b) vstupovat při výkonu interního auditu na jednotlivá pracoviště ÚRR v rozsahu stanoveným zvláštními právními předpisy a zde nahlížet do písemných podkladů, písemné dokumentace, databází automatizovaných informačních systémů, které obsahují informace týkající se předmětu interního auditu, účetnictví Regionální rady nebo jeho vedení a ostatních agend vedených pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v elektronické podobě, c) vyžadovat v souvislosti s vykonávaným interním auditem ústní nebo písemná vysvětlení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců ke zkoumané činnosti a ke zjištěným skutečnostem, d) jednat se všemi vedoucími zaměstnanci a zaměstnanci bez ohledu na jejich postavení v řídící a organizační struktuře ÚRR, e) vyhotovovat fotodokumentaci, videozáznamy, opisy, popřípadě výpisy z originálních dokladů a získávat nezbytná data z automatizovaných informačních systémů v tištěné podobě, popř. kopie databází, případně dalších souborů v elektronické podobě; v odůvodněných případech převzít originály dokladů, u kterých hrozí nebezpečí jejich ztráty nebo zneužití; proti písemnému potvrzení převzít doklady a tyto doklady pak řádně ochraňovat a zabránit přístupu nepovolaných osob k nim, f) vstupovat do všech automatizovaných informačních systémů orgánu veřejné správy při výkonu monitorovací funkce ÚIA tak, aby nemohlo dojít ke změně dat, g) mít k dispozici kopie zpráv předávaných externím auditorem nebo jiným kontrolním orgánem z provedených interních auditů nebo kontrol. 3. Vedoucí ÚIA a interní auditoři nejsou oprávněni: a) vykonávat jakékoliv provozní činnosti pro Regionální radu; výkon činností spojených s evidencí a hlášením nesrovnalostí se nepovažuje za provozní činnost, b) řídit činnost ostatních zaměstnanců ÚRR, kteří nejsou zaměstnanci ÚIA, s výjimkou případů, kdy jsou tito zaměstnanci zařazeni do auditorských týmů. 2) Například 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 8

9 Část III. Statut pověřeného subjektu auditního orgánu Činnosti vyplývající z Článku 2 bod 2. se řídí Statutem pověřeného subjektu auditního orgánu, který je uveden v příloze č. 1 tohoto statutu. Část IV. Etický kodex Všichni zaměstnanci ÚIA jsou povinni dodržovat Etický kodex útvaru interního auditu a nesrovnalostí, který je přílohou č. 2 tohoto statutu. Dohled nad dodržováním etického kodexu je v odpovědnosti vedoucího ÚIA. Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Datum:... Podpis:... 9

10 Příloha č. 1 Konsolidovaného statutu útvaru interního auditu a nesrovnalostí STATUT POVĚŘENÉHO SUBJEKTU AUDITNÍHO ORGÁNU Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, s ohledem zejména na článek 59, článek 62 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 a článek 71 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, s ohledem na článek 23 a přílohy V. a XII. nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, s ohledem na 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 760, včetně přílohy Zásady pro činnost auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu (dále jen Zásady ), s ohledem na smlouvu o výkonu auditu uzavřenou mezi Ministerstvem financí a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad dne , s ohledem na mezinárodně uznávaný Etický kodex, definici interního auditu a standardy obsažené v mezinárodním Rámci profesionální praxe interního auditu (dále jen mezinárodní standardy ) a s ohledem na Organizační řád Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, vydává tento statut Článek I Základní ustanovení (1) Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále také jen regionální rada regionu soudržnosti nebo pověřený auditní subjekt ) je na základě usnesení vlády ČR č. 760 ze dne 11. července 2007 pověřeným subjektem auditního orgánu, kterým je Ministerstvo financí, pro 10

