ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace"

Transkript

1 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Husova 976/37 I Liberec 1 tel.: I GSM: I datová schránka: bgpmv6

2 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 1 2. Postavení, působnost a úkoly organizace 1 3. Zásady řízení organizace 2 4. Řídící dokumentace 7 5. Organizační členění ZZS LK Poradní orgány Vztahy organizace s dalšími subjekty Vysvětlení pojmů, symbolů a zkratek Přílohy Schválení dokumentu ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 311/03/ZK ze dne Zřizovací listina byla přijata usnesením č. 162/12/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne s platností a účinností ode dne Organizační řád Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (dále jen ZZS LK nebo organizace) je základním dokumentem, který vymezuje uspořádání vztahů nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci (kompetence), vazby a odpovědnost mezi jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních útvarů a mezi organizačními útvary v rámci organizace. Organizační řád ZZS LK nabývá účinnosti a platnosti dnem Je závazný pro všechny zaměstnance ZZS LK. Změny a doplňky lze provádět pouze číslovanými dodatky. Tímto dnem se ruší Organizační řád ZZS LK ze dne včetně všech jeho příloh a dodatků. 2. POSTAVENÍ, PŮSOBNOST A ÚKOLY ORGANIZACE Hlavní účel činnosti ZZS LK stanovený Zřizovací listinou je poskytování zdravotnické záchranné služby ve smyslu poskytování zdravotních služeb v souladu s 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zřizovací listina dále blíže určuje hlavní účel a předmět činnosti, stanovuje jiné zdravotní služby poskytované a další a doplňkové činnosti vykonávané organizací, určuje postavení statutárního orgánu, vymezuje majetek organizace a s ním spojená práva a povinnosti a rámec finančního hospodaření organizace. Legislativní rámec určující působnost organizace tvoří relevantní ustanovení platných znění zákonů č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a na ně navazující prováděcí předpisy. ZZS LK je základní složkou integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Nad rámec činností určených Zřizovací listinou organizace při plnění svých úkolů: - spolupracuje s dalšími poskytovateli zdravotních služeb, orgány státní správy a samosprávy, základními a ostatními složkami IZS a dalšími subjekty podle povahy plněných úkolů a v rozsahu legislativně stanoveného rámce; - řídí činnosti všech subjektů, podílejících se na zajištění přednemocniční neodkladné péče na území Libereckého kraje; 1

3 - koordinuje zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče a některých výkonů zdravotnické dopravní služby na území Libereckého kraje; - koordinuje vlastní činnosti s činnostmi dalších poskytovatelů zdravotních služeb, zejm. v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, s dalšími ambulantními poskytovateli, s poskytovateli lékařských pohotovostních služeb a s poskytovateli akutní lůžkové péče; - spolupracuje na činnostech vedoucích k zajištění ochrany veřejného zdraví; - zajišťuje další činnosti dle pokynů zřizovatele IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE název organizace: sídlo: zkratka názvu: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace Husova 976/37, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 ZZS LK identifikační číslo: právní forma: příspěvková organizace daňové identifikační číslo: CZ zřizovatel: Liberecký kraj, IČ: U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 738, ze dne bankovní spojení: Komerční banka, a. s. číslo účtu: /0100 datová schránka: bgpmvs6 telefon: (+420) web: 1 fax: (+420) GSM: (+420) užívaná zkratka: ZZS LK užívané logo: 3. ZÁSADY ŘÍZENÍ ORGANIZACE 3.1. TYPY ŘÍZENÍ ZZS LK a) přímé řízení spočívající: - v přímém ukládání řídících aktů vyšším stupněm řízení nižšímu stupni; - v prokazatelném seznámení podřízených s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními řídícími normami, důležitými skutečnostmi a podklady nutnými pro jejich činnost; - ve stanovení náplně práce, řízení, kontrole, vyhodnocování, účelné organizaci a koordinaci činností podřízených zaměstnanců a zabezpečení odborně správného plnění těchto povinností zaměstnanci v souladu s platnou legislativou a vnitřními řídícími normami; 1 webové stránky ZZS LK slouží současně jako úřední deska 2

4 b) nepřímé řízení spočívající: - v odborném (metodickém) řízení, tj. usměrňování, dodržování, koordinaci a kontrole výkonu odborných činností v souladu s platnými předpisy a využíváním moderních metod práce, a to formou doporučení příslušnému vedoucímu zaměstnanci; - kontrole dodržování vnitřních norem organizace; - podpůrném řízení (asistenti, sekretářky, poradci), kterým se zabezpečuje kvalifikované rozhodování liniových vedoucích a jejich svěřených úseků. Přímé i nepřímé řízení je tímto organizačním řádem stanoveno tak, že za každou činnost je odpovědný pouze jediný útvar, zaměstnanec nebo vymezená skupina zaměstnanců. Uloží-li vyšší nadřízený zaměstnanci úkol, řídí se zaměstnanec jeho pokyny a je odpovědný za splnění úkolu zadavateli. O uložení úkolu zaměstnanec informuje svého přímého nadřízeného, neučinil-li tak zadavatel. V případě, že zaměstnanec vykonává činnosti spadající pod dva či více útvarů, je mu nadřízený vedoucí toho útvaru, u kterého má zaměstnanec uzavřenu větší část pracovního poměru. V případě konfliktu zájmů rozhoduje společný vyšší řídící zaměstnanec. Vertikální dělba činností je organizována ve stupních řízení (dle 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) a je blíže stanovena v Interní platové směrnici ZZS LK STATUTÁRNÍ ORGÁN ZZS LK Statutárním orgánem oprávněným jednat jménem ZZS LK ve všech věcech je ředitel, který je jmenován a odvoláván z funkce Radou Libereckého kraje. Jeho kompetence a povinnosti jsou dány Zřizovací listinou. Ředitele jako statutární orgán zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností náměstek pro přednemocniční neodkladnou péči a vzdělávání ORGANIZAČNÍ ÚTVARY ZZS LK Organizační útvar je obecné označení organizačního celku na jakékoli úrovni řízení, který má svého vedoucího zaměstnance (vedoucího organizačního útvaru) a zodpovídá za výkon a výsledek činností přiřazených do jeho působnosti. Základní organizační útvary jsou zpravidla též nákladovými středisky. V rámci ZZS LK se jedná o následující útvary: úsek, referát, resp. územní odbor, středisko (pracoviště), resp. výjezdová základna; výjezdová skupina je základním organizačním útvarem ZZS LK. Konkrétní náplně jednotlivých útvarů, včetně vedoucích zaměstnanců, jsou uvedeny v příslušné části Organizačního řádu (čl. 5). Členění útvarů (organizační schéma) je uvedeno v příloze č Úsek je organizační útvar řízený ředitelem nebo náměstkem, v němž je seskupena ucelená oblast výkonných a řídících činností vedení organizace Referát, územní odbor je organizační útvar vykonávající činnosti obdobného, stejnorodého, souvisejícího nebo na sebe navazujícího (dále jen obdobného ) charakteru či cíle činnosti s využíváním obdobných pracovních prostředků anebo souvisejících s jedním pracovištěm nebo územím. Nižší organizační útvary zdravotnického úseku se mohou spojovat podle místní příslušnosti do územních odborů (ÚO). Pro potřeby přímého řízení činností výjezdových skupin je území Libereckého kraje rozděleno na čtyři ÚO: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. 3

