STALI JSTE SE OBETÍ ˇ TRESTNÉHO CINU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STALI JSTE SE OBETÍ ˇ TRESTNÉHO CINU?"

Transkript

1 STALI JSTE SE OBETÍ ˇ TRESTNÉHO CINU? ČINU? Příručka pro oběti trestných činů Praha 2012 RUBIK CENTRUM N pomáháme překročit minulost

2 Tato brožura vznikla v rámci projektu Pomoc obětem a pachatelům trestných činů (CZ.1.04/3.1.02/ ), který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je posílení sociálních a profesních dovedností cílových skupin včetně právního vědomí, finanční gramotnosti, schopnosti řešit zadlužení a kompetencí potřebných ke zlepšení postavení na trhu práce. Projekt je zároveň zaměřen na prevenci sociálního vyloučení. Pro osoby opouštějící vězení jsou do projektu zařazeny aktivity k osvojení znalostí a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí návratu na svobodu, začlenění se do společnosti a uplatnění na trhu práce. Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit informovanost obětí o jejich právech a posílit jejich sociální dovednosti s ohledem na vyrovnání se s následky traumatického zážitku a podpořit je ve vedení běžného života včetně zapojení se na trh práce. Partner projektu: Probační a mediační služba ČR. RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 18 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Cílem našeho sdružení, všech projektů a aktivit, které provádíme, je opětovné začlenění osob s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností uplatnění na trhu práce a celkové posílení jejich ekonomické situace. Pomáháme také osobám, které řeší závažné finanční problémy, související s jejich zadlužeností. Kromě osob s kriminální minulostí se věnujeme také obyvatelům ze sociálně vyloučených lokalit, mladistvým a od loňského roku poskytujeme poradenství obětem trestných činů. Jedná se o velmi komplexní přístup, na míru uzpůsobený konkrétnímu klientovi tak, aby zajistil zaměstnatelnost, pracovní místo, a posílil tak jeho ekonomickou situaci. Spolupracujeme nejen s klienty s kriminální minulostí, ale také s partnerskými organizacemi a zaměstnavateli, kteří nám pomáhají nalézat řešení. Pomáháme našim klientům dosáhnout sociální a ekonomické stability. Tento průvodce byl napsán s cílem poskytnout obětem trestných činů praktické právní rady a zorientovat se tak v možnostech řešení jejich nepříznivé situace po stránce právní. I když se průvodce snaží postihnout co nejvíce témat spojených s řešením situace obětí, informace v ní obsažené nejsou a ani být nemohou zcela vyčerpávající vzhledem k jejímu omezenému rozsahu. I když již v nadpisu této brožury, jakož i v jejím dalším textu, je uváděn pojem oběť trestného činu, nutno podotknout, že trestní zákon ani trestní řád tento pojem neužívají. Pojem oběť trestného činu zná pouze zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. Dle tohoto právního předpisu je obětí trestného činu fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví a rovněž osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Pro oběť je charakteristické, že jí vznikla újma, a v důsledku toho i zhoršení sociální situace jako bezprostředního následku jednání vykazujícího znaky trestného činu. Obětí trestného činu tak není pouze osoba, která utrpěla újmu v přímé souvislosti s trestným činem, ale může jí být i osoba, která újmu utrpěla zprostředkovaně. Pojem oběti je tedy širší než pojem poškozeného, který znají trestněprávní normy. Pojem poškozený charakterizuje zejména procesní postavení osoby, které byla trestným činem způsobena újma, tzn. specifikuje její oprávnění v průběhu trestního řízení. Ovšem i plné využití práv poškozenému nezaručuje, že v průběhu trestního řízení dojde k uspokojení jeho nároku na náhradu škody. ISBN RUBIKON Centrum, 1. vydání. Praha 2012.