11 Regionální operační program NUTS II Jihozápad, schválený pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v letech 2007 až 2013 (dále jen operační program ). (2) Tento statut se vydává na základě vzorového statutu pověřeného subjektu auditního orgánu, který zpracovalo Ministerstvo financí. Vydání tohoto statutu bylo ministru financí uloženo usnesením vlády ČR č. 760 ze dne 11. července (3) Regionální rada regionu soudržnosti jako pověřený auditní subjekt zajišťuje plánování, organizování, koordinaci a výkon auditů řídících a kontrolních systémů operačního programu nezávisle na ostatních orgánech státní správy, případně dalších právnických a fyzických osobách podílejících se na řízení, kontrole a užití prostředků z fondů Evropské unie; funkce pověřeného auditního subjektu vykonává odděleně od funkce řídícího orgánu operačního programu. (4) Pověřený auditní subjekt není oprávněn pověřit výkonem auditu řídících a kontrolních systémů operačního programu další orgány státní správy, právnické nebo fyzické osoby. V případě, že výkon auditu vyžaduje specifickou odbornost, pověřený auditní subjekt může k jeho výkonu přizvat osobu, která touto odborností disponuje a není zaměstnancem regionální rady regionu soudržnosti. (5) Tento statut stanoví zejména postavení útvaru regionální rady regionu soudržnosti, který zajišťuje činnosti spojené s funkcí regionální rady regionu soudržnosti jako pověřeného auditního subjektu a odpovědnost a oprávnění tohoto útvaru a příslušných vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců zajišťujících tyto činnosti. Dále stanoví hlavní úkoly a činnosti regionální rady regionu soudržnosti jako pověřeného auditního subjektu. Článek II Základní organizační uspořádání, nezávislost a objektivita pověřeného auditního subjektu (1) Činnosti regionální rady regionu soudržnosti jako pověřeného auditního subjektu spojené s výkonem auditu zajišťuje útvar interního auditu a nesrovnalostí (dále jen útvar interního auditu ). Pověření k výkonu této činnosti vyplývá z Organizačního řádu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. (2) Vedoucí útvaru interního auditu zajišťuje výkon auditu v souladu s tímto statutem, Zásadami, smlouvou o výkonu auditu a Manuálem pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 a č. 1081/2006, nařízeními Rady (ES) č. 1083/2006, č. 1084/2006 a č. 1198/2006 a nařízeními Komise (ES) č. 1828/2006 a č. 498/2007, vydaným Ministerstvem financí (dále jen Manuál ). (3) Manuál obsahuje soubor minimálních standardů a doporučení pro auditní činnost. Pověřený auditní subjekt je oprávněn, zejména tehdy, vyžadují-li to specifické podmínky řízení a kontroly konkrétního operačního programu, se od tohoto Manuálu odchýlit. Odchylky od Manuálu musí být projednány s odborem 52 - Auditní orgán - CHJ Ministerstva financí a používány pouze s jeho souhlasem. 11

