STALI JSTE SE OBETÍ ˇ TRESTNÉHO CINU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STALI JSTE SE OBETÍ ˇ TRESTNÉHO CINU?"

Transkript

1 STALI JSTE SE OBETÍ ˇ TRESTNÉHO CINU? ČINU? Příručka pro oběti trestných činů Praha 2012 RUBIK CENTRUM N pomáháme překročit minulost

2 Tato brožura vznikla v rámci projektu Pomoc obětem a pachatelům trestných činů (CZ.1.04/3.1.02/ ), který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je posílení sociálních a profesních dovedností cílových skupin včetně právního vědomí, finanční gramotnosti, schopnosti řešit zadlužení a kompetencí potřebných ke zlepšení postavení na trhu práce. Projekt je zároveň zaměřen na prevenci sociálního vyloučení. Pro osoby opouštějící vězení jsou do projektu zařazeny aktivity k osvojení znalostí a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí návratu na svobodu, začlenění se do společnosti a uplatnění na trhu práce. Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit informovanost obětí o jejich právech a posílit jejich sociální dovednosti s ohledem na vyrovnání se s následky traumatického zážitku a podpořit je ve vedení běžného života včetně zapojení se na trh práce. Partner projektu: Probační a mediační služba ČR. RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 18 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Cílem našeho sdružení, všech projektů a aktivit, které provádíme, je opětovné začlenění osob s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností uplatnění na trhu práce a celkové posílení jejich ekonomické situace. Pomáháme také osobám, které řeší závažné finanční problémy, související s jejich zadlužeností. Kromě osob s kriminální minulostí se věnujeme také obyvatelům ze sociálně vyloučených lokalit, mladistvým a od loňského roku poskytujeme poradenství obětem trestných činů. Jedná se o velmi komplexní přístup, na míru uzpůsobený konkrétnímu klientovi tak, aby zajistil zaměstnatelnost, pracovní místo, a posílil tak jeho ekonomickou situaci. Spolupracujeme nejen s klienty s kriminální minulostí, ale také s partnerskými organizacemi a zaměstnavateli, kteří nám pomáhají nalézat řešení. Pomáháme našim klientům dosáhnout sociální a ekonomické stability. Tento průvodce byl napsán s cílem poskytnout obětem trestných činů praktické právní rady a zorientovat se tak v možnostech řešení jejich nepříznivé situace po stránce právní. I když se průvodce snaží postihnout co nejvíce témat spojených s řešením situace obětí, informace v ní obsažené nejsou a ani být nemohou zcela vyčerpávající vzhledem k jejímu omezenému rozsahu. I když již v nadpisu této brožury, jakož i v jejím dalším textu, je uváděn pojem oběť trestného činu, nutno podotknout, že trestní zákon ani trestní řád tento pojem neužívají. Pojem oběť trestného činu zná pouze zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. Dle tohoto právního předpisu je obětí trestného činu fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví a rovněž osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Pro oběť je charakteristické, že jí vznikla újma, a v důsledku toho i zhoršení sociální situace jako bezprostředního následku jednání vykazujícího znaky trestného činu. Obětí trestného činu tak není pouze osoba, která utrpěla újmu v přímé souvislosti s trestným činem, ale může jí být i osoba, která újmu utrpěla zprostředkovaně. Pojem oběti je tedy širší než pojem poškozeného, který znají trestněprávní normy. Pojem poškozený charakterizuje zejména procesní postavení osoby, které byla trestným činem způsobena újma, tzn. specifikuje její oprávnění v průběhu trestního řízení. Ovšem i plné využití práv poškozenému nezaručuje, že v průběhu trestního řízení dojde k uspokojení jeho nároku na náhradu škody. ISBN RUBIKON Centrum, 1. vydání. Praha 2012.

