Plán péče pro přírodní památku Okrouhlík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče pro přírodní památku Okrouhlík"

Transkript

1 Plán péče pro přírodní památku Okrouhlík na období Ing. Karel Matějka, CSc. 2009

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Okrouhlík Kategorie PP Evidenční kód 749 Kategorie IUCN III. - přírodní památka 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ vydal: NV Praha číslo: 3/1982 Sb. obecně závazných nařízení NVP, ONV, MNV, směrnic a usnesení NVP dne: účinnost: Územně-správní členění a překryv s jinými ZCHÚ Kraj hlavní město Praha Obec s rozšířenou působností Obec Praha 8 Katastrální území Libeň (OP též Kobylisy) CHKO Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení Katastr Parceln í číslo Plocha dle GIS Výměr a Využití pozemku Druh pozemku Vlastnické právo Libeň 1265 část celkem lesní pozemek Viktor Mašek Hrušov 90, Hrusice, Hrusice, /2 Petr Přibík Smetanovo nábřeží 1189/16, Hradec Králové, Hradec Králové, /4 Rudolf Přibík Vrchlického 231/1, Litoměřice, Předměstí, ¼ - Nařízení exekuce Ochranné pásmo Katastr Parcelní číslo Libeň 1265 část Plocha dle GIS Výměr a celkem Využití pozemku Druh pozemku lesní pozemek Libeň lesní pozemek Vlastnické právo Viktor Mašek Hrušov 90, Hrusice, Hrusice, /2 Petr Přibík Smetanovo nábřeží 1189/16, Hradec Králové, Hradec Králové, /4 Rudolf Přibík Vrchlického 231/1, Litoměřice, Předměstí, /4 Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 2

3 Libeň 1266/ jiná plocha ostatní plocha Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ ostatní ostatní komunikace plocha Libeň 1266/ jiná plocha ostatní plocha Libeň 1266/ ostatní komunikace ostatní plocha Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ jiná plocha ostatní Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Za Slovankou 1782/3, Praha, Libeň, viz poznámky pod tabulkou Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Za Slovankou 1782/3, Praha, Libeň, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Národní 1009/3, Praha, Staré Město, viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou Metrostav Invest a.s. Zenklova plocha 2245/29, Praha, Libeň, Libeň 1266/ zeleň ostatní plocha Hana Procházková Hnězdenská 584/12, Praha, Troja, /2 Jaroslav Šulc Dašická 1184, Pardubice, Bílé Předměstí, /2 Libeň 1266/ zeleň ostatní plocha Martin Konečný Bronzová 1269/32, Ostrava, Slezská Ostrava, Libeň 1266/ zeleň ostatní plocha SJM Basso Enrico a Basso Jitka Jitka Basso Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha, Libeň, Enrico Basso Vršovické náměstí 1012/4, Praha, Vršovice, Libeň 1266/ zeleň ostatní plocha Bc. Tomáš Petrů Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha, Libeň, Libeň 1266/ zeleň ostatní plocha Věra Králová Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha, Libeň, Libeň 1266/ zeleň ostatní plocha Jan Svoboda Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha, Libeň, Libeň 1266/ zeleň ostatní Ing. Petr Rýva Eliášova 1138/5, 3

4 plocha Litoměřice, Předměstí, Libeň 1266/ zeleň ostatní plocha Libeň 1266/ ostatní komunikace ostatní plocha Libeň 1266/ jiná plocha ostatní plocha Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ jiná plocha ostatní plocha Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1266/ zastavěná plocha a nádvoří Libeň 1267/ lesní část pozemek Kobylisy lesní pozemek Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou viz poznámky pod tabulkou Viktor Mašek Hrušov 90, Hrusice, Hrusice, /2 Petr Přibík Smetanovo nábřeží 1189/16, Hradec Králové, Hradec Králové, /4 Rudolf Přibík Vrchlického 231/1, Litoměřice, Předměstí, ¼ - Nařízení exekuce Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, Výměra území a jeho ochranného pásma Výměra ZCHÚ podle vyhlášky 0,5814 ha Výměra ZCHÚ podle GIS 0,6528 ha Výměra OP podle GIS 10,1195 ha Výměra OP podle katastru 10,2451 ha Poznámka: Na základě pozemků zobrazených na digitální katastrální mapě a jejich příslušnosti k ZCHÚ podle vyhlášky byly stanoveny hranice ZCHÚ, jeho OP a jejich plochy. Hranice, která nevedou po pozemkových hranicích byly převzaty z GIS datové vrstvy spravované Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. V terénu yyznačená hranice CHÚ byla pro srovnání zaměřena pomocí GPS a příslušné body jsou vykresleny v mapě pozemkového vymezení. Takto se podařilo zjistit, že část vyznačeného území přesahuje až na pozemek 1267/1, který není součástí ZCHÚ. Druh pozemku ZCHÚ plocha v 0,0000 ha OP - vyhlášené plocha v 0,0000 ha lesní pozemky 0,6528 5,0548 vodní plochy Způsob využití pozemku zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok ZCHÚ plocha v 0,0000 ha 4

