Plán odpadového hospodářství obce Chýně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství obce Chýně"

Transkript

1 Plán odpadového hospodářství obce Chýně Objednatel: Obec Chýně Mgr. Anna Chvojková IČ: Adresa: Hlavní 200, Chýně Zpracovatel: Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Lenka Richterová projektový manažer IČ: Adresa: Cejl 37/62, Brno Zábrdovice 1

2 Seznam zkratek POH BRO BRKO CENIA ČR EVO ISOH ISPOP KO KÚ SK MBÚ MŽP NO OH SKO VOK ZEVO Plán odpadového hospodářství biologicky rozložitelný odpad biologicky rozložitelný komunální odpad Česká informační agentura životního prostředí Česká republika energetické využití odpadů Informační systém odpadového hospodářství Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností komunální odpad Krajský úřad Středočeský kraj mechanicko-biologická úprava Ministerstvo životního prostředí nebezpečný odpad odpadové hospodářství směsný komunální odpad velkoobjemový kontejner zařízení na energetické využívání odpadů 2

3 OBSAH 1 ÚVOD... 6 Identifikační údaje obce Chýně... 6 Stručná územní charakteristika obce Chýně... 6 Demografická a sociální charakteristika obce Chýně... 7 Účel Plánu odpadového hospodářství obce Chýně... 8 Působnost a doba platnosti POH obce Chýně... 8 Struktura o obsah POH obce ANALYTICKÁ ČÁST Systém nakládání s odpady charakteristika Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství Identifikační údaje svozové společnosti Zařízení k nakládání s odpady Nakládání s vybranými druhy odpadů Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Produkce odpadů Celková produkce odpadů Komunální odpady Využitelné složky komunálního odpadu Nebezpečné složky komunálního odpadu Biologicky rozložitelné komunální odpady a biologicky rozložitelné odpady Nakládání s odpady Rozdělení nakládání na hlavní způsoby nakládání s odpady Nakládání s odpady v obci Chýně Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení Prognóza vývoje Posouzení nezbytných změn a doplnění systému sběru a nakládání s komunálními odpady 39 3 ZÁVAZNÁ ČÁST

4 Zásady pro nakládání s odpady Program předcházení vzniku odpadů Cíle a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů Komunální odpady Směsný komunální odpad Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady Stavební a demoliční odpady Nebezpečné odpady Výrobky s ukončenou životností a režimem zpětného odběru Obaly a obalové odpady Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností Odpadní baterie a akumulátory Odpadní oleje Odpady s obsahem azbestu Systém sběru odpadů Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství obce Chýně Odpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství obce a zabezpečení kontroly plnění a změny Plánu odpadového hospodářství obce Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství obce Plánovaná opatření pro předcházení vzniku, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce SMĚRNÁ ČÁST Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady Prevence vzniku odpadů Třídění, sběr a svoz odpadu Zařízení k využití a/nebo k odstranění

5 4.1.4 Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů Obecná kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce Chýně zpracován PŘÍLOHY Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků

6 1 ÚVOD Identifikační údaje obce Chýně Název obce: Chýně Sídlo: Hlavní 200, Chýně IČ: Telefon: Starosta: Mgr. Anna Chvojková Oficiální web: Stručná územní charakteristika obce Chýně Obec Chýně se nachází v okresu Praha-západ. Leží 14 km na západ od centra Prahy a 2 km od jejích hranic v blízkosti městské části Zličín, mezi městy Hostivice (na severovýchodě) a Rudná (na jihozápadě). První historický záznam o Chýni pochází z roku Vsí protéká Litovický potok, na kterém jsou dva malé rybníky: Bašta a Strahovský rybník. Až donedávna šlo o malou čistě zemědělskou obec, což také značí výměra zemědělské půdy v obci, která zaujímá 77 % celkové rozlohy obce. Blízkost k Praze a dobré napojení na plzeňskou dálnici však od devadesátých let 20. století vedou k rozvoji podnikání a stavebnímu ruchu. V letech byla nejrychleji rostoucí obcí v ČR, co do počtu obyvatel. Také je jednou z 10 nejmladších obcí v ČR s věkovým průměrem obyvatelstva 32,6 let a má dvakrát vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel než je průměr v ČR. S příchodem společnosti Amazon na český trh v roce 2015 se růst v Chýni ještě víc zintenzifikoval. Internetový obchod se rozhodl pro postavení skladů v bezprostřední blízkosti Prahy - v Dobrovízi a přinesl okolnímu regionu přibližně 5000 pracovních míst. Chýně je jedna ze sousedících obcí s Dobrovízi a odtud Amazon odlákal všechny pracovníky do svých skladů. Obrázek 1: Poloha obce Chýně v České republice (zdroj: 6

7 Obrázek 2: Mapa obce Chýně (zdroj: Demografická a sociální charakteristika obce Chýně Chýně je jedna z nejrychleji rostoucích obcí v České republice. Její strategická poloha předurčuje Chýni k rychlému rozvoji. Blízkost dálnic D5, rychlostních silnic R6 (karlovarské), R7 (slánské) či R1 (pražský okruh) zajišťuje vynikající dopravní dostupnost. Chýni obchází i železniční trať 122 se dvěma vlakovými zastávkami Chýně a Chýně-jih. Blízkost hlavního města, výborná dopravní dostupnost a nejčistší ovzduší v okolí Prahy jsou hlavními faktory rychlého rozvoje Chýně. Hlavním lákadlem je dobré dopravní spojení do Prahy a nižší ceny nemovitostí, které stále přitahují lidi pracující v Praze, aby se zde usadili. Převážná část práceschopných obyvatel dojíždí právě za prací do Prahy. Šanci vidí také developeři, kteří zde dokončili 759 bytů od roku 2007 (zdroj: Český statistický úřad - Bytová zástavba tvoří až 1/3 domácností v Chýni, zbylé 2/3 zaujímají rodinné domy (cca domácností). Prudký přírůstek bytové zástavby odhaluje nedostatky ve stávajícím odpadovém hospodářství, které bylo navrženo převážně dle potřeb rodinných domů a nyní volá po změně. Další faktor za růstem obce souvisí s příchodem společnosti Amazon, která přinesla do Středočeského kraje až 5000 nových pracovních míst. Počet obyvatel v obci Chýně je ve stoupajícím trendu už od roku Avšak v posledních letech zažívá největší přírůstek. V roce 2018 mělo trvalé bydliště v obci registrováno občanů, což je skoro sedminásobný nárůst oproti stavu před 13 lety. Očekává se, že během 5 let se počet obyvatel ještě zdvojnásobí. S růstem obce stoupají i nároky na občanskou vybavenost. Stávající odpadové hospodářství odpovídá standardní úrovni, ale víc obyvatel znamená víc odpadů. Je potřeba věnovat způsobu nakládání s odpady zvláštní pozornost a uzpůsobit OH rostoucímu požadavkům obce. 7

8 Vývoj počtu obyvatel v Chýni Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v Chýni ve sledovaném období od 2000 do Zdroj: Český statistický úřad ( Účel Plánu odpadového hospodářství obce Chýně Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství ukládá obci 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ). Plán odpadového hospodářství obce (dále jen POH ) zpracovávají obce, které produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než t ostatního odpadu. Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami (dále jen POH kraje ). Obec v samostatné působnosti je povinna zaslat návrh svého POH nebo jeho změny v elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu. V případě, že návrh POH obce neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem, nebo není v souladu se závaznou částí POH kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu POH obce sdělí obci své připomínky. Obec svůj POH nebo jeho změnu podle připomínek kraje upraví a v elektronické podobě zašle kraji. Plán odpadového hospodářství obce Chýně stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na katastrálním území obce Chýně (dále jen obce ). Závazná část POH obce je závazným podkladem pro její činnost v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce. Působnost a doba platnosti POH obce Chýně POH obce je zpracován na dobu 5 let od data zpracování a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek. 8

9 Struktura o obsah POH obce Struktura POH obce je dána především 44 zákona o odpadech a dalšími souvisejícími právními předpisy, včetně prováděcích předpisů, včetně Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období a příslušným Usnesením vlády ČR č o nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období vycházející z platných směrnic Evropské unie a metodického návodu Evropské komise pro sestavení plánu odpadového hospodářství, a zejména Obecně závaznou vyhláškou Středočeského kraje č. 3/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až POH obce se sestává z části analytické, závazné a směrné. V úvodu jsou uvedena obecná ustanovení, zejména základní identifikační údaje obce a všeobecné údaje, které poskytují základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH obce, stručnou územní charakteristiku obce, geografické a klimatické údaje, demografické a ekonomické údaje. Tato charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady v obci Chýně. I. Analytická část Analytická část POH obce obsahuje vyhodnocení stávajícího stavu odpadového hospodářství obce Chýně, zejména: a) posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů, b) vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území obce minimálně pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, c) posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady. II. Závazná část Závazná část POH obce obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje (dále jen POH SK) a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci systému nakládání s odpady obce Chýně a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH obce pro: a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými komunálními odpady, b) nakládání s obalovými odpady, c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů, d) nakládání se stavebními odpady, e) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech, f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů, h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 9

10 III. Směrná část Směrná část POH obce obsahuje: a) návrhy na zlepšení systému nakládání s komunálními odpady v obci, b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce zpracován. Při zpracování POH obce byly využity a zohledněny následující dokumenty a koncepce obce Chýně a Středočeského kraje: Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chýně, Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2006 o místních poplatcích a Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích, Závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025, Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje , Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje, Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 až

11 2 ANALYTICKÁ ČÁST Analytická část obsahuje vyhodnocení stávajícího stavu odpadového hospodářství obce Chýně, zejména: a) posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů, b) vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území obce minimálně pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, c) posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady. Základním datovým zdrojem použitým pro zpracování POH obce je elektronická databáze zpracovaných hlášení o produkci a nakládání s odpady za období let do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP ). Tento systém umožňuje příjem a zpracování vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Použitá data odpovídají údajům z Informačního systému odpadového hospodářství (dále jen ISOH ), který shromažďuje primární údaje o produkci a nakládání s odpady v ČR, ohlašované na základě zákonné povinnosti evidence odpadů. Databázi ISOH pro MŽP spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí (dále jen CENIA ). Dále pak data z ročních hlášení autorizované společnosti EKO-KOM a data o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce od obecního úřadu Chýně. Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství v obci Chýně byly využity i další datové zdroje (např. Český statistický úřad, Portál Středočeského kraje a dalšíh). Systém nakládání s odpady charakteristika Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství V současné době jsou v platnosti níže uvedené dokumenty, které se týkají odpadového hospodářství: Strategický plán rozvoje obce Chýně (SPROM) Plán rozvoje definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty, vymezuje konkrétně priority a směry rozvoje obce do budoucnosti. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU. Je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce. Strategický plán rozvoje obce vychází z celostátních koncepcí, jako je Národní rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR. Součástí je SWOT analýza, která vytyčuje silné a slabé stránky obce. Co se týče odpadového hospodářství, obec vnímá současný stav jako standardní úroveň, avšak s prudkým přírůstkem počtu obyvatel to nemusí dále splňovat potřeby obce, proto vyžaduje další vylepšení, zvlášť pro nakládání s bioodpady. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, 11

