Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz"

Transkript

1 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava-Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Poskytujeme sociální, psychologické poradenství a právní informace před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Pomoc poskytujeme po nezbytně dlouhou dobu (pokud plní svůj účel). Služby poskytujeme bezplatně. OBĚTI, KTERÁ NEOVLÁDÁ ČESKÝ JAZYK, poskytne naše občanská poradna informace pouze v případě, že se dostaví s tlumočníkem. V této brožurce naleznete INFORMACE POSKYTOVANÉ NAŠÍ ORGANIZACÍ A DALŠÍMI SUBJEKTY ZAPSANÝMI V REGISTRU POSKYTOVATELŮ POMOCI OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ: o službách, které poskytujeme o právech oběti podle zákona o obětech trestných činů o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu

2 2 průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm PRÁVA OBĚTI DLE ZÁKONA: Právo na poskytnutí odborné pomoci Máte právo na sociální a psychologické poradenství, které je poskytováno bezplatně. Advokát může poskytnout také právní pomoc (za úplatu nebo bezplatně). Právo na informace Máte právo na přístup k informacím, které se týkají trestného činu, jehož jste obětí. U jednotlivých organizací získáte následující informace: Informace poskytované naší organizací a dalšími subjekty zapsanými v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů: informace o službách, které poskytujeme, o jejich rozsahu, o bezplatnosti poskytované služby, o organizacích, které poskytnou službu, pokud ji naše organizace neposkytuje (včetně předání kontaktu) o právech oběti podle zákona o obětech trestných činů o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm Informace poskytované policií, policejním orgánem nebo státním zástupcem vždy při prvním kontaktu s Vámi. Informace musí být písemné a musí být také srozumitelně ústně vysvětleny: u kterého orgánu můžete oznámit, že se stal trestný čin a předání kontaktu na tento orgán informace o organizacích poskytujících odbornou pomoc obětem trestných činů (včetně předání kontaktů) podmínky bezplatného poskytnutí odborné pomoci podmínky pro vznik práva na opatření k zajištění bezpečí podle trestního řádu u kterého orgánu získáte další informace, týkající se trestného činu, jehož jste obětí jaké jsou další etapy řízení po podání trestního oznámení a jaká je úloha oběti (poškozeného) v těchto etapách u kterého orgánu získáte další informace podle tohoto zákona (včetně kontaktu na tento orgán) podmínky a rozsah práva na peněžitou pomoc, včetně lhůt pro podání žádosti

3 3 u kterého orgánu a jak se můžete domáhat nápravy, pokud orgán veřejné moci porušuje Vaše práva nebo Vám brání v jejich uplatnění o jakou ochranu Vašich práv můžete požádat, pokud máte bydliště v jiném členském státě EU jaká jsou Vaše další práva podle zákona o obětech trestných činů Informace poskytované oběti dalšími orgány veřejné moci a zdravotnickými zařízeními: V případě, kdy je místem prvního kontaktu s obětí obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad sdělí Vám: u kterého orgánu můžete oznámit, že se stal trestný čin a předá kontakt na tento orgán informace o organizacích poskytujících odbornou pomoc obětem trestných činů, taktéž včetně předání kontaktů V případě, kdy je místem prvního kontaktu s Vámi zdravotnické zařízení, poskytne Vám informace o organizacích poskytujících odbornou pomoc obětem trestných činů, včetně předání kontaktů. Další informace poskytované obětem trestných činů: Na požádání Vám orgány činné v trestním řízení (dále jen OČTŘ), tj. Policie ČR, státní zastupitelství a soud, poskytnou informace o: pravomocném rozhodnutí, kterým trestní řízení skončilo, nebo že trestní řízení nebylo zahájeno o stavu trestního řízení (s výjimkou případů, kdy by tato informace mohla ohrozit dosažení účelu trestního řízení) Na požádání Vám věznice, zdravotnické zařízení nebo ústav, kde odsouzený vykonává ochranné léčení nebo zabezpečovací detenci, poskytnou bezodkladně, nejpozději do 24 hodin informace o: propuštění nebo útěku obviněného/odsouzeného přerušení výkonu trestu odnětí svobody obviněného/odsouzeného o změně ochranného léčení z ústavního na ambulantní o změně zabezpečovací detence na ochranné léčení o vydání obviněného/odsouzeného do jiného státu Tato žádost se podává v přípravném řízení policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a v řízení před soudem soudu, který rozhodoval v prvním stupni. OČTŘ ji potom postoupí příslušnému zařízení.