5 trvalé travní porosty orná půda zemědělské pozemky ostatní ostatní plochy 4,3808 zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem v 0,0000 ha 0,8095 0, ,2451 neplodná půda ostatní způsoby využití 1.6 Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Výchozy svrchnokřídových pískovců, na jejich písčitém rozpadu typická teplomilná společenstva rostlin a hmyzu Hlavní předmět ochrany současný stav A. přírodní společenstva název společenstva sekundární dubový les na lokalitě potenciálního výskytu as. Melampyro nemorosi-carpinetum fragmenty nelesní vegetace podíl plochy v ZCHÚ (%) celé území popis biotopu společenstva celé území jižní okraj CHÚ při mohutnějším pískovcovém skalním výchozu B. populace druhů název druhu bez významu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu C. objekt neživé přírody útvar geologické podloží popis výskytu útvaru výchozy cenomanských pískovců Mezozoikum výchozy po celém CHÚ, nejvýznamnější při jihovýchodním okraji 1.7 Cíl ochrany Zajistit nerušenou existenci geologických objektů - výchozů pískovce. Umožnit jejich další studium. Původní předmět ochrany zmiňující typická teplomilná společenstva rostlin a hmyzu není možné v současné době naplnit vzhledem k tomu, že celé území bylo kompletně zalesněno. Sekundárním cílem 5

6 ochrany tak může být tvorba ekosystému s parametry odpovídajícími klimaxovému lesu. Takové území by se mohlo stát centrem systému ekologické stability v rámci městské krajiny a centrem výskytu některých významnějších druhů, zvláště bezobratlých a hub. 6

7 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek Území je tvořeno jihozápadně orientovaným svahem, kde se nacházejí výstupy pískovců. Zvláště významná je pískovcový skalní výchoz na jihovýchodním okraji území. V těchto místech existuje potenciál pro další existenci druhů vázaných na otevřená teplomilná stanoviště. 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti V minulosti byla lokalita využívána jako pastvina. V té tobě se zde vyskytovala společenstva svazu Corynephorion canescentis. V 50. letech 20. století došlo k ústupu od tradičního hospodaření a okolo roku 1970 byl svah uměle zalesněn (převážně dubem), čehož důsledkem byl úplný ústup druhů písčin. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Plán péče pro období Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti V okolí je souvislá městská zástavba, takže antropogenní tlak na celé území je značný. Po zalesnění území je potřebné řídit vývoj lesního ekosystému směrem k bohatě strukturovanému lesnímu fragmentu, kde bude minimum druhů dřevin, které neodpovídají přirozené druhové skladbě. Poslední malé místo výskytu druhů nelesních teplomilných stanovišť na jižním okraji CHÚ při mohutnějším pískovcovém skalním výchozu bez intensivních zásahů zanikne v krátké době úplně. 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Vzhledem k velmi malé výměře CHÚ a k jeho homogenitě nemá smysl území členit na jednotlivé segmenty (dílčí plochy). Botanická charakteristika Území je v současnosti poměrně druhově chudé, prakticky úplně ustoupily druhy písčin. Dnešní charakter území vystihují zaznamenané druhy jako Abies alba (ojediněle), Acer platanoides, Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Betula pendula, Crataegus cf. monogyna, Dactylis glomerata, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Juglans regia, Malus sylvestris, Poa nemoralis, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus petraea, Quercus rubra, Robinia pseudacacia, Rosa canina, Rubus fruticosus agg., Sambucus nigra, Senecio vulgaris, Solanum dulcamara, Solidago canadensis, Symphoricarpos albus a Verbascum densiflorum. V minulosti byly z území uváděny druhy živočichů vázané většinou na nelesní stanoviště: Melanimon tibiale (pravděpodobně zde vyhynul), Chondrula tridens, Ophonus puncticolis, Harpalus anxius, Coptocephala unifasciata, Otiorhynchus velutinus, O. fullo, Trachyphloeus alternans, T. spinimanus, T. angustisetulus, Omias rotundatus, Comasinus setiger, Gymnaetron melas, Mordellistena dieckmanni, Epithecia millefoliata a Gymnoscelis rufifasciata Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast 17 Polabí Lesní hospodářský celek Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 0,6314 0,0214 Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství * LHO Praha LZ Konopiště Nižší organizační jednotka ** 7