3 1 TRESTNÍ OZNÁMENÍ Obsah: 1. TRESTNÍ OZNÁMENÍ 1.1 forma podání trestního oznámení obsah trestního oznámení vzor trestního oznámení POŠKOZENÝ 2.1 pojem poškozený práva poškozeného zajištění nároku poškozeného ZMOCNĚNEC POŠKOZENÉHO 3.1 pojem zmocněnec ustanovení zmocněnce vzor plná moc vzor návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu ŠKODA 4.1 škoda způsobená trestným činem typy škod důkazy k uplatnění nároku na náhradu škody rozhodnutí soudu vzor uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným vzor žaloba o náhradu škody PENĚŽITÁ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ 5.1 pojem oběť trestného činu poskytnutí peněžité pomoci státem kompenzace poskytovaná obětem v jakých případech nelze o peněžitou pomoc žádat vyřízení žádosti DOMÁCÍ NÁSILÍ 6.1 vykázání návrh na vydání předběžného opatření Trestní oznámení může podat kdokoliv. Pokud je trestní oznámení podáno, Policie ČR musí prošetřit, zda došlo ke spáchání trestného činu, či nikoliv. 1.1 FORMA PODÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ Trestní oznámení může být podáno: ústně na policejní stanici (nejlépe na službě kriminální policie a vyšetřování v místě spáchání trestného činu) nebo na státním zastupitelství; písemně prostřednictvím pošty (vhodné odeslat zásilku doporučeně a ponechat si podací lístek a kopii písemného vyhotovení trestního oznámení); písemně do podatelny Policie ČR nebo státního zastupitelství (vhodné vyhotovit kopii a nechat potvrdit převzetí na kopii u pracovníka podatelny). 1.2 OBSAH TRESTNÍHO OZNÁMENÍ Obsah trestního oznámení není stanoven. Oznámení by mělo být formulováno srozumitelně tak, aby z něho bylo zřejmé: KDO se dopustil trestného činu (totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby, zvláštnosti jejího vnějšího projevu); KDY došlo k oznamovanému protiprávnímu jednání (doba spáchání skutku); KDE došlo k oznamovanému protiprávnímu jednání; CO se stalo (popis skutku, včetně popisu jednání všech zúčastněných); PROČ k činu došlo (motiv jednání pachatele dle názoru oznamovatele); ČÍM byl trestný čin spáchán (popis nástroje/zbraně, kterým byl trestný čin spáchán); NÁSLEDKY protiprávního jednání (škoda na majetku, na zdraví apod.) Chce-li být oznamovatel informován o úkonech provedených Policií ČR, musí o to výslovně v oznámení požádat (uvést do protokolu či v písemném oznámení). Policie ho musí do 30 dnů vyrozumět. 3

4 1.3 VZOR TRESTNÍHO OZNÁMENÍ 2 POŠKOZENÝ Okresní státní zastupitelství v... nebo Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje... DOPORUČENĚ V Ústí nad Labem dne... Věc : T r e s t n í o z n á m e n í Ve smyslu 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle 196 trestního zákoníku zanedbání povinné výživy, a to panem XY, nar., bytem., neboť od (po dobu delší než čtyři měsíce) neuhradil výživné na nezletilou dceru AB, nar, bytem... Odůvodnění: Na základě rozsudku Okresního soudu v ze dne sp. zn byla svěřena nezletilá AB, nar, bytem do mé výchovy jako matky, přičemž jejímu otci XY byla uložena povinnost přispívat na výživu nezletilé dcery částkou Kč měsíčně. Do konce roku 2011 hradil otec výživné řádně. Od ledna 2012 hradil výživné pouze částečně, a to v částce Kč za měsíc leden 2012 a v částce Kč za měsíc únor Od března 2012 nehradí výživné vůbec. K dnešnímu dni tak neuhradil výživné po dobu delší než čtyři měsíce. Jako matka nezletilé žádám o prošetření věci, zda se otec nedopustil trestného činu zanedbání povinné výživy. Žádám tímto, abych byla v souladu s ustanovením 158 trestního řádu informována o tom, s jakým výsledkem bylo moje oznámení prošetřeno Policií České republiky. S pozdravem Jméno a příjmení matky:... Nar.:... Trvale bytem:... Tel:... Přílohy: Rozsudek Okresního soudu v... VZOR 2.1 POJEM POŠKOZENÝ Podle trestního řádu je poškozeným ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Poškozeným může být osoba fyzická i právnická. Je-li poškozená osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo je-li její způsobilost k právním úkonům omezena, vykonává její práva její zákonný zástupce. Pokud poškozený nemůže vykonávat svá práva a je nebezpečí z prodlení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce ustanoví k výkonu práv poškozenému opatrovníka. Za poškozeného se však nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem. 2.2 PRÁVA POŠKOZENÉHO POŠKOZENÝ MÁ PRÁVO: připojit se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, která mu vznikla trestným činem. Takový poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit tuto škodu, přičemž návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování; činit návrhy na doplnění dokazování; nahlížet do spisů a pořizovat si z nich na vlastní náklady výpisy či kopie. V přípravném řízení může být poškozenému odepřeno toto právo; proti tomuto se poškozený může bránit podáním žádosti státnímu zástupci; zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit; nechat se zastupovat v trestním řízení zmocněncem; výslovným prohlášením sděleným orgánu činnému v trestním řízení se vzdát procesních práv, které mu trestní řád jako poškozenému přiznává; žádat informace podle 44a TŘ o propuštění nebo útěku obviněného z vazby: poškozený může podat u státního zástupce žádost, aby mu byla poskytnuta informace o tom, že obviněný byl propuštěn z vazby nebo z ní uprchnul; právo na náhradu nákladů byla-li poškozenému rozhodnutím soudu přiznána alespoň částečně náhrada škody, má právo požádat o úhradu nákladů účelně vynaložených k uplatnění práva (stravné, jízdné, ztráta na výdělku, poštovné, náklady spojené s přibráním zmocněnce v případě advokáta ve výši stanovené vyhláškou č. 484/2000 Sb.). V některých případech soud přiznává náhradu nákladů i tehdy, pokud poškozenému nebyl přiznán nárok na náhradu škody. 4 5

