Ministerstvo životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo životního prostředí"

Transkript

1 ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna /ENV/ /62014 Věc: Oznámení pro obce a kraje o předložení návrhu na vyhlášení, návrhu na vymezení zón ochrany Chráněné krajinné oblasti Poodří a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče Chráněné krajinné oblasti Poodří Část I Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Poodří ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení 79 odst, 1 zákona ČNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v souladu s ustanovením 40 odst. 3 zákona oznamuje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Chráněná krajinná oblast byla zřízena vyhláškou MŽP Č. 155/1991, ze dne 27. března 1991, o zřízení Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále jen "CHKO"). Hlavním důvodem nového vyhlášení CHKO je zajištění komplexní ochrany přírodovědně nejcennější jádrové oblasti, která je tvořená nivou toku řeky Odry a nalezení shody mezi ochranou přírody, soukromými a podnikatelskými zájmy v naplňování, cílů ochrany a ve využívání přírodních hodnot v dané oblasti a ve volné krajině. Dlouhodobým cílem ochrany přírody a krajiny v CHKO je zachování a zlepšování stavu přírodních ekosystémů a ekologických funkcí krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů. Typickými znaky krajiny jsou zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků, niv a dalších vodních ploch, rozvržení komplexů lesa a zemědělské půdy, zastoupení a rozmístění přirozených a přírodě blízkých společenstev volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, urbanistická struktura obcí a kulturně-historické památky lidového rázu. V nově navrhované CHKO je hlavním cílem ochrany zachování rozmanitosti, Vršovická 65, Praha 10, (+420) ,

2 neživé přírody, ochrana a obnova přirozeného a přírodě blízkého vodního režimu povrchových i podzemních vod, ochrana typického krajinného rázu v nivě toků a navazujícím území, udržování biotopové a druhové pestrosti v území péčí o stávající cenná mokřadní, vodní, luční a lesní společenstva a vytváření podmínek pro jejich obnovu nebo rozvoj, prosazován! a podpora diverzifikovaného, přírodě blízkého obhospodařování rybníků a jiných vodních ploch, zemědělských ploch a lesů, zachování urbanistické struktury obcí a kulturně-historických hodnot území. S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení CHKO podle 40 odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic CHKO je možné se seznámit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrice "Úřední deska". Další informace lze. také získat. na internetových stránkách Správy CHKO Poodří a Krajského střediska Ostrava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.poodri.ochranaprirody.czjo-chko-poodrvzamer-na-vyhlasovani-chko-poodri/), se sídlem ulice 2. května 1, , Studénka, telefon: , na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, , Praha 4 - Chodov, telefon: Obce a kraje dotčené navrhovanou CHKO mají právo podle 40 odst. 3 zákona uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště chráněné území námitky, a to do 90 dnů od doručení oznámení o návrhu. Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání, má-ii být takové písemné oznámení vlastníku nemovitosti zasíláno, jinak ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou obce. Námitky se uplatňují písemně u Ministerstva životního prostředí v Praze - odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, Praha 10. Knámitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. Podání námitky správnímu orgánu musí být provedeno v souladu s ustanovením 37 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Část II Oznámení o předložení návrhu na vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení 79 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením 27 odst. 1 tohoto zákona, že byl zpracován návrh na vymezení zón ochrany přírody navrhované Chráněné krajinné oblasti Poodří a podle 40 odst. 3 zákona je předkládán k projednání. 2/5, Vršovická 65, Praha 10, (+420) ,

3 S návrhem na vymezení zón ochrany přírody CHKO, zejména s jejich zákresem v katastrálních mapách je možné se seznámit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrice "Úřední deska". Další informace lze také získat na internetových stránkách Správy CHKO Poodří a Krajského střediska Ostrava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.poodri.ochranaprirody.czjo-chko-poodri/zamer-na-vyhlasovani-chko-poodri/),.se sídlem ulice 2. května 1, , Studénka, telefon: , na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, , Praha 4 - Chodov, telefon: Podle 40 odst. 3 zákona mají obce a kraje dotčené navrhovanou zónou ochrany přírody CHKO právo uplatnit k návrhu vymezení zón ochrany přírody CHKO námitky. Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání, má-li být takové písemné oznámení vlastníku nemovitosti zasíláno, jinak ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou obce. Námitky je možné uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení, a to písemně na v Praze - odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, , Praha 10. Vlastník nemovitosti je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. K námitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. Podání námitky správnímu orgánu musí být provedeno v souladu s ustanovením 37 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Část III Oznámení 0 možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Poodří ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení 79 odst. 1 zákona ČNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění (dále jen.zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením 38 zákona a 3, odst. 2 vyhlášky Č. 64/2011 Sb., že v souvislosti s návrhem nového vyhlášení CHKO Poodří byl Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zpracován plán péče pro tuto CHKO na období S návrhem plánu péče nově navrhované CHKO na období je možné se seznámit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrice "Úřední deska".. Další informace lze také získat na internetových stránkách Správy CHKO Poodří a Krajského střediska Ostrava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.poodrlochranaprirody.czjo-chkopoodri/zamer-na-vyhlasovani-chko-poodri/), se sídlem ulice 2. května 1, ,. Studénka, telefon: , na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800, Praha 4 - Chodov, telefon: /5, Vršovická 65, Praha 10, (+420) ,

