Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie"

Transkript

1 téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování dřeva před nátěrem, konstrukcí a jejími vadami, které ovlivňují výsledný nátěr, zabývá se příčinami poruch přilnavosti i příčinami vzniku nežádoucího probarvení. Příspěvek vyslechli v Liberci návštěvníci semináře pro zákazníky, který v loňském roce připravila JIPA, spol. s r.o. Autorem je dr. Andreas Tretter, jehož text z němčiny přeložil ing. Martin Čulík. 1. Dřevěný podklad, konstrukce 1.1 Ochrana dřeva Jednou z nejpodstatnějších příčin odprýskávání lakových vrstev od podkladu je silné kolísání vlhkosti ve dřevě. Důležitým hlediskem ochrany je tedy schopnost vyloučit vniknutí vody do dřeva. Pouze tak může nepoškozený povrstvovací systém chránit dřevo před působením fyzikálních a biologických vlivů (např. napadení houbovými mikroorganismy). Obr. 02 Rozložení působení sil v závislosti na ostrosti nástroje. Použitím hydraulického vystředění hoblovacího nástroje (hydrohobl) se dají účinně potlačit defekty (rázy od nožů) na povrchu dílu, které způsobuje excentricita hřídele. Při základním broušení i při mezibrusu povrchu dílu musí být dřevěná vlákna kompletně a bezezbytku odřezána kvalitním brusným papírem. Jinak tato vzpřímená vlákna fungují jako knot, vedou vodu skrze lak k samotnému podkladu (kapilární efekt), což v důsledku vede k vytvoření podmínek pro odloučení povrchové úpravy od vlhkého podkladu Konstrukční ochrana dřeva Konstrukční ochrana dřeva představuje veškerá opatření, která zabraňují vniknutí nežádoucí vlhkosti do dřevěných stavebních dílů (okna, dveře) Profil stavebních dílů Sleduje se především: dostatečně šikmé plochy (úhel sklonu min. 15 ) umožňují rychlý odvod srážkové vody; dostatečné zaoblení hran (min. poloměr 3 mm) zabrání odfouknutí laku od hrany a naopak zajistí rovnoměrné pokrytí plochy i hran vrstvou nastříkaného laku. Díky tomu se zabrání odprýskávání laku od hran; pečlivé a čistě provedené silikonování zabrání vniknutí nežádoucí vlhkosti zasklívacími polodrážkami do okenní konstrukce. Obr. 01 Znaky konstrukční ochrany (šikmé plochy, zaoblení hran, tmel) Opracování dřevěných dílů Při mechanickém obrábění povrchů dřevěných stavebních dílů (hoblování, frézování) musí být vždy zaručeno, že používané řezné nástroje jsou nepoškozené a zejména dostatečně ostré. Při používání ostrých nástrojů nedochází k mechanickému poškození ( rozloupnutí ) přechodu mezi jarním a letním dřevem. Zabrání se tak vzniku poměrně hluboké praskliny. Vniká-li pak do ní vlhkost, má za následek pozdější výrazné vystoupnutí měkkých letokruhů. Vystouplé letokruhy způsobují pnutí v laku a vedou k mechanickému poškození vrstvy laku s následným odprýskáváním od podkladu. Dále pak ostrý nástroj působí na obráběný podklad daleko menším tlakem, takže nejsou dřevové buňky drceny. Právě takto rozdrcené buňky na povrchu dílu ochotně přijímají vodu z okolí, a zvyšuje se tak vlhkost dílu. Obr. 03 Kapilární (knotový) efekt u kolmo stojících vláken Zabudování Základním předpokladem je, aby dřevěný díl byl rovnoměrně povrstven ze všech stran nátěrem, jehož tloušťka filmu za sucha je 120 až max. 150 µm. Styk dřevěného dílu se stavbou musí být proveden těsně, kvalitně a rovnoměrně. Nepřípustné je instalovat díly, u kterých se prováděly přímo na stavbě dodatečné truhlářské úpravy (přiřezávání, dohoblování), aniž by byla opětovně provedena odpovídající povrchová úprava. Je rovněž nutné mít na paměti, že vlhkost v novostavbách musí být dostatečně odváděna (větrání). Na ochranu lakových vrstev dílu se při malířských a zednických činnostech mohou používat pouze takové ochranné či maskovací pásky, jejichž snášenlivost s lakem je ověřená. Pásky na lakové ploše mohou zůstat pouze po nezbytně nutnou dobu Chemická opatření U dřevin, které patří do třídy odolnosti 3 a horší, je nutná preventivní chemická ochrana, především před působením dřevozbarvujících a dřevokazných houbových mikroorganismů Preventivní ochranné impregnování Pro tyto účely se používají impregnační a základovací materiály, které obsahují biocidní chemické látky. Tyto materiály ovšem také mají svůj podíl na vyplňování pórů ve dřevě, zrovnoměrňují nasákavost, omezují příjem vlhkosti do dřeva a zároveň tvoří spojovací můstek pro následná povrstvení. Rozhodující pro účinné impregnování je hloubka vniku materiálu do dřeva, a tím dosažení nasycení vláken. Přitom jsou současně uzavřeny póry a účinné chemické látky (fungicidy) zakotveny ve dřevě. 36

