P R Á V N Í M I N I M U M P R O N O V I N Á Ř E A N O V I N Á Ř K Y P Í Š Í C Í O O B C H O D O V Á N Í S L I D M I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R Á V N Í M I N I M U M P R O N O V I N Á Ř E A N O V I N Á Ř K Y P Í Š Í C Í O O B C H O D O V Á N Í S L I D M I"

Transkript

1 P R Á V N Í M I N I M U M P R O N O V I N Á Ř E A N O V I N Á Ř K Y P Í Š Í C Í O O B C H O D O V Á N Í S L I D M I Z Í S K Á V Á N Í I N F O R M A C Í, Z V E Ř E J Ň O V Á N Í I N F O R M A C Í, O C H R A N A Z D R O J E, S A N K C E P Ř I P O R U Š E N Í P R Á V N Í C H N O R E M, E T I K A, Z D R O J E V kontextu obchodování s lidmi přicházejí novináři a novinářky do kontaktu s oběťmi trestné činnosti, pachateli a pachatelkami trestné činnosti, orgány činnými v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud) 1 a nevládními organizacemi poskytujícím pomoc obětem trestné činnosti. Při své, informační práci jsou limitováni/y nejen zákonem, ale také zájmy dotčených osob a etickými principy. Cílem textu je zpřístupnit novinářům a novinářkám nejen jejich práva a povinnosti, ale též svět viktimizovaných osob. PRÁVNÍ LIMITY Média informující o obchodování s lidmi se pohybují v oblasti, která je obvykle upravena trestním právem, resp. trestním řádem a trestním zákonem. Jejich činnost (a současně práva a povinnosti) lze rozdělit do dvou fází získávání informací a zveřejňování informací. Získávání informací Základním informačním zdrojem o trestním řízení jsou orgány činné v trestním řízení, tj. policejní orgán, státní zástupce a soud. Ty mají zásadně povinnost poskytovat informace veřejnosti prostřednictvím médií ( 8a trestního řádu). Musí však dodržovat základní pravidla neohrozit objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnit o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje přímo nesouvisející s trestním řízením, v přípravném řízení (tj. do podání obžaloby) nezveřejnit informace týkající se totožnosti obviněného, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. neporušit zásadu presumpce neviny, tedy až do prokázání opaku považovali podezřelého za nevinného Média však mohou informace získat i po vlastní ose, z jiných než policejních zdrojů. Jsou pak oprávněna informace získávat jakýmkoli legálním způsobem, tj. takovým způsobem, který zejména neohrozí právo na soukromí druhého, nesníží jeho důstojnost a neohrozí jeho bezpečí, život a zdraví. Hlavní omezení pak musí novináři a novinářky respektovat při zveřejňování informací. 1 Text je zpracován genderově korektně, kromě termínů, které pochází přímo z trestního řádu, jako například policejní orgán, státní zástupce, soud, svědek, poškozený, podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený

2 Zveřejňování informací Zveřejňováním informací se rozumí zpřístupnění informací širšímu okruhu osob. Jednou zveřejněné informace prakticky nelze vzít zpět a mají potenciál významně poškodit objasnění trestné činnosti, zájmy obětí a práva pachatelů. Omezování zveřejňování informací je trestním řádem odstupňováno. Největší omezení platí pro fázi přípravného řízení, kdy reálně hrozí, že zveřejněním informací dojde k ohrožení probíhajícího vyšetřování. Přípravné řízení je úsek trestního řízení do podání obžaloby státním zástupcem, hlavní roli v přípravném řízení hraje policejní orgán, který je dozorován státním zástupcem. V této fázi nesmí média, resp. ten, kterému byly poskytnuty informace o totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, či o totožnosti poškozeného, a svědka, tyto informace nikomu dále poskytnout. Zákaz zveřejnit uvedené informace se kromě médií vztahuje i na všechny další osoby, které během trestního řízení s osobními informacemi přicházejí do kontaktu. To by měla média vzít v potaz zejména v případě obětí trestné činnosti. Ti jsou sice v průběhu přípravného řízení policií informováni o tom, že o průběhu přípravného řízení nejsou oprávněni sdělovat jakékoli informace, současně však nemusí tuto informaci vůbec zaznamenat nebo udržet v paměti (stres z výslechu, neschopnost soustředit se na množství informací, které svědky zahlcuje v prvních fázích objasňování trestné činnosti, funkční negramotnost, jazyková bariéra). Stává se pak, že svědci médiím řadu informací sdělí, aniž by si uvědomili, že vystavují sami sebe sankci. Zranitelného postavení obětí by média neměla zneužívat. Řízení před soudem je zásadně veřejné, i zde však platí povinnost novinářů a novinářek nezveřejnit totožnost a podobu poškozených v případech závažných trestných činů a poškozených mladších 18 let (viz dále). Z této zásady však existují výjimky. Soud může ze soudní síně vyloučit veřejnost, vč. médií po dobu projednávání utajovaných skutečností nebo v případě ohrožení mravnosti nebo nerušeného průběhu jednání, anebo bezpečnosti nebo jiného důležitého zájmu svědků. Veřejnost může být vyloučena pro celé nebo pro část hlavního líčení. Rozsudek je zásadně čten veřejně. Zveřejnění pravomocného rozsudku je v zásadě možné s výjimkami, které uvádíme posléze. Oběti závažné trestné činnosti, včetně obětí obchodování s lidmi, a oběti mladší 18 let požívají zvýšenou ochranu v průběhu celého trestního řízení. Platí následující omezení: Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, tento zákaz se vztahuje jak na média, tak na další osoby, Je zakázáno zveřejnit obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy nebo jiné informace o průběhu hlavního líčení (veřejného zasedání), který by umožnily zjištění totožnosti poškozeného Zveřejněný pravomocný rozsudek nesmí obsahovat jméno, příjmení a bydliště poškozeného Soud může rozhodnout i o dalších omezeních Přehledně je zákaz zveřejňování informací zachycen v následující tabulce, s výjimkami, kterou jsou uvedeny posléze.

3 Orgány činné v trestním řízení Média Přípravné řízení ZÁKAZ ZVEŘEJNIT INFORMACE informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi jakékoli informace (tedy jméno, příjmení, adresa, konkrétnější údaje) o totožnosti podezřelého, obviněného, svědka, poškozeného a osoby zúčastněné na řízení informace ohrožující průběh trestního řízení informace ohrožující presumpci neviny údaje, které nesouvisejí s trestnou činnosti (např. soukromé a majetkové poměry) totožnost a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi jakékoli informace (tedy jméno, příjmení, adresa, konkrétnější údaje) o totožnosti podezřelého, obviněného, svědka, poškozeného a osoby zúčastněné na řízení informace ohrožující průběh trestního řízení informace ohrožující presumpci neviny údaje, které nesouvisejí s trestnou činnosti (např. soukromé a majetkové poměry) informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi jakékoli informace (tedy jméno, příjmení, adresa, konkrétnější údaje) o totožnosti podezřelého, obviněného, svědka, poškozeného a osoby zúčastněné na řízení Hlavní líčení (projednávání u soudu) informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi informace ohrožující presumpci neviny informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba (včetně zvukových a obrazových záznamů) poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi Informace z pravomocného rozsudku informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi jméno, příjmení a bydliště poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi případně další informace, pokud je jejich zveřejnění zakáže soud

4 Svědek, poškozený, zúčastněná osoba Přípravné řízení ZÁKAZ ZVEŘEJNIT INFORMACE informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi jakékoli informace (tedy jméno, příjmení, adresa, konkrétnější údaje) o totožnosti podezřelého, obviněného, svědka, poškozeného a osoby zúčastněné na řízení Hlavní líčení (projednávání u soudu) informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi Informace z pravomocného rozsudku informace umožňující ztotožnit poškozeného a podoba a podoba poškozeného mladšího 18 let a všech poškozených v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi

5 Zveřejnění informací se souhlasem poškozeného Výše uvedené informace lze zveřejnit s výslovným souhlasem poškozeného, nebo v případě, že tato osoba zemřela se souhlasem jejího manžela, partnera nebo dětí, nebo pokud nežijí jejich rodičů, nebo zákonného zástupce. Pokud tyto osoby nežijí, lze informace zveřejnit. Pokud poškozený zemřel, musí souhlas současně udělit všechny zmíněné pozůstalé osoby, neboť zveřejněním informací o trestném činu jsou dotčeny společně. Souhlas se nevyžaduje od těch pozůstalých osob, které jsou pachateli trestného činu, ohledně něhož se souhlas vyžaduje. Poškozený (nebo další osoby, které souhlas udělují) musí chápat, za jakým účelem souhlas dávají, kterému médiu, v jakém rozsahu a na jak dlouhou dobu. Souhlas musí být výslovný, tj. nestačí, že poškozený informace sám poskytuje. Souhlas se vztahuje pouze k osobě, která jej udělila, pokud je v jedné kauze tedy poškozených víc, je třeba ke zveřejnění informací o ostatních poškozených (jména, účast na kauze) mít i jejich souhlas. Při udělování souhlasu nesmí být na poškozeného vyvíjen nátlak nebo nesmí být záměrně uváděn v omyl, např. sdělením, že jiná média věc již zveřejnila, že se zveřejněním souhlasí orgány činné v trestním řízení či že ostatní poškození se zveřejněním již souhlasili. Nesmí být zneužito zranitelnosti poškozeného, zejména ne v situaci bezprostředně následující po traumatickém zážitku. Souhlas může osoba, která jej udělila kdykoli odvolat. Souhlas nemusí být písemný ani nemusí být dán předem. Tento postup lze však pouze doporučit, protože média jsou v zásadě povinna kdykoli prokázat, že informaci, kterou o poškozených zveřejnila, zveřejnila s jejich vědomým, dobrovolným a výslovným souhlasem. Příklad: Romská rodina byla napadena v místě bydliště na malém městě. Těsně po incidentu napadení hovořili s médii o tom, jak je útok zasáhl. Jejich výroky byly pochopitelně velmi emotivní. Zveřejnění informací v souvislosti s pátráním po osobách nebo za účelem dosažení účelu trestního řízení Nastávají situace, kdy je informování veřejnosti naopak v zájmu osob ohrožených trestnou činností nebo v zájmu odhalování trestné činnosti. Veřejnosti lze tedy sdělit informace nezbytné pro pátrání po osobách, ať pohřešovaných nebo podezřelých, tak informace, které mohou vést k odhalení trestného činu. Příklad: V roce 2010 se ztratila malá Anna. Policie využila spolupráce s médii k tomu, aby zveřejnila portrét, jméno a další údaje pohřešované. Ta byla později nalezena mrtvá. Média začala zpětně anonymizovat údaje o poškozené. Takový postup byl však zcela nadbytečný, médiím nemohl hrozit žádný postih za informace zveřejněné pouze v souvislosti s pátráním po zmizelé Anně. Postih mohl následovat pouze za zveřejnění informací o dalším průběhu objasňování trestné činnosti. Zveřejnění informací ve veřejném zájmu Informace, které je jinak zakázáno zveřejnit, je možné zveřejnit v tzv. veřejném zájmu, a to za podmínky, že tento veřejný zájem nepřevyšuje nad právem na ochranu soukromí