3 1 TRESTNÍ OZNÁMENÍ Obsah: 1. TRESTNÍ OZNÁMENÍ 1.1 forma podání trestního oznámení obsah trestního oznámení vzor trestního oznámení POŠKOZENÝ 2.1 pojem poškozený práva poškozeného zajištění nároku poškozeného ZMOCNĚNEC POŠKOZENÉHO 3.1 pojem zmocněnec ustanovení zmocněnce vzor plná moc vzor návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu ŠKODA 4.1 škoda způsobená trestným činem typy škod důkazy k uplatnění nároku na náhradu škody rozhodnutí soudu vzor uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným vzor žaloba o náhradu škody PENĚŽITÁ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ 5.1 pojem oběť trestného činu poskytnutí peněžité pomoci státem kompenzace poskytovaná obětem v jakých případech nelze o peněžitou pomoc žádat vyřízení žádosti DOMÁCÍ NÁSILÍ 6.1 vykázání návrh na vydání předběžného opatření Trestní oznámení může podat kdokoliv. Pokud je trestní oznámení podáno, Policie ČR musí prošetřit, zda došlo ke spáchání trestného činu, či nikoliv. 1.1 FORMA PODÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ Trestní oznámení může být podáno: ústně na policejní stanici (nejlépe na službě kriminální policie a vyšetřování v místě spáchání trestného činu) nebo na státním zastupitelství; písemně prostřednictvím pošty (vhodné odeslat zásilku doporučeně a ponechat si podací lístek a kopii písemného vyhotovení trestního oznámení); písemně do podatelny Policie ČR nebo státního zastupitelství (vhodné vyhotovit kopii a nechat potvrdit převzetí na kopii u pracovníka podatelny). 1.2 OBSAH TRESTNÍHO OZNÁMENÍ Obsah trestního oznámení není stanoven. Oznámení by mělo být formulováno srozumitelně tak, aby z něho bylo zřejmé: KDO se dopustil trestného činu (totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby, zvláštnosti jejího vnějšího projevu); KDY došlo k oznamovanému protiprávnímu jednání (doba spáchání skutku); KDE došlo k oznamovanému protiprávnímu jednání; CO se stalo (popis skutku, včetně popisu jednání všech zúčastněných); PROČ k činu došlo (motiv jednání pachatele dle názoru oznamovatele); ČÍM byl trestný čin spáchán (popis nástroje/zbraně, kterým byl trestný čin spáchán); NÁSLEDKY protiprávního jednání (škoda na majetku, na zdraví apod.) Chce-li být oznamovatel informován o úkonech provedených Policií ČR, musí o to výslovně v oznámení požádat (uvést do protokolu či v písemném oznámení). Policie ho musí do 30 dnů vyrozumět. 3

4 1.3 VZOR TRESTNÍHO OZNÁMENÍ 2 POŠKOZENÝ Okresní státní zastupitelství v... nebo Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje... DOPORUČENĚ V Ústí nad Labem dne... Věc : T r e s t n í o z n á m e n í Ve smyslu 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle 196 trestního zákoníku zanedbání povinné výživy, a to panem XY, nar., bytem., neboť od (po dobu delší než čtyři měsíce) neuhradil výživné na nezletilou dceru AB, nar, bytem... Odůvodnění: Na základě rozsudku Okresního soudu v ze dne sp. zn byla svěřena nezletilá AB, nar, bytem do mé výchovy jako matky, přičemž jejímu otci XY byla uložena povinnost přispívat na výživu nezletilé dcery částkou Kč měsíčně. Do konce roku 2011 hradil otec výživné řádně. Od ledna 2012 hradil výživné pouze částečně, a to v částce Kč za měsíc leden 2012 a v částce Kč za měsíc únor Od března 2012 nehradí výživné vůbec. K dnešnímu dni tak neuhradil výživné po dobu delší než čtyři měsíce. Jako matka nezletilé žádám o prošetření věci, zda se otec nedopustil trestného činu zanedbání povinné výživy. Žádám tímto, abych byla v souladu s ustanovením 158 trestního řádu informována o tom, s jakým výsledkem bylo moje oznámení prošetřeno Policií České republiky. S pozdravem Jméno a příjmení matky:... Nar.:... Trvale bytem:... Tel:... Přílohy: Rozsudek Okresního soudu v... VZOR 2.1 POJEM POŠKOZENÝ Podle trestního řádu je poškozeným ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Poškozeným může být osoba fyzická i právnická. Je-li poškozená osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo je-li její způsobilost k právním úkonům omezena, vykonává její práva její zákonný zástupce. Pokud poškozený nemůže vykonávat svá práva a je nebezpečí z prodlení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce ustanoví k výkonu práv poškozenému opatrovníka. Za poškozeného se však nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem. 2.2 PRÁVA POŠKOZENÉHO POŠKOZENÝ MÁ PRÁVO: připojit se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, která mu vznikla trestným činem. Takový poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu, přičemž návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování; činit návrhy na doplnění dokazování; nahlížet do spisů a pořizovat si z nich na vlastní náklady výpisy či kopie. V přípravném řízení může být poškozenému odepřeno toto právo; proti tomuto se poškozený může bránit podáním žádosti státnímu zástupci; zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit; nechat se zastupovat v trestním řízení zmocněncem; výslovným prohlášením sděleným orgánu činnému v trestním řízení se vzdát procesních práv, které mu trestní řád jako poškozenému přiznává; žádat informace podle 44a TŘ o propuštění nebo útěku obviněného z vazby: poškozený může podat u státního zástupce žádost, aby mu byla poskytnuta informace o tom, že obviněný byl propuštěn z vazby nebo z ní uprchnul; právo na náhradu nákladů byla-li poškozenému rozhodnutím soudu přiznána alespoň částečně náhrada škody, má právo požádat o úhradu nákladů účelně vynaložených k uplatnění práva (stravné, jízdné, ztráta na výdělku, poštovné, náklady spojené s přibráním zmocněnce v případě advokáta ve výši stanovené vyhláškou č. 484/2000 Sb.). V některých případech soud přiznává náhradu nákladů i tehdy, pokud poškozenému nebyl přiznán nárok na náhradu škody. 4 5