12 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chýně Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v 17 odst. 2 ukládá obci povinnost stanovit tuto obecně závaznou vyhlášku. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2006 o místních poplatcích a Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích Obec má dle zákona o odpadech několik možností, jak zpoplatnit a vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob. Může se jednat o stanovení poplatku za komunální odpad dle 17a zákona o odpadech nebo místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích. Poslední variantou je uzavření písemné smlouvy s fyzickými osobami (tato varianta v návrhu nového zákona o odpadech není). Více informací o těchto možnostech je uvedeno v následující kapitole. Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Chýně na úhradu plateb za nakládání s komunálním odpadem č. 1/2016 Zodpovědnou osobou v oblasti odpadového hospodářství obce je starostka Mgr. Anna Chvojková, tel.: , Informace o odpadovém hospodářství obce lze získat na těchto místech: obecní úřad, úřední desky oficiální webová stránka obce: Obsahuje informace týkající se způsobu nakládání s odpady v obci, kam s odpadem v Chýni, nového systému svozu odpadů. Chýňský zpravodaj informační periodický tisk obce, dvouměsíčník. Zahrnuje aktuality týkající se svozu odpadů, termínů svozu, úklidu, atd. Pro obyvatele Chýně je zdarma. sociální sítě Fb Identifikační údaje svozové společnosti Téměř veškeré služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťuje pro obec společnost: RUMPOLD-P s.r.o., provozovna Kamenné Žehrovice, se sídlem Čs. armády 29, Příbram, IČ: , telefon: , mail: Předmět podnikání společnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 12

13 Společnost RUMPOLD-P s.r.o. pro obec Chýně zajišťuje především separovaný sběr recyklovatelných složek komunálních odpadů, tj. kompozitní obaly, papír, sklo, plasty, jedlý olej a tuk, bioodpad a dále svoz směsného komunálního odpadu a objemného odpadu. V oblasti bioodpadů má obec uzavřenou dohodu se společností ECOWOOD s.r.o., 442/2, Unhošť, s IČ , která zajišťuje jejich svoz a následné nakládání s bioodpady způsobem kompostování. Občané mohou využít nádobového nebo velkoobjemového sběru bioodpadů. Společnost vyváží pouze odpad ze zahrad a z údržby obecní zeleně. Další společnost, která pomáhá obci s nakládáním s odpady je společnost , T.O.P. UMWELT, spol. s r.o., Sklad nebezpečných odpadů, k.ú. Litovice, Hostivice, 25301, provozovna centrum pro odpady Hostivice. Působí v oblasti nakládání s odpady od roku Firma je specializována na nakládání s nebezpečnými odpady. Pro obec Chýně zajišťuje nakládání s nebezpečnými odpady, stavebními odpady a pneumatikami. Další smlouvu uzavřenou s obcí má firma PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ , k.ú. Litovice, Hostivice, Zabývá se recyklací stavebních a demoliční odpadů, které jsou dále využívány ve stavebních činnostech. V neposlední řadě se zabývají veškerými stavebními pracemi a demolicemi. Pro Chýni zajišťují svoz vybraných stavebních odpadů pod kódem 17 v katalogu odpadů Zařízení k nakládání s odpady V této kapitole je popsáno technické zázemí, kterým obec disponuje a které souvisí se systémem nakládání s odpady a které je aktivně využíváno. Na území obce Chýně se nenachází zařízení k nakládání s odpady dle 14 odst. 1 zákona o odpadech. Obec Chýně nemá v současné době sběrný dvůr, který by sloužil obyvatelům pro odkládání a shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu. Obec má však stavební povolení a projektovou dokumentaci na výstavbu sběrného dvora. Zda bude jeho výstavba v nejbližší době realizována, není jisté, neboť obec zvažuje, že určený pozemek využije pro výstavbu základní školy. Další možností je výstavba sběrného dvora společně s obcí Hostivice, která je od Chýně vzdálená cca 2 km. Obec Chýně uzavřela smlouvu se společností T.O.P. UMWELT, spol. s r. o., U Sušičky 674, Hostivice, na základě které mohou občané Chýně odevzdávat nebezpečný a stavební odpad na uvedené adrese. Občané s trvalým pobytem v Chýni mohou tyto odpady odevzdávat zdarma (náklady hradí obec) - při odevzdání odpadu je potřeba předložit občanský průkaz. Pro oddělený sběr a svoz jednotlivých složek komunálního odpadu mohou obyvatelé obce v současné době využívat buď sběrné místo, nebo sběrné nádoby rozmístěné po obci a pro odložení stavebního a nebezpečného odpadu zařízení k nakládání s odpady v Hostivicích. Na chýňské základní škole se nachází místo pro zpětný odběr drobných elektrozařízení a baterií. Také je zde místo pro sběr papíru a kovů. Výčet jednotlivých složek komunálního odpadu, které se v obci třídí a přehled sběrných nádob a jejich stanovišť je uveden v kapitolách níže. 13

14 Sběrné místo Obec provozuje sběrné místo, které je umístěno nad hřbitovem a má otevřeno pouze 1x za 14 dní v sobotu od 8:00 do 11:00 hod a to z důvodu nedostatku zaměstnanců. Občané obce zde mohou odkládat tříděný odpad, kovy, jedlé oleje a tuky, bioodpady, textil, SKO a objemný odpad. Zařízení k nakládání s odpady v okolí obce Obec Chýně spadá pod ORP Černošice, ve které se nachází celkem 160 zařízení k nakládání s odpady. Následující mapa zobrazuje zařízení v těsné blízkosti obce Chýně. Obrázek 3: Mapa zařízení k nakládání s odpady v okolí obce Chýně (zdroj: ISOH) Obec Chýně má v dostupné vzdálenosti všechna potřebná zařízení pro zajištění rozvoje odpadového hospodářství (sběrny a výkupny odpadů, sběrný dvůr, kompostárny, skládku odpadů, skládku nebezpečných odpadů, spalovnu nebezpečných odpadů, zařízení na demontáž autovraků, bioplynovou stanici). Vzhledem k vysokému počtu těchto zařízení zde není uveden jejich přehled. Obci doporučujeme při hledání vhodného zařízení pro nakládání s odpady využít veřejného informačního systému odpadového hospodářství - ISOH ( Tento systém umožní vyhledat zařízení podle provozovatele, typu zařízení, přijímaného odpadu, území atd. 14

15 2.1.4 Nakládání s vybranými druhy odpadů V souladu s Obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) obce Chýně č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chýně se v obci třídí tyto druhy odpadů: Papír, Plasty včetně PET lahví, Sklo, Biologický odpad, Kovy, Objemný odpad, Jedlé oleje a tuky, Textilní odpad, Nebezpečný odpad, Směsný komunální odpad rozumí se zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění. Oddělené soustřeďování, sběr a svoz jednotlivých složek komunálního odpadu je zajišťován prostřednictvím sběrných nádob, které jsou rozmístěny na stanovištích v obci. Tyto nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: Biologicky rozložitelné odpady hnědá sběrná nádoba, Papír modrá sběrná nádoba, Plasty včetně PET lahví žlutá sběrná nádoba, Sklo zelená (barevné sklo) a bílá (čiré sklo) sběrná nádoba, Kovy velkoobjemový kontejner, Objemný odpad velkoobjemový kontejner, Jedlé oleje a tuky červená sběrná nádoba, Textilní odpad zvláštní sběrná nádoba, Nebezpečný odpad sběrný dvůr Hostivice. Separovaný sběr využitelných složek komunálních odpadů Sběr využitelných složek komunálních odpadů je zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál se sbírá odděleně do speciálních nádob, k tomuto účelu určených. Na území obce je celkem 38 stanovišť (89 obyvatel/stanoviště), na kterých je umístěno celkem 111 nádob. V obci je rozmístěno 44 nádob na papír, 29 nádob na sklo, 12 nádob na čiré sklo a 12 nádob na sklo barevné, dále pak 1 nádoba na kovy, 1 nádoba na bioodpad, 6 nádob na jedlé oleje a tuky a 6 nádob na použitý textil. Nádoby jsou sváženy společností RUMPOLD-P s.r.o. dle druhu separované komodity. PAPÍR, PLASTY, SKLO Papír, plasty a sklo (bílé nebo barevné) je možné vhazovat do barevných kontejnerů rozmístěných v obci. Svoz jednotlivých kontejnerů probíhá takto: 15

16 Plasty (žluté kontejnery): každé pondělí a čtvrtek, Papír (modré kontejnery): každý čtvrtek, Sklo (zelené kontejnery): podle potřeby, obvykle jednou za měsíc. BIOODPAD Svoz bioodpadu probíhá v obci Chýně 1x za dva týdny zdarma pro všechny nemovitosti, které si zaregistrovaly svozovou nádobu na bioodpad v rámci registrace do systému svozu odpadů v Chýni. Svoz probíhá každý lichý týden ve čtvrtek. Pokud obyvatelům obce tato četnost nestačí, mohou si požádat o svoz bioodpadu 1x za týden. Cena za takovéto navýšení frekvence svozu je stanovena takto: - nádoba o objemu 140 l: 1330 Kč za sezónu březen - listopad - nádoba o objemu 240 l: 1710 Kč za sezónu březen listopad. Týdenní svoz bioodpadu si lze objednat a zaplatit na obecním úřadě. Při registraci obdrží každý zájemce samolepku k vylepení na svozovou nádobu. KOVOVÝ ODPAD Kovy lze odevzdávat na sběrném místě vedle hřbitova každou první sobotu v měsíci a od března do září i každou třetí sobotu v měsíci od 8:00 do 11:00. POTRAVINOVÉ OLEJE Použité potravinové oleje se sbírají do plastových nádob a tyto nádoby občané odkládají do červených nádob rozmístěných v obci. Oleje je zakázáno do nádoby vylévat. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Svoz nebezpečného odpadu probíhá na sběrném místě vedle hřbitova obvykle 2 x ročně v termínech vyhlášených s dostatečným předstihem OÚ Chýně. Obec Chýně také uzavřela smlouvu se společností T.O.P. UMWELT, spol. s r. o., U Sušičky 674, Hostivice, na základě které mohou občané Chýně odevzdávat nebezpečný odpad na uvedené adrese. Občané s trvalým pobytem v Chýni mohou odevzdávat nebezpečný odpad zdarma (náklady hradí obec), ostatní občané za poplatek. Při odevzdání nebezpečného odpadu je potřeba předložit občanský průkaz. Provozní doba sběrného místa pro nebezpečný odpad je po pá od 7:00 do 15:00 hod. a dále každou první sobotu v kalendářním měsíci od 9:00 hod. do 12:00 hod. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Objemným odpadem jsou vyřazené kusy nábytku, matrace, umyvadla, obaly větších rozměrů, koberce, drátěné sklo, autosklo, rozměrné dětské hračky, linoleum apod. Objemný odpad můžou občané odevzdávat zdarma celoročně každou první sobotu v měsíci, od března do října také každou třetí sobotu v měsíci, vždy od 8:00 do 11:00 na sběrné místo vedle hřbitova. 16

