Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků"

Transkript

1 Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2 Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní práva k nakládání s autorskými díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky tvůrčí činnosti fyzických osob, výzkumů a myšlení. Jde o nejrůznější výsledky zpracování více či méně původních myšlenek, námětů, návodů a řešení. Díky své nemateriální podstatě je možné za duševní vlastnictví považovat výhradně to, co je v daném státě chráněno právní úpravou ( výsledky tvorby, výzkumu, či jiné činnosti, které jsou dostatečně jedinečné či původní). Hodnota práv k duševnímu vlastnictví je v podstatné části případů obtížněji určitelná než v případě movitých či nemovitých věcí; primárně závisí na míře jejich následné využitelnosti a přínosu pro jiné osoby či společnost a schopnosti podpořit další tvorbu (materiálního i nemateriálního charakteru). Právo týkající se duševního vlastnictví se v ČR sestává ze dvou celků: jde jednak o autorské právo, jednak o práva průmyslového.

3 Právní předpisy v oblasti průmyslového vlastnictví (ve znění pozdějších předpisů) Právní předpisy v oblasti autorského práva zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, Právní předpisy v oblasti průmyslového vlastnictví zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, zákon 529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, zákon 137/1995 Sb. o ochranných známkách, zákon 452/2001 Sb. o ochraně označení původu výrobků.

4 Právní předpisy související s právy duševního vlastnictví (ve znění pozdějších předpisů) ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, sdělení FMZV č. 209/1992 Sb. o úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (relevantní partie), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (relevantní partie), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (relevantní partie),

5 Rozdílná právní síla právních předpisů Právní předpisy mají rozdílnou právní sílu. Lze ji vyjádřit v tzv. legislativní pyramidě, kdy předpisy nejvyšší právní síly jsou nejvýše: ústava a ústavní zákony vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách zákony a mezinárodní smlouvy vyhlášené ve sbírce zákonů nařízení vlády obecně závazná nařízení ministerstev a jiných centrálních orgánů státní správy vyhlášky orgánů místní samosprávy Zejména Listina základních práv a svobod, podle Ústavy ČR součást ústavního pořádku, vřadě svých ustanovení zaručuje práva, k jejichž ochraně jsou vydávány jiné právní předpisy včetně tiskového zákona. Některá práva úzce související s problematikou tiskového zákona jsou obecně upravena i v občanském zákoníku a trestním zákoníku. Tiskový zákon má vůči těmto předpisům povahu speciální normy.

6 Listina základních práv a svobod Čl. 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

7 Listina základních práv a svobod Čl. 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

8 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod čl. 8 odst. 1 Úmluvy Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. čl. 10 Úmluvy (1) Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. (2) Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

9 Relevantní právní úprava autorského práva (v platném znění) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícím s právem autorským (autorský zákon),

10 Autorské právo upravuje práva autora k jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským, právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským, kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

11 Práva související s právem autorským práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu.

12 Autorská práva jsou speciálními osobnostními právy, jejichž nositelem není každá osoba, ale pouze osoba, která se na základě výsledku své tvůrčí duševní činnosti stala autorem.

13 Autorská práva dělí se na výlučná práva osobnostní, která jsou spojena pouze s osobou autora a jeho smrtí zanikají, a výlučná práva majetková, která jsou předmětem dědictví.

14 Autorská díla rozdělujeme je do dvou základních skupin: díla literární a jiná umělecká díla. díla vědecká jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a jsou vyjádřena v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jejich rozsah, účel nebo význam.

15 Právo autorské vztahuje se na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, a to včetně názvu a jmen postav, pokud jsou výsledky tvůrčí činnosti autora a jsou objektivně vnímatelné, právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, dílo tedy vzniká neformálně, jeho existenci není zapotřebí nikde oznamovat či registrovat.

16 Právo autorské Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tato díla označujeme jako díla odvozená. Zpracováním však není užití námětu či myšlenky, která sama o sobě dílem není. Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiná databáze, je-li souborem nezávislých děl nebo jiných prvků, který je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, je dílem souborným.