5 Pracoviště, středisko, výjezdová základna je organizační místo, kde se vykonává jedna činnost nebo soubor činností souvisejících anebo navazujících Výjezdová skupina je základní organizační jednotka pro poskytování zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) Nákladová střediska jsou ředitelem stanovené organizační útvary ZZS LK, které jsou ekonomicky sledované. Pravidla pro jejich sledování jsou stanovena vnitřními řídícími předpisy PRÁVA, POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ Práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce), příslušnými ustanoveními tohoto Organizačního řádu a Pracovního řádu, pracovními smlouvami a náplněmi, Kolektivní smlouvou a vnitřními řídícími normami. Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány ustanovením 301 zákoníku práce. Základní práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou dále dány ustanovením 302 zákoníku práce. Každý zaměstnanec ZZS LK má jediného přímo nadřízeného zaměstnance, který řídí jeho činnost a jemuž je za svoji činnost odpovědný. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat přímou linii řízení a spolupracovat mezi sebou navzájem. Zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své funkce dozví, např. údaje osobního charakteru, o skutečnostech obchodního nebo finančního rázu, vývojových a rozvojových záměrech organizace ve fázi před jejich případným zveřejněním. Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu ředitele nebo tiskového mluvčí podávat informace o činnosti ZZS LK médiím a dalším stranám a zveřejňovat je prostřednictvím nových médií, včetně sociálních sítí. Zákaz se také vztahuje na poskytování obrazových audiovizuálních záznamů z činnosti výjezdových skupin, jakož i jejich pořizování jinak, než oficiálním a ředitelem organizace popř. tiskovým mluvčím schváleným zařízením a postupem KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ Kvalifikační předpoklady pro výkon zdravotnického povolání stanovuje příslušná legislativa, zejména zákony č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů a vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Kvalifikace nezdravotnických zaměstnanců odpovídá druhu práce, na kterou mají uzavřen pracovní poměr. Výjimku z kvalifikačních předpokladů může povolit ředitel VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍHO ÚTVARU (VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC) má všeobecná práva, povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců ZZS LK a také níže uvedená práva, povinnosti a odpovědnosti vedoucího zaměstnance v rámci vymezených kompetencí stanovených nadřízeným zaměstnancem nebo ředitelem: - přebírá odpovědnost za činnost jemu svěřeného útvaru v rámci přímého 4

6 i metodického řízení, úroveň a kvalitu plnění povinností a zadaných řídících aktů ve stanoveném termínu, zavádění a dodržování platné legislativy a všech závazných vnitřních norem organizace; dbá o věcnou správnost a komplexní řešení daných úkolů; - je oprávněn jednat za ZZS LK ve věcech, jež se týkají výlučně činnosti jemu svěřeného útvaru nebo činností delegovaných nadřízeným zaměstnancem nebo ředitelem; - má právo být včas a v přiměřeném rozsahu informován o hlavních záměrech a strategii organizace, o úkolech jiných organizačních útvarů a prostředcích určených na činnost organizace a jemu svěřeného útvaru; - v rozsahu své kompetence: a stanoveného limitu odpovídá za řádné hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky a za přijetí účinných opatření vedoucích k ochraně majetku a dobrého jména ZZS LK; zajišťuje agendu útvaru, zpracovává rozbory, výkazy, analýzy a podklady pro řízení organizace, statistická zjišťování a pro tvorbu řídící dokumentace; předkládá návrhy z oblasti koncepčního řízení, návrhy na vydání vnitřní řídící dokumentace, opatření umožňující efektivněji využívat pracovní síly a prostředky určené na činnost ZZS LK; podepisuje a eviduje veškeré písemnosti, které se předkládají k rozhodnutí nebo k podpisu řediteli; informuje svého nadřízeného o veškerých materiálech a aktivitách zásadního charakteru, o obtížích nebo nemožnosti splnit zadané úkoly; zároveň musí využít všechny vhodné možnosti, jak splnění úkolů zajistit; - stanovuje a ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jejich práci, to vše v souladu s pracovní smlouvou a pracovní náplní zaměstnance; - odpovídá za odbornou a profesní úroveň podřízených zaměstnanců, jejich výběr, rozmisťování, odborné vzdělávání, kontrolu, objektivní hodnocení, motivování a dodržování jejich povinností vyplývajících z pracovního poměru; - ve spolupráci s referátem personální a mzdové agendy zpracovává podklady pro výplatu platů a odměn z dohod, kontroluje evidenci odpracované doby, navrhuje přiznání popř. odebrání osobních příplatků, a udělení výtek a odměn dle stanovených kritérií a mimořádnosti; - odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen BOZP a PO) v jemu svěřeném útvaru, organizaci pravidelných školení BOZP a PO, jiných odborných a bezpečnostních školení, organizaci a kontrolu prohlídek pracovnělékařské péče, dle vnitřního předpisu organizace; vedou příslušnou evidenci; - je povinen nestranně a objektivně řešit stížnosti na podřízené, spory mezi podřízenými nebo podřízenými a dalšími zaměstnanci organizace (to ve spolupráci s příslušnými nadřízenými dalších zaměstnanců); v případě pochybnosti je povinen požádat o přítomnost dalšího vedoucího zaměstnance při řešení sporu; - předkládá řediteli návrhy na obsazení pracovních míst, popř. jmenování jemu podřízených vedoucích zaměstnanců v rámci útvaru, zástupce v době jeho nepřítomnosti, včetně stanovení rozsahu zástupci delegovaných pravomocí a kompetencí; - schvaluje podřízeným tuzemské pracovní cesty, a to na základě kladného stanoviska ekonomického náměstka o finančním krytí cesty, do výše limitu stanoveného vnitřním předpisem; - má oprávnění delegovat některé své povinnosti a řídící akty na podřízeného zaměstnance, nezbavuje se však tímto zodpovědnosti za tuto povinnost či řídící akt; zároveň si může vyhradit některé povinnosti, řídící akty nebo rozhodnutí svých podřízených; - ke splnění závažných pracovních úkolů má oprávnění provést dočasnou změnu 5