17 ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROODPADU Zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu je zajištěn prostřednictvím sběrného místa vedle hřbitova. Tam mohou občané Chýně odkládat každou první sobotu v měsíci a od března do září i každou třetí sobotu v měsíci od 8:00 do 11:00 vysloužilá elektrozařízení. Mezi ně patří např.: - malé domácí spotřebiče - lednice, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, televizory, radia apod. - zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení - PC, notebooky, tiskárny, telefony apod. - spotřebitelská zařízení - videokamery, magnetofony, vrtačky, pily apod. - zařízení pro zahrady - nástroje pro sečení a jiné zahradnické činnosti, zařízení pro postřik apod. - hračky a vybavení pro volný čas - hudební nástroje. Drobná elektrozařízení, žárovky, zářivky atp. je možné odevzdávat do schránky umístěné za vstupními dveřmi budovy obecního úřadu. Schránka je přístupná vždy během úředních hodin OÚ a často také mimo tyto hodiny. TEXTIL Textil je možno odevzdávat do bílých kontejnerů rozmístěných v obci na stanovištích kontejnerů. Svoz probíhá jednou týdně. Sběr a svoz textilu zajišťuje Nadace SOVA ve spolupráci s firmou Textil Eco. Následující tabulka je přehledem, kam jednotlivé druhy odpadů v Chýni odložit, v jakých termínech a zda je tato služba zpoplatněna. Tabulka 1: Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů v obci Chýně (Zdroj: web obce) Druh odpadu Místo pro ukládání Termín svozu / hodiny pro uložení Poplatek pro občany odpadu papír do modrých kontejnerů každý čtvrtek / NON STOP ZDARMA rozmístěných v obci do Myslivny (nad 08:00 11:00 hod ZDARMA hřbitovem) březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci; od listopadu do února 1. sobota v měsíci plasty do žlutých kontejnerů každé pondělí a čtvrtek / NON STOP ZDARMA rozmístěných v obci bioodpad do vlastní bionádoby každý čtvrtek svoz každý lichý týden ZDARMA, doplatek za svoz každý týden 1100 Kč za nádobu 140 l, 1300 Kč za nádobu o objemu 240 l velkoobjemový odpad železo, kovy do Myslivny (nad hřbitovem) do Myslivny (nad hřbitovem) 08:00 11:00 hod březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci; od listopadu do února1. sobota v měsíci 08:00 11:00 hod březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci; od listopadu do února 1. sobota v měsíci ZDARMA ZDARMA 17

18 jedlé oleje nebezpečný odpad elektroodpad drobné elektro (telefony, apod.) do červených popelnic rozmístěných po obci do Myslivny (nad hřbitovem) TOP Umwelt U Sušičky 674 do Myslivny (nad hřbitovem) Na OÚ do vyhrazených boxů dle potřeby / NON STOP 1x ročně dle termínu vyhlášeného OÚ Chýně Po - Pá 7:00-15:00 So 9:00-12:00 08:00 11:00 hod březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci; od listopadu do února 1. sobota v měsíci dle potřeby / v době úředních hodin OÚ ZDARMA ZDARMA ZDARMA pro občany Chýně ZDARMA ZDARMA sklo směsný odpad úsporné žárovky, zářivky do zelených kontejnerů rozmístěných v obci do popelnice nebo kontejneru pořízených uživatelem Na OÚ do vyhrazených boxů 1x měsíčně / NON STOP (ale pokud ZDARMA možno v denních hodinách - ukládání skla je hlučné) každou středu rodinné domy 90,- Kč/popelnice 120 l, nebo popelnice 240 l/180,- Kč pro bytové domy 600,- Kč/kontejner V době úředních hodin OÚ ZDARMA baterie textil Na OÚ do vyhrazených boxů vyhrazené kontejnery na stanovištích kontejnerů pro tříděný odpad V době úředních hodin OÚ dle potřeby / NON STOP ZDARMA ZDARMA Vyhodnocení umístění sběrných nádob Oddělené soustřeďování, sběr a svoz jednotlivých složek komunálního odpadu je dle článku č. 3 OZV zajišťován prostřednictvím sběrných nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. Aktuální přehled počtu nádob na jednotlivé druhy odpadů zachycuje následující tabulka. Tabulka 2: Přehled o počtu nádob na separovaný sběr odpadu v obci Chýně (Zdroj: Dotazník EKO_KOM) Druh komodity Počet nádob papír 44 plast směsný 29 sklo čiré 12 sklo směsné 12 kovy 1 bioodpady 1 jedlé oleje a tuky 6 textil (v režimu prevence, charita) 6 CELKEM

19 Počet nádob a vytíženost papír plast směsný sklo čiré sklo směsné kovy bioodpady jedlé oleje a tuky textil (v režimu prevence, charita) Počet nádob Počet osob na nádobu Graf 2: Počet tříděných nádob v obci Chýně a výpočet vytíženosti nádob Z Graf 2 vyplývá, že nejvíc nádob má komodita papír (44 nádob) 77 obyvatel na jednu sběrnou nádobu. Hned po něm je plast se 29 nádobami 117 obyvatel na jednu sběrnou nádobu. Naopak nejméně nádob je pro kovy a bioodpad, u nichž je zároveň největší vytíženost, tj. největší počet osob připadajících na jednu nádobu obyvatel. Snížení počtu obyvatel na jednu sběrnou nádobu je pro zvýšení separovaných komodit důležité. Čím větší je pro obyvatelstvo dostupnost sběrných nádob, tím větší je míra třídění (u nádob na bioodpad je důležité upozornit, že obyvatelé obce mají zajištěn individuální sběr bioodpadu prostřednictvím nádob, které mají přímo u svých domů). Společnost EKO-KOM doporučuje max. 250 obyvatel na jedno sběrné místo a docházkovou vzdálenost max. 150 m. Co se týká počtu obyvatel na sběrné místo, tak toto doporučení obec splňuje. V Chýni vychází 90 obyvatel na jedno sběrné místo. Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Produkce odpadů Celková produkce odpadů Celkové množství vyprodukovaného odpadu v časové řadě let je uvedeno v Tabulka 3. Souhrnná tabulka uvádí přehled množství odpadů, jejichž původcem je obec Chýně v jednotlivých letech a celkovou produkci odpadů na jednoho obyvatele. V Tabulka 3 je vypočten průměr produkce odpadů za poslední čtyři roky, ze kterého je následně vyjádřen procentuální poměr veškerých složek evidovaného odpadu. Dále je v tabulce množství odpadu vyjádřeno počtem kilogramů produkovaných na jednoho obyvatele a rok. Celková produkce odpadů má ve sledovaném období vzestupnou tendenci. Produkce jednotlivých druhů odpadů není množstevně ustálená. V roce 2018 bylo v obci Chýně celkem vyprodukováno 19

20 1 138,97 t odpadu, což v přepočtu na 1 obyvatele činí 336 kg odpadů za rok. Majoritní podíl na celkové produkci odpadů obce zaujímá směsný komunální odpad, v roce 2018 činila produkce SKO 492,46 t, na 1 obyvatele se jedná o 145 kg. V tomto roce každý občan vytřídil 62 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů a 92 kg bio odpadu. Celková produkce odpadů na území obce je blíže specifikována v komentáři pod Tabulka 3. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.3 poskytuje přehled o produkci komunálních odpadů v časové řadě Tato tabulka zachycuje množství vyprodukovaných komunálních odpadů, jejichž původcem je obec v jednotlivých letech. Z hlediska produkce komunálních odpadů se dnes velká pozornost zaměřuje na separaci využitelných složek. Na území obce se v současné době třídí papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, textil a biologicky rozložitelný odpad. Průměrná výtěžnost v České republice za rok 2018 činila dle společnosti EKO-KOM a.s. 49 kg/obyv./rok papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Občané obce dle evidence vytřídili v roce 2018 v přepočtu na 1 obyvatele celkem 62 kg/obyv./rok papíru, skla, plastů a nápojových kartonů, což je o 13 kg/obyv. více než je republikový průměr. Produkce nebezpečných odpadů v časové řadě je uvedena v Tabulka 8, která zobrazuje přehled množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů, jejichž původcem je obec v jednotlivých letech. 20

21 Tabulka 3: Celková produkce odpadů obce Chýně v letech (zdroj: ISPOP) Katalogové číslo odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 21 Množství (t) Průměr (t) Podíl (%) 0 0, , ,0001 0,084 0,052 0, ,036 0, O Kompozitní obaly 0,937 1,066 1,351 0,482 0,959 0, O Skleněné obaly 0 0 0, , , N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 1,409 0,67 0,944 1,097 1,03 0, ,02 0, ,0055 0, O Pneumatiky 14,084 0,104 1,725 0,364 4, , N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 0, ,02 0 0, , O Plasty 0, ,025 0, O Sklo ,04 0,01 0, N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0 0, , , O Beton 0 0 0,68 37,63 9,5775 1, O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem ,7 0 0,175 0, N Asfaltové směsi obsahující dehet ,095 0, , O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem ,268 0,079 1,114 2,385 0,9615 0, O Železo a ocel 1,76 4,71 12,09 6,4 6,24 0,833

22 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem ,96 0,99 0, N Izolační materiál s obsahem azbestu 0,63 0,03 1,254 0,28 0,5485 0, O Papír a lepenka 38,17 49,1 45,02 84,52 54,2025 7, O Sklo 27,607 33,333 22,911 61,346 36, , O Oděvy 0 0 7,985 7,204 3, , O Textilní materiály 1,931 6,055 7,184 6,59 5,44 0, O Jedlý olej a tuk ,035 0, , O Plasty 56,453 56,814 47,819 62,668 55,9385 7, O Biologicky rozložitelný odpad 67,68 132,16 195,63 312,27 176,935 23, O Směsný komunální odpad 233,92 351,43 312,29 492,46 347,525 46, O Objemný odpad 50,327 37,76 29,4 59,139 44,1565 5,895 CELKEM (t) 495,50 673,39 688, ,97 749,08 100,00 Množství vyprodukovaného odpadu na jednoho obyvatele za rok (kg) 196,55 254,30 232,35 335,98 254,79 Množství směsného komunálního odpadu na obyvatele za rok (kg) 92,79 132,72 105,40 145,27 119,04 Množství biologicky rozložitelného odpadu na obyvatele za rok (kg) 26,85 49,91 66,02 92,12 58,72 Množství tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy) na obyvatele za rok (kg) 48,86 52,99 39,63 61,66 50,78 22

23 Z Graf 3 (průměrné hodnoty za roky ) vyplývá, že směsný komunální odpad stále zaujímá skoro polovinu z celkové produkce odpadů (46,39%). Po SKO následuje bio odpad, který tvoří 24 % z celkového množství odpadů. Tříděný odpad pak představuje 20 %, podíl papírových, plastových a skleněných obalů je přibližně stejný. Objemný odpad tvoří 6 %. Průměrné zastoupení jednotlivých druhů odpadů Papír a lepenka 7% SKO 46% Objemný odpad 6% Sklo 5% Tříděný odpad 20% Bio odpad 24% Stavební a demoliční odpady Plasty 8% Kompozitní obaly 0,128% Ostatní odpady 2% Graf 3: Přehled druhů odpadů a jejich průměrný podíl za poslední 4 roky (Zdroj: ISPOP) Jak zobrazuje Graf 4, produkce odpadů v obci má ve sledovaném období stoupající trend. Obyvatelé obce Chýně produkují čím dál větší množství směsného komunálního odpadu, ale také více třídí. Největší vypozorovaný růst je zaznamenán u bioodpadu, jehož vývoj se podobá lineárnímu růstu. Příčinnou celkového růstu produkce odpadů můžeme shledat v rostoucím počtu obyvatel v obci, zvyšuje se ale i produkce jednotlivých druhů odpadů na jednoho obyvatele. Následující gryfy zobrazují výše zmíněné Celková produkce odpadů v obci Chýně Graf 4: Celková produkce odpadů v obci Chýně ve sledovaném období (Zdroj: ISPOP) 23

24 Produkce směsného komunálního odpadu celkem v t na obyvatele v kg Graf 5: Produkce směsného komunálního odpadu v obci Chýně v letech (Zdroj: ISPOP) Graf 6: Produkce papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v letech v obci Chýně (Zdroj: ISPOP) Třídění biologicky rozložitelných odpadů nemá v obci dlouhou tradici. Systematický svoz bioodpadů byl zahájen teprve v roce Do té doby mohli lidé dobrovolně provozovat domácí kompostér na zahradě a přeměňovat bioodpad v kvalitní kompost. Obyvatele bytových zástaveb měli omezené možnosti, a proto mnoho bioodpadu skončilo v nádobách na SKO. Množství BRO každoročně stoupá. V roce 2018 vzrostla jeho produkce více než 4,5 krát oproti roku 2015 a na celkové produkci se v roce 2018 podílel 27,4 %. V evidenci obce se také objevují pneumatiky. Dle zákona o odpadech se na pneumatiky vztahuje zpětný odběr, který nepodléhá evidenci v režimu odpadu. Vychází se z odpovědnosti výrobce vybraných výrobků v souladu s principem znečišťovatel platí zahrnující finanční odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou životností, zajištění jejich zpětného odběru a environmentálně šetrného nakládání s nimi ( 38 zákona o odpadech). 24