8 Zastoupené oddělení a dílec 671Aa4 (porostní skupina) * u LČR na úrovni LS (LZ), u ost. na úrovni majetku ** u LČR revíry, u ost. jen pokud mají 218Ee15 Přirozená skladba dřevin a zastoupení souborů lesních typů v ZCHÚ lt 1C2 celkem skladba dbz8 hb2 % lp2 brk bo mk bb DBz 62,5 HB 15,6 LP 15,6 BRK 1,6 BO 1,6 MK 1,6 BB 1,6 celkem Současné zastoupení dřevin dřevina podíl % DBz 95 AK!! 5 JV, BR + DBC!! + celkem 100 Dřeviny označené!! nejsou součástí přirozené druhové skladby a je potřeba jejich výskyt omezovat až eliminovat dle možností. V ochranném pásmu jsou v lesních porostech zastoupeny následující dřeviny: AK!!, BK, BO, BOC!!, BR, DB, DBC!!, DBZ, JV, LP, MD!!, SMP!!, některé z těchto dřevin se jednotlivě vyskytují i na ploše CHÚ v omezeném počtu. Doporučuje se i v OP hospodařit podle zásad navrhovaných pro CHÚ a postupně omezovat zastoupení označených nepůvodních dřevin. Hodnocení stupně přirozenosti lesních porostů pro celé území: 4 - les kulturní Základní údaje o objektech neživé přírody Dosud nebyl zpracován geologický průzkum. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup K zásadním změnám na lokalitě došlo mezi 50. a 60. lety minulého století. Tyto změny měly zásadní vliv na změnu charakteru lokality a znehodnocení původního cíle ochrany. V současnosti lze za cíl pokládat již pouze vytvoření bohatě strukturovaného fragmentu lesního ekosystému s přirozenou druhovou skladbou. Tento cíl se postupně naplňuje zvláště na základě odstraňování nevhodného akátu. V této činnosti je nutno pokračovat. Minulý plán péče uváděl "Případný asanační zásah by bylo vhodné provést na celé ploše CHÚ. Vzhledem k tomu, že takový asanační zásah je v současné době nereálný, navrhuje se jednání se zástupci Lesů hl..m Prahy, kde bude stanoveno které konkrétné exempláře dřevin budou vyznačeny a také křoviny, které je třeba odstranit. Během výchovy je porostu je třeba jednotlivým výběrem odstranit akát, dub červený, modřín a uvolněné plochy obnovit dubem, lipou a habrem. Bylo by vhodné doplnit keřové patro v současnosti omezené na bez černý o hloh, svídu, lísku, řešetlák ap." Tento plán byl zřejmě realizován pouze v minimální míře. 8

9 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize V případě střetů zájmů považovat za prioritní zájmy ochrany přírody. 9

10 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Cílem je vytvoření bohatě strukturovaného fragmentu lesního ekosystému s přirozenou druhovou skladbou. Předpokládá se individuálně výběrný způsob hospodaření. Zakmenění by se mělo udržovat na nižší úrovni (cca 0,8), aby došlo k prosvětlení porostu, zvláště pak v místech výchozu skalek tak, aby alespoň některé z nich byly pokud možno maximálně osluněné. Nutné je postupné odstraňování akátu včetně jeho výmladků. Postupně v rámci probírek odstraňovat i dub červený. V rámci případných podsadeb uplatňovat zvláště druhy přirozené skladby, které chybí či jsou nedostatečně zastoupeny. V rámci porostní skupiny 218Ee 15 a v jejím okolí (zmiňované "poslední malé místo výskytu druhů nelesních teplomilných stanovišť na jižním okraji CHÚ při mohutnějším pískovcovém skalním výchozu") je potřebné udržovat minimální zakmenění (maximálně 0,4) a výhledově jednat o převod této plochy na nelesní. d) péče o živočichy Bez návrhu. e) zásady jiných způsobů využívání území Bez návrhu Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy Segment Popis zásahu Naléhavost Perioda opakování (roky) porostní skupina 218Ee 15 celé území odstranění křovin a zmlazení z prostoru mohutného skalního výchozu na jihovýchodě CHÚ (vlastní skalní výchoz by měl zůstat úplně bez dřevin) II 5 vyřezávání akátu a kontrola jeho zmlazení II Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Na lesních pozemcích a na plochách lesního charakteru v rámci OP hospodařit pokud možno obdobným způsobem, jako na vlastním CHÚ (to se týká zvláště postupné eliminace nepůvodních druhů dřevin. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Provádět by se měla pouze pravidelná oprava pruhového značení a cedulí se státním znakem. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Bez návrhu. 10

11 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Bez návrhu. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Bez návrhu. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Provedení chybějícího geologického průzkumu. Opakovaným entomologickým průzkumem zjistit, jestli na území stále přežívají některé dříve zjištěné druhy a k jakým změnám ve struktuře společenstev bezobratlých zde došlo. Vhodný by byl též mykologický průzkum, protože z hlediska mykoflóry lze očekávat zajímavé výsledky. 3.8 Vztah k jiným plánům péče Navazuje na předchozí plán péče pro období

