Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012"

Transkript

1 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 47689/2012 KUSP 47689/2012 KŘ Zpráva č. 310/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Vláří- Popov Obecní úřad Štítná nad Vláří- Popov 72, Štítná nad Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Marie Ostrožíková DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára zastupovaly: předsedkyně sdružení: Marie Hrnčiříková účetní: Anna Lorencová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti V souladu s ustanovením 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění), byl vypracovaný návrh rozpočtu zveřejněn v sídle DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára" na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od do Zveřejnění v členských obcích bylo v sídle DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára" písemně dokumentováno. Pravidla provizoria rozpočtového V souladu s ustanovením 13 zákona č. 250/2000 Sb., schválila valná hromada dne usnesením č. 3/4/VHMV/2011 pravidla rozpočtového provizoria k zajištění chodu DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára" Čerpání výdajů maximálně do 1/12 celkových nákladů předcházejícího účetního období (rok 2011 = 2,737,50 Kč) v každém měsíci období rozpočtového provizoria (tj. 228 Kč). Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis V souladu s ustanovením 16 zákona č. 250/2000 Sb., byly změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, které byly evidovány podle časové posloupnosti. Za účetní období roku 2012 byly projednány, schváleny a realizovány úpravy rozpočtu formou 4 rozpočtových opatření. V souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb. byl zpracován rozpočtový výhled na období roku 2011 až 2013, který byl předmětem jednání a schválení valné hromady již dne usnesením č. 4/1/VHMV/2010. Rozpočtový výhled na rok byl projednán a schválen na jednání valné hromady dne (usnesení číslo 6/4/VHMV/2012). V souladu s ustanovením 4 zákona č. 250/2000 Sb., schválila valná hromada rozpočet DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára" dne usnesením č. 2/1/VHMV/2012. Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 6 tis. Kč. V souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb. schválila valná hromada DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára" závěrečný účet za rok 2011 s celoročním hospodařením bez výhrad, a to dne usnesením č. 1/2/VHMV/2012. Závěrečný účet byl zveřejněn v sídle DSO Mikroregion Vlára vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od do Zveřejnění v členských obcích bylo v sídle DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára" písemně dokumentováno. Finanční prostředky měl DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára" uloženy na účtu č /0800 u České Spořitelny a.s. Počáteční stav účtu k vykazoval ,16 Kč. Provedenou úplnou dokladovou kontrolou jednotlivých bankovních výpisů za rok 2012 byly zjištěny celkové příjmy ve výši ,95 Kč, z toho neinvestiční příspěvek od obce Kč, zbylá částka ve výši 268,95 Kč představovala příjmy z úroků od peněžního ústavu. Celkové výdaje dosáhly výše ,50 Kč, z toho Kč výdaj za opravu 2 ks čerpadel Popov I, za softwarové práce bylo zaplaceno 828 Kč, zbylá částka ve výši 888,50 Kč představuje poplatky bance. Stav účtu č /0800 vykazoval k

3 2012 zůstatek ,61 Kč, což odpovídalo stavu účtu 231 (ZBÚ). Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem účtu 231 a stavem uvedeným na bankovním výpise k a k nebyl zjištěn. Inventurní soupis majetku a závazků Skutečný stav veškerého majetku a závazků DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára byl ověřen inventarizací provedenou ke dni Inventarizace byla provedena dle platných právních norem (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků). Plán inventur vycházel z ustanovení 5 citované vyhlášky. Inventurní soupisy obsahovaly náležitosti stanovené v 30, odst. 2 zákona o účetnictví. V souladu s ustanovením 4, odst. 6 citované vyhlášky sestavila inventarizační komise "Inventarizační zprávu", která popisovala inventarizační činnosti - obsahovala plán inventur, proškolení členů inventarizačních komisí, podmínky pro ověřování skutečnosti, přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur a podpisy členů inventarizační komise. Součást Inventarizační zprávy tvořily číslované Přílohy inventurních soupisů, které obsahovaly hodnoty majetku syntetických účtů v analytickém členění s porovnáním stavu zjištěného inventarizací se stavem účetním. Rozdíly nebyly zjištěny. K vykazoval účet: (stavby) zůstatek 73, ,18 Kč sledovaný na analytickém účtu jiné inženýrské sítě - odkanalizování mikroregionu Vlára, (ZBÚ) zůstatek ,61 Kč - stav bankovního účtu číslo /0800 sledovaný na analytickém účtu Jednotlivé stavy účtů byly na konci roku uzavřeny a jejich konečné stavy souhlasily se stavy uvedenými v inventurních soupisech. Účetní stav jednotlivých syntetických účtů odpovídal stavu zjištěnému inventarizací. Byla provedena kontrola souladu jednotlivých druhů inventarizovaného majetku se stavem účetním a ověřena dokladovost vnějšími a vnitřními doklady. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány. Inventarizace byla provedena v souladu s platnými právními normami (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků). Kniha došlých faktur Byla vedena ručně v Knize závazků (přijatých faktur). V roce 2012 byly přijaty dvě faktury, a to za softwarové práce ve výši 828 Kč a za opravu 2 ks čerpadel kanalizační čerpací stanice Popov I. ve výši Kč. Kniha odeslaných faktur Nebyla vedena. Dobrovolný svazek obcí "Odkanalizování mikroregionu Vlára" nevystavoval faktury. Rozvaha Účtový rozvrh V rozvaze byly uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy. Položky rozvahy "Aktiva celkem 59, ,54 Kč se rovnala položce "Pasiva celkem". Uvedený postup odpovídal ustanovení 4 ("Rozvaha") vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Byl součástí účetních dokladů mikroregionu DSO "Odkanalizování mikroregionu Vlára". 3