25 Zákon o odpadech stanovuje povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru, kam mohou občané bezplatně odevzdat ojeté pneumatiky bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a bez rozdílu značky a typu. Za účelem splnění této povinnosti založili výrobci pneumatik kolektivní systém ELT Management Company Czech Republic (ELTMA). Na webových stránkách tohoto kolektivního systému ( jsou uvedena sběrná místa zpětného odběru pneumatik. V obci Chýně provozuje místo zpětného odběru pneumatik Mojmír Hnátek Opravy motorových vozidel, Okružní 153, Chýně. Zde mohou obyvatelé obce použité pneumatiky bezplatně odevzdat. Zpětný odběr nesmí být vázán koupí nových pneumatik. Další sběrná místa pro odložení použitých pneumatik v okolí obce Chýně jsou např.: Pneuservis Petr Malík, Litovická 779, Hostivice, TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol s.r.o., Archeologická 1383, Hostivice, SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., Sobínská 186, Chrášťany, G-TERRA s.r.o., U cihelny 187, Chrášťany, David Průša, Hájecká 1144, Hájek u Červeného Újezda. V evidenci obce se objevují i nebezpečné odpady. Jejich množství v letech 2015 až 2018 je uvedeno v kapitole Komunální odpady Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad dle prováděcího předpisu (pod kódem 20 jak stanoví vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Pro účely zpracování POH obce jsou do skupiny komunálních odpadů řazeny odpady skupiny 20 Katalogu odpadů a dále vybrané odpady podskupiny Katalogu odpadů. Komunální odpady představují v současné době většinu produkovaných odpadů obce (cca 97 %). Majoritní podíl, z hlediska množstevního, jak na celkové produkci, tak na produkci komunálních odpadů, zaujímá SKO (kat. číslo ). V průměru se tento odpad podílí na produkci komunálních odpadů cca 48 %. V roce 2018 bylo vyprodukováno celkem 492,46 t SKO, což v přepočtu na 1 obyvatele obce činí 145 kg SKO. Vývoj podílu produkce SKO na celkovou produkci odpadů v jednotlivých letech znázorňuje Graf 7. Tabulka 4: Produkce komunálních odpadů v období (zdroj: ISPOP) Katalogové číslo odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu Množství (t) O Kompozitní obaly 0,937 1,066 1,351 0, O Skleněné obaly 0 0 0,

26 O Papír a lepenka 38,17 49,1 45,02 84, O Sklo 27,607 33,333 22,911 61, O Oděvy 0 0 7,985 7, O Textilní materiály 1,931 6,055 7,184 6, O Jedlý olej a tuk , O Plasty 56,453 56,814 47,819 62, O Biologicky rozložitelný odpad 67,68 132,16 195,63 312, O Směsný komunální odpad 233,92 351,43 312,29 492, O Objemný odpad 50,327 37,76 29,4 59,139 CELKEM (t) 477, , , , Produkce komunálních odpadů v letech (t) Směsný komunální odpad Objemný odpad Využitelný odpad Biologicky rozložitelný odpad Graf 7: : Produkce jednotlivých druhů komunálních odpadů v letech Tabulka 5: Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v letech (zdroj: Evidence odpadů obce) Podíl vytříděných využitelných složek na produkci komunálního odpadu v % biologicky rozložitelného odpadu na produkci komunálního odpadu v % směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v % 25,2% 21,7% 19,3% 19,6% 13,7% 19,6% 28,4% 27,4% 47,2% 52,2% 45,4% 43,2% objemného odpadu na produkci odpadu v % 10,2% 5,6% 4,3% 5,2% Využitelné složky komunálního odpadu Za materiálově využitelné složky komunálních odpadů jsou považovány ty odpady, u nichž lze v praxi zajistit oddělený způsob sběru a jejich následnou úpravu na druhotnou surovinu. Jedná se o papír, 26

27 plasty, sklo, kovy a textil ze skupiny 20 katalogu odpadů. Součástí komunálních odpadů jsou také odpadní obaly, které lze v rámci komunálních systémů sběru sbírat a vykazovat v podskupině Ostatní materiálově využitelné složky komunálního odpadu jako je biologicky rozložitelný odpad ( ) jsou řešeny v dalších kapitolách. Tabulka 6: Materiálově využitelné složky komunálních odpadů (zdroj: POH ČR) Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Papír a lepenka Sklo Plasty Kovy Oděvy Textilní materiály z obcí Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Kovové obaly Kompozitní obaly Skleněné obaly Textilní obaly Papír a lepenka, sklo, plasty a nápojové kartony Papír a lepenka má ve sledovaném období stabilní produkci až na poslední rok, kdy došlo k výraznější míře růstu. Oproti předcházejícímu roku (2017: 45,02 t) se v roce 2018 vysbíralo skoro dvojnásobek papíru (2018: 84,52 t). Tento trend nebyl vypozorován pouze u papíru, ale také u ostatních komodit, kde v roce 2018 se vysbíralo nadprůměrné množství odpadu oproti roku Možnou příčinu můžeme shledat v rostoucím počtu obyvatel v obci. Papír je také sbírán v rámci školního sběru, ale jeho množství není započítáváno do produkce obce. Produkce plastů je víceméně stabilní, což činí v průměru 55,94 t za rok. Též u plastů došlo k růstu produkce v roce Kompozitní obaly (nápojové kartony) se v obci třídí do žlutých kontejnerů spolu s plasty. Svozová společnost pak dává obci informaci o množství nápojových kartonů, které byly v obci vytříděny. Množství tohoto druhu není pro celkovou produkci odpadů v obci nijak zásadní. V průměru za poslední 4 roky se jedná o 0,959 t za rok. V obci Chýně se sbírá zvlášť čiré a směsné sklo. Produkce skla byla v roce 2018 trojnásobná oproti roku Na celkové produkci odpadů se v roce 2018 sklo podílelo 5 %. Vývoj produkce těchto druhů odpadů zobrazuje Graf 8. 27

28 Vývoj produkce vybraných druhů využitelných odpadů (t) Papír a lepenka Sklo Plasty Kompozitní obaly Graf 8: Tříděný sběr vybraných využitelných složek komunálního odpadu v letech Tabulka 7: Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel Komodita Produkce na 1 obyvatele (kg/rok) Papír 15,1 18,5 15,2 24,9 Sklo 11,0 12,6 7,7 18,1 Nápojové kartony 0,4 0,4 0,5 0,1 Plasty 22,4 21,5 16,1 18,5 Celkem 48,9 53,0 39,5 61,7 Průměr ČR * 42,3 44, * Průměrná výtěžnost papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v kg/obyv./rok v České republice dle dat společnosti EKO-KOM a.s.. Průměrná výtěžnost tříděného sběru na 1 obyvatele obce je ve sledovaném období, vyjma roku 2017, vždy vyšší než je celorepublikový průměr. Jedná se o porovnání hodnot obce se statistikami společnosti EKO-KOM. V roce 2018 každý občan v České republice vytřídil 49 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Obyvatele obce Chýně v tomto roce vytřídili v přepočtu na jednoho obyvatele 62 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů, což je o čtvrtinu víc než je republikový průměr. 28

29 Produkce (kg/obyvatel) Porovnání produkce využitelných složek odpadu s produkcí v ČR obec Chýně průměr ČR Graf 9: Porovnání produkce papíru, skla, plastů a nápojových kartonů z obce s průměrnou produkcí těchto odpadů v ČR Pokud se ale zaměříme na procentuální zastoupení těchto složek vzhledem k celkové produkci odpadů v obci, zjistíme, že tyto vytříděné odpady v roce 2018 tvořily 18,4 % z celkové produkce. To znamená, že se v obci Chýně sice vytřídilo více papíru, skla, plastů a nápojových kartonů než v ostatních obcích a městech v České republice, ale potenciál pro zvýšení míry separace tu je veliký. 70,0 Výtěžnost separovaného sběru na obyvatele 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Papír Sklo Nápojové kartony Plasty Graf 10: Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v letech Další materiálově využitelné složky kovy a oděvy Kovy jsou v Chýni sbírány prostřednictvím školního sběru, ale jejich množství není započítáváno do produkce obce a neobjevuje se tedy v evidenci odpadů obce. 29

30 Množství oděvů a textilu ve sledovaném období roste. V roce 2015 byla jejich produkce pouhých 1,93 t a v roce 2018 to bylo 13,8 t Nebezpečné složky komunálního odpadu Nebezpečné odpady tvoří pouze malou část z celkové produkce odpadů obce. Přesto jim musí být věnována zvláštní pozornost. Jejich nebezpečnost nejen pro životní prostředí, ale i přímo pro člověka, který s nimi nevhodně manipuluje, může být obrovská. Obecné povinnosti obce pro nakládání s těmito odpady stanovuje v 17 zákona o odpadech: (3) Obec je povinna v souladu se zvláštními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálních odpadů (např. zbytky barev a spotřební chemikálie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. Následující tabulka poskytuje přehled o produkci nebezpečných odpadů produkovaných obcí v období let 2015 až Nebezpečné odpady tvoří pouze malou část z celkové produkce odpadů obce. V letech 2015 až 2018 se produkce nebezpečných odpadů pohybuje v rozmezí od 0,78 do 2,258 t/rok. Ze sledovaného období byla produkce nebezpečných odpadů nejvyšší v roce 2015 (2,258 t). Na celkové produkci odpadů se nebezpečné odpady ve sledovaném období nepodílí ani 0,5 %. Tabulka 8: Produkce nebezpečných odpadů v letech (zdroj: ISPOP) Katalogové číslo odpadu Kategorie odpadu N N N N N N Název druhu odpadu Množství (t) Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 0 0, Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 0,084 0,052 0,008 0 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 1,409 0,67 0,944 1,097 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 0 0,02 0,002 0 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 0, ,02 0 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0 0, N Asfaltové směsi obsahující dehet ,095 30

31 N Izolační materiál s obsahem azbestu 0,63 0,03 1,254 0,28 CELKEM NEBEZPEČNÉ ODPADY 2,258 0,78 2,228 1,472 2,5 Produkce nebezpečných odpadů v letech (t) 2 1,5 1 0, Graf 11: Produkce nebezpečných odpadů v letech Z hlediska množstevního je hlavním produkovaným nebezpečným odpadem obce odpad s katalogovým číslem Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. V roce 2018 tento odpad zaujímal na celkové produkci nebezpečných odpadů 62,4 %. Druhým hmotnostně významným nebezpečným odpadem je odpad s katalogovým číslem Izolační materiál s obsahem azbestu. V roce 2018 se tento odpad podílel necelými 28 % na produkci nebezpečných odpadů Biologicky rozložitelné komunální odpady a biologicky rozložitelné odpady Pod pojem BRKO se zahrnují veškeré komunální odpady mající podíl biologicky rozložitelné složky. Jedná se o odpady s katalogovým číslem , , , , , , , a a jejich množství se vypočítá pomocí vynásobení příslušnými koeficienty biologicky rozložitelné složky (0,75 pro textilní odpady a odpad z tržišť, 0,48 pro směsný komunální odpad a 0,3 pro objemný odpad). V případě obce Chýně jsou do výpočtu celkového množství BRKO zahrnuty tyto odpady: - Papír a lepenka (20101), - Oděvy (200110), - Textilní materiály (200111), - Biologicky rozložitelný odpad (200201), - Směsný komunální odpad (200301) a - Objemný odpad (200307). 31