2 materiály & technologie téma Impregnační techniky Potřebného nasycení vláken se docílí nejlépe flutováním nebo namáčením. Důležitá je zde doba, po kterou je dřevo v kontaktu s impregnačním, popř. základovacím materiálem. Pro borové dřevo je tato doba doporučována v délce 15 s celkem. Natíráním či jen pouze postřikováním se nikdy nedocílí potřebné úrovně nasycení vláken! Kromě toho není možné, aby materiály s biocidními látkami byly jen tak rozstřikovány bez náležitých osobních ochranných pomůcek. 2. Poruchy přilnavosti 2.1 Způsob fungování přilnavosti laku na dřevěném podkladu Podstatná pro přilnavost laku je skutečná plocha styku spodní vrstvičky laku s podkladem. Obr. 04 Části plochy lakového filmu lnoucí k podkladu Vzájemné mechanické působení Drsnost podkladu v přilnavostním mechanismu laku sice jistou roli hraje, ale pouze druhořadou. I sebelépe vybroušená plocha vykazuje nějakou, byť skutečně malou drsnost. Tato velice malá drsnost, při které se lakový film a dřevěný podklad navzájem do sebe zakusují, však v žádném případě nesmí být zaměněna povrchem s jemnými vztyčenými vlákny. Tato vlákna pak fungují jako skutečné přívody vlhkosti k podkladu a urychlují mechanismy poškození vlhkem (porov. nákres 03) Vzájemné elektrostatické působení Stejně jako pojivová pryskyřice v laku, tak i základní složky dřeva (celulóza, lignin) obsahují zvláštní, chemicky aktivní skupiny. Ty vykazují opačnou polaritu, a podílejí se tak na přilnavosti formou elektrostatických přitažlivých sil. Rozsah působení těchto sil je sice nepatrný, ale o to větší, čím je těsnější kontakt lakového filmu s dřevěným podkladem. Toho se dá docílit jedině vysokou kvalitou smočení dřevěného podkladu (zesíťování) povrstvovacím materiálem spolu s jeho správně nastavenou viskozitou. Tekutá laková vrstva by proto měla vykazovat o něco menší povrchové napětí než dřevěný podklad, aby jej mohla dokonale obklopit, smočit a také vyplnit póry. Teprve pak je umožněn co nejtěsnější kontakt částic dřeva a pojiva laku, a tím se iniciují elektrostatické přitažlivé síly v celém účinku. Při schnutí lakové vrstvy se tyto účinky ještě zesilují, a přispívají tak podstatnou měrou k přilnavosti základní vrstvy k podkladu. Za normálních podmínek musí být přilnavost tak velká, že u neporušené vrstvy nátěru při odtrhovém testu se odtrhuje lak spolu s vlákny dřevěného podkladu. odtrhne. Vzniklý obrazec se vyhodnotí podle daných kritérií, a určí se tak kvalita přilnavosti laku. V druhém případě se na testovanou lakovou plochu přilepí zkušební tělísko (štempl) a lakový film kolem něho se kruhovitě prořízne. Po zaschnutí lepidla je zkušební tělísko taženo kolmo vzhůru, přitom je měřena síla (v Nm) potřebná k odtržení lakové vrstvy od podkladu. 2.2 Poruchy přilnavosti Jestliže je nějakým způsobem porušen vnitřní kontakt lakové vrstvičky s dřevěným podkladem, nastává odloučení laku od podkladu. Příčin bývá mnoho a často se projevují současně. Přítomnost nejrůznějších látek, jako např. tuky, pryskyřice apod., narušuje přilnavost laku, dříve zmíněné přitažlivé síly působí jen málo nebo vůbec nepůsobí. Nejčastěji však bývá účinek těchto sil nepříznivě ovlivňován nadměrným množstvím vlhkosti ve dřevě, přilnavost laku je silně narušena nebo dokonce zcela vymizí. K tomuto jevu rovněž dochází, je-li příčinou nepřípustná nadměrná vlhkost způsobená vnějším mechanickým narušením lakového filmu (otevřené póry, mikropraskliny, mechanické defekty) nebo dlouhodobou difuzí vodních par do dřeva skrze lakový film. Vlhkost v podkladu neutralizuje účinek chemických aktivních sil, ruší účinek elektrostatických polárních sil mezi částicemi laku a dřeva, vlhkost vlastně působí jako klasický dělicí prostředek. Obr. 05 Částečky vody blokují polární zóny mezi dřevem a lakem. (Za příznivých podmínek se přilnavost po opětovném vyschnutí dokonce i obnoví.) Jak si dále ukážeme, vnikání vlhkosti do dřeva se děje mnoha cestami. Odprýskávání laku může být principiálně vyvoláno dvěma důvody, tj. rušivými vlivy, které vycházejí z podkladu a/nebo vlivy působícími z vnějšku. Podle vzhledu a výrazu poruchové zóny je označujeme jako plošné vady (odlupování v plátech) nebo vady lokální (bubliny) Příčiny v podkladu Struktura dřeva Otevřené čelní řezy představují hlavní zdroj nežádoucího přísunu vlhkosti do hloubi struktury dřeva, a proto musí být vždy řádně a pečlivě zatěsněny Vzájemné chemické působení U dvoukomponentních nátěrových hmot přímo chemicky reagují složky tvrdidla se dřevem a s lakem, čímž je zajištěno velmi pevné přímé zakotvení laku do struktur dřeva Kontrola přilnavosti laku Přilnavost laku k podkladu lze vyhodnocovat různými technikami, například formou mřížkového řezu (kvalitativně) nebo nalepovací odtrhovou metodou (kvantitativně). V případě mřížkového řezu se na dřevěném podkladu vytvořený lakový film kolmo křížem prořeže speciálním nožem, takto vzniklý reliéf (mřížka) se přelepí k tomu určenou lepicí páskou. Páska se poté prudce Obr. 06 Vlhkost vniká otevřeným čelním řezem dovnitř SPEKTRA 37

