1. Základní identifikační a popisné údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní identifikační a popisné údaje"

Transkript

1

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ vydal: Ministerstvo kultury číslo:22.117/55-ix dne: Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Kraj: Jihočeský Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov Obec: Bohdalovice Katastrální území: Slavkov u Českého Krumlova Národní park: - Chráněná krajinná oblast: - Jiný typ chráněného území: - Natura 2000 Ptačí oblast: - Evropsky významná lokalita: - Příloha č. 1: Orientační mapa s vyznačením území 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) lesní pozemek /1 - trvalý travní porost Celkem Č. parc. Podle KN Vlastnické právo Právo hospodařit s majetkem státu jméno adresa jméno adresa 1447 Česká republika Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, /1 Ing. Jiří Malkovský č.p.64, Srnín, Katastrální území: Slavkov u Českého Krumlova Výměra ZCHÚ byla zjištěna na základě výpisu z KN. U části parcely 1450/1 byla výměra zjištěna digitalizací plochy v Topolu na podkladě platné katastrální mapy. Příloha č. 2: Mapa Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ 2

3 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v 0,0000 ha lesní pozemky 9039 OP - vyhlášené plocha v 0,0000 ha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha v 0,0000 ha Trvalé travní porosty 3276 plocha celkem v 0,0000 ha Ochranné pásmo je pás široký 50 m od hranice přírodní památky. 1.6 Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Výskyt bramboříku nachového v křovinatém kulturním lesním porostu na ložisku krystalického vápence druhově početného souboru vápnomilných a relativně teplomilných rostlinných druhů v poměrně velké nadmořské výšce Hlavní předmět ochrany současný stav A. společenstva název společenstva sv. Fagion podsvaz Eu- Fagenion podíl plochy v ZCHÚ (%) 75% popis biotopu společenstva Většina plochy přírodní památky tvořící lesní porost na stanovišti květnatých bučin. Celá severní a střední část lokality. Berberidion 7% Pás křovin při okraji dnešního kulturního lesa. Trifolion medii 1% Mezofilní bylinné lemy (při okraji dnešního kulturního lesa). Arrhenatherion 1% Bromion erecti 16% Dříve bohatá luční společensteva (mezofilní ovsíkové louky). V současnosti pastvina. J část. Dříve bohatá luční společensteva (suché trávníky). V současnosti pastvina. J část. 3

4 B. druhy název druhu Berberis vulgaris Cyclamen purpurascens Lilium martagon Daphne mezereum Anemone sylvestris Orobanche alba aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ jednotlivě častější ojediněle několik jedinců ojediněle několik jedinců stupeň ohrožení C4a Vzácnější vyžadující pozornost méně ohrožené (červený seznam) Ohrožené (Vyhl. č. 395/1992 Sb. i červený seznam) Ohrožené (Vyhl. č. 395/1992 Sb.) C4a Vzácnější vyžadující pozornost méně ohrožené (červený seznam) C4a Vzácnější vyžadující pozornost méně ohrožené (červený seznam) Ohrožené (Vyhl. č. 395/1992 Sb. i červený seznam) C3 ohrožené (červený seznam) popis biotopu druhu Jednotlivě po ploše vyskytující se vzácnější dřišťál obecný. Výskyt bramboříku nachového převážně ve východní části PP. Ojedinělý výskyt rostliny zvané lilie zlatohlávek. Ojedinělý výskyt lýkovce jedovatého. Ojedinělý výskyt sasanky lesní. Několik jedinců zárazy bílé. Aquilegia vulgaris ojediněle C3 ohrožené (červený seznam) Ojedinělý výskyt orlíčku obecného. několik Epipactis atrorubens C3 ohrožené (červený seznam) Několik jedinců kruštíku jedinců tmavočerveného. několik Gentianopsis ciliata C3 ohrožené (červený seznam) Několik jedinců hořce brvitého. jedinců 1.7 Dlouhodobý cíl péče Základním cílem ochrany přírodní památky je naleziště bramboříku nachového v křovinatém kulturním lesním porostu na ložisku krystalického vápence a výskyt druhově početného souboru vápnomilných a relativně teplomilných rostlinných druhů v poměrně velké nadmořské výšce. 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Chráněné území se nachází na výběžku lesního porostu asi 400 m západně od středu obce Slavkov. Nachází se v nadmořské výšce m n. m. se sklonem k J a JZ. Jedná se o smíšený, rozvolněný, lesní porost složený z několika porostních skupin různého stáří ( let). Vznikl na bývalé pastvině, zčásti umělým zalesněním, zčásti přirozenou sukcesí. V druhové skladbě převládá smrk, borovice, modřín a bříza. Dostatek světla umožnil vytvoření bohatého keřového patra. Geologické podloží: horninotvorným podložím je biotitická a sillimanit-biotitická pararula s menšími vložkami krystalického vápence a amfibolitu (pestrá skupina moldanubika). Půdní pokryv tvoří kambizem typická a rendzina kambická. 4