32 Produkce (t/rok) Nejvýznamnější složkou BRKO je Biologicky rozložitelný odpad (200201). Druhou nejvýznamnější složkou je SKO, který obsahuje biologicky rozložitelnou složku ve výši 48 %. Z tabulky níže je patrné, že produkce BRKO má ve sledovaném období rostoucí tendenci. Tabulka 9: Produkce celkového množství BRKO v letech (zdroj: evidence obce) ROK Celkem BRKO (t) 196, , , ,738 Podíl komunálních odpadů na BRKO Oděvy Biologicky rozložitelný odpad Objemný odpad Textilní materiály Směsný komunální odpad Graf 12: Podíl komunálních odpadů s biologicky rozložitelnou složkou na produkci celkového množství BRKO Na území obce Chýně se třídí biologicky rozložitelné odpady (BRO) s katalogovým číslem odpad ze zahrad, z údržby zeleně apod. Třídění biologicky rozložitelných odpadů nemá v obci dlouhou tradici. Systematický svoz bioodpadů byl zahájen teprve v roce Do té doby mohli lidé dobrovolně provozovat domácí kompostování (mimo režim odpadů). Obyvatele bytových zástaveb měli omezené možnosti, a proto mnoho bioodpadu skončilo v nádobách na SKO. Množství BRO každoročně stoupá. V roce 2018 vzrostla jeho produkce více než 4,5 krát oproti roku 2015 a na celkové produkci se v roce 2018 podílel 27,4 %. 32

33 Vývoj produkce BRO 350 Produkce (t) Biologicky rozložitelný odpad Graf 13: Vývoj produkce Biologicky rozložitelného odpadu (200201) v letech Nakládání s odpady V 9a Zákona o odpadech je zakotvena hierarchie nakládání s odpady. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, například energetické využití, odstranění odpadů. Obrázek 4: Hierarchie nakládání s odpady Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí. Při uplatňování hierarchie se zohlední: celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady. 33

34 Rozdělení nakládání na hlavní způsoby nakládání s odpady Způsoby nakládání s odpady jsou v ISOH označeny pomocí kódů vycházejících z Přílohy č. 3 Zpracování matematického vyjádření výpočtu Soustavy indikátorů OH v souladu s vyhláškou č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění z , uvedené v Tabulka 10. Tabulka 10: Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely (zdroj: vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.) Původ odpadů Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku) Kód A00 B00 C00 Způsob nakládání s odpady Kód Využívání odpadů Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie Zpětné získávání /regenerace rozpouštědel Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů Recyklace/ zpětné získávání ostatních anorganických materiálů Regenerace kyselin a zásad Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění Zpětné získávání složek katalyzátorů Rafinace olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10 Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku XR1 XR2 XR3 XR4 XR5 XR6 XR7 XR8 XR9 XR10 XR11 XR12 XR13 Odstraňování odpadů Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě, apod.) Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.) Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do utěsněných oddělených, prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí, apod.) XD1 XD2 XD3 XD4 XD5 34

35 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) Spalování na pevnině Trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku XD8 XD9 XD10 XD12 XD13 XD14 XD15 Ostatní Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití Zpracování autovraku Prodej odpadu jako suroviny ( druhotné suroviny ) Využití odpadu na rekultivace skládek Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky Kompostování Biologická dekontaminace Protektorování pneumatik Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU Zpracování elektroodpadu Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle 37k, 31g, 31h nebo 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle 37b zákona, první převzetí vozidel z různých druhů dopravy železniční, letecká, lodní a další) určených k využití nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru a nakládání s komunálními odpady Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu Inventurní rozdíl vyrovnání nedostatku odpadu Inventurní rozdíl vyrovnání přebytku odpadu Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN1 XN2 XN3 XN5 BN6 XN7 XN8 XN9 XN10 XN11 XN12 XN13 XN14 XN15 XN16 XN17 XN18 XN30 XN40 XN50 XN53 XN60 XN63 35

36 Nakládání s odpady v obci Chýně Vývoj celkové produkce odpadů v obci Chýně v období je uveden v kapitole 2.2. V následující tabulce je uvedena produkce odpadů ve sledovaném období vzhledem ke způsobu nakládání s odpady. Tabulka 11: Celková produkce a nakládání se všemi odpady v obci v letech (zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady obce) Činnost/rok produkce (t) 495,5 673,39 688, ,97 produkce (kg/obyv.) 196,55 254,3 232,35 335,98 materiálové využití (t) 141,21 151, , ,549 podíl materiálového využití (%) 28,50% 22,46% 21,58% 24,02% materiálové využití (kg/obyv.) 56,0 57,1 50,1 80,7 energetické využití (t) 2,258 0,78 2,228 1,472 podíl energetického využití (%) 0,46% 0,12% 0,32% 0,13% energetické využití (kg/obyv.) 0,90 0,29 0,75 0,43 skládkování (t) 284, ,19 341,69 551,599 podíl skládkování (%) 57,37% 57,80% 49,63% 48,43% skládkování (kg/obyv.) 112,8 147,0 115,3 162,7 kompostování (t) 67,68 132,16 195,63 312,27 podíl kompostování (%) 13,66% 19,63% 28,42% 27,42% kompostování (kg/obyv.) 26,8 49,9 66,0 92, Produkce a nakládání s odpady produkce (t) materiálové využití (t) energetické využití (t) skládkování (t) kompostování (t) Graf 14: Produkce a nakládání s odpady v obci v letech (zdroj: ISPOP, informace od oprávněných osob) 36

37 Produkce a nakládání s odpady v kg na obyvatele produkce (kg/obyv.) materiálové využití (kg/obyv.) energetické využití (kg/obyv.) skládkování (kg/obyv.) kompostování (kg/obyv.) Graf 15: Produkce a nakládání s odpady v obci v období v kg na obyvatele 70% Způsoby nakládání s odpady v obci 60% 50% 40% 30% 20% podíl materiálového využití (%) podíl energetického využití (%) podíl skládkování (%) podíl kompostování (%) 10% 0% Graf 16: Nakládání s odpady v obci v období (%) Z pohledu nakládání s odpady dochází v posledních dvou letech ke snižování podílu skládkování odpadů ve vztahu k ostatním způsobům nakládání s odpady. Naopak roste množství odpadů, které jsou kompostovány. Energetické využití odpadů nedosahuje ani 1 % Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení Mezi odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ, elektroodpady) patří zejména odpady ze zařízení, jejichž funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k 37

38 výrobě, přenosu a měření proudu které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. Jde tedy o příslušné odpady skupin 16 a 20 vyjma baterií a akumulátorů. Podle katalogu odpadů jde o druhy odpadů s čísly ; ; ; ; ; ; ; ; a OEEZ pocházející z domácností podléhají zpětnému odběru, který různou formou (odevzdáním použitých spotřebičů na sběrných dvorech obcí, v místě prodeje nebo do speciálních kontejnerů) organizují a spolufinancují kolektivní systémy. V současné době provozuje kolektivní systém OEEZ několik společností (např. ELEKTROWIN, ASEKOL, EKOLAMP, REMA, RETELA a další). Obec má uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ASEKOL, s.r.o. Místem zpětného odběru použitých elektrozařízení je v obci Chýně sběrné místo vedle hřbitova, na základní škole a v budově obecního úřadu. V roce 2019 bylo v obci Chýni vysbíráno celkem 6,2 t elektrozařízení. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé druhy elektrozařízení a jejich váhové zastoupení. Tabulka 12: Elektrozařízení vysbírané v obci Chýně v roce 2019 (zdroj: ASEKOL, s.r.o.) Chlazení (kg) Ostatní (kg) Velká bílá (kg) Zářivky (kg) CRT (kg) LCD (kg) CELKEM (kg) 555, , ,00 0, ,00 378, ,00 Prognóza vývoje Obec Chýně je jedna z nejrychleji rostoucích obcí v České republice. Počet obyvatel v obci Chýně je ve stoupajícím trendu už od roku V roce 2018 mělo trvalé bydliště v obci registrováno občanů, a očekává se, že během následujících 5 let se počet obyvatel ještě zdvojnásobí. S růstem počtu obyvatel v obci stoupají i nároky na občanskou a technickou vybavenost. Stávající odpadové hospodářství odpovídá standardní úrovni, ale víc obyvatel znamená víc odpadů. Je potřeba věnovat způsobu nakládání s odpady zvláštní pozornost a uzpůsobit OH rostoucímu požadavkům obce. Tomuto tématu se obec aktivně věnuje a snaží se zefektivnit stávající systém nakládání s odpady v obci a to v souladu s připravovanými změnami národní legislativy (zákon o odpadech, zákon o zpětném odběru) a POH ČR a SK. Je důležité posílit princip posunu k vyšším stupňům hierarchie nakládání s odpady (zejména oblast prevence vzniku odpadů, recyklace a využívání odpadů, včetně posílení energetického využívání odpadů). Základní trend v OH obce už stanovila Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2016, která definovala systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a 38

39 nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce a stanovila povinnosti fyzických osob pobývajících na území obce Chýně. Posouzení nezbytných změn a doplnění systému sběru a nakládání s komunálními odpady Podle požadavků Závazné části POH SK, která je v souladu se Závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky, je třeba na území obce dále zvyšovat přípravu k opětovnému použití a recyklaci zejména u papíru, plastů, skla a kovů. V rámci plnění cíle ze závazné části pro směsný komunální odpad a zákonné povinnosti k roku 2024 zákaz skládkování bude nutno řešit nakládání a využití SKO, který nebude možno skládkovat, v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. Pro zajištění plnění cíle pro omezování skládkování BRKO na rok % BRKO uloženého na skládky v roce 1995 bude nezbytné odklonit od skládkování další BRKO, který je v současně době skládkován. S ohledem na postupný požadovaný nárůst úrovně sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení od roku 2016 do roku 2021 je zřejmé, že kolektivní systémy budou muset meziročně zvýšit úroveň sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Zvýšení úrovně třídění se týká i odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Z analýzy vychází, že obec má v současnosti velké množství příležitostí, v rámci kterých může v rychlém časovém horizontu dosáhnout zvýšení míry separace bez nutnosti velkých investic. Tyto příležitosti mohou vyvážit velké množství slabých oblastí, na které je vhodné se při optimalizaci systému zaměřit. 39

40 3 ZÁVAZNÁ ČÁST Závazná část POH obce Chýně je závazným podkladem pro činnosti obce v odpadovém hospodářství. Závazná část POH obce je v souladu s obecně závaznou vyhláškou kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje. Obecně závazná vyhláška kraje je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a jejími změnami (Nařízení vlády č. 352/2014, o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období ). Závazná část reflektuje strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství na další období. Závazná část obsahuje cíle, zásady a opatření, které zohledňují politiku životního prostředí České republiky, evropské závazky České republiky a potřeby současného odpadového hospodářství. Závazná část Plánu odpadového hospodářství je založena na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady. Strategické cíle odpadového hospodářství České republiky na období vytyčené v POH ČR, strategické cíle POH Středočeského kraje vytyčené na období a obce Chýně na období jsou: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské "recyklační společnosti". Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Pro naplnění strategických cílů odpadového hospodářství ČR bude obec plnit níže uvedené cíle, zásady a opatření. Zásady pro nakládání s odpady V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky České republiky a POH SK je nutno v obci Chýně přijmout zásady pro nakládání s odpady. Zásady: a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění Programu předcházení vzniku odpadů ČR zpracovaným MŽP a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů. b) Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například energetické využití) a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady podporovat možnosti, které představují nejlepší celkový 40

