Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 4. února 23 Petr Pavelčík KUZL 6370/23 KUSP 6370 /23 ŽPZE-PP Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka Bašnov a jeho ochranného pásma a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro toto území Část I Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní památky Bašnov a jeho ochranného pásma Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle 77a, odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované území ponese název Bašnov a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ustanovení 36 zákona a 45c, odst. 4 a v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Předmětem ochrany navrhované přírodní památky je ochrana druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina) - - evropsky významný druh. Navrhovaná Přírodní památka Bašnov (dále jen přírodní památka) se nachází na území Zlínského kraje, v okrese Kroměříž, na pozemcích KN (evidence katastru nemovitostí) parcelní číslo 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,3, 302, 303, 304,305,308,309, 310,311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,329, 330, 331,332, 333, 334, 335, 336,337, 338, 339, 340,341,342,343, 344, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,361, 362, 363, 365, 590 část, 592, 593, 596, 643, 644 část, 270/2, 270/29, 270/30, 270/31, 270/32, 270/33, 270/34, 270/35, 270/36, 300/1, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 320/1, 320/2, 646/2 část, v katastrálním území Střížovice u Kvasic Předpokládaná výměra navrhované přírodní památky je 17,47 ha (výměra stanovena odhadem v GIS). Vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma je zakresleno v kopii katastrální mapy, která je obsažena v příloze. 1

2 Cílem ochrany zvláště chráněného území je: zachování nebo zlepšení stavu biotopu pro udržení a posílení populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) mokřad plní funkci hnízdiště a tahové zastávky mokřadních druhů ptáků a biotopu pro významná společenstva obojživelníků, bezobratlých živočichů a rostlin. Území se vyznačuje bohatou druhovou rozmanitostí a výskytem mnoha zvláště chráněných druhů. Základní ochranné podmínky v přírodních památkách jsou vymezeny v 36, odst. 2 zákona: změna nebo poškozování přírodní památky nebo její jiné hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány. Za poškození se považují takové zásahy a činnosti, v jejichž důsledku by mohlo dojít k zániku nebo negativní změně předmětu ochrany. V uvedeném případě se jedná o veškeré činnosti, které by mohly negativně ovlivnit stávající populaci kuňky ohnivé, např. jakékoliv úpravy vodních podmínek, umisťování staveb, nevhodné zemědělské, myslivecké a rybářské hospodaření, ukládání odpadů v území atd. Podle 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody budou nařízením Zlínského kraje stanoveny bližší ochranné podmínky přírodní památky, které lze vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to: používat biocidy a hnojit, vysazovat a chovat ryby a vodní drůbež, provádět změny druhu pozemků a způsob jejich využití podle zvláštních právních předpisů, provádět stavební činnost, na kterou se nevztahují povolení, souhlasy nebo jiná opatření, těžit horniny a nerosty, provádět hornickou činnost a geologické páce ve smyslu zvláštních právních předpisů, uměle rozšiřovat a vysazovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů, tábořit a rozdělávat ohně, pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce, zřizovat cyklostezky, odpočívadla, zřizovat myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř, provádět terénní úpravy, navážky a zemní práce, snižovat plochu litorálních porostů a poškozovat je, manipulovat s vodní hladinou v období duben až září, vysazovat dřeviny v okolí vodních ploch, Odůvodnění návrhu Vyhlášení uvedeného zvláště chráněného území je prováděno v rámci zřizování územní ochrany Evropsky významné lokality Střížovice, kód CZ jako součásti soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice. Vyhlašovací proces byl zahájen na základě ustanovení 45c odst. 4 zákona, ve kterém je zakotveno, že k zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit nebo jejich částí vyhlásit za zvláště chráněná území. V daném případě jde o vyhlášení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka s předmětem ochrany, který je v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů na území Evropsky významné lokality Střížovice, zařazené do národního seznamu evropsky významných lokalit. Kuňka ohnivá (Bombina bombina) je 2