4 4 HROZÍ-LI OBĚTI NEBEZPEČÍ při pobytu obviněného/odsouzeného na svobodě, informuje policejní orgán oběť o výše uvedených skutečnostem i v případě, kdy o to sama nepožádala. nebo Existuje-li DŮVODNÁ OBAVA O BEZPEČÍ OBĚTI, podává policejní orgán informaci o propuštění nebo uprchnutí obviněného/odsouzeného vždy a to i bez předchozí žádosti oběti o tuto informaci. Veškeré informace musí být obětem podány SROZUMITELNĚ s ohledem na věk, rozumovou a volní vyspělost, zdravotní stav včetně psychického. Některé informace musí být poskytnuty nejen písemně i ústně (např. informace podané při prvním kontaktu policií nebo státním zástupcem viz. kapitola Informace podávané policií, policejním orgánem nebo státním zástupcem ), některé postačí předat pouze písemně. Právo oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím Příslušník Policie České republiky, Vězeňské služby, celník, vojenský policista a strážník obecní policie provedou úkon nebo přijmou opatření k zajištění bezpečí oběti, pokud dochází k jejímu ohrožení. Řídí se při tom zákony, upravujícími činnost těchto orgánů. Krátkodobou ochranu poskytne Policie České republiky, dle zákona o policii. Může se jednat o fyzickou ochranu, dočasnou změnu pobytu ohroženého, použití zabezpečovací techniky nebo poradensko-preventivní činnost. Krátkodobou ochranu lze poskytnout i osobám blízkým oběti. Realizuje se však pouze se souhlasem osoby, které má být poskytnuta. Vykázání osoby ze společné domácnosti provádí Policie České republiky dle zákona o policii. Vykázání lze provést pokud (především s ohledem na předchozí útoky) lze předpokládat, že se vykazovaná osoba dopustí dalšího nebezpečného útoku. Policista proto může vykázat agresora z obydlí, které sdílí společně s ohroženou osobou. Vykázání lze provést i v nepřítomnosti vykazovaného. Vykázání trvá po dobu 10 dní a tuto dobu nelze nijak zkrátit. Naopak dobu vykázání lze prodloužit podáním návrhu na předběžné opatření k soudu. Vykázání oznámí policista ústně a následně o něm předá písemné potvrzení (včetně vymezení prostoru a poučení o právech a povinnostech). Vykázaný může proti vykázání podat námitky, po dobu rozhodování o námitkách však vykázání stále platí. Vykázaný je povinen opustit neprodleně vymezený prostor, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, vydat policistovi všechny klíče od tohoto prostrou a zdržet se kontaktu s ohroženou osobou. Má právo vzít si své osobní věci a věci nutné k výkonu povolání. Policista poučí vykázaného o možnostech ubytování a požádá ho o sdělení adresy pro doručování. Policista také poučí ohroženou osobu o možnosti podat návrh na předběžné opatření k soudu, o možnosti využít služby poskytované obětem trestných činů a o následcích uvedení nepravdivých údajů. Kopii záznamu o vykázání zasílá policista intervenčnímu centru (psychologická pomoc obětem násilí), soudu a orgánu sociálně právní ochrany dětí (když v domácnosti žije nezletilé dítě) a to ve lhůtě do 24 hodin od vstupu policisty do obydlí.

5 5 3 dny po vykázání policista provede kontrolu dodržování tohoto opatření. O všech skutečnostech pořizuje policista záznam. Právo na ochranu soukromí Ochrana osobních údajů obětí se řídí trestním řádem. Orgány činné v trestním řízení nesmějí v přípravném řízení (tj. v době do podání obžaloby k soudu) zveřejnit informace umožňující identifikaci podezřelého/obviněného, poškozeného (oběti), zúčastněné osoby nebo svědka. Nesmí také zveřejňovat informace, které s trestným činem nesouvisí. Ani osoby, kterým byly poskytnuty nezveřejnitelné informace (např. znalci, advokáti, lékaři), nesmí tyto informace zveřejnit (o tomto musí být poučeni). Zvýšená ochrana je poskytována nezletilým a poškozeným trestnými činy proti životu a zdraví, obchodování s lidmi, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, týrání, únosu dítěte nebo osoby stižené duševní poruchou a nebezpečného pronásledování (tzv. stalking). Jména a bydliště těchto osob nesmí být zveřejněna ani po skončení trestního řízení. Zákaz se může vztahovat i na další skutečnosti, pokud o tom rozhodne soud. Informace z odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, které nebyly použity jako důkaz v řízení před soudem, nesmí být zveřejněny bez souhlasu osoby, které se týkají. Informace, na které se vztahuje zákaz, lze zveřejnit v omezené míře pro účely vyšetřování trestného činu nebo vyžaduje-li to veřejný zájem (např. při varování veřejnosti nebo pátrání po pachateli). Lze je také zveřejnit, pokud s tím osoba, které se týkají, výslovně souhlasí. Zemřela-li tato osoba, může souhlas udělit její manžel, partner, děti nebo rodiče. U osoby mladší 18 let nebo osoby zbavené či omezené v právní způsobilosti dává souhlas její zákonný zástupce. Souhlas za zemřelého poškozeného nemůže dát pachatel. Pokud o to Vy nebo Váš zástupce požádáte, vedou se údaje o bydlišti, adrese, místě výkonu práce, osobních, majetkových a rodinných poměrech odděleně, tak, aby k nim měly přístup pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby ČR činní v dané věci. Nutné údaje jsou však zpřístupněny, je-li to nutné k dosažení účelu trestního řízení nebo uplatnění práva na obhajobu. O zpřístupnění informací se provádí zápis. Právo na ochranu před druhotnou újmou Máte právo požádat, aby při provádění úkonů bylo zabráněno Vašemu kontaktu s osobou, kterou jste označili za pachatele nebo která je podezřelá/obviněná ze spáchání trestného činu vůči Vám. Příslušné orgány jsou povinny této žádosti vyhovět, pokud se jedná o oběť zvlášť zranitelnou (např. dítě) a není-li to v rozporu s povahou prováděného úkonu. Pokud žádosti nelze vyhovět, zajistí příslušný orgán, aby bylo zabráněno kontaktu mezi Vámi a podezřelým/obviněným/pachatelem před zahájením a po skončení úkonu.