41 výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí. c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny. d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu. e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů. f) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů. g) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a nakládání s ním. h) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí. i) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti. j) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady. k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví. Program předcházení vzniku odpadů Prevence v odpadovém hospodářství obce bude směřovat jak ke snižování množství vznikajících odpadů, tak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž považováno komunitní kompostování, opětovné využití výrobků a příprava k němu. Cíle a opatření jsou zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním prevence u vybraných toků KO. Cíle: a) b) c) Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí. Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy. Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. 41

42 d) d) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. Opatření: a) Vytvořit a zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních obce. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky). b) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek. c) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a za účelem snižování produkce odpadů z těchto výrobků. d) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce odpadů z potravin. e) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech úrovních územní samosprávy obce Chýně s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů. f) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro občany. g) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Cíle a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů Komunální odpady Za účelem splnění cílů POH SK a ČR je nezbytné v obci Chýně plnit pro komunální odpady následující cíle a opatření: Cíle: a) Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů b) Nadále zvyšovat celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností. Způsob sledování cíle bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy EU 2. 42

43 2 Rozhodnutí komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Zásady: a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu a objem takto sbíraných odpadů. b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obci. c) Nadále v obci podporovat oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů. d) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem na požadavky a dostupnost technologického zpracování odpadů. Systém sběru stanoví v samostatné působnosti obec obecně závaznou vyhláškou. e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů POH SK pro komunální odpady. f) Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není možné využít, předávat je k odstranění. Od této hierarchie je možné se odchýlit jen v odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s POH ČR a SK. g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie zpracování komunálních odpadů. h) Akceptovat zachování a rozvíjení spoluúčasti a spolupráce s producenty obalů a dalšími výrobci podle principu znečišťovatel platí a rozšířené odpovědnosti výrobce, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů. i) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v obci vždy provést důkladnou analýzu dosavadního stavu se zahrnutím environmentálních, ekonomických a sociálních hledisek. j) Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Opatření: a) Dodržovat legislativně zakotvené povinnosti a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů. b) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. c) Kontrolovat využívání systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy občany obce. d) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení. e) Důsledně dodržovat legislativně vymezené podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od hierarchie nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat zejména ochranu životního 43

44 prostředí a lidského zdraví, zohledňovat celkový životní cyklus odpadů a jeho dopad na životní prostředí, technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady. f) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce Směsný komunální odpad Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod kód Pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů, které budou dále přednostně využity. Cíl: Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. Zásady: a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů. Opatření: a) Dodržovat legislativně definované možnosti a podmínky energetického využití směsného komunálního odpadu především ve vazbě na rámcovou směrnici o odpadech a v ní stanovené energetické účinnosti zařízení a s ohledem na ochranu ovzduší. b) Průběžně sledovat stav úpravy poplatku za skládkování využitelných komunálních odpadů a podporovat úsilí, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno skládkovat, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně směsného komunálního odpadu, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším podmínkám, jako jsou legislativa EU, uplatnění nových technologií, konkurenční prostředí a podobně při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a s ohledem na sociální únosnost pro občany. c) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu). d) V adekvátní míře energeticky využívat SKO v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy nebo po jeho úpravě následným spalováním/spolu spalováním za dodržování platné legislativy. e) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem. 44

45 3.3.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady Za účelem splnění cílů POH ČR a POH SK, zákona o odpadech a směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů omezit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky dosáhnout následující: Cíl: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce Zásady: a) V obci dodržovat stanovený systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování. d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů. Opatření: a) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru BRKO. b) Pro jednotlivé skupiny BRKO akceptovat stanovení jejich vlastnosti a požadavky na sběr a nakládání s nimi. c) Snižovat množství BRKO ukládaných na skládky. d) Snižovat podíl biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. e) Systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s BRKO na území obce bude vycházet z technických možností a způsobů využití BRKO v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v kraji. Přičemž energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené v SKO nenahrazují povinnost obce zavést systém odděleného sběru BRKO a jejich následné využití. f) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru BRO a o nakládání s nimi. Současně s tím také informovat občany o možnostech prevence a minimalizace vzniku BRKO. g) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. h) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů, k aplikaci do půdy. i) Podporovat energetické využití biologicky rozložitelných odpadů obsažených ve směsném komunálním odpadu, který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a koncentraci rizikových 45

46 látek a prvků nevhodný pro přímé kompostování, jejich zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými biologickými metodami. j) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/ Stavební a demoliční odpady Za účelem splnění recyklačního cíle evropské rámcové směrnice o odpadech a přiblížení se oběhovému hospodářství je nutné zabezpečit níže uvedený cíl. Cíl: Nadále zvyšovat míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů pro jejich materiálové využití. A to včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající se stavebního a demoličního odpadu v kategorii ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů * pod katalogovým číslem (zemina a kamení). * Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Zásady: a) Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. b) Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů. Opatření: a) Důsledně dodržovat legislativně stanovené podmínky pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, a tím minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti, přednostně zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu. b) Řídit se legislativou EU v oblasti konce odpadu a, pokud nebude zpracován příslušný legislativní dokument na úrovni EU, dodržovat dokument vypracovaný MŽP, který přesně stanoví přechod recyklovaného stavebního a demoličního odpadu na výrobek. c) Akceptovat zavedení norem pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. d) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné. e) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností. 46

47 f) Podpořit zjednodušení pravidel pro využívání upravených stavebních a demoličních odpadů a recyklátů z těchto odpadů na povrchu terénu při zachování vysoké míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí. g) Důsledně dodržovat legislativní vymezení rozsahu druhů stavebních a demoličních odpadů vhodných k využití na povrchu terénu. h) Dodržovat zásady stanovené v dokumentu pro nakládání s odpady, které se v budoucnu v komoditě stavební odpady budou vyskytovat plastová okna, izolační materiály ze zateplení budov a podobně, a to s cílem jejich maximálního využití Nebezpečné odpady Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku nebezpečných odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí v obci v souladu s POH SK je třeba zabezpečit následující: Cíle: a) Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu. b) Podporovat zvyšování podílu využitých nebezpečných odpadů. c) Zásady: Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. a) Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady. b) Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné vlastnosti, skutečně tyto vlastnosti nevykazuje. c) Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být odpadem, na povrchu terénu. d) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. Opatření: a) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady v obci. b) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů Výrobky s ukončenou životností a režimem zpětného odběru Při stanovení cílů a opatření POH obce se vychází z odpovědnosti výrobců vybraných výrobků stanovených v zákoně o odpadech v souladu s principem znečišťovatel platí zahrnující finanční odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou životností, zajištění zpětného odběru výrobků a environmentálně šetrného nakládání s odpady z výrobků, a to v souladu s právem Evropské unie. 47

48 3.3.7 Obaly a obalové odpady Za účelem splnění recyklačního cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a splnění cílů recyklace a využití stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech v souladu s POH ČR a SK je třeba zabezpečit v obci následující: Cíle: a) Nadále podporovat zvýšení celkové recyklace obalů a celkového využití odpadů z obalů. Opatření: a) Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému. b) Dodržovat legislativní podmínky tříděného sběru. c) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady. d) Využívat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu znečišťovatel platí a rozšířené odpovědnosti výrobce, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití obalových složek komunálních odpadů. e) Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání s komunálními odpady, kapacitní možnosti systémů a podporovat opatření k jejich zlepšení Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností Za účelem splnění cílů nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních v souladu s POH ČR a SK je třeba zabezpečit v obci následující: Cíl: Podporovat dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Podporovat sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení ve spolupráci s povinnými osobami, k dosažení stanovených cílů (cíl pro rok %* (85 % produkovaného)). * Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení stanovená jako procentuální hmotnostní podíl množství odpadních elektrických a elektronických zařízení sebraných tříděným sběrem v daném kalendářním roce k průměrné roční hmotnosti elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v ČR v předchozích třech kalendářních letech (v %). Opatření: a) Spolupracovat s povinnými osobami v rámci celého systému zpětného odběru, např. s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně sebraného elektrozařízení. 48

49 b) Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady. c) Ve spolupráci s kolektivními systémy zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné správy v registru míst zpětného odběru. d) Využívat a podporovat informační kampaně kolektivních systémů Odpadní baterie a akumulátory Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech v souladu s POH SK a ČR je třeba zabezpečit následující: Cíl: Podporovat zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Opatření: a) Spolupracovat s kolektivními systémy. b) Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady. c) Využívat a podporovat informační kampaně kolektivních systémů Odpadní oleje Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí je třeba přijmout v souladu s POH SK a ČR následující: Cíl: Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. Opatření: a) Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s ohledem na jejich následné využití. b) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně energeticky využívat v souladu s platnou legislativou. c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními oleji Odpady s obsahem azbestu Za účelem minimalizace možných negativních účinků při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí je třeba přijmout v souladu s POH SK a ČR následující: 49

50 Cíl: Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu. Opatření: a) Provádět osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při nakládání s azbestem. Cíl: Systém sběru odpadů Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území obce. Zásady pro sběr odpadů: a) U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru, kovů, plastů, skla, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. b) Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím obalové složky, prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v obci, minimálně na papír, kovy, plasty a sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a shromažďování odpadů, a pokud je to možné i systémů sběru vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou zajišťovány povinnými osobami, tj. výrobci, dovozci, distributory. c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu. d) Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s cílem dosáhnout environmentálně šetrného nakládání s odpady. e) V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů umožnit výkup odpadů od občanů pouze v souladu s platnou legislativou. f) V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr těchto výrobků od občanů. Opatření: a) Průběžně vyhodnocovat systém svozu a sběru odpadů na obecní úrovni. c) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH obce stanovovat preferované a k podpoře z veřejných zdrojů doporučované systémy sběru a svozu odpadů na zařízení pro nakládání s odpady v obci. 50

51 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl Cíle: a) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. b) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. V zájmu dosažení cíle přijmout následující opatření: Opatření: a) Akceptovat legislativu stanovující odpovědnost majitele nemovitosti, zajistit nakládání s odpadem, jehož původce není znám, nacházejícím se na jeho nemovitosti. Akceptovat nastavení systému uhrazení účelně vynaložených nákladů z veřejných prostředků v případě, že vlastník nemovitosti prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost nezpůsobil, anebo mu nemohl zabránit. b) Akceptovat legislativní zakotvení, že v případě, kdy nabývá nový vlastník vlastnického práva k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů, které jsou na nebo v této nemovitosti umístěny. c) Efektivně využívat programy osvěty a výchovy za účelem zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s odpady. d) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství (zákon č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). e) Zaměřit kontrolní činnost na neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. f) Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená. g) Podporovat optimální nastavení obecního systému nakládání s komunálním odpadem a logistiku sběru a svozu odpadů v obci (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění veřejných prostranství). h) Podpořit zavedení komunikačních kanálů na úrovni obce (například s využitím mobilních a internetových technologií), přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a kontejnerů. i) Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany obecního úřadu pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství, včetně aktivit spojených s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená. 51

52 Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství obce Chýně Tabulka 13: Přehled cílů POH obce Chýně Pořadové číslo Umístění v kapitole Závazné části POH obce Definice cíle Typ cíle Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Strategický Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské recyklační společnosti Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů Nadále zvyšovat celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce Nadále zvyšovat míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem (zemina a kamení). Strategický Strategický Strategický Hlavní cíl Hlavní cíl Hlavní cíl Hlavní cíl Hlavní cíl Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů. Hlavní cíl Podporovat zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných Hlavní cíl odpadů Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na Hlavní cíl lidské zdraví a životní prostředí Podporovat vysokou úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a Hlavní cíl elektronických zařízení Nadále podporovat zvýšení celkové recyklace obalů a celkového využití Hlavní cíl odpadů z obalů Podporovat zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Hlavní cíl 52