3 zařazena mezi druhy živočichů v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 166/2005 Sb. jako druh v zájmu Evropského společenství, jehož ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Lokalita leží asi 0,3 km jihovýchodně od obce Střížovice, v nadmořské výšce m. n. m. v blízkosti státní silnice z Kvasic do Kroměříže. Jedná se o bezodtokovou oblast s povodím 2,1 km, která se nachází v mělké přirozené depresi v nivě řeky Moravy. Na území navrhované přírodní památky byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů dle přílohy č. II a III vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. V kategorii kriticky ohrožený druh např. chřástal malý (Porzana parva), listonoh jarní (Lepidurus apus) a skokan ostronosý (Rana arvalis). Z druhů silně ohrožených se vyskytují např. čírka modrá (Anas querquedula), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal vodní (Rallus aquaticus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), konipas luční (Motacilla flava), lžičák pestrý (Anas clypeata), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), žluva hajní (Oriolus oriolus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a slepýš křehký (Anquis fragilis). Z druhů ohrožených se vyskytují např. bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), čírka obecná (Anas crecca), moták pochop (Circus aeruginosus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), ťuhýk obecný (Lanius colurio), ropucha obecná (Bufo bufo) a užovka obojková (Natrix natrix). Z kriticky ohrožených rostlin byl v roce 1982 zjištěn výskyt bublinatky obecné (Utricularia vulgyris). Dále se vyskytuje silně ohrožený česnek hranatý (Allium angulosum). Předmětem ochrany v navrhované přírodní památce je kuňka ohnivá (Bombina bombina). Základ péče o tento druh spočívá především v udržení a péči o jeho biotop. Ochranné pásmo Pro Přírodní památku Bašnov dle 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody vyhlášeno specifické ochranné pásmo nacházející se na území Zlínského kraje, v okrese Kroměříž na pozemcích KN (evidence katastru nemovitostí) parcelní číslo 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 261, 262, 263, 264, 265, 275, 345, 346, 348, 349, 367, 590, 591, 594, 595, 235/1, 235/2, 235/6, 235/7, 260/1, 260/2, 270/1, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/20, 270/22, 270/23, 270/24, 270/25, 270/26, 270/27, 270/28, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 350/1, 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 367, 368/2, 369/1, 369/2, 370/2, 588/2, 597, 642/2, 644 část v katastrálním území Střížovice u Kvasic Předpokládaná orientační výměra ochranného pásma je 25,94 ha (výměra stanovena odhadem v GIS). Vymezení hranic ochranného pásma je zakresleno v kopii katastrální mapy, která je obsažena v příloze. Na území ochranného pásma budou vázány na souhlas orgánu ochrany přírody stavební činnosti, terénní a vodohospodářské úpravy, použití chemických prostředků a změny kultur pozemku podle ustanovení 37 odst. 2 zákona. Žádná další omezení nebudou stanovena. Důvodem k vyhlášení specifického ochranného pásma je potřeba zabezpečit přírodní památku před rušivými vlivy z okolí. 3

4 S úplným zněním Návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území a jejího ochranného pásma Přírodní památka Bašnov je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadě Střížovice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel , Petr Pavelčík) a na webových stránkách krajského úřadu v oblasti životní prostředí. Podle 40 odst. 2 a 4 zákona o ochraně přírody, mohou dotčené obce a kraje uplatnit písemné námitky k předloženému oznámení návrhu ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu. Dotčené orgány státní správy se mohou k předloženému návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jejich předložení. Námitky proti návrhu se podávají u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín. K námitkám po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Rozhodnutí o námitkách obdrží osoby, které námitky podaly. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. Žádáme Obec Střížovice o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů bezprostředně do 5 dnů od jeho obdržení a následné zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí. Toto oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, a to jak v písemné, tak i elektronické podobě. Po vypořádání připomínek bude zvláště chráněné území Bašnov vyhlášeno nařízením kraje, které bude zveřejněno ve Věstníku právních předpisů kraje. Věstník je přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji, na Ministerstvu vnitra a současně je zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje. Část II Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Bašnov Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče pro navrhovanou Přírodní památku Bašnov. Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadě Střížovice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č , Petr Pavelčík) a na webových stránkách krajského úřadu v oblasti životní prostředí. Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 767 Zlín, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí s platností od data účinnosti právního předpisu nařízení kraje, kterým byla přírodní památka vyhlášena. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. 4