6 6 Otázky z intimních oblastí Vašeho života Vám mohou být pokládány jen, když je to nezbytné pro trestní řízení. Tyto otázky jsou kladeny šetrně, obsahově vyčerpávajícím způsobem, tak, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat. Formulace musí být přizpůsobena věku, osobních zkušenostem a psychickému stavu dotazovaného. Máte právo podat námitky proti zaměření otázky, námitka se zaznamenává do protokolu. O důvodnosti takové námitky rozhodne vyslýchající. Máte právo požádat, abyste byli vyslýcháni osobou stejného nebo opačného pohlaví. Takovéto žádosti je nutné vyhovět u zvlášť zranitelné oběti (pokud tomu nebrání důležité důvody). Důvody zamítnutí se poznamenají do protokolu. Zvláště zranitelná oběť má právo požádat o tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví. Této žádosti není vyhověno pouze v případě, že není možné odložit provedení úkonu nebo zajištění tlumočníka požadovaného pohlaví. Výslech zvláště zranitelné osoby se provádí citlivě, s ohledem na konkrétní okolnosti. Je-li to možné, provádí výslech vyškolená osoba. Vyškolená osoba provádí výslech vždy, jedná-li se o dítě (s výjimkou neodkladných úkonů nebo nelze-li takovou osobu zajistit). Probíhá tak, aby nemusel být později znovu opakován. V případě, že je nutné výslech opakovat, měl by být vyslýchající tentýž jako při prvním výslechu. Nepřeje-li si zvlášť zranitelná osoba vizuální kontakt s podezřelým/obviněným/pachatelem, učiní se potřebná opatření, aby k takovému kontaktu nedošlo (nebrání-li tomu závažné důvody). Využije se zejména audiovizuální techniky. Nesmí však být porušeno právo na obhajobu. Právo na doprovod důvěrníkem Máte právo, aby Vás k úkonům trestního řízení doprovázel důvěrník. Důvěrník je fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, kterou si sami zvolíte. Poskytuje zejména psychickou podporu. Může být zároveň Vaším zmocněncem, tj. zastupovat Vás v trestním řízení činit Vaším jménem návrhy, podávat žádosti nebo opravné prostředky, účastnit se procesních úkonů, kterých se můžete účastnit také Vy). Důvěrníkem nemůže být ten, kdo v případu figuruje jako obviněný, obhájce, svědek, znalec nebo tlumočník. Důvěrník nesmí zasahovat do provedení úkonu. Ve výjimečných případech lze přítomnost důvěrníka u provádění úkonu vyloučit. V případě, že se nejedná o neodkladně prováděný úkon, můžete si zvolit důvěrníka jiného. Právo prohlásit jaký dopad má trestný čin na život oběti V kterémkoli stádiu trestního řízení máte právo učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na Váš dosavadní život. Toto prohlášení může být i písemné.

7 7 Právo na peněžitou pomoc Máte právo na peněžitou pomoc poskytovanou státem. Za jakých podmínek Vám pomoc může být poskytnuta, stanoví zákon o obětech trestných činů. Žádosti vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Na peněžitou pomoc má právo oběť, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví nebo způsobena těžká újma na zdraví. Dále pozůstalí po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela. Nárok na peněžitou pomoc vzniká manželovi, rodiči, registrovanému partnerovi, dítěti nebo sourozenci zemřelého, pokud žili ve společné domácnosti, a osobě, ke které měl zemřelý vyživovací povinnost. Právo na peněžitou pomoc má také oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě oběť trestného činu týrání svěřené osoby, vznikla-li jim nemajetková újma. Ublížením na zdraví se rozumí narušení zdravotního stavu oběti, které po dobu nejméně 3 týdnů znesnadňuje obvyklý způsob života a vyžaduje lékařské ošetření. Těžkou újmou na zdraví je vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení končetiny, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy a porucha zdraví trvající nejméně 6 týdnů. Peněžitá pomoc slouží k překlenutí zhoršené sociální situace po spáchání trestného činu. Jedná se o jednorázově vyplacenou částku, která slouží k úhradě odborně poskytnuté psychoterapie nebo fyzioterapie nebo obdobné služby směřující k nápravě nemajetkové újmy. Peněžitá pomoc se poskytuje pouze v případě, že škoda vznikla trestným činem a nebyla plně nahrazena. Pomoc se poskytne, je-li pachatel uznán vinným nebo zproštěn viny pro nepříčetnost. Rozhodnutí však nemusí být dosud pravomocné. Náleží i v případech, kdy trestní řízení bylo zastaveno pro nepřípustnost (např. amnestie nebo promlčení), zastaveno pro naplnění svého účelu (např. pachatel nahradil škodu) nebo pokud o skutku již bylo rozhodnuto jiným orgánem a toto opatření je dostatečné (např. v přestupkovém řízení). Pomoc se neposkytne, pokud je oběť spoluobviněným, nedala souhlas se stíháním pachatele (je-li souhlas podmínkou trestního řízení) nebo neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost (zejména nepodala trestní oznámení nebo využila svého práva odepřít výpověď). V případě ublížení na zdraví se poskytne pomoc v paušální částce ,-Kč nebo ve výši prokázaných nákladů (léčení, ztráta na výdělku) do maximální částky ,-Kč. Při způsobení těžké újmy na zdraví činí paušální částka pomoci ,-Kč nebo výši prokázaných nákladů až do maximální částky ,-Kč. Pozůstalým po oběti se vyplatí jednorázová částka ,-Kč, v případě sourozence zemřelé oběti v částce ,-Kč. Celkově vyplacená částka více osobám nesmí přesáhnout ,-Kč, v takovém případě se částky vyplacené jednotlivým osobám přiměřeně krátí. Oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítěti, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, jsou uhrazeny náklady na poskytnutí odborné psychoterapeutické nebo

8 8 fyzioterapeutické nebo obdobné péče až do výše ,-Kč, pokud už nebyla pomoc poskytnuta z jiných výše uvedených důvodů (ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví, smrt). Od částky peněžité pomoci se odečítají částky zaplacené jako náhrada škody. Pokud byla výše škody již vyčíslena pravomocným rozsudkem soudu, jsou částky uvedené v rozsudku závazné i pro účely posuzování výše peněžité pomoci. Pokud oběť po vyplacení peněžité pomoci prokáže, že vzniklá škoda ještě vzrostla, může o vyplacení pomoci požádat opětovně. Peněžitá pomoc může být snížena nebo nepřiznána s ohledem na sociální situaci oběti (výdělkové a majetkové poměry), dle míry spoluzavinění škody a nakolik oběť využila zákonných možností vymáhání náhrady škody (např. v občanskoprávním nebo trestním řízení, u pojišťovny apod.) O peněžité pomoci rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti České republiky na písemnou žádost oběti. Přijetí žádosti ministerstvo písemně potvrdí a rozhodne o ní do 3 měsíců od zahájení řízení o žádosti. Tuto lhůtu je v odůvodněných případech možné prodloužit až o 30 dnů. Žádost musí být podána nejpozději do 2 let, od okamžiku, kdy se oběť dozvěděla, že jí vznikla újma, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu, kterým byla újma způsobena. Pro žadatele, kteří neovládají český jazyk, může být jednáno v jazyce slovenském nebo anglickém (včetně písemností). Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat opravný prostředek. Lze však podat žalobu ke správnímu soudu. Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení oběti, datum narození a adresu bydliště přílohy: rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení. Pokud nelze takové rozhodnutí dodat, tak uvést název orgánu činného v trestním řízení, který o trestném činu naposledy jednal a údaje o podezřelé osobě (pokud jsou žadateli známy) údaje o škodě nebo nemajetkové újmě, která oběti trestným činem vznikla rozsah, rozsah již poskytnuté náhrady a jakým způsobem již oběť uplatnila své právo na náhradu škody doklady o majetkových a výdělkových poměrech oběti doklady prokazující výše uvedené skutečnosti (lze nahradit čestným prohlášením) oběť, které byla způsobena škoda na zdraví (ublížení na zdraví nebo těžká újma na zdraví), doloží i lékařské potvrzení pozůstalí po oběti - doklady, prokazující oprávněnost nároku na peněžitou pomoc (že je pozůstalým) a kolik osob celkem tento nárok splňuje.