5 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. popis biotopu druhu Cyclamen purpurascens častější ohrožený Častější výskyt bramboříku nachového převážně V část PP. Lilium martagon ojediněle ohrožený Ojedinělý výskyt lilie zlatohlávku. Anemone sylvestris ojediněle ohrožený Ojedinělý výskyt sasanky lesní. 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a) ochrana přírody: přírodní památka byla vyhlášena dne b) lesní hospodářství: lesní porost je složen z několika porostních skupin různého stáří ( let). Vznikl na bývalé pastvině, zčásti umělým zalesněním, zčásti přirozenou sukcesí. c) zemědělské hospodaření: již v dřívějších dobách při okrajích dnešního kulturního lesa vyvinuty porosty bylinných lesních plášťů a druhově bohatá luční společenstva. e) myslivost: správné myslivecké hospodaření v minulosti příliš nenarušovalo cíle ochrany přírody, přesto není vhodné na území a v jeho ochranném pásmu lokality umisťovat krmná zařízení v důsledku možnosti narušení oplocení. g) rekreace a sport: nedaleko přírodní památky vede turistická stezka. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Přírodní památka je součástí LHC Český Krumlov, s platností LHP od do Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti a) lesní hospodářství: lesnické hospodaření nemá v současnosti výrazný negativní vliv na PP. Je žádoucí ponechání části odumřelého dřeva na ploše a výchovnými zásahy podporovat vtroušené listnáče, zejména buk a třešeň ptačí. b) zemědělské hospodaření: území přímo sousedí se zemědělskými plochami, takže dochází k ovlivnění zemědělskou výrobou. Je nežádoucí intenzivní hnojení, které by mohlo zasáhnout tuto lokalitu. J a JZ část PP je v současné době hospodářsky využívána jako pastvina. Pro vegetaci svazu Bromion erecti, která se zde nachází je však výhodnější kosení, které je třeba provádět přede žněmi, na podzim případně krátkodobě přepásat, což bych také doporučil. d) myslivost: správné myslivecké hospodaření výrazně nenarušuje cíle ochrany přírody, zejména je nutno udržovat stavy spárkaté zvěře, které nebudou výrazným limitujícím faktorem přirozené obnovy i málo zastoupených druhů. Není vhodné na lokalitě ani v jejím ochranném pásmu umisťovat krmná zařízení. f) rekreace a sport: nedaleko přírodní památky vede turistická stezka, což památce příliš neprospívá. Na území přírodní památky lze místy nalézt povalující se odpadky. 5