5 V souladu s ustanovením 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody žádáme Obec Střížovice o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů bezprostředně do 5 dnů od jeho obdržení a následné zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí. Toto oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, a to jak v písemné, tak i elektronické podobě. RNDr. Alan Urc vedoucí odboru Přílohy: Kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hranic zvláště chráněného území a jejího ochranného pásma Kopie základní mapy České republiky s orientačním zákresem hranic zvláště chráněného území a jejího ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jejího ochranného pásma (pouze pro dotčené obce) Návrh plánu péče (text, CD; pouze pro dotčené obce) 5

6 Rozdělovník: Dotčené obce a kraje: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín Obec Střížovice, Střížovice 55, Střížovice, Vlastníci dotčených nemovitostí: (do vlastních rukou) Albertová Marie, Bařice 31, Bařice-Velké Těšany, 767 Balajková Marta, Purkyňova 1112/29, Kroměříž, 767 Bartošová Jana, Boloňská 302, Praha, Horní Měcholupy, Baštinec Luděk, Talichova 3342/24, Kroměříž, 767 Beranová Hana, DiS., Těšnovice 93, Kroměříž, 767 Bochořák Radek, Těšnovice 161, Kroměříž, 767 Bochořák Vlastimil, Bařice 23, Bařice-Velké Těšany, 767 Bochořák Vlastimil, Těšnovice 108, Kroměříž, 767 Bortlová Anežka, Brantice 237, Brantice, Bradová Eliška, Bařice 15, Bařice-Velké Těšany, 767 Brázdil Josef, Bařice 33, Bařice-Velké Těšany, 767 Brázdil Martin, Bařice 33, Bařice-Velké Těšany, 767 Brázdil Miroslav, Střížovice 68, Kvasice, Brázdil Emil, Střížovice 16, Brázdilová Božena, Střížovice 68, Kvasice, Brázdilová Františka, Střížovice 16, Brázdilová Ludmila, Sochorova 604/13, Vyškov, Vyškov-Předměstí, 682 Brázdilová Ludmila, Spytihněv 349, Spytihněv, Bubeníček Antonín, Vrobelova 2756/21, Kroměříž, 767 Bubeníčková Věra, Vrobelova 2756/21, Kroměříž, 767 Bureš Josef, Bařice 63, Bařice-Velké Těšany, 767 Bureš Petr, Bařice 63, Bařice-Velké Těšany, 767 Burešová Filoména, Bařice Velké Těšany 35 Bušík Josef, Krajina 581, Kvasice, Cejpková Miloslava, Zavadilka 2704, České Budějovice, České Budějovice 2, Čejková Miluše, Sídliště Osvobození 620/7, Vyškov, Dědice, 682 Čevora Jaroslav, Bařice 