9 9 Žadatel je povinen neprodleně ministerstvu nahlásit veškeré změny, které mohou mít vliv na rozhodování o peněžité pomoci. Úředník ministerstva je oprávněn při posuzování žádosti nahlížet do spisů orgánů činných v trestním řízení. Poskytnutím pomoci přechází právo oběti na náhradu škody vůči pachateli na stát a to v rozsahu poskytnuté pomoci. Ministerstvo také působí v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování pomoci obětem trestných činů. Situace, které nejsou upraveny přímo zákonem o pomoci obětem trestných činů, se řídí občanským zákoníkem. PRÁVA POŠKOZENÝCH PODLE TRESTNÍHO ŘÁDU Poškozeným je osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma nebo se pachatel na jeho úkor obohatil. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poučit poškozeného o jeho právech a poskytnout mu možnost je plně uplatnit. Právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení Poškozený má právo: činit návrhy na doplnění dokazování nahlížet do spisů orgánů činných v trestním řízení účastnit se sjednávání dohody o vině a trestu účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání před skončením řízení se k věci vyjádřit navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku nařídil obžalovanému nahradit vzniklou škodu a újmu v penězích nebo vydat předmět bezdůvodného obohacení.

10 10 Návrh lze podat nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. V případě dohody o vině a trestu, nejpozději při prvním jednání o této dohodě. O tomto musí být poškozený poučen. právo učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl trestný čin na jeho dosavadní život právo vzdát se svých procesních práv výslovným prohlášením sděleným orgánu činnému v trestním řízení Je-li poškozených více, může soud rozhodnout, že jejich práva bude vymáhat zvolený společný zmocněnec nebo zmocněnci. Návrh na náhradu vzniklé škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení obsahuje: uvedení důvodu a výše nároku doklady o vzniku důvodu odůvodnění výše nároku Pokud již bylo rozhodnuto o náhradě škody v občanskoprávním nebo jiném řízení, nelze podat návrh podle trestního řádu. Nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení přechází o na právní nástupce poškozeného (např. dědice). Předpokládanou výši náhrady škody lze i před rozhodnutím soudu zajistit z majetku obviněného. To znamená, že pachatel nesmí disponovat s majetkem, který je označen v rozhodnutí, nesmí ho prodat ani převést na jinou osobu. Zajištění navrhuje poškozený nebo státní zástupce, rozhoduje o něm soud (v přípravném řízení, tj. do podání obžaloby k soudu, státní zástupce na návrh poškozeného). Proti rozhodnutí je možné podat stížnost. Zajistit nelze věci, které vylučuje zákon (např. osobní věci, základní vybavení domácnosti, věci, které pachatel potřebuje k výkonu svého povolání, sociální dávky ). O zajištění majetku pachatele musí být poškozený vždy vyrozuměn. Soud (státní zástupce) zajištění majetku zruší, pokud pachatel nebo někdo v jeho prospěch složí na účet soudu peněžitou částku (tzv. jistotu) ve výši předpokládané hodnoty nároku poškozeného. Průběh trestního řízení a postavení oběti v něm Přípravné řízení Všechny úkony před podáním obžaloby k soudu. Zahrnuje i postup před zahájením samotného trestního stíhání, kdy policie prověřuje, zda je stal nebo nestal trestný čin (fáze objasňování a prověřování).

11 11 Po zahájení trestního stíhání nastává fáze vyšetřování, kdy je sděleno obvinění podezřelému a policie shromažďuje veškeré důkazy k podání obžaloby. Přípravné řízení probíhá v těchto fázích: 1) je podáno trestní oznámení, podnět nebo policie z vlastních poznatků zjistí, že mohl být spáchán trestný čin policie prověřuje a objasňuje, zda k tomu opravdu došlo. Pokud ano: 2) Policie sepíše záznam o zahájení úkonů trestního řízení a zahájí fázi vyšetřování 3) probíhá vyšetřování: obstarávání podkladů, podávání vysvětlení (výpovědi svědků), znalecké posudky, ohledání věcí a místa činu, daktyloskopické stopy, provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů 4) podle výsledků vyšetřování může následovat: odevzdání věci jinému orgánu (např. na přestupkové řízení, ke kárnému řízení, správnímu řízení) dočasné odložení trestního stíhání (např. když se nepodařilo zjistit všechny skutečnosti) odložení věci usnesením policie nebo státního zástupce. Odložení věci musí být oznámeno poškozenému (pokud je znám) a poškozený má právo proti usnesení podat stížnost, která má odkladný účinek. Věc lze odložit například proto, že pachatel není trestně stíhatelný, zemřel, byl pro stejný trestný čin již jednou odsouzen, trestný čin je promlčený, byla udělena milost nebo amnestie, poškozený nedal souhlas s trestním stíháním je zahájeno trestní stíhání: 5) Vyšetřování dále pokračuje a v této fázi může dojít také k předání věci Probační a mediační službě České republiky (PMS) za účelem: mediace mezi obětí a pachatelem tj. zprostředkování mimosoudního jednání mezi poškozeným a pachatel o náhradě škody nebo nemateriální újmy způsobené trestným činem. Na PMS se může obrátit i sám poškozený. Cílem mediace je smír (dohoda) mezi poškozeným a pachatelem, včetně morálního zadostiučinění. Mediace je dobrovolná, pracovník PMS (mediátor) je nestranným prostředníkem. další restorativní činnosti probace dohled nad obviněným (odsouzeným) zda vede řádný život a plní povinnosti a omezení mu stanovené, motivace a pomoc při řešení problémů obviněného. Cílem je znovuzačlenění pachatele do společnosti. Probačním dohledem lze například nahradit vazbu obviněného. 6) Skončení vyšetřování a předložení spisu státnímu zástupci. Také státní zástupce může věc předat PMS k výše uvedeným činnostem. 7) Státní zástupce může:

12 12 postoupit věc - např. na přestupkové řízení, ke kárnému nebo správnímu řízení přerušit trestní stíhání - pokud pro nepřítomnost obviněného nelze věc řádně objasnit, nelze pachatele pro vážné onemocnění postavit před soud, je navrženo předání trestního stíhání do ciziny, byl pachatel vydán do ciziny nebo vyhoštěn. zastavit trestní stíhání pokud se skutek nestal, není trestným činem, neprokázala se vina, trestní stíhání je nepřípustné (pachatel není trestně stíhatelný, zemřel, byl pro stejný trestný čin již jednou odsouzen, trestný čin je promlčený, byla udělena milost nebo amnestie, poškozený nedal souhlas s trestním stíháním ), pachatel byl v době spáchání činu nepříčetný, zanikla trestnost činu. Proti zastavení trestního stíhání může poškozený podat stížnost, která má odkladný účinek. odklonit trestní stíhání: podmíněné zastavení trestního stíhání (pachatel se k činu přiznal, nahradil škodu nebo vydal bezdůvodné obohacení) pachateli se stanoví zkušební doba narovnání - pachatel se k činu přizná, nahradí škodu nebo vydá bezdůvodné obohacení a složí na účet soudu peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti. S narovnáním musí souhlasit pachatel i poškozený, ale zároveň mají právo podat stížnost s odkladným účinkem. odstoupení od trestního stíhání pouze u mladistvých pachatelů pokud trestní stíhání není účelné nebo není nutné k odvrácení mladistvého od páchání další trestní činnosti. Poškozený může podat stížnost, která má odkladný účinek. podání obžaloby: 8) Podání obžaloby státní zástupce podává obžalobu k soudu a tímto úkonem končí přípravné řízení. Práva poškozeného v přípravném řízení: právo na poučení při prvním kontaktu jsou orgány činné v trestním řízení povinny písemně poučit poškozeného o jeho právech právo na informace o průběhu trestního řízení poškozený může kdykoli požadovat informace o stavu řízení právo nahlížet do spisu, pořizovat z něj opisy a kopie v průběhu celého trestního řízení. Ze závažných důvodů lze odepřít, poškozený pak může podat státnímu zástupci žádost o přezkoumání důvodů zamítnutí. Kopie může poškozený pořizovat pouze na své náklady, opisy lze pořídit např. vyfotografováním dokumentů mobilním telefonem nebo fotoaparátem. právo činit návrhy na doplnění dokazování právo žádat informace o propuštění nebo útěku pachatele (viz. výše). Poškozený musí být o tomto svém právu poučen.

13 13 právo podat trestní oznámení právo požádat o vyrozumění o učiněných opatřeních Bez této výslovné žádosti policie výsledek řízení poškozenému nesděluje! Při podání vysvětlení nebo trestním oznámení je nutné do protokolu uvést větu: Žádám, abych byl/a do jednoho měsíce vyrozuměn/a o učiněných opatřeních. právo souhlasit/nesouhlasit s trestním stíháním U některých přesně vymezených trestných činů je možné pokračovat v trestním stíhání pouze se souhlasem poškozeného. Např. ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, ohrožení pohlavní nemocí, omezování osobní svobody, podvodu, krádeže, nebezpečné pronásledování a dalších. Souhlasu je třeba, pokud pachatelem je příbuzný obviněného v pokolení přímém, sourozenec, manžel (partner, druh). Souhlas s trestním stíháním je možné vzít kdykoli zpět (dokud se soud neodebere k závěrečné poradě). Souhlasu není třeba, pokud byl dán v tísni vyvolané výhrůžkami, závislostí na pachateli, pokud poškozený není schopen dát souhlas pro duševní poruchu nebo chorobu, je mladší 15 let nebo mu trestným činem byla způsobena smrt. Pokud poškozený vezme souhlas zpět, nemůže ho už znovu udělit! právo žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policie. právo nechat se zastupovat zmocněncem Zmocněnec je jakákoli fyzická osoba, kterou si poškozený zvolí jako svého zástupce (na základě plné moci), může jím být i advokát. Zmocněncem nemůže být osoba, která v daném trestním řízení vystupuje jako svědek, znalec nebo tlumočník. Zmocněnec je oprávněn za poškozeného činit návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky, být přítomen všem procesním úkonům, kterým má právo být přítomen poškozený. právo na bezplatnou pomoc ustanovenou soudem nebo Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud poškozený osvědčí soud nemajetnost, může mu soud pro účely vymáhání náhrady škody ustanovit advokáta bezplatně nebo za sníženou úhradu. Návrh podává poškozený soudu. ČAK může ustanovit advokáta ze svých řad pro bezplatnou právní poradu (v rozsahu 15 minut), případně ustanovit advokáta k poskytnutí právních služeb ve větším rozsahu bezplatně nebo za sníženou odměnu (tzv. pro bono). Žádost se podává pouze písemně na adresu ČAK v Brně. právo žádat mediaci a právo souhlasit/nesouhlasit s mediací (mediace viz. výše)