7 v plnění pracovních úkolů mezi jednotlivými zaměstnanci; o provedené změně informuje příslušného náměstka; - aktivně se podílí na tvorbě, realizaci a kontrole řídící dokumentace, programu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb, včetně plánování a vyhodnocování programu a indikátorů kvality v oblasti svého útvaru; - úzce spolupracuje s ostatními vedoucími organizačních útvarů VÝJIMEČNÁ OPRÁVNĚNÍ Vedoucí některých útvarů mohou, a za určitých podmínek jsou povinni, porušit zásadu přímého řízení, a to v zájmu ochrany života a zdraví pacientů, zaměstnanců, ochrany vlastnictví a dobrého jména organizace. Jedná se o tyto případy a rozsah oprávnění: - vedoucí pracoviště krizové připravenosti přímo organizuje činnost veškerých útvarů organizace, které se podílejí na metodických a taktických cvičeních složek IZS; - vedoucí krizového štábu (či jím pověřený člen krizového štábu) za aktivace traumatologického plánu vydává pokyny všem operátorům a členům výjezdových skupin; - vedoucí záchranář referátu řízení kvality zakáže takovou činnost, která by ohrozila zdraví či život pacientů nebo zaměstnanců, nebo která by mohla vést k poškození majetku či dobrého jména organizace OBSAZOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH MÍST Náměstek (vedoucí úseku) je jmenován do funkce ředitelem ZZS LK. Do nižší vedoucí pozice je zaměstnanec obsazován jmenováním ředitele na základě návrhu přímého nadřízeného daného zaměstnance. Výběr vedoucích zaměstnanců může probíhat také na základě výběrového řízení. Vedoucí pracovní místo se předává povinně formou zápisu o předání a převzetí vedoucího pracovního místa podepsaného předávajícím, přejímajícím a případně také ředitelem nebo jeho zástupcem. Obdobně může být předáno i jiné pracovní místo nebo agenda, rozhodne-li o tom věcně příslušný vedoucí zaměstnanec. Zápis obsahuje údaje o stavu plnění úkolů předávaného útvaru, seznam nevyřízených spisů a korespondence s uvedením jmen zaměstnanců, kteří za ně odpovídají, seznam odevzdaných a převzatých zásadních písemností a údaje o stavu majetkových hodnot svěřených do užívání nebo péče útvaru VLASTNÍCI PROCESU jsou vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů a vedoucí realizačních týmů. Odpovídají za realizaci řídících aktů v rozsahu svěřeného úkolu REALIZAČNÍ TÝMY (ŘEŠITELSKÉ TÝMY, PRACOVNÍ SKUPINY) jsou vytvářeny pro řešení rozhodujících či důležitých řídících a projektových aktů (úkolů) na základě pověření vlastníkem procesu. Je stanoven vedoucí týmu, který je zodpovědný za splnění úkolu, a kterému, po dobu trvání práce týmu, podléhají v přímém řízení členové týmu, avšak pouze v přímé souvislosti s plněním daného úkolu. Jsou-li členové týmu ustaveni z různých útvarů, zůstávají v kmenovém stavu daných útvarů. 6

8 4. ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE Řídící dokumentací se rozumí vnitřní organizační normy a řídící akty. Jsou to závazné písemné dokumenty, kterými se upravují práva, kompetence a povinnosti zaměstnanců ZZS LK a slouží k řízení činností uvnitř organizace. Vždy musí být v souladu s obecně závaznými předpisy, platnou legislativou a pokyny zřizovatele. Odpovědnost a kompetenci za tvorbu řídící dokumentace mají vlastníci procesu. Řídící dokumentace je vydávána ředitelem, vedoucím organizačního útvaru nebo pověřeným zaměstnancem a uveřejňována v elektronické podobě v interním informačním systému ZZS LK. Zahrnuje-li dokumentace činnost více útvarů, musí projít před schválením konečného znění připomínkovacím řízením. Za kompletní evidenci a archivaci řídící dokumentace odpovídá sekretariát ředitele. Postup vypracování, připomínkování, vydávání, revizí, změn a rušení řídící dokumentace je stanoven samostatným řídícím dokumentem. Povinnost evidence a předepsanou dobu archivace upravuje platná legislativa a Spisový, skartační a archivační řád ZZS LK. Řídící dokumentace ZZS LK se člení dle charakteru a závaznosti do 4 úrovní DOKUMENTACE 4. ÚROVNĚ Zřizovací listina je dokument, kterým se zřizuje organizace, vymezuje doba jejího zřízení, hlavní účel a předmět činnosti, stanovuje statutární orgán, jeho kompetence a odpovědnosti. Vymezuje hlavní, doplňkové a ostatní činnosti organizace, majetek, majetková práva a povinnosti a finanční hospodaření organizace. Je nejvyšším řídícím dokumentem ZZS LK Řády jsou základní normativní dokumenty, kterými se řídí specifická činnost organizace, a kterými se určují její základní pravidla. Po předchozím připomínkovacím řízení členů porady vedení jej vydává ředitel organizace Organizační řád je základní vnitřní normou, která vychází ze Zřizovací listiny ZZS LK a obecně platné legislativy. Stanovuje organizační strukturu a kompetence, práva, povinnosti a odpovědnosti osob a útvarů uvnitř této struktury. Všechna řídící dokumentace nižší úrovně musí být s tímto řádem v souladu. Vydání, změny, úpravy a doplňky organizačního řádu mohou být provedeny pouze písemně a musí být oznámeny zřizovateli a odborovým organizacím Pracovní řád je základní vnitřní normou v oblasti pracovněprávních vztahů. Obsahuje obecná znění Zákoníku práce přizpůsobená konkrétním podmínkám a požadavkům souvisejícím se specifickým postavením organizace. Řeší zejména povinnosti, práva a odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnanců z hlediska pracovně právního vztahu Spisový, skartační a archivační řád popisuje pravidla a postupy v oblasti řízení, ukládání, archivace a vyřazování spisových položek v organizaci Provozní řád zdravotnických zařízení ZZS LK obsahuje základní identifikační a kontaktní údaje, charakteristiku a zaměření pracovišť a posouzení souladu vybavení základních a vedlejších provozních prostorů zdravotnických zařízení ZZS LK s požadavky na minimální technické a věcné vybavení 7