5 žádat mediaci poškozený může požádat o zprostředkování jednání s obviněným Probační a mediační službu České republiky. Příslušný kontakt získá na Policii ČR, státním zastupitelství či soudu. Výsledkem takového jednání může být mj. i uzavření dohody o kompenzaci nepříznivých následků. 3 ZMOCNĚNEC POŠKOZENÉHO 2.3 ZAJIŠTĚNÍ NÁROKU POŠKOZENÉHO Mnohdy se obvinění v průběhu trestního řízení zbavují svého majetku a poškozený tak nemá možnost uspokojit svůj nárok např. jeho zpeněžením při výkonu rozhodnutí. Má-li poškozený nebo státní zástupce důvodnou obavu, že se obviněný bude vyhýbat plnění povinnosti nahradit poškozenému škodu, může na základě jeho žádosti nebo žádosti státního zástupce soud rozhodnout o zajištění nároku poškozeného až do jeho pravděpodobné výše na majetku obviněného, v přípravném řízení o žádosti rozhoduje státní zástupce na návrh poškozeného a v případě nebezpečí z prodlení i bez návrhu poškozeného. Obviněnému tak může být uložen zákaz jakkoliv nakládat se zajištěným majetkem (peněžní hotovost, peníze na účtu v bance, cenné papíry, nemovitosti apod). 3.1 POJEM ZMOCNĚNEC Zmocněncem je osoba oprávněná jednat za poškozeného v trestním řízení. Může jím být každá osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena. Zvolit si zmocněnce může poškozený kdykoliv v průběhu trestního řízení. S výjimkou podání svědecké výpovědi za poškozeného je zmocněnec oprávněn činit ty úkony, ke kterým je oprávněn poškozený. Poškozený si může svého zmocněnce zvolit písemně i ústně. Pokud poškozený zvolí ústní formu, pak společně se zamýšleným zmocněncem na příslušném útvaru Policie České republiky nebo příslušném soudu oznámí tuto okolnost příslušnému policistovi, předsedovi senátu či samosoudci, kteří zaznamenají tuto skutečnost do spisu/protokolu. V případě písemné formy zmocnění odešle (nejlépe doporučeně) plnou moc na příslušný útvar Policie ČR nebo příslušný soud, event. osobně doručí do jejich podatelny, přičemž si nechá převzetí potvrdit pracovníkem podatelny. Plnou moc je oprávněn poškozený odvolat, přičemž tuto skutečnost oznámí zmocněnci a příslušnému útvaru Policie ČR nebo příslušnému soudu. 3.2 USTANOVENÍ ZMOCNĚNCE Poškozený je oprávněn požádat o ustanovení zmocněnce z řad advokátů, avšak současně s uplatněním nároku v trestním řízení na náhradu škody nebo až po jeho uplatnění. Žádost adresuje poškozený příslušnému státnímu zástupci a po podání obžaloby přímo soudu; ti mohou rozhodnout o ustanovení zmocněnce z řad advokátů za sníženou odměnu či bezplatně nebo žádost zamítnout. Může být rozhodnuto o ustanovení zmocněnce z řad advokátů, kterého poškozený navrhne. Návrhem poškozeného není soud sice vázán, nicméně mu může být vyhověno. Společně se žádostí musí poškozený doložit své příjmy a majetkové poměry (potvrzení katastrálního úřadu, že nevlastní nemovitost, event. čestné prohlášení, mzdový výměr, výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku, výpisy z bankovního účtu apod., popřípadě lze použít formulář používaný v občanském soudním řízení formulář 063 o. s. ř., včetně jeho povinných příloh). Pokud je poškozený nezaměstnaný, pak je třeba doložit potvrzení z úřadu práce. Nedoloží-li poškozený svoji nemajetnost, jeho žádost bude zamítnuta. Soud zmocněnce neustanoví, pokud se poškozený včas nepřipojil k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, dále pak v řízení odvolacím či dovolacím. 6 7