5 žádat mediaci poškozený může požádat o zprostředkování jednání s obviněným Probační a mediační službu České republiky. Příslušný kontakt získá na Policii ČR, státním zastupitelství či soudu. Výsledkem takového jednání může být mj. i uzavření dohody o kompenzaci nepříznivých následků. 3 ZMOCNĚNEC POŠKOZENÉHO 2.3 ZAJIŠTĚNÍ NÁROKU POŠKOZENÉHO Mnohdy se obvinění v průběhu trestního řízení zbavují svého majetku a poškozený tak nemá možnost uspokojit svůj nárok např. jeho zpeněžením při výkonu rozhodnutí. Má-li poškozený nebo státní zástupce důvodnou obavu, že se obviněný bude vyhýbat plnění povinnosti nahradit poškozenému škodu, může na základě jeho žádosti nebo žádosti státního zástupce soud rozhodnout o zajištění nároku poškozeného až do jeho pravděpodobné výše na majetku obviněného, v přípravném řízení o žádosti rozhoduje státní zástupce na návrh poškozeného a v případě nebezpečí z prodlení i bez návrhu poškozeného. Obviněnému tak může být uložen zákaz jakkoliv nakládat se zajištěným majetkem (peněžní hotovost, peníze na účtu v bance, cenné papíry, nemovitosti apod). 3.1 POJEM ZMOCNĚNEC Zmocněncem je osoba oprávněná jednat za poškozeného v trestním řízení. Může jím být každá osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena. Zvolit si zmocněnce může poškozený kdykoliv v průběhu trestního řízení. S výjimkou podání svědecké výpovědi za poškozeného je zmocněnec oprávněn činit ty úkony, ke kterým je oprávněn poškozený. Poškozený si může svého zmocněnce zvolit písemně i ústně. Pokud poškozený zvolí ústní formu, pak společně se zamýšleným zmocněncem na příslušném útvaru Policie České republiky nebo příslušném soudu oznámí tuto okolnost příslušnému policistovi, předsedovi senátu či samosoudci, kteří zaznamenají tuto skutečnost do spisu/protokolu. V případě písemné formy zmocnění odešle (nejlépe doporučeně) plnou moc na příslušný útvar Policie ČR nebo příslušný soud, event. osobně doručí do jejich podatelny, přičemž si nechá převzetí potvrdit pracovníkem podatelny. Plnou moc je oprávněn poškozený odvolat, přičemž tuto skutečnost oznámí zmocněnci a příslušnému útvaru Policie ČR nebo příslušnému soudu. 3.2 USTANOVENÍ ZMOCNĚNCE Poškozený je oprávněn požádat o ustanovení zmocněnce z řad advokátů, avšak současně s uplatněním nároku v trestním řízení na náhradu škody nebo až po jeho uplatnění. Žádost adresuje poškozený příslušnému státnímu zástupci a po podání obžaloby přímo soudu; ti mohou rozhodnout o ustanovení zmocněnce z řad advokátů za sníženou odměnu či bezplatně nebo žádost zamítnout. Může být rozhodnuto o ustanovení zmocněnce z řad advokátů, kterého poškozený navrhne. Návrhem poškozeného není soud sice vázán, nicméně mu může být vyhověno. Společně se žádostí musí poškozený doložit své příjmy a majetkové poměry (potvrzení katastrálního úřadu, že nevlastní nemovitost, event. čestné prohlášení, mzdový výměr, výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku, výpisy z bankovního účtu apod., popřípadě lze použít formulář používaný v občanském soudním řízení formulář 063 o. s. ř., včetně jeho povinných příloh). Pokud je poškozený nezaměstnaný, pak je třeba doložit potvrzení z úřadu práce. Nedoloží-li poškozený svoji nemajetnost, jeho žádost bude zamítnuta. Soud zmocněnce neustanoví, pokud se poškozený včas nepřipojil k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, dále pak v řízení odvolacím či dovolacím. 6 7