12 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Počet opakování Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy oprava pruhového značení, oprava cedulí se státním znakem ,- C e l k e m (Kč) Opakované zásahy odstranění křovin a zmlazení z prostoru mohutného skalního , ,- výchozu vyřezávání akátu , ,- kontrola zmlazení akátu (vyřezání výmladků křovinořezem) , ,- C e l k e m (Kč) ,- 4.2 Použité podklady a zdroje informací Ústřední seznam ochrany přírody - Rezervační kniha Číla P. (1987): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu Lepidoptera v CHÚ Okrouhlík v letech Ms., 4p. Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště chráněných územích hlavního města Prahy. Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. Kubíková J. (1974): Geobotanické zhodnocení chráněného území Okrouhlík. - Ms., 22p. Kubíková J. (1985): Doplněk ke stavu území v roce Ms., 1p. Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. et al. (2005): Praha. In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.], Chráněná území ČR, svazek XII. - AOPK ČR et EkoCentrum Brno, Praha, 304 p. Smrček K. (1992): Zpráva o výsledcích inventarizace vyšších rostlin na ChPV Okrouhlík, Praha 8 - Kobylisy, provedené v průběhu roku Ms., 7p. 12

13 4.3 Seznam mapových listů a) katastrální mapa (1:2880) mapový list Gusterberg V.S. IV, 15-9 b) Státní mapa 1:5000 mapový list Kralupy nad Vltavou 5-9 c) Základní mapa České republiky 1:10000 mapový list Seznam používaných zkratek CHÚ chráněné území PP přírodní památka OP ochranné pásmo KN katastr nemovitostí ZCHÚ zvláště chráněné území LHP lesní hospodářský plán 4.5 Plán péče zpracoval Ing. Karel Matějka, CSc. Ing. Karel Matějka, CSc. IDS, Na Komořsku 2175/2a, Praha 4 13

14 14

15 Přílohy Příloha I Příloha II Příloha III Protokoly Oznámení o schválení plánu péče orgánem ochrany přírody Rámcové směrnice péče o les podle SLT Mapové přílohy Mapa I Orientační mapa území Mapa II Mapa III Mapa IVa Mapa IVb Mapa IVc Mapa parcelního vymezení Ortofotomapa Lesnická mapa typologická nebyla zpracovávána pro uniformitu velmi malého území Lesnická mapa porostní Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů nebyla zpracovávána pro uniformitu velmi malého území Poznámka přiložených mapách je zájmové území vyznačené dle vyhlášky č. 60/2008Sb., s touto legendou : hranice ochranného pásma hranice přírodní památky Mapy jsou zpracovány v systému S - JTSK. Plán péče byl zpracován podle vyhlášky o plánech péče č. 60/2008 Sb. a Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma vydané Ministerstvem životního prostředí. 15

16 Orientační mapa přírodní památky Okrouhlík Měřítko 1: 4000 Legenda... hranice ochranného pásma hranice přírodní památky 16

17 Příloha III Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 17

18 (HS) Číslo směrnice Kategorie lesa 21 les zvláštního určení Soubory lesních typů 1C Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa základní meliorační a zpevňující ostatní viz vlastní PP Porostní typ A listnaté dřeviny (DBz 95%, AK 5%) Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob výběrný, podrostní Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty odstranění nevhodných druhů (zvláště AK, DBC), udržení porostu s příznivým druhovým složením Způsob obnovy a obnovní postup: jednotlivý výběr, uvolňování nárostu; použití trojúhelníkového sponu (eroze) ponechat přirozenému vývoji, maximálně využít přirozenou obnovu, uvolňování nárostu, zdravotní výběr ; vhodné podsadby dosud chybějících druhů Péče o nálety, nárosty a kultury: ochrana proti buřeni ožínáním, ochrana listnáčů proti zvěři (individuální, oplocení kultur) eliminace výmladků AK Výchova porostů: Podpora diferencované vertikální struktury porostů zásahy s negativním výběrem Opatření ochrany lesa vyloučit použití chemických prostředků mimo užití pro eliminaci AK Provádění nahodilých těžeb Doporučené technologie Dbát na ochranu půdy. Poznámka Na vhodných místech potenciální ponechání přestárlých skupin stromů pro zlepšení vertikální struktury porostů a jejich přírodě bližšího vzhledu. Udržovat snížené zakmenění, zvláště v místech skalních výchozů 18