4 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Podle údajů účetní sestavy FIN 2-12M dosáhly k celkové příjmy po konsolidaci ,95 Kč, což představuje plnění 100,00 % upraveného rozpočtu, výdaje dosáhly výše ,50 Kč, což představuje plnění 99,99 % upraveného rozpočtu. Výkaz zisku a ztráty k obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, což odpovídá ustanovení 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Náklady celkem byly vykázány ve výši 1, ,50Kč, výnosy celkem dosáhly výše 1, ,95 Kč, tím byla dosažena ztráta ve výši 1.447,55 Kč. Položka "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze. Ztráta vznikla z důvodu zvýšených nákladů - účet 551 (odpisy dlouhodobého majetku) ve výši 1, ,00 Kč. Nedodržení, či porušení ustanovení 5 výše citované vyhlášky. Hospodářská činnost nebyla v roce 2012 realizována. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Podle účetní sestavy FIN 2-12 M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad) sestavený k 12/2012 nepřijal DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára v roce 2012 žádné účelově určené transfery nebo půjčky ze SR, státních fondů nebo regionálních rad. Smlouvy o přijetí úvěru Podle prohlášení statutárního zástupce neuzavřel DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára v roce 2012 smlouvu o přijetí úvěru. Smlouvy o ručení Podle prohlášení statutárního zástupce neuzavřel DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára v roce 2012 smlouvu o ručení za závazky fyzických a právnických osob. Smlouvy o věcných břemenech Podle prohlášení statutárního zástupce neuzavřel DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára v roce 2012 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Smlouvy ostatní Podle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára v roce 2012 s majetkem státu. Smlouvy zástavní Podle prohlášení statutárního zástupce neuzavřel DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára v roce 2012 zástavní smlouvu. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Podle sdělení statutárního zástupce neměl DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára v roce 2012 zřízen žádný fond. Podle účetního výkazu "Rozvaha" za 12 období 2012 bylo ověřeno, že stav účtu 419 (ostatní fondy) vykazoval zůstatek nula. Dohoda Dohoda o úpravě vzájemných vztahů členů zájmového sdružení obcí "Odkanalizování mikroregionu Vlára" byla uzavřena dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v platném znění) dne mezi členy sdružení Městem Brumov-Bylnice, Obcí Štítná nad Vláří-Popov, Obcí Nedašov, Obcí Nedašova Lhota a Obcí Návojná. Účelem Dohody bylo blíže upravovat vzájemné vztahy ve sdružení po uvedení staveb, v rámci "Odkanalizování mikroregionu Vlára" (rozdělen do 7 staveb), do trvalého provozu, podílení se na 4

5 výdajích na opravy, údržbu a investice projektu, podílení se na provozních výdajích, na příjmech a stanovení pravidel rozdělení podílu na majetku (v jednotlivých stavbách) v případě zániku sdružení nebo zrušení členství ve sdruženích. Dále zde byly specifikovány základní údaje o projektu, stanoven byl podíl členů sdružení na provozních nákladech projektu, stanoven byl podíl členů sdružení na činnosti sdružení, upraven byl zánik zájmového sdružení a zánik členství ve sdružení. Podle části IV. Podíl členů sdružení na provozních nákladech projektu, bodu 5 Dohody měly být "běžné opravy a údržby do celkové roční částky 10 tis. Kč na stavbě" (1. Intenzifikace ČOV Brumov-Bylnice, 2. stavba Doplnění kanalizace v Brumově Bylnici, 3. stavba Kanalizace ve Štítné nad Vláří a Popově) " zajištěny prostřednictvím provozovatele této stavby - Zlínskou vodárenskou, a.s. na základě Smlouvy o nájmu a provozování díla ze dne Investice, opravy a údržbu nad částku 10 tis. Kč zajišťuje a hradí sdružení, při čemž poměr úhrad jednotlivých členů sdružení byl dán předchozími body této Dohody." Vzhledem k tomu, že hodnota opravy 2 ks čerpadel byla vyšší než 10 tis. Kč a vznikla v k. ú. Štítná nad Vláří Popov (stavba 3.), byly vynaložené finanční prostředky v celkové výši Kč obcí Štítná nad Vláří-Popov bezprostředně dne zaslány na účet sdružení. Státní závěrečný účet V souladu s ustanovením 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění a vyhláškou MF č. 419/2001 Sb., byly dne zpracovány "Podklady pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2012", jejichž součástí byl: - "Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a DSO od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2012" - tabulková část s nulovým vyčíslením, - "Hodnotící zpráva" o vzniku, činnosti DSO a o schválení a plnění rozpočtu v roce

6 B. Zjištění z konečného přezkoumání B. I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2.Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. C. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 6

7 C. IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % dne Mgr. Marie Ostrožíková kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Marie Hrnčiříková předsedkyně sdružení dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne Marie Hrnčiříková předsedkyně sdružení.. podpis 1 x obdrží: DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní 7

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0122/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více