6 3.3 VZOR PLNÁ MOC 3.4 VZOR NÁVRH POŠKOZENÉHO NA PŘIZNÁNÍ NÁROKU NA PRÁVNÍ POMOC POSKYTOVANOU ZMOCNĚNCEM BEZPLATNĚ NEBO ZA SNÍŽENOU ODMĚNU P L N Á M O C zmocnitel :... datum narození:... trvalé bydliště:... adresa pro doručování¹:... zmocňuje VZOR Okresní soud v Jičíně Šafaříkova 842 Jičín prostřednictvím Okresního státního zastupitelství Jičín Šafaříkova 842 Jičín V Jičíně dne... VZOR zmocněnce :... datum narození:... trvalé bydliště:... adresa pro doručování¹:... aby ho jako zmocněnec poškozeného dle ustanovení 50 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění zastupoval v trestním řízení, a to ve věci:... vedené v současné době u... pod č.j..... Zmocnitel uděluje zmocněnci tuto plnou moc k tomu, aby za zmocnitele v uvedené věci konal jakékoliv úkony, podával návrhy, žádosti a bral je zpět, přijímal doručované písemnosti, uplatňoval nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky a bral je zpět, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, účastnil se všech úkonů, kterých je oprávněn účastnit se zmocnitel jako osoba poškozená. Plná moc se vztahuje též na veškeré úkony s uvedenou věcí související. V... dne Zmocnitel Plnou moc přijímám: V... dne Zmocněnec ¹vypltnit v případě, že se neshoduje s adresou trvalého bydliště Obviněný (XY):..., nar...., bytem... Stíhaný pro trestný čin krádeže podle 205 odst. 1,2 trestního zákoníku Poškozený(AB):..., nar...., bytem... Věc: Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně ve věci vedené u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, SKPV, Územní odbor Jičín, ČTS:... Přílohy: Potvrzení o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání Rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne... sp. zn.... o úpravě poměrů k nezl.... Potvrzení o výši nájmu Potvrzení o úhradě záloh na služby, které jsou spojeny s užíváním bytu Čestné prohlášení o majetkových poměrech I. Policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, SKPV, Územní odbor Jičín pod ČTS: bylo zahájeno trestní stíhání a sděleno obvinění XY pro skutek, ve kterém je spatřováno spáchání trestného činu krádeže podle 205 odst. 1, 2 trestního zákoníku. Obviněný dne. odcizil z mého domu na adrese.. věci, a to konkrétně.. Celková výše škody tak činí částku v celkové výši. Kč. S náhradou škody jsem se k trestnímu řízení připojil. Žádám, aby mi byl podle 51 odst. 1 tr. řádu přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Návrh odůvodňuji tím, že se jedná o věc skutkově náročnou. Obviněný popírá, že by se trestní činnosti vůči mně dopustil. Já osobně nemám žádné právní znalosti, tedy nejsem schopen svá práva poškozeného řádně uplatňovat. Rovněž nemám dostatek finančních prostředků k hrazení nákladů zmocněnce. Ke svým osobním poměrům uvádím, že jsem nezaměstnaný, přičemž je mi přiznána podpora v nezaměstnanosti ve výši.. Z uvedené částky hradím měsíčně nájemné za byt ve výši Kč, zálohy na služby spojené s užíváním bytu ve výši, výživné na nezletilou dceru. ve výši Kč měsíčně. Zbývající částka je určena na zajištění mých životních potřeb. Nejsem vlastníkem jakékoliv nemovitosti. Z věcí movitých vlastním běžné vybavení domácnosti, které je starší 15 let a je bezcenné. II. Domnívám se, že splňuji veškeré zákonné předpoklady pro přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Z uvedených důvodů n a v r h u j i, aby soud rozhodl, že podle 51a odst. 1 tr. řádu se mi přiznává v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, SKPV, Územní odbor Jičín... pod ČTS:... nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně.... XY 8 9