6 dotčené osoby. Jakkoli zákon nedefinuje veřejný zájem, lze konstatovat, že se jedná o takový zájem, jenž prospívá široké veřejnosti, nikoli pouze její části. Zda existuje či neexistuje veřejný zájem na zveřejnění konkrétní informace, je nutné posuzovat individuálně. Obecně lze říci, že zveřejňování osobních informací o obětech obchodování s lidmi spíše není dán, neboť ohrožuje jejich bezpečnost, soukromí a hrozí vznikem sekundární viktimizace. Veřejný zájem na informování by nastal tam, kde by se na obchodování s lidmi nebo vykořisťování podílel státní podnik, úředník státní správy či jiná veřejně činná osoba. Zveřejňování již jednou zveřejněných informací Řadu informací novináři a novinářky zveřejňují s tím, že již byly zveřejněny jinými subjekty, a že tedy není nutné totožnost poškozeného chránit. Zákaz zveřejnění informací se však týká každého subjektu jednotlivě. Každé médium musí disponovat individuálním souhlasem poškozeného nebo jeho pozůstalých se zveřejněním informací týkajících se jeho osoby. Profesní tajemství Zdrojem informací mohou být i pomáhající osoby přicházející do kontaktu s osobami podílejícími se na trestním řízení. Může jít o advokáty a advokátky, lékaře a lékařky, sociální pracovníky a pracovnice. Ti všichni jsou ve vztahu ke své klientele vázáni povinností mlčenlivosti, která jim zapovídá, bez předchozího souhlasu klienta či klientky zveřejňovat podrobnosti, jež se dotýkají jeho/její osoby či samotného případu. V některých případech mohou být pomáhající osoby povinnosti mlčenlivosti zbaveni tím, v jehož prospěch povinnost mlčenlivosti mají (klientem či klientkou), či soudem. K profesionálnímu přístupu novináře či novinářky tedy patří respektovat povinnost mlčenlivosti pomáhajících osob a nepřesvědčovat je k jejímu prolomení. Právo a povinnost chránit zdroj Ochrana zdroje informací patří k jednomu ze základních principů novinařiny. V situaci obchodování s lidmi může být zdrojem v zásadě kdokoli, v řadě případů též sama oběť či pomáhající organizace. Existuje řada důvodů k tomu, proč by měl/a novinář či novinářka chránit svůj zdroj ochrana zdroje, ať poškozené nebo pomáhající organizace před pomstou pachatele, přání poškozeného neřešit situaci právními prostředky a s celou věcí se vypořádat jiným způsobem, iregulérní status poškozeného migranta či migrantky. Ochranu zdroje informací předpokládá tiskový zákon, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání i etické kodexy (např. Etický kodex České televize. Z této ochrany jsou však vyloučeny takové situace, kdy je povinností novináře či novinářky překazit ( 367 trestního zákoníku) či oznámit ( 368 trestního zákoníku) trestný čin, mezi tyto trestné činy patří i obchodování s lidmi. Při zveřejňování informací je dobré si také uvědomit, že povinnost oznámit trestný čin obchodování s lidmi se nevztahuje na osoby poskytující pomoc obětem trestných činů, a to zejména proto, aby neohrozily bezpečí a soukromí obchodovaných osob, které si nepřejí svoji situaci oznamovat.

7 Příklad: Významný rozsudek o ochraně zdroje vydal v roce 2004 Ústavní soud. Rozhodl, že ochrana zdroje se za určitých podmínek může týkat i těch trestných činů, vůči kterým obecně platí povinnost jejich spáchání oznámit. Dokumentarista M. Š. kontaktoval policii s tím, že má důležité informace o zmizení a násilné smrti významného diplomata, současně odmítl uvést zdroj této informace, avšak konstatoval, že obdobné informace jsou již policii známy, neboť jsou součástí spisu, nicméně dosud nebyly relevantním způsobem policií prověřeny. Orgán policie mu následně uložil pořádkovou pokutu, jež ho měla přimět k odtajnění zdroje. Ústavní soud konstatoval, že za situace, kdy policejní orgán disponoval dostatečnými informaci prakticky užitelnými k objasnění trestné činnosti a nevyužil je, musí být novináři garantováno právo ochrany zdroje. Osobnostní práva obětí Každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a osobních projevů. Zvýšenou úroveň ochrany, resp. posuzování závažnosti mediálních zásahů do osobnostních práv, lze očekávat u obětí trestné činnosti. Kromě trestněprávní ochrany se mohou poškození domáhat i ochrany dle občanského zákoníku. Pokud činností médií dojde k zásahu do osobnostních práv poškozených, mohou se dotčené osoby domáhat především upuštění od takových neoprávněných zásahů, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, případně náhrady škody. Výše náhrady škody se stanoví s ohledem na způsobenou újmu. Sankce Porušení právních norem upravujících činnost novináře a novinářky může vést k uložení sankce či povinnosti kompenzovat škodu, která poškozenému vznikla v důsledku zveřejnění takové informace, které dotčenou osobu poškozuje, byla získána nelegálně či nedůvodně zasahuje do jejího soukromí, cti či pověsti. Pokud neoprávněným zveřejněním, sdělením či zpřístupněním osobních údajů získaných v souvislosti s trestním řízením (či jiným výkonem veřejné moci) dojde ke způsobení vážné újmy na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, dopustí novináři a novinářky (a též samy oběti či pomáhající osoby) dopustit trestného činu Neoprávněného nakládání s osobními údaji ( 180 trestního zákoníku). Ke spáchání trestného činu postačí i neúmyslné zveřejnění, sdělení či zpřístupnění osobních údajů. Zejména v případě závažných trestných činů, včetně obchodování s lidmi, vzniká újma na osobních právech obětí téměř jakýmkoli zveřejněním jejich osobních údajů. Novináři a novinářky a další osoby se mohou porušením 8a 8d trestního zákoníku dopustit správního deliktu spočívajícího v porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem ( 44a a 45a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). V takovém případě hrozí pokuta až 5 milionu korun. Etické limity Kromě právních limitů jsou novináři/ky vázáni i Etickými kodexy příslušného média, pro které pracují. Etické kodexy upravují jak přístup k obětem, tak zveřejňování informací dotýkajících se soukromí třetích osob a ochranu informačního zdroje.