53 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. Hlavní cíl Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem Hlavní cíl azbestu. 17. Chyba! Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a Hlavní cíl Nenalezen sběru odpadů na území obce. zdroj odkazů Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. Dílčí cíl Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. Dílčí cíl Odpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství obce a zabezpečení kontroly plnění a změny Plánu odpadového hospodářství obce Obec Chýně bude při plnění POH plnit následující cíle a opatření: a) Obec bude průběžně kontrolovat vytváření podmínek předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi a naplňovat stanovené cíle a opatření v POH obce. b) Obec bude průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady včetně obalové složky, nakládání se směsným komunálním odpadem, systém tříděného sběru odpadů, systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, systém nakládání se stavebními odpady a výrobky s ukončenou životností pocházející od občanů obce. V rámci tohoto vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému nakládání s odpady a s výrobky s ukončenou životností a navržena opatření k jeho zlepšení. Obec bude rovněž vyhodnocovat naplňování opatření k předcházení vzniku odpadů uvedené v kapitole 3.1. c) Obce využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění POH obce. d) Obec bude každoročně vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH obce a na vyžádání je poskytne orgánu státní správy a zároveň zprávu zveřejní na portálu veřejné správy. e) POH obce bude změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, v souladu s platnou legislativou. f) Závazná část POH obce je závazným podkladem pro jeho činnosti v odpadovém hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce. Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce Indikátory odpadového hospodářství jsou základními ukazateli, kterými je průběžně hodnocen stav a vývoj odpadového hospodářství obce. Indikátory umožňují sledovat plnění vytyčených cílů POH obce. Obec vyhodnocuje soustavu indikátorů odpadového hospodářství a zabezpečuje její aktualizaci. Využívá metodiky MŽP pro výpočet plnění cílů plánů odpadového hospodářství ČR a krajů, které stanovují způsob výpočtu jednotlivých indikátorů. Pro výpočty indikátorů odpadového hospodářství budou využita data z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který obsahuje data od povinných subjektů dle zákona o odpadech a z dalších resortních databází agend. 53

54 Základní indikátory této soustavy indikátorů je možno na základě potřeby upravit nebo rozšířit o další nové doplňkové indikátory. Soustava indikátorů odpadového hospodářství je zaměřena na dvě hlavní oblasti, ve kterých bude realizována a které usnadní řízení odpadového hospodářství obce, a to bez zásadních změn metodik pro monitoring ukazatelů ve sledovaném období. Jedná se o oblasti: a) Indikátory cílů Slouží k průběžnému vyhodnocování plnění cílů stanovených POH jak na národní a krajské úrovni, tak na obecní úrovni. Nejsou zde uvedeny indikátory z POH ČR a SK, které se týkají pouze národní a krajské úrovně a nejsou k dispozici data pro jejich výpočet na obecní úrovni. b) Popisné indikátory Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních ukazatelů odpadového hospodářství v obci Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství obce Základní obecní indikátory uvedené v následující tabulce byly převzaty z POH ČR a SK. Tabulka 14: Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství obce Druh indikátoru Indikátor cíle Kategorie Název Účel Obecní Obecní Zajištění odděleného čtyř složkového sběru (sklo, papír, plast, kovy) komunálních odpadů. Míra recyklace papíru, plastů, skla, kovů obsažených v komunálních odpadech. Kontrola plnění cíle rozvoje tříděného sběru papíru, plastů, skla a kovů v komunálních odpadech na území obce. Kontrola plnění cíle na zajištění přípravy k opětovnému použití či recyklaci papíru, plastů, skla, kovů pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností. Vyjádření indikátoru Indikátor vyjádřen Ano/ne. Indikátor vyjádřen v (%). Zdroj dat ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců obcí podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady (případně statistický dopočet) neohlašovaných odpadů). Hlášení původců obcí podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Analýzy skladby komunálních odpadů z obcí dle přijaté metodiky 54

55 pro stanovení výskytu recyklovatelných složek KO z obcí (bude stanovena 1x za tři roky). Indikátor cíle Obecní Obecní Množství BRKO ukládaných na skládky odpadů. Míra využití a materiálového využití stavebních a demoličních odpadů. Kontrola plnění cíle postupného omezování množství BRKO ukládaného na skládky odpadů (pro porovnání s odpady vzniklými v roce 1995) z území obce. Kontrola plnění cíle zvýšení recyklace a materiálového využití stavebních a demoličních odpadů. Vztaženo k množství BRKO z obce. (přepočet přes koeficienty podílu BRO v KO). Indikátor vyjádřen v (t/rok) a (kg/obyv. a rok). Indikátor vyjádřen v (%). ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců obcí a provozovatelů zařízení podle nových právních předpisů. Podíl BRKO v odpadu bude stanoven 1x za tři roky na základě přijaté metodiky analýz odpadů. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Popisný indikátor Obecní Produkce odpadů (celková, ostatní odpady, nebezpečné odpady, komunální odpady). Sledování vývoje množství produkce odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) na území obce. Obecní Produkce SKO. Sledování produkce SKO na území obce. Obecní Produkce (výtěžnost) odděleného sběru komunálních odpadů (4 složkový sběr). Sledování výtěžnosti (produkce) odděleného sběru komunálních odpadů jednotlivých složek (sklo, papír, plast, kovy) z území obce. Indikátor vyjádřen v (t/rok) a v (kg/obyv. na rok). Indikátor vyjádřen v (t/rok) a v (kg/obyv. a rok). Indikátor vyjádřen v (t/rok). ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců obcí podle nových právních norem v oblasti 55

56 odpadového hospodářství. Popisný indikátor Obecní Využití odpadů. Sledování vývoje množství a podílu využitých odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných druhů odpadů (například směsný komunální odpad, objemný odpad) z území obce. Obecní Materiálové využití odpadů. Sledování vývoje množství a podílu materiálově využitých odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných druhů odpadů z území obce. Obecní Recyklace odpadů. Sledování vývoje množství a podílu recyklovaných odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných druhů odpadů z území obce. Obecní Energetické využití odpadů. Sledování vývoje množství a podílu energeticky využitých odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných druhů odpadů z území obce. Indikátor vyjádřen v (t/rok, %). Indikátor vyjádřen v (t/rok, %). Indikátor vyjádřen v (t/rok, %). Indikátor vyjádřen v (t/rok, %). ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. 56

57 Popisný indikátor Popisný indikátor Obecní Odstraňování odpadů. Sledování vývoje množství odstraňovaných odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných druhů odpadů (například směsný komunální odpad, objemný odpad) z území obce. Obecní Spalování odpadů. Sledování vývoje množství a podílu spalovaných odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných druhů odpadů z území obce. Obecní Skládkování odpadů. Sledování vývoje množství a podílu skládkovaných odpadů dle jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných druhů odpadů z území obce. Obecní Produkce BRKO. Sledování produkce BRKO na území obce. Obecní Produkce objemného odpadu. Sledování produkce objemného odpadu na území obce. Indikátor vyjádřen v (t/rok, %). Indikátor vyjádřen v (t/rok, %). Indikátor vyjádřen v (t/rok, %). Indikátor vyjádřen v (t/rok). Indikátor vyjádřen v (t/rok), v (kg/obyv. a rok). ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců podle nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců podle nových právních norem v oblasti odpadového hospodářství. 57

58 Plánovaná opatření pro předcházení vzniku, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce Tabulka 15: Cíle a opatření k cílům POH obce Chýně Pořad. číslo Definice cíle 1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Opatření Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. 2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské recyklační společnosti. 4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. 5. Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 6. Nadále zvyšovat celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností. Preferovat využití takových technologií, které by plnily parametry BAT technologií a které budou minimalizovat potencionální dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Viz cíl č. 1. Nepreferovat úspory primárních zdrojů na úkor energetické náročností zpracování odpadů, vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších negativních faktorů majících vliv na ŽP a veřejné zdraví. Viz opatření k cíli č. 5 a 6. Podporu realizovat za pomoci účinných nástrojů, například finančními pobídkami a výchovou a osvětou obyvatel. Viz opatření k cíli č. 5 a Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů), zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 8. Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce Viz opatření k cíli č. 7. Energetickému využití předřadit kompostování a anaerobní rozklad před energetické využití těch odpadů, u kterých to z hlediska především environmentálních a zdravotních rizik je možné. Viz opatření k cíli č. 8. Pro využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů musí být stanoveny limity pro nebezpečné látky včetně mikrobiologických parametrů. 9. Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů. Viz opatření k cíli č. 9. Kontrolovat, zda jde o skutečné snížení produkce nebo jen administrativní úpravu. 58

59 10. Podporovat zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů. Viz opatření k cíli č. 9. Kontrolovat, zda jde o skutečné využití nebo jen administrativní úpravu. Nepreferovat materiálové využití na úkor vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších negativních faktorů majících vliv na ŽP a veřejné zdraví. 11. Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. 12. Nadále zvyšovat míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem (zemina a kamení). 13. Podporovat dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Viz opatření k cíli č. 11. Volené technologie by měly odpovídat těm, jež jsou pro dané odvětví definované v BREF dokumentech, čili by měly plnit parametry BAT technologií. Viz opatření k cíli č. 12. Nepreferovat úspory primárních zdrojů na úkor energetické náročností zpracování odpadů, vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších negativních faktorů majících vliv na ŽP a veřejné zdraví. Důsledně kontrolovat rizikovost (případnou, kontaminaci) recyklovaných stavebních odpadů a kvalitu vzniklých substrátů v kontextu jejich budoucího použití. Recykláty musí splňovat kritéria, která svými parametry zabrání kontaminaci životního prostředí a nebudou příčinou expozice člověka toxickým látkám. Viz opatření k cíli č. 13. Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených parametrů nebo jen administrativní úpravu. 14. Podporovat zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 15. Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. Viz opatření k cíli č. 14. Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených parametrů nebo jen administrativní úpravu. Viz opatření k cíli č Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území obce. Viz opatření k cíli č. 16. Preferovaná zařízení musí splňovat podmínky BAT technologií. Při realizaci konkrétních zařízení respektovat a dodržovat všechna opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví tak, jak to vyplyne z konkrétní přípravy konkrétních projektů a aktivit (například podmínky vyplývající z řízení v rámci posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebo z řízení podle stavebního zákona). 17. Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. Viz opatření k cíli č. 17, 18. Využít prvků veřejné správy územních celků (vyhlášky obcí apod.). 18. Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady jejichž vlastník není znám nebo zanikl. 19. Zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí. Viz opatření k cíli č. 17, 18. Využít prvků veřejné správy územních celků (vyhlášky obcí apod.). Viz opatření k cílům č. 19 až 23. Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. 59

60 20. Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy obce. 21. Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 22. Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. 23. Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. Viz opatření k cílům č. 19 až 23. Viz opatření k cílům č. 19 až 23. Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. Viz opatření k cílům č. 19 až 23. Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. Viz opatření k cílům č. 19 až 23. Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. 60