6 3.3 VZOR PLNÁ MOC 3.4 VZOR NÁVRH POŠKOZENÉHO NA PŘIZNÁNÍ NÁROKU NA PRÁVNÍ POMOC POSKYTOVANOU ZMOCNĚNCEM BEZPLATNĚ NEBO ZA SNÍŽENOU ODMĚNU P L N Á M O C zmocnitel :... datum narození:... trvalé bydliště:... adresa pro doručování¹:... zmocňuje VZOR Okresní soud v Jičíně Šafaříkova 842 Jičín prostřednictvím Okresního státního zastupitelství Jičín Šafaříkova 842 Jičín V Jičíně dne... VZOR zmocněnce :... datum narození:... trvalé bydliště:... adresa pro doručování¹:... aby ho jako zmocněnec poškozeného dle ustanovení 50 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění zastupoval v trestním řízení, a to ve věci:... vedené v současné době u... pod č.j..... Zmocnitel uděluje zmocněnci tuto plnou moc k tomu, aby za zmocnitele v uvedené věci konal jakékoliv úkony, podával návrhy, žádosti a bral je zpět, přijímal doručované písemnosti, uplatňoval nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky a bral je zpět, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, účastnil se všech úkonů, kterých je oprávněn účastnit se zmocnitel jako osoba poškozená. Plná moc se vztahuje též na veškeré úkony s uvedenou věcí související. V... dne Zmocnitel Plnou moc přijímám: V... dne Zmocněnec ¹vypltnit v případě, že se neshoduje s adresou trvalého bydliště Obviněný (XY):..., nar...., bytem... Stíhaný pro trestný čin krádeže podle 205 odst. 1,2 trestního zákoníku Poškozený(AB):..., nar...., bytem... Věc: Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně ve věci vedené u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, SKPV, Územní odbor Jičín, ČTS:... Přílohy: Potvrzení o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání Rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne... sp. zn.... o úpravě poměrů k nezl.... Potvrzení o výši nájmu Potvrzení o úhradě záloh na služby, které jsou spojeny s užíváním bytu Čestné prohlášení o majetkových poměrech I. Policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, SKPV, Územní odbor Jičín pod ČTS: bylo zahájeno trestní stíhání a sděleno obvinění XY pro skutek, ve kterém je spatřováno spáchání trestného činu krádeže podle 205 odst. 1, 2 trestního zákoníku. Obviněný dne. odcizil z mého domu na adrese.. věci, a to konkrétně.. Celková výše škody tak činí částku v celkové výši. Kč. S náhradou škody jsem se k trestnímu řízení připojil. Žádám, aby mi byl podle 51 odst. 1 tr. řádu přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Návrh odůvodňuji tím, že se jedná o věc skutkově náročnou. Obviněný popírá, že by se trestní činnosti vůči mně dopustil. Já osobně nemám žádné právní znalosti, tedy nejsem schopen svá práva poškozeného řádně uplatňovat. Rovněž nemám dostatek finančních prostředků k hrazení nákladů zmocněnce. Ke svým osobním poměrům uvádím, že jsem nezaměstnaný, přičemž je mi přiznána podpora v nezaměstnanosti ve výši.. Z uvedené částky hradím měsíčně nájemné za byt ve výši Kč, zálohy na služby spojené s užíváním bytu ve výši, výživné na nezletilou dceru. ve výši Kč měsíčně. Zbývající částka je určena na zajištění mých životních potřeb. Nejsem vlastníkem jakékoliv nemovitosti. Z věcí movitých vlastním běžné vybavení domácnosti, které je starší 15 let a je bezcenné. II. Domnívám se, že splňuji veškeré zákonné předpoklady pro přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Z uvedených důvodů n a v r h u j i, aby soud rozhodl, že podle 51a odst. 1 tr. řádu se mi přiznává v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, SKPV, Územní odbor Jičín... pod ČTS:... nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně.... XY 8 9

7 4 ŠKODA 4.2 DŮKAZY K UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY Soud nerozhoduje o povinnosti obviněného k náhradě škody z úřední povinnosti, ale pouze na návrh poškozeného. Nárok na náhradu škody musí být uplatněn vždy proti konkrétní osobě. K návrhu, kterým poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody, je nutno přiložit veškeré písemné doklady prokazující vznik škody a její výši. Je důležité připojit lékařské posudky (ohodnocení bolestného), doklady osvědčující ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, stvrzenky o výdajích na léčbu (účtenky za léky, zdravotní pomůcky atd.), doklad o opravě věci apod. Soud v trestním řízení rozhodne o povinnosti obviněného k náhradě škody tehdy, byla-li dostatečně prokázána výše škody a že za ni obviněný odpovídá. 4.1 ŠKODA ZPŮSOBENÁ TRESTNÝM ČINEM TYPY ŠKOD Škoda na zdraví Za bolest se považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla. Bolestné stanoví lékař dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 44/2001 Sb., o odškodnění bolesti a společenského uplatnění, v platném znění (hodnota jednoho bodu je pro účely náhrady škody stanovena na 120,- Kč). Posuzující lékař hodnotí akutní fázi bolesti a přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím. Náhrada bolestného se poskytuje jednorázově. Náhrada za ztížení společenského uplatnění - Odškodnění ztížení společenského uplatnění má reparovat následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. O odškodnění se zpravidla žádá až po jednom roce od zranění. Náhrada za ztrátu na výdělku - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené trestným činem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu po dobu pracovní neschopnosti/plnou výší nemocenského, přičemž náhrada přísluší i za dobu, kdy poškozenému v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti nenáleží nemocenská. Poškozenému může být případně poskytnuta i náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, event. i ztráty na důchodu. Úhrada nákladů na léčení či nákladů spojených s léčením Lze žádat o úhradu nákladů, jejichž účelem je zlepšení zdravotního stavu poškozeného (poplatky za léky, rehabilitační pomůcky apod.), náklady na ošetřovatelku, výpomoc v domácnosti, cesty k odborným lékařským vyšetřením apod. Náhrada za poškození/odcizení věcí Výše škody je odvozena z ceny poškozených/odcizených věcí, nákladů na uvedení věci do původního stavu (oprava věci, vyčištění oděvu) apod. Odškodnění pozůstalých - Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to: a) manželovi nebo manželce Kč, b) každému dítěti Kč, c) každému rodiči Kč, d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč, e) každému sourozenci zesnulého Kč, f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, Kč, event. lze přiznat náklady pohřbu. 4.3 ROZHODNUTÍ SOUDU Pokud bude soudem v trestním řízení rozhodnuto o náhradě škody, bude rozsudek nebo trestní příkaz doručen poškozenému. Poškozený může proti doručenému rozsudku podat odvolání pouze do výroku o náhradě škody. Proti trestnímu příkazu odpor podávat nemůže. Pokud bude obžalovaný soudem zproštěn obžaloby nebo soud v trestním řízení nepřizná poškozenému nárok na náhradu škody, přestože bude obžalovaný odsouzen, a s nárokem odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, je poškozený oprávněn podat žalobu na náhradu škody k okresnímu soudu příslušnému dle bydliště pachatele. V případě podání žaloby na náhradu škody je poškozený povinen hradit soudní poplatek (5% ze žalované částky, nebude-li soudem osvobozen od jeho úhrady na základě své žádosti); řízení o náhradu škody na zdraví však zpoplatněno není. Pokud rozsudek (trestní příkaz) obsahuje výrok o povinnosti obžalovaného nahradit škodu způsobenou trestným činem, je poškozený oprávněn ji vymáhat poté, kdy rozsudek nabyl právní moci a stal se vymahatelným (rozhodnutí se stává tzv. exekučním titulem), tj. do tří dnů po nabytí právní moci rozhodnutí v případě, že lhůta k plnění v rozsudku určena není. Pokud obviněný v uvedené lhůtě škodu nenahradí, může poškozený na základě tohoto rozhodnutí navrhnout exekuci na majetek obviněného. Byl-li uložen obviněnému podmíněný trest odnětí svobody, zpravidla je mu uložena povinnost k náhradě škody ve zkušební době jako zvláštní podmínka pro osvědčení. Takové rozhodnutí (výrok) sice není exekučním titulem, poškozený však v případě, že obviněný škodu nehradí, může z vlastní iniciativy informovat soud o pasivním chování odsouzeného a dát soudu podnět k přeměně trestu z trestu podmíněného na nepodmíněný. S nárokem na náhradu výše uvedených škod je poškozený oprávněn připojit se k trestnímu řízení