8 Příklady etických kodexů Etický kodex České televize (http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf) Etický kodex novináře (Syndikát novinářů) (http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex) Kodex Českého rozhlasu (http://media.rozhlas.cz/_binary/ pdf) Principy respektujícího a nezraňujícího rozhovoru s člověkem, který prožil traumatickou zkušenost Chovej se tak, jak by si chtěl, aby se jiní v podobné situaci chovali k tobě Získej informovaný souhlas s rozhovorem pro média Nezačínej nejtěžší otázkou Klaď otevřené otázky Ujišťuj se v průběhu rozhovoru, že obsahu nějak rozumíš, avšak nepřerušuj ihned, pokud jsou některé vyřčené informace nejasné či nedávají při poslechu smysl Reflektuj vlastní tónu hovoru i řeči těla, vyvaruje se hodnotově podbarvených vět obsahující měl jste a otázek, které mohou působit obviňujícím způsobem např. proč jste neudělala to či ono Pokud nastane krizová situace, zůstaň klidný a vyjadřuj podporu Nebuď překvapen/a, dlouhým nepřerušovaným tokem slov. Nepřerušuj líčení traumatické události příliš brzy. Věnuj čas a pozornost ukončení rozhovoru a doznění emocí. Pokud je to vhodné, nabídni kontakty na pomáhající organizace. Zdroj: In IUSTITIA, o.s.: Násilí z nenávisti, rasismus a média Etický kodex Deníků Vltava Labe Press Normy upravující činnost médií a postavení obětí zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři zákon č.483/1991 Sb., o České televizi zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

9 zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Použité a doporučené zdroje DOLEŽALOVÁ, Dagmar, Média a trestní řízení. Bakalářská práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity. JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara, Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara, Masová média. Praha: Portál KALIBOVÁ, Klára (ed.), Násilí z nenávisti, rasismus a média. Praha: In IUSTITIA. Dostupné z: KUNCZIK, Michael, Základy masové komunikace. Praha: Karolinum. OSVALDOVÁ, Barbora, Etika médií v teorii a praxi. In: PUNČOCHÁŘ, Jan (ed.). Deset let od přijetí Etického kodexu novináře. Praha: SNČR, s Dostupné také z: PÁLENÍK, Ondřej, Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele náhubkového zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu. Bakalářská práce. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzita. VYMĚTAL, Štěpán, VITOUŠOVÁ, Petra, ČÍRTKOVÁ, Ludmila, KLOUBEK, Martin a kol., Novináři a oběti trestných činů. Praha: Themis. Autorka: Klára Kalibová