3 téma materiály & technologie Doprovodné látky Doprovodné látky, jako např. pryskyřice, narušují lakový film, a poškozují tak povrch lakové plochy. Obr. 07 Extrémní provlhnutí způsobené netěsností čelního řezu, nastává promodrání. Povrstvení pórovitých dřevin, jako jsou např. meranti, eukalyptus apod., vykazuje velmi často nevyplněné nebo nedostatečně vyplněné póry. Póry ve dřevě jsou rovněž dokořán otevřenou branou pro nadměrný vstup vlhkosti do dřeva, představují také i budoucí poruchové zóny (bubliny, odprýskávání). Obr. 08 Narušení celistvosti lazurového filmu na nevyplněném póru. Obr. 12 Složky pryskyřice (terpeny) poškozují povrstvení. Také třísloviny vzhledem ke svému značnému obsahu organických kyselin napadají chemicky pojivovou strukturu laků a poškozují je. Na tomto místě je nutno zmínit i problém používání ochranných prostředků na dřevo, které obsahují sloučeniny bóru. Tyto sloučeniny nevratně poškozují akrylátové laky Opracování dřeva Během opracovávání dřevěných stavebních dílů může mít vliv na pozdější přilnavost laku také přítomnost roznesených pryskyřic po povrchu (smolníky, výrony), dále použití nevhodných kluzivových a mazacích prostředků. Velký význam má také sledování tzv. levé a pravé strany dřeva u těch dílů, jejichž povrstvení je vystaveno působení venkovních vlivů. Při silných kolísáních vlhkosti vystupují na levé straně dřeva vlivem vznikajícího pozitivního zakřivení podélné praskliny v laku. Obr. 13 Odlupování filmu, výron pryskyřice. Obr. 09 Deformace pravé a levé strany dřeva při kolísání vlhkosti. Při nedostatečně provedeném základování nepřijmou tvrdé letokruhy dostatečné množství materiálu, což má za následek vytvoření nekvalitního spojovacího můstku a lak v těchto zónách odprýskává. Samozřejmě je naprosto nepřípustné jakékoliv znečistění povrchu dřeva silikony (tmely, oleje apod.), zde kromě ztráty přilnavosti laku se navíc přidávají i poruchy tvorby filmu při polymeraci silikonové kráterky. Pokud se povrstvuje vlhké dřevo (relativní vlhkost víc než 12 %), je pozdější odprýskávání laku pravděpodobné. Při následném dosychání dřeva dochází ke zmenšení objemu dílu, tvoří se tzv. vrásy v lakovém filmu a lak se může od podkladu odloučit. Obr. 10 Odprýskávání laku na tvrdých letokruzích. Obr. 11 Silně vystouplé letokruhy (srovnej ). Obr. 14 Odprýskávání lakového filmu vyvolané opětovným vyschnutím dřevěného dílu. 38

4 materiály & technologie téma Lepené spoje U naprosté většiny dřevěných stavebních dílů představují lepené rohové spoje speciální problémové zóny. Neprolepenými netěsnými místy snadno proniká do hloubi dílu vlhkost a je příčinou následného odprýskání nátěru. Pokud se k opravám defektů ve dřevě použijí nevhodné měkké vosky, způsobí trvalé problémy s přilnavostí laků na opravovaných místech. Obr. 15 Problém netěsné spáry způsobený nedostatečným prolepením spoje. Velmi důležité je zajistit, aby lepený spoj rozpor čep byl zcela vodotěsný. Znamená to, že všechny spáry (i přiznané) musí být vodovzdorným lepidlem zcela vyplněny. Toto není až tak důležité pro pevnost rohového spoje jako pro těsnost V-spár. Čelní řezy ve V-spárách musí být dále ještě zatěsněny vhodným tmelem proti vnikání vlhkosti. Obr. 18 Puchýře na vosku. Tloušťky příslušných lakových vrstev v systému (suchých) jsou dány předpisem od výrobce laků. Kompletní povrstvovací systémy mívají zpravidla celkovou tloušťku suchého filmu kolem µm. Příliš silné lakové vrstvy znemožňují paropropustnost, a za nepříznivých podmínek pak dochází k plošnému odprýskávání lakových vrstev. Obr. 16 Zatmelení čelních řezů brání vnikání vlhkosti do spáry. Pozor: Zatmelení V-spáry v žádném případě nenahrazuje nedostatečné prole pení! Výronky lepidla musí být okamžitě a pečlivě za mokra odstraněny. Místa potřísněná zaschlým lepidlem odpuzují základovací materiál a navíc podstatně snižují přilnavost laku, lak drží jen málo nebo vůbec ne Vlivy a působení na nátěrový systém Na přilnavost lazurovacích a krycích povrstvovacích systémů mají následný vliv i vnější podmínky Skladba povrstvení Povrstvení by mělo vždy vycházet z příslušného systému, jehož komponenty mají společnou vlastnost (např. vodové komponenty). Kombinace nátěrových hmot od různých výrobců v jednom systému je však vždy na pováženou! Podle možností by také neměly být libovolně kombinovány nátěrové hmoty vodové a syntetické. Výjimkou jsou zpravidla syntetické impregnační prostředky. Zbytkové podíly ředidel v podkladu (zejména z důvodu nedostatečného proschnutí) mohou způsobit jak lokální separaci lakových vrstev, tak i plošné odloučení laků od podkladu. Obr. 19 Odprýskání laku na dveřích, důvodem je příliš silná vrstva laku (zde více než 400 µm za sucha!). Schnutí čerstvě vytvořeného lakového nástřiku by mělo ideálně následovat při hodnotách relativní vlhkosti vzduchu od cca 60 % a výš, v průběhu další polymerace (vytvrzování) by měla vlhkost okolního vzduchu být alespoň 30 %. V sušicích tunelech by měly být dosoušeny dřevěné díly, které se nacházejí ve stadiu suchý na prach (teplota na vstupu tunelu cca 25 C, na výstupu kolem 38 C). Příliš rychlé zasychání nátěru (vysoká počáteční teplota, nízká vlhkost okolního vzduchu) vede zpravidla k dalším poruchám tvorby lakového filmu, které se navenek projeví trhlinami v laku. Obr. 17 Puchýře způsobené zbytky ředidel v podkladu. Obr. 20 Trhliny způsobené překotným sušením laku, tvorba krakel (mikrosnímek), vstupní brána pro příjem vlhkosti SPEKTRA 39