12 (4) Zaměstnanci regionální rady regionu soudržnosti, kteří se podílejí na výkonu auditu při zajišťování činnosti pověřeného auditního subjektu (dále jen auditoři ) se nesmí účastnit na činnosti regionální rady regionu soudržnosti jako řídícího orgánu operačního programu. Útvar interního auditu nenahrazuje činnost jiných organizačních útvarů regionální rady regionu soudržnosti při vytváření, zavádění a zajištění řídících a kontrolních mechanismů, za které regionální rada regionu soudržnosti jako řídící orgán operačního programu odpovídá podle příslušných právních aktů Evropské unie. (5) Při zajišťování výkonu auditu, zejména při určení jeho rozsahu, způsobu provádění a předávání svých zjištění jsou auditoři pověřeného auditního subjektu nezávislí na jakýchkoliv příkazech ostatních vedoucích zaměstnanců regionální rady regionu soudržnosti; neodpovídají za auditované procesy vykonávané útvary zajišťující činnost regionální rady regionu soudržnosti jako řídícího orgánu operačního programu. (6) Vedoucí útvaru interního auditu je povinen bez zbytečného odkladu informovat předsedu regionální rady regionu soudržnosti a ředitele odboru 52 - Auditní orgán CHJ Ministerstva financí, usoudí-li, že hrozí riziko oslabení nezávislosti a objektivity pověřeného auditního subjektu v důsledku a) omezení zdrojů vyhrazených pro zajištění funkce pověřeného auditního subjektu, b) nedodržování pravidel stanovených tímto statutem spočívající například v omezování přístupu auditorů pověřeného auditního subjektu k 1. záznamům a doprovodným dokumentům nezbytným k vypracování podkladů pro auditní strategii a plánovací dokumenty auditního orgánu, 2. informacím nezbytným pro plnění funkce pověřeného auditního subjektu tím, že ostatní zaměstnanci regionální rady regionu soudržnosti odpírají tyto informace poskytnout. (7) Předseda regionální rady regionu soudržnosti vytváří trvale podmínky pro a) aktivní podporu auditorů pověřeného auditního subjektu při plnění jejich úkolů uvnitř regionální rady regionu soudržnosti jako řídícího orgánu, b) vyloučení jakýchkoliv nežádoucích zásahů směřujících z vnitřního nebo z vnějšího prostředí k ovlivnění nebo znemožnění nezávislosti a objektivity pověřeného auditního subjektu, anebo směřující k ovlivnění činnosti nebo výsledků činnosti vedoucího útvaru interního auditu nebo auditorů pověřeného auditního subjektu, c) to, aby útvar interního auditu nebyl využíván jako zdroj dodatečných kapacit pro řešení jiných než auditorských činností vykonávaných v souvislosti s realizací operačního programu. (8) Je-li zřízen u regionální rady regionu soudržnosti výbor pro audit, plní podle svého statutu i funkci orgánu dohledu nad dodržováním nezávislosti pověřeného auditního subjektu při plnění auditní funkce a úkolů z ní vyplývajících, a a) je místem k projednávání informací o zdánlivém či faktickém narušení nezávislosti a objektivity, předaných mu vedoucím útvaru interního auditu v případě porušení těchto principů, b) nesmí při předkládání svých stanovisek, návrhů a doporučení předsedovi regionální rady regionu soudržnosti a auditnímu orgánu v souladu se svým statutem omezovat oprávnění vedoucího útvaru interního auditu a ostatních auditorů pověřeného auditního subjektu, založené tímto statutem, především jeho oprávnění k přímému přístupu k předsedovi regionální rady regionu soudržnosti a auditnímu orgánu. 12

13 Článek III Oprávnění a povinnosti (1) Předseda regionální rady regionu soudržnosti poskytne vedoucímu útvaru interního auditu ke splnění úkolů útvaru veškeré podmínky, které jsou nutné zejména pro a) vypracování podkladů pro strategii auditu a roční plány auditu auditního orgánu, b) vytvoření a udržování podmínek pro nezávislý výkon auditu uvnitř regionální rady regionu soudržnosti k získání názoru nutného pro - podání objektivních ujištění o správném a řádném využití prostředků poskytovaných z příslušného fondu Evropské unie, - vypracování auditních zpráv a podkladů pro výroční kontrolní zprávy a závěrečnou zprávu, vydávání výročních stanovisek a prohlášení při ukončení operačního programu vydávaných auditním orgánem. (2) Vedoucímu útvaru interního auditu přísluší oprávnění rozhodnout zejména o následujících typech auditů, které vycházejí z auditní strategie a ročního plánu auditů auditního orgánu 1. auditech za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému operačního programu (dále jen audit systému ), 2. auditech operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů (dále jen audit operací ), 3. auditech systémů nebo auditech operací navržené předsedou regionální rady regionu soudržnosti nebo příslušnými vedoucími zaměstnanci, 4. auditech, které jsou u pověřeného auditního subjektu vyžádány k tomu oprávněným orgánem, 5. následných auditech k ověření realizace doporučení k odstranění nedostatků, zjištěných předchozími audity, přičemž při plánování auditní činnosti bere na zvláštní zřetel vzorek projektů pro audit operací, který je vybírán odborem 52 Auditní orgán CHJ Ministerstva financí i výsledky z kontrol vykonaných u regionální rady regionu soudržnosti jako řídícího orgánu Nejvyšším kontrolním úřadem a jinými kontrolními nebo auditními orgány a výsledky vlastních vykonaných auditů. (3) Vedoucí útvaru interního auditu je oprávněn podílet se na koncepci auditní činnosti pověřeného auditního subjektu. (4) Vedoucí útvaru interního auditu může delegovat některá svá oprávnění při plnění úkolů útvaru na vedoucí auditních týmů, kteří přímo řídí a koordinují práci auditorů pověřeného auditního subjektu. Tím se nezbavuje odpovědnosti za zajištění funkcí pověřeného auditního subjektu, úkolů z nich vyplývajících a dosahované výsledky auditní činnosti. (5) Předseda regionální rady regionu soudržnosti při jmenování vedoucího útvaru interního auditu do funkce postupuje v souladu s ustanovením 29 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. (6) Vedoucí útvaru interního auditu je konzultantem předsedy regionální rady regionu soudržnosti pro obsah tohoto statutu. (7) Vedoucí útvaru interního auditu a auditoři pověřeného auditního subjektu jsou oprávněni k 13