8 4.4 VZOR UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY POŠKOZENÝM 4.5 VZOR ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY Okresní soud v Jičíně Šafaříkova 842 Jičín ke sp. zn.... V Praze dne... VZOR Okresní soud v Jičíně Šafaříkova 842 Jičín VZOR V Praze dne... Žalobce (XY):..., r. č..., bytem... Žalovaný (AB):..., r. č...., bytem... o zaplacení... Kč s příslušenstvím Trestní věc: obžalovaný (AB)..., nar...., bytem... Připojení se poškozené... s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení poškozená (XY)..., nar...., bytem... Příloha: Odborné vyjádření znalce... č.j.... Ve výše uvedené věci jsem byla vyrozuměna o konání hlavního líčení dne... Jednáním obžalovaného, pro které je nyní stíhán/obžalován, mi byla způsobena majetková škoda v celkové výši... Kč. Uvedenou škodu mi obžalovaný způsobil v době od května... do..., kdy mi odcizil z mého rodinného domu na adrese... věci v částce v celkové výši...kč, a to konkrétně věci, jejichž popis, jakož i cena, jsou uvedeny v odborném vyjádření, které vypracoval soudní znalec... dne... pod č. j.... Dále mi obžalovaný odcizil dne... z mé kabelky finanční hotovost ve výši... Kč, kdy mi z uvedené částky vrátil jen částku ve výši... Kč. Uvedeným jednáním mi obžalovaný způsobil škodu v celkové výši...kč. Podle 43 odst. 3 tr. řádu se připojuji jako poškozená s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení a n a v r h u j i, aby soud v odsuzujícím rozsudku podle 228 odst. 1 tr. řádu uložil obžalovanému...povinnost nahradit mi škodu v celkové výši... Kč.... XY Přílohy: dle textu Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu I. Žalobce je vlastníkem budovy č. p. v katastrálním území... a obci..., zapsané na LV č.... u Katastrálního území pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na adrese... Dne do uvedeného domu násilně vniknul žalovaný. Žalovaný způsobil násilným vniknutím žalobci škodu ve výši 900,- Kč, a to tím, že rozbil okno, přičemž náklady na jeho zasklení odpovídají výši uvedené škody. Žalovaný z budovy odcizil notebook TOSHIBA..., který byl žalobcem zakoupen dne v částce 15100,- Kč. Dále odcizil tiskárnu EPSON..., zakoupenou společně s výše uvedeným notebookem za částku ve výši 2000,- Kč. S poukazem na výše uvedené činí škoda částku v celkové výši 18000,- Kč. Důkaz: Pokladní doklad za zasklení okna na částku 900,- Kč Faktura daňový doklad na částku v celkové výši 17100,- Kč (notebook, tiskárna) Výpis z katastru nemovitostí II. Za krádež vloupáním byl žalovaný odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne... sp. zn.... Žalobce byl jako poškozený se svým nárokem na náhradu škody odkázán ve výroku III. rozsudku na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozsudek nabyl právní moci dne... Žalobce se pokusil žalovaného kontaktovat dopisem ze dne..., odeslaným žalovanému doporučeně, za účelem sjednání náhrady škody. Zásilku si však žalovaný nevyzvedl na doručovací poště. Důkaz: Rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne... sp. zn.... Spisem Okresního soudu v Jičíně sp. zn...., který nechť je jako důkaz vyžádán soudem Dopisem ze dne..., včetně obálky a podacího lístku III. S poukazem na výše uvedené žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal p l a t e b n í r o z k a z: Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 18000,- Kč s ročním úrokem z prodlení ve výši 7,75% z částky 18000,- Kč ode dne... do zaplacení a náklady řízení ve výši 900,- Kč za zaplacený soudní poplatek, to vše do patnácti dnů od doručení platebního rozkazu. Pro případ podání včasného odporu žalovaným navrhuje žalobce, aby nadepsaný soud posléze vydal tento r o z s u d e k : Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 18000,- Kč s ročním úrokem z prodlení ve výši 7,75% z částky 18000,- Kč ode dne... do zaplacení a náklady řízení ve výši 900,- Kč za zaplacený soudní poplatek, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.... XY 12 13