9 stanovenými příslušnou legislativou. Dále stanovuje provozní režim, hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí a činností. Součástí provozního řádu je dezinfekční řád. Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví Organizačně provozní řád zdravotnického operačního střediska ZZS LK stanovuje činnosti, pracovní postupy a organizační a provozní podmínky práce zaměstnanců ve zdravotnickém operačním středisku Směrnice je norma dlouhodobé platnosti, která v souladu s příslušnými řády podrobněji stanovuje postupy a činnosti celé organizace nebo vybraných organizačních útvarů. Po předchozím připomínkovacím řízení ji vydává ředitel organizace, popř. vedoucí úseku (náměstek ředitele) Plány Traumatologický plán je základní normou v oblasti krizového řízení, která stanovuje opatření a postupy ZZS LK při poskytování přednemocniční neodkladné péče v případě vzniku mimořádné události zpravidla spojené s výskytem hromadného poškození zdraví. Traumatologický plán zpracovává vedoucí pracoviště krizové připravenosti a je součástí Havarijního plánu Libereckého kraje Plán krizové připravenosti slouží k zabezpečení plnění úkolů organizace za krizových situací a k zabezpečení plnění úkolů organizace vyplývajících z Krizového plánu Libereckého kraje DOKUMENTACE 3. ÚROVNĚ Pokyn je norma dlouhodobé platnosti určená pro určitý okruh zaměstnanců, které zavazuje k vymezenému rozsahu jednání či omezuje určitá jednání. Jde o předpis, jehož kroky je nezbytné dodržovat, aby byl zajištěn plynulý chod procesu s cílem efektivního řízení práce zaměstnanců. Jeho prostřednictvím mohou být řešeny i organizační změny, které nemají zásadní dopad na organizační řád. Pokyn vydává ředitel organizace nebo vedoucí úseku (náměstek) po předchozím připomínkovacím řízení. V případě, že se pokyn věcně týká dvou nebo více organizačních útvarů zařazených do různých úseků, může být vydán společný pokyn Příkaz je norma, popř. akt, přikazující (či zakazující) určité jednání nebo postup. Má omezenou dobu platnosti, která končí splněním příkazu nebo je doba platnosti jednoznačně definována. Příkaz je závazný pro konkrétního zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců. Vydává ji vedoucí zaměstnanec pro jemu svěřený útvar (zaměstnance) s vědomím svého nadřízeného zaměstnance. V případech, kdy je třeba přikázat jednání nebo postup skupině zaměstnanců z různých útvarů, vydává příkaz jejich společný nadřízený Interní sdělení je norma, která má informativní nebo upozorňující charakter vůči zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců. Interní sdělení vydává vedoucí organizačního útvaru. 8

10 4.3. DOKUMENTACE 2. ÚROVNĚ Standard, manuál je norma doporučující odborný postup pro určitý okruh činností, pro vymezenou skupinu zaměstnanců nebo manipulaci se zdravotnickými prostředky (návod na použití). Svým obsahem může zároveň stanovovat kritéria pro hodnocení práce zaměstnanců. Standard nemá dopad na jiné organizační normy ani principy řízení, ale musí s nimi být v souladu. Standard může zpracovávat pověřený zaměstnanec nebo pracovní skupina. Vydává jej vedoucí organizačního útvaru pro jím řízený útvar na základě souhlasu přímého nadřízeného a referátu řízení kvality DOKUMENTACE 1. ÚROVNĚ Záznam není vnitřní normou organizace, jde o dokument prokazující realizaci nebo správnost konkrétního kroku či postupu. Mezi záznamy patří např. Příkaz ke zdravotnímu transportu, příjemka výdejka převodka, záznam o výjezdu, výkaz práce, dovolenka, předávací protokol, pokladní doklad, provozní deník, záznam o revizi, aj. Záznamy vedou všichni zaměstnanci v souladu se svojí náplní práce a prokazují tak její výkon Zápis z jednání je záznam pořizovaný z jednání formálně ustanoveného poradního orgánu, pracovní skupiny i neformálního řídícího či tvůrčího setkání na všech úrovních (např. zápis z provozní schůze, kolektivního vyjednávání, setkání pracovní skupiny, realizačního týmu, komise, apod.). Úkoly vyplývající ze zápisu mají povahu příkazu. Všechny zápisy z jednání jsou zasílány na sekretariát ředitele, a to nejpozději do 14 dnů od konání setkání ŘÍDÍCÍ AKT je funkční nástroj pro plnění úkolů vyplývajících z řídící dokumentace, tj. pokyn, příkaz a interní sdělení Úkol Je-li zapsán ve výše uvedených řídících aktech, má povahu příkazu za podmínky, že je adresný a termínovaný a za podmínky, že se dodržuje zásada liniového řízení. Úkol může být zadáván zaměstnanci také ústně nebo elektronicky PODPISY DOKUMENTŮ Za organizaci podepisuje dokumenty ředitel a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj podpis. Ostatní zaměstnanci podepisují dokumenty v rámci svých pracovních povinností a kompetenci a to tak, že k podpisu připojí svou identifikaci napsanou hůlkovým písmem nebo otiskem jmenovky; identifikací se rozumí titul, jméno, popř. jména a příjmení. Při vedení zdravotnické dokumentace se k identifikaci připojuje osobní číslo; v identifikaci zdravotnického pracovníka při vedení zdravotnické dokumentace není povoleno používat zkrácenou formu titulu (např. Dr. místo MUDr. ) nebo iniciálu jména. Vedoucí organizačních útvarů podepisují veškeré písemnosti z okruhu své působnosti, jejichž podpis není vyhrazen přímému nadřízenému nebo řediteli organizace. Z titulu své pravomoci mohou prokazatelně písemnou formou delegovat podpisové právo na svého zástupce nebo podřízeného zaměstnance. Podepisování písemností a dokladů majetkové, 9

11 pracovněprávní, finanční, peněžní a účetní povahy a písemností z kontrol upravují zvláštní předpisy. 5. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ ZZS LK 5.1. ŘEDITEL ORGANIZACE je statutárním orgánem ZZS LK, kterou zastupuje a jejímž jménem samostatně jedná ve všech věcech; - rozhoduje v zásadních otázkách, koncepci, řízení a strategii organizace v oblastech poskytování zdravotních služeb a dále ekonomických, provozně technických, majetkových, investičních, personálních, administrativních a dalších podpůrných činností; - odpovídá za organizaci v oblasti řízení, zajištění odborné úrovně a kvality poskytovaných zdravotních služeb, celkovou činnost a hospodaření organizace v souladu s podmínkami zřizovatele, kterému předkládá realizační výstupy činností organizace; - může stanovovat zásady pro zajištění některých činností smluvními dodavateli, kterým uděluje potřebná zmocnění; - schvaluje návrh rozpočtu organizace, oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců v oblasti jeho plnění a čerpání v příslušném období, rozhoduje o užití finančních prostředků organizace; - vydává vnitřní řídící normy organizace; - rozhoduje o organizační struktuře, o pracovněprávních záležitostech, tj. zřízení, zrušení a změně počtu pracovních míst v rámci všech pracovních pozic a poměrů, schvaluje platové návrhy všech zaměstnanců; - vyhlašuje výběrová a konkurzní řízení na obsazení vybraných pracovních pozic, jmenuje a odvolává přímo podřízené vedoucí zaměstnance, koncepčně je řídí, kontroluje, provádí jejich hodnocení a na jejich návrh schvaluje ustavení nebo odvolání z funkce další vedoucí organizačních útvarů a jejich zástupce; - stanovuje rozsah pravomocí, kompetencí a odpovědností útvarů, vedoucích organizačních útvarů a přímo podřízených zaměstnanců, řeší kompetenční spory mezi útvary a jím přímo řízenými vedoucími zaměstnanci; - určuje svého zástupce, může na něho, nebo dalšího podřízeného, delegovat část své běžné řídící činnosti; nezbavuje se tím však své odpovědnosti; - písemně může pověřit zaměstnance zastupováním organizace při jednáních, podpisech dokumentů a jednáních vůči třetím osobám a před soudy a dalšími institucemi v rozsahu stanoveném konkrétním pověřením; - povoluje a schvaluje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců organizace; - rozhoduje o zřízení a zrušení realizačních týmů a poradních orgánů ředitele; - rozhoduje o přijetí darů a jejich určení, přičemž respektuje přání dárce a schválení daru zřizovatelem. Řediteli jsou přímo podřízeni náměstci ředitele (dále náměstci ) a další zaměstnanci, kteří řídí jemu přímo podřízené organizační útvary. V době nepřítomnosti zastupuje ředitele organizace v plném rozsahu práv a povinností náměstek pro PNP a vzdělávání NÁMĚSTEK ŘEDITELE - je jmenován a odvoláván ředitelem organizace; - je přímo podřízen řediteli organizace a nadřízen všem zaměstnancům jím řízeného organizačního útvaru, resp. úseku, a to v rámci ředitelem delegovaných pravomocí; - vedle povinností, práv a odpovědnosti vyplývajících z pozice vedoucího organizačního útvaru dále: spolupracuje a koordinuje činnost jemu podřízených útvarů s činností útvarů 10