14 14 právo používat v trestním řízení mateřského jazyka nebo jazyka, které ovládá - orgány činné v trestním řízení jsou povinny zajistit tlumočníka. právo na náhradu škody viz. výše náhradu škody lze vymáhat v trestním řízení, v občanskoprávním řízení, mimosoudní dohodou (např. při mediaci). Lze také žádat o peněžitou pomoc od státu (u ministerstva spravedlnosti). právo podávat opravné prostředky stížnosti proti usnesení: o odložení věci o postoupení věci jinému orgánu o zastavení trestního stíhání o podmíněném zastavení trestního stíhání o schválení narovnání o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání odložení věci schválením narovnání Práva a povinnosti svědka v přípravném řízení: povinnost dostavit se k podání vysvětlení nebo výslechu (pořádková pokuta až do výše 50000,-Kč) právo být poučen právo na právní pomoc advokáta, kterého si předvolaná osoba sama zajistí právo odepřít výpověď pokud je podezřelým příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, manžel (partner, druh), pokud by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, příbuznému nebo osobě blízké. Právo odepřít výpověď se nevztahuje na trestné činy, u kterých platí oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví, týrání, padělání peněz, přijetí úplatku, nedovolené držení a výroba zbraní a další). Neoznámení takového činu je taktéž trestným činem. zákaz výslechu o utajovaných skutečnostech, nebo pokud by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti. právo na ochranu pokud svědkovi nebo jeho blízkému hrozí z důvodu podání svědectví újma na zdraví nebo vážné nebezpečí porušení jeho práv. Ochrana svědka zahrnuje přestěhování, utajování totožnosti, osobní ochranu, pomoc se začleněním v novém sociálním prostředí. právo na svědečné náhrada nutných výdajů na cestovné a náhrada ušlého výdělku zvláštní režim platí pro výslech osoby mladší 15 let např. je prováděn za přítomnosti rodičů, pedagoga, orgánu soc. právní ochrany dětí a provádí se tak, aby nemusel být v budoucnu opakován.

15 15 Řízení před soudem Řízení před soudem začíná podáním obžaloby a končí nabytím právní moci rozhodnutí ve věci. Před nařízením hlavního líčení může proběhnout tzv. předběžné projednání obžaloby je nařízeno soudem v případech, kdy má obžaloba takové vady, že nemůže být nařízeno hlavní líčení. Koná se obvykle neveřejně. Výsledkem tohoto úkonu může být: zastavení trestního stíhání - pokud se skutek nestal, není trestným činem, neprokázala se vina, trestní stíhání je nepřípustné (pachatel není trestně stíhatelný, zemřel, byl pro stejný trestný čin již jednou odsouzen, trestný čin je promlčený, byla udělena milost nebo amnestie, poškozený nedal souhlas s trestním stíháním ), pachatel byl v době spáchání činu nepříčetný, zanikla trestnost činu. přerušení trestního stíhání - pokud pro nepřítomnost obviněného nelze věc řádně objasnit, nelze pachatele pro vážné onemocnění postavit před soud, je navrženo předání trestního stíhání do ciziny, pachatel byl vydán do ciziny nebo vyhoštěn. vrácení věci státnímu zástupci k došetření k odstranění vad, které nelze odstranit při soudním jednání postoupení věci - např. na přestupkové řízení, ke kárnému řízení, správnímu řízení předložení věci nadřízenému soudu k posouzení příslušnosti rozhodování podmíněné zastavení, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání viz. přípravné řízení (pokud se pachatel dozná, nahradí škodu, zaplatí peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti a je dosaženo účelu trestního řízení). Odstoupení je možné jen u mladistvých. Soud v těchto případech spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. Poškozený má právo podat stížnosti proti vydání těchto usnesení. Hlavní líčení nebo vydání trestního příkazu pokud nenastanou výše uvedené skutečnosti soud: nebo nařídí hlavní líčení ve věci v průběhu hlavního líčení soud prozkoumává obvinění uvedená v obžalobě a rozhoduje o vině a trestu obžalovaného. Hlavní líčení je veřejné, podle závažnosti trestného činu rozhoduje buď samosoudce, nebo soudní senát. vydá trestní příkaz u méně závažných trestných činů. Jedná se tzv. zkrácené řízení, kdy není nařizováno hlavní líčení, ale samosoudce rozhodne bez veřejného zasedání pouze podle důkazů ve spise. Proti trestnímu příkazu může státní zástupce nebo obviněný podat odpor do 8 dnů od jeho doručení. Je-li podán odpor, platební rozkaz se zruší a je nařízeno hlavní líčení ve věci.

16 16 V hlavním líčení může dojít také k zastavení nebo přerušení trestního stíhání, vrácení věci státnímu zástupci k došetření, postoupení věci jinému orgánu nebo tzv. odklonu (podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání, odstoupení od trestního stíhání). Proti odklonům může poškození podat stížnost. Závěrem hlavního líčení soud vynese rozsudek. Pokud se poškozený v trestním řízení domáhal náhrady škody, může podat odvolání do výroku o náhradě. Odvolání může poškozený podat pouze v případě, že obžalovaný byl odsouzen (v případě zproštění viny ne). Práva poškozeného v řízení před soudem právo na poučení právo nahlížet do spisu, pořizovat z něj opisy a kopie právo žádat informace o propuštění nebo útěku obviněného právo vzít zpět souhlas s trestním stíháním právo nechat se zastupovat zmocněncem a právo na bezplatnou pomoc právo žádat mediaci, souhlasit/nesouhlasit s mediací právo činit návrhy na doplnění dokazování v kterémkoli stádiu trestního řízení právo na doručení opisu žaloby a na vyrozumění o konání hlavního líčení nejpozději 3 dny předem právo zúčastnit se hlavního líčení nebo veřejného zasedání odvolacího soudu pokud je poškozený předvolán jako svědek k soudnímu jednání, musí se dostavit, jinak se soudního jednání účastní pouze, pokud o to má zájem. V rámci hlavního líčení má poškozený právo: připojit se s nárokem na náhradu škody lze pouze před zahájením dokazování! Je-li poškozený soudnímu jednání přítomen, soudce se ho otáže, zda se chce připojit se svým nárokem. Pokud přítomen není, je nárok na náhradu škody projednáván pouze v případě, že se poškozený připojil již v přípravném řízení. klást dotazy vyslýchaným osobám vyjadřovat se k provedeným důkazům činit návrhy na doplnění dokazování před skončením řízení se k věci vyjádřit v závěrečné řeči právo na doručení rozsudku nebo trestního příkazu Pouze v případě, že se poškození připojil s nárokem na náhradu škody. V rozhodnutí se nestanoví lhůta pro plnění náhrady škody, výrok je vykonatelný okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí. právo podat opravné prostředky: odvolání proti rozsudku, kterým je rozhodováno o náhradě škody do 8 dnů od doručení