9 5 PENĚŽITÁ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem lze nalézt na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=2636&d=192057). 5.3 KOMPENZACE POSKYTOVANÁ OBĚTEM 5.1 POJEM OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů charakterizuje oběť trestného činu jako fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví a rovněž osobu pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Obětí trestného činu ve smyslu uvedeného zákona tedy nemůže být osoba, které vznikla jednáním obviněného např. pouze škoda na majetku. Typicky peněžitou pomoc od státu na základě uvedeného zákona může obdržet oběť, která byla vystavena aktu násilí, kterým jí bylo poškozeno zdraví, a pozůstalí po oběti. 5.2 POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI STÁTEM Stát poskytne peněžitou pomoc v případě, že o vině pachatele trestného činu, kterým byla způsobena škoda na zdraví, bylo rozhodnuto odsuzujícím rozsudkem nebo rozsudkem, kterým byl pachatel pro nepříčetnost zproštěn obžaloby. Podmínkou přiznání pomoci nemusí být vždy vyhlášení (nabytí právní moci) takového rozsudku; v takovém případě však pomoc lze poskytnout pouze tehdy, nejsou-li na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti způsobena škoda na zdraví. Stát poskytne peněžitou pomoc pouze na základě žádosti oběti, kterou oběť doloží řadou písemností k prokázání svých tvrzení: Poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení, nemůže-li oběť takové rozhodnutí připojit, je třeba, aby označila orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení, a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokuj je jí známa. Údaje o škodě a o jejím rozsahu, případně o rozsahu, v jakém již byla uhrazena, a o úkonech, které oběť učinila k vymáhání škody. Doklady, které má oběť k dispozici a které mohou dokázat údaje uvedené shora (přiložit kopie). Kontakt na oběť (adresa, případně telefon). Změní-li se po podání žádosti okolnosti (např. pachatel uhradí škodu v plné výši), je povinen žadatel na tyto okolnosti bezodkladně upozornit Ministerstvo spravedlnosti ČR. Žádost musí být adresována Ministerstvu spravedlnosti České republiky, odbor odškodňování, Vyšehradská 16, Praha 2. Žádost společně s přílohami odeslat doporučeně, event. ji odevzdat v podatelně ministerstva a její převzetí si nechat potvrdit pracovníkem podatelny. K žádosti je vhodné přikládat pouze kopie dokumentů a originály si uschovat společně s kopií žádosti. Obětem se poskytuje náhrada buď formou paušální částky ve výši ,- Kč nebo ve skutečné výši, kterou musí oběť prokázat, nejvíce však ,- Kč. Pozůstalým po zemřelé oběti se poskytuje paušální částka ve výši ,- Kč, celková částka vyplacená všem pozůstalým však nesmí přesáhnout ,- Kč. Jestliže o náhradě škody bylo již rozhodnuto pravomocným rozsudkem, je výše způsobené škody zjištěná v rozsudku závazná pro stanovení pomoci v rozsahu, v jakém o škodě již bylo rozhodnuto. Prokáže-li oběť poté, co jí byla poskytnuta peněžitá pomoc, že jí vzniklá škoda je vyšší, než jaká byla podkladem pro poskytnutí pomoci, lze jí poskytnout na její žádost, podanou do jednoho roku ode dne, kdy se o škodě dověděla, pomoc opětovně; přitom se přihlédne k částkám již vyplaceným. Peněžitá pomoc zahrnuje: náhradu na ztrátu na výdělku; náhradu nákladů, které vznikly oběti v souvislosti s léčením (léky, zdravotnické pomůcky, přibrání osoby pro pomoc v domácnosti, náklady na dopravu v souvislosti s léčením apod.); náhradu nákladů na výživu pozůstalým při úmrtí a náklady pohřbu. Peněžitá pomoc se nevztahuje na odškodnění bolestného. Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti nepodléhá dani z příjmu a nezapočítává se ani do příjmu pro účely výpočtu životního minima. 5.4 V JAKÝCH PŘÍPADECH NELZE O PENĚŽITOU POMOC ŽÁDAT Zákonem jsou stanovené případy, kdy stát peněžitou pomoc neposkytuje. Jsou to případy, kdy oběť: je současně stíhaná jako spoluobviněná osoba v rámci trestního řízení vedenému ve věci trestného činu, v důsledku kterého utrpěla tato osoba zdravotní újmu, nebo byla účastníkem takového trestného činu; neposkytla souhlas s trestním stíháním pachatele a tento souhlas je potřebný pro zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, nebo jestliže takový souhlas odvolala; neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost (např. včas trestný čin neoznámila, jako svědek využila právo odepřít výpověď apod.); požádala o poskytnutí pomoci po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se dověděla o škodě; neprokáže bodové hodnocení za bolest, jehož celková výše nedosahuje hodnoty alespoň 100 bodů. 5.5 VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI Žádost vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR do tří měsíců ode dne podání žádosti/předložení potřebných dokladů. Pokud bude žádost zamítnuta, sdělí ministerstvo důvody, pro které pomoc nebyla poskytnuta. Žádost může být podána opětovně