14 a) přístupu ke všem záznamům a doprovodným dokumentům nezbytným k vypracování příslušných plánovacích dokumentů a k popisu řídících a kontrolních systémů operačního programu, b) vyžadování a přejímání ústních nebo písemných informací nezbytných k plnění funkcí a úkolů pověřeného auditního subjektu, c) pořizování fotodokumentace, videozáznamů, opisů, popřípadě výpisů z originálních dokladů a získávání nezbytných dat z automatizovaných informačních systémů v tiskové podobě, eventuálně kopií databází, příp. dalších souborů v elektronické podobě, pokud to nevylučuje zvláštní právní předpis, d) odebrání v odůvodněných případech originálů dokladů, u kterých hrozí nebezpečí jejich ztráty nebo zneužití, a to převzetím dokladů proti potvrzení, e) přístupu do všech automatizovaných informačních systémů regionální rady regionu soudržnosti, a to v rozsahu nezbytném k plnění funkcí a úkolů pověřeného auditního subjektu. (7) S odvoláním na zásady uvedené v článku VI odst. 2 tohoto statutu jsou auditoři zejména povinni a) poskytovat takové služby, pro které mají nezbytné znalosti, zkušenosti a schopnosti, zachovávat obezřetnost a diskrétnost při používání a ochraně informací získaných v průběhu auditu a nepoužijí získané informace v průběhu své činnosti pro jakýkoliv osobní prospěch a ani žádným jiným způsobem, který by byl v rozporu s právními akty Evropské unie nebo vnitrostátními předpisy, anebo na újmu zákonných a etických cílů regionální rady regionu soudržnosti, b) postupovat při výkonu auditu systematicky a s náležitou péčí, odpovědně a při dodržení největší možné míry respektu k zájmům auditovaného subjektu na plynulém a bezporuchovém zajišťování jeho činnosti, c) zabezpečit veškeré potřebné podklady pro zjištění, závěry, auditní zprávu a navazující doporučení, jakož i veškerou auditní dokumentaci, a učinit všechna nezbytná opatření proti jejich jakémukoliv zneužití nepovolanou osobou; své názory, závěry a stanoviska musí auditoři doložit významnými, spolehlivými a dostatečnými důkazy, d) uchovávat veškerou dokumentaci k auditům a pracovní materiály vznikající při činnosti pověřeného auditního subjektu v souladu s právními akty Evropské unie, vnitrostátními právními předpisy a vnitřními předpisy pro zajištění spisového a skartačního pořádku; tím není dotčena povinnost auditorů předat originály dokumentů k archivaci řídícímu orgánu, e) upozorňovat na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ohrožují nebo ovlivňují, anebo mohou nepříznivě ovlivnit nebo ohrozit výkon řádné správy a řízení operačního programu, f) v zájmu objektivity výkonu auditu oznámit ihned vedoucímu útvaru interního auditu jim známé skutečnosti, které nasvědčují o jejich podjatosti vzhledem k jejich vztahu k předmětu auditu nebo k osobám, které zajišťují výkon funkce řídícího nebo zprostředkujícího subjektu a dalším právnickým či fyzickým osobám jako příjemcům veřejných prostředků v rámci operačního programu; stejně postupují v případě, že se dozví o skutečnosti, pro které u nich v souvislosti s výkonem auditu hrozí střet zájmů. Článek IV Hlavní úkoly pověřeného auditního subjektu (1) Regionální rada regionu soudržnosti vůči auditnímu orgánu zajišťuje všechny činnosti stanovené ve smlouvě o výkonu auditu ze dne uzavřené mezi Ministerstvem financí a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad. 14

