Školní program proti šikaně a kyberšikaně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní program proti šikaně a kyberšikaně"

Transkript

1 Školní program proti šikaně a kyberšikaně (dle Metodického pokynu MŠMT) 1. Co je šikana a kyberšikana, stadia šikany 2. Znaky šikanování a typické rysy kyberšikany 3. Situace na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická Práce s pedagogickým sborem 5. Postup při řešení šikany 6. Postup při řešení kyberšikany 7. Primární prevence v třídnických hodinách 8. Primární prevence ve výuce 9. Primární prevence ve školních programech mimo vyučování 10. Ochranný režim ve škole 11. Spolupráce s rodiči a školní poradenské služby 12. Spolupráce se specializovanými zařízeními 13. Informační zdroje

2 Šikanování (z fr. chicane = týrání) 1. Co je šikana a kyberšikana, stadia šikany Způsob chování umožňující většinou v bezprostřední komunikaci fyzickým a psychickým týráním druhých získat nad nimi pocit převahy, moci či určité výhody. Jde o jednání agresivní, často nezákonné, ale trpěné a mnohdy podporované určitou skupinou. Lze je charakterizovat jako chování asociální. Podhoubí šikany je v osobnostních rysech týrajícího i jeho oběti a v lhostejnosti okolí, v sociální atmosféře, v některých ideologiích (Velký sociologický slovní, Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 1996 Praha) Kyberšikana Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing, e-mobbing apod.) představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých prostřednictvím moderních komunikačních prostředků většinou v delším časovém období. Kyberšikana se odehrává na internetu (např. prostřednictvím ů, chatovacích aplikací jako je ICQ, Skype, v sociálních sítích, na videích umístěných na internetových portálech apod.) nebo prostřednictvím mobilního telefonu (SMS zprávami nebo nepříjemnými a obtěžujícími telefonáty). Pachatel často jedná anonymně, takže oběť netuší, od koho útoky pochází. Anonymita při kyberšikaně může mít různé podoby od falešné identity, přes zmanipulování třetí osoby až po krádež internetové identity samotné oběti. Stadia šikany: Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy agrese, kdy se jeden člen skupiny stává okrajovým, necítí se dobře vnímá, že je neoblíbený a není uznáván. Ostatní členové skupiny ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, vysmívají se mu a dělají na jeho účet drobné legrácky a vtípky. Jde o zárodečnou podobu šikanování, obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Manipulace a agrese Objevují se přímé znaky šikanování viz dále. Jde o počáteční podobu skutečného šikanování. Vytvoření jádra Tvoří se malá skupina agresorů, začínají spolupracovat a projevy manipulace a agrese se stávají systematičtější a důraznější. Jde o moment zlomu / přechodu mezi počáteční a pokročilou šikanou. Většina přejímá normy agresorů Normy agresorů jsou přejaty většinou členů skupiny a stávají se nepsaným zákonem. Negativně zde působí neformální tlak na konformitu přizpůsobení se většinovému názoru, které vede k tomu, že se i jindy mírní a klidní členové skupiny začínají chovat krutě a stávají se z nich aktivní účastníci šikany Dokonalá šikana totalita Normy agresorů jsou respektovány a přijímány téměř všemi členy skupiny, která je jasně rozdělená na ovládající a ovládané. Z původně neutrálních nebo mírně nesouhlasících členů se stávají buď ovládaní, nebo ovládající. Hlavním motivem pro obě skupiny je strach z týrání, ovládající ho opakovaně vyvolávají, ovládaní se ze strachu chovají tak, jak chtějí ovládající. Poslední stadium typické spíše pro uzavřená výchovná zařízení, zde uvádíme jen pro úplnost (podle: Dr. Michal Kolář, Bolest šikanování, Portál, 2001) Přímé a nepřímé znaky šikanování: 2. Znaky šikanování a typické rysy kyberšikany Nepřímé znaky (varovné signály): Student je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády Při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů Má-li student promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči Stává se uzavřeným Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené

3 Zašpiněný nebo poškozený oděv Stále postrádá nějaké své věci Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit Přímé znaky: Posměšné poznámky na adresu studenta, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet Kritika studenta, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným nebo pohrdavým tónem Nátlak na studenta, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil Příkazy, které student dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem Skutečnost, že se jim podřizuje Nátlak na studenta k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout Rysy kyberšikany: Kyberšikana není omezena časem (lze ji provádět prakticky kdykoliv i ve vyučování) ani místem (nemusí splňovat podmínku přímé šikany o současné přítomnosti oběti a agresora na stejném místě) Kyberšikana je dostupná mnohem širšímu publiku a ponížení je obětí prožíváno o to intenzivněji než u přímé šikany, kde je svědkem často jen několik spolužáků Obsah kyberšikany se šíří velmi rychle mezi další a další publikum Pachatel kyberšikany je anonymní a zpravidla bývá velmi obtížné ho vystopovat Kyberšikana svou anonymní podstatou umožňuje komukoliv stát se agresorem není výjimkou, že existuje souvislost mezi přímou šikanou a kyberšikanou, kde se role agresora a oběti obrátí Vždy je třeba mít na paměti možnou neúmyslnost pachatel činu vnímaného jako obětí jako kyberšikana nemusí svůj krok mínit jako útok nebo může být z nedostatku informací být zneužit třetí osobou skutečným kyberagresorem Nejčastější motivy kyberagresorů: Síla a moc cílem je demonstrace moci a síly, tento typ agresora často potřebuje publikum, které jeho sílu ocení Nuda agresor ubližující pro zábavu, rozptýlení. Vlastní čin je často zdůvodňován prostým protože je to legrace Trestání cílem je napravit skutečnou nebo domnělou křivdu neadekvátními prostředky, dát někomu lekci. Frustrace anonymní ubližování v tomto případě často kompenzuje vlastní frustraci (často jde o oběť přímé šikany) Možnost k ubližování prostřednictvím ICT dochází jen proto, že je to možné, snadné, jednoduché a dostupné. Jde o zneužití širokých možností, které ICT nabízí. 3. Situace na Gymnáziu Praha 4, Budějovická 680 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 splňuje základní požadavky pro to, aby mohla účinně předcházet vzniku šikany nebo bezpečně zastavit již existující šikanování. Projevy šikany se týkají i víceletých gymnázií, jako je Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680. V posledních letech se šikana na naší škole objevuje v naprosto minimální míře a vždy se jedná pouze o první stadium, tedy o počátek ostrakizování některého ze studentů téměř výhradně se pak tato situace dotýká studentů nižšího gymnázia. Prozatím se realizačnímu týmu daří zamezit dalšímu negativnímu rozvoji šikany. Realizační tým školního programu proti šikaně: Ředitelka školy PaedDr. Z. Bednářová Užší vedení školy zástupci ředitelky: PhDr. R. Trnková, Mgr. J. Vačkář, Mgr. P. Kuba Školní metodičky prevence Mgr. K. Šmatláková, Ing. Alena Böhmová Školní výchovné poradkyně Mgr. Nataša Šimků, Ing. Alena Böhmová