17 Požadavek vnímatelnosti Ne každé autorské dílo musí nutně mít svůj hmotný nosič, tzv. hmotný substrát, protože dílem je např. i skladba či slovesné dílo, které nejsou vždy zaznamenány na notovém či jiném papíru nebo nahrávce. Požadavek vnímatelnosti nemusí být splněn pro všechny osoby, stačí je-li splněn alespoň pro určitou skupinu osob (např. skupinu osob, která vládne určitým jazykem). Jestliže nějaký výsledek splňuje definici pojmu autorského díla, jedná se o autorské dílo vždy a tuto skutečnost nelze dohodou smluvních stran vyloučit.

18 Autorským dílem není námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf, know-how apod. Dílem není rovněž tzv. formát pořadu, což je určitý typ pořadu, který se opakuje, má daný obsah, grafické ztvárnění studia či typ osob v něm vystupujících a je založen na jednotném know-how. Je ale možné, aby jednotlivé složky formátu byly autorským dílem.

19 Autorským dílem sice je, ale ochrana podle práva autorského se nevztahuje na a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní, c) politický projev a řeč pronesenou při úředním jednání.

20 Autorské dílo ( 2 odst. 1 a 2 autorského zákona) a) dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem b) dílo hudební, c) dílo dramatické d) dílo hudebně dramatické, e) dílo choreografické f) dílo pantomimické, g) dílo fotografické h) dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, i) dílo audiovizuální (dílo kinematografické), j) dílo výtvarné (dílo malířské, grafické a sochařské), k) dílo architektonické (včetně díla urbanistického), l) dílo užitého umění, m) dílo kartografické, n) počítačový program (je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem).

21 Speciální kategorie děl z hlediska autorského práva zaměstnanecká, kolektivní, školní, vytvořená na objednávku, soutěžní.

22 Zaměstnanecké dílo zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem. Zaměstnavatel získává tato práva, neboť umožňuje svým materiálním zázemím vytvoření díla svým zaměstnancům. Autor zaměstnaneckého díla má vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostanou do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku.

23 Kolektivní dílo dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem (tím se odlišuje od spoluautorství), přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití, a to na rozdíl od díla souborného.

24 Školní dílo Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (viz dále). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Autor školního díla může své dílo užívat či poskytnout na něj někomu jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily.

25 Dílo vytvořené na objednávku a dílo soutěžní Dílo vytvořené na objednávku je dílem vytvořeným na základě smlouvy o dílo. Objednatel může užít dílo vytvořené na objednávku pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. Autor může dílo vytvořené na objednávku užívat a poskytnout licenci na něj někomu jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele a není-li to vyloučeno smlouvou. To platí obdobně též pro soutěžní dílo, tedy dílo vytvořené na základě veřejné soutěže

26 Audiovizuální dílo Je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem. Zpracovat dílo a zařadit je do díla audiovizuálního lze jen se svolením autora. Za autora audiovizuálního díla se považuje jeho režisér.

27 Počítačový program Bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou autorským právem chráněny.

28 Autor díla Fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem dle našeho práva tedy nemůže být (na rozdíl od zemí angloamerického práva) právnická osoba. Jiné osoby, než jsou autoři, tedy i osoby právnické, mohou autorská práva vykonávat, ale nikdy nemohou být nositeli autorského práva. Autorem díla souborného (např. časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava) jako celku je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.

29 Anonymní a pseudonymní dílo Pokud je dílo zveřejněno podle projevu vůle autora bez udání jeho jména, jedná se o dílo anonymní. V případě, že je dílo zveřejněno pod krycím jménem nebo pod uměleckou značkou, jedná se o dílo pseudonymní. Pravou totožnost autora pak není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit. Dokud se autor díla anonymního nebo díla pseudonymního veřejně neprohlásí za autora díla, zastupuje autora při výkonu a ochraně práv autorských k dílu vlastním jménem a na jeho účet osoba, která dílo zveřejnila.