15 (2) Vedoucí útvaru interního auditu poskytuje předsedovi regionální rady regionu soudržnosti informace a odborné konzultace o tom, zda a) cíle schválené auditní strategie, plánů a programů auditní činnosti jsou dodržovány, b) rizika v rámci realizace operačního programu jsou odpovídajícím způsobem řízena a jsou pod kontrolou, c) řídící a kontrolní systémy zavedené v regionální radě regionu soudržnosti jako řídícím orgánu fungují hospodárně, efektivně a účinně, d) informace, které řídící a kontrolní systémy zpracovávají a vytvářejí, jsou přesné, úplné a vyhovují potřebám realizace operačního programu, e) vynakládání zdrojů ve všech činnostech zabezpečovaných regionální radou regionu soudržnosti jako řídícím orgánem je hospodárné, efektivní a účelné, f) vedení účetnictví regionální radou regionu soudržnosti jako řídícím orgánem je úplné, průkazné a správné, g) právní akty Evropské unie a vnitrostátní obecně závazné právní předpisy a vnitřní opatření přijatá v mezích těchto předpisů jsou při realizaci operačního programu ze strany regionální rady regionu soudržnosti jako řídícího orgánu dodržovány, h) příjemci dotací z operačního programu dodržují pravidla stanovená pro tento operační program, i) funkčnost a bezpečnost počítačových informačních systémů je zajištěna, j) systémy v regionální radě regionu soudržnosti jako řídícím orgánu dostatečně zohledňují rizika podvodu a korupce a zda je vyvinut systém shromažďování informací o podvodech a jejich vyhodnocování, aby mohla být přijata adekvátní opatření, k) doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a ke zkvalitnění řídících a kontrolních systémů z vykonaných auditů jsou uskutečňována. (3) Vedoucí útvaru interního auditu dále projedná výsledky a doporučení z vykonaných auditů s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů regionální rady regionu soudržnosti jako řídícího orgánu a vyžádá si jejich písemné stanovisko, zejména ve věci převzetí odpovědnosti za riziko případného neprovedení doporučovaných opatření k nápravě zjištěných nedostatků, které auditor považuje za nepřijatelné pro realizaci operačního programu. Článek V Přístup dalších osob k informacím Pověřený auditní subjekt může poskytnout informace, popřípadě i dokumentaci, které získal při výkonu auditu dalším osobám pouze se souhlasem odboru 52 - Auditní orgán CHJ Ministerstva financí. Bez jeho souhlasu lze tyto informace poskytnout oprávněným orgánům Evropské unie (jimi pověřeným osobám), Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a orgánům činným v trestním řízení a příslušným orgánům, které ve své působnosti jsou oprávněny činit opatření k nápravě zjištěného stavu. Článek VI Odborná úroveň a zvyšování kvality auditu (1) Audit mohou vykonávat pouze osoby, které mají předpoklady obsáhnout znalosti a dovednosti, nutné pro jeho řádný výkon. 15

16 (2) Vedoucí útvaru interního auditu je povinen dbát o vytváření a udržení náležité profesionální úrovně auditní činnosti, zejména o dodržování zásad integrity, objektivity, důvěrnosti a kompetentnosti v činnosti auditorů. Ke splnění povinnosti v oblasti péče o trvalý profesní rozvoj plánuje vzdělávací aktivity podle zaměření jednotlivých auditorů a plánovaných auditů. (3) Vedoucí útvaru interního auditu zajistí v souladu s mezinárodními standardy a Manuálem vypracování a aktualizaci programu pro zabezpečení a zvyšování kvality auditu, který zahrne všechny aspekty této činnosti a průběžné monitorování jeho efektivnosti. Interní hodnocení programu zabezpečení a zvyšování kvality pověřeného auditního subjektu musí být provedena nejméně jednou za dva roky; jeho výsledky ověřuje odbor 52 Auditní orgán CHJ Ministerstva financí. Činnost pověřeného auditního subjektu musí být prověřena nejméně jednou za pět let nezávislým externím hodnotitelem. Článek VII Závěrečné ustanovení (1) Tento statut vyhlašuje předseda regionální rady po jeho předchozím projednání s odborem 52 - Auditní orgán CHJ Ministerstva financí také po jeho vyhlášení obdrží jeden jeho výtisk. Tento statut bude zveřejněn na internetových stránkách regionální rady regionu soudržnosti. (2) Vedoucí zaměstnanci útvarů regionální rady regionu soudržnosti, které se podílejí na činnosti regionální rady regionu soudržnosti jako řídícího orgánu, zajistí bez zbytečného odkladu po vyhlášení tohoto statutu seznámení pracovníků těchto útvarů s jeho obsahem; totéž učiní i vedoucí útvaru interního auditu vůči zaměstnancům jím řízeného útvaru. Článek VIII Účinnost Tato revize statutu nabývá účinnosti dnem Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Datum:... Podpis:... 16