4 Školní psycholožky Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Libuše Vondrášková Celý realizační tým je obeznámen s metodikou řešení situací šikany, s organizací řešení a s právním rámcem šikanování. Pro koordinaci a následně i pro vlastní řešení šikany je ve škole přítomna vyškolená školní metodička prevence (Mgr. Kateřina Šmatláková osvědčení o absolvování akreditovaného studijního programu k výkonu specializovaných činností školní metodik prevence). V kompetenci školní metodičky prevence je rozhodnout, zda škola zvládne řešení konkrétní situace sama nebo zda bude třeba povolat odborníka. Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2 a 4, jmenovitě s poradenským metodikem prevence PhDr. Lenkou Maruškovou, s občanským sdružením Proxima Sociale, o.s., s občanským sdružením Jules a Jim, s agenturou Wenku. V zájmu ochrany našich studentů oslovujeme rodiče prostřednictvím webových stránek školy, při třídních schůzkách a prostřednictvím poradenského a konzultačního působení školního poradenského pracoviště. Ve školním řádu Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680 jsou zakomponovány body vyjadřující jasný odmítavý postoj školy vůči chování žáků a studentů, které má charakter šikanování, a to včetně popisů opatření, která se k takovým projevům chování váží. V zájmu ochrany našich studentů je ředitelkou školy stanoven pevný rozvrh dohledů pedagogických pracovníků v prostorách školy před vyučováním a o přestávkách. Škola dbá na kontinuální vzdělávání zejména školní metodičky prevence a jednotlivých třídních učitelů. 4. Práce s pedagogickým sborem Pedagogickému sboru je neustále k dispozici poradenská pomoc školního poradenského pracoviště, kterou mohou využívat v podobě konzultací nebo předání konkrétního problému k řešení. Kontinuální vzdělávání v tématech Management školní třídy, Zvládání problematické třídy, Specializační seminář pro třídní učitele, vzdělávací programy zaměřené na vedení žáků a studentů k respektu, odpovědnosti a spolupráci, na dovednost motivovat žáky a studenty a podporovat spolupráci s vyučujícím škola zajišťuje dle aktuální finanční situace. Deset kroků při řešení počáteční šikany: 5. Postupy při řešení šikany Schéma první pomoci: A. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu šikanování Úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory a oběťmi Nesmí docházet k přímé konfrontaci pachatele a oběti B. Rozhovor s informátory a oběťmi Po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s obětí (NE s podezřelými pachateli) Při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci (je nutné ochránit oběť před možnou pomstou agresorů) C. Nalezení vhodných svědků Vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat žáky, kteří s obětí sympatizují, kamarádí se s ní, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, žáky, kteří nepřijímají normy agresorů) D. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky Rozhovory zorganizovat tak, aby o nich ostatní žáci třídy ani další svědci nevěděli Vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo konfrontaci dvou svědků Vážnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů, zcela zásadní chybou je konfrontace oběti a agresorů / agresora E. Ochrana oběti F. Volba vhodné metody řešení k okamžitému zastavení agrese Cestou usmíření postupné rozhovory s oběťmi, rozhovory s agresory, snižování napětí, zmenšování vzájemné antipatie

5 Cestou vnějšího tlaku rozhovory s agresory, hledání způsobu a míry kázeňského opatření (aby se situace neopakovala) G. Realizace zvolené metody řešení Usmíření Výchovná komise rozhodnutí o výchovných opatřeních H. Třídnická hodina Skupinová reflexe efektu usmíření nebo oznámení o potrestání agresorů I. Rozhovor s rodiči oběti Je třeba rodiče informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalším postupu, případně nabídnout pomoc s řešením následků proběhlé šikany J. Práce s celou třídou Pracovat na změně vnitřních norem a rolí Nezapomenout pracovat s mlčící většinou, pomoci žákům bezpečně zpracovat zážitek, že byli svědky agrese a nezasáhli Postup vyšetřující osoby, má-li podezření na šikanu: A. Konfrontovat svá pozorování s kolegy B. Co nejdříve oznámit své podezření školnímu poradenskému pracovišti, případně vedení školy, konzultovat další postup C. Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontovat svědky mezi sebou D. Je zejména důležité získat odpovědi na následující otázky: Kdo je obětí, popřípadě, kolik obětí je? Kdo je agresorem, kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátorem, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem současně? Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem? K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? Jak dlouho šikana trvá? E. Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poprosit je o pomoc. F. Vyslechnout oběť citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací. NIKDY neřešit problém před celou třídou G. Zajistit ochranu oběti šikany. H. Teprve po zajištění ochrany vyslechnout agresory, případně konfrontovat agresory mezi sebou. NIKDY konfrontace obětí a agresorů! Vytipovat nejslabší článek mezi agresory, dovést jej k přiznání či vzájemnému obviňování. I. Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel, školní metodik prevence, školní psycholog). Ta na základě shromážděných informací posoudí, zda se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti (1 až 3 = počáteční šikana, 4 až 5 šikana v pokročilém stadiu), navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. Potrestání agresorů je individuální, závisí na věku, intenzitě šikany a na tom, zda se jedná o první případ či recidivu. J. Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření (zdůraznit možnost nápravy) a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení na Policii ČR, OSPOD apod. K. Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je s výsledky šetření, domluvit se na opatřeních (terapie, osobnostní výcvik ) L. Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, oznámit potrestání viníků. Pracovat s mlčící většinou. Třídu i nadále pozorně sledovat. Postup při řešení pokročilé šikany (tzv. školní lynč): První kroky: Překonat vlastní šok a rychle odhadnout vlastní možnosti k záchraně oběti (nevystavovat se nepřiměřenému ohrožení) Zachránit oběť nebo přivolat pomoc a společně zachránit oběť Zastavit skupinovou agresi Příprava podmínek pro vyšetřování: Informovat vedení školy, přivolat si na pomoc další pedagogy, nenechávat třídu ani na chvíli samotnou Svou neustálou přítomností zabránit agresorům a svědkům domluvit se na křivé výpovědi Souběžně pokračovat v pomoci oběti (přivolání lékaře, kolegy, který odvede oběť na klidné a bezpečné místo) Přivolat některou z pracovnic školního poradenského pracoviště Oznámení rodičům oběti, případně i na Policii ŠPP zahájí vlastní vyšetřování a současně naváže kontakt se specialistou na pokročilou šikanu