7 4 ŠKODA 4.2 DŮKAZY K UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY Soud nerozhoduje o povinnosti obviněného k náhradě škody z úřední povinnosti, ale pouze na návrh poškozeného. Nárok na náhradu škody musí být uplatněn vždy proti konkrétní osobě. K návrhu, kterým poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody, je nutno přiložit veškeré písemné doklady prokazující vznik škody a její výši. Je důležité připojit lékařské posudky (ohodnocení bolestného), doklady osvědčující ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, stvrzenky o výdajích na léčbu (účtenky za léky, zdravotní pomůcky atd.), doklad o opravě věci apod. Soud v trestním řízení rozhodne o povinnosti obviněného k náhradě škody tehdy, byla-li dostatečně prokázána výše škody a že za ni obviněný odpovídá. 4.1 ŠKODA ZPŮSOBENÁ TRESTNÝM ČINEM TYPY ŠKOD Škoda na zdraví Za bolest se považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla. Bolestné stanoví lékař dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 44/2001 Sb., o odškodnění bolesti a společenského uplatnění, v platném znění (hodnota jednoho bodu je pro účely náhrady škody stanovena na 120,- Kč). Posuzující lékař hodnotí akutní fázi bolesti a přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím. Náhrada bolestného se poskytuje jednorázově. Náhrada za ztížení společenského uplatnění - Odškodnění ztížení společenského uplatnění má reparovat následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. O odškodnění se zpravidla žádá až po jednom roce od zranění. Náhrada za ztrátu na výdělku - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené trestným činem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu po dobu pracovní neschopnosti/plnou výší nemocenského, přičemž náhrada přísluší i za dobu, kdy poškozenému v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti nenáleží nemocenská. Poškozenému může být případně poskytnuta i náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, event. i ztráty na důchodu. Úhrada nákladů na léčení či nákladů spojených s léčením Lze žádat o úhradu nákladů, jejichž účelem je zlepšení zdravotního stavu poškozeného (poplatky za léky, rehabilitační pomůcky apod.), náklady na ošetřovatelku, výpomoc v domácnosti, cesty k odborným lékařským vyšetřením apod. Náhrada za poškození/odcizení věcí Výše škody je odvozena z ceny poškozených/odcizených věcí, nákladů na uvedení věci do původního stavu (oprava věci, vyčištění oděvu) apod. Odškodnění pozůstalých - Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to: a) manželovi nebo manželce Kč, b) každému dítěti Kč, c) každému rodiči Kč, d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč, e) každému sourozenci zesnulého Kč, f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, Kč, event. lze přiznat náklady pohřbu. 4.3 ROZHODNUTÍ SOUDU Pokud bude soudem v trestním řízení rozhodnuto o náhradě škody, bude rozsudek nebo trestní příkaz doručen poškozenému. Poškozený může proti doručenému rozsudku podat odvolání pouze do výroku o náhradě škody. Proti trestnímu příkazu odpor podávat nemůže. Pokud bude obžalovaný soudem zproštěn obžaloby nebo soud v trestním řízení nepřizná poškozenému nárok na náhradu škody, přestože bude obžalovaný odsouzen, a s nárokem odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, je poškozený oprávněn podat žalobu na náhradu škody k okresnímu soudu příslušnému dle bydliště pachatele. V případě podání žaloby na náhradu škody je poškozený povinen hradit soudní poplatek (5% ze žalované částky, nebude-li soudem osvobozen od jeho úhrady na základě své žádosti); řízení o náhradu škody na zdraví však zpoplatněno není. Pokud rozsudek (trestní příkaz) obsahuje výrok o povinnosti obžalovaného nahradit škodu způsobenou trestným činem, je poškozený oprávněn ji vymáhat poté, kdy rozsudek nabyl právní moci a stal se vymahatelným (rozhodnutí se stává tzv. exekučním titulem), tj. do tří dnů po nabytí právní moci rozhodnutí v případě, že lhůta k plnění v rozsudku určena není. Pokud obviněný v uvedené lhůtě škodu nenahradí, může poškozený na základě tohoto rozhodnutí navrhnout exekuci na majetek obviněného. Byl-li uložen obviněnému podmíněný trest odnětí svobody, zpravidla je mu uložena povinnost k náhradě škody ve zkušební době jako zvláštní podmínka pro osvědčení. Takové rozhodnutí (výrok) sice není exekučním titulem, poškozený však v případě, že obviněný škodu nehradí, může z vlastní iniciativy informovat soud o pasivním chování odsouzeného a dát soudu podnět k přeměně trestu z trestu podmíněného na nepodmíněný. S nárokem na náhradu výše uvedených škod je poškozený oprávněn připojit se k trestnímu řízení

8 4.4 VZOR UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY POŠKOZENÝM 4.5 VZOR ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY Okresní soud v Jičíně Šafaříkova 842 Jičín ke sp. zn.... V Praze dne... VZOR Okresní soud v Jičíně Šafaříkova 842 Jičín VZOR V Praze dne... Žalobce (XY):..., r. č..., bytem... Žalovaný (AB):..., r. č...., bytem... o zaplacení... Kč s příslušenstvím Trestní věc: obžalovaný (AB)..., nar...., bytem... Připojení se poškozené... s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení poškozená (XY)..., nar...., bytem... Příloha: Odborné vyjádření znalce... č.j.... Ve výše uvedené věci jsem byla vyrozuměna o konání hlavního líčení dne... Jednáním obžalovaného, pro které je nyní stíhán/obžalován, mi byla způsobena majetková škoda v celkové výši... Kč. Uvedenou škodu mi obžalovaný způsobil v době od května... do..., kdy mi odcizil z mého rodinného domu na adrese... věci v částce v celkové výši...kč, a to konkrétně věci, jejichž popis, jakož i cena, jsou uvedeny v odborném vyjádření, které vypracoval soudní znalec... dne... pod č. j.... Dále mi obžalovaný odcizil dne... z mé kabelky finanční hotovost ve výši... Kč, kdy mi z uvedené částky vrátil jen částku ve výši... Kč. Uvedeným jednáním mi obžalovaný způsobil škodu v celkové výši...kč. Podle 43 odst. 3 tr. řádu se připojuji jako poškozená s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení a n a v r h u j i, aby soud v odsuzujícím rozsudku podle 228 odst. 1 tr. řádu uložil obžalovanému...povinnost nahradit mi škodu v celkové výši... Kč.... XY Přílohy: dle textu Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu I. Žalobce je vlastníkem budovy č. p. v katastrálním území... a obci..., zapsané na LV č.... u Katastrálního území pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na adrese... Dne do uvedeného domu násilně vniknul žalovaný. Žalovaný způsobil násilným vniknutím žalobci škodu ve výši 900,- Kč, a to tím, že rozbil okno, přičemž náklady na jeho zasklení odpovídají výši uvedené škody. Žalovaný z budovy odcizil notebook TOSHIBA..., který byl žalobcem zakoupen dne v částce 15100,- Kč. Dále odcizil tiskárnu EPSON..., zakoupenou společně s výše uvedeným notebookem za částku ve výši 2000,- Kč. S poukazem na výše uvedené činí škoda částku v celkové výši 18000,- Kč. Důkaz: Pokladní doklad za zasklení okna na částku 900,- Kč Faktura daňový doklad na částku v celkové výši 17100,- Kč (notebook, tiskárna) Výpis z katastru nemovitostí II. Za krádež vloupáním byl žalovaný odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne... sp. zn.... Žalobce byl jako poškozený se svým nárokem na náhradu škody odkázán ve výroku III. rozsudku na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozsudek nabyl právní moci dne... Žalobce se pokusil žalovaného kontaktovat dopisem ze dne..., odeslaným žalovanému doporučeně, za účelem sjednání náhrady škody. Zásilku si však žalovaný nevyzvedl na doručovací poště. Důkaz: Rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne... sp. zn.... Spisem Okresního soudu v Jičíně sp. zn...., který nechť je jako důkaz vyžádán soudem Dopisem ze dne..., včetně obálky a podacího lístku III. S poukazem na výše uvedené žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal p l a t e b n í r o z k a z: Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 18000,- Kč s ročním úrokem z prodlení ve výši 7,75% z částky 18000,- Kč ode dne... do zaplacení a náklady řízení ve výši 900,- Kč za zaplacený soudní poplatek, to vše do patnácti dnů od doručení platebního rozkazu. Pro případ podání včasného odporu žalovaným navrhuje žalobce, aby nadepsaný soud posléze vydal tento r o z s u d e k : Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 18000,- Kč s ročním úrokem z prodlení ve výši 7,75% z částky 18000,- Kč ode dne... do zaplacení a náklady řízení ve výši 900,- Kč za zaplacený soudní poplatek, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.... XY 12 13