17 Příloha č. 2 Konsolidovaného statutu útvaru interního auditu a nesrovnalostí ETICKÝ KODEX ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU A NESROVNALOSTÍ Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Činnost Útvaru interního auditu a nesrovnalostí (dále jen ÚIA ) se řídí obecnými ustanoveními, která jsou formulována v Etickém kodexu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. 2) Současně se zaměstnanec ÚIA řídí doporučeními, která jsou obsažená v Etickém kodexu mezinárodního Institutu interních auditorů, která jsou důležitá pro nezávislé a objektivní plnění funkce interního auditu. Část II. Článek 2 Obecné zásady 1) Interní auditor a) nepřijímá úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jemu stanovených úkolů v rámci výkonu interního auditu, b) nezapojuje se do činností, které jsou v rozporu se zájmy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen Regionální rada ) nebo které by mu bránily plnit povinnosti a úkoly objektivně a nezávisle, c) nesmí v zájmu objektivnosti auditovat činnosti, za jejichž výkon nesl v minulosti odpovědnost. Článek 3 Pravidla výkonu interního auditu 1) Interní auditor při výkonu své činnosti uplatňuje následující pravidla: a) pravidlo integrity, 1. interní auditor svou práci vykonává čestně, s náležitou péčí a odpovědně, 2. interní auditor dodržuje zákony a poskytuje a zveřejňuje informace, které jsou vyžadovány ze zákona nebo profesí, 3. interní auditor se vědomě nezapojuje do jakýchkoli nezákonných aktivit nebo se nezúčastňuje činností, které by diskreditovaly profesi interního auditu nebo Regionální radu 4. interní auditor respektuje zákonné a etické cíle Regionální rady a přispívá k jejich dosažení, 17

18 b) pravidlo objektivity 1. interní auditor se neúčastní žádných aktivit nebo vztahů, které mohou narušovat nebo být chápány jako narušení jejich objektivního úsudku. Takováto spoluúčast se týká činností a vztahů, které mohou být v konfliktu se zájmy společnosti, 2. interní auditor nepřijímá nic, co by mohlo narušit nebo být chápáno jako narušení jeho profesionálního úsudku, 3. interní auditor uvádí všechny známé skutečnosti, které jsou mu známy a které, kdyby nebyly uvedeny, by mohly zkreslit zprávu o činnostech, které byly předmětem auditu, c) pravidlo důvěrnosti 1. interní auditor je obezřetný při použití a ochraně informací, které získá v průběhu plnění svých povinností, 2. interní auditor nepoužívá získané informace pro jakýkoli osobní prospěch a ani žádným jiným způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo na újmu zákonných a etických cílů organizace, d) pravidlo kompetentnosti 1. interní auditor poskytuje pouze takové služby, pro které má nezbytné vědomosti, dovednosti a zkušenosti, 2. interní auditor všechny své služby provádí v souladu se Standardy pro profesionální praxi interního auditu, 3. interní auditor nepřetržitě zdokonaluje svou odbornost a kvalitu a účinnost svých služeb. Část III. Závěrečná ustanovení (1) Tento Etický kodex ÚIA je závazný pro všechny zaměstnance ÚIA. 18

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Ministr práce a sociálních věcí

Ministr práce a sociálních věcí Statut Příloha č. 2 k Příkazu ministra č. 3/2008 pověřeného subjektu auditního orgánu Ministr práce a sociálních věcí s ohledem zejména na článek 59, článek 62 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 a článek