30 Spoluautorství Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné. Přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně. O dílo spoluautorů jde tedy, pokud jednotlivé části díla nejsou způsobilé samostatného užití, tedy nejsou na rozdíl od souborného díla samostatnými autorskými díly. O spoluautorství také nejde v případě rozdílných autorů hudební a literární složky jednoho díla. V takovém případě se nejedná o spoluautorství, ale o spojení děl. O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují spoluautoři jednomyslně.

31 Nabytí hmotného substrátu díla /neexistence povinnosti dílo udržovat a chránit Nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno (tzv. hmotný substrát díla), se automaticky nenabývá oprávnění k výkonu práva dílo užít. Vlastník či jiný uživatel věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, není povinen tuto věc udržovat a chránit před zničením.

32 Autorská osobnostní práva ( 9-11) autorského zákona zahrnují právo autora rozhodnout o zveřejnění svého díla, osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění jeho díla, na nedotknutelnost jeho díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jeho díla, na autorský dohled, což je právo na dohled, je-li dílo užíváno způsobem snižujícím hodnotu díla, na odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, na autorskou korekturu.

33 Autorská osobnostní práva autor se jich nemůže vzdát jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých

34 Autorská majetková práva ( 12-28) Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případě volného užití a tzv. zákonných licencí. Poskytnutím oprávnění dílo užít právo autorovi nezaniká a vzniká mu pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.

35 Právo dílo užít právo na rozmnožování díla právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla právo na sdělování díla veřejnosti právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (jako je originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina) právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

36 Autorská majetková práva Majetkových práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí. Toto však neplatí pro pohledávky z takových majetkových práv vzniklé. Majetková práva jsou předmětem dědictví. Připadnou-li majetková práva takto státu, vykonává je svým jménem Státní fond kultury České republiky, a pokud jde o díla audiovizuální, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

37 Autorská majetková práva Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil. Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla. Majetková práva k dílu kolektivnímu trvají 70 let od zveřejnění. Doba trvání majetkových práv k dílu audiovizuálnímu se počítá od smrti poslední přeživší z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním díle. Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít.

38 Omezení autorského práva ( autorského práva ) Omezení autorského nastává v případech rozmnožování díla a tzv. volného užití a zákonných licencí. Omezení práva autorského jsou dovolena jen ve zvláštních případech a nemohou být vykonávána způsobem, který by narušoval běžný výkon práv autorských a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora.

39 Omezení autorského práva Autorský zákon zná celou řadu bezúplatných zákonných licencí, které umožňují užití díla bez svolení autora a bez nutnosti platit mu odměnu. Zákonnými licencemi jsou rozmnožování na papír nebo papírový podklad ( 30a) užití díla v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi ( 30b) citace ( 31), propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (dříve tzv. katalogová licence ( 32)), užití díla umístěného na veřejném prostranství ( 33), úřední a zpravodajská licence ( 34), užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního ( 35), omezení práva autorského k dílu soubornému za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu ( 36),

40 Omezení autorského práva knihovní licence (dříve užití díla rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin a užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo rozmnoženiny a užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo rozmnoženiny 37), licence pro zdravotně postižené ( 38), licence pro dočasné rozmnoženiny ( 38a), licence pro fotografickou podobiznu ( 38b), nepodstatné vedlejší užití díla ( 38c), licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým ( 38d), licence pro sociální zařízení ( 38e), užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením ( 39).

41 Právní prostředky ochrany autorských práv ( autorského zákona) Jakýkoli zásah do osobních či majetkových autorských práv je porušením autorského práva. Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může žalobou domáhat určení svého autorství vyslovení zákazu ohrožení svého práva sdělení údajů o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla práva uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl náhrady škody vydání bezdůvodného obohacení nahrazení projevu vůle spoluautora, který brání bez vážného důvodu nakládání s dílem dalších spoluautorů odstranění následků zásahu do práva poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu

42 Licenční smlouva ( 46-66) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu. Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva užít dílo způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám Nabyvatel je povinen licenci využít.

43 Licenční smlouva Licence může být poskytnuta jako výhradní nevýhradní Je-li tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. V tomto případě hovoříme o poskytnutí tzv. podlicence. Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora. Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit.