5 téma materiály & technologie Pokud naopak povrstvujeme příliš suché dřevo (relativní vlhkost dílů je zřetelně méně než 12 %), pak tento podklad velmi rychle přijme vodový podíl z nátěrové hmoty. To má za následek vznik značných poruch při tvorbě vlastního filmu, někdy se také hovoří o propálení laku Zabudování Pokud jsou nová okna a dveře zabudovávány do novostaveb, trpí především všemi vlivy působící stavební vlhkosti. Zejména v chladnějších ročních obdobích, kdy jsou stavby nedostatečně větrány, se vlhkost sráží a škodí laku jako kondenzační voda. Lepicí pásky z PVC obsahují značná množství změkčovadel, která vnikají do laku, lak měkne a ztrácí přilnavost. Obr. 27 Kohezní zlom v povrstvení v důsledku použití nevhodné lepicí pásky. Obr. 28 Odtržení laku lepicí páskou a zbarvení způsobené změkčovadly. Pokud se při osazování nějakým způsobem poškodí povrstvení v oblastech stavebních připojení, může to v nepříznivých případech vést k lokálním průnikům vlhkosti do dílu, což vede ke vzniku vodových puchýřů ( vodní pytle ). Obr. 21 Proudění vzduchu v horní části ventilačky (kondenzace par na chladnějších částech konstrukce, např. kování). Obr. 22 Srážení kondenzační vody, důvodem je vysoká vlhkost stavby. Tato voda a okolní stavební vlhkost vnikají do dřevěné konstrukce, povrstvení ztrácí přilnavost a odprýskává. Obr. 29 Tvorba vodového puchýře. Obr. 30 Vodový puchýř na rámu (chyba při zabudování) Vlivy povětrnosti (IR záření, UV záření, vlhko) Poruchy přilnavosti laku způsobují ovšem i venkovní vlivy, jako je působení povětrnosti. Sluneční záření poškozuje lakové vrstvy zejména svými neviditelnými částmi spektra infračerveným a ultrafialovým zářením. Za nepříznivých podmínek se podílejí obě složky na poškození laku z důvodů ztráty přilnavosti. Příliš silné zahřívání tmavé lazurovací vrstvy laku na oknech vede doslova k přímému připalování lakového filmu (poškození laku prasklinami vzniklými ohřátím infračerveným zářením). Obr. 23 Bobtnání lazurového filmu z důvodu vysoké vlhkosti podkladu. Obr. 24 Plošná ztráta přilnavosti lazurového filmu. Nabobtnalé lazurovací vrstvy ztrácejí přilnavost k podkladu, při případném odstraňování maskovacích či ochranných lepicích pásek se odlupuje laková vrstva spolu s páskou. Obr. 31 Odprýskávání laku způsobené IR zářením. Účinkem UV záření je postihován především lignin přímo v dřevěném podkladu. Po odbourání ligninu je povrch dílu narušen, v důsledku toho lak ztrácí přilnavost. Obr. 25 Odprýskávání lazury. Obr. 26 Odtržení lakové lazurové vrstvy lepicí páskou. Obr. 32 Odprýskávání laku způsobené UV zářením. 40

6 INZERCE 3. Probarvení Na povrstvených plochách dřevěných stavebních dílů se nezřídka objevují nepříjemná nežádoucí zbarvení. Také zde rozlišujeme původ zbarvení, tedy má-li příčinu v dřevěném podkladu, nebo byl defekt vyvolán vnějším působením. 3.1 Doprovodné látky (pryskyřice, třísloviny, oleje atd.) Mnohé tropické dřeviny (např. niangon, žluté meranti, merbau a mnohé jiné), ale i tuzemské dřeviny (kaštan, dub) obsahují zbarvující doprovodné látky. Obr. 36 Zbarvení působením plísní. 3.3 Koroze (kovové části) Také koroze kovových součástí oken může vyvolat nežádoucí zbarvení lakových ploch. Buďto na kovové díly nebo na kovové pigmenty působí samotná vlhkost nebo i v součinnosti s kyselými doprovodnými látkami. Vznikající chemické sloučeniny nepříznivě ovlivňují vzhled lakovaných ploch. Obr. 33 Dřevozbarvující doprovodné látky prorážejí do laku. Prorážení nežádoucích dřevozbarvujících doprovodných látek lze účinně bránit příslušnou izolační mezivrstvou v povrstvovacím systému. Izolační mezivrstvy obsahují účinné substance, které zamezují dalšímu putování (difuzi) dřevozbarvujících látek do horních vrstev laku, a tím poškození filmu. BARVY PROFESIONÁLŮ A Obr. 34 Způsob fungování izolační lakové mezivrstvy. 3.2 Napadení houbovými mikroorganismy Nežádoucímu zabarvení lakových ploch způsobenému houbovými mikroorganismy se účinně vyhýbáme cíleným bráněním nadměrného zavlhnutí dřevěných dílů (ideální do 12 %). Fungicidy v impregnačních a základovacích materiálech zabraňují rozšíření a růstu houbových mikroorganismů. B Obr. 37 Zbarvení tříslovinami z dubového dřeva. Již od roku 1792 Sikkens poskytuje nátěrové systémy přinášející vynikající technickou kvalitu, inovaci a vysoký výkon lazury a krycí laky na dřevo průmyslová a řemeslná aplikace fasádní a interiérové barvy barvy na kovy Obr. 35 Dřevozbarvující houbové mikroorganismy (promodrávání dřeva pod nátěrem). Obr. 38 Zbarvení laku produkty koroze měděných odvodňovacích trubiček. JIPA, spol. s r.o. výhradní distributor stavebních barev Sikkens v ČR Družstevní 63, Chrastava tel/fax:

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře. Povrchová úprava pro obložení, podhledy, balkony, ploty, zahradní nábytek

Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře. Povrchová úprava pro obložení, podhledy, balkony, ploty, zahradní nábytek Obsah: Povrchová úprava pro okna a dveře Silnovrstvý systém lazury 2 krycí barvy 2 Doporučený postup: napouštědlo + impregnace + vrch 4 napouštědlo + impregnace + základ + vrch 4 napouštědlo + impregnace

Více

více než 50 let ...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší

více než 50 let ...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší více než 50 let...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší Zlepšení kvality použitím zpevňovače dřeva Aidol Induline SW-900 Způsob účinku chrání tam, kde jiné prostředky selhávají

Více

> Kdo vkládá do práce své srdce, nedělá věci polovičatě.

> Kdo vkládá do práce své srdce, nedělá věci polovičatě. ADLER Povrchové úpravy vchodových dveří Obsah Krev mého srdce 4 Povrchové úpravy vchodových dveří ADLER 5 Lakové a lazurové povrchové úpravy 6 7 Pádné důvody pro Aquawood Protor 8 9 Aquawood Protor-Base

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

Libraprint LIP. Sítotisková barva

Libraprint LIP. Sítotisková barva Strana: 1/5 Libraprint LIP Sítotisková barva Rozsah použití Barva Librapritt LIP je velmi univerzální ředidlová sítotisková barva, dodávaná v přímých i v rastrových odstínech a určená pro každodenní práce

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

TECHNICKÝ LIST XYLADECOR TINOVA

TECHNICKÝ LIST XYLADECOR TINOVA Až 12 let ochrany Vysoce elastický film Chrání před mrazem, UV zářením a nepřízní počasí INFORMACE O PRODUKTU Popis výrobku Xyladecor Tinova je unikátní prémiová lazura nejvyšší třídy s inovativní technologií

Více

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový)

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový) Lepení s JISTOTOU všímejte si označení výrobce...nebot kvalita se vyplácí! Renovace s dlouhodobou jistotou CZ Enkolit Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení MetallProtect Ochranný nátěr na kovy

Více

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Strana: 1/5 KIWOPRINT L 4002 Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Kiwoprint L 4002 je vysoce jakostní samolepící lepidlo nanášené tiskem pro výrobu samolepícího zboží z papíru, kartonu,

Více

Dopraváků 723 areál PEMA 184 00 Praha 8 Dolní Chabry tel. 283 085 102 fax. 283 085 490 e-mail: michal.markovic@vbh.cz

Dopraváků 723 areál PEMA 184 00 Praha 8 Dolní Chabry tel. 283 085 102 fax. 283 085 490 e-mail: michal.markovic@vbh.cz PRAHA správní centrála: VBH s r.o. Praha Žitavského 496 156 00 Praha 5 tel. 257 922 334 fax.257 921 396 e-mail: stepanka.adamcikova@vbh.cz TÁBOR sklad firmy: Vožická 620 390 02 Tábor tel: 381 279 085 fax:

Více

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel Finish tmel na sádrokartony Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách, k opravám starých a popraskaných omítek, hladkého betonu a k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je určen k úpravě

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 37. Ochrana proti korozi nátěry Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sikaflex - PRO 3WF. Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 11/2002. Druh. Použití

Sikaflex - PRO 3WF. Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 11/2002. Druh. Použití Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 Těsnění spár Sikaflex - PRO 3WF Druh Trvale elastická 1-komponentní těsnící hmota, na polyuretanové bázi vyznačující se velmi dobrou mechanickou a chemickou

Více

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2 PCI-Rigamuls S 30 Pojivo z reaktivní pryskyřice pro zhotovení chemicky odolných spárovacích a pokládacích malt pro obklady dlaždicemi Výrobní list č.: 143 Vlastnosti produktu Odolný proti chemikáliím,

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

DYRUP technický list 06/04 GORI 44 HOLZ-LASUR

DYRUP technický list 06/04 GORI 44 HOLZ-LASUR Pro lazurující nátěry, odolné proti UV-záření a proti povětrnosti Vhodný pro všechna listnatá i jehličnatá dřeva, a také pro tropické druhy dřev Velmi dobrá penetrace, vysoká vydatnost Zvýrazňuje přirozenou

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

NÁTĚRY OKEN - HISTORIE A SOUČASNOST Irena Kučerová

NÁTĚRY OKEN - HISTORIE A SOUČASNOST Irena Kučerová NÁTĚRY OKEN - HISTORIE A SOUČASNOST Irena Kučerová 1. Povětrnostní stárnutí dřeva Dřevo je tvořeno z 90-98 % z makromolekulárních látek, které formují strukturu buněčných stěn: celulózy, hemicelulóz a

Více

uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů

uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů 2016 Univerzální rádce pro práci s barvami Doporučený pracovní postup představuje spolehlivý recept, jak dosáhnout kvality