10 M E D I A L I Z A C E T R E S T N É Č I N N O S T I Z P O H L E D U O R G Á N Ů Č I N N Ý C H V T R E S T N Í M Ř Í Z E N Í Média mohou významně zasáhnout do procesu objasňování či stíhání trestné činnosti, a to jak pozitivně, tak i negativně. Medializace kauz může mít též vliv na změnu způsobů, jakými se trestná činnost páchá. Medializace pomáhá v případech, kdy je potřeba, aby se do řešení zapojila veřejnost. Jde především o stíhání násilných či majetkových trestných činů. Příkladem může být přepadení benzínové čerpací stanice, obchodu či banky, objektů, které jsou chráněny kamerovými systémy. Zveřejnění takových kauz s sebou přináší vyšší šance na objasnění trestného činu. Je totiž naděje, že někdo pachatele zachyceného na kamerovém záznamu pozná, že si zapamatoval registrační značku auta, které parkovalo poblíž apod. Medializace může být užitečná též při pátrání po pohřešovaných, kteří mohou být oběťmi trestné činnosti. Medializace naopak může škodit tehdy, pokud prostřednictvím médií může být pachatel varován. Jde zpravidla o hospodářské delikty a organizované trestné činnosti včetně obchodování s lidmi. Takové trestné činy se prověřují dlouhou dobu. Díky medializaci dochází ke zmaření důkazů, a tím pádem i zmaření postihu pachatele. V těchto, většinou sofistikovaných, případech bývá totiž pachatel policii dlouho znám. Hledají se však důkazy, pomocí kterých by ho bylo možné usvědčit. Zveřejnění informací o tom, že prověřování takové kauzy probíhá, s sebou přináší rizika zničení důkazů či zmizení pachatele. Medializace může mít vliv na modus operandi páchání trestné činnosti. U obchodování s lidmi a další sofistikované organizované trestné činnosti se způsob páchání kriminality rychle vyvíjí. Pachatelé se učí, jak obejít zákon, aby svůj postih zmírnili či zcela eliminovali. Nestává se, že by se k činu přiznali. Naopak se na základě informací z médií ve svých strategiích páchání trestné činnosti zdokonalují. Např. pro skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi je podstatným znakem nedobrovolnost jednání oběti, nemožnost svobodně se rozhodovat a závislost na pachateli. V některých případech, které již byly objasněny, bylo v případech cizinců a cizinek jako prostředku donucení k setrvání na místě, kde pracovali či poskytovali sexuální služby, použito odebrání dokladu totožnosti. Po vynesení rozsudku média informovala o podrobnostech případu a zmínila odebrání pasů jako skutečnost stěžejní pro vynesení odsuzujícího rozsudku. Lze tedy předpokládat, že pachatelé podobné trestné činnosti tuto informaci z médií získali a následně pozměnili způsob, jak donutit oběti, aby setrvaly na místě a pracovaly za vykořisťujících podmínek či nedobrovolně poskytovaly sexuální služby. Například si nechali od oběti podepsat prohlášení, že průkaz totožnosti zůstane uschován v sejfu, aby nedošlo k jeho ztrátě, případně průkazy totožnosti obětem ponechali a vymysleli jiný způsob, jak je přinutit k požadované činnosti, např. užitím násilí, zadržování výplaty apod. V případech vyšetřování trestné činnosti mají orgány činné v trestním řízení možnost zvážit, zda poskytnutím informací médiím nedojde ke zmaření objasnění trestné činnosti. Rizika může přinést i skutečnost, že média z částečně zveřejněných informací poskládají jiný, vlastní příběh.

11 Demotivující je pro orgány činné v trestním řízení i neustávající kritika ze strany veřejnosti či některých médií. Pokud trestní stíhání nezahájí, je jejich rozhodnutí vnímáno jako závažné pochybení. S negativní reakcí se ale u některých skupin mohou setkat i v opačném případě, tedy pokud trestní stíhání zahájí. Je zcela pochopitelné, že novinář či novinářka chtějí o případech vědět co nejvíce, a to i v raných stádiích vyšetřování. Měli by ale mít na paměti, že média by měla pracovat v zájmu veřejnosti. Způsob, jakým se získanými informacemi naloží, tedy nakonec závisí na jejich morálce a etice. Autor: bývalý zaměstnanec Policie ČR SKPV

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) I.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX002G0CP* Zn. SPR-0856/10-13 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Vyjádření podezřelé k oznámení o zahájení řízení o přestupku

Vyjádření podezřelé k oznámení o zahájení řízení o přestupku 6.9.2013 Úřad pro ochranu osobních údajů 19/02593 podplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 k č.j. UOOU-07100/13-14 Podezřelá: JUDr. Vlasta Parkanová, nar. 21.11.1951 trvale bytem Palackého 563, 391 01 Sezimovo

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) 19.08.2013 10:14 Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ústava čl.94 bod

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Poučení poškozeného v trestním řízení

Poučení poškozeného v trestním řízení Poučení poškozeného v trestním řízení V trestní věci vedené proti obviněnému xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxxxx, stíhanému pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trestního zákoníku máte jako poškozený podle

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP (www.sfzp.cz; www.mzp.cz). Svobodný přístup k informacím 1.Co je to právo na informace? 2.Kdo musí poskytovat informace a jaké? 3.Jak můžete o

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava-Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb.

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. Na Asociaci forenzních psychologů se v poslední době opakovaně obrací

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu),

Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu), Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu), Negativní aspekty: Pozitivní aspekty: Rozvoj vědy a techniky, komunikací, dostupnost informací. Zároveň však

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více