6 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast Předhoří Šumavy a Novohradských hor Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod LHC Český Krumlov I. Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 1,2315 (DKM + program Topol ) Období platnosti LHP (LHO) Od do Organizace lesního hospodářství LS Český Krumlov Nižší organizační jednotka Revír Hořice Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů Přírodní lesní oblast: Středočeská pahorkatina Soubor lesních Výměra Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT typů (SLT) (ha) Podíl (%) 5C Vysýchavá jedlová bučina BK 7 JD 2 KL 1 JL LP BŘK 0+ 1, % Celkem 1, Poznámka: Přirozená skladba dle Ing. Průši 1971 Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Název dřeviny Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) Jehličnany SM Picea abies 0, BO Pinus sylvestris 0, MD Larix decidua 0, JD Abies alba 0,00 0 0,18 20 Listnáče BR Betula pendula 0, BK Fagus sylvatica 0,03 3 0,63 70 JS Fraxinus excelsior 0, TR Prunus avium 0, OS Populus tremula 0, KL Acer pseudoplatanus 0,00 0 0,09 10 JL Ulmus minor 0, LP Tilia cordata 0, BRK Sorbus torminalis 0, Celkem 0, % Příloha č. 3: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha č. 4: Mapa Stupně přirozenosti lesních porostů Příloha č. 5: Lesnická mapa typologická 1: Příloha č. 6: Mapa dílčích ploch a objektů 6

7 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Dosavadní péče o přírodní památku nevykazuje závažných nedostatků. V budoucnu bude třeba zajistit postupnou přeměnu druhové skladby. Z hlediska přirozené druhové skladby (BK 7 JD 2 KL 1 JL LP BŘK 0+) je v chráněném území vysoké zastoupení jehličnanů (SM, BO, MD), proto by bylo vhodné postupně měnit druhovou skladbu směrem k většímu podílu listnáčů a jedle. Ochránit okusem zvěří poškozené vyskytující se bukové přirozené zmlazení a jeho postupné uvolnění. Dále jednotlivým výběrem jehličnanů postupně uvolnit v podúrovni se vyskytující (20 30ti leté) bukové jedince. Pro travní vegetaci svazu Bromion erecti vyskytující se v JZ části přírodní památky by bylo výhodnější kosení, nežli spásání. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Nedochází ke kolizi zájmů na ploše. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy 7

8 Číslo směrnice Rámcové směrnice péče o les podle SLT Kategorie lesa 1 Lesy zvláštního určeni 5C Soubory lesních typů Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 5C BK 7 JD 2 KL 1 BK,DB,JD,LP,JV,JS,HB JL LP BŘK 0+ Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C Jedná se o smíšenou kmenovinu převážně SM, BO a MD. Dle JPRL 921Ee2 Slabá převážně BR kmenovina se SM nízkého zakmenění 4. Dle JPRL 921Ee1. Smíšená kmenovina SM a BO. Dle JPRL 921Dd9 Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obn. doba Fyzický věk Nepřetržitá Fyzický věk Nepřetržitá Fyzický věk Nepřetržitá Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob Výběrný Výběrný Výběrný Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Postupný přechod na přírodě blízkou druhovou skladbu s ohledem na světlostní režim bramboříku nachového v křovinatém kulturním lesním porostu a druhově početný soubor vápnomilných a relativně teplomilných rostlinných druhů Způsob obnovy a obnovní postup Uplatňovat jednotlivý výběr zaměřený na podporu přirozeného zmlazení dřevin přirozené druhové skladby (zejména BK). Obnova přirozená. Péče o nálety, nárosty a kultury Zajistit ochranu BK nárostů proti škodám zvěří a zamezit útlaku od okolních jedinců. Výchova porostů Postupný přechod na přírodě blízkou druhovou skladbu s využitím pomístně se vyskytujících BK nárostů. Využití pomístně se vyskytujících BK nárostů, jižní část por. skupiny porostlou třtinou chloupkatou zalesnit uměle (BK, JD, KL). Zajistit ochranu BK nárostů a založené kultury proti škodám zvěří. Postupný přechod na přírodě blízkou druhovou skladbu s využitím přir. BK obnovy a cca 30 let starých BK jedinců v podúrovni. Uplatňovat jednotlivý výběr zaměřený na podporu dřevin přirozené druhové skladby. Zajistit ochranu BK nárostů proti škodám zvěří. Při výchově upřednostňovat dřeviny Při výchově upřednostňovat dřeviny přirozené přirozené dřevinné skladby (zejména BK a dřevinné skladby (zejména BK a TR). V mladších Při výchově upřednostňovat TR). V mladších věkových stupních je věkových stupních je možno odstraňovat výrazně možno odstraňovat výrazně netvárné nebo netvárné nebo poškozené jedince. Udržovat porost poškozené jedince. Udržovat porost v v nižším zakmenění a zachování keřového patra nižším zakmenění a zachování keřového (zvláště v okolí chráněných rostlin) k zajištění patra (zvláště v okolí chráněných rostlin) k vhodného světlostního reřimu. zajištění vhodného světlostního reřimu. Opatření ochrany lesa Ochrana nárostů dřevin (BK a TR). Provádění nahodilých těžeb Provádět běžné sanační zásahy napadených jedinců a zamezovat tak šíření hmyzích škůdců. Při větším rozsahu kalamitní hmoty je vhodné oznámit orgánu ochrany přírody záměr zpracování kalamitní těžby. Jednotlivé vývraty ponechat na ploše. Doporučené technologie SLKT, (UKT), kůň a jejich kombinace Ochrana nárostů dřevin (BK) a založené kultury. Provádět běžné sanační zásahy napadených jedinců a zamezovat tak šíření hmyzích škůdců. Jednotlivé vývraty ponechat na ploše. dřeviny přirozené dřevinné skladby (zejména BK). V mladších věk. stupních je možno odstraňovat výrazně netvárné nebo poškozené jedince. Ochrana BK nárostů. Provádět běžné sanační zásahy napadených jedinců a zamezovat tak šíření hmyzích škůdců. Jednotlivé vývraty ponechat na ploše. Poznámka Těžební zásahy na ploše provádět s minimálním narušením půdního krytu. Dále nesmí docházet k výraznému poškození na stojících stromech a existujícím přirozeném zmlazení. V žádném případě nesmí docházet k poškozování chráněných rostlin. 8