Více

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5 Strana 1 ze 5 TECHNICKÝ LIST A44 Zasklívání oken VLASTNOSTI: Neutrální vytvrzovací systém: Alkoxy Vytvrzování při pokojové teplotě Jedno-komponentní tmel Nízko-modulový Aplikační teplota od -20 C do +

Více

I n d u s t r y. Všeobecné směrnice pro lepení a tmelení. s produkty Sikaflex. Účel a rozsah

I n d u s t r y. Všeobecné směrnice pro lepení a tmelení. s produkty Sikaflex. Účel a rozsah Všeobecné směrnice pro lepení a tmelení I n d u s t r y s produkty Sikaflex Účel a rozsah Tyto směrnice obsahují informace a doporučení pro uživatele ke správné užití lepidel a tmelů Sikaflex v průmyslových

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky ISO 9001 - silikonové dvousložkové kaučuky Charakteristika jsou silikonové dvousložkové kaučuky takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během

Více

KIWOPRINT D 158. Disperzní lepidlo na akrylovém základu

KIWOPRINT D 158. Disperzní lepidlo na akrylovém základu Strana: 1/5 KIWOPRINT D 158 Disperzní lepidlo na akrylovém základu Kiwoprint D 158 je vysoce jakostní samolepící lepidlo pro výrobu samolepícího zboží z papíru, kartonu, neměkčeného PVC, gumy, technických

Více

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích Student: DINEV IVAN Ostrava

Více

Ochrana povrchu nejmodernější technika. Dokonalá ochrana dřeva. DELTA Woodprotection- Sortiment 2012. Společnost Dörken skupiny

Ochrana povrchu nejmodernější technika. Dokonalá ochrana dřeva. DELTA Woodprotection- Sortiment 2012. Společnost Dörken skupiny Ochrana povrchu nejmodernější technika Dokonalá ochrana dřeva Woodprotection- Sortiment 2012 Společnost Dörken skupiny Tradice se setkává s moderní dobou Závazný cíl - dokonalá ochrana dřeva. CD- Color

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 200 V Vodouředitelný epoxy penetrační nátěr & transparentní lak na dřevo a beton CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 200 V dvousložková transparentní nátěrová hmota skládající se ze složky A - vodné disperze

Více

CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce

CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce SPOTŘEBA CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce Spotřeba produktu závisí na tloušťce oblázkové vrstvy a vybraném typu aplikace (vnitřní, venkovní použití). Přibližné spotřeby na 1 m 2 včetně

Více

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Technický list Vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur -Combiflex SG systém Sikadur -Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Construction

Více

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy I n d u s t r y Tabulka příprav povrchů pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy Aktivatory a primery - přípravky zlepšující adhezi k podkladu - průvodce k výběru podklad suchý, bez

Více

IZOLAČNÍ SKLO. soubor I.

IZOLAČNÍ SKLO. soubor I. IZOLAČNÍ SKLO soubor I. - NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY - STATICKÉ ROZMĚRY A MOŽNOSTI - NÁVRH ŠIKMÉHO ZASKLENÍ - PŘEPRAVNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY - MONTÁŽNÍ PODMÍNKY - ÚDRŽBA PO MONTÁŽI ZPRACOVAL : Ing.Kamil Konečný

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

DYRUP technický list 06/04 GORI 88 COMPACT-LASUR

DYRUP technický list 06/04 GORI 88 COMPACT-LASUR Tixotropní lazura na bázi alkydové pryskyřice, tvoří silnou vrstvu Výborně se roztírá díky své gelovité struktuře Vyznačuje se otevřenými póry, reguluje prostup vlhkosti, odpuzuje vodu Intenzivní ochrana

Více

Utěsňování kontejnerů a modulárních staveb

Utěsňování kontejnerů a modulárních staveb Utěsňování kontejnerů a modulárních staveb illbruck vše perfektně těsné Technologie utěsňování stavebních konstrukcí je pro tremco illbruck srdeční záležitostí. Vášeň pro hledání nových technologií pro

Více

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf

Tmely a stěrky 05/2016. Lehce a bez námahy v interiéru. Interiérové stěrky a tmely Knauf Tmely a stěrky 05/2016 Lehce a bez námahy v interiéru Interiérové stěrky a tmely Knauf Příprava podkladu Podklad musí být nosný, pevný, soudržný a suchý. Sádrokartonové desky musí být pevně upevněny na

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Nová stránka v éře PU pěn. Kvalita pro profesionály

Nová stránka v éře PU pěn. Kvalita pro profesionály Nová stránka v éře PU pěn Kvalita pro profesionály Nová stránka v éře PU pěn Různorodá struktura, malá odolnost vůči UV záření a rychlá degradace - to vše jsou faktory spojené se stávajícími PU pěnami.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

Návod na použití a údržbu plastových oken

Návod na použití a údržbu plastových oken Návod na použití a údržbu plastových oken Po montáži Po provedení montáže oken-novostavba je nutné zajistit odvětrání zbytkové vlhkosti. Toto se nejlépe provede otevřením okna popř. vyklopením ventilačky

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH

Více

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4 obsah: seznam produktů hydroizolace speciální produkty lepidla popis aplikací použité piktogramy: asfaltový penetrační lak br-alp...3 asfaltový izolační lak dk-atn...3 Gumoasfaltová penetrace disper as...3

Více

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy Izolace a separace Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah Obsah Technické

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein Poruchy netuhých vozovek Petr Mondschein Vznik poruchy Diagnostika poruchy Návrh opravy Realizace opravy POSTŘIKY, NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY POSTŘIKY Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesením na