85, Bařice-Velké Těšany, 767 Čevora František, Bařice 14, Bařice-Velké Těšany, 767 Daněk Milan, Těšnovice 151, Kroměříž, 767 Díková Eva, Tylova 2795/33, Ostrava, Zábřeh, Dlouhá Josefa, Kotojedy 3, Kroměříž, 767 Dobešová Lenka, Helfertova 518/21, Brno, Černá Pole (Brno sever), Dobroslávek František, Bařice 17, Bařice-Velké Těšany, 767 Dobroslávek František, Bařice 79, Bařice-Velké Těšany, 767 Dočkal Stanislav, Bařice 75, Bařice - Velké Těšany, 767 Dočkalová Vlasta, Bařice 34 Dohnalík František, Jiráskova 610, Studénka, Dohnalík Jaroslav, Polní 11/3, Rýmařov, Doleželová Anastázie, Těšnovice 54, Kroměříž, 767 Droběna Jindřich, Střížovice 9, Droběnová Anežka, Střížovice 9, Drozdová Libuše, Bieblova 1228/17, Praha, Smíchov, Dvořáková Marie, Bařice 23, Bařice-Velké Těšany, 767 Fanc František, Topolany 100, Vyškov, 682 Fanc Josef, Lomnice 33, Lomnice u Rýmařova, Fanc Teodor, Těšnovice 53, Kroměříž, 767 Fanc Zdeněk, Plumlovská 841/37, Prostějov, Fancová Marie, Těšnovice 53, Kroměříž, 767 Filanová Šárka, Jakubské náměstí 128/6, Brno, Brnoměsto, Fižová Ludmila, Kroměřížská 376, Kvasice, Fries Josef, Tovární 10/16, Ostrava, Mariánské Hory, Gabrhelík Josef, Bařice 61 Gahlerová Blažena, Okružní 4699, Zlín, Glozika Josef, Střížovice 29, Guricová Miluše, Bařice 73, Bařice-Velké Těšany, 767 Hlavinková Zdenka, Střížovice 20, Kvasice, Hora Josef, Střížovice 81, Horák Miroslav, Bařice 69, Bařice-Velké Těšany, 767 Hořavová Tamara, Čs.armády 4005/15, Kroměříž Hruška Josef, Spytihněv 543, Spytihněv, Hrušková Růžena, Střížovice 50, Kvasice, Chocholatá Anna, Komenského 28, Břidličná Chytil Jaroslav, Střížovice 7, Chytil Oldřich, Střížovice 7, Chytilová Růžena, Střížovice 8, Chytilová Marie, Spáčilova 3574/58, Kroměříž, 767 Janíková Marie, Těšnovice 82, Kroměříž, 767 Janiš František, Díly 4042/i, Zlín Janiš Petr Ing., Bukolská 778/5, Praha, Bohnice, Janoštík Jiří, Obránců míru 1036, Přelouč, 535 Janoštík Ladislav, Těšnovice 47, Kroměříž, 767 Janotová Anežka, Těšnovice 135, Kroměříž, 767 Karas Břetislav, Trstěnice 102, Hostěradice, Karas Miroslav Ing., Havlíčkova 3979/74, Kroměříž, 767 Kardoš Ján, Těšnovice 131, Kroměříž, 767 Kardošová Jindřiška, Těšnovice 131, Kroměříž, 767 Kašparová Jarmila, Opavská 27, Horní Benešov, Klabal Antonín Ing, Sládkova 965/13, Kroměříž, 767 6