61 4 SMĚRNÁ ČÁST Směrná část Plánu odpadového hospodářství obce obsahuje návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce zpracován. Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady Při výběru projektů na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady budou zvažovány aspekty, týkající se přímo životního prostředí a veřejného zdraví uvedené v kapitole 3.3. V této kapitole je provedeno posouzení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů, a to s ohledem na plnění stanovených cílů POH obce vztažené na nejdůležitější odpadové toky dle Závazné části POH obce a stanoveny zásady pro: a) Prevenci vzniku odpadu. b) Třídění, sběr a svoz odpadu. c) Zařízení k využití a/nebo k odstranění. d) Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů. e) Relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů Prevence vzniku odpadů Předcházení vzniku odpadů je jedním ze základních strategických cílů plánu odpadového hospodářství. V rámci propagace tohoto cíle a s ním související přípravu společnosti na postupný přechod k oběhovému hospodářství bude jak z pohledu České republiky, tak z pohledu obce podporováno zřízení informační základny pro občany (např. webové stránky věnované tomuto tématu). Obec Chýně zajistí osvětu a informovanost občanů v rámci předcházení vzniku jednotlivých složek komunálních odpadů v obci (zejména SKO, BRKO, papíru, plastu, skla, kovů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu, a dalších složek KO atd.). K tomu bude realizovat následující opatření: a) K propagování předcházení vzniku odpadů pro občany využívat platformy zpřístupněné MŽP v průběhu platnosti POH (webové stránky věnované předcházení odpadu, interaktivní mapy bazarů a reuse center, příručky, rámcové vzdělávací programy, koncepční materiály EVVO SK, ekodesign, ekoznačení). b) Obec bude podporovat ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství při zadávání veřejných zakázek. Obec nemá mnoho nástrojů, pomocí kterých může podpořit ochranu životního prostředí a zároveň pozitivně ovlivnit odpadové hospodářství subjektů působících na jejím území. Právě proto, by mělo v plné výši využívat ty, které má. Jedním z těchto nástrojů je stanovování podmínek a hodnotících kritérií při zadávání veřejných zakázek. Při zadávání veřejných zakázek bude velmi vhodné vedle ceny uplatňovat následující kritéria: 61

62 použití nejlepší dostupné techniky (BAT), použití ekologicky šetrných výrobků, použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků, použití kompostů z odpadů, nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady, pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné, použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů. Tato kritéria mohou být uplatňována jako kvalifikační. Uchazeči o získání veřejné zakázky si musí uvědomit a považovat za samozřejmé, že cena není jediným směrodatným kritériem. Dne schválila vláda ČR Usnesení k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která připravilo Ministerstva životního prostředí. Cílem je prosadit systematické uplatňování ekologických požadavků při zadávání veřejných zakázek státní správou v určených skupinách výrobků. Zelené veřejné zakázky (Green Public Procurement GPP) představují způsob, kterým veřejné instituce systematicky integrují environmentální požadavky do procesu veřejných zakázek na výrobky, služby a stavební práce, čímž mohou významným způsobem ovlivnit dopady těchto výrobků a služeb na životní prostředí (čerpání přírodních zdrojů, produkce odpadů, používání chemických látek atp.). Obec bude v rámci možností uplatňovat environmentální požadavky, a to podle metodik k jednotlivým produktovým skupinám, které jsou nedílnou součástí výše zmíněných Pravidel. U výrobků a služeb, jež nejsou pokryty metodikami, budou upřednostňovány produkty s ekoznačkou (např. Ekologicky šetrný výrobek, The Flower (Květina), Der Blaue Engel (Modrý anděl), Nordic Swan (Severská labuť) apod.) a výrobky z recyklovaných materiálů, resp. s vysokým obsahem recyklovaných materiálů. Metodiky jsou v současné době zpracovány pro oblasti: kancelářské a výpočetní techniky, kancelářského nábytku, zadávání veřejných zakázek. Ekoznačky České republiky Ekoznačka EU Obrázek 5: Ekoznačky vydávané v ČR a EU (zdroj: 62

63 The Flower Evropská unie Nordic Swan Skandinávie Der Blaue Engel Německo Umweltzeichen Rakousko Obrázek 6: Další příklady ekoznaček (zdroj: c) Realizovat a každoročně vyhodnocovat opatření k předcházení vzniku odpadů se zaměřením na jednotlivé složky komunálních odpadů (zejména SKO, BRKO, materiálově využitelné složky KO, nebezpečné složky KO, velkoobjemový odpad, obaly a výrobky s ukončenou životností a s režimem zpětného odběru, stavební odpady atd.) a informovat občany a veřejnost o plnění těchto opatření na webových stránkách obce Třídění, sběr a svoz odpadu Základním principem moderního odpadového hospodářství je co možná největší využití odpadů. Jedním z předpokladů pro využití odpadu jako druhotné suroviny je jeho co největší druhová homogenita druhová jednotnost. Je tedy velmi důležité rozšiřovat a prohlubovat systém zajišťující co největší separaci odpadu už u původce (občana). Občané, kteří vytřídí doma odpad, jej musí mít kam odložit. Vůle občana separovat velmi závisí na tom, jak daleko vytříděný odpad musí odnést, aby jej mohl předat k dalšímu využití. Právě k takovému předání slouží síť míst sběrných nádob na separovaný odpad. Obec Chýně zajistí osvětu a informovanost občanů v rámci podpory třídění, sběru a svozu jednotlivých složek komunálních odpadů v obci (zejména SKO, BRKO, papíru, plastu, skla, kovů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu, textilního odpadu atd.) v návaznosti na Závaznou část POH obce a k tomu bude realizovat zejména následující opatření: a) Informovat 1x za rok občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o možnostech třídění jednotlivých složek KO, způsobech a rozsahu odděleného sběru a svozu jednotlivých složek KO a využít k tomu webové stránky obce. b) Optimalizovat stávající síť sběrných nádob na tříděný odpad a rozšířit ji ve vybraných lokalitách tak, aby na základě doporučení autorizované obalové společnosti EKO-KOM bylo max. 250 obyvatel na jedno sběrné místo, docházková vzdálenost max. 150 m. Zvýšení míry třídění využitelných složek KO lze dosáhnou zaváděním nových systémů, které jsou pro obyvatele pohodlnější. Konkrétně se může jednat o tzv. dood to door systém systém sběru odpadu ode dveří ke dveřím. Kdy je do každé domácnosti dodána nádoba/pytel na vybrané druhy separovaného odpadu (většinou papír a plast). Občané tak mají možnost ukládat odpady do sběrné nádoby/pytle přímo v místě jejich vzniku. Míra separace a čistota odpadu je v tomto případě velmi vysoká. 63

64 c) Důsledně vybavovat sběrné nádoby názornými popiskami, na co jsou přesně určeny a informace zveřejňovat na webových stránkách obce. Ze sociologických průzkumů, které nezávisle na sobě byly zpracovány jak společností EKOKOM, tak jinými společnostmi zabývajícími se odpadovým hospodářstvím, vyplývá, že jedním z důvodů proč lidé netřídí odpad, je to, že přesně neví, co mohou do které nádoby na separovaný sběr dát. Proto bude vhodné každou nádobu vybavit názornými popiskami, na co je přesně určena. Obrázek 7: Popisky nádob na odpad (zdroj: d) Průběžně vyhodnocovat četnost svozu jednotlivých složek KO a v případě potřeby ji zefektivnit. e) Průběžně spolupracovat s EKO-KOM (odměny za sběr obalové složky, zápůjčka kontejnerů apod.) a s kolektivními systémy (např. ELEKTROWIN a. s., ASEKOL, s.r.o., EKOLAMP s.r.o.) výrobků s ukončenou životností a s režimem zpětného odběru a zorganizovat s nimi osvětovou kampaň zaměřenou na podporu kvality sběru a třídění obalů a těchto výrobků s ukončenou životností. f) Kontrolovat odborné nakládání a bezpečnou manipulaci s nebezpečným odpadem při mobilním svozu nebo u obsluhy na sběrném místě, a tím snižovat riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí Zařízení k využití a/nebo k odstranění V návaznosti na Závaznou část POH obce je třeba realizovat následující opatření: a) Podporovat energetické využití SKO. b) Postupně omezit skládkování SKO do roku 2024 a od roku 2024 přestat tento odpad skládkovat. c) Průběžně podporovat a kontrolovat zavedený sběr BRKO v obci a optimalizaci svozových tras a logistiky sběru BRKO. d) Průběžně podporovat a kontrolovat zavedený sběr materiálově využitelných složek KO (zejména papíru, plastů, skla a kovů) a jejich materiálové využití tak, aby se dosahovalo stanovených cílů. 64

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa. Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016,

Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa. Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016, Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška města Třemošná č. 01/2015,

Obecně závazná vyhláška města Třemošná č. 01/2015, M Ě S T T Ř E M Š Á becně závazná vyhláška města Třemošná č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Období 2016,17. Vyhodnocení POH Město Frýdlant nad Ostravicí

Období 2016,17. Vyhodnocení POH Město Frýdlant nad Ostravicí Období 2016,17 Vyhodnocení POH Město Frýdlant nad Ostravicí Zhotovitel: Ing. Marcela Zuzánková Poradenská činnost v oblasti ekologie Leden 2019 0 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 1.1 Identifikační

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 7. září 2015 usneslo vydat na základě

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Plán odpadového hospodářství obce

Plán odpadového hospodářství obce Plán odpadového hospodářství obce Zpracoval(a): Zpracoval: Ing. Jana Helllemannová Datum: 3. 5. 2016 Základní informace Produkce nad 10 t nebezpečných odpadů Produkce nad 1000 t odpadu kategorie ostatní

Více

O B E C O B R N I C E

O B E C O B R N I C E O B E C O B R N I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/9 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Třebíče

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obec Albrechtice nad Orlicí Zastupitelstvo obce

Obec Albrechtice nad Orlicí Zastupitelstvo obce Číslo jednací: 2018/OU/0275/JKu Obec Albrechtice nad Orlicí Zastupitelstvo obce -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

f) nebezpečné odpady, g) objemný odpad, h) směsný komunální odpad.

f) nebezpečné odpady, g) objemný odpad, h) směsný komunální odpad. Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Město Zliv. Čl. 1 Předmět úpravy

Město Zliv. Čl. 1 Předmět úpravy Město Zliv Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zliv

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

O B E C V CH Y N I C E

O B E C V CH Y N I C E O B E C V CH Y N I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vchynice se na

Více

Jak s odpady nakládat? TŘÍDIT!

Jak s odpady nakládat? TŘÍDIT! Jak s odpady nakládat? TŘÍDIT! Odpady provázejí lidstvo od pradávna. Jsou produktem v podstatě veškeré lidské činnosti. Vznikají při průmyslové činnosti, stavební činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2017,

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2017, MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (o

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO Zastupitelstvo města Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTO Zastupitelstvo města Staré Město MĚSTO STARÉ MĚSTO Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 01/2016 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství statutárního města Plzně za rok 2017

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství statutárního města Plzně za rok 2017 statutárního města Plzně za rok 2017 červen 2018 Souhrn Obec, jako původce odpadu, je povinna v souladu s ustanovením 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob Město Planá OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2012, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Planá a systém

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

V R A N O V I C E. Předmět a působnost vyhlášky. b) Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce.

V R A N O V I C E. Předmět a působnost vyhlášky. b) Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce. O B E C V R A N O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 1 / 2019

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 1 / 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 1 / 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0,

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0, Zpráva o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Jílového za rok 2015 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů Celková města Jílového 2000 2015 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

1/5. Čl. 2 Základní pojmy. Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí

1/5. Čl. 2 Základní pojmy. Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Choceň za rok 2017

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Choceň za rok 2017 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství za rok 2017 srpen 2018 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Choceň Sídlo : Jungmannova 301, 565

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 Obec Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA RAKOVNÍKA

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA RAKOVNÍKA PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA RAKOVNÍKA listopad 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Rakovník Sídlo : Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník IČ : 00244309

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

22. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

22. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 22. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sobotín se na svém zasedání dne 11. září 2017 usnesením

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015 k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky

Více

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Chrudim za rok 2017

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Chrudim za rok 2017 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství za rok 2017 srpen 2018 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Název : Město Chrudim Sídlo : Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ Náměstí Komenského 203, PSČ 561 12 Brandýs nad Orlicí IČO 00278564 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Města Brandýs nad Orlicí k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2017 DUCHCOV

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2017 DUCHCOV Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2017 DUCHCOV Duben 2017 Objednatel Město Duchcov náměstí Republiky 20/5 419 01 Duchcov Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství města Duchcov ECO trend

Více