4 . Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení, a to písemně na v Praze - odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, Praha 10. S úplným zněním návrhu na vyhlášení CHKO, návrhu na vymezení zón ochrany CHKO a návrhem plánu péče o CHKO je možné se.zároveň seznámit na níže uvedených příslušných samosprávách, které v souladu s ustanovením 40 odst. 3 a 38 odst. 3 zákona obdrží úplný návrh těchto dokumentů (viz příloha): Statutární město Ostrava, Město Studérika, Městys Suchdol nad Odrou, Obec Albrechtičky, Obec Bartošovice, Obec Bernartice nad Odrou, Obec Bravantice, Obec Hladké Životice, Obec Jeseník nad Odrou, Obec Jistebník, Obec Kunín, Obec Mankovice, Obec Petřvald, Obec Pustějov, Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Obec Šenov u Nového Jičína, Obec Velké Albrechtice, Obec Vražné. S pozdravem t MINISTERSTVO ijvotkího PROSTŘEOí! R R Iková ~ '38 ředitelka odboru zvláštní územní ochrany. přírody a krajiny Přílohy: 1. DVD Návrh na vyhlášení CHKO Poodří; Návrh vymezení zón' ochrany přírody CHK,o Poodří, včetně mapového zákresu jednotlivých zón ochrany do katastrálních map; Plán péče o CHKO Poodří na období Rozdělovník (na doručenku + příloha): 1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava 2. Město Studénka, náměstí Republiky 762, Studénka 3. Městys Such dol nad Odrou, Komenského 318,74201 Suchdol nad Odrou 4. Obec Albrechtičky, č. p. 131,74255 Albrechtičky 5. Obec Bartošovice, č. p. 135, Bartošovice 6. Obec Bernartice nad Odrou, Č. p. 200, Bernartice nad Odrou 4/5, Vršovická 65, Praha 10, (+420) ,

5 '..:; 7. Obec Bravantice, Č. p. 223, Br.avantice 8. Obec Hladké Životice, Hlavní 208,74247 Hladké Životice 9. Obec Jeseník nad Odrou, Č. p. 256,74233 Jeseník nad Odrou 10.0bec Jistebník, Č. p. 149,74282 Jistebník 11. Obec Kunín, Č. p. 69, Kunín 12. Obec Mankovice, Č. p. 73, Mankovice 13.0bec Petřvald, Č. p. 175,74260 Petřvald 14.0bec Pustějov, Č. p. 54, Pustějov 15. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, Stará Ves nad Ondřejnicí 16. Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, Šenov u Nového Jičína 17. Obec Velké Albrechtice, Č. p. 119,74291 Velké Albrechtice 18.0bec Vražné, Č. p. 37, Vražné 19.Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava Na vědomí (na doručenku, bez přílohy) 1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, , Praha 4 - Chodov 2. Agentura ochrany přírody a krajiny. ČR, Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava, 2. května 1, , Studénka 3., Odbor výkonu státní správy IX Ostrava, Čs. Legií 5,70200, Ostrava ~ ;?7";;;"". ~~..,.-.. OBECNíÚŘAD JESENIK NAD ODROU Č. dop.: Zprac. Došlo: &l Č.j.: -Jrs qa1 12.o1j Uk!. zn.: PřfI.: poč.listo: 02.1 vlr 5/5, Vršovická 65, Praha 10, (+420) ' , OBECNí ",dal ~ JESENíK nad ODR ~ okres Nový Jičr YV1/ ~

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území Dle rozdělovníku Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00154/BK/15 VYŘIZUJE:Jongepierová DATUM:20.1.2015 OZNÁMENÍ o návrhu na

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010 ROČNÍK xx říjen 2010 ČÁSTKA 8 10 OBSAH REsortní předpisy 12. Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 13. Jednací

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Strana 1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Chráněná krajinná

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více