9 5 PENĚŽITÁ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem lze nalézt na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=2636&d=192057). 5.3 KOMPENZACE POSKYTOVANÁ OBĚTEM 5.1 POJEM OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů charakterizuje oběť trestného činu jako fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví a rovněž osobu pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Obětí trestného činu ve smyslu uvedeného zákona tedy nemůže být osoba, které vznikla jednáním obviněného např. pouze škoda na majetku. Typicky peněžitou pomoc od státu na základě uvedeného zákona může obdržet oběť, která byla vystavena aktu násilí, kterým jí bylo poškozeno zdraví, a pozůstalí po oběti. 5.2 POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI STÁTEM Stát poskytne peněžitou pomoc v případě, že o vině pachatele trestného činu, kterým byla způsobena škoda na zdraví, bylo rozhodnuto odsuzujícím rozsudkem nebo rozsudkem, kterým byl pachatel pro nepříčetnost zproštěn obžaloby. Podmínkou přiznání pomoci nemusí být vždy vyhlášení (nabytí právní moci) takového rozsudku; v takovém případě však pomoc lze poskytnout pouze tehdy, nejsou-li na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti způsobena škoda na zdraví. Stát poskytne peněžitou pomoc pouze na základě žádosti oběti, kterou oběť doloží řadou písemností k prokázání svých tvrzení: Poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení, nemůže-li oběť takové rozhodnutí připojit, je třeba, aby označila orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení, a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokuj je jí známa. Údaje o škodě a o jejím rozsahu, případně o rozsahu, v jakém již byla uhrazena, a o úkonech, které oběť učinila k vymáhání škody. Doklady, které má oběť k dispozici a které mohou dokázat údaje uvedené shora (přiložit kopie). Kontakt na oběť (adresa, případně telefon). Změní-li se po podání žádosti okolnosti (např. pachatel uhradí škodu v plné výši), je povinen žadatel na tyto okolnosti bezodkladně upozornit Ministerstvo spravedlnosti ČR. Žádost musí být adresována Ministerstvu spravedlnosti České republiky, odbor odškodňování, Vyšehradská 16, Praha 2. Žádost společně s přílohami odeslat doporučeně, event. ji odevzdat v podatelně ministerstva a její převzetí si nechat potvrdit pracovníkem podatelny. K žádosti je vhodné přikládat pouze kopie dokumentů a originály si uschovat společně s kopií žádosti. Obětem se poskytuje náhrada buď formou paušální částky ve výši ,- Kč nebo ve skutečné výši, kterou musí oběť prokázat, nejvíce však ,- Kč. Pozůstalým po zemřelé oběti se poskytuje paušální částka ve výši ,- Kč, celková částka vyplacená všem pozůstalým však nesmí přesáhnout ,- Kč. Jestliže o náhradě škody bylo již rozhodnuto pravomocným rozsudkem, je výše způsobené škody zjištěná v rozsudku závazná pro stanovení pomoci v rozsahu, v jakém o škodě již bylo rozhodnuto. Prokáže-li oběť poté, co jí byla poskytnuta peněžitá pomoc, že jí vzniklá škoda je vyšší, než jaká byla podkladem pro poskytnutí pomoci, lze jí poskytnout na její žádost, podanou do jednoho roku ode dne, kdy se o škodě dověděla, pomoc opětovně; přitom se přihlédne k částkám již vyplaceným. Peněžitá pomoc zahrnuje: náhradu na ztrátu na výdělku; náhradu nákladů, které vznikly oběti v souvislosti s léčením (léky, zdravotnické pomůcky, přibrání osoby pro pomoc v domácnosti, náklady na dopravu v souvislosti s léčením apod.); náhradu nákladů na výživu pozůstalým při úmrtí a náklady pohřbu. Peněžitá pomoc se nevztahuje na odškodnění bolestného. Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti nepodléhá dani z příjmu a nezapočítává se ani do příjmu pro účely výpočtu životního minima. 5.4 V JAKÝCH PŘÍPADECH NELZE O PENĚŽITOU POMOC ŽÁDAT Zákonem jsou stanovené případy, kdy stát peněžitou pomoc neposkytuje. Jsou to případy, kdy oběť: je současně stíhaná jako spoluobviněná osoba v rámci trestního řízení vedenému ve věci trestného činu, v důsledku kterého utrpěla tato osoba zdravotní újmu, nebo byla účastníkem takového trestného činu; neposkytla souhlas s trestním stíháním pachatele a tento souhlas je potřebný pro zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, nebo jestliže takový souhlas odvolala; neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost (např. včas trestný čin neoznámila, jako svědek využila právo odepřít výpověď apod.); požádala o poskytnutí pomoci po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se dověděla o škodě; neprokáže bodové hodnocení za bolest, jehož celková výše nedosahuje hodnoty alespoň 100 bodů. 5.5 VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI Žádost vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR do tří měsíců ode dne podání žádosti/předložení potřebných dokladů. Pokud bude žádost zamítnuta, sdělí ministerstvo důvody, pro které pomoc nebyla poskytnuta. Žádost může být podána opětovně