19 Příloha č. IV Úplný seznam vlastníků Parcelní číslo 1266/1: Jaroslava Abrahámová Rajmonova 1194/5, Praha, Kobylisy, / Ing. Vladimír Benke M.R.Štefánika 899/26, Žilina, 87871/ Michaela Benková Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, / Ondřej Blažek Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Ing. Gabriela Bouchalová Taussigova 1156/19, Praha, Kobylisy, / Tom Coufal Vysočanská 312/11, Praha, Prosek, / Pavla Čadilová Na Valech 278/22, Praha, Hradčany, / Hana Čechová Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Libeň, / Romana Čupová Azalková 490, Jesenice, Horní Jirčany, / Prof. JUDr. Jan Dědič Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / MUDr. Ivan Dóci Ph.D. K Haltýři 688/23, Praha, Troja, / Ing. František Doleček Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, / Mgr. Ondřej Drebota U Smaltovny 1382/28, Praha, Holešovice, / Karolina Erbenová Novákových 59/4, Praha, Libeň, / Jan Fiala Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Ján Frıhlich Olbrachtova 1140, Černošice, Černošice, / MUDr. Marek Galas Lichsrdova 2, Žilina 01008, 34631/ Ing. Martin Goldšmíd Rápošovská 1884, Praha, Újezd Nad Lesy, / Ing. Denisa Goldšmídová Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Ing. Petra Hajdová Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, / Tami Leigh Andrews Hodanko Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Tami Leigh Andrews Hodanko Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Ing. Katarína Horká Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, / Radek Horký Kralická 933/8, Praha, Strašnice, / Mgr. Iva Hromková Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Ing. Milan Hybš Nádražní 29/21, Praha, Smíchov, / Zdeňka Hybšová Štefánikova 10/53, Praha, Smíchov, / Andrea Kadlčíková Boženy Němcové 442, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, / Eva Kalaninová Hlivická 420/16, Praha, Bohnice, / Ing. Jiří Kejla Daškova 3072/6, Praha, Modřany, / Ing. Ondřej Koňák Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, / Eva Kožnarová Široká 97/11, Praha, Josefov, / Ing. Zuzana Křivánková Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, / Renáta Kukačková Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Libeň, / Petr Kvapil Machatého 682/8, Praha, Hlubočepy, / Azra Lutovská Mesihovićová Fillova 989/3, Praha, Krč, / RNDr. Pavel Machek Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Jarmila Metrahová Korunovační 270/10, Praha, Bubeneč, / Věra Viktorovna Michaljeva Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, / Ing. Petr Možiš Horní Vlčkovice 63, Vlčkovice v Podkrkonoší, / Ing. Tomáš Neuhäusel Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, / JUDr. Marian Ondrašik CSc. Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Miluška Orctová Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Tomáš Pěkný Na Jezerce 1200/9, Praha, Nusle, / Oldřich Petránek Na Ostrohu 2426/7, Praha, Dejvice, / Bc. Tomáš Petrů Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha, Libeň, / Ing. Miroslav Piják Dominikánská 196/2, Brno-Střed, Brno-Město, / Mgr. Martin Podhorský Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Mgr. Antonín Pospíšil Vrchlického 786, Kolín, Kolín IV, / Ing. František Potisk Guothova 2756/3, Bratislava, / Pavel Procházka Prostřední Lánov 251, Lánov, / Mgr. Martina Procházková Kociánova 1631, Hořice, Hořice, / Mgr. Jiří Remr Slezská 1344/67, Praha, Vinohrady, / Richard Rezner Masarykova Třída 743, Orlová, Lutyně, / Lívia Ruppová Svídnická 515/2, Praha, Troja, / Jiří Růžička Nad Přehradou 3355/11, Znojmo, Znojmo, / Lenka Rychetská Šuňavcova 3, Bratislava, 888/ RNDr. Ivan Rychetský Wichterlova 2312/6, Praha, Libeň, / Ing. Tomáš Schimer Široká 97/11, Praha, Josefov, / Ing. Michal Schles Hrusická 2510/2, Praha, Záběhlice, / Ludmila Simonova Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Štěpán Sklenák Heleny Malířové 155/2, Brno-Sever, Lesná, / Jitka Smetanová Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, / RNDr. Ing. Leoš Souček Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, /

