Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Obsah. Předmluva...11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11"

Transkript

1 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl 3 Místní působnost...13 Hlava II Trestní odpovědnost...15 Díl 1 Základy trestní odpovědnosti...15 Díl 2 Zavinění...15 Díl 3 Příprava a pokus trestného činu...17 Díl 4 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu...18 Hlava III Okolnosti vylučující protiprávnost činu...19 Hlava IV Zánik trestní odpovědnosti...21 Díl 1 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí...21 Díl 2 Promlčení trestní odpovědnosti...22 Hlava V Trestní sankce...23 Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání...23 Díl 2 Tresty...23 Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů...23 Oddíl 2 Upuštění od potrestání...27 Oddíl 3 Dohled...29 Oddíl 4 Druhy trestů a výjimečný trest...31 Oddíl 5 Ukládání a výkon jednotlivých trestů...32 Oddíl 6 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody...42 Oddíl 7 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce...45 Oddíl 8 Započítání vazby a trestu...47 Oddíl 9 Zánik výkonu trestu...48 Díl 3 Ochranná opatření...49 Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření...49 Oddíl 2 Ochranná opatření a jejich ukládání

2 Hlava VI Zahlazení odsouzení...53 Hlava VII Zvláštní ustanovení o některých pachatelích...54 Hlava VIII Výkladová ustanovení...55 ČÁST DRUHÁ Zvláštní část...61 Hlava I Trestné činy proti životu a zdraví...61 Díl 1 Trestné činy proti životu...61 Díl 2 Trestné činy proti zdraví...63 Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví...65 Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy...69 Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem...70 Hlava II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství...73 Díl 1 Trestné činy proti svobodě...73 Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství...78 Hlava III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti...81 Hlava IV Trestné činy proti rodině a dětem...84 Hlava V Trestné činy proti majetku...87 Hlava VI Trestné činy hospodářské Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu Hlava VII Trestné činy obecně nebezpečné Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí Hlava IX Trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

3 Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace Díl 3 Trestné činy proti obraně státu Hlava X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby Díl 2 Trestné činy úředních osob Díl 3 Úplatkářství Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti Hlava XI Trestné činy proti branné povinnosti Hlava XII Trestné činy vojenské Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů Hlava XIII Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy Díl 1 Trestné činy proti lidskosti Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy Díl 3 Společné ustanovení ČÁST TŘETÍ Přechodná a závěrečná ustanovení Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ČÁST PRVNÍ Společná ustanovení Hlava I Obecná ustanovení Hlava II Soud a osoby na řízení zúčastněné Oddíl 1 Pravomoc a příslušnost soudů Oddíl 2 Pomocné osoby

4 Oddíl 3 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení Oddíl 4 Obviněný Oddíl 5 Obhájce Oddíl 6 Zúčastněná osoba Oddíl 7 Poškozený Oddíl 8 Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného Oddíl 9 Přístup k utajovaným informacím Hlava III Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení Oddíl 1 Dožádání Oddíl 2 Protokol Oddíl 3 Podání Oddíl 4 Lhůty Oddíl 5 Doručování Oddíl 6 Nahlížení do spisů Oddíl 7 Pořádková pokuta Hlava IV Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot Oddíl 1 Vazba Oddíl 2 Zadržení Oddíl 3 Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty Oddíl 4 Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků Oddíl 5 Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování Oddíl 6 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu Hlava V Dokazování Oddíl 1 Výpově obviněného Oddíl 2 Svědci Oddíl 3 Některé zvláštní způsoby dokazování Oddíl 4 Znalci Oddíl 5 Věcné a listinné důkazy Oddíl 6 Ohledání Hlava VI Rozhodnutí Oddíl 1 Rozsudek Oddíl 2 Usnesení Oddíl 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí Hlava VII Stížnost a řízení o ní Hlava VIII Náklady trestního řízení

5 ČÁST DRUHÁ Přípravné řízení Hlava IX Postup před zahájením trestního stíhání Hlava X Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení Oddíl 1 Zahájení trestního stíhání Oddíl 2 Vyšetřování Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů Oddíl 4 Rozhodnutí v přípravném řízení Oddíl 5 Dozor státního zástupce Oddíl 6 Obžaloba Oddíl 7 Zkrácené přípravné řízení ČÁST TŘETÍ Řízení před soudem Hlava XI Základní ustanovení Hlava XII Předběžné projednání obžaloby Hlava XIII Hlavní líčení Oddíl 1 Příprava hlavního líčení Oddíl 2 Veřejnost hlavního líčení Oddíl 3 Zahájení hlavního líčení Oddíl 4 Dokazování Oddíl 5 Závěr hlavního líčení Oddíl 6 Odročení hlavního líčení Oddíl 7 Rozhodnutí soudu v hlavním líčení Oddíl 8 Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení Hlava XIV Veřejné zasedání Hlava XV Neveřejné zasedání Hlava XVI Odvolání a řízení o něm Hlava XVII Dovolání Hlava XVIII Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní Hlava XIX Obnova řízení Hlava XX Zvláštní způsoby řízení Oddíl 1 Řízení ve věcech mladistvých Oddíl 2 Řízení proti uprchlému

6 Oddíl 3 Podmíněné zastavení trestního stíhání Oddíl 4 Narovnání Oddíl 5 Řízení před samosoudcem Oddíl 6 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu Oddíl 7 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Hlava XXI Vykonávací řízení Oddíl 1 Zrušen Oddíl 2 Výkon trestu odnětí svobody Oddíl 3 Výkon trestu domácího vězení Oddíl 4 Výkon trestu obecně prospěšných prací Oddíl 5 Výkon některých dalších trestů Oddíl 6 Výkon ochranného léčení a zabezpečovací detence Oddíl 7 Výkon některých jiných rozhodnutí Hlava XXII Zahlazení odsouzení ČÁST ČTVRTÁ Některé úkony souvisící s trestním řízením Hlava XXIII Udělení milosti a použití amnestie Hlava XXIV Zrušena Hlava XXV Právní styk s cizinou Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Vydávání Oddíl 3 Zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu Oddíl 4 Průvoz pro účely řízení v cizině Oddíl 5 Dožádání Oddíl 6 Převzetí a předávání trestních věcí Oddíl 7 Výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině Oddíl 8 Zvláštní ustanovení o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie Oddíl 9 Zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy Evropské unie Oddíl 10 Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s jinými členskými státy Evropské unie ČÁST PÁTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení

7 Přechodná ustanovení Čl. II zákona č. 265/2001 Sb Čl. II zákona č. 283/2004 Sb Čl. II zákona č. 539/2004 Sb Čl. II zákona č. 253/2006 Sb Čl. III zákona č. 170/2007 Sb zákona č. 129/2008 Sb Čl. II zákona č. 457/2008 Sb Poznámky k zákonu č. 141/1961 Sb Účinnost novel

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Praha, duben 2014 2 Přehled zkratek: ICC STL ICTY ICTR SCSL ECCC IRMCT Mezinárodní trestní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upravujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. Záměr podřídit soukromé bezpečnostní

Více

v pozici oběti trestného činu

v pozici oběti trestného činu Jak si poradit v pozici oběti trestného činu V e r o n i k a K r i s t k o v á a k o l. E d i c e M a n u á l y Jak si poradit v pozici oběti trestného činu V e r o n i k a K r i s t k o v á a k o l. O

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Právní úprava postavení policejních agentů

Právní úprava postavení policejních agentů Právní úprava postavení policejních agentů Mgr. Hana Veselá Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 5.293 leden 2010 2 Obsah: PRÁVNÍ POSTAVENÍ AGENTA OBECNĚ...

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více