6 Vlastní vyšetřování: Rozhovor s obětí Rozhovory se svědky / informátory Nalezení případných nesouladů ve výpovědích a konfrontace svědků Rozhovor s agresory, konfrontace mezi agresory Opatření: Metodou vnějšího nátlaku výchovná komise a návazná výchovná/kázeňská opatření Důkladná práce se třídní skupinou 6. Postupy při řešení kyberšikany Řešení kyberšikany je komplikováno faktem, že často neexistují svědci, že oběť nemusí vždy poznat, že jde již o kyberšikana, faktem, že viník je jen velmi obtížně dohledatelný. Podmínkou účinné pomoci po technické stránce je úzká spolupráce s IT odborníkem. Vlastní řešení pak jde v podobných krocích jako řešení přímé šikany: Zajistit ochranu oběti: Doporučit nereagování na útoky agresora, a to ani přímou odpovědí ani prostřednictvím komentování útoku v odpovědi někomu jinému (například na diskuzních forech, v chatech apod.) Doporučit zcela ukončit jakoukoliv komunikaci s útočníkem Doporučit oběti blokaci útočníka (přes poskytovatele služby) Doporučit (je-li to pro oběť přijatelné) naprosté odtržení útočníka od možnosti realizovat další útok tzn. odhlásit se z profilu, změnit telefonní číslo, změnit mailovou adresu apod. Společně s obětí projít všechny možnosti/způsoby, kterými může být dále napadána (kde všude se ve virtuálním světě s agresorem potkává ) Zajistit případné důkazy: Domluvit se s obětí, aby nějaký čas pořizovala screenshoty Pokusit se od poskytovatele služby zajistit další důkazy Vyšetřování (je-li k němu dostatek informací): Rozhovor s obětí, zjištění detailních informací o průběhu kyberšikany Rozhovor s případnými dalšími svědky (členy stejné diskuzní skupiny, chatovací místnosti apod.) Shromáždění dostupných důkazů a svědectví Rozhovor s agresorem (odděleně od oběti) je-li znám Cílem rozhovoru je agresora s okamžitou platností zastavit Rozhovor s rodiči agresora a navazující výchovné/kázeňské opatření Informovat rodiče oběti, je-li znám agresor, i rodiče agresora Pracovat s rodiči oběti průběžně, dát jim najevo, že škola situaci nebere na lehkou váhu Informovat rodiče oběti o zjištěních a závěrech školy Nabídnout pomoc a podporu oběti i rodičům konzultace, odkaz na odbornou péči apod. 7. Primární prevence v třídnických hodinách Ve školním roce 2013/2014 byly do rozvrhů jednotlivých tříd nově napevno vloženy i třídnické hodiny. Třídní učitelé absolvují na počátku tohoto školního roku seminář zaměřený právě na vedení třídnických hodin s důrazem na prvky prevence šikany a podporu zdravých vztahů ve třídní skupině. Účinnost tohoto opatření bude vyhodnocena na závěr školního roku.