20 Pavel Strážnický 375 East Cedar Street, Newington CT 06111, 662/ Jan Sviták Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Václava Svobodová Sokolovská 1605, Sokolov, Sokolov, / Monika Šambergerová Vratislavská 396/6, Praha, Bohnice, / Ing. Soňa Špačková Horňátecká 785/11, Praha, Kobylisy, / Jan Štorek Londýnská 136/56, Praha, Vinohrady, / Jakub Švejda Na Ládví 849/2, Praha, Kobylisy, / Tomáš Tichavský Na Valech 278/22, Praha, Hradčany, / Jan Tomeš Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / PhDr. Jaromír Valanas Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Vladimír Velebný Pod Parukářkou 2762/2, Praha, Žižkov, / Hana Vérostová Dělostřelců 1195, Rokycany, Nové Město, / Iva Veselá U Vinohradské nemocnice 2256/4, Praha, Vinohrady, / Tereza Vršťalová Mečovská 2472/4, Praha, Horní Počernice, / Eliška Wichnerová Rerychova 1081/2, Brno, Bystrc, / Mgr. Nikol Zúberová Skřivánčí 259, Praha, Březiněves, / ADS CZ, s.r.o. Havelská 499/27, Praha, Staré Město, / ADVENTIS s.r.o. Čimická 310/25, Praha, Troja, / SJM Banot Josef Ing. a Banotová Erzsébet 688/124907: Ing. Josef Banot Lesní 1210/1, Horní Suchá, Horní Suchá, ; Erzsébet Banotová Lesní 1210/1, Horní Suchá, Horní Suchá, SJM Bielan Lech a Bielan Lucyna 81563/ : Lech Bielan Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, ; Lucyna Bielan Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, BigHaus spol. s r.o. Nad Okrouhlíkem 2351/10, Praha, Libeň, / SJM Blaha Vojtěch Ing. a Blahová Zdenka Ing / : Ing. Vojtěch Blaha Havlíčkovo Nábřeží 5357, Zlín, Zlín, ; Ing. Zdenka Blahová Havlíčkovo Nábřeží 5357, Zlín, Zlín, CLA s.r.o. Zelený pruh 1560/99, Praha, Braník, / CZ FLEER spol. s r.o. Tržní náměstí 241, Teplice, / SJM Čech Jiří Ing. a Čechová Yvona Ing / : Ing. Jiří Čech Lindavská 784/3, Praha, Bohnice, ; Ing. Yvona Čechová Lindavská 784/3, Praha, Bohnice, Č-sped Praha, s.r.o. Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, / SJM Doleček Michal Ing. a Isaic Camelia Cristina 84983/ : Camelia Cristina Isaic Chabařovická 1326/25, Praha, Kobylisy, ; Ing. Michal Doleček Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, SJM Duričić Goran a Duričić Vera 54551/ : Goran Duričić Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, ; Vera Duričić Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, SJM Duška Jan a Dušková Veronika 54583/ : Jan Duška Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, ; Veronika Dušková Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, SJM Gaisler Jaroslav a Gaislerová Jana 64463/ : Jaroslav Gaisler Lindnerova 1021/14, Praha, Libeň, ; Jana Gaislerová Lindnerova 1021/14, Praha, Libeň, SJM Hasić Vlatka a Hasić Ruhija / : Vlatka Hasić Vřesová 675/3, Praha, Troja, ; Ruhija Hasić Vřesová 675/3, Praha, Troja, SJM Hasson Eyal a Hasson Pavla 85515/ : Pavla Hasson Jablonského 393/11, Písek, Pražské Předměstí, ; Eyal Hasson Jablonského 393/11, Písek, Pražské Předměstí, SJM Hof Martin Dr. a Hofová Iveta Mgr. 670/124907: Mgr. Iveta Hofová Wichterlova 2310/2, Praha, Libeň, ; Dr. Martin Hof Wichterlova 2310/2, Praha, Libeň, KALEVAR s.r.o. Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / SJM Kalous Jan a Kalousová Miroslava 49831/ : Jan Kalous náměstí Míru 1221/4, Praha, Vinohrady, ; Miroslava Kalousová náměstí Míru 1221/4, Praha, Vinohrady, SJM Klen Lubomír Ing. a Klenová Lívia PhDr. 622/124907: Ing. Lubomír Klen Na Kopytářce 609/29, Praha, Kobylisy, ; PhDr. Lívia Klenová Na Kopytářce 609/29, Praha, Kobylisy, SJM Koutný Zdeněk a Koutná Melitta 90987/ ; Zdeněk Koutný Krátká 750/5, Třebíč, Podklášteří, ; Melitta Koutná Krátká 750/5, Třebíč, Podklášteří, SJM Krýcha Pavel a Krýchová Soňa 633/124907: Soňa Krýchová Střížkovská 711/18, Praha, Libeň, ; Pavel Krýcha Střížkovská 711/18, Praha, Libeň, LASKA DALBOSS, spol. s r.o. Teplická 494/17, Praha, Střížkov, / SJM Lazar Alan MUDr. a Lazarová Eliška MUDr / : MUDr. Eliška Lazarová Dětmarovice 544, Dětmarovice, ; MUDr. Alan Lazar Dětmarovice 544, Dětmarovice, SJM Lažanský Jan a Lažanská Zuzana 65147/ : Jan Lažanský Kunešova 508, Domažlice, Týnské Předměstí, ; Zuzana Lažanská Kunešova 508, Domažlice, Týnské Předměstí, MB LEASING, spol. s r.o. Mazurská 521/11, Praha, Troja, / Metrostav Invest a.s. Zenklova 2245/29, Praha, Libeň, / SJM Michalička Roman Ing. a Michaličková Jana Ing. 964/124907: Ing. Roman Michalička Chemická 1037/20, Bratislava- Nové Mesto 83104; Ing. Jana Michaličková Chemická 1037/20, Bratislava-Nové Mesto 83104, SJM Mularski Kevin Paul a Mularski Lenka Ing / : Ing. Lenka Mularski Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, Libeň, ; Kevin Paul Mularski Obchodní 548, Štětí, Štětí, SJM Novotný Norbert Ing. a Novotná Marie MUDr / : MUDr. Marie Novotná Hviezdoslavova 512/31, Praha, Háje, ; Ing. Norbert Novotný Hviezdoslavova 512/31, Praha, Háje,