12 ostatních náměstků tak, aby byla zaručena jednotnost řízení organizace a vyloučena duplicita v činnostech a rozhodování; metodicky vede zaměstnance organizace v rovině problematiky jím řízeného úseku a to ve spolupráci s nadřízenými těchto zaměstnanců; na základě zmocnění a v rozsahu stanoveném ředitelem jedná jménem organizace při jednáních s cizími subjekty, která se týkají problematiky jím řízeného úseku; předkládá řediteli podklady o činnosti a o dalších záměrech jím řízeného úseku; odpovídá za provádění vnitřního auditu ve svěřeném úseku, výstupy předává referátu řízení kvality; náměstek, popřípadě pověřený vedoucí zaměstnanec, činí právní jednání vyplývající z jeho kompetencí stanovených organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy; předkládá řediteli ke schválení návrh svého zástupce; k výkonu své práce může mít přiřazeného administrativního pracovníka; - v rámci ředitelem delegovaných pravomocí: náměstek přednemocniční neodkladné péče a vzdělávání odpovídá za veškeré záležitosti v oblasti poskytování zdravotních služeb a vzdělávání všech zdravotnických zaměstnanců; náměstek ekonomický odpovídá za ekonomickou situaci organizace; náměstek provoznětechnický odpovídá za veškeré záležitosti provozní, majetkové, technické, spisové a archivační; náměstek pro krizové řízení a integrovaný záchranný systém odpovídá za krizovou připravenost organizace, spolupráci s dalšími základními a ostatními složkami IZS a analýzu událostí a postupů v rámci IZS PŘEDSTAVITEL VEDENÍ PRO JAKOST je člen vedení organizace určený jako gestor systému jakosti, který: - je jmenován a odvoláván ředitelem organizace; - metodicky je nadřízen referátu řízení kvality a všem zaměstnancům organizace; - dohlíží na vytvoření, udržování a zlepšování systému řízení kvality (QMS, Quality Management System); - zpracovává návrhy koncepce a metod řízení kvality; - koordinuje činnosti při zavádění a uplatňování QMS a jeho kontrole; - koordinuje opatření k nápravě a preventivní opatření v oblasti QMS; - předkládá zprávy o řízení kvality vedení organizace; - koordinuje přenos informací a úkolů mezi referátem řízení kvality a vedením organizace; - spolupracuje se všemi vedoucími organizačních útvarů ÚSEK ŘEDITELE Ředitelství Sekretariát ředitele odpovídá zejména za: vyřizování denní agendy ředitele a administrativních činností kanceláře ředitele; zajišťování přenosu informací od ředitele, nadřízených orgánů a ostatních institucí na příslušná místa v organizaci; pořizování zápisů z porad vedení a jednání ředitele; úplnou evidenci všech vnitřních organizačních norem; 11

13 evidenci originálů všech smluv a dohod uzavřených s jinými subjekty; kontrolu všech náležitostí materiálů a písemností předkládaných ke schválení nebo vydání ředitelem; komunikaci prostřednictvím datové schránky a ové adresy vedení agendy předávané zdravotnické dokumentace a jejích součástí ve spolupráci s úsekem zdravotnickým a vzdělávání; vedení agendy podatelny a spisové služby. Vedoucím zaměstnancem je asistent/ka ředitele Referáty přímo řízené ředitelem organizace Referát řízení kvality je v oblasti řízení a kontroly kvality metodicky nadřízen všem zaměstnancům organizace. Odpovídá zejména za: stanovování a optimalizaci procesů řízení kvality v celé organizaci; tvorbu interních řídících dokumentů kvality, zejm. směrnic a standardů, a zajišťování jejich dodržování; řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému řízení kvality (QMS) dle norem ISO anebo oborových metodik a standardů; aplikaci moderních metod a nástrojů řízení kvality do praxe; tvorbu podkladů, zpráv a hlášení pro vedení organizace; posuzování formální správnosti a vzájemné kompatibility a uvolňování interních řídících norem 2. až 4. úrovně určených k vydání, mimo interní sdělení; průběžné sledování vydávání, novelizací a rušení relevantních legislativních norem a dalších norem souvisejících s činnostmi organizace; posouzení, popř. zavedení, ustanovení z těchto dokumentů plynoucích do interních předpisů ZZS LK a to ve spolupráci s ostatními úseky; přípravu, zpracování, posouzení vzájemné kompatibility a kontrolu dodržování vnitřních řídících norem v oblasti kvality poskytovaných zdravotních služeb, a to ve spolupráci s vedoucími organizačních útvarů; metodické řešení systémových otázek poskytování zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) a dalších odborných činností zdravotníků, standardizaci postupů, zpracování a aplikaci kontrolních a controllingových mechanismů s důrazem na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb (zavádění systému hodnocení kvality), a to ve spolupráci s úsekem zdravotnickým a vzdělávacím a výcvikovým střediskem; aktivní spolupráci a koordinaci při vyhledávání finančních zdrojů z grantových a jiných fondů; provádění kontroly dodržování stanovených procesů v celé organizaci; řízení nežádoucích událostí a stížností ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci dotčených útvarů. Vedoucím zaměstnancem je vedoucí záchranář referátu řízení kvality. Metodické vedení útvaru zajišťuje pověřenec vedení pro kvalitu Referát vnitřního auditu Působnost a činnost v oblasti vnitřního auditu je definována vnitřními organizačními normami. Činnosti vnitřního auditu mohou být také uskutečňovány externí organizací na základě smluvního ujednání. 12