Více

Pokyny ke zpracování. Seite 1

Pokyny ke zpracování. Seite 1 WARNEX Pokyny ke zpracování Seite 1 Přehled LAK NA VODNÍ BÁZI ekologický, k ředění se používá voda JEDNOSLOŽKOVÝ LAK Neomezená životnost, nevyžaduje míchání. RYCHLÉ ZASYCHÁNÍ Suchý proti prachu po 20 minutách,

Více

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva Tmely balení objem barva ACRYL Výrobek Simson Acryl je jednosložkový disperzní tmel, který je možno přetírat barvou. Je to elasticko-plastický tmel. Použití: v interiérech, jako například styky mezi sádrokartonem

Více

Aby se to podařilo! Rádce CLOU pro krásné dřevo ve vnějším prostředí

Aby se to podařilo! Rádce CLOU pro krásné dřevo ve vnějším prostředí Aby se to podařilo! Rádce CLOU pro krásné dřevo ve vnějším prostředí Ochrana a péče o dřevo ve vnějším prostředí Máte otázky k povrchové úpravě dřeva? Rádi vám odpovíme na telefonním čísle: 377 441 961

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Číslo výrobku: 2920-23 Pigmentovaná, akrylátová nátěrová hmota ředitelná vodou. Záznam o zkoušce: PA-VI 212.039 Osvědčení o zkoušce: Státní

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Anaerobní lepidla Kyanakrylátová lepidla Technické spreje Vysokoteplotní silikonové OXIM tmely Epoxidová lepidla a tmely. www.gfix.

Anaerobní lepidla Kyanakrylátová lepidla Technické spreje Vysokoteplotní silikonové OXIM tmely Epoxidová lepidla a tmely. www.gfix. Anaerobní lepidla Kyanakrylátová lepidla Technické spreje Vysokoteplotní silikonové OXIM tmely Epoxidová lepidla a tmely Anaerobní lepidla Zajištění šroubových spojů Nízká pevnost Maximální velikost závitu

Více

SYSTÉMY SANOVÁNÍ PLÍSNÍ. Katalog výrobků 2014

SYSTÉMY SANOVÁNÍ PLÍSNÍ. Katalog výrobků 2014 SYSTÉMY SANOVÁNÍ PLÍSNÍ Katalog výrobků 2014 1 Systémy sanování plísní 5-6 Příprava podkladu 6-10 Vnitřní zateplovací systémy 10-11 Lepící malty 11-12 Protiplísňové sanační desky 13 Finální úprava povrchu

Více

LCC 150. Technický list Prosinec 2012

LCC 150. Technický list Prosinec 2012 Technický list Prosinec 2012 LCC 150 LCC 150 je vyrobeno jako patentní metylmetakrylátové lepidlo. Jedná se o novou řadu lepidel zajišťující přilnavost pro celou řadu materiálů, bez nutnosti použití primeru.

Více

Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově

Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově Fakulta materiálového inženýrství a keramiky Ústav stavebních materiálů Kraków 30-053, Al. Mickiewicza 30/B6 tel.0048 12 617-29-24, 617-23-33 Vliv

Více

Sikadur -Combiflex systém

Sikadur -Combiflex systém Technický list Sikadur -Combiflex / strana 1/7 Těsnící materiály Sikadur -Combiflex systém Druh Sikadur - Combiflex je těsnící systém pro spáry s velkým pohybem a pro trhliny. Systém je vhodný pro styk

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST - případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek - vady vzniklé nesprávným užitím výrobku nelze uznat - každý

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

www.tecnadeadhesives.com ANAEROBNÍ TĚSNĚNÍ ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ LEPIDLA NA ZÁVITY POVRCHOVÁ TĚSNĚNÍ KYANOAKRYLÁTY LEPIDLA UV IMPREGNAČNÍ PRYSKYŘICE

www.tecnadeadhesives.com ANAEROBNÍ TĚSNĚNÍ ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ LEPIDLA NA ZÁVITY POVRCHOVÁ TĚSNĚNÍ KYANOAKRYLÁTY LEPIDLA UV IMPREGNAČNÍ PRYSKYŘICE ANAEROBNÍ TĚSNĚNÍ ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ LEPIDLA NA ZÁVITY POVRCHOVÁ TĚSNĚNÍ KYANOAKRYLÁTY LEPIDLA UV IMPREGNAČNÍ PRYSKYŘICE URYCHLOVAČE A ČISTIČE www.tecnadeadhesives.com ČESKÁ VERZE SPOLEČNOST TECNADE JE

Více

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty Silikonová lepidla a těsnicí hmoty Lepidla se dodávají v široké škále chemických složeních, z nichž každé má své specifické vlastnosti a použití. V této souvislosti jsou silikony často označovány spíše

Více

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Technický list Vydání 22/07/2011 Identifikační č.: 02 06 07 01 001 0 000005 Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Construction Popis výrobku Použití

Více

OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010. ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm

OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010. ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010 ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm Gartenbauprogramm OBSAH Obsah Úvod 3 Pokládací malty na dlažby řada GB 100 4 Spárovací malty na dlažby řada GB 200

Více

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur-Combiflex SG systém Sikadur-Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny schválený

Více

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC Technický list Datum vydání 11/2014 identifikační číslo: 02 08 01 04 040 0 000001 2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým

Více

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Na přípravě jakéhokoliv podkladu závisí kvalita nátěru, stěrky,penetrace. Špatně připravený podklad může mít za následek praskání, odlupování a nedokonalou

Více

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy UMĚLÉ HMOTY Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy Polosyntetické (polymerizovány z přírodních surovin) a syntetické (zcela uměle) Historie Vznik plastických hmot-polovina 19.století, rychlé rozšíření.