21 SJM Ondráček Gustav Ing. a Ondráčková Jitka Ing / : Ing. Jitka Ondráčková Štíbrova 1221/2, Praha, Kobylisy, ; Ing. Gustav Ondráček Štíbrova 1221/2, Praha, Kobylisy, SJM Pšenička Jan a Pšeničková Hana 36711/ : Jan Pšenička Košťálkova 1103/2, Praha, Kobylisy, ; Hana Pšeničková Košťálkova 1103/2, Praha, Kobylisy, SJM Ptáček Jan Ing. a Ptáčková Silvie Ing / : Ing. Jan Ptáček Radhošťská 1645/15, Praha, Žižkov, ; Ing. Silvie Ptáčková Radhošťská 1645/15, Praha, Žižkov, ROSEBROOK MARKETING s.r.o. Tobrucká 764/4, Praha 6, / SJM Rozínek Jiří Ing. a Rozínková Lenka 636/124907: Ing. Jiří Rozínek Dobré 145, Dobré, ; Lenka Rozínková Dobré 145, Dobré, R.R. - SOLID, s.r.o. Společná 2191/3, Praha, Libeň, / SJM Rzepecki Milan Ing. a Rzepecká Kateřina Mgr / : Mgr. Kateřina Rzepecká Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, ; Ing. Milan Rzepecki Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, SJM Sadílek Josef a Sadílková Věra 54631/ : Josef Sadílek Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, ; Věra Sadílková Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, SJM Salamon Tomáš a Salamonová Karolína Mgr / : Tomáš Salamon Nad Okrouhlíkem 2351/10, Praha, Libeň, ; Mgr. Karolína Salamonová Nad Okrouhlíkem 2351/10, Praha, Libeň, SJM Slavík Zdeněk MUDr. a Slavíková Kristina MUDr / : MUDr. Zdeněk Slavík Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, ; MUDr. Kristina Slavíková Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, SJM Staněk Stanislav Ing. a Staňková Eva Ing / : Ing. Eva Staňková Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Libeň, ; Ing. Stanislav Staněk Osiková 280, Měšice, Měšice, SJM Šourek Hanuš a Šourková Alžběta 83691/ : Hanuš Šourek Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, ; Alžběta Šourková Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, SJM Špolc Martin a Špolcová Jitka Ing. 874/124907: Martin Špolc Taussigova 1172/1, Praha, Kobylisy, ; Ing. Jitka Špolcová V Mišpulkách 430, Kutná Hora, Žižkov, SJM Tafintsev Konstantin Ing. a Simonova Irina 52551/ : Irina Simonova Děkanská vinice II 1534/4, Praha, Nusle, ; Ing. Konstantin Tafintsev Hostinského 1521/19, Praha, Stodůlky, SJM Trojan Pavel Ing. a Trojanová Marie 922/124907: Ing. Pavel Trojan Wichterlova 2310/2, Praha, Libeň, ; Marie Trojanová Jugoslávských partyzánů 1603/23, Praha, Dejvice, SJM Ťuik Pavel Ing.arch. a Tuik Christina 84223/ : Ing.arch. Pavel Ťuik U Vinohradské nemocnice 2255/6, Praha, Vinohrady, : Christina Tuik Nordalbingerweg 65, Hamburg, SJM Tůma Petr Ing. a Tůmová Lenka / : Ing. Petr Tůma Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Libeň, ; Lenka Tůmová Chotovická 1788/12, Praha, Kobylisy, SJM Uhlík Miroslav Ing. a Uhlíková Irena 33671/ : Ing. Miroslav Uhlík Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, ; Irena Uhlíková Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, SJM Vanický Petr a Vanická Pavlína JUDr / : JUDr. Pavlína Vanická Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, ; Petr Vanický Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, SJM Vavřín Zdeněk Ing. a Vavřínová Zuzana Mgr / : Ing. Zdeněk Vavřín Bratří Dohalských 140/3, Praha, Vysočany, ; Mgr. Zuzana Vavřínová Koláčkova 1905/8, Praha, Libeň, SJM Veselý Ivan Ing. a Veselá Marie 242/124907: Marie Veselá Zelenohorská 512/5, Praha, Bohnice, ; Ing. Ivan Veselý Ostravská 623, Praha, Letňany, SJM Vlk Martin Mgr. a Vlková Darina Mgr / : Mgr. Darina Vlková Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, ; Mgr. Martin Vlk Kobyliské Náměstí 439/2, Praha, Kobylisy, SJM Vurm Vladimír Ing. a Vurmová Dana MUDr / : Ing. Vladimír Vurm Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Libeň, ; MUDr. Dana Vurmová Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Libeň, SJM Zabloudil Petr a Zabloudilová Blanka 24951/ : Petr Zabloudil Hájkova 2952, Žatec, Žatec, ; Blanka Zabloudilová Hájkova 2952, Žatec, Žatec, Parcelní číslo 1266/3: Jaroslava Abrahámová Rajmonova 1194/5, Praha, Kobylisy, / Ing. Vladimír Benke M.R.Štefánika 899/26, Žilina, 87871/ Michaela Benková Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, / Ondřej Blažek Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Ing. Gabriela Bouchalová Taussigova 1156/19, Praha, Kobylisy, / Tom Coufal Vysočanská 312/11, Praha, Prosek, / Pavla Čadilová Na Valech 278/22, Praha, Hradčany, / Hana Čechová Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Libeň, / Romana Čupová Azalková 490, Jesenice, Horní Jirčany, / Prof. JUDr. Jan Dědič Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / MUDr. Ivan Dóci Ph.D. K Haltýři 688/23, Praha, Troja, / Ing. František Doleček Wichterlova 2372/10, Praha, Libeň, / Mgr. Ondřej Drebota U Smaltovny 1382/28, Praha, Holešovice, / Karolina Erbenová Novákových 59/4, Praha, Libeň, / Jan Fiala Nad Okrouhlíkem 2372/12, Praha, Libeň, / Ján Frıhlich Olbrachtova 1140, Černošice, Černošice, / MUDr. Marek Galas Lichsrdova 2, Žilina 01008, 34631/ Ing. Martin Goldšmíd Rápošovská 1884, Praha, Újezd Nad Lesy, / Ing. Denisa Goldšmídová Wichterlova 2372/8, Praha, Libeň, / Ing. Petra Hajdová Nad Okrouhlíkem 2372/16, Praha, Libeň, /