9 c) péče o nelesní pozemky Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj/hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky Na ploše č. 5 provádět ruční kosení s odklizením zelené píce. 1x ročně. 1x ročně. Ruční kosa, srp, mačeta, vidle, hrábě. Přede žněmi. Obsíkání chráněných druhů rostlin. d) péče o rostliny V bylinném podrostu vyskytujícího se lesního porostu je nejvýznamějším druhem roztroušeně se vyskytující brambořík nachový (Cyclamen purpurascens). Z druhů přirozených lesních společenstev se na lokalitě dále nachází ohrožený druh lilie zlatohlávek a vzácnější lýkovec jedovatý. V okolí výskytu rostlin je třeba zachování keřového patra, k zachování vhodného světlostního reřimu. V druhově bohatých lemových společenstvech svazu Trifolion medii rostou ohrožená sasanka lesní, záraza bílá a orlíček obecný. V teplomilných trávnících svazu Bromion erecti v JZ části PP se rovněž vyskytují některé chráněné druhy mezi které patří hořec brvitý a kruštík tmavočervený. Tato část chráněného území je obhospodařována pastvou. Pro vegetaci svazu Bromion erecti je však výhodnější kosení, které je třeba provádět přede žněmi, na podzim případně krátkodobě přepásat, což bych také doporučil. e) péče o živočichy Na území přírodní památky byl zaznamenán výskyt vzácnějšího tesaříka Stenurella bifasciata, hojné je zde suchomilné slunéčko Ceratomegilla notata, na dřišťálu vytváří hálky bejlomorka Dasineura berberidis. Malakofauna lokality je druhově ochuzená v důsledku hojného výskytu a tudíž silného konkurenčního tlaku hlemýždě zahradního Helix pomatia, který je zde nepůvodní Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy Výčet plánovaných zásahů je uveden v příloze č. 3: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich. 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností V ochranném pásmu je nutno hospodařit tak, aby nedošlo k narušení přírodní památky. Tedy není vhodné provádět hnojení a změny vodního režimu. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Přírodní památka se v současnosti nachází na dvou parcelách. Parcela 1447 tvoří celý komplex lesního porostu zahrnujícího převážnou část plochy PP (9039 m 2 ). Zbytek chráněného území tvoří část parcely 1450/1 (3276 m 2 zjištěno v programu Topol). Nejprve je třeba provést geodetické zaměření celé PP jako samostatné parcely a následně upravit zjištěnou výměru ve vyhlášení PP a následně provést nové vyznačení hranic celého chráněného území v terénu (U JZ části PP tvořící v současné době pastvinu nejsou vyznačeny hranice). Výměra části parcely 1450/1 byla zjištěna z Topolu, kdy hranice parcely byla sejmuta na podkladě platné katastrální mapy. 9