7 Klimková Marie, Bařice 36, Bařice-Velké Těšany, 767 Knedlová Marie, Bělov 31, Kvasice, Koláčková Jaroslava, Družstevní 1305, Kojetín, Kojetín I-Město, 752 Kolomazníková Libuše, Ševcovská 4075, Zlín, 760 Kolouch Alois, Domov důchodců, Kroměříž, 767 Kotásková Ludmila, Jáchymovská 1191, Ostrov, 363 Krbcová Miluše, Bartošova 232, Otrokovice, Kvítkovice, Krejčí Jarmila, Rybníček 427, Újezd, Krejčí Jaroslav, Bělovská 612, Kvasice, Krutilová Františka, Díly 621, Chropyně, Kubík Svatopluk, Vrobelova 2756/21, Kroměříž, 767 Kučeríková Dagmar, Soběsuky 44, Zdounky, Kudlová Ludmila, Tř.legií 695, Bystřice pod Hostýnem, Kuncová Alena, Masarykova 1379, Holešov, 769 Kvasnička Jaroslav, Střížovice 13, Kvasnička Jindřich, Střížovice 12, Kvasnička Miroslav, Střížovice 15, Kvasničková Žofie,, Střížovice 13, LAM - PLAST, spol. s r. o., Střížovice 86, Kvasice, Lipenský Jan, Zálešná II 1116/19, Zlín, 760 Lipenský Václav Ing., Jeřabinová 557, Zlín, Mladcová, 760 Lipenská Barbora, Spáčilova 3035/7, Kroměříž, 767 Machálek Josef, Těšnovice 20, Kroměříž, 767 Machálek Josef, Střížovice 11, Machálková Ludmila, Těšnovice 20, Kroměříž, 767 Machová Jana, Cvrčovice 68, Zdounky, Malenovská Alžběta, Bařice 39, Bařice-Velké Těšany, 767 Malenovská Světlana, Bařice 57, Bařice-Velké Těšany, 767 Malenovský Augustin, Páleníčkova 2884/1, Kroměříž, 767 Malenovský Josef, Bařice 39, Bařice-Velké Těšany, 767 Malenovský Josef, Bařice 57, Bařice-Velké Těšany, 767 Miškovská Anežka, Bařice 37, Bařice-Velké Těšany, 767 Miškovský Josef, Havlíčkova 446, Hulín, Miškovský Richard, Těšnovice 92, Kroměříž, 767 Müllerová Marie, Heleny Malířové 347/8, Olomouc, Povel, Musil Josef, Bařice 57 Musil Josef, Na cihelně 334/16, Praha, Velká Chuchle, Musil František, Dlouhá Stráň 9, 792 Musil Stanislav, Uhlířská 1267/26, Bruntál, 792 Musil Zdenek, Kotojedská 785/56, Kroměříž, 767 Musilová Adolfína, Bařice 57 Musilová Dagmar, Alšova 966/2, Bruntál, 792 Mydliarová Alžběta, Emy Destinnové 1164/12, Havířov, Šumbark, 736 Nakládal Petr, Střížovice 63, Kvasice, Nakládalová Hana, Střížovice 63, Kvasice, Nedbal Antonín Ing., Milíčovo náměstí 523/11, Kroměříž, 767 Nedbálek Vladimír, Zborovská 4186/25, Kroměříž, 767 Neoral Michal, Újezdsko 47, Kostelany, 767 Neoralová Josefa, Újezdsko 6, Kostelany, 767 Neoralová Josefa, Bařice 19 Nováková Věra Ing., Smetanova 1248/22, Kroměříž, 767 Obec Bařice-Velké Těšany, Bařice-Velké Těšany, 767 Obec Kvasice, nám. A. Dohnala 18, Kvasice, Obecní úřad Kvasice, nám. A. Dohnala 18, Kvasice, OBEC STŘÍŽOVICE, Střížovice, Odrazilová Miroslava PharmDr, Náměstí 73, Brankovice, Opravilová Alenka, Bařice 56, Bařice-Velké Těšany, 767 Opravilová Františka, Bařice 81, Bařice-Velké Těšany, 767 Páralová Marie, Horní 209, Kvasice, Pecha Aleš, Tyršova 1823/12, Ostrava, Moravská Ostrava, Pecha Jaroslav, Varšavská 265/10, Ostrava, Hulváky, Perůtková Josefa, Střížovice 39, Pluhař František, Bařice Velké Těšany 68 Pluhařová Františka, Bařice Velké Těšany 68 Pojezná Eliška, Krajina 371, Kvasice, Polišenská Jana, Spáčilova 3035/7, Kroměříž, 767 Pospíšil Milan, Dlažánky 309/8, Holešov, 769 Pospíšilová Milena, M. Krasického 202, Kvasice, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 6 75 Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, Prchlíková Jiřina, Dlouhá Stráň 5, 792 Rafajová Libuše, Bezdrevská 1169/7, České Budějovice 2, Reiskupová Miroslava, Krajina 458, Kvasice, Rudolfová Jitka Bc., Vodná 13, Bečov nad Teplou, Rypalová Milada, Seifertova 583/18, Přerov, Přerov I- Město, Sigmund Jaroslav, Obvodová 3790/26, Kroměříž, 767 Skopal Jaroslav, Krajina 186, Kvasice, Skřičíková Anna, Bařice 19, Bařice-Velké Těšany, 767 Skřičíková Josefa, Bařice 19, Bařice-Velké Těšany, 767 Skřipcová Jiřina, Erbenovo nábřeží 3923/14, Kroměříž, 767 Slačík Zdeněk Ing., Štítného 2184/11, Kroměříž, 767 Stašová Marcela, Vojanova 1021/16, Olomouc, Nová Ulice, Stiborová Marie, Těšnovice 82, Kroměříž, 767 Strašák Josef, Včelín 56, Kvasice, Strašáková Marie, Halenkovice 140, Stratilová Milada, Sokolovská 2418/9, Kroměříž, 767 Suchánek Oldřich, Masarykovo nám.1, Uničov Šebestík Josef, Střížovice 15,