17 17 stížnost proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání do 3 dnů od doručení stížnost proti usnesení o narovnání - do 3 dnů od doručení právo na ochranu právo žádat o výslech v nepřítomnosti obžalovaného Musí však zůstat zachováno právo obžalovaného seznámit se obsahem výpovědi poškozeného a právo klást mu dotazy. Obhájce obžalovaného vykázat nelze. právo na ochranu před a po skončení výslechu (bezpečnost, utajení) vyloučení veřejnosti při projednávání utajovaných informací, z důvodu ohrožení mravnosti, bezpečnosti anebo z jiného důležitého zájmu vyslýchaného právo na náhradu nákladů poškozeného Poškozený, jemuž byla alespoň z části přiznána náhrada škody, má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na vymáhání svého práva. Jedná se např. o jízdné, stravné, nocležné, poštovné a náklady spojené se zastupováním poškozeného zmocněncem nebo advokátem. V případě advokáta ale pouze do výše stanovené vyhláškou č. 484/2000 Sb., tyto částky však často neodpovídají skutečně vynaloženým nákladům na právní zastoupení (smlouvou dohodnuté odměně mezi poškozeným a advokátem). Advokát by na toto měl klienta upozornit. Po rozhodnutí soudu Práva poškozeného po právní moci rozhodnutí trestního soudu právo na informace o propuštění nebo útěku odsouzeného právo na náhradu škody Právo na náhradu škody Pokud odsouzený nesplní dobrovolně svou povinnost nahradit poškozenému vzniklou škodu, nemajetkovou újmu nebo vydat bezdůvodné obohacení: Pravomocné rozhodnutí soudu je tzv. exekučním titulem. To znamená, že pokud odsouzený nesplní dobrovolně svou povinnost, má poškozený právo její splnění vymáhat. Vymáhat lze buď soudním výkonem rozhodnutí, nebo exekucí prostřednictvím exekutorského úřadu.

18 18 Exekučním titulem NENÍ uložení povinnosti odsouzenému nahradit škodu ve zkušební době v případě, že bylo podmíněně upuštěno od potrestání, byl podmíněně odsouzen, byl mu uložen výkon trestu obecně prospěšných prací nebo bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání. Pokud má poškozený exekuční titul, může: podat návrh na soudní výkon rozhodnutí k soudu místně příslušnému podle bydliště, sídla firmy nebo místa podnikání odsouzeného návrh obsahuje: označení soudu, ke kterému se podává, označení poškozeného a povinného (jméno, příjmení, datum narození, bydliště nebo místo výkonu trestu), vymáhanou částku, navrhovaný způsob výkonu rozhodnutí, exekuční titul s doložkou právní moci a vykonatelnosti (razítko právní moci) soudní poplatek v kolcích lze požádat o osvobození od placení soudního poplatku lze se nechat zastoupit zmocněncem nebo advokátem podat návrh na exekuci prostřednictvím soudního exekutora: na kterýkoli exekutorský úřad v ČR na základě smlouvy sepsané s exekutorem - exekutor zařídí vše, oprávněný (poškozený) nemusí provádět žádné úkony exekutor pracuje za smluvní odměnu - náklady na exekuci bývají vyšší než náklady na soudní výkon rozhodnutí, ale exekutor pracuje rychleji, efektivněji a mývá vyšší úspěšnost Pokud poškozený nemá exekuční titul z trestního řízení: může se pokusit mimosoudně dohodnout s pachatelem např. prostřednictvím PMS může podat žalobu o náhradu škody v občanskoprávním soudním řízení: místně příslušný je okresní soud podle bydliště, sídla firmy nebo místa podnikání pachatele nebo podle místa, kde se trestný čin stal náležitosti žaloby: označení žalobce (poškozeného) a žalovaného (pachatele) vylíčení rozhodujících skutečností jak škoda vznikla, proč, v jaké výši označení a předložení listinných důkazů (např. trestního rozsudku, znaleckého posudku, fotodokumentace ) a navržení provedení důkazů (připojení trestního spisu, provedení znaleckého posudku, výslech svědků ) uvedení žalobního návrhu (petitu) přesně specifikovat čeho se žalobce domáhá, jak má soud rozhodnout, včetně uvedení zda žalobce požaduje po žalovaném náhradu nákladů řízení a v jaké výši