10 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Parcela 1447, tvořící celý komplex lesního porostu PP je již zařazená do kategorie lesů zvláštního určení ( 8, odstavec 2, písmeno a), zákona č. 289/1995 Sb.) 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Na území přírodní památky lze nalézt pohozené odpadky. Proto je nežádoucí pořádání hromadných sportovních akcí na lokalitě a uvažovat o odklonění turistické stezky vedoucí poblíž chráněného území. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Lokalita může sloužit jako objekt floristického výzkumu. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Inventarizační průzkum ZCHÚ nebyl prováděn. 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy Obnova pruhového značení na stromech (500 m) Kč Geodetické zaměření hranice ZCHÚ (500 m) Kč Údržba tabulí se státním znakem (2ks) Kč C e l k e m (Kč) Kč Opakované zásahy C e l k e m (Kč) 0.0 Kč Pro vypočtení přibližné výše předpokládaných nákladů použita publikace V. Petříček a kolektiv eds. (1999): Péče o chráněná území I, Praha: str. 10

11 Použité podklady a zdroje informací Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma schválenou Ministerstvem životního prostředí dne 29. září 2004 pod č.j. M/100856/04 V. Petříček a kolektiv eds. (1999): Péče o chráněná území I, Praha: str. Míchal a V. Petříček(1999): Péče o chráněná území II. Lesní společenstva, Praha: str. Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb. Chráněná území ČR, svazek VIII., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha. Oblastní plány rozvoje lesů PLO 12 Údaje katastru nemovitostí (informace o parcelách) Venkovní šetření Výpis LHP pro LHC Český Krumlov I s platností od Seznam mapových listů a) katastrální mapa (měřítko) 1: číslo mapového listu: DKM b) Státní mapa 1:5000 odvozená číslo mapového listu: HORNIPLANA 0-3 c) Základní mapa České republiky 1:10000 číslo mapového listu: Český Krumlov Seznam používaných zkratek Zkratky dřevin odpovídají příloze č. 4 k vyhl. Mze č. 84/96Sb. AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky LHP Lesní hospodářský plán LHC Lesní hospodářský celek PP Přírodní památka PLO 12 Přírodní lesní oblast Předhoří Šumavy a Novohradských hor ZCHÚ Zvláště chráněné území SLT Soubory lesních typů DKM Digitální katastrální mapa PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 4.5 Plán péče zpracoval LESNÍ PROJEKTY České Budějovice a. s. Ve spolupráci s ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka České Budějovice Mejstřík Jiří DiS, Malík Jindřich venkovní a kancelářské zpracování V Českých Budějovicích dne

12 Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky Příloha č. 1: Orientační mapa s vyznačením území Příloha č. 2: Mapa Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ Příloha č. 3: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha č. 4: Mapa Stupně přirozenosti lesních porostů Příloha č. 5: Lesnická mapa typologická 1:2 000 Příloha č. 6: Mapa dílčích ploch a objektů Příloha č. 7: Tabulka Popis dílčích ploch a objektů Příloha č. 8: Pořízené fotografie přírodní památky Příloha č. 9: Ortofoto 12