14 Referát vnějších vztahů odpovídá za zajišťování aktivit spojených s vnitřními a vnějšími vztahy organizace (tzv. Public Relations, dále PR), a to zejména s využitím těchto metod a nástrojů: - mediální komunikace 2, tiskové konference, PR články, neformální setkání s novináři; - reklama a reklamní kampaně, prezentace organizace; - mimomediální komunikace vnější (s veřejností) i vnitřní (informovanost a motivace zaměstnanců a jejich sladění s firemní kulturou, zájmy a strategickými cíli organizace); - sponzorství, dárcovství; - komunikace prostřednictvím nových médií, včetně základních sociálních sítí; - sociální výzkumy, průzkumy spokojenosti a veřejného mínění. Referát dále zajišťuje: - vytváření koncepce a strategie a zavádění a upevňování firemní kultury; - organizaci zdravotnického zabezpečení sportovních, kulturních, společenských, prezentačních a jiných akcí obdobného charakteru, a to ve spolupráci s vedoucími pracovníky ostatních organizačních útvarů. Vedoucím zaměstnancem je vedoucí referátu vnějších vztahů, který zároveň plní funkci tiskového mluvčí ÚSEK ZDRAVOTNICKÝ A VZDĚLÁVÁNÍ Náměstek přednemocniční neodkladné péče (PNP) a vzdělávání odpovídá za veškeré záležitosti přímého i metodického řízení úseku v rámci: - poskytování zdravotních služeb tj. činnosti zdravotnického operačního střediska a výjezdových skupin při poskytování ZZS stanovené platnou legislativou, odbornými standardy a metodikami a vnitřními organizačními normami; - spolupráce s ostatními poskytovateli zdravotních služeb a lékařskými profesními zdravotnickými institucemi; - definice vybavení výjezdových skupin pro poskytování ZZS léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky; - uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků; - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí interního i veřejného charakteru; - vypracování pozitivního seznamu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; - sběr a předávání statistických podkladů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále ÚZIS), a to ve spolupráci s úsekem ekonomickým. Dále odpovídá koordinaci účasti všech zaměstnanců organizace na vzdělávání v rámci interního i mimoorganizačního vzdělávání Zdravotnická zařízení ZZS LK jsou prostory a mobilní prostředky určené pro poskytování ZZS. Základní provozní prostory zdravotnického zařízení ZZS tvoří ředitelství, prostor pro výpočetní a spojovací techniku, pracoviště krizové připravenosti, vzdělávací a výcvikové středisko a dále: - pracoviště zdravotnického operačního střediska; - výjezdové základny se stanovištěm dopravních prostředků a výjezdovými skupinami. Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení ZZS tvoří: - místnosti pro odpočinek zaměstnanců; - sanitární zařízení pro zaměstnance (šatna, umývárna, sprcha a WC); 2 v oblasti mediální komunikace je referát vnějších vztahů nadřízen všem zaměstnancům organizace, vyjma ředitele organizace 13

15 - skladovací prostory. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jsou stanoveny příslušnou legislativou a blíže je vymezuje Provozní řád zdravotnických zařízení ZZS LK a Organizačně provozní řád ZOS ZZS LK Zdravotnické operační středisko (ZOS) je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu a patří mezi základní provozní prostory zdravotnického zařízení ZZS LK doplněné vedlejšími provozními prostory. Jedná se o objekt kritické infrastruktury. Popis činností, pracovních postupů a organizačních a provozních podmínek práce ZOS jsou obsahem Organizačně provozního řádu ZOS ZZS LK Výjezdové základny (VZ) a stanoviště dopravních prostředků jsou pracoviště, odkud jsou na pokyn operátora ZOS zpravidla vysílány výjezdové skupiny. Patří mezi základní provozní prostory zdravotnického zařízení ZZS LK doplněné vedlejšími provozními prostory. Plní funkci zázemí členů výjezdových skupin, materiálově technické základny výjezdových skupin a stanoviště dopravních prostředků vč. záložních. Rozmístění výjezdových základen na území Libereckého kraje je určeno Plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami, který vydává Liberecký kraj Výjezdové skupiny (VS) a jejich členové, dopravní prostředky Výjezdovou skupinu tvoří minimálně dva zdravotničtí pracovníci (členové VS) vykonávající činnosti zdravotnické záchranné služby dle platné legislativy a vnitřních řídících norem organizace. Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), popř. RLP vykonávající činnost v rámci setkávacího systému (RLP/RV), jejichž členem a současně vedoucím je lékař, a výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání a jejichž vedoucím je zdravotnický záchranář. Podle typu dopravních prostředků, které využívají ke své činnosti, se výjezdové skupiny člení na pozemní (vozidla RLP, RLP/RV a RZP) a letecké (letadlo pro LZS). Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP) je tříčlenná pozemní výjezdová skupina ve složení lékař, který je současně jejím vedoucím, zdravotnický záchranář a řidič vozidla ZZS, využívající ke své činnosti vozidlo RLP (sanitní vůz). Výjezdové skupiny RLP zajišťují také výkon přepravy pacientů neodkladné péče (PPNP) v režimu RLP. Výjezdová skupina RLP vykonávající činnost v rámci setkávacího systému (RLP/RV) je dvoučlenná pozemní výjezdová skupina ve složení lékař, který je současně jejím vedoucím, a řidič vozidla ZZS nebo zdravotnický záchranář na pozici řidiče vozidla ZZS, využívající ke své činnosti vozidlo RLP/RV (osobní vůz). Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) je dvoučlenná pozemní výjezdová skupina ve složení zdravotnický záchranář, který je současně jejím vedoucím, a řidič vozidla ZZS nebo zdravotnický záchranář na pozici řidiče vozidla ZZS, využívající ke své činnosti vozidlo RLP (sanitní vůz). Výjezdové skupiny RZP zajišťují také výkon PPNP v režimu RZP. Letecká výjezdová skupina (LVS) (také letecká záchranná služba ; LZS) je dvoučlenná letecká výjezdová skupina 14