7 8. Primární prevence ve výuce Primárně preventivní působení ve výuce je zakotveno v jednotlivých ŠVP formou tematických bloků, které se v průběhu studia věnují postupně jednotlivým kategoriím sociálně nežádoucího a rizikového chování včetně agrese a šikany. Detailně jsou jednotlivé tematické bloky ve výuce popsány v Preventivním programu školy. 9. Primární prevence ve školních programech mimo vyučování Na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 realizujeme od školního roku 2013/2014 dlouhodobý program primární prevence. Popis skladby, náplně a zaměření jednotlivých aktivit je obsahem dokumentu Preventivní program, který je dostupný na webových stránkách školy. 10. Ochranný režim ve škole V zájmu ochrany žáků a studentů školy jsou ve školním řádu zakomponovány body jednoznačně popisující postoj školy k projevům šikany a kyberšikany, body popisující nápravná opatření v případě zjištění šikany nebo kyberšikany. V zájmu ochrany našich studentů je ředitelkou školy stanoven pevný rozvrh dohledů pedagogických pracovníků v prostorách školy před vyučováním a o přestávkách. 11. Spolupráce s rodiči a školní poradenské pracoviště Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 informuje rodiče svých žáků a studentů o svém postoji vůči projevům šikany a kyberšikany prostřednictvím vlastních internetových stránek a při třídních schůzkách. Rodiče žáků a studentů mají možnost kdykoliv využít celé spektrum služeb školního poradenského pracoviště konzultovat včas své podezření, participovat na řešení a případně přijmout pomoc s řešením následků. Detailní popis působnosti a rozsahu služeb školního poradenského pracoviště je k dispozici žákům, studentům i jejich rodičům na internetových stránkách školy, a to včetně podrobných kontaktní informací. 12. Spolupráce se specializovanými zařízeními Při preventivním působení i během případného řešení výskytu projevů šikany úzce spolupracuje celé školní poradenské pracoviště s třídním učitelem, s vedením školy a současně i s externími organizacemi. Jsou to zejména: Pedagogicko-psychologická porad. pro Prahu 1,2 a 4 (průběžná spolupráce) Středisko výchovné péče (v případě nutnosti dle konkrétní situace) Odbor sociálně-právní ochrany dětí Praha 4 (dle závažnosti šikany) Kurátor pro děti a mládež při ÚMČ Praha 4 (dle závažnosti šikany) Policie ČR, Praha 4 (dle závažnosti šikany) Městská policie, okrsková služebna Praha 4 (dle závažnosti šikany) Občanské sdružení Proxima Sociale (průběžně v rámci dlouhodobého preventivního programu školy, nárazově dle potřeby intervence) Občanské sdružení Jules a Jim (adaptační kurzy, návazná práce s třídní skupinou) Místně příslušný lékař pro děti a dorost Dětské krizové centrum

8 13. Informační zdroje Metodické pokyny, metodická doporučení Informace o sociálně nežádoucím a rizikovém chování, o prevenci, o možnostech řešení apod. Informace na téma kyberšikana, ochrana osobních údajů aj. V sekci Ke stažení jsou k nalezení výsledky výzkumu chování dětí na internetu. Stránky pro náctileté, rodiče a pedagogy s informacemi o bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany, výukové materiály. Informace o šikaně a kyberšikaně, jejich projevech, tipy pro rodiče. Praktické rady pro rodiče, pedagogy a děti jak řešit šikanu a jak jí předcházet. V sekci Pro média k nalezení tisková zpráva s výsledky šetření o kyberšikaně na školách Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL, v sekce Výzkum k nalezení výsledky výzkumného šetření Kyberšikana u českých dětí. Stránky občanského sdružení Společenství proti šikaně aktuality z oblasti, související odkazy aj. Informace pro pedagogy Prevence rizikového chování na internetu