13

14

15 i i i

16

17

18

19

20

21

22

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 1284 Kategorie: PP Název: Muckovské vápencové lomy Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb. Plán péče o přírodní rezervaci Chropotínský háj (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.) na období 2015-2024 1 M1: Orientační mapka 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1. Základní identifikační údaje

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 1369/BL/16 VYŘIZUJE: PETR LEPŠÍ DATUM: 1. 6. 2016

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 1369/BL/16 VYŘIZUJE: PETR LEPŠÍ DATUM: 1. 6. 2016 ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO BLANSKÝ LES Vyšný 59 381 01 Český Krumlov tel.: +420 380 301 031 fax: +420 380 301 049 e-mail: blanles@nature.cz www.nature.cz viz rozdělovník NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 1369/BL/16 VYŘIZUJE:

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

LHC Obecní lesy Čížkov

LHC Obecní lesy Čížkov LHC Obecní lesy Čížkov Plzeňský lesprojekt, a.s. TEXTOVÁ ČÁST LHP LHC Obecní lesy Čížkov Platnost 1. 1. 2012 31. 12. 2021 OBSAH 1. Všeobecné údaje... 3 1.1. Označení LHC, identifikace vlastníka... 3 1.2.

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje plán péče

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 3512/2013

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2309

Odhad tržní hodnoty č. 2309 1 Odhad tržní hodnoty č. 2309 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01590/11-034

Více

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení)

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les Návrh Plán péče o přírodní památku Hustířanský les na období (2013-2033) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 1. Základní údaje

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa LHP I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa I. Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO) A)

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů a myslivosti Č.j. 185/1997-5010 V Praze dne 10.3.1997 Vyřizuje: Ing. F. Pásek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 81974/2013 Sp. zn.: S JMK 81974/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Újezdecký les CZ0724087

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Újezdecký les CZ0724087 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Újezdecký les CZ0724087 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Újezdecký les Kód lokality: CZ0724087 Kód lokality

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698/04/16 o ceně nemovitosti - pozemků uvedených na LV č.369 a č.511 v k.ú.načešice a pozemků uvedených na LV č.187, č.346 a č.375 v k.ú.kostelec u Heřmanova Městce Objednavatel znaleckého

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00155/BK/15 VYŘIZUJE: Jongepierová DATUM: 20.1.2015 O Z N Á M E N Í

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00155/BK/15 VYŘIZUJE: Jongepierová DATUM: 20.1.2015 O Z N Á M E N Í Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 email: bilekarp@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00155/BK/15 VYŘIZUJE: Jongepierová DATUM: 20.1.2015 O Z N Á M E N Í o návrhu

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Znalecký posudek č. 844/47/2008

Znalecký posudek č. 844/47/2008 Znalecký posudek č. 844/47/2008 o ceně p.č. 279/1 a p.č. 280, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 252 pro obec Barchov a katastrální území Barchov

Více

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení)

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Obsah 1. Základní údaje o ZCHÚ... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

OPRL - I. Účel, legislativa

OPRL - I. Účel, legislativa OPRL - I. Účel, legislativa Účel Nástroj státní lesnické politiky Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů Nabídka všech soustředěných hospodářsky a ekosystémově využitelných informací

Více

Hospodářská úprava lesů 1

Hospodářská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1) Pojem, úkoly a cílc Ekonomicko technologická nauka o organizaci a rozvoji hospodařen ení (provozu v lese v souhlasu s plánem organizace (uživatele

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a ostatních ploch pro zemědělské obhospodařování nevhodných, probíhalo

Více

Dřeviny ČR Smrčiny a subalpinské křoviny

Dřeviny ČR Smrčiny a subalpinské křoviny Dřeviny ČR Smrčiny a subalpinské křoviny Pozn.: Do smrčin a subalpinských křovin v přírodě zasahují i dřeviny nižších poloh, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny dřeviny, které ve

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy Návrh na nové vyhlášení Přírodní rezervace Nová louka Příloha 1 Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy 0 500 1 000 1 500 m Datový podklad MŽP; Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a krajské

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více