16 ve složení lékař a zdravotnický záchranář, využívající ke své činnosti letadlo pro ZZS (vrtulník). Výkon práce v letecké výjezdové skupině je podmíněn splněním a udržováním výcviku pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Vedoucím LVS v otázkách PNP je lékař. LVS zajišťuje také výkon PPNP v režimu RLP. Rozsah nezdravotnických záchranných činností, včetně způsobu financování, jsou vymezeny smluvním vztahem Ministerstva zdravotnictví ČR s provozovatelem letadla. Spádová oblast LVS přesahuje hranice Libereckého kraje Územní odbory (ÚO) Pro efektivní řízení činností při poskytování ZZS a přepravy pacientů neodkladné péče je území Libereckého kraje rozděleno na 4 územní odbory, v rámci kterých se sdružují dále uvedené výjezdové základny a k nim příslušné výjezdové skupiny: počet výjezdových skupin kód územní odbor, výjezdová základna typ VZ RLP RLP/RV RZP LVS 100 ÚO Liberec 119 Liberec-Husova III Liberec-Partyzánská II Český Dub I Frýdlant II Hrádek nad Nisou I ÚO Česká Lípa 219 Česká Lípa III Doksy II Jablonné v Podještědí II ÚO Jablonec nad Nisou 319 Jablonec nad Nisou III Rokytnice nad Jizerou I Velké Hamry II ÚO Semily 419 Semily II Jilemnice II Turnov III Vzdělávací a výcvikové středisko odpovídá zejména za: - koordinaci a evidenci veškerého vzdělávání zaměstnanců ZZS LK vč. aktivní účasti jménem ZZS LK na vzdělávacích akcích pořádaných externími subjekty a to bez ohledu na charakter vzdělávací akce; - pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou a laickou veřejnost; - pořádání vzdělávacích akcí pro zaměstnance ZZS LK vč. organizace a koordinace účasti zaměstnanců na tomto vzdělávání; - organizaci kvalifikačních kurzů v rozsahu akreditací přidělených Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími kompetentními institucemi; - zabezpečení, organizaci a koordinaci kvalifikačního, specializačního a jiného vzdělávání zdravotnických pracovníků v rozsahu přidělených akreditací; - zabezpečení, organizaci a koordinaci výkonu stáží a praxí v provozu zdravotnických pracovišť ZZS LK; - zajištění, organizaci a koordinaci účasti zaměstnanců ZZS LK na stážích mimo zdravotnická pracoviště ZZS LK; - udržování a získávání akreditací pro uskutečňování vzdělávání; - vedení agendy specializačního, kvalifikačního a jiných forem vzdělávání vlastních zdravotnických pracovníků s důrazem na dosažení specializované způsobilosti 15

17 a kreditní systém celoživotního vzdělávání; - vedení agendy organizací pořádaných vzdělávacích akcí akreditovaných odbornými a profesními organizacemi a zařazených do kreditního systému celoživotního vzdělávání; - zpracování vnitřních norem a doporučení sledujících odbornou a specializovanou způsobilost zdravotnických zaměstnanců, udržování a zvyšování jejich kvalifikace, posuzování odborné a specializované způsobilosti zaměstnanců ve vztahu k výkonu práce pro ZZS LK, a to ve spolupráci s příslušnými dalšími náměstky, referátem personální agendy a mezd, pracovištěm krizové připravenosti, referátem dopravy a referátem řízení kvality; - spolupráci se vzdělávacími institucemi; - hospodaření s materiálem potřebným k pořádání vzdělávacích akcí a uskutečňování vzdělávání; - organizaci a zabezpečení vzdělávání a výcviku členů složek integrovaného záchranného systému k poskytování první pomoci, a to ve spolupráci s pracovištěm krizové připravenosti Vedoucí zaměstnanci zdravotnického úseku mají práva, povinnosti a odpovědnosti vyplývající z pozice vedoucího organizačního útvaru a dále v rozsahu kompetencí stanovených nadřízenými zaměstnanci: - spolupracují v rámci jimi řízeného útvaru, resp. územního odboru, s cílovými poskytovateli zdravotních služeb, zejm. akutní lůžkové péče; - spolupracují s vedoucími organizačních útvarů v rámci daného úseku a s dalšími vedoucími zaměstnanci v rámci optimálního zajištění poskytování zdravotních služeb v jim svěřených útvarech; - osobně se účastní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Vedoucí lékař ZOS je přímo podřízen náměstkovi PNP a vzdělávání, přímo nadřízen vedoucímu operátorovi ZOS a nadřízen operátorům ZOS; v rovině operačního řízení je nadřízen všem výjezdovým skupinám. V mimopracovní době jej zastupuje vedoucí lékař směny. Při aktivaci traumatologického plánu je přímo podřízen vedoucímu krizového štábu ZZS LK. Odpovídá za: - metodické řízení činnosti ZOS vč. správného vyhodnocování tísňových volání a stanovení stupně naléhavosti, efektivního nasazování výjezdových skupin a vyžadování spolupráce v rámci IZS; - udržování a soustavné prohlubování kvalifikace operátorů ZOS Vedoucí nelékařských zdravotnických profesí (NLZP) a vzdělávání je přímo podřízen náměstkovi PNP a vzdělávání, přímo nadřízen všem zdravotnickým záchranářům a řidičům vozidel ZZS a lektorům vzdělávacího a výcvikového střediska. V mimopracovní době jej zastupuje vedoucí záchranář směny. Odpovídá za: - veškeré záležitosti přímého i metodického řízení činností NLZP při poskytování zdravotních služeb výjezdovými skupinami ZZS, jejich odbornou erudici a vzdělávání, zejm. ve smyslu prohlubování a udržování kvalifikace; - zajištění spolupráce s nelékařskými profesními zdravotnickými organizacemi; - přímou organizaci a řízení práce lektorů VVS, kurzů první pomoci pro složky IZS a laickou veřejnost, odborných exkurzí, stáží a praxí na pracovištích ZZS LK; - evidenci veškerého vzdělávání zaměstnanců ZZS LK. 16