8 Šebestík Josef, Střížovice 6, Šebestík Vladimír, Bedřicha Zelinky 3330/17, Kroměříž, 767 Šebestíková Františka, Střížovice 6, Šebestíková Věra, Těšnovice 111, Kroměříž, 767 Šenkyřík Pavel, Karolín 55, Kvasice, Šenkyřík Alois, Střížovice 57, Šenkyříková Anna, Střížovice 57, Ševčíková Stanislava, Těšnovice 137, Kroměříž, 767 Šiška Antonín, Střížovice 13, Šiška Jindřich, Střížovice 58, Kvasice, Šišková Jana, Střížovice 58, Kvasice, Šišková Božena, Bojanovice 68, Zlobice, Šišková Ludmila, Střížovice 13, Šívara Josef, Těšnovice 104, Kroměříž, 767 Šívara Josef, Střížovice 6, Šívara Rostislav Ing., Střížovice 6, Šívarová Jitka, Těšnovice 104, Kroměříž, 767 Šívarová Bohumila, Střížovice 5, Šťastná Marie, Bařice 33, Bařice-Velké Těšany, 767 Šucmanová Marcela RNDr., Mučednická 1115/25, Brno, Žabovřesky, Šustr Antonín, Střížovice 26, Kvasice, Šustrová Marie, Střížovice 74, Kvasice, Šušlíková Marie, Lísky 28, Chvalnov-Lísky, Švec Jaroslav, Bařice 55, Bařice-Velké Těšany, 767 Tělupil Antonín, Těšnovice 139, Kroměříž, 767 Tělupilová Božena, Těšnovice 139, Kroměříž, 767 Tomaštíková Věra, Bedřicha Zelinky 3392/29, Kroměříž, 767 Tupý František, Střížovice 4, Tvrdková Jitka, Zavadilka 2585, České Budějovice 2, Tylová Věra, Babice 27, 785 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, Vaculík Antonín Ing., Ph.D., Zemědělská 2520/16, Šumperk, 787 Vaníčková Marie, Bieblova 611/7, Havířov, Město, 736 Vašina Petr Ing., Náměstí 17. listopadu 303, Příbram VII, 261 Večerková Josefa, Havlíčkovo náměstí 741, Ostrava, Poruba, Veselý Josef, Bařice 1, Bařice - Velké Těšany, 767 Veselá Marie, Bařice 1, Bařice - Velké Těšany, 767 Vincencová Zdenka, Střížovice 62, Kvasice, Vlková Ludmila, Šelešovice 102, Kroměříž, 767 Vojáček František, Střížovice 37, Kvasice, Vojáček František Ing., CSc, Soudní 3609/5, Kroměříž, 767 Vojáček Libor, Uhřičice 152, 752 Vojáček Vladimír, Spáčilova 3543/54, Kroměříž, 767 Vondra Rudolf Ing., Okružní 4727, Zlín, Vybíralová Zdeňka, Těšnovice 87, Kroměříž, 767 Zábojníková Emilie, Spáčilova 3574/58, Kroměříž, 767 ZAPA beton a.s.vídeňská 495, Praha, Písnice, Zápeca František, Střížovice 63, Zápecová Marie, Střížovice 63 Zapletal Ladislav, Husova 575, Kvasice, Zavadil Karel Ing., Náměstí 105, Brankovice, Zavadilík Jindřich, Přáslavice 245, Přáslavice, Zavadilová Marie, Těšnovice 122, Kroměříž, 767 Zedníková Jarmila, Koperníkova 2631/44, Kroměříž, 767 Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., Trávník 123, Kroměříž, 767 Zinková Bohuslava, Střížovice 46, Zlámal Antonín, Bařice 89, Bařice-Velké Těšany, 767 Zlámal Antonín, Krajina 266, Kvasice, Zlámal Jaroslav, Tovačovská 373, Chropyně, Zlámal Zbyněk, Kazimíra Rudého 3805/87, Kroměříž, 767 Zlámalová Marie, Krajina 266, Kvasice, Zlámalová Marie, Bařice 89, Bařice-Velké Těšany, 767 Zahraničí: Janiš Ivo Ing., N.Teslu 4407/15, Piešťany, Slovensko Suchánek Josef, Jelačičova 22/1, Bratislava, Slovensko Suchánková Františka, Jelačičova 22/1, Bratislava, Slovensko Doručení veřejnou vyhláškou: Cívka Josef, adresa neznámá-sezimovo Ústí Cívková Jindřiška, adresa neznámá-zlín Fries Alois, adresa neznámá-přerov Gloziková Františka, adresa neznámá Kolouch Alois, adresa neznámá - Kroměříž Kvasnička Rudolf, adresa neznámá Kvasničková Anna, adresa neznámá Malenovská Veronika, adresa neznámá Strašák Vladimír, adresa neznámá Bařice Suchánková Julie, adresa neznámá Šenkyříková Marie, adresa neznámá Tupá Marie, adresa neznámá Vašina Vincenc, adresa neznámá Vašinová Františka, adresa neznámá Dotčené orgány státní správy ( 41 odst. 1 zákona): Obecní úřad Kvasice, Stavební úřad, Nám. A. Dohnala 18, Kvasice, Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, Kroměříž, 767 Na vědomí: Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín, Nádražní 318, Luhačovice Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc, Husova 5, 784 Litovel 8

9 Kopie základní mapy České republiky s orientačním zákresem hranic zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma 9

10 Kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hranic zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma 10

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území Dle rozdělovníku Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00154/BK/15 VYŘIZUJE:Jongepierová DATUM:20.1.2015 OZNÁMENÍ o návrhu na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc Jeremenkova 1263/17, Hodolany, 779 00 Olomouc Spisová značka.: 2RP4152/2012-130772 Č.j.: SPU 359133/2015 Vyřizuje: Ing.

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: /04.06.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/24056-12/MOU Spisová značka: OŽP/3681-2012/MOU Vyřizuje/linka:

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1599-030/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí jednotce č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.pop. 3203

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Městský úřad Boskovice odbor dopravy nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice Čj.: SMBO 8882/2012 DOP Vyřizuje : Jaroslav Křivánek Tel.č. :516 488 781 E-mail: krivanek.mu@boskovice.cz Datum: 1.8.2012 O Z

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Květen 2011 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE: A. ZMĚNA Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: 12.5.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: 12.5.2015 Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: +420 585 344 156 fax: +420 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.nature.cz Adresáti: - dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více