10 6 DOMÁCÍ NÁSILÍ 6.2 NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ Domácí násilí se vyznačuje psychickým či fyzickým týráním oběti agresorem. Jednání agresora může spočívat ve fyzických útocích na oběť (bití, kopání apod.), psychickém týrání spočívajícím např. v ponižování, zastrašování, vyhrožování, ale i v izolaci oběti od ostatních osob, odmítání vydávání peněz, blokaci odchozích telefonních hovorů apod. Pro domácí násilí jsou charakteristické opakující se útoky agresora (nikoliv např. ojedinělé hádky), které se postupem času stupňují. Oběťmi domácího násilí jsou většinou osoby blízké agresorovi (manželé, děti, prarodiče), přičemž násilí se odehrává většinou za zavřenými dveřmi, beze svědků. Je proto vhodné uchovávat důkazy usvědčující agresora z domácího násilí (fotky, lékařské zprávy, ová korespondence, SMS zprávy, roztrhané oblečení apod.). Níže jsou popsány právní instituty k ochraně práv ohrožené osoby, které může oběť domácího násilí k ochraně svých práv využít. 6.1 VYKÁZÁNÍ Policista je s ohledem na předcházející útoky agresora vůči oběti a důvodnou obavu, že se dopustí dalšího nebezpečného útoku, oprávněn vykázat agresora ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí. Rozhodnutí se vydává na místě samém (policista je povinen vyhotovit písemné rozhodnutí do 24 hodin) a platí po dobu deseti dnů, a to ode dne následujícího po vydání rozhodnutí do 24. hodiny desátého dne (např. když policista vykáže agresora 1. 1., pak lhůta počíná běžet a končí ve 24 hodin). Lhůta nemůže být zkrácena, a to ani se souhlasem ohrožené osoby. Rozhodnout o vykázání lze i v nepřítomnosti agresora. Vykázaná osoba je povinna opustit vymezený prostor a zdržet se vstupu do takového prostoru, na výzvu policisty mu odevzdat klíče od společného obydlí a zdržet se styku s ohroženou osobou. Vykázaná osoba je oprávněna vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci osobní potřeby, osobní cennosti a doklady, jakož i věci nezbytné pro výkon zaměstnání či podnikání, přičemž toto právo může uplatnit po dobu vykázání pouze jedenkrát, a to za účasti policisty. O výkonu tohoto práva policista informuje ohroženou osobu. Policista do tří dnů od vykázání provede kontrolu jeho dodržování. Policista je povinen poučit ohroženou osobu o možnosti využít psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí. Dále poučí ohroženou osobu o možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského soudního řádu. Podáním návrhu na předběžné opatření se desetidenní lhůta vykázání prodlužuje až do pravomocného rozhodnutí soudu o tomto návrhu, resp. až do dne uvedeného v předběžném opatření, bude-li jeho navrhovateli vyhověno. Společně s návrhem na policejní vykázání může oprávněná osoba podat na agresora trestní oznámení. Ohrožená osoba je oprávněna podat návrh na vydání předběžného opatření, na základě kterého bude agresorovi zakázán vstup do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí a zakázán kontakt s ohroženou osobou. Podmínkou pro jeho podání není předchozí vykázání Policií ČR ani podání trestního oznámení. O návrhu by mělo být soudem rozhodnuto do 48 hodin od jeho podání bez slyšení ohrožené osoby i agresora. Návrh by měl být proto: co nejpodrobněji odůvodněn (popis způsobu, intenzity a četnosti/délky trvání útoků; případná závislost agresora na návykových látkách; neschopnost ohrožené osoby zajistit si bezpečí; označení dětí, event. jiných osob žijících ve společném obydlí, včetně popisu toho, jak násilí na ohrožené osobě vnímají; chování násilné osoby k ohrožené osobě; jednání agresora navenek apod.); podpořen důkazy o tvrzených skutečnostech (lékařská zpráva, fotky, rozhodnutí o policejním vykázání, kopie rodných listů dětí, zpráva OSPOD, čestné prohlášení svědků apod.). Pouze obecný popis jednání agresora (např. manžel se na mně často dopouští domácího násilí ) nebude pro soud dostačující. Pokud je návrh na vydání předběžného opatření soudem zamítnut, pak se rozhodnutí o zamítnutí návrhu doručuje pouze navrhovateli. Pokud soud předběžné opatření nařídí, je rozhodnutí doručeno oběma účastníkům a soud zajistí jeho bezodkladný výkon. Prostřednictvím příslušných orgánů je pak agresor vykázán z obydlí, jsou mu odebrány klíče, je mu zakázán kontakt s označenou osobou. Zároveň je mu poskytnuta možnost odnést si ze společného obydlí osobní věci, cennosti a dokumenty, dále věci nezbytné pro výkon povolání či podnikání, event. jiné důležité věci. Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Avšak v případě, že mu předcházelo policejní vykázání, počíná tato lhůta běžet prvním dnem po uplynutí platnosti vykázání. Předběžné opatření může být na návrh ohrožené osoby prodlouženo. Návrh na prodloužení musí být podán po dobu platnosti předběžného opatření. Podmínkou prodloužení je, že bylo zahájeno řízení ve věci samé (např. byla podána navrhovatelem žaloba o zrušení práva společného nájmu bytu, žaloba o vyklizení bytu či domu, žaloba o rozvod manželství, návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem, atd.) a prodloužení je odůvodněno trvajícím stavem ohrožení navrhovatele. Návrh by měl obsahovat rozhodné skutečnosti a údaj o majetkových a jiných poměrech účastníků a vztazích ke společnému obydlí. Lhůta platnosti předběžného opatření neskončí dříve, než soud rozhodne o jeho prodloužení. V případě prodloužení předběžné opatření zaniká nejpozději do jednoho roku od jeho nařízení. Není rovněž vyloučeno, aby ohrožená osoba podala návrh na vydání předběžného opatření opětovně poté, co se agresor vrátí domů a domácí násilí pokračuje.ěnuje pomoci obětem trestných činů od června 2011 a obviněným a podpora při hledání pracovního uplatnění. Poradenství je poskytováno zdarma v poradnách v Praze a Ústí nad Labem a jeho součástí je i mobilní poradna pro klienty, pro něž je návštěva nedostupná