Více

To nejlepší z obou světů...

To nejlepší z obou světů... To nejlepší z obou světů... je kompetence v průmyslových lacích v rámci silné skupiny. 3H-Lacke tradiční a inovativní 200 zaměstnanců a spolupracovníků špičkové materiály pro průmyslové technologie povrchových

Více

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů.

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů. Použitelnost / otázky? Informace v tomto montážním návodu jsou založeny na základních procesech pokládání. Kvůli nekonečné rozmanitosti způsobů kladení podlah a kvůli rozměrům a tvarům teras nemůže být

Více

Příručka pro používání laminátů. Oberflex. Řady: Oberflex Oberflex Natur Oberswing Metapal Orpheo

Příručka pro používání laminátů. Oberflex. Řady: Oberflex Oberflex Natur Oberswing Metapal Orpheo Příručka pro používání laminátů Oberflex Řady: Oberflex Oberflex Natur Oberswing Metapal Orpheo Příručka pro použití laminátů Produkt Vlastnosti produktu Rozměr standardní Rozměr na požádání Síla Povrch

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů.

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů. Lepené spoje Lepené spoje patří mezi spoje nerozebíratelné. Lepení je postup spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Lepeny jsou dnes vnější plochy letadel, mostů, střešních a okenních

Více

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna Základní formy využití polymerů Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna ADITIVY DO POLYMERŮ POLMER + ADITIVUM = PLAST. PŘÍDAVNÉ LÁTKY DO HDPE/PP ZBYTKY KATALYTICKÉHO SYSTÉMU (SiO2, chromocen,

Více

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Technický list Vydání 03/11/2010 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 + Sikaflex -11 + Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Construction Popis výrobku Sikaflex -11

Více

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ KONSTUKCE PÍSTU Namáhání pístu mechanickým a tepelným zatížením závisí především na režimu motoru, velikosti vrtání válce a zvolených konstrukčních rozměrech. HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ Průměr Kompresní výška

Více

POPIS PRODUKTU. EN 71 část 3 Bezpečnost hraček

POPIS PRODUKTU. EN 71 část 3 Bezpečnost hraček 59100 ff Silnovrstvá lazura na vodní bázi pro dřevěná okna a vchodové dveře, pro průmyslové a řemeslné použití Pro trojvrstvý systém s Aquawood TIG a Aquawood Intermedio POPIS PRODUKTU Obecné informace

Více

D oplňující pram eny informací

D oplňující pram eny informací Obsah Část 1 - Chování betonu Úvod к prvé části Oddíl 1: Koroze kovových vložek v betonu Korozní proces u zabetonovaných ocelových vložek Vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí Snížení únosnosti Pronikání

Více

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá PCI-Schwimmbadfuge Epoxidová spárovací hmota pro keramické obklady v trvale mokrém a vlhkém prostředí Výrobní list č.: 164 Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Více

katalog páskami ... spojení www.anticor.cz

katalog páskami ... spojení www.anticor.cz katalog =... spojení páskami 5/ 2014 www.anticor.cz Elektroinstalace Společnost ANTICOR působí na českém trhu od roku 2000. V Polsku a sousedních zemích již od roku 1991. Je vyhledávaným pomocníkem v mnoha

Více

Flügger. Facade silikat Polomat Polomat Polomat. Facade Universal

Flügger. Facade silikat Polomat Polomat Polomat. Facade Universal Fasády Facade program Facade program na ošetření fasád zahrnuje všechny typy fasádních nátěrů. Společným znakem všech typů je, že ponechávají zeď dýchat a pokud jsou naneseny správně, chrání fasádu po

Více

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD www.stachema.cz Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny řasami a plísněmi PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD Mezi

Více

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi!

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi! KATALOG Když dřevo žije s Vámi! KVALITA PRO PROFESIONÁLY SYNTEKO je stejně jako SCHÖNOX součástí koncernu AkzoNobel, který je největším světovým výrobcem nátěrových hmot s ročním obratem 14 miliard. Centrála

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

Odtrhoměr Elcometer 506

Odtrhoměr Elcometer 506 Odtrhoměr Elcometer 506 Většina výrobků, od těch největších konstrukcí až po malé předměty domácí potřeby, je opatřena nějakým ochranným nebo dekorativním nátěrem. Předčasné poškození tohoto nátěru může

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51 51 52 NÁTĚROVÉ HMOTY MALÍŘSKÉ BARVY MALÍŘSKÁ BARVA PROFI SOUDAL Profi je nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností. Vyznačuje se extrémní zářivou bělostí a

Více

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY 7 8 MONTÁŽNÍ PĚNA MONTÁŽNÍ PĚNA Vysoce kvalitní jednosložková polyuretanová montážní pěna připravená k okamžitému použití s trubičkovým aplikátorem. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

bez koroze velmi snadná instalace nízký počet kompaktních skladebných komponentů světlé barvy cenově příznivé dlouhá životnost 10 let záruka

bez koroze velmi snadná instalace nízký počet kompaktních skladebných komponentů světlé barvy cenově příznivé dlouhá životnost 10 let záruka Montážní návod GUTTAGLISS DUAL Před montáží: Nejmenší sklon desek, aby byl zajištěn odtok vody, by měl být nejméně 7. Dutinky doporučujeme orientovat ve směru spádu, aby v případě kondenzace vody v dutině

Více

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Technický list Datum vydání 10/2012 Identifikační č.: Verze č. 01 Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Popis výrobku je 2-komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle tvrdnoucí

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více