18 V oblasti nezdravotnických činností (např. řízení motorových vozidel, péče o dopravní prostředky apod.) vykonávaných členy VS spolupracuje při výkonu řízení zaměstnanců s úsekem provozně technickým, resp. referátem dopravy Vedoucí lékař územního odboru je přímo podřízen náměstkovi PNP a vzdělávání, přímo nadřízen lékařům výjezdových skupin zařazených k příslušnému územním odboru. V rámci řízeného územního odboru v rozsahu kompetencí stanovených náměstkem PNP a vzdělávání odpovídá za: - organizaci, přímé řízení, činnost a kontrolu činnosti lékařů ÚO; - obsazenost pracovních směn a pracovních pohotovostí v pozici lékař; - vedení základní personální a mzdové agendy lékařů ÚO (harmonogramy a plány směn, plán a koordinace čerpání dovolených, výkazy práce a podklady pro určení platu a jeho složek, odměn z dohod apod.); - činnost lékařů ve výjezdových skupinách (RLP, RLP/RV), odborné metodické vedení všech výjezdových skupin a jejich členů ve spolupráci s vedoucím záchranářem ÚO; - organizaci a koordinaci vzdělávání lékařů ÚO a udržování a prohlubování jejich odbornosti a kvalifikace ve spolupráci s VVS; - výkon a evidenci BOZP a PO ve vztahu ke členům výjezdových skupin ve spolupráci s vedoucím záchranářem ÚO a provozně technickým úsekem; samostatně zajišťuje posuzování zdravotní způsobilosti lékařů ÚO poskytovatelem pracovně lékařských služeb vč. evidence; - hospodaření s léčivými přípravky v rámci výjezdových základen ÚO včetně léčivých přípravků předepisovaných na recept; - posuzování stavu vybavenosti výjezdových základen ÚO ve vztahu k požadavkům stanoveným provozním řádem zdravotnických pracovišť ZZS LK a to ve spolupráci s provozně technickým úsekem (dále jen posuzování stavu VZ ) a vedoucím záchranářem ÚO Vedoucí lékař LZS Výkon funkce vedoucího lékaře LZS se v přiměřeném rozsahu řídí ustanoveními pro výkon funkce vedoucího lékaře územního odboru. Vedoucí lékař LZS: - v řízení lékařů jednotlivých územních odborů, kteří vykonávají také činnost v letecké výjezdové skupině (dále lékaři LVS ), spolupracuje s vedoucími lékaři územních odborů; v případě střetu zájmu je upřednostněn zájem LZS, popř. rozhodne náměstek PNP a vzdělávání; - v rozsahu LVS odpovídá za vedení základní personální a mzdové agendy lékařů LVS; průběžně, minimálně však jednou měsíčně, tyto informace předává vedoucím lékařům ÚO; - neprovádí výkon BOZP a PO, pouze jej doplňuje ve specifických aspektech činnosti LVS a podmínkách VZ Liberec-Partyzánská; vede evidenci BOZP a PO lékařů LVS na základě informací předaných vedoucími lékaři ÚO; - zajišťuje posuzování zdravotní způsobilosti lékařů LVS k tomu určeným poskytovatelem pracovně lékařských služeb včetně evidence a předávání informací vedoucím lékařům ÚO; - ve spolupráci s vedoucím záchranářem LVS zajišťuje povinný výcvik a školení členů LVS, získávání a udržování oprávnění členů LVS (posádek HEMS) a pro práci ve výškách a na volnou hloubkou, a to pro všechny členy LVS, včetně evidence; - odpovídá za hospodaření s léčivými přípravky v rámci VZ Liberec-Partyzánská a posuzování stavu této VZ ve spolupráci s vedoucím záchranářem LZS; - předává k řešení příslušnému vedoucímu lékaři nebo záchranáři ÚO zjištění 17

19 v činnostech pozemní výjezdové skupiny při VZ Liberec-Partyzánská, která mu dle výše uvedeného kompetenčně náleží Vedoucí operátor ZOS je přímo podřízen vedoucímu lékaři ZOS, přímo nadřízen operátorům ZOS a v rovině operačního řízení je nadřízen všem výjezdovým skupinám. Při aktivaci traumatologického plánu je přímo podřízen vedoucímu krizového štábu. V rámci ZOS ZZS LK v rozsahu kompetencí stanovených vedoucím lékařem ZOS a náměstkem PNP a vzdělávání odpovídá za: - spolupráci se zdravotnickými operačními středisky ostatních ZZS, operačními a informačními středisky IZS, a cílovými poskytovateli zdravotních služeb, zejm. poskytovateli akutní lůžkové péče a jejich kontaktními místy; - organizaci, přímé řízení, činnost a kontrolu činnosti operátorů ZOS; - obsazenost pracovních směn operátorů ZOS v pozicích operátor - call taker (příjemce hovoru) a operátor - dispečer; v případě střetu zájmu je, po zájmu LZS, upřednostněn zájem ZOS, popř. rozhodne vedoucí NLZP a vzdělávání; - vedení základní personální a mzdové agendy operátorů ZOS (harmonogramy a plány směn, plán a koordinace čerpání dovolených, výkazy práce a podklady pro určení platu a jeho složek, odměn z dohod apod.), a to ve spolupráci s vedoucím lékařem ZOS; - činnost operátorů při příjmu a zpracování tísňových volání a operačním řízení výjezdových skupin; - organizaci a koordinaci vzdělávání operátorů ZOS a udržování a prohlubování jejich odbornosti a kvalifikace ve spolupráci s vedoucím lékařem ZOS a VVS; - odborné metodické vedení operátorů ZOS ve spolupráci s vedoucím lékařem ZOS a VVS; - výkon a evidenci BOZP a PO ve vztahu k operátorům ZOS ve spolupráci s vedoucím lékařem ZOS a provozně technickým úsekem; zajišťování posuzování zdravotní způsobilosti operátorů ZOS poskytovatelem pracovně lékařských služeb vč. evidence Vedoucí záchranář územního odboru je přímo podřízen vedoucímu NLZP a vzdělávání, přímo nadřízen zdravotnickým záchranářům a řidičům vozidel ZZS (dále jen NLZP) výjezdových skupin zařazených k příslušnému územnímu odboru. V rámci řízeného územního odboru v rozsahu kompetencí stanovených vedoucím NLZP a vzdělávání, popř. náměstkem PNP a vzdělávání, odpovídá za: - organizaci, přímé řízení, činnost a kontrolu činnosti NLZP ÚO; - obsazenost pracovních směn v pozicích zdravotnický záchranář a řidič vozidla ZZS; - vedení základní personální a mzdové agendy NLZP ÚO (harmonogramy a plány směn, plán a koordinace čerpání dovolených, výkazy práce a podklady pro určení platu a jeho složek, odměn z dohod apod.); - zdravotnickou činnost NLZP ve výjezdových skupinách; ve spolupráci s vedoucím lékařem ÚO odborné metodické vedení všech výjezdových skupin a jejich členů; - metodické zajištění nezdravotnických činností (zejm. činností týkajících se obsluhy a údržby vozidel) ve spolupráci s úsekem provozně technickým, resp. referátem dopravy; - organizaci a koordinaci vzdělávání NLZP ÚO a udržování a prohlubování jejich odbornosti a kvalifikace, a to ve spolupráci s VVS; - výkon a evidenci BOZP a PO ve vztahu ke členům výjezdových skupin ve spolupráci s vedoucím lékařem ÚO a provozně technickým úsekem; 18

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále jen RVVI ) je odborným, koordinačním, iniciativním a

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Město Uherské Hradiště na základě rozhodnutí Zastupitelstva města č. 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004 podle ustanovení 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 1/2013 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 1.9.2015 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO 2/2016 Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace

Více

Metrologický řád KKS

Metrologický řád KKS Katedra konstruování strojů Metrologický řád KKS (vychází z normy ČSN EN ISO 10012) Vydal: doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. Změna č.: Datum: 5. 9. 2013 Datum: 13.

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 1/2014 Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Rada města, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení, vydává

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Stanovy občanského sdružení Sportability

Stanovy občanského sdružení Sportability Stanovy občanského sdružení Sportability Článek 1 - Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení je následující: Sportability 2. Sídlo sdružení je: Dělnická 21/414, 170 00 Praha 7 - Holešovice 3) Sdružení

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Organizační a pracovní řád Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a MSCB ) upravuje vnitřní organizační a

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více