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín Příloha č.2 Školního řádu Školní program proti šikanování Tento Školní program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního

Více

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín Příloha č. 2 Školního řádu Školní program proti šikanování Tento Školní program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního

Více

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín Příloha č.2 Školního řádu Školní program proti šikanování Tento Školní program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha 2 Úvod Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Více

Příl. 2. Program prevence proti šikanování

Příl. 2. Program prevence proti šikanování Příl. 2 Program prevence proti šikanování Školní šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2018/2019

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2018/2019 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2018/2019 Škola se řídí programem proti šikanování při řešení šikany a v prevenci proti šikanování. Program proti šikanování vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Škola: Základní škola a Mateřská škola Prakšice Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Jako součást Preventivního programu školy

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY KRIZOVÝ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 540, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRIZOVÝ PLÁN PRO ŘEŠENÍ VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ BYL VYPRACOVÁN DLE METODICKÉHO POKYNU MŠMT Č.J. 14514/2000-51, VĚSTNÍKU

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Jihlava, Seifertova 5

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Jihlava, Seifertova 5 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Jihlava, Seifertova 5 (Vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Příloha: Příloha MPP č.1. Program proti šikanování Charakteristika šikany: Šikanování spočívá Pojem kyberšikana Důležité znaky šikanování

Příloha: Příloha MPP č.1. Program proti šikanování Charakteristika šikany: Šikanování spočívá Pojem kyberšikana Důležité znaky šikanování Příloha: Příloha MPP č.1. Program proti šikanování Program proti šikanování ve VÚ je sestaven na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Zpracovaný podle Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT--21149/2016-1. Je nedílnou součástí

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ( )

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ( ) S T Ř E D N Í Š KOLA E L E KTROTECHNIKY A S T R O J Í R E N S T V Í J e s e n i c k á 1, 1 0 6 0 0 P r a h a 1 0 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Více

Program Gymnázia Lovosice k prevenci a řešení šikany

Program Gymnázia Lovosice k prevenci a řešení šikany Gymnázium Lovosice Program Gymnázia Lovosice k prevenci a řešení šikany Vypracovala: Mgr. Kateřina Daňková Program Gymnázia Lovosice k prevenci a řešení šikany mezi žáky vychází z Metodického pokynu ministryně

Více

KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY POSTUP V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH:

KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY POSTUP V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov 398, Tel.: 515221674 IČO: 709 92 380 KRIZOVÝ PLÁN PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 6 Šikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 6 Šikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 6 Šikana Typ rizikového chování Východiska šikanování (z fr. chicane = týrání) způsob chování umožňující

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

KRIZOVÝ PLÁN ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211

KRIZOVÝ PLÁN ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211 KRIZOVÝ PLÁN ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211 Krizový plán pro řešení výskytu rizikového chování byl vypracován dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 14514/2000-51, Věstníku MŠMT č. j. 2O OO6/2OO7-51 a Metodického

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování šk. rok 2016/2017

Program proti šikanování šk. rok 2016/2017 Program proti šikanování šk. rok 2016/2017 Úvod Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu

Více

Název: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Název: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Název: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací : SUPŠS/187/2013 Počet stran: 000 Počet příloh: 001 Účinnost: 1. 09. 2015 Aktualizace: 1. 09. 2016 Zpracoval: Mgr. Dana Budayová, Bc. Miroslava Bartoňová

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Program proti

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy Školní program proti šikanování a program prevence šikany mezi žáky základní školy Zpracovala: Předkládá: Mgr. Ilona Kummerová Mgr. Ilona Kummerová Pedagogická rada projednala: 28. 08. 2013 Schválila školská

Více

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace

Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Krizový plán při výskytu šikany, kyberšikany SLŠ Žlutice, příspěvková organizace Co to je šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních a je součástí školního

Více

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok Program proti šikaně (součást MPP ZŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok 2018-2019 Školní program proti šikaně slouží k vytváření bezpečného a zdravého prostředí ve škole, je zaměřen na prevenci šikany.