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706 č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 Vladimír Baranka Na Výsluní 256, 285 07 Rataje nad Sázavou 2 Ivo Barták 28. října 61, 285 04 Uhlířské Michal Bechyně Silvánka 9, 285 04 Uhlířské 4 Marie Bechyňová Vinařice

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Výměra v ZCHÚ. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 42 42 nádvoří 163/2 Vodní plocha 48 947 48 947

Výměra v ZCHÚ. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 42 42 nádvoří 163/2 Vodní plocha 48 947 48 947 Katastrální území Parcela č. (KN) Druh pozemku Celková výměra Výměra v ZCHÚ Vlastník Kluky st. 336 Zastavěná plocha a 42 42 nádvoří 163/2 Vodní plocha 48 947 48 947 163/3 Lesní pozemek 1 236 1 236 163/5

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les OPRAVA NÁVRHU

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les OPRAVA NÁVRHU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP- 0054920/2011/OOP/VII/131 Ing.Stehlíková/4217 24.3.2011 Vážení,

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Reference seznam akcí realizovaných společně s partnerskými firmami

Reference seznam akcí realizovaných společně s partnerskými firmami Reference seznam akcí realizovaných společně s partnerskými firmami - Řehořova 6, Praha 3 - Žižkov a dvorní fasády, výstavba výtahu - orientační finanční objem: 15,6 mil. Kč - vlastník: Bytové družstvo

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

kat.území parcela využití druh pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚ 716171 6782 ostatní plocha neplodná půda 10001 233 9 716171 6783 ostatní plocha

kat.území parcela využití druh pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚ 716171 6782 ostatní plocha neplodná půda 10001 233 9 716171 6783 ostatní plocha kat.území parcela využití druh pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚ 716171 6782 ostatní plocha neplodná půda 10001 233 9 716171 6783 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 616 15 716171 6860 trvalý

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Adresáti podle rozdělovníku

Adresáti podle rozdělovníku KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Ing. Michal Školoud tel.: +420 585 508 412 email: m.skoloud@kr-olomoucky.cz

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.ODSH 253-280/2013-22/140.1 V Mladé Boleslavi

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BAUER Ivan 0031196 Golf Club Karlovy Vary 16,5 BAUEROVÁ Markéta 0031396 Golf Club Karlovy Vary 34,4 BEDRNA Radek 0031935 Golf Club Karlovy Vary 25,8 BĚLÁČ

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky Benediktová Ivana Klučov, Klučov 131, 28201 538 Bílková Ludmila Klučov, Klučov 95, 28201 531 Bínová Ivana Žitomířská 337, Český Brod, Český Brod,

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady 7,7 BALCAR Robert jun. 0080818 Golf Club Poděbrady 4,9

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Znalecký posudek č. 659/2013

Znalecký posudek č. 659/2013 Znalecký posudek č. 659/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1950/04 v objektu čp. 1950, ulice Kounická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP vložený závod ~~~~~~~~ 1. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:23.76 2. Růžičková Sylvie 94 ČOCH.Žďár 0:23.94 3. Čudová Tereza 95 Praha 0:25.17 4. Buranová Beata 95 Bratislava 0:27.15 5. Kovářová Viktorie

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP KÚ parcela druh pozemku využití LV KN celkem v ZCHÚ vlastník adresa vlastníka 600865 6439 lesní pozemek les jiný než hospodářský 15 1990 796 Kočica František Bánov 648, 687 54 600865 6479 orná půda zemědělský

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 7 3 2 9-2 0 1 4 / v n 1 9 4 4 5-2 0 1 4 / v n S p is.

Více

Znalecký posudek č. 2009/213 Pozemek, parcela č. 1284/13, v katastrálním území Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

Hledejme to pozitivní a nesnažme se vyhledávat jen to špatné - to je směr, který chce Rada TZ držet.

Hledejme to pozitivní a nesnažme se vyhledávat jen to špatné - to je směr, který chce Rada TZ držet. Mezioblastní kola - závody I.stupně ČESKÝ POHÁR -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 8.května 2004 - Napajedla 2. 15.května 2004 - Kralupy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více