10 6 DOMÁCÍ NÁSILÍ 6.2 NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ Domácí násilí se vyznačuje psychickým či fyzickým týráním oběti agresorem. Jednání agresora může spočívat ve fyzických útocích na oběť (bití, kopání apod.), psychickém týrání spočívajícím např. v ponižování, zastrašování, vyhrožování, ale i v izolaci oběti od ostatních osob, odmítání vydávání peněz, blokaci odchozích telefonních hovorů apod. Pro domácí násilí jsou charakteristické opakující se útoky agresora (nikoliv např. ojedinělé hádky), které se postupem času stupňují. Oběťmi domácího násilí jsou většinou osoby blízké agresorovi (manželé, děti, prarodiče), přičemž násilí se odehrává většinou za zavřenými dveřmi, beze svědků. Je proto vhodné uchovávat důkazy usvědčující agresora z domácího násilí (fotky, lékařské zprávy, ová korespondence, SMS zprávy, roztrhané oblečení apod.). Níže jsou popsány právní instituty k ochraně práv ohrožené osoby, které může oběť domácího násilí k ochraně svých práv využít. 6.1 VYKÁZÁNÍ Policista je s ohledem na předcházející útoky agresora vůči oběti a důvodnou obavu, že se dopustí dalšího nebezpečného útoku, oprávněn vykázat agresora ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí. Rozhodnutí se vydává na místě samém (policista je povinen vyhotovit písemné rozhodnutí do 24 hodin) a platí po dobu deseti dnů, a to ode dne následujícího po vydání rozhodnutí do 24. hodiny desátého dne (např. když policista vykáže agresora 1. 1., pak lhůta počíná běžet a končí ve 24 hodin). Lhůta nemůže být zkrácena, a to ani se souhlasem ohrožené osoby. Rozhodnout o vykázání lze i v nepřítomnosti agresora. Vykázaná osoba je povinna opustit vymezený prostor a zdržet se vstupu do takového prostoru, na výzvu policisty mu odevzdat klíče od společného obydlí a zdržet se styku s ohroženou osobou. Vykázaná osoba je oprávněna vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci osobní potřeby, osobní cennosti a doklady, jakož i věci nezbytné pro výkon zaměstnání či podnikání, přičemž toto právo může uplatnit po dobu vykázání pouze jedenkrát, a to za účasti policisty. O výkonu tohoto práva policista informuje ohroženou osobu. Policista do tří dnů od vykázání provede kontrolu jeho dodržování. Policista je povinen poučit ohroženou osobu o možnosti využít psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí. Dále poučí ohroženou osobu o možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského soudního řádu. Podáním návrhu na předběžné opatření se desetidenní lhůta vykázání prodlužuje až do pravomocného rozhodnutí soudu o tomto návrhu, resp. až do dne uvedeného v předběžném opatření, bude-li jeho navrhovateli vyhověno. Společně s návrhem na policejní vykázání může oprávněná osoba podat na agresora trestní oznámení. Ohrožená osoba je oprávněna podat návrh na vydání předběžného opatření, na základě kterého bude agresorovi zakázán vstup do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí a zakázán kontakt s ohroženou osobou. Podmínkou pro jeho podání není předchozí vykázání Policií ČR ani podání trestního oznámení. O návrhu by mělo být soudem rozhodnuto do 48 hodin od jeho podání bez slyšení ohrožené osoby i agresora. Návrh by měl být proto: co nejpodrobněji odůvodněn (popis způsobu, intenzity a četnosti/délky trvání útoků; případná závislost agresora na návykových látkách; neschopnost ohrožené osoby zajistit si bezpečí; označení dětí, event. jiných osob žijících ve společném obydlí, včetně popisu toho, jak násilí na ohrožené osobě vnímají; chování násilné osoby k ohrožené osobě; jednání agresora navenek apod.); podpořen důkazy o tvrzených skutečnostech (lékařská zpráva, fotky, rozhodnutí o policejním vykázání, kopie rodných listů dětí, zpráva OSPOD, čestné prohlášení svědků apod.). Pouze obecný popis jednání agresora (např. manžel se na mně často dopouští domácího násilí ) nebude pro soud dostačující. Pokud je návrh na vydání předběžného opatření soudem zamítnut, pak se rozhodnutí o zamítnutí návrhu doručuje pouze navrhovateli. Pokud soud předběžné opatření nařídí, je rozhodnutí doručeno oběma účastníkům a soud zajistí jeho bezodkladný výkon. Prostřednictvím příslušných orgánů je pak agresor vykázán z obydlí, jsou mu odebrány klíče, je mu zakázán kontakt s označenou osobou. Zároveň je mu poskytnuta možnost odnést si ze společného obydlí osobní věci, cennosti a dokumenty, dále věci nezbytné pro výkon povolání či podnikání, event. jiné důležité věci. Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Avšak v případě, že mu předcházelo policejní vykázání, počíná tato lhůta běžet prvním dnem po uplynutí platnosti vykázání. Předběžné opatření může být na návrh ohrožené osoby prodlouženo. Návrh na prodloužení musí být podán po dobu platnosti předběžného opatření. Podmínkou prodloužení je, že bylo zahájeno řízení ve věci samé (např. byla podána navrhovatelem žaloba o zrušení práva společného nájmu bytu, žaloba o vyklizení bytu či domu, žaloba o rozvod manželství, návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem, atd.) a prodloužení je odůvodněno trvajícím stavem ohrožení navrhovatele. Návrh by měl obsahovat rozhodné skutečnosti a údaj o majetkových a jiných poměrech účastníků a vztazích ke společnému obydlí. Lhůta platnosti předběžného opatření neskončí dříve, než soud rozhodne o jeho prodloužení. V případě prodloužení předběžné opatření zaniká nejpozději do jednoho roku od jeho nařízení. Není rovněž vyloučeno, aby ohrožená osoba podala návrh na vydání předběžného opatření opětovně poté, co se agresor vrátí domů a domácí násilí pokračuje.ěnuje pomoci obětem trestných činů od června 2011 a obviněným a podpora při hledání pracovního uplatnění. Poradenství je poskytováno zdarma v poradnách v Praze a Ústí nad Labem a jeho součástí je i mobilní poradna pro klienty, pro něž je návštěva nedostupná