44 Práva související s právem autorským ( autorského zákona) práva výkonného umělce k uměleckému výkonu ( 67-74), právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu ( 75-78), právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu ( 79-82), právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání ( 83-86), právo nakladatele na odměnu v souvislosti s rozmožením jím vydaného díla pro osobní potřebu ( 87), právo pořizovatele databáze ( 88-94).

45 Trvání majetkových práv u práv souvisejících s právem autorským Majetková práva výkonného umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu. Je-li však v této době zveřejněn záznam tohoto výkonu, zanikají práva výkonného umělce až za 50 let od takového zveřejnění. Právo výrobce zvukového záznamu je převoditelné a trvá 50 let od pořízení zvukového záznamu. Je-li však v této době zvukový záznam zveřejněn, zaniká právo výrobce až za 50 let od takového zveřejnění. Právo výrobce zvukově obrazového záznamu je převoditelné a trvá 50 let od pořízení zvukově obrazového záznamu. Je-li však v této době zvukově obrazový záznam zveřejněn, zaniká právo výrobce až za 50 let od takového zveřejnění. Právo vysílatele je převoditelné a trvá 50 let po prvním vysílání. Právo nakladatele trvá 50 let od vydání díla. právo pořizovatele databáze trvá 15 let od pořízení databáze. Je-li však v této době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního takového zpřístupnění.

46 Kolektivní správa práv ( ) Účelem kolektivní správy práv je kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti. Kolektivní správou je zastupování většího počtu osob, jimž přísluší majetkové právo autorské nebo majetkové právo související s právem autorským, oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu nebo výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného pro celou dobu trvání majetkových práva alespoň pro území České republiky. Kolektivní správa práv zahrnuje i právo poskytnout podlicenci ke společnému prospěchu autorů

47 Kolektivní správce Kolektivním správcem je ten, kdo získal oprávnění k výkonu kolektivní správy. Může jím být pouze právnická osoba, která má sídlo v České republice a která přímo či nepřímo sdružuje nositele práv, které při kolektivní správě zastupuje. Kolektivní správce zastupuje nositele práv svým jménem a na jeho účet.

48 Kolektivní správce V současné době v České republice existuje šest subjektů, které mají oprávnění působit jako kolektivní správce práv. DILIA DIvadelní, LIterární a Audiovizuální agentura OSA Ochranný Svaz Autorský pro práva k dílům hudebním INTERGRAM Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů OOA-S Ochranná Organizace Autorská Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl GESTOR Ochranný svaz autorský Ochranná asociace zvukařů - autorů, občanské sdružení (OAZA). Ministerstvo kultury má dozor nad činností kolektivních správců.

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra managementu a informatiky Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) Diplomová práce Violation of copyright

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Jindřiška Munková, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Dr. Hans-Georg Landfermann, Dr. Cornelius Renner I. DÍL SEŠIT 1 2007 Publikace je základní

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Podkladové studie

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Podkladové studie Podkladové studie VSTUPNÍ ANALÝZA SOUČASNÝCH VAZEB TRHU PRÁCE SE SEKTOREM KULTURA A DEFINOVÁNÍ VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI V TOMTO SEKTORU Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

Autorské právo. v otázkách a odpovědích

Autorské právo. v otázkách a odpovědích Autorské právo v otázkách a odpovědích Ing. Petr Šulc, Ph.D. JUDr. Aleš Bartoš Vydalo v roce 2011 nakladatelství Pierot, spol. s r. o., jako svou 304. publikaci. Objednávky vyřizujeme na adrese: Štefánikova

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Plzeň. Národní knihovna ČR

Plzeň. Národní knihovna ČR Služby knihoven a autorský zákon 2.6.2010 2010 Plzeň Vít Richter Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona 2. Jak vykládat

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

Pro Československou socialistickou republiku vstoupila revidovaná Bernská úmluva v platnost podle svého článku 28 dnem 11. dubna 1980.

Pro Československou socialistickou republiku vstoupila revidovaná Bernská úmluva v platnost podle svého článku 28 dnem 11. dubna 1980. 133/1980 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 8. července 1980 o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění zákonů č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více