Více

Řešení školy a její nevhodné postupy při řešení šikany žáka

Řešení školy a její nevhodné postupy při řešení šikany žáka Dodatek č. 1 Doplnění MPP z metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j.: MSMT-21149/2016, který nahrazuje metodický pokyn

Více

Program proti šikanování - krizový plán

Program proti šikanování - krizový plán Program proti šikanování - krizový plán Co je šikanování? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Předmět Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje téměř na každé škole, a

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Příloha č. 6 směrnice č. 37 Prevence šikany Školní program proti šikanování Program je součástí MPP školy a je zpracován na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a, Z v o l e Školní rok 2018/2019 Zákony a legislativní materiály, které mají vztah k řešení šikanování Zákon č.561/2004

Více

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok 2017-2018 Školní program proti šikaně slouží k vytváření bezpečného a zdravého prostředí ve škole, je zaměřen na prevenci

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Krizový scénář pro řešení šikanování

Krizový scénář pro řešení šikanování Základní škola, Brno, Bosonožská 9 školní rok: 2011/2012 Krizový scénář pro řešení šikanování Vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Krizový plán

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Krizový plán PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Krizový plán 1. Co je šikanování? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit, ponížit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Z á k l a d n í š k o l a, M a t i c e š k o l s k é 3, Č e s k é B u d ě j o vi c e Matice školské 3, 370 01 České Budějovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 z p r a c

Více

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013) Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95 Krizový plán (součást Školního programu proti šikanování č.j. SSZS/00467/2013)

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se sídlem: Ústí nad Orlicí, Komenského 11, PSČ 562 01 Školní program proti šikanování NEUBLIŽUJ! NENECH SI UBLIŽOVAT! NENECH UBLIŽOVAT! Vnitřní metodický materiál

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

KRIZOVÝ PLÁN. Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

KRIZOVÝ PLÁN. Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA KYJOV, ŠKOLNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 3208/51, 697 01 KYJOV KRIZOVÝ PLÁN Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení školní rok 2017-2018 1 Krizový

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Střední odborná škola s.r.o., Školní 268, 273 24 Velvary Tel: 315 761 299, www.sosvelvary.cz Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování slouží ve škole k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytující prostředí. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Příloha č. 2 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Příloha č. 2 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství

Více

PLÁN PROTI ŠIKANĚ. Školní rok

PLÁN PROTI ŠIKANĚ. Školní rok PLÁN PROTI ŠIKANĚ Školní rok 2017-2018 1 Tento program byl vypracován na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Krizový plán školy Krizový plán školy - oblast prevence užívání návykových látek je zpracován dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u

Více

Plán řešení a prevence šikany

Plán řešení a prevence šikany Plán řešení a prevence šikany Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě podezření či výskytu šikany a návykových látek mezi žáky. Krizový plán je přílohou

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6.

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, PREVENCE ŠIKANY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN, HEVEROVA 191, KOLÍN IV, 280 02 PREVENCE ŠIKANY Zpracovala: Mgr. Jana Skřivánková, školní metodička primární

Více

KRIZOVÝ PLÁN. Základní škola Rýmařovská 15, Bruntál, příspěvková organizace. Minimální preventivní program pro školní rok

KRIZOVÝ PLÁN. Základní škola Rýmařovská 15, Bruntál, příspěvková organizace. Minimální preventivní program pro školní rok Základní škola Rýmařovská 15, Bruntál, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2011-2012 KRIZOVÝ PLÁN Zpracovala: Za věcnou správnost odpovídá: Soňa Kostková, Mgr. Pavla Paseková

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Gymnázium Boskovice Vypracováno v prosinci roku 2013 (upraveno v srpnu 2014) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně

Více

Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa

Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ JAKO SOUČÁST MPP 2013/2014 Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné prostředí, ve kterém žáci spolupracují a

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více