11 RUBIKON Centrum se věnuje pomoci obětem trestných činů od června 2011 v rámci projektu Pomoc obětem a pachatelům trestných činů. Obětem trestných činů nabízíme vedle právního poradenství také psychosociální a pracovní poradenství. Poradenství je zaměřeno na posílení sociálních dovedností, které oběť potřebuje pro úspěšné vyřešení problémů souvisejících se skutečností, že se stal trestný čin a k návratu do plnohodnotného běžného života. Zároveň je cílem pomoci obětem setrvat na trhu práce nebo najít práci. Součástí poradenství je seznámení s právy a povinnostmi oběti v průběhu trestního řízení a řízení týkajícího se odškodnění, zastupování oběti v trestním řízení ve formě zmocněnce, asistence oběti při řešení následků trestného činu, řešení dalších právních problémů, psychosociální pomoc, zprostředkování možnosti mediace mezi poškozeným a obviněným a podpora při hledání pracovního uplatnění. Poradenství je poskytováno zdarma v poradnách v Praze a Ústí nad Labem a jeho součástí je i mobilní poradna pro klienty, pro něž je návštěva nedostupná. Kontaktní údaje: RUBIKON Centrum Korunní 101, Praha 3 tel.: , web: Pobočka Ústí nad Labem Velká Hradební 2, Ústí nad Labem tel.: ,

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

Vážený pane/ paní/ slečno,

Vážený pane/ paní/ slečno, Vážený pane/ paní/ slečno, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona

Více

Poučení poškozeného v trestním řízení

Poučení poškozeného v trestním řízení Poučení poškozeného v trestním řízení V trestní věci vedené proti obviněnému xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxxxx, stíhanému pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trestního zákoníku máte jako poškozený podle

Více

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava-Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Náklady trestního řízení a jejich náhrada HLAVA XVI Náklady trestního řízení a jejich náhrada Příklad č. 48: Obviněný Pavel je stíhán pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle 196 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se dopustil neplacením výživného

Více

Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti

Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_14_CZSŘ_4.14_ Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Střední odborná škola

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 067 EX 206/13-103 č.o.: 3751 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pověřený provedením exekuce na základě: pověření Obvodní soud pro Prahu

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36)

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36) 82/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 41/2011

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více