Více

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Ministerstvo zemědělství zřizuje Monitorovací výbor PRV na období 2014-2020

Více

Statut interního auditu

Statut interního auditu Metodický pokyn CHJ č. 5 Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Statut interního auditu Doporučený vzor Verze 1.0 Právní stav k 12. 9. 2018 1 Úvodem Ministerstvo financí vydává v souladu

Více

VÝNOS REKTORA Č. 4/2018 STATUT INTERNÍHO AUDITU AVU

VÝNOS REKTORA Č. 4/2018 STATUT INTERNÍHO AUDITU AVU VÝNOS REKTORA Č. 4/2018 STATUT INTERNÍHO AUDITU AVU zpracovatel a věcně odpovědná osoba: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 26. 2. 2018 nabývá účinnosti

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU

SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení 1 úvodní ustanovení VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům poměřovat vzájemně svoje

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2015 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu ČR číslo 5 ze dne 16. prosince 2015 k aktualizaci Jednacího řádu Monitorovacího výboru Operačního programu ČR Monitorovací výbor Operačního programu

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

SN 4357/1/15 REV 1 1 CS

SN 4357/1/15 REV 1 1 CS Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Předmět: Kodex chování předsedy Evropské rady SN 4357/1/15 REV 1 1 KODEX CHOVÁNÍ PŘEDSEDY EVROPSKÉ RADY SN 4357/1/15 REV

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ

PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ přijatý přijatý Výborem Výborem pro pro Evropský Evropský statistický statistický systém systém dne dne 28. 28. září září 2011 2011

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

S M Ě R N I C E pro odměňování obchodních zástupců, zabývajících se náborem pojištěnců pro VoZP ČR

S M Ě R N I C E pro odměňování obchodních zástupců, zabývajících se náborem pojištěnců pro VoZP ČR S M Ě R N I C E pro odměňování obchodních zástupců, zabývajících se náborem pojištěnců pro VoZP ČR 1. Základní ustanovení 1.1. Obchodním zástupcem VoZP ČR se může stát firma nebo občan ČR (dále jen OZ),

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ Programu švýcarsko-české spolupráce ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD VYHLÁŠENÍ VÝZVY PO PODPIS DOHODY O PROJEKTU SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

zákona o státní službě

zákona o státní službě Principy komplexního pozměňovacího návrhu novely zákona o státní službě Podklad na jednání Rady hospodářské a sociální dohody Od února do května 2014 probíhala jednání na odborné a politické úrovni ke

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU Č.j.: UST - 15/2009 Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU I. ÚČEL STATUTU Ústav pro studium totalitních režimů STATUT

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

Statut Bezpečnostní rady státu

Statut Bezpečnostní rady státu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 793 Statut Bezpečnostní rady státu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Bezpečnostní

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012 Parlament se

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce s platností od 16. února 2009 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ POJMŮ... 3 ČÁST I: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 6 1. VYBRANÉ PRÁVNÍ

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

STATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI

STATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín STATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování interní

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity Článek I Úvodní ustanovení 1) Koordinační rada pro kosmické aktivity (dále jen Koordinační rada ) je stálým koordinačním, iniciačním

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

Šachy interního auditu ve víru legislativních změn Workshop pro veřejnou správu. Novinky v IPPF

Šachy interního auditu ve víru legislativních změn Workshop pro veřejnou správu. Novinky v IPPF Šachy interního auditu ve víru legislativních změn Workshop pro veřejnou správu Novinky v IPPF 13.-14. dubna 2016, Hradec Králové Jana Báčová, Česká národní banka IPPF 2009 vs IPPF 2015 Definice Etický

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P pro pojištění prospekce zahraničních trhů Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Vodičkova

Více

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY Úplné znění stanov ke dni 21.6. 2012 Obsah 1.1 Název Asociace... 3 1.2 Sídlo Asociace... 3 1.4

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU L 176/338 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE MALÉHO Základní ustanovení 1 Název a sídlo 1. Občanské sdružení se nazývá Asociace malého fotbalu České republiky, o. s., ve zkratce AMF ČR, o. s., dále jen AMF. 2. AMF je občanským sdružením

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail:

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany Usnesení č. 20/1600 Příloha č. 1 Strana 1 Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více