11 RUBIKON Centrum se věnuje pomoci obětem trestných činů od června 2011 v rámci projektu Pomoc obětem a pachatelům trestných činů. Obětem trestných činů nabízíme vedle právního poradenství také psychosociální a pracovní poradenství. Poradenství je zaměřeno na posílení sociálních dovedností, které oběť potřebuje pro úspěšné vyřešení problémů souvisejících se skutečností, že se stal trestný čin a k návratu do plnohodnotného běžného života. Zároveň je cílem pomoci obětem setrvat na trhu práce nebo najít práci. Součástí poradenství je seznámení s právy a povinnostmi oběti v průběhu trestního řízení a řízení týkajícího se odškodnění, zastupování oběti v trestním řízení ve formě zmocněnce, asistence oběti při řešení následků trestného činu, řešení dalších právních problémů, psychosociální pomoc, zprostředkování možnosti mediace mezi poškozeným a obviněným a podpora při hledání pracovního uplatnění. Poradenství je poskytováno zdarma v poradnách v Praze a Ústí nad Labem a jeho součástí je i mobilní poradna pro klienty, pro něž je návštěva nedostupná. Kontaktní údaje: RUBIKON Centrum Korunní 101, Praha 3 tel.: , web: Pobočka Ústí nad Labem Velká Hradební 2, Ústí nad Labem tel.: ,

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem.

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem. Úvod Každý z nás se může v životě setkat s protiprávním jednáním jiných osob, můžeme se stát poškozeným, oznamovatelem či svědkem v této události. To protiprávní jednání, které označujeme jako trestný

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz

Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Praktikum z občanského práva procesního

Praktikum z občanského práva procesního Brno International Business School Praktikum z občanského práva procesního Ilona Schelleová Karel Schelle, jr. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více