19 19 (např. za úhradu soudního poplatku, náklady za zastupování advokátem, za znalecký posudek atd.) soudní poplatek v kolkových známkách vypočítává se z požadované částky, přesnou výši soudního poplatku sdělí žalobci soud. Žalobce může požádat soud o osvobození od placení soudního poplatku. Práva poškozeného v občanskoprávním (tzv. civilním) řízení: právo nechat se zastupovat zvoleným zástupcem advokátem nebo zmocněncem právo na bezplatnou pomoc ustanovenou soudem nebo ČAK (viz. výše) právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů státem (prostřednictvím ministerstva spravedlnosti) viz. výše Právní normy: zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád zákon č. 120/2001 Sb. exekuční řád zákon č. 200/1990 Sb. zákon o přestupcích Jak nás můžete kontaktovat: Osobně: Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 13/49, Ostrava Přívoz Otevírací doba: PO: 8:00 12:00 13:00 16:00 (odpoledne pro objednané) ST: 8:00 12:00 13:00 16:00 (odpoledne pro objednané) ČT: 8:00 12:00 Objednat se můžete na telefonním čísle: , Kontaktní místo naší občanské poradny, Dělnická 387/20, Ostrava Poruba Otevírací doba: PO: 8:00 12:00 13:00 16:00 (odpoledne pro objednané) Objednat se můžete na telefonních číslech: , Telefonicky: ÚT, PÁ 10:00 12:00 na telefonních číslech: , em: (na ové dotazy odpovídáme do 14 dnů) Dopisem: Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 13/49, Ostrava Přívoz (na dopisy odpovídáme do 14 dnů doporučeným dopisem do vlastních rukou)

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Náklady trestního řízení a jejich náhrada HLAVA XVI Náklady trestního řízení a jejich náhrada Příklad č. 48: Obviněný Pavel je stíhán pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle 196 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se dopustil neplacením výživného

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Disciplinární a smírčí řád České komory architektů DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD

Disciplinární a smírčí řád České komory architektů DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD Disciplinární a smírčí řád České komory architektů DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÁD 2015 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ V souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 33 Práva obviněného (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem,

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 500/2004 Sb. správní řád ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 15.2.2005 Sbírka: 141/1961 Částka: 66/1961 Derogace Je novelizován: 301/2008, 384/2008, 457/2008, 480/2008, 7/2009, 52/2009, 41/2009 Úplné znění zákona ze

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_14_PRÁVO_2.02_Trestní právo procesní. Výkladová prezentace k tématu Trestní právo procesní

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_14_PRÁVO_2.02_Trestní právo procesní. Výkladová prezentace k tématu Trestní právo procesní Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb. zákona č. 49/1973 Sb. (úplné znění č. 16/1973 Sb.), zákona č. 0/1975 Sb., zákona 133/198 Sb. (úplné znění

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ

ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Zdeněk Vlček Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ DIPLOMOVÁ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ P. b. b. Místo zveřejnění Vídeň, Poštovní úřad nakladatelství 1030 Vídeň SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ PRO REPUBLIKU RAKOUSKO 1819 Ročník 1990 Vydána dne 21. března 1990 65. částka 155. Spolkový zákon: Zákon

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

Město Nejdek. I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy a zásady

Město Nejdek. I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy a zásady Město Nejdek PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podnětů občanů I. Úvodní ustanovení Pravidla jsou přijímána na základě 102, odst. 2, písmena n), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a) vznik práva

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz

Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. června 1996 Ministerstva spravedlnosti, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve zn ění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č.

Více

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 225/2003 Sb., zákonem

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásené: 20.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 20.01.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásené: 20.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 20.01.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 20.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 20.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 37 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více

Zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 177/1996 Sb. Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za p... - znění dle 486/12 Sb. 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. června 1996 Ministerstva

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Česká obchodní inspekce vydává na základě ustanovení 20x zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb. a vyhlášky č. 276/2006 Sb.

ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb. a vyhlášky č. 276/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h 2e Podnikání v zemědělství (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba,

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

37/1992 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva spravedlnosti České republiky

37/1992 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva spravedlnosti České republiky 37/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23. prosince 1991 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy Změna: 584/1992 Sb. Změna: 194/1993 Sb. Změna: 246/1995 Sb. Změna: 278/1996

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

337/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 5. května 1992. o správě daní a poplatků

337/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 5. května 1992. o správě daní a poplatků 337/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků Změna: 35/1993 Sb., Změna: 157/1993 Sb., Změna: 302/1993 Sb., 315/1993 Sb., 323/1993 Sb., Změna: 85/1994 Sb., Změna:

Více

Část třetí Absolutní majetková práva

Část třetí Absolutní majetková práva Část třetí Absolutní majetková práva Hlava II: Věcná práva Díl 4: Spoluvlastnictví Oddíl 1: Obecná ustanovení 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. (2) Ustanovení

Více

Trestní řád rozlišuje pět stadií trestního řízení.

Trestní řád rozlišuje pět stadií trestního řízení. Trestní řád rozlišuje pět stadií trestního řízení. Stadia trestního řízení 1 / 9 Přípravné řízení - Předběžné projednání obžaloby - Hlavní líčení - Odvolací (opravné) řízení - Vykonávací řízení Přípravné

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 27. září 2007 Částka 185 OBSAH Část I 130. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 27. září 2007, kterým

Více

Instrukce o nákladech řízení

Instrukce o nákladech řízení Instrukce o nákladech řízení před Diecézním církevním soudem v Brně Článek 1 1 Podle ustanovení kán. 1649 CIC a čl. 303, 1 instrukce Dignitas connubii vydává moderátor Diecézního církevního soudu v Brně

Více

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR Správní právo dálkové studium XII. Policie ČR, obecní policie A) Policie ČR zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR další úprava je obsažena např. v trestním řádu, zákonu o provozu na pozemních komunikacích,

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2013-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Tento Procesní řád FAČR (dále tento řád ) upravuje řízení před orgány Fotbalové asociace České republiky

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON zdroj: www.zakonyprolidi.cz Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON ze dne 15. prosince 1992 HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1 )

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory V současné době prochází Parlamentem České republiky a budou patrně schváleny a přijaty nové zdravotnické zákony.

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví - způsobena majetková škoda - způsobena nemajetková újma - nebo, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným je i osoba,

Více

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání 28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 8 OBECNÁ USTANOVENÍ... 8 Předmět úpravy... 8 Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie... 8 Nutně použitelná ustanovení právních předpisů...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků Změna: 217/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Předmět soudních

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ans 6/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více